Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

31 19G2 CUMHURIYET DÜNY1 Yarı belinden aşağısı kesilen kanserli hasta hâlâ yaşıyor HÜBERLERI BİH DAKİKA: Yolun kısası Ankarada iki Ingiliz, gargona kmp, bizim 10 liralıgı yırtmışlar. «Türk Parasını Koruma Kanunu» var ya, baydi mahkemeye. Düşünüyorum, acaba, şurada (Fransada) tutup bir 10 franklığı yırtsam, ne yaparlar? Zannederira, yapsalar. yapsalar. deli diye yakalayıp doğru timarhaneye atarlar. Hele cebimin vaziyetini anlayınca, tereddütsüz, zır deli muamelesi yaparlar. Böylece ne polis. ne çörevlisi. ne savoı, ne mahkeme hiç kimse de boşu hoşuna rahatsız olmaz. D. N. I Ordu milleti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIH1I Günün Konuları IlIIIIlllllllllllIltlllllllIlIII Geldi çattı! «t» Yazan: Gahit Tanyol Son günlerde Yahya Kemalin bir altında bir çağıltı, bir dalgalanış, mısraı düşünceme takıîdı. Kendi bir atılış halmde şairın içinae uğulkendıme söylenir gibi hep onu tek duyor. Onu coşturan, onu eezbeye kaptıran dinin bızzat kendisi derarhyorum : Ordu milletlerinin en çok çok dö ğil; o, Türk milletinin bır şeye inan ğüşen. en sarpı» | dığı, bir fikre bağlandığı zaman 30 Ağustosta bu mısra, haınasıl bir dev gücü kazandığını ve yalimde bir başka derinlik, bir j nasıl insanüstü bir toplum haline başka engınlık kazaîiıyor. Onun geldiğini anlatmak istiyor: gerisinde ihma! edilmiş, unutul | Ordn milletlerinin en cok döğümuş bir gerçeği görür gibi oluyoşen, en sarpı Adamıs sevdiği Allahına bir rum. böyle yapı. Yahya Kemalin «Süleymaniyede Bayram Sabahı» adlı senfonik şiiGörebilsin diye sonsuzlnğn ber rinden alınan bu mısra hakıkatte, yerden ıyl, ne dini bir coşkunluğu ve ne de tarihi bir macerayı hikâye ediyor j Seçmiş Istanbulun nfkunda bu kutsî tepeyi; Şairler, filozoîiar gibi analiz ve Taşımız harcını gaıileri, yorum yapmazlar. Bu yüzden de serdariyle, en az aldanırlar. Bu şiirde önemli Taşı yenmiş nice bin işçisi, olan bir deyim var: «Ordu Milleti». mimariyle. Şair bunu Türk milletinin bir çeHür ve engin vatanın hem gece, şit özelliği olarak görüyor. Demek hem gündüzüne, istiyor ki, Türk milleti ordu haUhrevi bir kapı açmıs bnradan line geldiği zaman bir dev gücü gökyüzüne, kazanıyor, yenilmez olanı yeniyor, Tâ ki geçis ezeli rahmete ruh yıkılmaz olanı yıkıyor. Milletin ororduları . du haline gelmesi, aynı zamanda, Bir neferdir bn zafer mabedinin ordunun millet olması ile aynı şey. mimarı . Şair. «Süleymaniyede Bayram SaTürk milleti ordu haline geldiği bahı» adlı şiirinde, işte bunun hıkâyesini anlatıyor. Türk milletine zaman, ki ancak bu, müşterek bir bir inanç, bir ideal aşılandığı za ideal, kollektif bir amaçla mümman derhal millet o inanç ve ide kün oluyor, bey, paşa, hükümdar, alin amaçlarını gerçekleştirmek vezir, tek bir kıhkta, tek bir sekiliçin ordu oluveriyor. Bu onun hiç! de, tek bir görünüşte birleşiyor; bir millette bulunmıyan bir özelli; bütün rütbeler, bütün esvaplar tek ği, başka milletlerin orduları var j bir «nefer kılığı» içinde dağılıp dır; fakat bunun yanında milletin j kayboluyor. «Ordu milleti» nde ordu haline gelemiyen başka un vatandaş örneği neferdir. Nefer, surları da bulunur. Fakat bizde bu yapacağı işi, gideceği hedefi bilen öyle olmamış. Irkın her kader dö | demektir. Bundan dolayı, şair, «gök nemecinde, milletin ordu haline yüzüne uhrevî bir kapı açan» Dâhi geldiğini görüyoruz. Milletin ordu Sinan'a karşı duyduğu hayranhğı haline gelmediği anlarda ordu, her ancak zaman bir azınlığın kolayca çözüBir neferdir bn zafer mabedinin len gucü olmuştur. mimarı 30 Ağustos bu açıdan düşünülün sözile ifade ediyor. Artık şairin ce ne derin bir anlam kazanır: Kuv gözünde her şey, bütün hiyerarşik vetleri çözülmüş, orduları dağıl kademeler silinmiştir; «ordu milmış, toprağı parçalanmış, devleti leti» kendi rütbesi, kendi gücü zaptedilmiş korkunç bir ortamda, içinde ona görünüyor. Bu görünüş 30 Ağustos Mevdan Savaşı ve Kur militarist bir manzara değildir. tuluş Hareketi. özel bir tarzda Ordu milleti demek milletin ordu kurulmuş bir ordu anlayışiyle a haline gelmiş gücü demektir. Şair, çıklanamaz Bu, Türk milletinin bu yüzden, «nefer» i idealize edidağlardan köylere, köylerden şe yor; büyük kütlenin inancını, her hirlere. şehirlerden kışlalara doğ türlü başarının kaynağı olarak göru ordu ordu akışmın tam bir hi rüyor ve hayal ediyor: kâyesidir. Milletin bir ikinci defa Gördüm ön safta oturmns nefer ordu haline gelişi, ordunun millet esvaplı biri oluşudur. Adı üzerinde «Kuvayi Dinliyor vecd ile tekrar alınan Milliye».. «Kuvayi Mılliye çetesi». tekbirl; «Kuvayi Milliye Ordusu», «Kuvayi Ne kadar §af idi siması bn mümin Milliye Meclisi»... nefeıin! İşte Türkiye Cumhuriyetinin teKimdi? Bânisi mi, mimarı mı melinde bunlar vardı. ulvi eserin? Yahya Kemal, «Süleymaniyede Tâ Malazgird ovasından yürüyen Bayram Sabahı» şiirinde, genç, diTürk oğlu namik bir ırkın Doğu îslâm medeBn nefer miydi? Derin gözleri niyeti ideali içindeki gücünü övüyaşlarla doln, yor. Ordu milletinin inanç ve ide Tiizü dünyada Tigit yüzlerinin ali. Süleymaniye camiinin kubbesi en güzeli, Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli; Hayır şairim, o yorulmadı; eliı ne verilen bayrak ona yük oln du. Kendisine gösterilen amaçlar sona erdi. Onun koşacağı ufkun arkasında artık ufuk yoktu. O bir karanlık boşlukla yüzyüze geldi. Bu y;l öğretim döneminin baş*** lamasiyle Maçka Sanat EnstitüsünYahya Kemalin «Süleymaniyede de kurulac;ık olan bır okul r=<dyosu Milli r.ğitimle ilgili neşriyat Bayram Sabahı» şiiri Türk milletinin bir başka medeniyet içinde yapmıva başlıyacal:tır. Milli Eğitım Müdürü Halis Kurt hikâyesidir. Bu, Doğu îslâm meufku çanın başkanlığında bir komite deniyeti idi. Türk milleti, yayının nasıl yapılacağını tetkik bitmiş bir dünyanın inanç bayrağını daha bir müddet elinde tuttu; etmekte ve neşriyatia ilgili çalış ve fakat bayrağı dalgalandıran rüz rr.alar .'apmaktadır. gâr gücünü yitirmişti. New York 30 (a.a.) Yarı belinrien aşağısı kesilen bir genç tutulduğu kar.serin bütün vücudunu kaplamasını önlemek üzere geçen ekim ayında Minnesota Üniversitesirin hastahnesinde belinden aşağısı kesilerek alınan bir genç hâlâ yrşamakta, hattâ kendisini yeni şartlara uydurabilrnek için verilen derslere devam etmektedir. Cerrahlar, böyle bir ameliyat geçıren bir kirnsenin bu kadar uzun süre yaşanvasımn ilk defa rastlanan hir KRUÇEF KEYİFLİ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant'a Amerikaya gıtmeye niyetli ololay olduğunu söylemektedirler. Milli Piyango'nun 30 Ağustos 1962 Cerrahlar, 30 yaşında olan pencin, msdığını belirten Kruçef, halen Karadeniz sahilindeki yazlık villâsında dinlenraektedir. Resimde yaziık çekilişi dun Ankara'da saat 13.30 hir yıla kadar kendisini yeni şaıt kıyafeti ile Kruçe£; kendisini ziyarete gelen Japon heyeti mensuplan ile şakalaşırken görülüyor. da yapılmıştır. tkramiye kazanan lnra uydurabildiği takdirde, en az numaraları aşağıda bildiriyoruz : yirmi yıl daha yaşıyabileceğini tah 384107 numara 1.000.000 lira min etmektedirler. 253336 numara 300.000 lira Hııviyeti açıklanmıyan bu hasta 326759 numara 200.000 lira çocukluğundanberi belinden aşağısı msfluç bir halde yaşamakta ve va100.000 lira ikramiye kazanan tigından çıkmamaktaydı. Felce numaralar ıığrıyan kısımlarda önce ülser, 085918 113822 148019 308264 357268 scnra da kanser başgöstermiştı 50.000 lira ikramiye kazanan Hastanın muhakkak bir ölüm tehnumaralar likesiyle karşı karşıya kalması 092377 202645 240935 252519 268846 üzerine yarı belinden aşağısının 280178 319466 326900 342827 377369 kesilmesine karar verilmiştir. Ame20.000 lira ikramiye kazanan üyat beş saat siirmüş. hastanın numaralar bobrekleri bırakılmış, fakat boşaltım organları değiştirilmiştir. Has Moskovada Sovyet Başbakanı ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sek024851 030467 031760 041869 044644 1 3 kollarının güciiyle kendisini ye046092 048491 082859 089196 094768 reteri dün bir basın toplantısı yaptı rinden kaldırıp özel bir plâstik 180943 182549 212870 252852 312950 < eketin içine yerleştirebilmekte336728 349451 349747 382765 397690 rür. Bu crketin altında da tekerMoskova 3 ( 1 (a.a.) Yalta'da | 24 Ağustosta Moskova'ya gitmeden miş Müietler çatısı altında barışçı 10.000 lira ikramiye kazanan lekli bir araba bııiıınmaktadır. Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita önce Kruçef'ı Birleşmiş Milletlere yoldan müzakere ile halletrnelerinumaralar Kruçef'le görüşmelerde bulunmuş gelmiye teşvık edeceğini söylemiş ne, bu suretle dünya teşkilâtına 002680 003425 015317 016234 027284 Birîeşmiş Milletler Genel ti. Zira U Thant, dünya liderleri da canlıhk kazandırmalarına ta 031616 033696 037626 042490 048451 Nkrumah'ın ömrünün olan Sekreteri U Thant bu sabah Mosko nin, milletlerarası dâvaları Birleş raftardır. 053392 058899 060538 075091 079150 va'ya donmüs ve bir basın toplansonuna kadar başkan 083181 085003 098372 105660 121147 tısı tertiplemiştir. Bu arada U Thant 125629 129825 139493 157270 158205 kalması istendi eSovyetler Birüği Başbakanı Ni162929 165718 191022 195126 198417 Akra: 30 (a.a.) Gana Milli kita Kruçef New York'ta toplana200752 205092 210161 214464 220457 Meclisi. Başkan Kvama Nkrumah' cak olan Birleşmiş Milletler Genel 224835 230015 230895 242152 279110 ın kaydı hayat şartiyle başkan o Kurulu çalışmalarına, şimdilik ka290468 292130 323974 343215 345240 tılroağı niyeti olmadığını. ancak. larak kalmasını talep eden hir tek 362370 371809 376753 377380 381378 lıfi görüşecektir. Nkrumah 1960 şartlar gerektirdiği takdirde böyle 5.000 lira ikramiye kazanan yılında 5 yıl için Başkanlığa seçıl bir seyahati göze almaktan da çenumaralar mişti. Meclise gönderilen ikinci bir kinmiyeceğini açıkladı» demiştir. 003133 003622 011949 002376 teklifte ise, Gana'da tek parti sisBirleşmiş Milletler Genel Sekre015930 017225 021863 021891 teminin kurulması istenmektedir. teri sözlerine şöyle devam etmiştir: 028657 028845 050964 057085 meselesini, sadece, BirleşBir sarhoş, yirmi kişinin «Berlin 063760 068029 068911 074695 miş Milletler açısmdan değıl, bü082237 093670 099566 100055 tün yönleriyle gö/.den geçirdik. diri diri yanmasına 102551 110475 114266 115632 Ben, Berlin yüzünden bir dünya 121038 121997 125760 120233 sebep oldu savaşı çıkmaması için Nikita 150316 155746 159786 143900 gelen herşeyj 169150 176272 17679? Guayaquıl (Ekuatör) 30 (a.a.) Kruçef'in elinden 167331 j Dun gece Guayaquü'ın fakir ma yapacağı kanısına vardım.» 181103 183269 184200 186075 U Thant görüşmeler sırasında. hallerinden birirıde çıkan yangın 189176 189359 190465 192237 sonucu, sekizi çocuk olmak üzere, Sovyetler Birliği Başbakanmm hiç • 207820 210085 217467 217951 bir şekilde Kongo meselesine teyirmi kişi diri diri yanmıştır. 225257 227024 227923 231608 Yapılan ilk tahkikat yangınm mas çtmediSini ve milletlerarası ı 236264 250696 264367 267833 pvlerden birinde yapılan toplantı bir dünya ticareti konferansı top I 276354 280532 282625 284574 294353 301714 sırasında ıçkiyi fazla kaçıran da lanmasım da tcklif etmediğini be , 286175 305377 295111 309738 307797 i vetlilerden birinin petrol lâmbası lirtmiştir. 304681 328443 334800 342275 r.ı devirmesi sonucu meydana gel317744 353071 354970 364418 Nikita Kruçef in Amerika Bir , dığ'ni ortaya çıkarmıstır. 350091 387968 388755 396292 leşik Devletleri Başkanı Kennedy 383528 SVMASTTEN SONRA Geçen hafta içinde bir suıkast teşebgörüşmeğe istekli olup olmaBatı Almanya'da 5.000 ile dığı yolunda sorulan bir soruya büsüne maruz kalan Fransız Cumhurbaşkanı de Gaulle, ilk defa 2.000 lira ikramiye kazanan numaralar Thalidomide kurbanı var Genel Sekreter «fırsat zuhur ettiği olarak halk önüne pazar günii çıkmjj ve Colombey Les Deux Eglises' takdirde, Sovyetler Birliği Başba deki kiliseye gitmiştir. Resimde General de Gaulle, kıliseye gitmek Son dört rakamı (0241. 2351. 5073, Bonn: 30 (a.a.) Batı Almanya kanının bunu kaçırmıyacaiı kanı5341, 5361, 7393, 7402, 7889, 9936. 9948) Sağlık Bakanlığının tahminine gö sında olduğu» yolunda cevap ver üzere otomobiline binerken görülmektedir. ile nihayet bulan 400 numara ikire, hâlen Batı Almanya'da Thali miştir. şerbin lira, domide'in etkisinden dolayı iç ve Bilindiği gibi, Birleşmiş Millet1.000 lira ikramiye kazanan ya dış organları kusurlu olan 5.000 ler Genel Sekreter Vekili U Thant numaralar çocuk bulunmaktadır. Yine aynı Son üç rakamı (849, 946) ile nihailâcın etkisiyle 5.000 kadar çocuk yet bulan 800 numara biner lira, da ya ölü doğmuş ya da doğduk500 lira ikramiye kazanan tan az sonra ölmüştür. numaralar Son uç rakamı (079, 185, 542, 754, 939) ile nihayet bulan 2000 numara IYI MAL SATIN beşeryüz lira, ALMASINI BİLENLER 300 lira ikramiye kaıanan Fransız Hükümeti Cumhurbaşkanmm hayatını İÇİN numaralar MİLLETLER ARASI Son iki rakamı (72) iie nihayet korumak için olağanüstü tedbirler alınmasına bulan 4000 numara ikişeryüz lira, SEVİYEDE YÜKSEK dün karar verdi 100 lira ikramiye kazanan KALİTEDE MAMULLER numaralar Paris, 30 (A,P, A.A.) Fransız Cumhurbaşkanı General D e Son iki rakamı (89, 95) ile nihaGaulle, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, öldüğü takdirde, yet bulan 8000 numara yüzer lira, yerine geçecek kimsenin şimdiden kararlaştırılması taraftarı oldu25 lira ikramiye kazanan numaralar ğunu bildirmiştir. İfade edildiğine göre De Gaulle, yapılan suikastSon rakamı (7, 9) ile nihayet lerden sonra, Fransada demokratik idarenin devam edebilmesi için böyle bir tedbiri gerekli bulmaktadır. Siyasî çevreler De Gaulle'ün, bulan 80000 numara yirmıbeşer liî ' r a n s a d a ı Başkanhk sistemine gideceğini v e Başkanın ölümü halin ra ikramiye alırlar. Bari 2.000 lira teselli mükâfatı de Başkan yardıracısmm onun yerini almasını temin edecek bir k a kazanan numaralar nun çıkartacağını tahmin etmektedirler. Nitekim dün b i r açıklama 08411)7 184107 284107 304107 314107 yapan Hükümet sözcüsü Alain Peyrefitte «General De Gaulle. d e v 324107 334107 344107 354107 364107 letin cumhuriyetin ve onun müesseselerinin devamını sağlamak a m a 374107 380107 381107 382107 383107 cı ile gerekli teşebbüslere girişme niyetini doğrulamıştırı) demiştir. 384007 384100 384101 384102 384103 Peyrefitte ayrıca De Gaulle'ün hayatını korumak için alınan ola 384104 384105 384106 384108 384109 384117 384127 384137 384147 384157 ğanüstü tedbirler hakkmda şu bilgiyi vermiştir: 384167 384177 384187 384197 384207 « General De Gaulle, özel yolculukları ile ilgili olarak bundan 384307 384407 384,507 384607 384707 önce vermiş olduğu talimatın günün şartlarına uymadığını kabul e t 384807 384907 385107 386107 387107 miştir. Bu konuda İçişleri Bakanı Roger Frey'in öne sürdüğü itiraz 388107 389107 394107. lar üzerine, General de Gaulle özel yolculuk ve gidip gelmelerinin d e tkramiye nerelere çıktı : Bu çekilişte 1.000.000 lira büyük resmi yolculuklar gibi önceden organize edilmesini kararlaştırmışikramiye kazanan bilet Istanbul'da, tır.» 300.000 lira kazanan bilet Ordu'da, General de Gaullee karşı girişilen suikastta kullanılan otomobilin 200.000 lira kazanan bilet Istanbul" kiralandığı garajda bomba patladı da, 100.000 lira kazanan biletlerin Amiens, 30 (a.a) General de Gaulle'e karşı girişilen suikastta 2 tanesi Izmir'de, diğerleri Ankakullanılan otomobilin kiralandığı garajda dün gece bir bomba patla ra, Istanbul ve Adana'da. 50.000 liSONBAHAR MODELLERI Para ikramiye kazanan biletlerin 7 risin ünlü moda yaratıcıları sonba mıştır. tanesi Istanbul, 2 tanesi îzmir ve İnsan kaybı olmamakla beraber hasar çok büyüktür. har için hazırladıkları yeni kreasÇorum'da, 20.000 lira ikramiye kaPariste dün gece yedi esrarengiz yangın çıktı yonları teşhire devam etmektedirParis 30 (a.a.) Dün gece Elysee Başkanhk Sarayının karşısında zanan biletlerin 7 tanesi îstanbul, ler. Resimde Marc Bohan'm zarif bir sonbahar kostümünü teşhir e bulunan bir ambarda esrarengiz b i r yangın çıkmıştır. Polis makam 5 tanesi Ankara. 3 tanesi îzmir, diları ilk tahkikattan sonra yangının kasten çıkarıldığı kanısına var gerleri Amasya. Bursa, Ayancık, den manken görülüyor. Dazkırı ve înebolu'da satümıştır. mıştır. Polis makamları tarafından ilâve edildiğine göre, dün gece Paris Saç levha fiyatları düşüyor içinde ve civarında yedi yangın çıkmıştır ve bunların hepsinin de kasten çıkanldığı anlaşılmıştır. Yerli ve ithal malı saç ıiyatları ö t e yandan General De Gaulle'e karşı yapılan surkastte kullanı geçen yıla nispetle yüzde 1525 kalan otomobilin kiralandığı garajda dün gece patlıyan bomba üzerinde dar düşüktür. polis makamları tahkikata devam etmektedirler. Bu hâdisenin intiBu durum karşısında soba v« kam hissiyle yapıldığı anlaşılmaktadır. boru fiyatlarında da geçen yıla nazaran bir ueuzlama olması beklenrnektedir. Millî Piyango dün çekildi İkili «Zitve» ioplaniısı geıçekleşmiyor U Thant, «Kruçef Amerika'ya gitmek niyetinde değil» dedi eçmiş Maliye Bakanlanmızdan Kemal Bey zamanında ihdas edilen mecburî istikraz yani tasarrnf bonolarının ilk faiz ödeme tarihi 1 eylül 1962 dir. Yani yarın. Bilindiği gibi bu mecbtlri istikraz. Yani tediyelerde ve gelir ı ergisi tahsilâtında tasarrnl t>onosu vermek hükmü 1 mart 1961 den itibaren tatbik edildi. Şimdi gelir vergisi vermiş veya devletten para almış olan herkesin elinde bu bonolardan var. 1 mart 961 de verilmiş olan ilk bonoların *aızi 1 eylül 962 de ödendiğine göre bono sahipleri hükümete altı ayhk faizi de bibe ediyor demektir. Çünkü mart 1961 de alınan borcun senelik faizi mart 962 de ödenir. tlk faizi 1 eylül 962 de ödendiğine göre bir aydan 6 aya kadar bir faiz eksikligi meydandadır. Bunun ne kadar tutacağını bilmem ve bundan da şikâyetçi değilim. Sadece maliyenıizin o zamanki açıkgözlüğünü görmemişlerden olmadıjımıza burada işaret etmek i*terim. Çünkü bir borç senedinin faizi ibraç tarihinden bir sene sonra ödenir. Hattâ eskiden bu gibi tabvilâtı kolay satılsın diye yüzde beş ihraç fiyatiyle satarlardı. Ama bu bir mecburî, yani toraki istikraz oldııfu için böyle bir i*kontoya lüzum yoktur; altı aylık faizi hesap etmemeye bak olmadığı gibi. De Gaulle, ölümünden sonra, yerine geçecek olanın tesbitini istedi . * . HİZMETİHİZDE 924Eylül1962 Yakın Doğu Fuar ı Milletlerarası Eşamiyon Fuarı Londra: 30 (a.a.) Bir Ingilız dergisi tarafından şöhretli hukukçulara yaptırılan inceleme, îngiltere'nin siyasî bakımdan Birleş j miş Avrupaya katılması halinde Ingiltere Kıraliçesinin statü ve yet kilerinin önemli derecede kısılacağı kanısı ile sonuçlanmıştır. «Time And Tide» ısımlı dergı, bu incelemenin îngiliz Milletler Topluluğu Başbakanları toplantısı sırasında da devam edeceğini açıklamıştır. Bilindiği gibi Başbakanlar, îngiltere'nin Avrupa ile birleşmesi konusunda Londra'da önemli b i r toplantı yapacaklardır. Dergı, şöhretli hukukçular taraTürktye fından tesbit edilen sonuçları, şöyVJmumı MümessiM : le sıralamaktadır: 1 Kıraliçenin elçi tâyin etme İTAUYAN yetkisı ortadan kalkacaktır. TİCARET ODASI 2 Kıraliçenin Îngiliz Milletler GÜNEY AFRIKADA KAK Güney Afrika uzun yıüardan beri Tepebaşı Meşruttyet Topluluğu içindeki diğer ülkelerin h ü k ü m d a n olma vasfı, o ülkelerin görülmeyen bir tabiat olayı ile kar şılaşmıştır. Geçen hafta içinde büCaddesi 161 kendilerine bırakılmış b i r konu o yük bir kar firtınasma maruz kalan Johannesbure şehri baştan aşağı I sta n bu I karlarla örtülmüştür. Sıcak iklim bölgesi içinde bulunan Johannesburg lacaktır. Teleîor» : 44 22 68 3 îngiliz milletler topluluğuna şehri sâkinleri, ilk defa hem de bu mevsimde vukubulan olay üzeriTelg : ITALCAMERA dahil ülkelerin vatandaşlarmm Kı ne sevinçle yollara dökülerek kartopu o\Tiamışlardır. Resimde. kar raliçeye başvurma hakkı ortadan yağışını sevinçle karşılayan Johannesburglular, kartopu o> narlarken . kalkabilir. .. (Basın 14104) 11083 4 Kıraliçe savaş ilân etme yet görülmektedirler. kisinden m a h r u m kalacaktır. Avrupa Birliği gerçekleşirse, Kraliçe'nin yetkileri azalacak «•> Ne ise bu da milletin bacineye bir yardımı olsun. Şimdi bonoların faiz ödeme tarihi geldi çattı. Maliyenin bu parayı vaktinde tıkır tıkır ödiyeeeği muhakkak. Onda kimsenin »flpbe(i yok; ama nasıl ödiyecek.. Bildiğiniz gibi bu tasarruf bonolan 1000. 500. 100. 50. 20 ve 10 liralık kupürler halindedir. Büyfik tediyelerde 1000 lik, 5§0 lük. 100 lük knpürlrr kullanılabîlirse de aylığı 500. hattâ 1000 liradan asağı olan yüz hinlerce aylıkiının aldıgı kuponlar Ifl veya 20 liralıktır. Bunun faizi de 60 ve 120 kuraş tutar. Simdi elinde meselâ 6 tane 60 kııruslok »uponla binleıce kimse çise önlerinde beklesecekler mi? Bana öyle şeliyor ki yalnız Mer kez Bankası ve olmıyan yerlerde malsandıklarından ödenmesi nsulden olan devlet tahvilleri faizlerinin tasarruf bonoları kuponları için de aynı şekilde ödenmesi snkaklarda, banka ve malsandıklan önlerinde beş on lira için bekleşen binlerce kişilik kuyrnklar tesekkülüne sebep olacaktır. Bunun elbette Maliye çaresıni düşünmüştür, ama bana öyle geliyor ki ne kadar düşünse sistemi değiştirmedikçe bu zorluğa mâni olamaz. Hiç bir veznedar 60 kunışluk kuponları bile iyice tetkik etmeden, saymadan alıp parasını ödemez. tş aceleye gelirse adamın kesesinden gider. Ona da yazık .. Numara sırasiyle günlere taksim edelim. deııse, o numaralaria sıraya girmeye bakalım herkesin vakti var mı? Hattâ o nnmaraları seçebilecek mi?,, Bana öyle geliyor kı, yapılacak is bu kuponları, bonoları vermiş olan idarelerin aylıklardan kesilecek bonolara karşılı!< para gibi ka bul etmeleri ve öylece para gibi gene Maliyeye yatırmalarıdır Ver jilerden kesilenlere gelince; onlann zaten rakamları hiiviiU oiaiıtiu Şairin duyuş ve deyiş tarzında için sayması da. tediyesi de kolay bazı değişmez gerçekler var. O da olur. Türk milletinin «ordu milleti» olŞimdiye kadar bu kuponlarııt masıdır. Ona, yalnız savaş meydanları, ölmezliğin sırrı olarak öğ nasıl ödeneceğine dair bir haber retildi. Ona, «şehadet» in, rütbe almadıfımız için bu nâciz fikri nrlerin en şereflisi olduğu söylendi, taya atmaya mecbnr olduk. Kabul edip etmemek hazinenin bilcceftı O da korkusuzca ölmesini bildi. Vakfıkebir, 3 1 ) (Telefonla) Bu seydir. Elverir ki bono sahipleri. Yahya Kemal bize geçmışteki bir sabah saat 8 de Şalpazarı bucağınbilhassa iş çüç sahibi küçük aydan şofor Mustafa Özkıl idaresinde oluşu hikâye ediyor. Elbette ki ilçemize gelmekte olan Trabzon önemli. Fakat asıl önemli olan, ge lıklılar günlerce kuyruk bekleme70804 plâkalı kamyonun freni pat lecekteki oiuştur. Bu gelecekteki »inler. lamış ve kamyon 10 metrelik uçu oluş, Türk mılletini ordu halinde ruma devrılmiştir. 62 kişinin bu birleştirecek olan bir hayat ideali Dünyada kim delidir, kim aktllunduğu kamyonda 9 u ağır olmak ile mümkündür. Yahya Kemalin lıdır, henüz kat'î şekilde belli olüzere 22 kişi yaralanmıştır. Yara övdüğü dünyanın kapılan ölüm ö muş değildir; ama bugünku Çtv lılar ilçemizde ilk tedavilerini mü tesine açılıyordu; ve sevdiği me (unlntnn kabul ettiği deliliği ben taakıp Trabzon Hastanesine kaldı deniyet bugün ancak şerefli bir ıcverim. Alelumnm delileri sevehâtıradır. Bu hâtıranın üzerine karılmışlardır. panmak hayatı bir mezarhğa ç« rim. Çünkü adamların asırlardanberi eskimiş olan su cılız mantık virmek olur. Bugün artık Türk milleti kalkın ve şu sümsük hakikat efsanesini ma alanında, sosyal ve iktisadî sa bir yana bırakıp kendi kendine vaşta «Ordu milleti» olduğunu bü bir âlem ve mantık knrar. TaMÎ tün dünyaya bir daha göstermek bize göre tutmaz; ama tnbahat •ve örnek olmak zorundadır. Bu daf nun mudnr? ancak, cna, lâyık bir dünya ideali Evet, delileri »»vverlm, hiç defil•e samimidirler. Hattâ kendilerini Eskışehir, 30 (Telefonla) llimiz vermekle mümkündür. Y'ahya Kemal tarihin bütün ba •Napolyon, Neron, Jss, Aynştayn Belediyesi Evlendirme Dairesinde enteresan bir evlenme töreni yapıl çarılarını ve inancını, Süieymani isandıkları zaman bile samimidirye camiinde, bir neferin dua kadar ler. Samimlök d e benim zayıf tamıştır. 22 yaşındaki Sebiie Akbıyık ile temiz ve saf yüzünde hayal etti; rafıra. Onnn İçin bir hoMS ötrae24 yaşındaki Erol Yıldız, evlenme ve onun vecdinde «ordu milleti» sini çok defa bir palaTra Bntkiıtörenleri için salona gelmişler, an nin bütün inanç ve idealini gördü. na tercih ederim., Halbuki ben yüz binlerce işsiz cak gelinin kara çarşaf giymesi, Ve deli hikâyelerini de memurun nikâh kıymasına engel ve ekmeksız insan yığınlarını, uNe yapmıg bir deli? Bir vilftyette. zak ve çetin mesafeler içinde kaolduğundan, çarşaf çıkarıldıktan ranlığa esniyen köyleri görüyorum. valinin odasını bos bulmuş, hesonra nikâh kıyılmıştır. Onların bir nehir gibi boşa akan ınen girip yerine oturmu». O sıraemeklerinin dağlardan köylere, da i» sahipleri gelmis. Evraklarıköylerden şehirlere doğru koştu m havale etmis. Sonra çıkmıs gitğunu, büyük iş merkezlerinde top mis mi, yoksa çıkanlmıs mı orası landığını düşünüyorum. mühim degil. Ama gazeteler »1Yahya Kemalin dua yüzlü neferi Ankara. 30 (CumhuriyetTeleks) gözümün önünden bir hayalet gibi mışlar ellerine: «Bir deli be» davalilik etti» live yazmış Kıbns Cumhuriyetinin ilk Tür siliniyor ve onu tekrar tarlasmda, kika kiye Büyük Elçisi Emin Dırvana, iş yerinde bir bahar yağmuru gibi durmuşlar. Ah bn biz! Ne zaman araba görevinden istifa etmiştir. Dirva yüzü ter damlalan ile ıslanmış, güna 12 eylül tarihinde Kıbnstan ay neş ve toprakla sarmaş dolaş gö gazeteciliği öğreneeeğiz.. j Bir delinin beş dakika valilik rılacaktır. rür gibi oluyorum. ettiğini yazarız da kimbilir kac valinin beş dakika, beş gün, beş ay delilik ettiğini yazamayız, ben de bn na kızarım.. (Not: Simdiki valiier bu lıiikmün dısındadır.) Sade valiler mi? Tahu? Nice padişahlann. vezirlerin, başvekillerin ne delilikler ettiklerini neçabuk unntuyornz da bir deli beş dakika valilik edin} Lokanta pavyon müdüriyeti l ce saşıyoruz. # Yarın akşamdan itibaren Ben delileri severim.. Deli deliKara Yolları Genel Müdürlüğün# Fransız şarkıları yıldızı let ve at arabası yoktur. den hoşlanır derler. Belki de ben ce hazırlanan bir istatistiğe göre Memleketimizde en çok taşıta bir deliyim, ne yüzü, ne tersi isnat yu»dumuzda 268.751 vatandaş şoför, 107^73 kişi de sürücü olarak sahip o]an ilimiz ise İstanbuldur. veya inkâr edilir şey deiil ki! Yal Son kayıtlara göre şehrimizdeki nız şu var ki: hayatını kazanmaktadır. durum şöyledir: Delilik ve dâhilik bir kesik çem Bu arada motörlü ve motörtriiz Otomobil: 18820, kamyon: 7931, berin birbirinden kıl payı avrılmış vasıtaların sayıları şöyle tesbit Zengin Türk folklor danslan (Ij edilmiştir: kamyonet: 6983, otobüs: 1090, trak iki ncndur, derler. Onun için benim programını takdim eder. t\ tör: 34, motosiklet: 1783, bisiklet: delilik ümidim de nek zayıf.. Çön Otomobil: 38550, kamyon: 45791, Telefon: 47 16 30 47 16 31 t 12980, at arabası: 4719. kü «dehâ» ile hiç bir münasebetim kamyonet: 19520, otobüs: 9406, îstanbul'da şoför sayısı 68922, süyok. Onu genç dchâlarımızda «mnRemlâmcıhk 3688 / 11053 traktör: 42311, motosiklet: 9503. rücü sayısı 40917 dir. Aneak bilin cize çocuk» larımızda aramalıyız. jeep: 7890, bisiklet: 62271, at aradiği gibi, son Trafik Kanunundan Olsa olsa onlar ümitlenebiıirler. bası: 37120 faydalanan binlçrce kişi şehrimiz Zamanımız bitti. Hoşça kalın scvTürkiye'de motörlü ve motörsüz de, başka illerden aldıklan ehli gili dinleyiciler! SATILIK EV taşıtı en az olan ilimiz Hakkâri yetlerle vasıta kullanmaktadırlar. B. FELEK Üsküdar, Selimiye, Şerif Kuyusu Sok. No. 17 ahşap, 5 \ dir. 67684 kişinin yaşadığı bu ilimizde 46 taşıt bulunmaktadır. Bunodalı, bodrumlu, bahçeli ev, J ÖZEL BOMONTİ OKULU f uygun fiyatla satılıktır. Is î ların dökümü şöyledir: Motosiklet 1, otomobil 3, jeep 14, ANA İLK \ teklilerin ayni sokakta 10 nu J İngilizce Almanca mecburidir. A maraya müracaatları. i kamyon 21, kamyonet 6, traktör 1. Hakkâriden ehliyçt almış olan Kayıtlar devam ediyor. Bomonti Silâhsör cad. No. 69 Tel: 48 02 69 i şoför sayısı 36, sürücü sayısı 1 dir * • (Cumhurıyet 11066) Trafik kayıtlarında otobüs, bisik1 (Cumhuriyet 11071) Eğitimle ilgili yciYi ycıpcıcak radyo kuruluyor Devrilen kamyonun 62 yolcusundan 22 si yaralandı Gelin çarşafını çıkarmadan memur nikâh kıymadı Kıbrıs Büyük Elçimiz Dırvana istifa etti İKERVANSARAY Yurdumuzda 268,751 vatandaş şoförlük:, 107,273 vatandaş ise sürücüliikle geçiniyorlar IRENE LECARTE t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog