Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Aklın İdaresi İçin Kurallar (Hdad Baskı) Millî Eğitim Bakanlığlrun ysyımlamakta olduğu Dünya Edebiyatından tercumeler serisi içide çıkan ve Mehmet Karasan tarafından dilimize çevrilen Fransız klâsik yazarlarından Descartes'in bu ünlü eserinin birinci baskısı tükenmiş, bu sefer yayrmlanan ikinci baskosı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 310 kuruş fiyatla satışa çıkarılmıjtır. (Basrn: 12893 9783) umhurıyet KUBUCÜSU: YDNUS NAD! ÇOCUĞÜNUZA DİKKAT Okuma yaşına girer girmez çocuğunuzurı çevresi tuzaklarla çevrilmıştir. Ona kötü hevesl«r, zararlı alışkanlıklar aşılıyan tehlikeli yayınlardan koruyun yavrunuzu. Varlık Yayınevinin çocuk klâsikleri onlan eğiterek eğlendiren en güvenilir bir seridir. Her kitap 1 lira. Her kitapçıdan arayın. (Üâncılık: 5585 9770) 39. yıl Sayı 13.648 Tslgraf *• mcktttp adresi: C u m h u r i y e t îstanbu) Posta K u t u s u : îıtaflbul No. 246 Telefonlar: 224290 224296 2 2 42972242 98 2 2 4 2 9 9 Cuma 3 Ağustos 1962 Kalkınma Plânında özel sektöre ekonomik Cezayirli liderler dün sahada önceliktanınıyor anlaşmaya vardılar Ben ttelia. nihayet Ben Hedda'ya galip geldi Âncak özel sektörün başaramıyacağı hallerde devlet sektöra müdahalede bulunacak Ankara 2 (OMkfann9«tTekks) Plân stratejisi kararına uygun olarak, dvelet ve özel teşebbüs sektörlerinin yanyana bulunduğu karma bir ekonominin kuralları hakkında eeni; bir bölüm ayrılmıstır. Plânda, kalkınma politikasııun temel prensiplerinden «hürriyet düzeni içinde dengeli yüzde 7 lik büyüme hızını ve bunun fferektirdiği fedakârlıklar sonunda meydana gelecek nimetlerin âdil bir şekilde dağıhmını saglamaktir. > şeklinde bahsedildıkten sonra bu politikanın tesbıtine şu şekilde temas edilmektedir: «Devlet ve özel teşebbüs sektörleri birbırindetı airı ve Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Averofun ıııuıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııı Taraflar, Geçici Cezajrir Hükümetinin yerini alacak Siyasî Bürojoı tanıdıklarını dün bir resmî tebliğ ile açıkladılar I Cezayir, 2 (a.a. ve Radyolar) I Cezayirin bağımsızlığına kavuşmasından sonra, milliyetçi önder' ler arasında clktidar mücadelesi» | şeklinde başgösteren anlaşmazlık bugün sona ermiştir. Başkent Cei zayir şehrinde Ben Hedda ile Ben • Bella'nm temsilcileri arasında yapılmakta olan görüşmeler sonuj cunda yapıian açıklamada, «taraf! ların tam bir anlaşmaya vardıkları» bildirilmiştir. Ben Bella'nın özel temsiicisi Mu Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ııııııııııııııiHiıııııınıııııııııı otnşnmnz ve dostnmnı Yunanistanın Dışişleri Bakanı Ekselans Averof Tosiça» 1 hükümetimizin dâvetlisi olarak bngün Ankarada Dışişleri Bakanımız Feridnn Cenaal Erkin tarsiından karşıl»na«»ktır. Böylece, geçen mayıs başlarında Atinada bnlnsan iki devlet adamı memleketlerimiz »rasındaki kader birliginden dogma çeşitli mönasebetleri beraberee incelemek ve ileriye degra geliştinnek imkânını bulaoaklardır. Karamanlis hüknmetinin değerh bir üyesi bildiğimiz Sayın Averof, bngünkü Ynnanistanı yaratan başhca meziyetleri nefüinde toplamış Ankara. 2 (Cumhuriyet Teleks) bir insandır. O, daha politika hayatına atılmadan önce çalışkanlık, Atatürk'un vasiyetnamesi, önıiynrtseverlik ve çağımız goranları muzdeki gunlerde görevine başlını kavramak bakımından gösterdigi yacak olan Anayasa Mahkemesı tabasarı ile dikkatli göılerden kaç rafından tekrar ıncelenecek ve vamıyan bir varlık gösteriyordn. siyetnamenin şart ve vecibelerınin îkinci Cihan Savaşı boynnc» istilâ 24 yıl boyunca geçirdiği seyir tesknvvetlerine karşı koyanlann ya bıt edilecektir. Meseıeyi Anayasa Mahkemesıne nında görev almıs, Müttefik ordnları îtalyay» ayak bastıktan sonr* getirenler. Atatürk vasiyetının deise Ynnanistan knrtnlnş hareketini ğiştirildiğinden veya bazı kısımlahızlandırmak ngrnna büyük gay riyje yerine getirilmediğinrien şiretler harcamıştır. Yine henüz po kâyetçi olanlardır. litik» hayatına atılmadığı sıralarda, Averof, ••syal ve ekonomik kalkınma divalariyle yakından ilgilenmiş, Yanya dolaylannda grri kalmış bir bölge olan Metzovo'yu devlet yardımı ile değil, sırf bir iyilik severin vasiyetini yerine cetirmek üıere ve kendi gayreti İle adeta ihy» etmiştir. Ziyareti Anayasa mahkemesinde, elinden alınan mallorının iadesi için, CHP davâ açıyor Vasiyetnamenin. Makbule Atadan'a, Sabiha Gbkçen'e veya devlete ve dığer bazı murisiere hak tanıyan hııkumlerı yerine getırılmiştir. İzmu. 2 Teiefonla) ~ Bır mudIddıaya gbre. vasıyetnamede sa detten ben Ege'deki A.P. kongrelerih olarak tanınan haklar meyanın rıne katılmakta olan Ankara MilEvvelki gece sabaha karşı saat 0.3 de Herekenin Büyükkriy mevkiınde üçlii bir trafık kazası olmustur. Bir kijınin da bulunan C.H.P. ye aıt mallar. letvekili Burhan Apaydın bugün ölümüne, ikisi ağır olmak ıızere altı kışının ya raıanmasına yol açart kazada, Istanbul Gazeteler Bayii (GAMEDA) partinin elinden alınmış ve vasi Izmirden ayrıhrken parti içinde yetname ihlâl olunmuştur. Gümüşpala ve arkadaşlarına karşı müessesesine ait kamyonla, karşı istikametten eelen Kocaeli plâkah kamyon fazla süratten çarpifmış, 38 yolcusu bulunan bir otobüs d«, Arkası Sa. 5. Sü. 5 te kamyonlara bındirmiştir. Kazada ölen, Cevat Çelik isimli bir seyyar satıcıdır. Resim, kazadan sonra 3 vasıtanın dunımunu göstermektedir. C.H.P. nin yapacağı müracaaun safhaları ılgi çekici olacaktır. Apavdın Gümüşpala ile mücadele edecek Üçlii kaza Sayın Averof TosiçaVın kişiliginde örnegini gördttgümü» bn yapıcılık gevgisi Karamanlis hükümetinin başlıes vasıflanndsn biri •ayılsa yeridir. Bn hükümet metodln, bilgili çahşmak ve engellerden yılmamak şartı ile hürriyet içinde kalkınmanın pekâlâ mümkün olabilecegine Ynnan milletini tnandtrmış, bnnnn sonncn olarak da millet •Karamanlis'e üç defa arka arkaya oy venniştir. Ynnanistan politika tarihinde böylesine nznn bir istikrar devrine sık sık rastlanamaz. Karamanlis iktidarı bn sttre içinde tarım alanında olYURT DIŞI EDİLECEKLER Ispanyadan satın alınıp «Akdenızsnn, endüstrl ve tnrizm alanlannda otsnn bnyiik ilerlemeler kay gemisiyle yurda getirilen 2 kıymetli papağana. halen 6 numaralı kadetmiştir. Millî gelir yıldan yıla marada kamarotlar tarafından bakümaktadır. Ispanyolca konuşan bu yükselmekte, sefalet hızlı adım papağanların sahibi, şimdiye kadar gümrüğe müracaat etmedıği için. larla gerilemektedir. Sosyal gü gümrük formalitesi tamamlanmamıştır. Papağanların sahıbi ortaya venlik ilkeleri tarım işçilerine ka çıktığı takdirde gümrük muamelesi tekemmül ettırılecek, aksi halde dar genişletilmiştir. Bn yıldan iti hayvanlar yine geldikleri gibi «Akdeniz» gemisiyle yurt dışı edılecekbaren Ynnan çiftçileri hastalıga, lerdir. Resimde, papağanlar görülüyor. Ihtiyarhğa ve kötü hava şartlarına karşı sigortalıdırlar. Memleketteki imar çalışmalarına dnrmadan devara edilmekte, Ynnan şehir ve kasabaları tanınmaz hale gelmektedir. Enerji üretimi öylesine artmıştır ki Atina Belediyesi, elektrik tüketimini kamçılamak Bütün dimyada on binlerce aileyi tehdit eden bu çocuk amacı ile, ışıklı reklâmlardan aldüşürücü ilâcın hazırladığı korkunç akıbetlere dair yeni dıgı tabelâ vergisini çoktan kaldırmalumat yayınlandı mıştır. Brindizi ile Fatras arasında Dunkü sayımızda, çocuk doğuisliyen dev araba vapnrları komsumuza akm eden tnristlerin sa muna engel olmak üzetre gebe kayısını kabartmıştır. Eğer aldanmı dınlar tarafından aiınan Thalidoyorsam, bn yıl Ynnanîstanı yarım mide adlı ilâcın on binlerce ailemilyonun üstünde bir tnrist kala nin sağlığını korkunç şekilde tehbalığı jîezecektir. dit ettiğini büdiren, NewYork kay naklı bir haber çıktı. 1954 senesinKomşn milletin her alanda gös den befri bütün medeni memleketterdigi bn başanlar, Türk Ynnan dostluğuna değer veren bizler için lere, salgın bir hastahfc gibi kol sevindiricidir. Httr Avrnpanin gü salmış olan bu ilâçtan, yine salnev dojnsnnda yaşıyan milletleri gın hastalıktan korunur gibi dikmiz refah yolunda ne kadar iler katle korunmak gerektiğine inanlerlerse bnnun dünya banşına o dığımız için, memleketine göre Arkası Sa. 5, Sü. 4 te derece yararlı olacağına şüphe voktur. Barış içinde kalkınmanın bir şartı da aynı cofrafya bölgesinde, aynı hürriyet ülküsüne bağlı olarak görev yüklenen milletlerimizin anlayıslı bir işbirliği zihniyetini aralarmda geliştirmeğe önem vermeleridir. Vaktiyle de bir çok n , nufusartışına ]iği duruşılıaslIıa I ' ~ ragmen ev l e n e n l e r azalıyor ver( ^ . . . . . . l . . . H • laıaı Aydemir'in gazetelere ba Ankara. 2 'Cumhuriyet Teueks) dıği beyanatı yayınlıyan aitı gaze 22 Şubatçılardan emekli Kur tecınin duruşmalanna bugun Anmav Albav Talat Aydemir ile ver Arkası Ss. 5, Sü. 5 te 5 |alldl Ekonomik kriz ve halkın gelecege karşı güveninde ^ birsarsılmanın başlamasıbunasebepgösierilİYor I Thalidomide Faciası Arkası Sa. 3, Sü. 5 te NADÎR NADİ Gana Cnmharbaşkanına dün bir suikast yapıldı ler. şehrımızde evlenenlerin sayısında geı,eıı yıldan bu yana = Ecvet GÜRESIN yazıyor belırli bır azalS Kalkınma için tasarrufu, dama kaydedıldiğıtur. Net gelir yarı yarıya yak = » ha doğrusu tasarruf arzını sağni gostermektelaştığı halde, vasıtalı vergi s Ş S lamak maksadıvle tarım sekdir. Nitekim, 1961 lerle birlikte tanm sektörü S X tbrünün vergilendirileceği anyılının ilk 5 ayınnün devlet gelirlerine iştira Ş = laşıhyor. da îstanbuldakı ki 10 da ve en fazla 8 de bir Ş ~ Yalnız bu vergilendirmenin «Müebbet hapse mahkum Evlendırme Meden daha ileri geçmemektedir. = arazi ölçüsüne göre mi, yoksa 4 olanların da cezalarından 4 murlukiarında Bir müddet önce vergi du ~ S çok guç ve içınden pkılmaz bin 637 çiftin nıyıllık bir indirme söz rumumuzu tetkik için memle S Şj neticeler verebılecek olan i & kahı kıyılmış olketimiıe gelen ve bu konuda ^ tihsal birımine gore mi olacakonusu olabilir mi?» duğu halde, bu Z ğı henüz bilınmemektedir. Net hükümete bir rapor veren Ma Z yıl aynı devre içinde 4,279 kışı S geliri 18 »nilyara yaklaşan tacar asıllı vergi uzmanı Kal S Izmır dönüşü şehrimize uğrıyan rım sektöründe bugün yapıian dor bu raporunda tarım sek S Adalet Bakanı Ord. Prof. Dr. Ab evienmiştir. Ş hesaplara göre, vasıtasız vertörünün vergilendirilmesi ko ^ Memleketimizin dülhak Kemal Yörük dün IstanS gilerin ancak • / » 8 i tanmcınusuna geniş yer ayırtrnş v e • bul Üniversitesi Rektörü Ord. çeşitli köşelerinZZ lar tarafından ödenmektedir. bazı tavsiyelerde bulunmuş S Prof. Dr. Sıddık Sami Onar ile den gelerek yer Halbuki net gelirin safî milH tur. Kaldor'a göre, gelir ver S Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. leşenlerle birlik= hâsıla içindeki nispeti • / « 42,5 Arkası Sa. 5. Sü. 6 da £ Arkası Sa. 5, Sü. 5 te te, her yıl Istanbulun nüfusunda IIIİIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIflfllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllr; °. o5 i aşan bir yükselme kaydedildiği halde, aksine olarak evlenenlerin sayılaB rında ,i8 den ^azla bir azalma oluşu, çeşitli se1 beplere dayan maktadır. Bu konuyu inceliyenle, rin yaptıkları a1 çıklamalara göre, îstanbnlda evlenmelerin auldıgını gösterea gnfik evlenmelerin azalmasına yol açan Yine aynı sebepler yüzünden, bu sebeplerin başmda ekonomik kriz, yıl evlenenlerin çoğunluğu masrafhalkm gelecege karşı güveninde lı düğün törenleri yapmaktansa, bir sarsılmanın başlaması ve işsiz kısa süren balayı gezilerine çıkmaliğin artmaşı gibi çeşitli maddi ve yı tercih etmişlerdir. psikolojik problemler gelmektedir. Arkası Sa. 5. Stt. I de bir suale cevap vermedi Adliye Bakanı 1 statisr;k vergisi nıtutı Notları Osmanlı Tarihinde Haydut Aşkları İşlenmemiş yep yeni bir konu Yetkili bir kalem Hünerle çizilmiş ibret verici portreler Cesaretle deşilen sosyal yaralar Ders ahnacak sahneler ve Reşat Ekrem Koçu, bu eseri Doğudaki eşkıya salgmırdan ilham alarak hazırladı Averoff bugün geliyor Yunan Dışişleri Bakanı Evanghelos Averoff, Türk Hükümetinin dâvetlisi olarak resmî bir ziyarette bulunmak üzere bugün Atina'dan uçakla Türkiye'ye gelecektir. Averoff, Ankarada Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile görüşecektir. Yunan Dışişleri Bakanının, Başbakan Ismet Inönü tarafından kabul edilmesi de beklenmektedir. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlannm, iki ülkeyi ilgilendiren konular ve özellikle Kıbrıs meselesini eörüşecekleri ifade Ankara 2 (a.a. ve radyolar) Gana Cumhurbaşkanı Kwama N'Krumah bugün Kuzey G a na'da bir gezide bulunduğu sırada bir suikaste maruz kalmış ve otomobiline el bombası atılmıstır. Suikast teşebbüsü sonucunda N'Krumah'a bir şey N'Krumah olmamış, ancak maiyetlnde bulunanlardan bir çoğu ağır surette yaralanmıştır. Bu suikast teşebbüsü ile ilgili olarak yapıian resmî açıklamada olay arasında iki öğrencinin oldüğu ve 56 kişinin de ağır surette yaralandığı bildirilmektedir. Başkan N'Krumah Kuzey Volta smırına yakın Kulungugu köyünde kendisini karşılaımya çıkan halkı ve öğrencileri selâmlamak üzere ntomobilinden indiği sırada Arkası Ss. 5, Sü. ? de , Turkler Âvrapalılardan 2,5 misli Eazla ekmek •*• yiyorlar 2 İstanbulluya günde 1.2 ekmek düşüyor Yazısı $ inei sahifede & & Ö Anormal çocoğn öldürme suçn ile tevkif edilen Doktor Carters bayan VVamdegratte PLÂNi t YAZISIZ © ö Yazılann yanında çok kıymetli san'atkâr Sabiha Bozcalı'nm resimleri Pozarı Bekleyin Ekrem Koçu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog