Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Jl Ağustos 1962 BEŞ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıu Yurt Ormanları alevler içinde Dün Antalya, Turgutlu ve Afyonda çıkan 5 orman yangını, milyonlarca liralık millî servetin heba olmasına sebebiyet venniştir. Yangınlara ait gelen haberler şöyledir: ANTALYA Antalyada çıkan, senenin en büyük orman yangınında Alanyanın Bababelen köyü mıntakasında 100 bın metre kareden fazla saha yanmış, ayrıca Kumluca ve merkez ilçelere bağlı iki yerde vuku bulan yangında da 8 bin metre kare orman heba olmuştur. TURGUTLU Turgutluya bağlı Dağmarmara bucağı ile ödemiş ilçesi arasındaki Samankırı mevkiinde çobanların yaktığı ateşten çıkan yangın, 45 saat sürmüş, 6070 dekarlık arazi yandıktan sonra söndürülebilmiştir. AFYON Atyonun Sincanh ilçesinde atılan sigara izmaritinden çıkan ve 6 saat devam eden orman yangını itfaiye ekipleri ve 100 kadar işçinin gayretiyle güçlükle söndürülebilmişfir. ÎZMÎT Izmitte son bir ay zarfında 18 orman yanmıştır. llgililer bu 18 yangından 15 inin kasten çıkanldığını tespit etmiş, olaylarla ilgili 20 kişi tevkif olunmuştur. Yangmlardan devletin uğradığı hasann 78 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. YUR Mrs. johnson kadm gazetecilerle görüştü Baştarafı 1 inci sahifede dürlerle süslü, ipek, sütlü kahverengi ketenden bir elbise ve bej pabuçlar giyrciş olan Mrs. Jonhson gazetecilerin çoğunlukla kadmları ilgilendiren sorulannı samimiyetle cevaplandırmıştır. Bu arada sağ kolundaki Trabzon çevresinin inceliğini taşıyan altın hasır ışi bilezik dikkati çekmiştir. Eski bir usule göre Lady Bird lâkabı takılan Mrs. Lyndon B. Johnson 25 yıldanberi halk hizmetinde bulunmaktan büyük bir zevk duyduğunu ve yaşamak istediği ha yatın bundan daha iyi bir hayat olamıyacağını inandırıcı bir ifadey le belirterek Başkan Yardımcısı eşi olmanın güç bir iş olmadığım, fakat bunun bir meslek olarak kabul edilmesi lâzım geldiğini sözlerine eklemiştir. «Kadınlar ev işleri dışında bir işte çalışmalı mıdır?» şeklindeki bir soruya Mrs. Johnson, «Kafa ve elle çalışmak eşit derecede mü kemmel vazifeletdir. Biz, Amerikan kadınları, evde bulaşık yıkayıp dışarda kocalanmıza siyasi veya diğer işlerde yardımcı olmaktan büyük bir zevk duymaktayız» diyerek cevaplandırmıştıfr. Ayrıca çahşmanın aile bütçesiyle alâkalı olduğunu ve çalışma arzusu ve kabiliyeti olan kadmlann çahşması gerektiğini bildirmiştir. Johnsonia evlenmesi Daktilo ve steno dersleri alatak gazeteciliğe heves ettiğini fakat Mr. Johnson'a rastlayışının çalışmasına mâni olduğunu söyliyen Lady Bird, «Texas Üniversitesinden mezun oluşumun beşinci ayında evlendim. Siyasete atıldım, onun için de çalışmak fırsatını bulamadım» diyerek müstakil çalışa mamaktan üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. Bu arada Mrs. Johnson Texas'da bir fradyo televizyon istasyonunu işlettiğini bu işinde gazetecilik derslerinden edindiği | bilgilerden çok faydalandlğını ifti harla belirtmiştir. 30 Ağustos kutlandı Baştarafı 1 inci sahifede yan büyük törenlerden önce, saat 8 de Şişlideki Inkılâp Müzesi ziyaret edilmiş ve Büyük Atatürk'ün Milli Mücadeleyi hazırladığı bu ev, çeşitli müesseselerin gönderdikleri çelenk, çiçek buketleriyle dolup taşmıştır. Geçit töreni gayet parlak olmuş ve Vatan Caddesinin iki tarafını dolduran onbinlerce tstanbullunun heyecan ve büyük tezahüratına vesile olmuştur. Ankaradaki tören Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Zafer Bayramının 40. cı yıldonümü bugün Ankarada törenle kutlanmıştır. Sabah saat 8 de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, yanında Kuvvet Kumandanları ve yüksek rütbeli subaylar olduğu halde AnıtKabri ziyaret etmiş ve Atanın kabrine bir çelenk koymuştur. Buradan doğruca Genelkurmay Başkanhğına gelen Sunay, Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar ve Kuvvet Kumandanlariyle birlikte tebrikleri kabul etmiştir. Bu tebrikâta başta Başbakan Yardımcıları Ekrem Alican ve Turhan Feyzioğlu olmak üzere, Ankarada bulunan kabme üyeleri, Adalet Partisı Başkanı Ragıp Gumüşpala, diğer parti temsilcileri, askerî ve mulkî erkân ve kordiplomatik iştirak etmişlerdir. Büâhare programa göre Hipodroma gelen Orgeneral Sunay, burada hazır bulunan birlikleri teftış etmiş ve tstiklâl Marşımız söylenmıştir. Harbiye Bandosunun refakatınde yapılan geçit resmini kalabalık bir seyirci kitlesi takip etmiş ve bilhassa süvarilerımizin 40 yıl evvelki kıyafetle geçişleri tezahürata vesile olmuştur. Geçiş esnasında jet fılolarımn ve Muhafız Alayı paraşutçulerinin gösterıleri takdirle karşılanmıştır. Bu törene, rahatsız olduklan için Başbakan tsmet Inönu ve Hava Kuvvetleri Kumandanı trfan Tansel katılmamışlardır. Paraşfltçülerin geçirdikleri kaza Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Curahurbaşkanhğı Muhafız Alayı paraşutçulerinden bir usteğmen ve 3 er bugün yapılan Zafer Bayramı kutlama töreninde Hipodrom uzerine atladıkları anda yanlış çıkış yaptıkları için hafif atlatılan bir kaza geçirmişlerdir. Usteğmen Emir ve erler ayakta yapılan tedavileri sonunda birliklerine dönmüşlerdir. Kıbrıs'ta Lefkoşe, 30 (özel muhabirimizden) 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bugün Turk semü bayraklarla donatılmıştır. Türk Alayında sabah bir tören yapılmıştır. Törende Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Küçuk, Cemaat Meclisi Başkanı Denktaş, Türk Büyükelçiliği ileri gelenleri, kalabalık bir halk kitlesi bulunmuştur Türk askerlerinin geçişi halkı coşturmuş ve hep bir ağızdan «Yaşa Mehmetçik» diye bağırmışlardır. Dnmlapınar.da tören Dumlupınar, 30 (Telefonla) Büyük Zaferin 40 ıncı yıldönümü, zaferin kazanıldığı Dumlupınarda da büyük bir törenle kutlanmıştır. Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer, Bah Menzil Kumandanı, senatör ve milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende, General Zeki llter, günün önemini belirten bir konuşma yapmıştır. Tnrdnn diğer köşelerinde Zafer Bayramımız yurdun dört bir köşesinde aynı büyük heyecanla kutlanmıştır. ıı n u n Notları Yeni devreye girerken (Baştarafı 1 inci Sahifede) durumu bir hayli sarsılan Adalet Partisi, tatille beraber hızh bir çalışma temposu tutturdu. Bir yandan Gumüşpala • Apaydın mücadelesinde A.P. Genel Başkanımn ve dolayısiyle beraberindekilerin yerini sağlamlaştırmak, diğer yandan bilhassa hükümete katılan Y. T.P. ve C.K.M.P. karşısında kuvvet gösterisi yapıp, havayı lehe çevirmek için kongrelerde girişilen faaliyet, hemen söylemeliyiz ki, günlük politika açısından bakıldığı zaman başarısız sayılmaz. Karşı partilerin hareketsizliğinden faydalanarak, topyekun af ve işsizlik slogarum işliyen A.P. lüer, teşriî devrede kaybetmeleri mukadder olan kredileri toplamak ve böylece ilerdeki sarsıntıları tehlikesız geçirmek için boş meydanlarda attılar tuttular ve âdeta iç politikada tek başlarma at oynatır hale geldiler. Ancak yukarda da söylediğimiz gibi bu faaliyet günlük politika bakımmdan başarılıdır. Gumüşpala, partisinin ekseriyetine liderliğini kabul ettirmiş, Genel Başkanhğı garantiye almıştır. Etrafındakiler de büyük kongre için faydalı yatırımlar yapmışlar, A.P. mensupları cesaretlenmiş, dolayısiyle eski Demokrat kitlelerde parti lehine bir hava yaratılmıştır. Buna mukabil, evvelâ idareciler, günün heyecanlanna ve kongrelerdeki alkışlara kendilerini kaptırarak, eskiden beri hassas göründükleri veya görünmeye çalıştıklan noktalan ihmal etmişlerdir. lsmet Paşaya karşı olan herkes A.P. ile beraberdir formülünün etkisine ve faydasma inanmak, onları akıldışı davranışlara doğru iten nedenlerin başında gelir. Ikinci olarak Adalet Partililer, îsMet Paşa fobisini tahrik politikasiyle birlikte yürütülen «topyekun af» kampanyasmda netice ahnmıyacak bir taahhüde girmişlerdir. Bu vaziyette AJP., kitlelerdeki kaynaşmayı artırmak için girdiği taahhüde uygun bir politikayı bittabi Mecliste de devam ettirmeğe çalışacak, çalıştığını belli etmek istiyecektir. tşte 3 eylülden sonrasını biz bu bakımdan tehlikeli bir devre olarak görüyoruz. Konuyu biraz daha deştiğimiz zaman, önümüzdeki aylann neden rahat geçmiyeceği daha iyi anlaşılacaktır. Ecvet GÜRESÎN •lllllllllllllllllllllllltlllllllllltlllll Ordu terfi listesi Soldan sağa doğru: Alb. İhsan Gürkan, Alb Hasan Bilgiçer, Bnb. Hikmet Bingöl, Yzb. Attilâ Yurtseven 16 Sendika, Hükümeti protesto etti Başta Türktş Birinci Bölge temsilcısi tsmail Topkar olmak üzere 16 sendika terosilcisi dün yayınladığı bildiride; bir suredenberi mem leketimızde bulunan ve tutumu dolayısiyle yurt dışma çıkması kararlaştmlan Amerikalı sendikacı Thalmayer hakkındaki hükümet karannı protesto etmişlerdir. Bu münasebetle yapılan toplantıyı mütaakıp bir basın toplantısı yapan Thalmayer, hakkmda ahnan kararın yersiz olduğunu söyliyerek protestoda bulunmuştur. Daha sonra çeşitli sorulan cevaplandıran Amerikalı sendikacı, kanunlara aykırı davramşta bulunmadığım, hangi sebeple sınır dışı edildiğini anlamadığını ve bunda gizli bir sebebin olduğunu söylemiştir. Bir yol ihtilâfı dün cinayete sebep oldu Adana, 30 (Telefonla) Ceyhanın Dikilitaş. köyünde Osman Çağlar ile Hacı Abdullah arasında ihtilâflı bulunan bir yol meselesi, gece silâhlı baskın ve cinayetle neticelenmiştir. İhtilâf daha önce mahkemeye aksettirilmiş, mahkeme Abdullah lehine hüküm vermişti. Bununla yetinmeyen Osman Çağların adamlanndan 6 kişı, gece yansından sonra Hacı Abdullahm evine silâhlı bir baskın yaparak bu evde yatmakta olan Cumali ve Kasım üzerine ateş açmışlardır. Bunlardan Kasun derhal ölmüş CumaU Yılmaz ağır surette yaralanmıştır. x .. i Osman Çağlar ve olayla ilgili olan Mehmet Ozgur nezaret altına alınmışlardır. Ates açan İsmail, Zeki ve arkadaşları aranmaktadır. Saray hayatım, bilhassa harem tafzı yaşayışı çok sevmiş, Mrs. Johnson. Rehberinin bu konunun câzip tarihî özelliklerini anlatması Mrs. Johnson'u çok mütehassis etmiş. «40 yıl gibi kısa bir zamanda 5 j yaratılan sosyal kalkınma bir hâııCizrede kaçakçılarla Maraştaki Okuma kur= 1 kadır. Türkiyede asırlar boyunca jandarmalar arasında gelmiş geçmiş istilâlan, Uıihî, eski sunu 25 kadın başarı görmek heyecan vme:. Bibir müsademe oldu i eserleri ile bitirdi zim memleketimizde 1.700 tarihleri Mardin, 30 (Telefonla) j çok eski devirleri ifade ederken siz Maraş 30 (Telefonla) Türk Dün gece Cizrede kaçakçılar \ ler burada Mîlâttan öncekı dev'rle Kadınlar Bırliği Maraş Şubesila jandarmalar arasında bü | ri rahathkla konuşuyorsunuz» di nin açtığı okuma yazma kurs yük bir müsademe olmuştur : yen Başkan Yardımcısınm larına devara eden 25 kadına eşi, Cizre hudut bölgesinden gece : Türk bakır ve piHnç eşyalarım bugün Birlik Merkezinde yapınin ilerlemiş bir saatinde sa : , çok beğenmiştir. Dün sabah g87e lan törenle diplomalan verilyılan 30 u bulan silâhlı bir i tecilerden kaçarak gizlice Kapalı miştir. Kadınlar BiTliği Başkakaçakçı şebekesi mühim miknı Doktor Zeliha Durakbaşa, çarşıya giden Mrs. Johnson 2 bin tarda koyunu Suriyeye kaçır ; lira civannda alısveHş yapmıştır. kurslann aralıksız devam edemak istemiştir. Olay yerinde : ceğini söylemiştir. Johnson'lar aldıklan bir ikonatertibat alan jandarmalarla ka j nın hakiki olup olmadığım Patrık Oksijen tüpü patlamaçakçılar arasında 3 saat devam j Athenagorasa göndererek tetkik Bandırmada fırlatılan eden müsademe neticesinde ka : ettiirmişlerdir. Sahte crımasından sından yaralandılar çakçılar 1022 adet koyunu bı ; Marmara I füzesi, 920 şüphe eden Johnsonlar ikonanın Dinar 30 (Telefonla) Erol rakarak karanlıktan istifade • hakiki olduğunu öğrenince memKaya ve Ali Tuncay adında 2 metre irtifaa ulaştı ile Suriyeye geçmişlerdir. Böy j kaynakçı, oksijen tüpünün pat lece son bir ay içinde gümrü: nun olmuşlardır. Baştarafı 1 inci sahifede laması neticesinde ağır suretTürkçe kelimeler ğe teslim edilen koyun mikta i Füze. saat 16.05 de ateşlendikte yaralanmışlar, koma halinTürk kadınlannın cemiyetin her ten sonra ilk önce yanhş hesap yü n 11 bini bulmaktadır. Bu da : de hastahaneye kaldmlmışlarMardin ve civanndaki yerler : kademesinde çalıştıklarını görnvek zünden paraşütü açılmış v e İtici dır. de et fiyatlanmn düşmesine i ten memnun olduğunu söyliyen kuvvet hatekete geçmemiştir. Müsebep olmuştur. ; Mrs. Johnson, Türklerin askerin teakiben fitille yapılan ateşlemeBir bekçi yol kesip den çocuğuna kadar değişik tipler de füze büyük bir gurültü çıkara adam soydu İzmitte elektriğe j de insanlar olduklarım ve hepsı rak semaya doğru hareket etmişnin dostça kendilerine «Merhaba» 920 metrede infilâk ettikten Tokat, 30 (Telefonla) Nikzam yapıldı i d«;diklerini sevinçle ve hayretle tir. sonra pataşütün daha evvelderü sarda üzümlerini sattıktan sonIzmit 30 (Telefonla) Sa i müşahede etmiş olduğunu belirt açılması dolayısiyle yere düşüşü ra köylerine dönen Kemal Ayyavaş olmamış, bu yüzden de yan nayi Bakanhğı, şehrimiz be < miştir. dm ve Mustafa Yücel adında lediyesi tarafından elektriğin ; iki köylü, gece Abdalk<»lu köyü Mrs. Johnson Türkçe «Merhaba, gın çıkmasına sebebiyet vermiştir. kilovatına yapılan 5 kuruşluk : teşçkkür ederim, çok enteresan» Bilindiği gibi yurdumuzda ilk civannda gözlerine elektrik fe zammı tasdik etmiştiîr. 1 eylül ; kelimelerini ögrenmiş olduğunu ve defa kurulan Bandırma Füze neri tutularak silâh tehdidi alde tatbik edilecek olan yeni ] yalnız tngilizce dilini bildigini ba Klübünün, bu ıkinci denemesidir. tında soyulmuştur. târifeye göre elektriğin kilo \ riz bir çekingenlikle açıklamıştır. Birinci denemede füze 40 mette ka 1563 lilralan gasb ejdilen köyvatı için evlerden 31, ticaret : «Çocuk yetiştirmede tam serbes dar çıkmıştı. önümüzdeki günlerlüler, durumu jandarmaya bilhane ve sanayi müesseselerin : tiyet lehte midir?» şeklindeki bir de yapılacak bir denemede füzedirmişlerdir. Yapılan tahkikat den 40 kuruş alınacaktır. : soruya Lady Bird şu cevabı ver nin 5 bin metreye çıkacağı tahmin neticesinde o çevrede yalmz miştir: edilmektedir. Bugün atılan füze. Abdalköyü bekçisinin el feÇivril yolunda bir \ O O neri bulunduğu tesbit edil« Biraz disiplinli olarak coçuk bir metre boyunda ve 3 kilo S miş, yakalanan bekçi Kaya kamyon devrildi . lara serbestî verildiği takdirde gram ağılrlığmda idi. Acar ile iki atkadaşı suçları çok iyi ve müspet sonuçlar almÇivril 30 (Telefonla) Şo i maktadır.» ni itiraf etmişlerdir. Tatvanda Kotum dağlarıför tbrahim Yılmaz idaresin | «Türkiyeden nasıl intibalarla ay na sığınan Koçero'nun etSeminer sona erdi de plâkasız bir kamyon, bu sa ! rılıyorsunuz?» sorusunu ise: «Prog Gaziantep 30, (Telefonla) bah Uşaktan Çivrile gelirken, ; 15 gün önce şehrimizde imam tğridir yokuşu Kandırmaz çeş ; ramımda olmadığı halde Anıtkab rafındaki çember gittikçe ve müezzinlerin kültür bamesi virajında fren patlaması j ri ziyaret ettim. Anıtkabir ve odaraltılıyor kımından geliştirilmesini teneticesinde iki takla atarak j radaki tstiklâl madalyalariyle huşu içinde Atanızı seyreden halk Baştarafı 1 inci sahifede min için halk eğitimi tarafındevrilmiştir. ' . benim üzerimde unutamıyacağım dan açılan tekâmül ssmineri çero, Bıtlis Valisi Nurettin HaKaza sonunda, Döndü Coşar ; bir tesir bıraktı. Hitit müzesinde sona ermiştir. jandarma adında bir kadın ölmüş, 6 ki j ise Türkiyede büyük bir medeni zar'm başkanhğındaki şi de ağır şekilde yaralanmış j yetin fışkırdığını bütün canlılığı kuvvetleri tarafından takip edilNiksar ovasındaki batır. i ile duydum» şeklinde cevaplandır mektedir. taklık kurutuluyor Jandarma teşkılâtımn aldığı ha Bir köylü mayın | mıştır. berlere gore, Koçero ile adamNiksar 30 (Telefonla) ailesine Cemal Gürsel' lannın Tatvan ilçesine bağlı KoNiksar ovası uzun yıllardan tarlasında öldü i in Johnson ve Ismet Paşanın birer yağlı tum bucağı civanndaki dağlarda beri ilçe halkına bataklık olaNusaybin, 30 (Telefonla) ; boya tablosu hediye edilmiştir. Ba olduğu anlaşıknaktadır. rak büyük zarar vermekteyJandarma müfrezeleri bu civaSuriyeden ilçemiz Kertvin kö ! yan Johnson bu resimleri bizzat di. Durumu göz önüne alen yü sınınna geçmekte olan Lâ : teslim almıştır. Johnson'lann bü rı kordon altına almıştır. Çember Devlet Su işleri, bataklık ovatif adındaki bir vatandaşımız, ': yük kızı anne ve babasmı Atina gittikçe daralmaktadır llgililer, a nın kurutulması işini 6 milmaym patlaması neticesinde öl , da karşılamak üzere çarşamba gü lınan tertibat neticesi, Koçero'nun yon 100 bin liraya bir müteahaynlmış en kısa zamanda yakalanacağını imüştür. Ceset halen mayın tar • nü uçakla şehrimizden hide ihale etmiştir. Kurutma lasında durmaktadır. ; bulunduğundan, Mrs. Johnson'un fade etmektedirler. işi, üç yılda tamamlanacaktır. yalmz kadın gazetecilerle yapmış Dün yaralı olarak yakalanan Ko ıiımıııımımııııııııııımıııııımmımmııııııııımıııımııııııımıııııııiK olduğu toplantıda bulunamamıştır. çero'nun adamı da, zabıtaya geniş Nazan PtRlNÇÇtOGL€ bilgi vermiştir. Tekme ile adam öldürme iddiasını Midyat Hükümet tabibi reddediyor Yazısı 5 inci sabifede gitmek kararı ile arkadaşlarla birlikte Midyattan Savura geldik. Gelirken bir köyde bir keçi yavrusu satın aldık. O köyden ayrıldıktan sonra diğer bir köyde önümüzü jandarmalar kestiler ve bizim keçiyi çaldığımızı ve bu yüzden takibat yapacaklarım söylediler. Ken dilerine bunun aslı olmadığım bildirdik. Ve mesele halloldu. Savura gelip eğlenmeye başladık. O sırada yanımıza bir çoban geldi ve keçinin kendisine ait olduğunu ısrarla söyledi. Bu yüzden aramızda bir münakasa oldu. Bu münakaşada arkadaşlar çobana gitmesini söylediler. O da çekilip gitti. Aramızda hiçbir darp hâdisesi olmadı. Çoban bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra geceye kadar sağda solda dolaşmış, çeşitli yerlerde göriilmuş. Ertesi günü hastalanmış ve arkadaşlan tarafından Mardin Hastanesine nakledilirken ölmüş. Gerek hastanede yapılan ilk otopside, gerekse evvelki gün yapılan ikinci otopside hiçbir darp eserine raslanmamış. Mesele bundan ibaret, yalnız bazı mahallî tesirlerle durum aleyhime çevrilmek istenmektedir.» Tahkikata Savur Adliyesince devam edilmektedir. Bu yıl 180 milyon dolar askerî yardım alıyoruz Baştarafı 1 inci sahifede Genel yekunun • / « 24 fl Türkiyenin de dahil bulundugu Ortadoğu ve Güney Asya memleketleri için aynlan askerî yardımın yekunu 423 milyon dolardır. Bu grupa dahil diğer memleketler Yunanistan, lran ve Pakistandır. 423 milyon dolar, askeri yardımm genel yekunu geçen seneye nisbeten yüzde 2 fazlasiyle yüzde 24 tür. Zabıtlarda herhangi bir kayda rastlanmamakla beraber. Türkiye için ayrılan miktarm geçen senekinin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye, 30 haziranda sona eren geçen malî yıl zarfında 180,270,000 dolarlık askeri yardım almıştı. NATO ile ilgili rakamlar açıklanırken 1950 den 1962 ortasına kadar Amerikanın Türkiyeye 2 milyar 095,019 000; Fransaya 4,157,096,000; Italyaya 3,273,864,000; Yunanistana 1490,065,000; tngiltereye ise 1 milyar 045,031,000 dolarlık askerî yardım yapmış olduğu ifade edilmiştır. Millî gelir vasatisi Kennedy idaresi, 1950 61 yılları arasında Türkiyenin savuntnası için kendi butçesinden 1,763 000,000 dolar harcamış olduğunu da bildir miştir. Rakam, Türkiyenin milli gelir vasatisinin yüzde 4.9 una tekabül etmektedir. Aynı müddet zarfında Amerikanın Türkiyeye göndermiş olduğu askerî yardım^ ların yekunu 1,729,000,000 dolardır. Türkiye, B. Amerikadan 750.000 buşel buğday satın aldı New York 30 (A.P.) Birleşik Amerika ihracatçıları bugün, Türkiyenin 750 bin buşel Amerikan buğdayı satm aldığını bildirmişlerdir. Pakistan, Şili, Portekiz ve Kolombiyamn da bugün ve yarm büyük miktarlarda Amerikan buğdayı almalan beklenmektedir. Cezayirde kardeş kavgası başladıN Baştarafı 1 inci sahifede kısmından içeriye girmişlerdir. Siyasi Büronun emrine uyarak harekete geçen 1, 2 ve 6 bölge as kerî kumandanhklan ve millî kur tuluş ordusu birliklerinin, 4. bölgenin «kuvvete ve zora başvurarak Cezayir şehrinde iktidarı ele geçirmeye kararlı olması karşısında», Cezayirde nizam ve âsayişi teminle görevlendirildikleri bildirilmiştir. Siyasî Büro, dün gece başkent Cezayir şehrinin Kazbah mahallesinde Siyasî Buroyu destekliyen teşkilâth gerillalarla 4. bölgeye mensup birlikler arasında vuku bulan kanlı çarpışmalar üzerine bu kararı almıştır. Bu çarpışmalarda 4 askerin ölduğü açıklanmıştır. Öte yandan Siyasi Büronun en nüfuzlu üyesi Ben Bella, Setif Belediyesi kanaliyle bir çağırıda bulunmuştur. Ben Bella Cezayir halkına yaptığı bu çağında şöyle demektedir: «Çok vahim dakikalar yaşamaktayız. Vatan tehlikededir. Macera kapımıza dayanmıştır. Başkentimizde bugün kanlı olaylar cereyan etmiştir. Cezayir halkmın çoğunluğunun yaşadığı eski mahalle, dün Massu'nün kuvvetlerinin hücumuna uğradiğı gibi, bugün de meşru otoriteye baş kaldıranlarm saldınsıyla karşı karşıya gelmiştir. Bütün bunların sorumlusu hepinizin tanıdığı bir avuç maceraperesttir.» «Biz seçimleri dördüncü askerî bölgenin sözünü zorla kabuîe kalkışması üzerine geri atmaya mecbur olduk.» •CUMHURÎYET» in Edebl Tefnkasc 97 Sazan: PEKlDfc CELAL Pencereleri açtım, karanlığa eğildim. Elimdeki kattı ufak ufak parçalayıp rüzgâra savurdum. Işığımı söndürüp sahncakh iskemle mi camın yanına çektim. Hafiften sallanmaya başladım. Gökyüzü yıldızlarla dolu. A?ele evlerine dönen gölgeler var sokakta Hefkes kendi yolunda knşu yor. Ben yalnızım. Benim yolum yok. Benim derdim banal Sokakta ses seda Kes.ldi Evlerde ışıklar söndü. tncecik bir ay, karşı apartmamn damının gerisinde ürke ürke gösterdi kendmi Uy ku kum gibi dolup saçıldı gözkapaklanmın altına. Gene de yatmaktan korkuyorum. Rüyaîardan korkuyorum! Onu görmekten, onu düşünmekten korkuyotura. Gözlerimi örttüm yavaşça. Karanııkların içinde aydmhklar açılmaya, başka bır günün ışıklan ağirmaya basladı. mulmuş bana bakıyordu. Mavı sa bahhğım, bigudilerini tutan süslü. ponponlu ipekli filesini hatıfhyorum. Eşikte durmuş, utangaç, kararsız bakıyordum ona. « Kâzım da aşağıda...> dedi. Kocasına koştuğumu biliyordu. Soğuktan korktuğum, denizden bık tığım halde kocasıyla yalnız kalmak, beraber olmak için gizliden elbisemin içine mayomu giydiğimi de biliyordu belk. Garip, durgun bakışı, gözlerinin altındaki derin morluklar korkuttu beni. Yavaşça eşikten gerı döndüm. «Bu koca koltuğa kuş gibi tünemiş, yu mulmuş ne yapıyorsunuz? Neniz var sizin!.» diye, sormak istiyordum. Söyleyemedim hiç bir şey. Karştsmda şaşkın kala kaldım öyle Bir garip, durgun gülumseyerek, men ağlıyacakmış gibi aşağı çekildi. Küçük, azarlanmış bir çocuk yüzü vardı karşımda. Hali yüreğime dokundu. Ağlamak geldi içimden. « Işte böyle'... dedi, içıni çekerek. Bırakalım, değmez tabiî! Genç lik, eğlenecek ne yapalım!.^ Doğrulduğu zaman kalkmakta zorluk çekiyormuşçasına koltuğun iki yanına abandığım gördüm. 1pek sabahlığınm eteklerı kayıp düştü, dağıldı dört bir yana. Mavi tül başlığının ıpek ponponları sallandı. Gülünç olduğu kadar acıkhydı görünüşü. Gene de güzelliğine diyecek yoktu. Bu mu Cihangirin metresi, bu mu morfin düşkünü! diye. sordum kendi kendime. Güçsüzlüğünden, mutsuzluğundan af diler gibi bakıyordu yü züme. Zorla gülümsüyordu. « Kâzımla tonuşmam lâzım. Muhakkak konuşmam lâzım onunla!> « Çağırahm!» dedim. Içini çekti. Düşünür gibi durdu bir an, omuzlannı silkti. « Sonra da olur. Haydi cicim siz bana bakma>m, gidin deniziıu « Gidiyorlarmış biliyor musuRıhtıma miyordum. Orta salon nuz?» dedi. dan teresa geçerken arkamdan tat « Bir şeyden haberim yofc belı bir ses: nim efendim» dedim. * Gene mi denize?» dedi. « Hepsi! dedi. Cihangir, Serra, Geride. salonun köşesindeki pem Suzan, Nedime bile!..» be büyük koltuklardan biıinde yu Gülüşü siliniverdi. Dudaklan he ze girin. güneşlenin..» Arkasında keskin guerdanya kokuları bırakarak ipek eteklerini hışırdata hışırdata çıkıp gitti salondan. Yere düşürdüğü küçük mendili sonradan gördüm. Eğilip aldım. Sırsıklamdı, guerdanya k> kuyordu, hem de ne keskin! Sonbahar Tuberesaların azıttığı mevsimdi. Salonda her yanı beyaz, parlak. donuk doldurmuşlardı. Insanın genzini yakıyordu kokuları, tenbellik, kötülük, uyku esdiriyorlardı evin içinde. Guerdanya kokulariyle karışıp, canlı, sağlam insan kokusunu kökunden yok edıyorlardı. Vazolardaki çiçeklere oikeyle baktığımı hatırhyorum. Nefret ediyordum onlardan. kendimden, o evden! Bahçeye çıktığımda sonbaharı gördüm iyiden iyiye. Ortancaların başları solup sararmıştı çoktan. Uzakta Ahmet ağa tepeleri eşeliyor, yeni fideler dikîyordu. Bir çözüİTne, çürüme sezdim havada. Neden gitmivorum? diye sordum kendi kendim?. Neden kaç mıyorum buradan, bu insanlardan, güçsüzlüğüme. kararsızlığıma küfrederek yürüdüm yeni sulanmış kırmızı yoldan rıhtıma doğru. Rıhtımda, uzun, hasır koltuklardan birine uzanmış beni bekler buldum onu. Tasasız, mutluydu gö rüniîşü. Gözleri yan kapalıydı. Bir kolu koltuğun kenarından sark mıştı. Parmaklarının arasında yarı yanmış, düşmek ü?ere olan cıgarasını gördüm. Benim orada. yukarıda olduğumu nasıl anladı hilmem. Yavaşça çevirdi başını. Kımıldamadan biktı. Gulümsedi. Cigarasını tutan elini uzattı, gok yüzünü gösterdi: « Bak!» dedi. Leyleklerle dolu/d ı gök yüzü. Istanbulun üzerinden uçuşayorlardı. Küçuk siyah benekler toplanıp toplanıp dağıhyor, sonu gelmez bir kervan adalara doşru uzuyordu. Merdivenleri inerken yerinden kalktı tenbelce. Hasır kcltuklardan birini çekti. Karşıaıa geçip oturdu. « Günlerdenberi ilk defî yalBir doktorumuzun başarılı nız kahyoruz!» dedi. imtiham Leyleklerdeydi göz'im. Gittikçe uzaklaşıyorlardı. Bıştaki bölük, Genç Doktorlarımızdan Yaşar Oradaları aşıp göğün mavisinde eriyi bey, üroloji servisinde verdiği bavermişti. Öbür takımUr adaların şarılı bir imtihan sonunda operatör uzerinde dönüp dönüp dalgalacı ürolog olmuştujr. yorlardı. Güneş yalncı/dı. Gök yü zü, deniz masmaviyii. Nermin hanımın beyaz, güzel kotrası hafifBelediyelerin, Turistik Müesseselerin ve ten sallanıyordu dubanın yanında. Yazdan hiç bir şey eksilmemiş Sanayicilerin dikkatine ti. Gene de bir oaşkahk vardı. Denizın yosunu, toprak, ağaç çüİtalyan Ekonomik Teknik ve Turistik İşbirlıği Anlaşması ruk, Bulandırıcı ağır kokuyordu. dahüinde 5 senelik kredi ile Leyleklerin gidişi de bir şaretti. SOĞUKHAVA DEPOLARI, BUZHANELER Bir garip duygulanıyordum, sğlamak gelıyordu içimden. BL'Z İMÂL EDEN TESİSLER FRİGOROFİK KAMYONLAR VE « Karın yukarıda, seni arıyorHER TÜRLÜ HAVALAND1RMA TESİSLERİNİ du..» diye, haber vermek iatedım ona. Türkiyenin her yerinde kurmak isteyenlerin Kayıtsızca omuz silkti: acele müracaatları. • Bırak sen onu şimdi. SerraCostruzioni Meccaniche Barbieri (Bolognaİtalıa) ların, hepsinin gittiğıni biliyor mu Türkiye Mümessili: TROPİKAL Koll. Şti. sun? Aband'a gıttiler, iki gdn kaP.K. 550 İstanbul Tel: 27 40 21 22 25 52. lacaklarmış Serra, Cihangir, Suzan hanım, tam takım. hepsi'» Faal 5385/11050 (Arkası var) J Soldan sağa doğru: Bnb Necdet Sadri Özkan, Alb. Zeki Tannverdi, Bnb. Oğuz Karaca, Yb. Ulvi Soley ALBAYLlGA YÜKSELEN YÜK. MÜH. YARBAYLAR Cevdet Kocabaş, M. Rüştü Okar. YARBAYLIGA YÜKSELEN YÜK. MÜH. BÎNBAŞILAR Rauf Birol, A. Ertuğrul Onat, Mehmet Akın. BlNBAŞILlGA YÜKSELEN YÜK. MÜH. YÜZBAŞILAR Ahmet Kayhan Atabay. ALBAYLlGA YÜKSELEN SUBAY MÜHENDÎS YARBAYLAR İki yeni generalimiz: Tuğg. Ömer M. Mehmet Akyazılı, Fethi OkÖzkan ve Samih Güney yar, Mehmet Koyatası. YARBAYLIGA YÜKSELEN YARBAYLIGA YÜKSELEN SU» TOPÇU BÎNBAŞttAR BAY MÜHENDİS BtNBAŞU,AR Kâzım Til. Hüseyin Özgul, Hilmi Konuk. YÜZBAŞILIĞA YÜKSELEN ALBAYLIĞA YÜKSELEN ASKETOPÇU ÜSTEĞMENLER RÎ ADLÎ HAKÎM YARBAYLAR Fuat Zeki Şahin, Cumali ÖzşaKemal Eran, Burhanettin Eran, hin, Necmi Çetin, Rilat Fikre* Fahrettin Siter. Erol, Turan FıTatgil. YARBAYLIĞA YÜKSELEN ASYÜZBAŞaiGA YÜKSELEN KERÎ ADLÎ HAKÎM BÎNBAŞILAR İSTÎHKAM ÜSTEĞMENLER Süleyman Taşar, Haşim GünGalip Baysan, Ibrahim özdeday, Necmettin Alkan. mır Bolat, Turan Altuğ. BÎNBAŞILIGA YÜKSELEN ASKERİ ADLÎ HAKÎM YÜZBAŞILAR Yaşar Saraç, Necdet Dancıoğlu, Cemal Akgün, Faruk Marşan, Ali Dilbaz, Muzaffer Başkaynak, Rem zi Şirin, Zeki Kajr, Sait Dabak, Fuat Alanya, Niyazi Sertçelik, Kemal Okumuşoğlu, lsmet Urcan, Şaduman Can, Münir T>V Baştarafı 1 inci sahifede fekçibaşı, Durmuş Basmacı, Muspılacak yardımlar konusunda dertafa Çapur. YÜZBAŞILIĞA YÜKSELEN AS hal teşebbüse geçeceğini vâdetmiştir. llgililerin ifadesiyle 5 günlük KERÎ ADLÎ HAKÎM ziyaretinden fevkalâde memnun cÜSTEĞMENLER larak memleketimizden aynlan Hikmet Hacımirzaoğlu, Nejat Johnson, hava alanında yaptığı koöztaşkent, Rıdvan Kaftan, Doğan nuşmada özetle sunlan söylemişözcan, Sami Gerçek, llhan Sektir: ı man, Salâhattin Yılmaz, Yılmaz «Bu seyahat her bakımdan tam Taşkan, Abdullah Gençay, A. Turgut KaTasallıoğlu, Turhan Akın mânasiyle başarı ve karşıhklı fay. dalar sağhyan, yapıcı ve faydalı alp, M. Süreyya Atar. ALBAYLIĞA YÜKSELEN ASKE bir seyahat olmuştur. Türk hükümetıne ve tnilletine misafirperverRÎ ÖĞRETMEN YARBAYLAR Şevki Büyukkoç, Hüseyin Ayar, liği için teşekkür ederim. 15 *yıl AH Naci Çakın, M. Sami Su, B. önce Truman doktrini ile Türk milletine karşı duyduğumuz iiirnat Sıtkı Göktürk. ve emniyeti bir kere Jaha gördük. YARBAYLIGA YÜKSELEN ASKERÎ ÖGRETMEN BÎNBAŞILAR Sizin müftehir müttefininiz olaAbdi Kayah, Adil özgür, Nihat rak, biz Amerikalılar Türkiyeye Bayramoğlu, Ekrem Kızıltan, Ne karşı yapılan bir tecavüzü Ar&ecati Taylan, Hüsnü Ersoy, Ali rikaya karşı yapılmış telâkki eKamboğlu, ömer Lutfi Güleç, Ah deceğimizi kemali .uddiyetle hermet Ünal, Y. Kemal özsoy. kese teyit ederiz. Msmîeketimin BlNBAŞILlGA YÜKSELEN ASKE Türkiyeye ve Türk halkına katşı Rî ÖGRETMEN YÜZBAŞILAR duyduğu ilgi ne Batı ıttifakmdaki Yusuf Ünlü, Ali Kavafoğlu, Ce çok önemli rolünüzle başlıyor, ne lâlettin •Tamer, Rüştü Özkeskin, de burada sona eriyor. Bizim haAbdullah özden, Sait Ademoğlu, kikî alâkamız, Türk halkına karşı Emin Fidan, Mustafa Tunçay, Se duyduğumuz sevgi, onlarm iyiliklâhattin Uğurlu, Sami Uygur, Şi lerine olan bağlılığımız ve Türkiyenin kendi kendini kalkındıracanasi Alpat, Ali KaradağYÜZBAŞILIĞA YÜKSELEN AS ğ:na ve modern bir şekilde ilerliKERÎ ÖGRETMEN ÜSTEGMEN yeceğine tam mânasiyle itimadımızdan doğmaktadır. LlderlerinizLER H. Şemsi Çivitçi, Talât Yokuş le yaptığımız müzakerelerin hepoğlu, Akif Erol, Saadettin Başa si, Türkiyenin halka faydalı oifran, Zihni Turgut, Cevdet Kutlu. cak ve Kemal Atatürk zamanında ÜSTEGMENLÎGE YÜKSELEN AS başlamış olan ilerlemeyi muhafaza. KERÎ ÖGRETMEN TEÛMENLER edecek büyük gelişmeler devresine girdiği kanaatimızi perçinlemiş Yüksel Tunç. tir. Sizin dahilî kuvvetmiz Batı ÜSTEGMENLÎGE YÜKSELEN için kuvvettir. Herhangi bir şekılBANDO TEGMENLER Fahrettin Kahvecioğlu, Ergun deki tecavüze karşı, sizin emniOrhon, Öndeîr Mamuk, Orhan yet ve bütünlüğünüz hür milletZorlu, Mustafa Karaaîjaç, Atillâ ler camiasının temel taşıdır. Bu Germen, Sabri Tannverdi, Hilmi yüzden, içine atılacağınız gelişme Turhan, Erol Öztiürk, Suer Ko devresinde yapacağmız yaratıcı gayretlerde sizinle beraber ve siçak, Salih Koçman. BlNBAŞILlGA YÜKSELEN OTO zin yanınızda çalışrnayı buyük iştiyakla bekliyoruz. Güzel memleTEKNİSYEN YÜZBAŞILAR ketinize eşimle birlikte tekrar ga^ Hüseyin Uysal. leceğimi ümit ve temenni ediyoBlNBAŞILlGA YÜKSELEN rum.» SARAÇ YÜZBAŞILAR îhsan özel. Başkan Kennedy tarafından Bir4273 sayılı Terfi Kanununun 10 leşmiş Milletlerdeki Amerikan deuncn madde (A) fıkrası ve S Ağus legeliğine atanan ve zenci ırkmtos 1951 gün 3/13474 sayılı Ba dan olan Rowan'a ziyaretlerinin kanlar Knrnln kararı gereğince 30 yardım konusu ile ilgili olup olAğustos 1962 den muteberen bir madığım sorduğumuzda, bize ayiist rütbeye yükselenler nen şunları söylemiştir: YARBAYLIGA YÜKSELEN TOP« Mr. Johnson cebine tek sent ÇU KURMAY BÎNBAŞILAR olsun yardım parası koyup gelmeAhmet Çelikyılmaz. miştir. Belirli bir proje için de haYARBAYLIGA YÜKSELEN zırlıklı gelmedik. Biz genel duruPÎYADE BÎNBAŞILAR mu incelemek için geldik. Fakat A. Hadi özgün Başkan Muavini Türkiyeye yapıBlNBAŞILlGA YÜKSELEN lacak yardımlar konusunda derPÎYADE YÜZBAŞILAR hal teşebbüse geçeceğini vâdetmış Nermi Arkun, Şerif Tanıl. tir.» TÜZBAŞILIGA YÜKSELEN Nadir DAYI PÎYADE ÜSTEĞMENLER Cemal Erüç. Ahmet Varol, NevBarzanî tehditlerini zat Kepçeli, Ahmet Şen, Hüseyin Düngüz, Bâki Şenliel, Brdoyerine getirdi ğan Oral, Necmettin Inan, Meh Baştarafı ı inci sahifede met Tuncel, Seyfi Tezcan, Abdulhalim Katı, Nazmi Keskin, Ek kısa zamanda tamir edileceği tahrem Barışık, Zeki Doğdu, Servet min edilmektedir. Pipeline'ın uğradiğı hasar hakCanpulat, Mustafa öçalan, Muı kmda henüz tamamlayıcı bilgi arat Kanyar, Raci Tetik, Husrev lmamamıştır. Müşahitlere göre, Ergüven, Remzi Önder, Hüseyin Kürtler bu hareketleriyle Irak BaşÖzbey, Şahabettin Balkan, Salih bakanı Abdülkerim Kasıma Irakm Fildri Dikmen, Necati Öney, Coş yegâne doviz kaynağına müdahakun Saitoğlu, Osman Nuri Taner, le edebileceklerini göstermek isteMesut Ali Önal, Bahri Kaya, Erol mişlerdir. Kutun, Bâki Balıbey, Erdoğan Olay teyit edildi Arslan. Beyrut (Lubnan) 30 (A.P.) IYARBAYLIGA YÜKSELEN rak petrol şirketinin bir sozcüsü SUVARİ BÎNBAŞILAR bugün, âsi Kürtlerın topraklarmî. Şücaattin Altınok. dan geçen payplayn'ın kesildiğini ve petrol akışının durduğunu söylemiştir. Johnson Kıbrısa gitti Yüzme bilmiyen kaptan denizde yarım saat ölüınle pençeleşti Baştarafı 1 inci sahifede başlamıştır. Yavaş yavaş batan mo torun kaptanı yuzme bilmpdiğînden can havliyle sahilden imdat istemeğe başlamış, benzin bidonuna tutunarak yarım saat ecelle pençeleşmiştir. Galata Yolcu Salonu önünden durumu gören deniz ekipi komiserı İhsan Birinci, Amerikan Başkan Yardımcısı Johnson için sahilde bekliyen rnotora athyarak kaptan Mustafa Kıvılcımı ölumden kurtarmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog