Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK DİLİ y Vurdunıuzun en güzel dergisi Sayı 131 Ç IKT I Tfirfc Dil K ı m n u . Ajokara İSTANBCL'da Genel dağrtnn yeri: «KİTAP» Betikeri AUtürk Bnlvan, 112 AKSABAY Curohuriyet 9812 39. yıl Sayı 13.649 umhuriyet KURCCUSU: YÜNUS NADl Ttigrai T» maktup «dreti: Cumhuriyat tatenbul Posu. Kutusu: îatanbul Ne. 246 Telefonlar: 22 42 «0 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 O SM AN P A Z A B L I Öğretmenin Elkitabı Köy ve şehirlerde çalışan ilkokul öğretmenleri için rehber. En lüzumlu ve pratik bilgiler, ders öroekleri, her dersin öğretim rmetodu, ders plânlan, birleçtirilmiş sınıflaryönetim ve kayıt işleri: FİYATI: 500 KURUŞ REMZİ KİTABEVİ İlâBcılık 55869815 Yunanistan DışLşleri Bakanı Averof, Yeşilköy Hava Alanında Yunaıtistan Dış İşleri Bakanı Averof dün yurdumuza geldi Averof, Yeşilköy Hava Alanında, iki ülke arasındaki işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi Yunanistan Dışışleri Bakanı Evangelos Tossızza Averof, dun gece saat 21.40 da bır Lufthansa uçağı ile Atina'dan şehrimize gelmiş ve Yeşilköy Hava Alanında ktsa bir duraklamadan sonra Ankara'ya hareket etmiştir. Yeşilköy Hava Alanı Şeref Salonu'nda gazetecilerle bir konuşma yapan Averof, bunun Türkiye'ye dördüncü gelişi olduğunu belirtmiş ve ilk defa 1932 yılında bir doktora öğrencisi olarak «Balkan Birliği» konusunda bir tez hazırlamak üzere geldiğini söylemiştir. Averof, Ankarada Dışışleri Bakanımız Feridun Cemal Erkin ile milletlerarası siyaset meseleleri üzerinde görüşeceklerini belirtmiş ve milletlerarası siyaset konularının bilhassa iki ülkenin ortak men Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Lağvedilecek Amortisman ve Kredi Sandığının yerini alacak olan bankâ, iktisadî tesekküllerin faaliyetlerini finanse edecek Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) iktisadî teşekküUerinin faalıyetini finanse etmek amacı ile 1 milyar TL. sermayeli bır «Devlet Yatırım Bankasın mn kurulması kararlaştırümış ve bu konuda bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu tasarınm T. B. M. M tarafından kabulü halinde Amortisman ve Kredi Sandığı lâğvedilmekte ve yerine bu banka ikame edilmektedir. Ekonomimizin gelijmesinde kendilerine önemli görevler düşon tktisadi Devlet Teşekküllerinin yapacakları yatırımların finansmanında bu bankanın yardımı büyük olacaktır. Banka müsait vâde ve faiz haddi ile bu teçekküllerce proie mukabilinde kredi verecektir. Projeler, Devet Plânlama Teşkilâtı tarafından değerlendirileccktir. Böylelikle. ekonomimizin muhtae olduğu yatırımlar bu teşckküller tarafından realize edilecek ve bu yatırımlarm finansmanı ise enflâsyonist olmıyan sağlam bir kaynaktan karşılanmı? olacaktır. Öte taraftan. İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas Arkası Sa. 5, Sii. 3 te mılyar sermayelı Kalkınma Bankası kuruluyor Cumartesi 4 Ağustos 1962 İhmal edilcn îstanbııl Toplum kalkınması için 5 yıllık plânda 9 milyar lira ayrılıyor YaUrımların tatbihinde geri haltmş bölgeler oncelikle ete almacak ve halhtnmış yerlere ahın önlenecek Makarios, Türkiyeyi ziyaref edecek Lefkoşe 3 (».«.) Kıbrıs CumEmiııönü Unkapanı yolıınıJiski trafık Keşmekeşı sık sık yapı , hurbaşkanı Makarios, bu yıl sonu lan ikazlara rağmen hâ]â devam etmektedır. Trotuvarlara park edi | na doğru Türkiye ve Yunanistan'ı len otomobiller. atlı arabalar, kamyonlar ve yola gelişi güzel yığılan rermen ziyaret edecektir. meyve sandıkları yüzünden. şehrin bu geniş bulvarında no ula.ftırMakarios eylul ayında toplana m* araçları ve n e d e yayalar ic.hatça geçebılmektedirler. Bu büyük cak olan îngiliz milletler topluhı bulvar, araba parkı, ya d a ardiye olarak kullanılmak için açılmadığığu Başbakanlar konferansına kıtılacak ve dönuyc Yunanistan a üy na göre, İstanbullular, bütün masraflarmı dolaylı yollardan ödedikleri günlük resmi bir ziyarette buluna bir yolun, toplumun genel yararı için kullanılaoak bir hale getirilme ! sini ügililerden istemekte yerden göğe kadar haklıdırlar. caktır. Toplum kalkınması icin yapılacak yatırıtnlar V a t ı r ı r a ı n cinsii 1964 l%ö Ankara, 3 (Cumhuriyet Teleks) Türk toplumundaki kalkınma isteğıni dıkkate alan Devlet Plânlama Te.şkılaü beş yıllık kalkınma plânında toplum kalkınmasına gereken önemı vermış ve bu alanria «Ha^darpaşa> vapurunnn 9.433.780.0O0 liralık bir yatırımı plana almıştır. Devletin bu konuda çarpışmadan sonra hasara nfrayan burno tahsis ettiği bu önemli mıktardakı yatırımın yanı sıra halkımızın da toplu. disiplinli ve fedakârlığa kat Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ((Haydarpaşa» . vapurları çarpıştılar !!>«« 1967 (Rakamlar milyon olarak) Koy yoilaıı 43.695 43.940 43.911.) Koy elektrıfıka5yonu 10.000 15.000 30.000 Koy içme suları 90.000 100.000 110.000 Köy ılkokulları 448.000 320.000 339.000 Köy sağlık ocakîarı 24.700 24.700 24.700 Tanm hizmetlerı 539.100 1.002.400 1.393.400 43.830 35.000 120.000 345.000 24.700 1.734.900 42.410 45.000 İ40.000 350.000 24.700 1.925.700 hakkında bilgi verdi 5 yıllık plan ve ((Kadıköy)) Vazısı 5 inci sahifrde 4 mubafaza memuru ile 15 silâhlı orman kaçakçısı Adapazarında halkın önünde çarpıştılar Adapazarı. i (Telefon.a* Şehnmizde bugün halkın önünde 15 sılâhh ve baltah orman kaçakçısı ilt 4 orman muhafaza memuru arasmda kanlı bir çarpışma olmuş; haberdar edilen zabıta ekipleri olay yerine yetişerek suçluları yakalamış, yaralıları da hastaneye kal dırtmıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da T o p l a m ( m i l y a r ) 1.155.495 1.506.040 1.941.005 2.305.430 Tatırımların vrkuııu: 9.433.780 2.527.S10 lhracatcılar için 3OO mUyon liralnk reeskont sağlandı behrimızde bufunan Merkez Ban yon lirası. en büyük mustahsıi top kası Umum Müdürü Münir MostAC, luluğu olan v e mehsullerimizin ih dün Unkapanındaki Kambiyo Mü raciyle ijtigal eden Tarım Satış Ko dürlüğü bınasında bır bas:n top operatiflerine tahsis edilmiştir. 50 lantısı yaparak Merkez Bankhsının milyon lirası ise. bankalarm mevaldığı ve pıyasaya ferahllk getire cut ihracat kredilerine ilâveten, ta cek olan kararlatı açıklamıştır. Ah cirlerin ihraç mallarını müstahsilnan kararlar arasında. ihraç mevsîminde, ihraç mallarımızın finans den mübayaasından hazır hale ge Arkası Sa. 5. Sü. 6 da manı için 150 milyon liarlık bir im kan sağlanmıştır Bunun 100 mil Saraybumu açığında dun sa'at 14.45 te bir deniz kazası nispeten ucuz atlatılmış, insanca kayıp olmamış. yalnız «Haydarpaça» vapuru ağır hasara uğradığından hemen tstinye Tersanesinde tamire ahnmıştır. •. Saat 14.30 da Sirkeciden Kadıkrv ye kalkan «Haydarpaşa>, vapuru ile aynı saatte yeni Karaköy iskelesinden Haydarpaşaya kalkan «Kadıköy» ve Kadıköy iskelesinden kalkan «Kanhca» vapuru Sarayburnunda birlesmiçlerdir. Aynı anda Sarayburnu açığında ?amandıraya demirlemeye gelen 5.500 tonluk «Abidin Daver» şilebinin görülmesi çatışmaya sebep oîmuştur. «Kanhca» vapuru kuv Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Tekrarkonuşmaya ve duymaya başladı Sıvas. 3 (Telefonia) İlımızde bugün enteresan bir olay cereyan etmiş. konuşma ve işitme hassalarını askerde ıken yaptığı bir kavgada kaybeden 2 yaşındaki Ü Hüsamettin Toklu. bugüfı evinde merdivenden çıkarken bayılıp yere yuvarlanmjç, ayıldığı zaman da duymağa ve konuşmağa başlamıştır. VEDA ETTİ Kayseri Menzil Kumanciarılığına tâyin oiunan S6. Ankara 3 (Cumhunyet Teleks) j Tümen Kumandanı Tuğgeneral Eski Milli Birlik Komite?i üyeFaruk Güventürk dün yaplan me lerinden ve şimdiki tabii senatör j rasimle birlik mensuplanna veda lerden Fikret Kuytak hareket kaj etmiştir. Resimde dünkü merasim biliyetini selbeden ağır bir kriz i de selâm resmini ifa eden aslcer geçirmiştir. Tabiî senatör, derhal j lere Güventürk mukabele ederken Gülhane ha?tahanesin e kaldııılagörülüyor. rak tedavi altına alınmutır. Fikret Kuytak ağır hastalandı Bu ne ınanılmaz manzara ! Bız hükümetten cevap bekliyordnk, eevap hiç bekleniimezken bir malum sazetede verüdi. Hâdiseyi biliyorgunaz: bir safcı ve şerici dtrçinin nö»haları Erzincan lueai kitaplı^ında ele geçmis. iistlerinde (Erzincan ve Bölgesi Etnniyet Müftttişliçi) damgasının bulundufu görülmüstü Tani Müfetiişlifin bu sağcı ve şerici der;iyi satın alarak mekteplere dağıttığı anlaşılıvordu. Bu dnrum karş,ısında Devlet kasasından çıkan paraların Emniyet makamlan tarafından safcı derjilerin finanse edilmesinde kullanıldıçı şüphesinin doğru ' l u p olmadığını hükümetten sormuştnk. Cevap veren olmadı. Bekledik, tekrar sorduk, tekrar sükutla karçılaştık ve nihayet aradan haftalar çe v tikten sonra bekledifimiz cevap Ankaradan gelmedi de tstanbuld» rayınlanan malum sazetelerden birindc brm de iki kalem tarafından direktif almiKMina aynı ;ünün gazetesinde verildi. tşte böylece mukadder bir sual daha meydana çıkmış olnyor. Inönü hökömeti, D. P. devri artığı yazarlar tarafından çıkarılan malnm sazeteleri (naşiri efkâr) olarak ne lamandan beri ve ne gartlarla kullanmaya başladı? Bari hn sualimiz cevapsız bırakılmaia AYA SEYAHAT HAZIRUKLAR1 ILERI.İYOR Birleşık Amerika tarafından ay'a insan göndermek gayesi ile üzerinde eahşılan APOLLO projesinin en mühim unsuru olan icinde iki kisi taşıyacak fezâ kapsulünün bütün eksiklikleri giderilmiş ve tecrübeleri tamamlanmıştır. Resimde, iki fezâ pilotunun bineceği APOLLO kapsülü (solda) ve hâlen kullanılmakta olan tek kişilik MERCURY kapsulü (sağda) görülüyorlar. Nis'e cehilen bir telgraf Muş'a gitti Edirne P.T.T. Merkerınden «Yugoslavya Niş, OtelPark» adresine çekilen bir telgraf, 180 derecelik bir yön değiştirip Avrupaya gitmekten vazgeçmiş ve Edirneden 1,873 kilometre doğuda bulunan Muş iline gitmiştir. Türkiye Milli Talebe Federasyonu yöneticileri. «Parkotel Muş stop Muşta Park Otel yoktur Edirne çıkıslı 1153/30 verüemedi» şeklinde Muştan bir telgraf aiınca önce bir şey anlıyamamıslarsa Arkası Sa. 5, Sü. 4 fe Bankaya borcunu ödeyemiyen çiftçi iarlasım devlete satmak istiyor Bilhassa Konya bölgesinde çok güç duruma düşen köylü zirai borçlannın tecilini ialep ediyor (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz ) «V1AVİ MtLtK» TfcN «ttUUA» YA «Mavi Melek» fılmınin unu j tulmaz yıldızı Marlene Dietrich, • iyice yaşlanmış olmasına rağmen. i sanat gücünden ve güzelliğinden i hiçbir şey kaybetmemiştır. Son o ; larak Roma Fiüm Festivaü'nde gösterilen rejisör Jules Dassin'ın «Fedra» adh filmindeki rolü ıçın armağan kazanan Dietrich. resim > de, armağanı ile birlıkte görülü ; ' yor. ! İstanbulda çocuk felci olayiarı 2,5 misli arttı Sağlık Müdürü, «Sabunu öğrenmeliyiz» diyor Bu yıl şehrimizdeki çocuk felcı vakalarında, geçen yıla nispetle büyük bir artma görülmüş ve 1961 yüının 128 olayına karşıhk, 1962 yılbaşından temmuz ayı sonuna kadar tesbit edilen çocuk felci olaylaıı sayısı 200 ü bulmuştur. Geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde ise çocuk feici vakalan rekor seviyeye ulaşmıştır. Şubatta 1, niartta 2, nisanda 3, mayısta 11. haziranda 32 vaka Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Haydut Aşkları Yazan Osmanlı Tarihinde Resiınliyen R. E. Koçu S. Bozcalı İşlenmemiş yepyeni bir konu * Yetkili bir kalem + Hünerle çizilmiş ibret vcrici portreler ^r Cesaretle deşileıı sosyal yaralar * Ders ahnacak sahneler 14 ierden 3 ü ! yurda dönüyor Antara 3 (Ctmburıyet Teleks) j Brüksel görüşmelerinden sonra \ topluluklarını dağnma kararı alan ' 14 1er Belçika'dan ayrılmışlardır. Arkası Sa. 5. Sü. i te • Plânlama Te?kı:âti 11» pclltıkacıUr araiind» iBlaîinizlık var Gazeteler YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog