Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

29 Aetıstos 1962 ^ııııiMiııııımıııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım^ CUMHTJRtTET Sağlık evinden ümit Baıtarafı 1 inci »hifede sunuz, biz de istcmiyoruz. Six iş isk a r a r verildi ıınız» diye hltap etmişlerdir. John tiyorsunuz, ev istiyorsunuz, okul Baştarafı 1 inct sahifede son arabasına doğru yürürken mey istiyorsunuz, hastahane istiyorsuVerilen bilgiye göre, 30 dekar danı dolduran her sınıf halkla to nuz. Biz de aynı şeyleri istiyoruı olan eski mezarlık, sadece kasaba kalaşmıs, bu arada orada bulunan Türklerle Amerikalıların dostluğu nüfusu 25 bin olan Lüleburgazm bir hamala yaklaşarak, samimi bir daim kalacak ve benim bu ziyareihtiyacını karşılamaktan uzaktır. şekilde elini omzuna atmıs, onun tim dostluğumuzu daha da artıraLüleburgazda duyulan bu ihtiya 1» resim çektirmiş ve hatınnı sor caktır.» Hilton oteline gelinciye kadar ca cevap vermek üzere 80 dekar muştur. Gazetecilerle de kısa bir lik yeni bir mezarlığın tahzimi i konuşma yapan misafirimiz her halkm sevgi gösterilerine mazhar Kayıeri, 28 (Ttlefonla) Şehrimiz Bölge Cezaevinde dün çin hazırlıklara başlanmıştır. Halk gittikleri yerde Türk halkından ' olan Johnson, otele gelişinde bu Baştarafı 1 inci sahifede geç vakit yapüan 4 tahliye ile burada yaUn siyast tnahkumlakendi arasında yeni mezarlığa yar gördükleri yakınlık ve misafirper sefer oteldeki Amerikalıların sevgi dım kampanyası açarak, 2.500 lira verlikten son derece mütehassis gösterileriyle karşüaşmış, yaşlı bir ayrı olarak mı Türkiyeye yarrın adedi 230 a düîmüştür. olduklarını, Ankarada resmi sah Amerikah kadm da «Artık bundan toplamıştır. dım etmeli, yoksa bu paralar, | Yeni Tuırsencıal ve Tuğamirallerinüz (Soldan sağa): Adnan Özsoy, Yassıada Muhakemelerinin neticelenmeainden lonra 11 ay siyetlerle çok verimli görüşmeler sonra oyumu hep Demokratlara veYusuf Alpmansu, Celâl İyicioğlu. Nedim Hışankan kulüp merkezinde toplandık ; 8 yıl önce 25 yataklı bir sağlık yaptıklarını söylemiş ve «Biz, müşbnce çehrimize nakledilen 349 siyasî mahkumdan bugüne kareceğim» diyerek parti değiştirdıtan sonra tek bir hesaptan mı evi yapılması için aralarında 20 kül anlarında ve sulh zamanında ğini ilân etmiştir. dar 5 i ölmüş, 15 i tahliye edilmi}, 92 si de diğer cezaevlerine memleketimize verilmeli? bin lir a toplayarak işe başlayan yanyana duran, ayrılmaz müttefik nakledilmişlerdir. Aralarında Refik Koraltan ile Fikri ApayAnkarada Lüleburgazlıların bu müspet te • ve dostlanz» demiştir. llk nazarda farksız gibi gö, Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) dının da buhınduğu 7 mahkum ise şehrimiz Devlet Hastahaneşebbüsleri o zamanın iktidarma oy I Bundan sonra Başkan Yardımcısı ; Hükümetimizin dâvetlisi olarak iki rülen, yahut birincisi biraz sinde tedavi altında bulunmaktadırlar. vermemeleri yüzünden gereken il otomobile binmiş, maiyeti ve kendaha karışık gelen, bu şekiller [ gün önce şehrimize gelmiş buluDün geç vakit hastalıkları sebebiyle 6 şar ay müddetle giyi görmemiştir. înşaatı 8 yıldır dini karşılamaya gelenlerle birlik j nan A. B. D. Başkan Yardımcısı ashnda çok farklı netice veretahliye olunan Ruknettin Nasuhioğlu, Hüsametün Giray, Nazmi devam eden sağlık evinden ümidi te kafile halinde şehre hareket e '< Lyndon B. Johnson, beraberinde ceklerdir. Çünkü, devletlerin Akat ve Rifat Bingöl bu sabah hususl otomobillerle memlekesen Lüleburgazlıların şimdi ken dilmiştır. Gecenin geç saatlerine • eşi, kızı ve maiyeti erkânı olduğu ayrı ayn yapacakları yardımketlerine hareket etmişlerdir. dilerine mezarlık yaptırma yolunu rağmen yollarda toplanan kalabalı . halde bugün 12.45 te dört motörlü larda, kendi kanunlarına göre seçtikleri anlaşılmaktadır ğı el sallayarak selâmlamış ve şeh 1 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait (aiz yürütülmektedir ve bazıremininde arabasından inerek ora bir uçakla Izmire gitmiştir. Ambulâns yerine at arabası larında faizler çok yüksektir. Bir odacının yanlış = Azizoğlu, daha sonra beraberin dakilerin elini sıkmağa başlamıştır. ] = Çelik Palas otelini Ayrıca yine devleîlerden bazıYeni generaJlerimizden dördü: Tuğg. İbrahim Bölen. Tuğamiral Şerif | Sabah CENTO Konsey toplantısıdeki Bakanlık Yardımcıları ile Burada yaptığı konuşmada özetle, i na gitmeden evvel Senatör Fethı kanunları uzun vâdeli Oskay, Tuğg. Fevzi Basmacı, Tuğg. Hikmet Şakir hareketi, İzmit Emni =Babaeskiye gelmiş ve bir kahvede «Birleşmiş Milletlerde ve Korede Tevetoğlu'nun Teksas'ta doğan ıkiz larınm = Emekli Sandığı satın krediler vermeğe de müsait Türkler gerçek değerlerini gösteryetini telâşa düşürdü = vatandaşlaJrîa sohbet ederek on mişlerdir. Biz harb istemiyoruz, çocuklarını görmek istiyen misafir, değildir. Bu bakımdan biz bittabi yardımların tek elden, îzmit 28 (Telefonla) Bu E ların dert ve dileklerini dinlemiş sulh istiyoruz. Fakat harb için de otelin salonunda kendilerini kabul E Bursa 28 (Telefonla) Çelik ederek hatırlarını sormuştur. Konsorsium kanaliyle gelmesı sabah saat 10 sıralarında Em E tir. E Palas otelini 12 milyon liraya daima hazırlıklı vaziyetteyiz» de , Lyhdon B. Johnson, <î«ha sonra Babaeskilıler îstanbula çok yani tercih ediyoruz. niyet Müdürlüğünde nöbetçi E E Emekli Sandığı satın almışmiştir. Misafirin bu jestini halk CENTO merkezini ziyaret etmiş âmirinin odasındaki bankalara E kın olan 33 köylü 52 bin nüfuslu tezahüratla karşılamıştır. Işte Ripken, Türkiyeye yarE tır. Emekli Sandığı Genel Mü! ve CENTO Bakan Yardımcıları nakledecek ait alarm zillerinden Kapı Kre = kasabalannda hasta E dürü Muzaffer Emre, bugün dım kulübüne dahil devletler Aynı şekilde Azapkapıda da bir1 di Bankasma ait olanın âni ola ~ bir motorlu vâsıtaları bulunmadı ara otomobilini durduran Johnson, KONSEYÎ'nin hususi toplantısınE «Çelik Palası Hilton'un bir le temas edip, bu usulün uy'• da hazır bulunmuştur. Başkan rak çalmağa başlaması bütün E ğını milletlerin fezaya gittiği bir burada toplanan halkın arasına kaE ayafcı haline getireceğiz» degulanmasını sağlıyacaktır. . i Yardımcısı, CENTO Genel Sekreköylerdeki hastalarını rışmış ve kendileriyle tokalaşmı.şpolisı seferber etmiştir. Son ~ devirde, ZZ miştir. Konsorsium Başkanının ziya radan odacılardan birinin yan ~ Çok güç şartlarda ve at arabası tır. Tokalaştığı kimseler arasında j teTi Dr. A. A. Khalatbary tarafınreiinin en önemli tarafların= İmamın cübbesini lışlıkla bu alarm zillerine bas ~ ile naklettiklerini, 17 çeşmeden 5 çöpçü koğuşundan koşuşan çöpçü dan karşılanmı.ş ve Konsey üyele dan biri de şüphesiz 5 yıllık riyle tamştırılmıştır. l e n i generallerimizden dördü: Tuğg. •Şefik Akay, Tuğg. Selâmi inin açık bulunduğunu, mezbaha tığı anlaşılarak polis geri dön E ler de bulunmakta idi. Başkan Muplân ve hedefleri hakkında = çaldılar Esenboğa Hava Alanma gelen Mr. Pekün. Tuğg. Bekir Ecevit, Tuğg. A. Ulvi Sirmen müştür. E inşaatı bitirilmediği için şehirde avini burada halka hitaben yaptığı kâfi derecede bilgi almaktır. Johnson, BaşbakfT tsmet Ini'r.ü, sinek ve pislikten dolaşmanıtı konuşmada şunları söylemiştir: E Maden 28 (Telefonla) Şch Ripken'in plân hakkında mü Adana'da bir = mümkün olmadığını bilditmişler, « Siz sulh istiyorsunuz, biz de Dısısleri Bakanı Ferulun Ce.. al cehhez E rimiz Camii Kebir'de imamhk olması ve evvelâ bu Erkin ve askeri ve mülkı zevat takasabadaki sağlık merkezi doktor Zi yapan Sabri Sezer'in, meçhul sulh istiyoruz. Siz harb ıstomiyorplânın uygulanabileceğine, uy rafından karşılanmtstır orman yangınında = ları ve belediye tabiblerinin kendi ZZ hırsızlar tarafından camideki gulandığı takdirde hedefe varı Bu karşılaşmada Başbakan tnömuayene evlerinde bakmadıkları E mihrabın üzerinde bulunan zarar yarım milyon = hastayı labileceğine kendisinin manma bu müesseselere kabul et Generallerin terfi listesi nü ilc Bc'şkan Ysrrtınîcısı Juhnscıı E cüppesi çalınmıştır. sı gerek. Her ne kadar BaşkaAdana 28 (Telefonla) Os E E medikleri iddiasında bulunmuş Baştarafı 1 inci sahifede arasında su konusma aecmiştît . nın sözlerinden, memleketimimaniyenin Durdağ bölgesinde S lardür. E Kamyonetin çarptığı J Çok güzel oir seyahıt oldu. Prs. Tuğgeneral Ferıt Erkan, ze yardım konusunda sağlam Kaşıufak mevkiindeki orman E t Millet olaraK C"k aziz bir 197? yılında hastahaneler Yük. Müh. Tuğgeneral M. Reşat E çocuk öldü fikirler beslediği anlaşılıyorsa larda bir yangın çıkmıştır. E hâtıra. Çorluda kolordu merkezıni ziyaTaykut, da teferruata hâkim olmadığı 1 Inanın, bue ^ost E İzmit 28 (Telefonla) Ada . Yangm, köylülerın ve yangın E ret ederek Tümgeneral Haydar SuHâkim Tuğgeneral A. Rıza Tunç. söııdürme ekiplerinin yardımı takdirde üye devletler ve teE pazarından tzmit'e gelmekte nuı^î'jperverlik lıüyüktS. kanla bir süre görüşen Azizoğlu, 15 TOmarairallige yükse'eıı Dort yeni generalimiz: Tuğg. Bebçet Özdemir, Tuğg. Cemal Süer, ile koDtrol aîtına ahnabümiş s şekküller karşısında savunma E olan Yüksek Muhendis Ismet ' Müstakbel dâva rurımız üre yıllık plân geregince 1977 yılında Tu^amirallcr Tuğamiral Fahri Çoker, Tuğg. Emin Alpkaya tir. E sının da kuvvetli olması bekle C Ober idaresindeki Istanbul Türkiyede bulunan bütün hastaTuğamiral Ferit Denizmer., Ce rir>ce konuştukİAnmız • ik dfba llk tahmir.lere göre, maddi ~ nemez. Zira yardımın şu kaŞj 17100 plâkalı kamyonet sabah zarar yarım milyon liranm üs E hanelerin (askeri has'ahaneler, be lâl E\;cioğlu, Nedim Hı^unkaan. kıymetli. Başkan Knnnedy'e hüı dar veya bu kadar olmasına : ; saat 8 d» Eşme köyü civarında met v> gelâmlarımızı tötürmeiiizi Tüm;eneralliğe yüksclen tündedir Yangmm sebebi aray ~ lediye hastahanelerı, Işçi SigortaKonsorsium toplantısında kaE 6 yaşırda Melâhat Gül isimli rica ederim. Hava Tulgenerallcri tınlmaktaüır. E ları. Devlet Demir Yolları hastarar verilecektir. E bir kız çoeuğuna çarparak ölühaneleri gibi) tek bir idare altınJ Buradaki temashnm var.ife Tujgeneral Adnan Özsny Bu arada bir iki nokta üzeE müne scbep olmuştur. İzmit'te Ordu | da toplanmasının söz konusu oldu Tufsenerallite yiiksel'ıı çeşitli ! olarak çok muvBffakiyeîli oldu. rinde daha duralım: ğunu ifade etmiş fakat bu konuda| 1 Büyük başarılar riilerim E > u sınıf kara albayları E Yıldırım, çobanı Sergisi açıldı Bilindipı üzere, bizim plân, kı sahsı kanaatinin aynı o'.madığıP. Kur. Alb. Bekir N.*:ati Ogan, aziz hâtırayı muhaf^^a edeceğiz. Izrmt 28 (Telcfonla) Şeh nı, ordunun elınde baz: ihtiyaçla Kemal Taran. M. Funt Doğu, M. 1963 başından itibaren uygulatzmirdeki karşılama = kömiir haline getirdi rimizde Lise bahçesinde bütün nacak, ancak eğer Konsorsiura, ba?ı yerlerde cevap verecek Zeki Etbay, Orhan Yiğit, H. Uo Izmir, 28 (Telefonla) AmeriE Burdur 28 (Telefonla) Ye hazırlıkları bitirilen Ordu Sermun kararı o zamana kadar hbstahanelerin bulunması gerekti ğan özgöçmen, Muzaff^r Yardımcısı Lyndon Heper, kan Başkan E şilova ilçesinin Başkuyu kögisi, 30 Ağustos pünü törenle .yetişemezse, uygulanma da nor ğiri bilditmistir. Halim Kural, Nihat Günaşan, Ih Johnson ve eşi, kızı bugün öğle jŞ yünden tsa Ağıllı adında bir açılacaktır. Sergide en son mal olarak geri kalır ve böyDört generalimit: Tümg. Ferit Erkan, Tuğg. Süleyman Tuncel, den sonr a özel bir uçakla Anka«Şimdikı baremlerle çalıştırdı san Gürkan, Bekir Ecevit. model silâhlarla, telsiz cihazŞ çobana koyun otlattığı sırada lece hesaplar daha başından Tuğg. Emin Alpkaya, Tuğg. Nihat Güaa$an ğun hekimlerden ' ı 50 randıman Top. Kur. Alb. H. Su;ıt Aktul radan şehrimize gelmişletdir. AZl yıldırım isabet etmiş ve kö ları, tanklar ve motorlu vasıaltüst olur. Bu bakımdan geYardımoısına alamıyoruz» diyen Bakan, Kırk ga, Nuri Mehmet Hazer, Burhanet merikan Başbakan YARBATLIGA YÜKSELEN BİNBAŞILIGA YÜKSELEN talar halka teşhir edüecektir. E rnür haline gelerek ölmüştür. rek Bakanlar Kurulunun tetlarelinde hastahane ve Verem Sa tin Hünoğlu, Vedat Akal, ömeı hava alanında ve şehre gelirken MUHABERE BtNBAŞILAR TANK YÜZBAŞILAR kiki sırasında ve gerekse Mecgüzergâh boyunca halk, büyük te SüleyFt 11111II1111 f 1111111MI! 1111111II11111 f 1111! 11111111H1111 f 111111111111111111111111II f 11~ vas Detneklerini v e sağlıkla ilgi özkan, Nihat Arslantüri:, Salâhattin Erdoğan, Abdülgani lis müzakereleri devresinde aNevzat Türker, Atillâ Pamir, li müesseseleri gezdiktcn sonra man Aşıroğlu, N. Karaal Ersun, zahürat yapmıştır. Aydınaslan, 1. cele etmemiz ıcabediyor. ÇünFeridun Karacebe, Abdülhâlik Bü Çanar, 1. Nejat Amerikan Reisicumhur Yardımakşam üzeri Edirneye varmıs ve Naci Asutay, Rahmi özt)inar, A. Demirci felâketzedeleri Doğuda şakiler, şimdi de geceyi burada geçirmiştir. Tekin, kü, yasama organının kabulün yüksoy, Mehmet Sungur, Hikmet Fahrettin Günhos, Rifat Fehmi Başar, Hayati Sav;ışçı, M. cısı, Cumaovası îzmir arasındaki Onan, den sonra da plânı KonsorsiSener, Ahmet Rünyan, B. Hulusi M. Hilmi Yazıcı, Mithat 15 kilometrelik yol boyunca sık Samih Günay, Recai Baturaıp, C. ne 400 bin liralık aynî, müdafaasız köylülere um umumî heyeti görüşecek Özköker, Ihsan Bozkurt, Yaşar Se Mustafa Berker, Salâhattin Akvar sık arabasını durdurdu ve halkın Turgut Suhalp. ve her halde parayı verecek lâmoğlu, Suphi Sayın, Erdoğan dar, Enis Gencol, Dursun Cebi, saldırmaya başladılar Bir fabrikada işçiler, iş yardım yapıldı Tnk. Kur. Alb. Behçet Özdemir, arasına kanşarak kendileriyle kıolanlar onu enine boyuna inBencr, Behçct Alpaslan, Remzi Tu Lutfi Süslü, A. Turgut Demirbağ, sa görüşmeler yaptı. Bunlardan Is. Kur. Alb. Ibrahim Ursan, Baştarafı 1 inei tabifede ihtilâfı çıkardılar Baştarafı 1 inci sahifede celemek istiyeceklerdir. na, Tulrgut Ardil, Sami Serimer, Şefik Onbaşh, Ferit Gücerdem, Top. Alb. Selâmi Pekün, C. Şa en canlısı Eşrefpaşada Bozyakalı mamen yanmıştır. Bundan ev soyarak 10.360 lirasını ve 1000 lira Muzaffer Işgüven, Ali Devecioğlu, Hüseyin Göksen, Vedat ö'ztekin, Baştarafı 1 inci sabifede Ahmpdin kahvehanesinde cereyan Bir diğer nokta da Yüksek habettin Özketen, velki meşhur Demirci Yangını gi değerindeki altın saatini çalan şaLutfi Bostanün, Cemil özsoy, Ha Hakkı Sav, Hüseyin Şahin, M. etti. Havuzbajında kendisine ikPlânlama Kurulu ile Bakanbi bu yangın da hahcılığı ile meş kiler; çalılar arasında kaybolmuş ge Çalışma Müfettişi, Eyüp C. Sav ts. Alb. R. Fevzi Basmacı, san Tamer, Ali Ince, Orhan Ilgaz, Recep Kızıloğlu, Nihat Etencan, cısı ve Tekstil Sendikası ilgilileri ram edilen soğuk gazozu içerken lar Kurulundan çıkan plân üOrdonat Alb. Ali Ulvi Sirnıen, hur olan bu sehirde halı tezgâh lardır. Olayla ilgili olarak sekiz Mustafa Anuk, A. Kemal Aygün, Şaban Dağdeviren, Abdullah V*fabrikaya gelerek soruşturmaya Johnson, Esma Çetinyol isimli 8 zerinde, MecÜsin bir takım deTbb. Alb. 1 Hikmet Sahin, Necları ile halı malzemelerine büyük şüpheli şaHıs nezaret altına alın başlamışlardır. Demir Gültekin, Fikret özsüngü, yanık, Tevfik Sayıner, Fikri Ku•aşında bir kızla tath bir sqhbete ğiştirmeler yapması ve bu demettin Ayanoğlu. mikyasta zsrar vermiştir. Bir ya mıştır. I abrika .ahipleri olayın gazeteGalip Akarh, Kadir Ok, Mustafa • lal, Y. Zekâi Atay, Salâhattin Dal koyuldu. Kıza kendisiru tanıyıp ğişikliklerin, daha evvel KonÎ4 saat içinde 1380 koyun TüğamiraHl|e yükselen cesitli rahdan baska insanca^ zayiat tesbit Üstüner, Ahmet Doğançay, Hakkı j gıç, Muhsin Toykan, Mehmet Catanımadığını, Amerika hakkında sorsiuma dahi! üyelere bildiriMardin 8, (Telefonla) Son 24 ciler tarafından haber alındığını sınıf denit albayları edilememiştir. Yangında en fazla öğrenince fabrika kapısında olaAslantaş, Mahmut Boyasakı, Tarık ner, Halil Söğüt, Zeki özdinç, bilgisi buiunup bulunmadığını sor saat içinde Suriyeye kaçmlmak islen esaslara uymamasıdır. Böy Gv. Kur. Alb. Çemal Süer, Semaskerî birlikler favdalı olmuştur. ğanüstü tedbir almışlar ve içeriye Âsım Karslı, Ecvet Merevah. Kiper, Fevzi Şen. du. Hepsine müspet cevaplar alle tasarruflar dolayısiyle mey Birlikler el'an yangın yerinde ça tenen 1380 koyun ele geçirilmiştir. hiçbir basın mensubunu bırakma si Tarın, BÎNBAŞILIGA YÜKSELEN dı. Bunun üzerine «Bana sık sık dana gelecek çelişmeler heıstiyen YÜZBAŞILIGA YÜKSELEN Dz. Lv. Alb. Ibrahim Bölen, lışarak enkazın altından esya çı Kaçakçıları yakalamak mışlardır. MUHABERE YÜZBAŞILAR mektup yaz Esma» dedi. Esma da men söylemeliyiz ki, üye devTANK ÜSTEGMENLER Dz. Alb. Fikri Boran. karmakta ve yaralı olup olmadığı Şenyurt jandarma bölük komutaEyüp C. Savcısı Bölge Çalışma nı Yzb. Kadir'in jeepi kurşunlarla Mehmet Şanlı, Ismail Kalrasoy, letlerin zaten oldukça güç e Ayhan Yalazan, Necmettin Can, Dz. Yük. Müh. Alb. Şerif Oskay. «Yazarım ama, adresini ver» diye nı aramaktadırlar. delik deşik edilmiştir. Kaçakçılar. Müdürlüğünün ve Tekstil örme cevap verdi. Bunun üzerine BaşMükerfrem înceoğlu, Cemal San dindikleri, Türkiyenin progDz. Mak. Alb. Fahri Çoker. Sinan Işık, Cahit Kaman, Turgut Bakanlar Demircide koyunlan bırakarak Suriyeye kaç Sanayii Sendikasınm el koyduğu, kan Yasdımcısı, «Adımı yaz, bir ramh kalkınacağı kanaatini Tafgeneralliğe yükselen ,<rşitli Fanuscu, Fevzi Bingöl, Sinan Dik ga, Sabri Aktan, B. Fasıl YenibalYangının zararını yerinde tesbit mağa muvaffak olmuşlardır. işi bırakma hâdisesi öğleden sonra de vvashington ilâve et gelir» diye hayli zayıflatacaktır. sınıf hava albayları men, Veli Kaya, Hayrettin Pınar, cı, Salâhattin özsavcı, Necati Isetmek ve yapılan yardımı ızlemeK iki taraf arasında uzlaşma sureÜç kiıilik bir çete yakalandı Hv. Kur. Alb. Şefik Akay. Sü ilâve etti. Nitekitn iç politikamızın giLâtif Apak, Kemal Acun, Ruhi paylar, Naci Bolu, Kadri Alpay, üzere tçişleri Bakanı Sahir Kurut Siirt, 28 (Telefonla) Şırnak il tiyle neticelenmiş ve işçiler çalıştzmiri ziyareti münasebetiyle leyman Tuncel, Emin Alpkaya, dişini dışandan izliyen yabanGöktürk, Semih Tarlan, Bülent Abdullah Bali, Nâzım Nuray, A. luoğlu, Devlet Bakanı Raif Aybar. çesine bağlı Kurtdere yaylasında mıya başlamıslardır. Yardımcısına Hv. Tbb Alb. Hamdi Öz^ören. Amerikan Başkan cı uzmanlar da bu nokta üze Saçkan, Şerafettin Pektekin, Zül Arif Sorguç, Necdet Türkoğlu, Ok Bayındırlık Bakanı flyas Seçkin, ki köylüleri haraca bağhvan üç fahri hemşehrilik verümiştijr. Vitay Çetinyamaç, Feridun Dolra. rinde fazlasiyle duruyorlar ve bittin Cidal. Imar ve îskân Bakanı Fahrettin kişilik çetenin reısi Mehmet Se lâyet konağında hemşehrilik beLice'de halk, jandarmaya şüpheîerini her fırsatta açığa YÜZBAŞILIGA YÜKSELEN Kerim Gökay Demireiye gelerek vinç, uzun bir takipten sonra jan11 yaşında 12 sabıkalı ratını ÜSTEGMENLtGE YÜKSELEN aldıktan sonra bir konuşma Baştarafı 1 inci sahifede vurmaktan çekinmiyorlar. MUHABERE ÜSTEGMENLER darmalar tarafından dağda kıstırıtctkiklere başlamışlardır. Baştarafı 1 inci sahifede yapan Johnson demiştir ki: TANK TEGMENLER larak yakalanmıştır. Üç kisilrk çe üzerine jandarma uzatmah çavuş Mehmet Babayiğit, Zati Ergül, Ecvet GÜREStN tmar Bakanhğı. Manisa Valiliği te, bundan bir süre önce istedik Mehmet Közükayışlı. onbaşı Ha valamışlardır, « Amerika Bi!rleşik Devletletnan Toros, Zeki Yılmaz, Hulu llhan Kurnaz. Aytekin Ziylan, Ce••lllllltll Dufuşma başlıyacagı rırada 1 rinde bizler Türkiyenin geleceğiemrine kazazedelere verilmelt ü leri koyunlan vermiyen Kurtdere san Güven ve er Mehmet Cander si Çelikpazı, Coşkun Akyüz, Uy mil Keskinoğlu, Mehmet Keskin, zere 100 bin lira göndermiştir. sal Altuğ, Celâl Oğuz, Arslan Al Âsım Bolu, Tuncay Uçkun, Yusuf yaylası Çadırh köyü sâkinlcrini kahveye gelip suçlııları karakola j kinci Asliye Ceza Mahkernesinin nin hudutsuz olduğuna inanıyoYüksek Plânlama Kurulu kapısına dikilen Elması*ı ann»si Ankaradan Kızılayın yardımı ruz, tehdid etmışler ve Abid adlı bir davet etmişlerdir. Her iki suçlu da kış, Metin Tulrgan, F. Ersin Er Görük, Mümin Özdemeç, Remzi Sizin güvenliğiniz, bizim güven çahşmalannı tamamladı can, Erdoğan Alptekin, Gündoğan mukavçmete kalkış Fikriye ile diğer yatıkesioı kadırAnkara, 28 (CumhuriyetTelekı) köylüyü öldürerek köyün yakının jandarmaya Yaykır, Hamza Cihangiroğlu, Tah lar muhabirleri 'çeriyî sokmsk is Demirci ilçesinde vuku bulan daki Beyaz Değirmende oturan iki mıslardır. Suçluların kaçmak te ti.nen'isler ve fTlık'Tİ il1! teca ligimizdir. Doğançay, Erdoğan Avcıoğlu. sin Aker, Turan Turay. Baştarafı 1 inci sahifede Sizin hürriyetiniz, bizim hürriyangm felâketinde zarara uğrıyan gayrimüslim şahsı öldüresiye döv sebbüsünde bulunmaları üzerine vüi etmişlerdir. ALBAYLIGA YÜKSELEN ÜSTEGMENLİGE YÜKSELEN yetimizdir. Johnson'u uğurlamağa gittiğinden, müşlerdi. Diğer iki şakinin aran onbaşı Hasan Güven havaya iki lara gereken yardımlar yapılmakİSTÎHKAM YARBAYLAR MUHABERE TEGMENLER Ha" Hüsrev Mahal'.esinın endeı Milletinizin ümitleTinin tahakku Alican da Ripken'i kabul ettiğinmasma devam edilmektedir. el ateş edince, kahvede oturan tadır. Bugün yangın bölgesine Kıyen^tirdiğı kspkaç yankcsici 1,1 ku benim milletimin d e ümit ve den bu toplantıya katılamamışlar Meydan kavgası Abdullah Çamlı, Mehmet KaraMehmet VuSral. Demiray Ercan, kalabalık galeyana gelmiştir. Janzılay Cemiyeti tarafından küllinıas, bir ay önce TıkMm Meyda amacıdır.» Diyarbakır, 28 (Telefonla) dır. hasanoğlu, Şükrü Subaşı, Cahit Erol Atay, M. Yücel Tanyel, Huyetli miktarda yardım malzemesi Hayvan meselesinden çıkan bir ih darmalarm üzerine hücum eden nında Ruben Filizlini.ı çantasmı lusi Demirtaş, Akın Savaş, Kemal 20 kadar Lice'li suçluların da kaçToplantıdan sonra konuştuğu Doruk. gönderilmiştir. tilâf yüzünden Şeyh Halil Kan kö rr.asına sebep olmuşlardır. Duha çarpıp, halası Zehrava verdiği iErdoğdu, Cemil Parlakoğlu, TurYARBAYLlGA YÜKSELEN muz Başbakan Yardımcısı ve D.P. Yangın hâdisesi aynı gece Kızıl yünde büyük bir meydan kavgası sonr.ı yetişen yardımcı jandarma çin cezai ehliyeti o.mad'.Şı haıde gut Nasun, Ahmet Ersoy, Yücel İSTİHKAM BtNBAŞILAR T. na bakan Devlet Bakanı Ekrem ay Genel Merkezine duyurulmuş olmuştur. lar halkı yp.tıştırrnışlar ve kahve n ümeyyiz hükmünü veren DorUysal, Erdoğan Aydenk. Halil SeAlican, beş yıllık plânın Kurul taMusa Kâzım Bingöl, Muzaffer ve Merkez, Kızılay Buca transit Mehmet Kaya, Sabri Kaya, Man de bnlunanîarı tahrik eden Cemal düncü Asliye Ceza Mahkemesirnı ! zal, Altan Ateş, Ümit Güner, Alrafından müzakeresinin tamamlan Özgen, Niyazi Bertan, Orhan Sa, deposundan 400 çadır ile 400 batsur Dayan ve Mehmet Toprak ile Turcan ve Fahrettin Olmaz yaka kararı ile tevkif edümıj'ı Dün bu ; F a z U Suudi Arabistan Kırah Suud'un ması münasebetiyle şu beyanatı yan, Ahmet Sami Berköz, Hasan | P e r T u z ü n ' °*han A t e ?> taniyeyi derhal felâket mahalline Kıtbir Kaya, Ali Toprak adlı ak larmı^lardir. Hâdiseye Kayınakam dâva iif ilgili oiara'r» tV.inci Asliye kardeşlerinden Muhammed Bin Ab Ünlü, M. Zivaettin Gületyüz, M. ' Zengın, Yüksel Yıldız, AtUlâ Arsevkettirmiştir. Ayrıca, felâketze rabaların taş ve sopalarla katıl Erol Yavu? tarafından el konul Cezr uıahkemesinde balası Zehış ı dülâziz dün akşam uçakla Frank vermiştir: s a n C e z m i K ö k 5 a 1 T e m e l Fuat Atay, Resül Yazıcı. Ahmet i ' ' °$*' delere yardımda bulunulmak üze dıkları kavgada, dört kişi yaralan muştur. Yurdayiğit ile beraber yargılinan | furttan şehrimize gelmiştir. Daha « Plânın müzakeresinin bitmı; Güngör, Mehmet Erdoğan, M Ne ! hinoğlu. Ali Çeken, Kemal Meymış ve tedavi edilmek üzere şehre Manisa Valiliği emrine ilk yarElmas, duruşma soiurKij seıbest önce 80 kişilik aile efradı ve cari olmasından dolayı tabiî ki mem• danlı, Esen Nayman, Beyhan ördım olarak 10 bin lira gönderilmış rimiz hastahanesine getirilmişler bırakılmıştır. Esrar satıcılıjı su yeleri Istanbula gelmiş bulunan nunum. Plân nihaî şeklini Bakan zihi Gönüleren, Bahaettin Doru İ k i z M e t i n S a T n Kortun, dir. Satılan mezar taşları soy, Halil Tufan, Murat Mut. İb• S' ; tir. çıincpı. hîl'în SultHiı^hrTi'3' C?;a Prens Muhammed. iki ay kadar lar Kurulunda alacak demekür. rahim Evrçn, Cenap Gürav. Mu : E r o 1 A ^ u N u r l Vazısı 5 inci sahifede '•vınde tutuklu buıur.an Diğer taraftan, bu sabah üç ayn babası şehrimizde kalacağını söylemiştir.. Varo1 A k t a n D a I ş l k lunan bu taşlar şimdi bir me?e)p Mustafanın geçiminı tenrn et'.Tek Suudî Arabistan sarayının Prens Bu işi en kısa zamanda bitirip. p!â ammer Ünlüsoy, Necati 'Kolat. im a z e ! r F a h n A z g ı n ' Y l l m a z K o kamyonla Kızılayın Etimesut deTOPSER na ait kanun tasarısmı Meclise Can Aytan. Avni Göktan, Salâhat ' . ' " haline gelmiştir S600 liraya aldı amacı ile annesi tarafınriarı yarke Faysal'dan sonra Kırala en yakın posundan 10 ton un, 5 ton bulgur, r u r 8ii BLOKTUGLA ' Ö m e r O z b e y ' A y s e l KolÇakğı taşlan satan Denizyılmaz ika sicili§« teşvik edilen F.lmns hak olan kuvvetli adamı olan Prens sevkedeceğiz. Temennim, Meclis tin Fikret Dogan, Turgut Karasu, l 3 ton pirinç. 2 ton yağ, 1 ton sütmet ettiği adreste bulunamadığın kında velâyetinin ail?.;iaa';n alın Muhammed. âsi kardeşi Tallâl hak ten de gecikmeye uğratnadan ka Sadık Deniz. • Hasan Tayfur, Hınçal Koçalı, tozu sevkedilmiştir. Gönderjlen BUOO ı TEL. dan taşların mahiyeti anlaşılatna ması ile ilgili dâva önümüzdeki kında hiç bir şey söylemek isteme nunun bir an önce çıkması ve iç Tunay Ülgen. BtNBAŞILlGA YÜKSELEN yardım malzemesinin para olara» miştir. (Reklâmcılık: 3279 10976) maktadır. tSTÎHKAM YÜZBAŞILAR ALBAYLIGA YÜKSELEN günlerde sonuçlanacıkt.r ve dış finansman ihtiyacı temin edeğeri 400 bin lira civarındadır. ULAŞTIRMA YARBAYLAR Kâzım Ünal, Erdoğan Artun, Sadilmiş olarak 1963 yılı başından Xecmi Izmirlioğlu, İbrahim Er«CUIVIHl'KtYKT» ın Kdebi Tefrikası: lunca bir iki kadeh içmeyi sever rine anlattığı tath hikâyeler!.. Ha itibaren süratle tatbike konulma lâhattin Göktemen. Sabri Gök 95 gül, Muzaffer Umay, Rüştü Güntırladıkça gülüyorum yavaştan. din eskiden!. çen, Behiç Ağçe, Niyazi Öcalan, bakıyor an sıdır. Plânlı çahşmada plânı hazır Hüseyin Akkoyun, Ahmet Ölçer, gör Süleyman Süet, Sâkip Ersü, Masanm karşısında kalakaldım! Kuşku ile yüzüme nem. Gülüşümün sebebini araştı lamaktan ziyade tatbik etmek e Orhan Güreş, Bülent "sabahattin ! Ercüment Gündüz. Tekrar o eski, yalnız, erkekçe harıyor. Parmakları birbirinin için hemmiyetli bir husustur. 'Biz hü Algan, Sabri Toloğlu yata dönmüş olduğumu ilk defa j YARBAYLlGA YÜKSELEN apaçık görüyorum. Gülmeye çaba de, göbeğinin üzerinde sinirli si kümet olarak meselelerin bu eULAŞTIRMA BtNBAŞILAR YÜZBAŞILIGA YÜKSELEN hemmiyetini idrak etmiş durumda ladım. Kitapları dergileri çantamı nirli oynayıp duruyor. Kâmil Gürtunca, Adnan Sönmez İSTTHKAM ÜSTEGMENLER yız ve bundan sonra çahsroalarıbir yana bıraktım. Gidip masanm Neden gelmediler? dedi. mızı bu istikamete yöneltmek ka îlhami Ertürk, Tuthan Özber, ateş, Fuat Aytuğ, İsmail Akkaya, karşısma oturdum. Annem de öbür •^ Bu akşam Cezmi bey HandaRamiz Turgut, Yılmaz Polat, Hü Nurettin Erensel, Hasip Toykan, rarındayız.» başına oturdu. Topuzunu pek gü na dâvetli, dedim. Ali Kutlu, Süleyman Önder. İ. Vaxan: PEKİDH CELAL zel oturtmuş. Îstanbula gelirken Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs seyin Akdere, Recai Gülener, O Hakkı Hulusi'"Ö!rnek, Abdülkadir Tasalı tasalı içini çekti. Eliyle ğuz İltan, C. Ayhan Bayrak, Turyaptırdığı siyah ipeklisini giymiş. masaya işaret ediyor. teşan Osman Nuri Torun ise, Atalay, Saraçoğlu, Sabahattin Kutyal, İz«Benim sözüm kızına, kadınca1 hayatımdan. Haberlerin onda ilgi On beş gün içinde nasıl öyle deği Bari sen iç bijraz, açıhrsın. «Plânlama çahşmaları büyük bir put Durukan, Gültekin Onbeş gün süren o pek coşkun, Kenan Akpolat, Sami Melih Toktaş, Yalçm Kaya, Sü ' z e t dikkat ve itina ile 41 gün içinde şip, eski Esbabcıbaşı Nuri beyin ğızın ne günahı var!» diye, annej uyandıracağını da sanmam. Ame sarsıntılı Istanbul yolculuğunu ha Sen de içer misin? Anık. îhsan Duru. leyman Gülbahar. tamamlanmıştır. Bu çalı.şmalar Gözleri açılıp, büyüdü. kendini beğenmiş kızı oluverdi şa mi öğüp acırmış Zübeyde hanım rikasında, işinde, keyfinde, kendi tırlamamak elde değil, Nikâhtan BtNBAŞILlGA YÜKSELEN ÜSTEGMENLtGE YÜKSELEN şılacak şeydır! Pek de güzel ba efendi yakınlarına. Şimdi ise so sine dokunulmadıkça sesi çıkmaz sonra hemen gelmişti. Villâ Işığa, Allah göstermesin ayol, ne plân dokümamna verilen önemin ULAŞTIRMA YÜZBAŞILAR İSTİHKAM TEGMENLER onun. Cihangir? Gençliğini, taşkın bir işaretidir. Plânın bilhassa uyşardı rolünü doğrusu: Serraya bi yuna sopuna ateş açtı pupa yelbahçeye, tuberosalara bayılıp kal zaman içmişim ki ben! Doğan GÜ Ş n gulanma imkânları bakımından ça Önder Eryüksel, Ali Tekin Er j T Jlr?an^' le dokunmuştu onun hali. tlk gü ken gidiyor Itadıncağız. Antikacı lığını, sonu gelmez isteklerini dü dı. Serrayı, benim yeni hayatımı E,, k r e m I , E r e n If, ' .^f^ Babamla içmez miydin? d ü . Ali Taş, TurirsEa lışmalar çok faydah olmuştur. du7ârAtillVBaşaran, Eröî B^r! hatırlatan o güzel j şünüyorum. Annesinin eski, değer her seyi ilk defa görüyordu. Şaşnünden ıçini dökmüş olacak kıza. dükkânlarını Yüzü değişiverdi. Gözleri yıldız Bundan sonraki faaliyetler bakı kalp, Îhsan Şahiner, Yalçın Özen | >' a r I z z e t t l n Tarlabaşı. Mustafa Pek eğlencelı şeyler anlattığını evinde poker masasının başında o li eşyalarla dolu tertipli temiz sa kınhğı, bocalamalan Nâdia'ya ka yıldız parladı. Başını sallıyor, kol mından da Yüksek Plânlama Ku gin, Ali Bov, Sabri Şensov, En ! E r e ı \ . ° Kâmutran Sungur. Sagüldürmüştü. söyler. gülerdi Serra. yun arkadaşlarma beni çekiştirip lonlarına, odalarına nasıl sığacak, dar, herkesi iyice larını oynatıyot. rulu çalışmalanmn faydah olaca gin Demirtürk, Esen Kılıç, "Cemil ! d l k O z t e k l " . ^ecmettin Koyu Vallahi pek şeker şey senin durduğunu biliyorum. Onun Ci Zübeyde hanımefendinin ölü göz Daha ilk gününden, yüzüne, göz A deliye bak! O çok eskiden!. ğını tahmin ederim. Plânlı devre Gençalp, Fuat Akay, Temuçin Koç ' f ü r k ;. , H Ü S ^ y İ " Y l ' d l r l m ^ N i h a t leri karşısmda nasıl yaşayabilelerine düşen kâhkülünden kurtul D annen Macıde! Ne de olsa eski ha hangire yaptığımı hiç bir zaman mak için berbere bile gitmeyi ka Bilir misin, hatırı kırılmasm rdi ye geçişin ilk adımını tamamlamış yiğit, Ismail Gider, Nulrkan Bağ i Benlıoglu Orhan Sumer, Muzafnımefendı, öyle hikâyeleri var ki! affetmiyeceğini de biliyorum. An cek? v f l k C e b e c u bullenmiş, basık mercan terlikle ye, gözümü kapar, ilâç gibi \ utu olmak sevinilecek bir olaydır» de cılar, Erkunt Yoruç, Turan Yük | f e r A t a r ' T e Sezmen F i k r i Oze!r Hele başından geçen macera, ba karaya geldığimde arkamdan bir \ Annem: ça rini bir kenara saklayıp evin için verirdim!.. miştir. sel. Kemal Çakarcan, Turan Ter ! ' bana kaçışı!..» ttzzet Alp. Özger Soyhan, M. Bediî ! Yüzünden belli, çok yorulmu de topuklu pabuçla dolaşmaya kat mektup yazmıştı: «Oğlanı işinden Kıkırdıyor. Kâhkülü pöz!(*inin zigil, Nihat Terlemezoğlu, Sedat Ripken'e izahat verildi Serraya olsun, öbürlerine olsun ettin, kardeşinden ettin, evinden şun bugün sen! diye, elini uzattı. lanmıştı. Hele o birdenbire edindi üzerine düşüverdi gene. Çorapla.?, r > u r n , • rr I Pekıner, Remzi Kapıcı, Tarık Erhayatının yalnız bir yönünü anlat ettin! Allah da seni camndan eder Sarılışıp ağlamak ister gibi sokul ği saraylı dili! lâf başında «efem, rını her /amanki gibi dizlerınin Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) Akbas, Burhan Tıryakı, Hasan ; , , . y, . „.. , v tığını sanıyorum Yoksulluğundan ınşaallah!..» diye suçlayanlarım du. Geriye çekildim yavaşça. O ne buyurdunuz?» diye. uydurma altında kıvırmış. tahatça. Kımıi Türkiyeye yardım Konsorsiumu „ .. „ , . , ; kan, Ruhı Unalılr, Dundar Etıgın, Yılmaz Etkm, Meh; , . . ' , . „. çektiklerinden, bodrum katından çok biliyorum Kaymak takım da. muzumdan tuttu. nâzikçe konuşmalar!.. Tırnakiatı dadıkça şişman baldırlan açılıyoı. Başkanı Dr. Georg Ripken bugün Durmusoglu, . „ ., , , „ , Semsettın f Unlu, Vakıf Dınçsoy, Kaya, Abaurrahman Sarol , , , „ • „ , .,, Gel, bak diye iteledi sofaya nı yaptırmak, dudağını rırıî'.Lten Çocukluğumda gördüğüm oyun hükümet üyelerinden bazıları ile met hiç söz etmemiştır onlara. Hıç bi Başdüşmanım Cihangir ıçlerinde. « . . , , . , „, Mehmet Cengız. Kadrı Aksoy. tanışmış ve öğleden sonra Devlet Özguler Kargun, Teoman Erkan, rimizin tanınıadığımız Serasker Ağabeysinden ayrılmama en çokdoğru. boyamak için onu Nadia ııastan çı canlanıyor gözlerimin önünde. fcsYÜZBAŞILIGA Yl KSELEN Rıza paşalardan, bılmem teşnfat sevınen de onunla Zübeyde hanım Herşeyi, eskiden nasıl tertipler karmıştt sanıyorum. Büyük derr.ır mer bir eörkeğin kollarmn aıa Plânlama Teşkilâtında yapılan bir Alpaslan Sankur, Ahmet Aykoç, Faık Tütüncüoğlu. Hikmet Kazaz, ULAŞTIRMA ÜSTEGMENLER çı ne be.vlerden, Adada Niko pa efendi. Serra yazıyordu: «Ayrıla sem öyle yapmış: tnce boyunlu kapının önünde kinı ve neci oldu sında çırpınan bir kadııun bs;mbe toplantıya katılmıştır. Bahaettin Sarsılmaz, Coşkun Ürümay,Erkan Oktay Samkayar, Yaylalı, ver, yatıştılar. küçük sürahide rakı, tabaklarda ğunu bir türlü anhyamadığı Yu yaz çıplaklığını görür s^bı oluyo Yüksel Akın, Ayhan Keskin. Mehmet Gökalp Çabuşanın köşkünd? geçırdıği yaz â cağını riuvunca biraz a k !rcan Cüşkun Ikiz. Eraslan, Osman MeAydoğan Aksu, Eraydın Özkumra. | cBoz, . E Osman Kayan, Adnan Yurtselemlerınden, düijünlerden. babası Cihangir teyzemin yanına sığındı tereyağlı ançuezler. peynıfler. Yal suf efendinin elını sıkmaya kalkı rum. TOPSER tin. Celâl Bnyar. korkusun , nız buzlar kâsede biraz erimiş. Çi şı, bahçede Arap'tan korkup ağaç nın Sultan Hamide hediye ettığı sonunda. Ağabeysının ALBAYLIGA TÜKSELEN Haydi içsene! diyor, annem. ÜSTEGMENLtGE YÜKSEf.EN Arap atlarından anlatmıştıı hep dap çok lâf edemiyor, ama teyze i çeğimiz bile var! Üç tane kına tan ağaca kaçışı. Kâzım Işığın a Hem daha iştahlı. yersin r«lki, ay4iu BLOKTUGLA MUHABERE YARBAYLAR ULAŞTIRMA TEGMENLER çık saçık şakalarından utanıp kü da yılda bi!r olduktan sonra cto« Teyzem bile onun için bir min diline fren yok, Ahmede A j rengi kasımpatı! Basri Cerit. Alâettin Ertingü, BUffO • TEL 40S«Oa tîyas Küçüködül. Coşkun Batu, sey diyemiyor, anneni çok sayı merikaya kadar eliştirmiş haber | Handanla nişanlısını da bera çük, tombul elinin arkasında cil kunmaz çocuğa nasılsa. Hilmi Turgut. Yaşar Üstüneir, Yu! Yücel Esmer, Nihat înan, Engin leri..» Ahmet çoktan koptu gitti I ber getirirsin sandım. Sen yoru veli gülüşleri, sevjili kocası üzederdi Serra. (Arkası var) (Rcklâmcıhk: 3279 10975) suf Türker, M. Ali Emir. ' Yenilmez. YUR kesilince b i r yeni mezarlık inşasına Johnson unun Notları Ordu terfi listesi •"•'ifıı 'ıı ' ı ı Miır" r ' ' > M ^ * 4 Kayseri Cezaevinde 230 siyasi mahkum kaldı M. Ripken'in ziyareti İ aldı Kral Suud'un kardeşi geldi P Gecenin llçundakılşık f\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog