Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

COGRAFYA B T A R D U M ILKOKLX 45 E L I H I D A \ ET ILKOKLX G U L E N 45 Millt Eğıtıın Şurasınm dırektıflerme uygun hniTİanmı; numuneler okullaruma gondenlmıştır. R E M Z I K I T A B E V I TABİAT BİLGİSİ nâncılık 5586/11019 u m h u r i yet KURUCUSU: NADİ ILKOKUL ÖGRFIMEMNE TEMEL KİTAP Yenı Baskısı Çıktı ejfetmenın sınıf çı *e sınıf dışı vazıfelerı taıtım ve ogretım ışlerı Koy ve gehjr ılkoKU% ogretmenlenm Jgılendıren, kanun K*arname Yonetmelik Karar ro7uk Yorum ve genelgelerın metnl ' bov *1W) =a\f« Fıvatı 20 lıra Odenfelı gondenhr Çıkaran T t R K I l E \\iTINEVI üancıLk 5608/11018 39. yıl sayı lâ.675 Tfelgnf * • maktup adresl Telefanlar 224290 C u m h u n y e t Istanbui Posta Kutusu: Istaabal No 246 224296 22 42 97 ^2 42 98 22 42 99 Perşembe 30 Ağustos 1962 40 yıl bugün eıiştik Zafer Bayramı, bütün yurtta bu sabahtan itibaren heyecanla kutlanıyor Bugun «30 Agustos» zaferının 40 ınu >ıldonumudur Turkıve Cutn huııvetının, ınkılaplarımızın ve bu Eun nemız varsa hepsının temelı, bu buvuk zafere davanmaktadır «30 Agustos» valnız Turk tarıhının en parlak en şanlı bır zaferı olarak kalmamış avnı zamanda yenı bır Turkıvenın ınşası volundakı gavretlere de baslangıç Oımuştuı Buvuk zaferın buvuk kumandanı Gazı Mustafa Kemal bu gunun manasını şu sozlerıvle ızah etmek tedır « EfendUer Af\ onkarahısar Dumlupınar mevdan muharebesı ve onun son safhası olan bu 30 Agustos muharebesı Turk tarıhı nın en muhım bır donum noktasını te%kıl eder Tarıhı mılhmız £ok buvuk ve çok parlak zaferlerle doludur Fakat Turk mılletının bu rada ıfraz ettıgı zafer kader netıce ı katıvelı ve butun taııhe valnı/ bızım tarıhımıze degıl Cıhdn Tarıhıne venı cerevan vermekte l\atî te>ırlı bır mevdan muharetıe I «ii hatırlamıvorum Hıç şuphe etmemehdır kı venı Turk devletının genç Turk Cumhurıv etının temelı burada tarsın olundu Havatı çbedıvesı burada tetvıç olundu Bu jtahada akan Turk kanları, bu semada pervaz eden çehıt ruhları Devlet ve Cumhurıvetımızın ebedı muhafızlarıdır » Turk mılletı kahraman ordusuna ve onun kahraman Başkumandanı Ataturk e borçlu oldugu bu Arkası S». 7, Su. 1 de Zofere önce Bfiyiik Beş yıllık plânın dış finansmanı için 10.6 milyar ira talep ettik Dr. Ripken plânm Meclisten çıkanlmasının gecikmesi ve iç finansmanı konusunda endişeli Heyecanlı Anlar . Yazan: Büytik Taarrnz Gfinlerinde ınonu nun • •• •• f •• şefaat mektubu İsmei İnönü Milll Mucadelenın Gar(> CepneM Kumandanı oUn Savın BaçtM kan bu \azi\i OZL! laraıv Cumhurıvet l(,in \ azm s tır 26 ağustostan 9 e\lule kadar muharebe se\ k \e ıdaresınde esas olan ve olmıyan sebeplerle hevecanlı anlar geçmıştır 26 ağustos gunu, Afv on uzerınde, başlangıcın butun şıddetı toplan mıştı Duşman topçu ate'i tamamıyle ke'ilmıştı \ncak dusman pıy«desı mustesna bır ınatla Af j on u tutu\ordu Bız topçu ate şının kesılmesını tabıatıvle rıc at hazırlıgına vormu^tuk Fakat duşman pıyadesının ınadı ızah olunamıyordu 26 agustos gunu duşman mevzılerı sokulmeden kapandı Sabaha kar«ı dubiman Afyondan çekılmeğe başladı 5 gun sonra anladık kı 26 agustos gunu Afyon uzerınde duşman topçu atesının kesılmesı, Uk an da onların topçu kumanda me\kılerının bızım topçu atesı ıle ışlemez hale gelmesınden olmuştur Bızım ıçın lkıncı en buvuk mesele dusmanın nereve çekıle cegı ve bızım buyuk kuvvetle hangı ıstıkamete vuru\ecegımız meselesı ıdı Çal kovunde bır kagnı uzerınde B\ŞKUM\NDAN ATATÜRK Garp Cephesı Kumandanı ; e Genelkurmav Baska nı ıle bır konferans >aptı Kı^a bır muzakereden sonra butun kuvvetımızle îzmır uzerıne >uru\uş kararını verdı L«aka gırdıgımız zaman telaşla karsımıza çiKan ko\luleı mmmmtm^mmmmm^mmmmmmmmmmmmmm Yassıada Mahkemesi tarafından verılen ıdam hukumlerınin infaz edılmemesi için Inonu'nun çınsmıs olduğıı tesebbıısler hakkında actklamalar >apıklı «» Ankara 29 (Cumhumet Teleks) Sakıt ıktıdar mensuplarının bır hakkında Yassıada mahke \rkası Sa. 7, Su. 7 de Ankara 29 (Cum hurıjetTeleks) Turkıve Yardım Konsotsıvum Bas kanı, dun Kabı ne uvelerı nezdlnde vaptıgı te ma^lar ve Devlet Planlama Teşkılatındakı toplantıdan sonra bu gun T C Markez Bankası Geneı Muduru M^nıı Mostarı maka mında zıjaret e derek bankanın çal şmaıarı ve memleketımız ı n genel ıktı.ach du rumu ıle ılgı ı olara^ kredı mese lelerı ve mue^se selerı para hacmı dov ız ve al tın rezesve'erı hakkında bılgı al mıştır Arkası Sa 7, Sü 2 de Dr Ripken Merkec Bankası mesulleri de 500 jandarma tarafından sarılan Koçero yine kaçtı İki saat kadar jandarmalarla çarpışan şakî, bir çavuşu vurduktan sonra arkadaşlarından birini de yaralı olarak bırakarak çemberi yarmaya muvaffak oldu.. Başkumandan Gazı Mnstafa Kemal ve Garp Cephesı Kumandanı tsmet Pasa ordunun Bıı\uk Taarruzdaıı once ^aptı^ı çecıt resmmdr gelmekte olduşjnu \e <;ehre pek \ aklaştıklannı Yuruvuste bulunan kıtaatnıız el den çıkmış ve kamılen dagınık bır hale geımıs oldugundan du rum bııdenbıre pek cıddı oldu Fakat kı«a bır zaman sonra an laşıldı kı L«ak a du«man ku\\et lerının ge'dıgı <;o\lentiıerı te>lım olan duşman oıdu^ ı bakıj Arkası Sa 7 Su 4 tc dusmanın b u \ u k k u \ \ e t l e Usak a Sağiık Bakam, dün Maikara'da konuşma yaptı • Johnson'a Kapalıçarşıda kalabalıktan fenalık geldi "Mıllı Mucadelede bır muharebe sahnesı (Nanıık Ismaıl ın resım \e hejkel muzesındekı bır tablosnndan) Amerika Başkan Yardımcısı bugün Kıbnsa gidecek ( Yazısını 7 nci ^a hifemizde bulacaksııuz) «Nuhun gemisinin Ağrı Dağında oldıığu arîık bir hakikattir» • •+ Malkara 29 (Zı>a î«ebıoğlu bıldırıjor) Saglık ve Sosval Yardım Bakanı Doktor Yusuf Azızog lu Trak%adakı tetkin. ve temalaIrına bugun de devam etmıstır Ba ıcan Lzunkoprude mevcut paıtıle rı zıvaret etmıs bu arada CHP ı»çe merkezmde japtıgı konusmada «Savıları az olmakla bcaber memlekette demokfasıve ırunma v anlar v ar Bunlar dıktator bır or du nızamı ıçınde memleket me<e Şakı hcKero dunku baskında ılk <lefa janddrmava ate; açaıak kacol'n lelerının hallını ıstıvorlar» dcmış mata muvaffak olıııuvtuı Resımıie dun mu«ademede vurularak tıiBa«(,a\uş, \ elı Erol (solda) ve Sıırt ^ alısı Safa Povraz (sagda) bun Arkası Sa. 7, Su. 2 de dan evvel vapılan bır baskın hazırlıgı esnasında gorulmekledırler Dr Azizoğlu. «Bu memlekette demokrasi > uru> ecektir* dedi Ağrı dağında arastırmalar >apan Amerika Arkeoloji kurumu he>etınin soztusu dun Ankarada bir basın toplantısı >aptı Ankara 29 (CunhumetTeieks) Nuhun gemismı aramak uzere bır sure once memleketımıze gelmış olan he\et araştırmalarının bır kısmın tamsmlamıstır Bu mu nasebetie Atnenka Arkeolojı Araştırma Kurumu Başkanı George Vandeman bugun \aptığı bır basın toplantısınaa «Nuhun gemı«ı Arka«ı Sa 7 Su 6 da Yedek subayların sevk tarihleri dün açıklandı •«». Eşı (solda 1 Topkapı Sira\ı Muzesının kapısında, Johnson ıse Kapalıçarşıda halkın arasında Bir yetiştirme yurdunda 7 çocuğa işkence yapıldı Bir doktorun tekme ile adam Samsun'daki olayda çocukların tırnaklarını kerpeten ile soküp aralarına tornavida sokanlar hakkında tahkikat yapılıyor. Samsun 29 (Telelonla) tlımız rie kımsesız ogrencılerın almdıgı \ etıştırme vuıdunda çok fecı bır olav cere^an etmıstn Bundan ıkı gun evvel Alı A\ ısımlı bır ogren c: 7 arkadaşnle gezmek uzere \e tı tııme %urd\ından a\rılmı^ ve bıı daha donmemı tır lo jdçiıda olan Alı A\ ın bulunması ıçın vurt mudurlugu polıse muracaat etmı^tır Yuıtta bulunan ve An A\ ıle bırnkte gezmege çıkan Bı rol Turcan Alı Dıncan Adıl Dı/cı Recep Tekgoz Muhaııem Bacak oglı Muzaffer Meıcımek ve Ve tın Ozarop adlı 7 ogrencı, Alı ba lunama ınca \urt ıdaıecılerınden Mehmet Alı Kasap ve Enver Ak kus tarafından sıgava çekılmı^ ço cuMaıın «Bılmıvoruz> demeieıı u zeııne tıınapiaıı keıpetenle çekı lıp tıınak a r J a ı ı ı a tornavida so Ankara 29 (Cumhumet Teleks) Mıllı Savumıa Bakanlığı 59 uncu donem vedek 'ubav adavlannın ekım 1962 pazarte":ı gunu egıtıme ba^lıvacah. «ekı'de ^e\ kedıleceiderını açıklamıstır 1962 hazıran ve daha oncekı somestr ımtıhanlaıı sonunda iakulte ve vukse* okullardan mezun olanlaraan sevklerıne mam kanunı ozurlerı olmıv anlar 59 donemde celbedıleceklerdır Adaylardan kara sınıfı vedek subav adavı olanlar 20 22 evlul tarıhlerı arasında Ankarada Mamak Muhabere Okulunda Ankaıa Arkası Sa. 7, Su. 6 d a Bıtlıs 29 (Telefonla) Şakı Ko çero bu'sabah a O jandarmanın tes O kıl ettıgı kordonu vararak gene kaçmaga muvafiak olmuş ve musademe sıra«mda bır jandarma ba <,avusu olmu= bır Jandarma vuzoaşm ıle Ko^eronun adamla rmdan bırısı d" varalanmıştır Sıırt \ alı^ı Sefa Pov raz ın ıd% re>mdekı 200 jaidarmaliK bır n ü l reze Koçero ı u takıp ederek bu sabah saat 7 30 da TaUana uç KIlometre m»«af°de sarmijtır Bu =ı rada TatvandaKı sevvar bırlıkten de 300 jandarma takvıve gelmiç tır Koçero 3 adamı ıle bırhkte 5f>0 jandarmava kar^ı muademe\e gı rijmış ve 2 saat sonra ablukav ı vararak kaçmaga muvaffak olmu=; tur Musademe «ıra'irda ^akılerın attıgı kurşunlaıla karnınddn agır «urette varalanan landarma ba çavuşu Velı Erol amehvat edıldıgı Bıtlıs Devlet Hastananesmde ol mu^tur Jandarma vuzbaşısı Hd^an Ona' ı^e kolundan jaralandıaın dan tedav ı altına a'ınmıştır Ehnden varalanan Koçeronun en \d Kin adamlarından Ahmet Ba^aran vaka anara/s. Tatvan hastahane^me vıatirılmıstır Ögleden =onra =a\cıhk AhTiot Ba^aran ın ıfade=ını aımaga 03 la m «tır Bıt'ıs Van ve M J Ş Vahlerı ıle Yed np Kolordu Kumandanı Tat vana gelmıleıdır ° 0 ıanH,i ma, >0 Arkası S»a 7, Su. 1 de iznik göiünün ; suyu 8 metre kadar çekildi Iznık 29 (Telefonla) II çemız ve cıvdrmda =ımdıve kddar gorulmemıs bır kurak lık hukum surmektedır Bu v uzden Iznık Golu sulaıı 8 metıe çekılmıs, bu çekiimeoi ıle gol vuzune bazı bına temellerı çıkmıstır Bu temeıleıın hangı dev re aıt oldugu bıhnmemektedır Dıger tardftan harman so nu oldugu halde kuıakhktan ekecek tohumunu elde ede mr en kovlu tohumluk bus da ıcm Kavmakamhga mu acaatta buLnmj^t ır öidürdüğü iddia olunuyor Midyat hükumet tabibi Haluk Başağa, önce tevkif edildi, bilâhare serbest bırakıldı. George \ aııdcııidn baMiı ınenMiplaıuıa ızalıat \crıtkcn Mardın ii) ıHaluk Besen bıldı nu^u olmakta desam etmestedır rıvor) Mıdvat Hukumet Tabıbı llgılıler her ne kadar bu ola\ın Haluk Basağanın bır çahsın olu haik efkarına vaniı, ak et*ıgı ı^akuldiak t T I ur '1Mİ^ırına falı mıne «ebebnet verriıgı ıddıası naatmde ı ='er d» Savur «aveı'ı \rkasi » i 7, Sa 5 te Gane dogu buljesinde gunun ko Arkai Sa. 7, Su 3 te i J 1. J * ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog