Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CtJMHtJRlYET 31 196? 8 numarah formayı giyen dünyanın 1 numaralı futbolcusu, EUSEBİO Rıo De Janeıro Rıo'da ıntı şar etmekte olan »Ultıma Oıa> gazetesı, son nushasında l ^ l 62 mevsıınmın en başarjlı fut bolcularmdan kuru'u dunyamuhtelıtinı tesbıt ederek neşretmıştır Bu takımd», Benfıca'nın Mozambıklı kıymetlı genç forvetı Eusebıo'ya, sağıçte yer verılnuştır Futbol semasında meteor gı bı parlıyarak kısa zamanda yıl dızlık mertebesme yukselen Beşiktaş, G. Saray maçı için dün kampa gîrdı tiri buyukler yann gece Dobnabahce stadında yapılacak maca buyuk onem \eriyorlar Beşiktaş \e Galatasarav kul^ple kım şılde sahıp olacaktır. rı iutbol takımları cumartesı geceTransfer ayında en ıyı tıanriersı karşı karşıia geleceklerdır Her lerı yapan, geçen senenın mılll lıg ıkı kuıubun anlaşması ıle ortai.a 3 şampı\onu San kırmızılılar ıle senelık bır şıH konmuştur E ı S <e ç \e enerjık Sıjah beyazlıla ne zarfmda en çok galıbnet alan ta Buenos Aı>es Buranın «Rı Didi, koçluğu futbola ver Plate» stadmda Aranıınm tercih etti Uruguay'a 3 1 galıp geldıgı maçta, sahanın jıldızı olarax Rıo De Janeıro 30, (Özel) gozuken Arjantın takımı ıın >e Asıl adı Waldır Pereıra olan nı santrfotu Bettonı çok takdır Brezılya mıllı takımımn en toplamıştır Bu maçtd 3o metre gozde oyunculanndan Dıdı, Pemesafeden şahane bır gol atan ru'da Lıma'mn Sportıng CrısBettonı 1 m 98 cm boyunda tal takımma koç olarak transolup dunyamn e n japılı s«jn fer etmıştır Şohretlı futbolcu traforudur 100 metreyı 11 saartık futbol oynamaktan bıktı myede kateden Bettonı, efsane ğını ve bundan boyle futbol ha vi Dı Stefano'nun halefı o'a yatma koç olarak devam ederak gosterılmektedır ceğını soylemıştır. 100 metreyİ 11 d e koşan 1.98 boyundaki santrfor Eusebl ce Rıo'da oynanan Bfrezılya Portekız (21) maçında Brezıl ya halkını buyulemıştır ° . Dunya Kupasından on F. Bahçe Pazar gecesi G. Birliği ile oynuyor Sezonu açtıgından berı vaptığı maçlarda goz doMuran ve taraf tarlarına umıt \ eren Sarı lacıvert lıler pazar gunu gecesi Ankaranın Gençlerbırlıgı takımı ıle hususı bır kafrşılasma vapacaklard'r Bır hafta evvel Ankarada yapılan maçta maglup olan Gençlerın bu re\anş maçını almak ıçın gajret edeceklerı sojlenmektedır Bu maçtan evvel ıkı mahalh tak'mla genç \e B takımlatı da bırer karşılaşma yapacaklardır Dun son antrenmanı yapan G Saraylılar ve antren manda bılhassa dıkkatı çeken Metin Oktay Brescıa (îtalya) 30 ( A P ) 1962 Dunya Bısıklet Şampıyonasımn saate karşı 100 kılometre yol yarışı musabakası, bugun dort kışılık Ispanyol takımımn mahalh saatle 13 00 te (Turkıye saatıyle 16 00 da) hareket etmesıyîe başlamıştır îspanyolları uçer dakıkahk fasılalarla, 18 mıllete raensup olan dığer takımlar takıp etmıştır îspanyollann arkasmdan Batı Almanya, Macanstan \e Uruguay yola çıkmıştır Bundan sonra, sırasıyle, şu takımlar bırbırlerını takıp etmıştır Ingıltere, Holanda Belçıka, Turkıye, Romanya, Çekoslovakya, Rusva, Polonya, îsvıçre, Îtalya, îsveç, Danımarka, Avusturya, Fransa ve Yugoslavya Japon bısıkletçılerı son dakıkada musabakaya gırecek formda olmadıklannı ılen surerek yanşa ka2 EV KADDSI TOTODAN MDLYONER OLDU Ingıltere lıg tılmamışlardır Musabakalara 33 5 derece hara maçlarmın başlamasından hemen sonra SporToto da 41 yaşındakı ret altında başlanmıştır Yarışçıla Vera Cook adında bır kadın 1400 000, gene Kemberley adında bır ev rın deparını 5 000 meraklı seyret kadını 1375 000 Turk lırası kazanmışlardır Yukardakı resımde ıkı mıştır SporToto tniihimı kadın cllenndekı çeklerle goruluyorlar NETlCELER 1962 Dunya Bısıklet Şampıyonavnın saate karşı 100 kılometre vol >arışı amator takım musabakasını bugun Italyanlar kazanmışlardır Danımarka ıkıncı, Lruguay uçuncu olmuştur Danılo Grassı Marıo Maıno, Antonıo Taglıanı ve Dıno Zandegu adlı yarışçılardan muteşekkıl îtal7 eylulde Avrupa tulrnesıne çı yedek olarak bulunmaktadır van takımı 112 6 kılometrehk me karak Fransada altı \e Cenevrede 7 ejlulde şehıımızden hafreket safeyı 2 28 48 5 te katetmış ve bu bır karşılaşma vapacak olan Bas edecek \ 20 eylulde yurda done «uretle saatte takrıben 44 400 kılo ketbol Mıllî takımımız dun antre cek olan eBasketbol Mıllı takımımetrelık bır suratle > ol alarak mu nor Yalçın Granıt tatafından tesmız bundan sonra 1418 kasım ta sabakayı kazanmıştır Turk bısık bıt ve llân edılmıştır rıhlerı arasında şehrımızde yapı letçılen dereceye gırememıslerdır Yenı tesbıt edılen kadroda şu lacak olan Balkan Basketbol şam basketbolcular bulunmaktadır pıyonasına hazırlanacaktır Bir arkadaşunız nişanlandı Batur, Nedret Şengun, ünal, Antrenor Yalçın Granıt bılhas Spolr vazarı arkadaşlarımızdan Ferhan, Hâşım, Nedım, Hujeyın, sa Balkan şampıyonasında genç Guney Duraman ıle bajan Sevgı Efrcan, Erdal, Ibrahım ve tlker Kurtı? nışanlanmışlardır Genç nıBu oyuncuların hancınde îzmtr kadrodan umıtlı oldufiunu belırt şanlıları tebnk ederız den Yılmaz Vardaroğlu, kadroda mıstır Eîsikletçilerîmiz İtalyada iyi netice alamadılar G. Saray Palermo revanşı oynuyorlar Palermo Başkanı Vilardo «en çok Melin'i merak ediyorum» dedi Ankaradakı maçta sakatlanan K. Ahmet, dunden ıtıbaren »ntrenma n a başlamıştır. hn fntbolcn kendısını ıyı hıssefctığı takdırde yarın gece yapılacak G. Saray Besıktaş maçında oynayacsğını ıfade etmıştır. Resımde K. Ahmet I gorulmektedır. Basketbol Millî Takımı kadrosu dün açıklandı rın bu mevsım yapacak'an bu ma ça taraflar buyuk ehemmıyet \er Metının Galatasara>a transferı ıle ılgılı puruzu halletmek maksa mektedıtler Sıyah bevazlılar dıyle Galatasaray futbol takımı bu gece saat 2100 de Palermo ıle kar dun yaptıkları antrenmandan sonşılaşacaktır ra kampa gırmışlerdır Mayıs ayında şehrımızde ovnanan ve 21 Galatasaravın galıbıve'ı ıle sona eren musabakanın revanşı olacak bu gecekı karşılaşmanın çok daha çetın geçmesı beklenmektedır Ilk maça nazaran bu gece Galatasara> karşısına daha kuvvetlı bır kadro ıle çıkacak olan Palermolular maçı kazanacaklarından emın goPalermolular kaldıkları otelın onunde toplu hakle runmektedırler karşılaşacağımız ıçın çok memnuVilardo konustu Dun kendısı ıle konuştugumuz nuz Bılhassa Metını çok merak îsranoul Yelken Bolge bırıncıPalermo kulubunde Palermo kulubu başkanı Vilardo edıjoruro hgı dun vapılmıstır Havanm sert Metını en çok tutanlardan bırı\ şunları soylemıştır olması dol^jısıvle bazt teknelerın futbolcu battıçı mu>;abakalar zevk«ız ^eç« Ikıncı defa Galata«arav ıle dım Fakat bu talıhsız maalesef Ameirıkada da kendını mıstır Teknık netıceler şoyledır Sabah varıslan G. Saray, F. Bahçe Bas gostereme\ınce su«mak mecburı jetınde kaldım însaallah kendısı Dragon 1 Okta\ Ereş ( t Y K ) ıçın şımdı ı\ı olur » ketbol maçı yann gece ^ırat \vrupa 1 Denız Dumav Ikı takım da çalıstı (î YK ) yapılıyor Pembesıyahh Palermo takımı Pırat Yerh 1 Mete Ayan Basketbol lıglerımn baslanusı dun saat 17 00 de Dolmabahçe Sta (î YK ) nı n gecıkmesı dolayısıyle esisen dında antrenman yapmıçtır îd Snıpe Avrupa 1 Metm Balk'r butun >az açık sahalarda maçıar manda bılhassa Brezıljalı Faus (KYK> \apıp tutnuvalar tertıp ed<=n ta tıno ıle lsveçlı Skoglund çok arru Snıpe Yerlı 1 A\d'n Bulbulkımlar ıyı maçlar çıkîrnakta^ır lu çozukmuslerd* ka\a I K Y K 1 lar Bu cumartesı gecsı de \ e Dığer taraftan bu maça sıkı bır 12 Kattem Dıngı 1 Orhan AkFenerbahçe kulubunun fevkalade tasavvurunda bulunduğu bu hıaşılkoy kultur sahasında ^enprbch şekılde hazırlanmakta olan Gala ra (t V K > kongresı pazar gunu saat 10 da met kazanılacak olan şampıyonçe ıle Galatasaray ba.kptbol ta tasaray futbol takımı dun çahstık Kadıkov E\lendırme Daıresınde luklardan daha da kıymeth olarak Fınn 1 Ersın (1 Y K ) kımları karşılasacak'ard'r Her tan sonra kamja gırmıstır \apılacaktır Stadın Beden Terbı Öeleden sonrakı yanşlar ıkı denk kuvvetın \apacaei b ı ma Bu gecekı maça takımların şu tesı G°nel Mudurluguyle ortak canh bır abıde gıbı kalacaktır Butun tesıslen kurulduktan sonDragon 1 Tacı Erce ( İ Y K ) ça bu>uk onem \erılmektedır kadro ıle çıkmaları muhtemel olunaraK rrodern bır hale g«tırılPırat Avıupa 1 Vural Su\era bu tesıslerde yetışecek gençledır me«ı ıçın umum he>etın fıkrını I rin hem kulubune hem de memle r»n (F Bahçe) DAVUTPASA DEFTERD4R Palermo Feııero Serenı alıp «talîhıvetle ıse gırısebılmek Pırat Yerlı 1 Rıza Durgunogket sporuna kazandıracağı başarıÎDDÎAL1 MAÇ YAPACAKLAR Cahanı Maıa\a«ı Benedet cın ıdare hevetının japtığı bu Amatolr 1 ıncı kume takımların tı Maggıonı De Robertıs toplantıda her n kadar muhalefet lar daha da kolaylasacaktır Aynı j! lu (F Bahçe) e dan Defteıdar, pazar gunu saat Faustıno Bo!rjes«on Fernan nlacaksa da Sarı lacı\ erth camıanın zamanda Kadıkoy vmhnın de en Snıpe Avrupa 1 Metın Balkır (KYM 17 00 de Ejup "îahasında Mahalh do Skoglund kararı destekleme<=ı beklenmekte buvuk ıhtıyacını karşılıyaeak olan Snıpe Yerh 1 Yener I K Y K ) lıgden Davutpaşa ıle ıddıalı bır G Sara> Turga\ t <mde d'r Gene! Muduriuk kendı ımkan bu tesıslenn ]n?ası boylece Sarı12 Kadem Dıngı 1 Orhan Akra maç \apacaktır mır B Ahmet Suat Ergun ları ıle Fenerbahçe sahasım en lacnerh çahşmanın en muspet (t YK ) Bu maç ıçın taraftarlar buyuk Ugur Tarık Athan Metm m o d r n bır hale getırecektır Fe basarılarından belkı, en baçta geFınn 1 Zıra Ergün ( t Y K ) mıktarda bahse güri'îmışlerdır Talat Ibrahım nerbahçe ıoare he\ptının vapmak lenı olacaktır Sarpı 1 Mumtaı (K YK ) Istanbul yelken şampiyonası başladı Fenerbahçe camiası stad bakkındaki kararı 16 eylüldeki kongrede verecek ııııııııııııımıııııııııııı mııııınıı ııııııııııııımtm,,,,,,,,,,,,,,, IMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII ııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Yedı adet hurda oto toplu olarak kapalı zarfla tekhf almak suretı ıle satılacaktır 2 Otoların muhammen bedelı 28 000 TL geçıcı temınatı 1400 TL dır 3 Dıalesı 7 evlul 1962 tarıhınde saat 15rfeAvazpaşa Gumuşsuvu cad No 96 adresınde TJfY Ihale Komıs\onunda vapılacaktır 4 Bu ışe aıt şartname mesaı saatlen dahüınde THY Yeşılkoy Hava Alanı Teknık Donal Md de temın edılebılır 5 Isteklılerın belırlı gun \e saate kadar teklıf mektvıplarını temınat mektubu ıle bırbkte Ihale Komısyoruna te\dı etmelen lâzımdır Postada \ akı gecıkme kabul edılmez 6 Ortaklığımız ıhalejı >apıp \apmamakta veya dıledıgıne yapmakta serbesttır n 14S2V 11056) Alman Sanayiinin Harikası ELEKTRİK SAYAÇLARI MONOFAZE 510Amp. TRIFAZE 102030Amn. Itnaıatçıs M HACOPL1OS Galata Bankalar Ya nıkkapı sok Gunı Han 24 Kat 2 ( Turkelıden aşağı, karşı sırada ) Istanbul Tel 4 4 6 8 3 1 / 5 4 4 9 0 3 4 Izmır ve havahsı ıçın muracaat Altın Asır Remzı Erkanlt Gazı Osman Paşa Bulv 62/A ÇANKAYA IZMIR Ilancılık 6114/11084 EAW İZMÎR FUAR£(FRANSIZİPAVYOIIOIİİ»K«^ H b 1 kt (PEJO) BİSIKLETLERİMİZİ TUZLA İÇMELERİ Üâncılık t j Demir Satış ve Tebdili Otel ve tam teşkılâtıvle hususı trenlerı ışlemekte zıyaretçılennın saglık ve sıhhatlerını temıne devam etmektedır 6080 11073 ASKERÎ BİRLİKLER İÇİN Semboller «buyuk rozetler» hakıkî mıneden ve hakıkî altın kaplama olarak yalnız fabrıkanuzda yapılmaktadır Nâzım Suer Hedıyelık Esya Fabrikası Bakırkoy Incırk cad 62 Telefon: 71 69 90 (Cumhurıyet 11072) || 1 25 ton 16 lık 75 tor 18 lık T, ron 20 lık 290 ton 28 i lık ve 75 ton 26 lık beton demırı satılacaktır # 2 Işbu demırler 6 e 8 lık beton demın ıle de tebdıl • edılebüır Talıplılenn şartname a'mak uzpre 5 evlul %2 çarşamba gunu saat 16 00 ya kadar Galata ^azeran Caddesı Guven Han f > kat 5 e muracaatları > 3 Şırketımızın ıhale tarzı karar ıttıhazı ve tatbıkatı > 2490 sayılı kanuna tâbı degıldır } T [ M LO f , Tımlo Insaat ve Malzeme Lıt. Şö. *| (Basın 14719 11060) WERKEIIŞIK.İTHALÂT Bankaiaf. Otaj» Mu» Cad. Sutt TeM44S366 Telgr^lŞlK, MERKEZ llancıhk 6189 11076 NYLON IÇORAPLAR! satışa arzedilmıştir .Satışdeposu Marpuççular ISTANBUL CORAP PAZARL l l a n c ı h k bü97 11077 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları ^eneî] Mndürlüğü 4. Böl^e Müdnrlüğündeıı: Ankara Polatlı yolu eskı Suvan kışlaları ka*rşısı kutu menfez ışı kapalı zarf eksıltmesı suretıyle ıhaleye çıkanlmıştır J Kesıi bedelı 259 520 70 lıra olup geçıcı temınatı 14 130.83 lıradır J Eksıltme 13/9/962 perşembe gunu saat 15 30 da bolgede yapılacaktır Kapalı zarfların ıhaleden 1 saat evvel Komısyon Başkanlığına verılmesı şarttıt Şartname Yapım Seflığmde gorulebılır tsteklılenn 10/9/962 akşamına kadar bolgemıze vereceklerı dılekçelenne asağıdakı vesaıkı eklıyerek ıhaleye ıştırak belgesı almaları şarttır C Grupu Mute ahhıtlık karnesı, mâlı yeterlık belgesı Plân ve Teçhızat ıle teahhut beyannamelen 1 liralık pul, 1 fotoğraf Postada vakı gecıkmeler ve telgrafla mutacaatlar kabul edılmez 2490 sayılı kanuna gore muracaat olunması (Basın 14332 A 9014/11058) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 960 veya daha yenı model (Tercih sırasına go*e) Chevrolet Plymuth, Desoto, Dodge veya Ford marka bır adet Statıon Wagen bmek arabası kapalı zarfla teklıf almak usulu de satm alınacaktır. 2 Muhammen bedelı 65 000 TL. olup muvakkat temınatı 3 250 dır 3 Ihalesı 7 eylul 1962 tanhınde saat 15 de Ayazpaşa Gumuşsuyu Cad No 96 adresınde THY Ihale Komısyonunda yapılacaktır 4 Bu ışe aıt şartname mesaî saatlen dahılınde THY Yeşılkov Teknık Dnnal Md den temın edılebılır. 5 Isteklılerın belırlı gun ve saate kadar teklıf mektuplarını temınat mektubu ıle bırlıkte Ihale Komısyonuna tevdı etmelen lâzımdır Postada vâkı gecıkmeler kabul olunmaz. 6 Ortaklığımız ıhaleyı yapıp yapmamakta veya düedıgıne yapmakta serbesttu< Basın 14526 11057) HER CINS ve HER &0Y AĞAÇ VIDASI *7 { fff KEMAL NEMU Ağaç Vıdası Fabnkası Sıpaııs KaraKo> Haraçcı All Sokak Seiânllı Gazefesiler Sendîkası Kongresi Istanbul Gazetecıler Sendıkasının yülık normal kongresı 6 eylul 1962 perşembe saat 10 da, o gun çcğunluk obnazsa 10 eylul 1962 pazartesı saat 10 da Cağaloğlu Turkocağı caddesı No 1 dekı Sendıka Merkezırde japılacaktır jt t f f GUNDEMJ 1 Açılış ve Başkanlık dıvanı seçınu f 2 Idare heyetı faalıyet ve hesap raporuvla denetçıler rapo i runun okunması, ğ 3 Raporların muzakeresı ve ıbra, 4 Idare heyetı haysıyet dıvanı ve denetçıler seçınu, 1 5 T G S İ delegelen seçımı 6 Dılekler, 7 Kapanış Cumhurıyet 11064 Reklâmcılık 3698 11052 Maaruf Bir Yabancı Sirket Istanbulda ecnebı lâborantla muştereken tıbbî mustahzarat lâboratuvarı ıdare edecek bır Turk eczacı veya kımya muhen $ dısı aramaktadır Ecnebı lısan bılmesı (Almanca veya Ingı $ lızce şarttır) Alâkadarların LÂBORANT rumuzu ıle P K . 230 f Istanbula yazı ıle muracaatları ' üâncılık Dahılıye Mutehassısı /11075 İstanbul Ticaret Odasından Italyan kredısınden sağlanacak yatırım taleplerınuı muracaat muddetının 20 eylul 962 tanhıne kadar uzatılmış olduğu mensuplarımıza ılâıı olunur (Basın 14784/11055) ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİNDEN: Aliminyum Çerçeve İmâl Ettirilecektir, 1 Muessesemız Brıll trolleybuslen ıcın 160 adet Alımınjum çerçeve (camı ıle beraber) ımâl ettınlecektır 2 ügılıler şartnamesı esasları dahılınde hazırlıj acakları teklıflerııu % 75 geçıcı temmatları ıle bırhkte 14 eylul 962 cuma gunu saat 17,30 a kadar Muesseserruz Umum Mudurlugune tevdı edeceklerdır 3 Bu ışe aıt şartname Muessesemız Tıraret Işlerı Mudurlugunde gorulebılır 4 Postada vâkı olacak gecıkmeler nazarı ıtıbare aluiEfaz 5 Muessesemız sıparışı yapıp japmamakta veya dıledıgıne ^ apmakta serbpsttır iBasın 14574/11059) |TK B Â"'Kabİo I Kv. Her maktada bulunur. Telefon: Istanbul: 44 28 08 49 45 20 Ankara 11 21 73 İ Dr. Kâmran Şenel Beyoglu Ağacamı, b a k ı z a ğ a o Cad No 23 Tel 44 55 14 (Her gun 1518) 11085 nâncılık: 6101/11074 Ilaicı'ik 5886 ü"7d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog