Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

4 KIZ ERKEK YATILI GÜNDÜZLÜ ÖZEL ANA İLK OETA MUADELETİ TASDİKU ve Kuvvetli İngilizce Tedrisatı J&İBA Tel: 21 34 99 J Reklâmcüık 3590/11051 İTANBUL KOLEJi 39. yıl sayı 13.676 umhuriYet Telgraf v Telefonlar: KURÜCÜSU: KTT»rrrTTSTT« mekhıp adresi: Cumhuriyet 22 42 90 22 42 96 TUNUS TTTVTTS tstanbul 22 42 NADİ NAT»I Posta Kutusu: tstanbul Ko. 246 aî 22 42 88 22 42 99 ^ ^ B PARMA \ MANASTIRI I Fransı^ klâsiklerinden Stendbal'in bu ölmez eseri Hamdi Varoğlu tarafından dilimize çevrüerek, Milli Eğitim Bakanlığuıın yayımİEmakta olduğu Dünya Edebiyatmdan Tercümeler serisi içinde çıkmıştır. (Parma Manastırı) 670 kuruş tiatia Millî Eğitim Bakanlığı yayınevlerile bütün kitapçılarda satümaktadır. (Basın 12893/11061) Cuma 31 Ağustos 1962 Kiirtler Musul petrol borulannı tahrip ettiler Barzanî kuvvetleri Irak ordusunun imha taarruzuna girişmeleri üzerlne Kerkük civarında boruyu havaya uçurdu (Doğu İllerî Merkez Büromuz bildiriyor) o o © Diyarbakır 30 Kuzey Irakta Molla Mustafa Barzanîye bağh âsi Kürt birlikleri bugün Kerkükün 11 kilometre ötesinden geçmekte olan petrol Pipeline'ım havaya uçurmuşlardır. 2 gün önce de bildirdiğımiz gıbi Molla Mustafa Barzani Irak Hükümet kuvvetlerinin imha harekâtına başhyacakları anda Pipeline'ları havaya uçuracağı tehdidinde bu lunmuştu. Böyiece Barzani bu tehdidi yerine getirmiş olmaktadır. Kuzey Irakın dağhk bölgesinde General Kasıma karşı savaşmakta olan Barzanîye bağlı âsi Kürt çetelerinin berhava ettiklerı bu Pipeline, Kerkükten başlayarak Suriye ve Lübnan topraklarından geç mekte ve günde 700 bin varil petrolu Trablus limanına ulaştırmaktadır. Pipelineın tamir edilmesi için Kerkükten Barzani çetelerinin IJUlunduğu dağların eteklerine tamir ekipleri gönderilmiştir. Pipeline'ın Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Dün sehrhnisde yapdan mevasime katılan Kuleli Askerî LJsesi talebeleri ve jetlerimiz Barzanî tehditlerini yerine getirdi 30 Ağustos bütün yurtta heyecanla IR.AN d kutl anaı Rahatsız bulunduklarından İnönü ile Tansel Ankaradaki törene katılamadılar Türk ıılusunun kurtuluşunu müjdeliyen 30 Ağustos Zaferinin 40. cı yıldönümü dün bütün yurtta olduğu gibi, şehrimizin muhtelif yerlennde yapılan törenlerle Türk Ordusuna yaraşan bir şekilde ve heyecanla kutlanmıştır. Vatan Caddesinde, Kadıköy Meydanında 21 pare top atışı ile başlı Arkagı Sa. 5, S«. 4 te Barzanî knvvetlerinin prtrol borasnnn havaya uçurdnkları veri gösterir harita Bu yıl 180 milyon dolar Genel Kurmay Başkaoı Ata'nın kabrine çeienk koyarkeo Cezagfir'de kardeş Kaugası başladı Cezayirin başkentinde kanlı sokak çarpıştnaları cereyan ediyor C«z«yir, 30 (a.a. A.P. ve radyoiar) Ben Bella'nın Siyasi Bürosuna idarî yetkileri devretmeyi reddeden 3. ve 4. Bölge Askerî Kuımandanlıkların* Karşı dün gece harekete geçen Siyasi Büro taraftan askerî birlikler. bugün şafakla birlikte 4. Bölgenin Batı Arfcası Sa. 5, Sn. 6 da KenDedy İdaresi Türkiyenin en fazla askerî yardım alan NATO aras]ndaliciii]cügeldiginivel2 yılda bize 2 milyar dolar verıidiğini açık\a<lı (Washington muhabirimiz Fred J. Zusy bildiriyor.) Washıngton. 30 Türkiyenin 1950 den beriye 2 mılyar riolarhktan fazla askeri vardım aldığı ve en fazla askerî yardım alan NATO üyeJerı arasında üçüneü geldiği hususunda Amerikan Kongresine biigi verilmiştir. Kennedy ıdaresı yetkilileri, ge;en 1 temmuzda başliyan yeni malî yıl zarfında Türkiyenin yüklü askerî yardım almakta devam edeceğini belirtmişlerdir. Yukarıdaki bitgiler, Kennedy 1 daresinin 1.5 milyar dolarhk av kerî yaraım programının Temsılciler Meclisi Tahsisler Komıtesindeki müzakereleri sırasında açıklanmıştır. Müzakereler nisan ayın da yapılmıç, fakat gizli zabıtlar, o da sansür edilmiş vaziyette henüz yayınlanmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Johnsofl Hükümetimızın dâvetlısi oîarak 26 ağustostanberı yurdumuzda bulunan A.B.D. Baş kan Muavini Lyndon Baines Johnson, dün saat 15.45 te Yeşilköy hava alanından Lefkoşeye hareketinden evvel, Müşaviri ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Muavınlerınden olan Mr Carl Rowan vasıtasıyle Amerikaya döndüğünde Türkiyeye ya Arkası Sa. 5, Sü. 8 d e Tatvanda Kotum dağlarına sığınan Koçeronun etrafındaki çember gittikçe daraltılıyor Diyarbakır, 30 (Doğu îlîeri Merkez Büromuz bildiriyor) 500 j iandarma ile yaptığı iki saatlik Şehrimizdeki merasimi babaları ; müsademe sonunda çemberi yaranın omnzunda tâkip eden iki j rak kaçmaya muvaffak olan Kokiiçük 1 Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Mrs. Johnson dün kadın gazetecilerle goruştu Am'erıkaD Baskan Yardımcısmın eşi Mrs. Glauida Taylor Jonhson dün sabah şehrimizden ayrılmadan önce Hilton Otelinin Lâlezar salonunda kadın gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapmıştır. Omuzu ve etek uçları beyaz bor Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bandırmada fırtatılan Marmara I füzesi, 920 metre irtifaa . .. .ulaştı « . Paraşütü zamansız açıldığınd an bir fundalığın içine düşen ' füze yedi dönüm sahayı yaktı Bandırma 30 (Erol Dallı bildiriyor) Bandırma ilçesi Füze Kulübü mensuplarınm imal ettiği (Marmara 1) füzesi bugün saat 16.05 te fezaya fırlatılmış ve füze 920 metre yükseldikten sonra infilâk ederek bir fundalığın içine düşmüştür. Düştüğü yerde hararet dolayısiyle yangm çıkmış, 7 dönüme yakm fundalık ve bir kaç tane zeytın ağacı yandıktan sonra yangın Füze Kulübü mensupları tarafından söndürülmüş tür. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bandırmada dün fırlatılan füze ve yaratıcıları AF TARTIŞMALARI DUVARLARA INTİbir KAI FTTi müddet ön ce af lehinde duvarlara yazı. lanlara karşılık gençler de bu yazıların yazıldığı duvarları »Şehit verdik af yok, af istiyen çirkef politikacılar biz coplanır ken dövülürken neredeydiniz?» ibarelerirıi yazmaya başJamışlardır. Resimde bu yazılardan biri ve daha önce yaiııanlar görülüvor. Tekme ile adam öldürme iddiasını Midvat Hükümet tabibi reddediyor Mardin, 30 (Telefonlal Midyat Hükümet Doktoru Haluk Başağanın bir şahsm ölümüne sebep olduğu iddialan halen tahkikat safhasmdadır. Bugün kendisiyle konuştuğumuz Dr. Haluk Başağa, olayı anlatmış ve kendisinin bu şekilde bir harekette bulunmadığını ifade etmiştir. Dr. Başağa şöyle demiştir : « Hâdise eünii serin bir vere Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Kadıköy ile Hâl arasında bakkaliye eşyası satan bir motor Sarayburnu açıklarındaki şamandıraların civarında fazla yük dolayısiyla su alarak batmıştır. Saat 10 sıralarında hâlden çıktıktan sonra Sarayburnu açıklarında bocalamıya başliyan 5 tonluk <Sönmez» motörü, fazla yüklediğin den çırpmtıh denizde su almaya Arkası Ss. 5, Sü. 2 de Yüzme bilmiyen kaptan denizde | yarım saat ölömle pençeleşti ^ Lady Bird Johnson dün hanım gazetecilerle görüsürken Diyarbakır 30 (Telefonla) • Diyarbakır Ankara Istanbul seferini yapmakta olan TüSrk Hava Yollannın F/27 tipi Ton uçağı bugün saat 16.30 da Diyarbakırdan kalkarken havada ârızalanmıştır. îçinde 35 yolcu bulunan uçak, teker lek tertibatındaki âtıza yüzünden Anayasa Mahkemesi açıldı bir süre sonra Diyarbakır Hava NESEBt GATRI SAHİH alanma mecburi iniş yapmak zoI runda kalmıştır. Diyarbakır uçagı ârızalanarak alana mecburî iniş yaptı ^ İ Yeni devreye i girerken = ^ S ^ = Ş = ~ ~ ^ = unun ıııııııııııııımımmıi'i Ecvet GÜRESİN yazıyoı Nispeten sakin ve sessiz günleri geride bırakıyoruz. İki aylik devrede, gazete sahifelerine intikal eden yahut sahifelerde döktürülen palavralardan, gürültülerden gayrı asabımızı bozacak önemli olaylarla pek karşılaşmadık. Hattâ bir A.P. Aydın milletvekilinin yediği naneler bile, anlaşılan sinirler hayli gevşemiş olduğu için kamu " u n d a fazla etki meydana getırmedı. Ancak, ayın 3 ün ^ den sonra, rahathğa, sessizliğe, = paydos edileceğini şimdiden söyliyebiliriz. Bu, bir kehanet ^ değil, sadece iki aylık iç politi = ka manzarasmdan çıkardığımız ^ neticedir. Ş 1 inci koalisyonun yıkılma siyle, iktidardaki ortakhktan ayrılan ve 2 nci koalisyon, prog Ş; ramına af konusunu aldığı için Sü. Arkası Sa. 5, Sü> 6 da = nııııiJiııruıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııınıııııifitıııı ıuııın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog