Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

OORT CUMHUKtTKT 29 Agtutos 1962 Osmanlı Tatihinde Haydut üşklatı D«iirmcnci Ahmtdln uşağı Tııgesinde çömeldi bekledi. Nâzenlnmantırıl Mustafa, Fi|tılrık Mahaller evden çıkıp önünden geçerken 21.7.1962 sayılı gazetemizin cO j uygun gördüğü anlaşılmıştır. lesındekı batakhaneyı zâbıtaya ih konuştular: kurlarla Başbaşa» sütununda bu i 2) Edremitin su mevzuu hakika, b a r e d e r k e n b u f u h u ş y a U ğ ı n d a Erimiz vfakâr imis, beklekonu ile ilgili olarak yayımlanan ten çok eski bir derttır. Belediye g e ç e n h â d i s e l e r i > ş e n a a t v e m e l > . mlf.. şikâyet mektubu üzerine Edremit miz, kendi imkân ve teşebbüsle anet sabnelerini bütün Aceb ırz ehli oldugumuzu tafsilâtı Kaymakam ve Belediye Reisi Şa riyle bu dâvayı halletmiş, iki ay ile anlatamazdı; bümedığı, göreduymtmıı mıdır?.. lih Zeki Köseoğlu'dan, aşağıdaki danberi senelerin su sıkıntısı kal medığı »eyler pek çoktu. 5«hbazın ırz ehli aradığı âşiaçıklayıcı yazı almmıştır: mamıştır. kafdır.. Değirmenci Abdullahoğlu Ah Hangımize dildâdedir kiT. .1) Yaptığımız letkikatta kaza . 3) Yakın zamana kadar bir ku m e t l e < k a r d e ş i Abdullahoğlu An. Birimiz öbürümüze ortak olu mız dahilinde A!i Alkoç adında ruş tahsisat ayrılmadan kanalizas, d a ğ d a e ş k i y a m e c lisinde oynatıl* ruı. bir kimse bulunmadı ve dilek sa yon, üç senedenberi her sene yüz | k e n tatledilmiş ve kendisi ile De Vallah gayet civelek fehbazhibinin asıl hüviyetini gizlemeyi | bin lira sarfedılerek bu mevzuda j r a b e r ü ç a d a l m n d a ölümüni se dır. üç senedenberi çok müspet ve ve b e p o ı m u ş b i r k ö t u ka dınııı o*ul Erimiz olmaya layıkdır... rimli olarak çahşılmıştır. j ı a n y d l . Ahmedle Alinin künyel*tki genç kadın Hacı Abdülhalim B U L MA CA 4) Elektrik, su. kanalizasyon, i' rindeki Abdullah adı baba ismi Mahallesinde bir eve, kapusunu mar plânı, Cumhuriyet meydanı j d e ğildı; o zamanlar meçhul baba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anahtarla açarak girdiler, kendi tanzimi, Atatürk ve Şehitlik âbi ı a r fcütüklere «Allahın kulu» mâ evleri idi. Yeniçeri de o evi gödeleri gibi zarurî ve mânevi de1 nâsına bu isimle kaydedilirdi. Ah ren bir kahveye girdi, ve dedikoğerj yüksek hizmetler meyanında medin de bir kapatma Iranaım dunun üstüne geldi: medenî bir ihtiyaç olan nikâh ve bir kızı olmuş, kızmı hayta giıru düğün salonu binasj da inşa edil. hundan Sinanoğlu Mehmed sdın ÇiJte yosmalar döndü.. miştir. Hizmetler, isabetli cevap da bir gence vermiş, o kadıt ve Son gelişleridir inşaallah.. cevap Yeniçeri çaktırmadan sordu, kah ve temenniniz şekilde yüriitülmek kız ölmüşler, fakat damat Mehveci hin oğlu hin, pırpırı levenayrılmamış, tedir. Hakikate uymıyan bu habe met kaynatasmdan din karılann peşine takılıp geldirin bu şekilde tavzihini saygı ile ayrılamamıştı. Bunun da sebebi ğini sezdi: Değirmenci Ahmedin yeni karısı rica ederim.» Abdullah kızı Mihtibandı. 1622 yı Yanağı benlisi Abdullah kızı CEVABIMIZ: lında otuz yaşlannda bulunan Riziyedir, öbürü de Abdullah kıEdremit Kaymakam ve BelediMihriban, uzun boylu, koca elli ıı Müşerref, fahişelefdir, ammâ ye Reisinin, bir çok idare âmirlesehbizım sen ayağını denk al, zin rimize örnek teşkil edecek bu iç ayaklı erkek yapılı bir kadındı; hâr dâveti kabul ile gece eve geten açıklaraasına teşekkürler ede ama çok güzeldi, saçlarım kesip •OLDAN SAĞA: dudaklarının üstüne bir burma bı leyim deme!.. imam höccetini yaz 1 «Polltlka alanında lslenmiş riz. yık taksa, eşkiyâ güzeliyim diye dı, mahalleli imzaladı, mahallemi kabahat» karşılığı lki kelime. 2 bıçaktız gez zin cümle sehbazları göz kulak ol Eksik çekilen bir telin dağa çıkabilirdi. Beli asıl kuTucu«Bnyca fazla yürüme vaııtası» mAmezdi, batakhanenin mujtur, biz kahbeleri yannki gün nasına İkl kelime. 3 Yugoslavyasu ve idarecisi oydu, gelir gider mahallcmizden atmadan sen kenhikâyesi da blr daf. hasUya en fazla lâzım onun elindeydi. Tüysüz yahut bıdini bu gece atese atarsın.. dtdi. olan. 4 Tersi «endüstrt» demektlr. Batman'dan Çetln Tünjer yan yıkları duman duman yeni terlenota. 5 «Eli ayafı tutmayıne»ya tkindi üzeri iki kadın jrint *okadar çalıstır!» karfilığı bir etnlr. jut : miş esnaf çırakların» düşkündü; kağa çıktı, p*pırı lavtn.1 yine p*« Meteoroloii lstasyonlanndaki wns iş Batman'da bulunuyorum. Çoeuk şehri dolaşır ve FıştıTıkdaki eve lerinde idi, bu sefar lif attı: lerden blrt. 6 Baslıca gıdamızın lki civanları o seçer, Geec gclsem yarim b«ni alır ba«ı. «alesta durumda» mânasına bir latımı Hatay'a göndermem lizım kaldırılacak mıT.. dedi. kelime 7 Birlncl adı Frantz olan geldi. 22.7.1962 pazar günü, Hatay'a sonra ökse olarak o biçârelerin hal MUniban bir Macar öperet besteclsl. uçaklann ç«ktiğim telde « Çarşamba günü sa lerine göre ya para, yahut güzel Dogan burunly Müf«rr«f: kefilimiz dahi icadında örnek tutulmuş hayvan bah saat altıda Toprakkalede o bir kadın ileri sürülürdü, ve her dul hâtunlarız!. Ayagına pabuç alamaı, yalıa elnsi. 8 «Blr fldevin lcrası yılı ayı lacaklanm » belirterek karşılanma yeni düşürülen mahbubu önce vardır, bir odaya râzıyız! demiştaban dolaşır, aeeb bize nasıl baveya (funu» karşıltgı lki kelime. t larını bildirdim. Pazar günü çekti Mihriban hâtu ağuşu muhabbete I lerdı. Yazaıı: R. E. Koçu n kar?. dedi. «Blrblrlnin »ynı alevll odı» minası. ğim tel pazartesi günü şu şekilde çekerdi. Tızmantınl bu kadından | Her çaldıklan kapıdan «evimiz Yanağı benli Râziyt d«: na lki kelime. kitahk değildır, odamız dahi yokyazıh olarak ellerine geçiyor: «... hiç bahsetmemişti. Kesimliyon: S. Bozcall Ef değil mi, çalar çırpar, keYUKARIDAN AŞAClYA: saat 6 da Toprakkalede ilh» telgta PıTpırı oğlanın bir kanadını aç j tur.» cevabı ile içeriye alınmamış ser biçer bakar! dedi. 1 Komsu memleketlerden blrl fın en önemli pasajı olan «çarşamba j tığı esrar perdesinin öbür kanadı | lardı. Yalnız bir evden: Kadınlar Fıstırık Mahallasinde nln halkından. 2 «Geçtijl yerde günü sabah» kelimeleri nedense da o akşam açıldı. Sefer Çavuşun ' Kefiliniz kimdir?. diye soru neye, bozahaneye çıkmazdı. Bekir Değirmenci Ahmedin «vine gittihiç bir bellrti kalmamıs olan Batı jdı; Irgandı köprüsü civarında, bir ler. Râziye ile Müşerref batakhacasuslardan biri: lunca: telgrafta yazılmıyor. Tel, pazarte şehre saldığı Anadolu kabadayısı» karşılığı üç Değirmenci îskender Ağadır! yüzü dereye nâzır bir evde Ay neci Mihribanın iki yosma öks«sl kelime. 3 Binek v* taşıt hayv»n si ellertne geçtiği için hemen o j «Yeşil ferâcelileri buldum!.» müj kadınları dın ve tlyas adında iki genç. uşağı idi. ama vazifeleri dilber oğlanlı lan onunla ldare edllir. cevrtllnce gün Toprakkale'ye gidiliyor. Ta ' desiyle geldi. Bütün gün şehirde I demişlerdi. O kapudan blr çeslt hükumdarla karşılasırız. bil gelen giden olmuyor. Salı günü { baldırı çıplak bir levend kılığın ' içeriye aldılar. ile oturuyordu. Bu uşaklar da iri şehbaz yiğit ayartmaktan ibarct 4 Adını söyleyip hâtırasından de aynı saatte gelen tren bekle j da dolaşmış olan bu adam gayet j Değirmenci tskender Ağayı Bur yarı, pençeli, yüzleri hiç gülmedeğildi. bahieden. Insanın her an yapabilesırmabıyıklı ve şâhin j sada tanımayan yok gibiydi. On yen zehir gibi delikanhlardı, onlar Sübaşı Sefer Çavuş, zincirleme ceğl hareketlerden bir! 5 Su satı niyor. Yine gclen giden olmuyor. yakışıkh. da uşaktan ziyâde hayduda benzi cinayetler karşısında mutlak kacısının yarısı, Doğu bhlgemlzde bir Artık ümitlerini kestikleri için Ha bakışlı genç bir yeniçeriydı. Ka ! sene kadar evvel bir paşanın böİKİ ESKİ ELBİSEDEN BİR YENİ KIYAFET Hepimiyordu, Ve ağaları gibi kimseyle te ranlık içindeyken bir günde hayli lükbaşısı olarak Bursaya gelip yer daf. 6 «KBtü tay'a dönüp bana, iki günden be dınlara Irgandt. zin gardrobunda eskimediği halde modası geçtiği için bir kenara konu.şmuyolrlardı. iMğa kavuşmuştu: olmıyan çalp *. ri Toprakkalede beklediklerini ve Köpfrü çarşısında rastlamıştı; leşmiş, pajasının sâyesinde eline mas etmiyor, atılmış elbiseler bulunur. Bunların içinden renkleri biribirine racı» mânasına metak ettiklerini bildiren bir tel evvelâ göz göze g^lmişler, yeşilli az bir kira ile vakıf değirmen ge Gnzleri daıma kanlı kanlı olan 1Ülki genç fâhisenin gündüz girip uyan ikisini seçerek yepyeni; son derece sık bir kıyafet elde etlki kelime. nota. çekiyorlar. Bizim çocuklar çarşam lerden doğan burunlusu kırıtmış, çirmiş, tüyünü düzmüş, çıkmıştı. kender Ağanın her gece ışret et7 îlkel tasıma mek istemez misiniz? Elbiselerrien birini etek, diğerini bolero tiği belliydi. Bu vahşi adamın ga çıktıkları evi, gece haydutlar bas vasıtalarından . ba günü Toprakkaleye gidiyorlar. göz süzmüş, yanağı benlisi de gü Bir defa bir vesile ile Yozgatlı ol rip tarafı lıayır severligi idi, hef mıs, adam kesmişlerdir. Yine o ceket olarak kullanmanız lâzım. Etek parcası ceketin üzerine şık Tabiî kendüerini kimse bekleme lümsemişti, bıçkin levend de bu duğunu söylemişti, güya oranın •Süresinin ar«Râziye ile Müşerrefin dükkânı öbir tokabant olarak geçmektedir. «ı pek az olan diği için büyük bir zorluk içinde çifte dâvet üzerine rahat rahat, eşfrâfındanmış. En çok kırkbeş ya ne için olursa olsun. her kım olur nünde cilveli cilveli geçtikleri Şe hlrmet» manaFi Hatay'a gidiyorlar. Kabahat kim gizlenmeye lüzum kalmadan peş şında, arap sanılacak kadar es sa olsun kendisinden para isteye kerci güzeü. gece batakhâneye kal naı lki kelime. de?. Bir tel nasıl olur da eksik lerine takılmıştı. Genç kadınlar mer, sakalı matruş, palabıyıklı, | ni bo.ş çevirmezdi, on isteyene beş, Dflnkö hıılmacaıun 8 «Her işe yazılır?. Bu ihmali yapan kim?. iki üç evin kapısını çalmışlar, fa gür kara kaşh, uzun boylu, iri ke beş isteyene üç, muhakkak bir şey dırılmış, oradan dağda bir şâkiye halledllmiş sekll karıçarak akıl kat dükkânlan için satıhk kavun mikli, âyan ve eşraf oğlundan zi verirdi. ve: Başın daralınca beni f göndeirlmiştir. Bir batakhane içCevabımız : «gretme huyunda yaradılmış mânevi seılerini yâde hayduda benzeyen bir adam yine unutma» derdi Onun için ; letilmektedir, ve mâhud bir kadın P.T.T. Umum Müdürlüğü, bir a çekirdeği sormamışlar, varlık» karfilıgı İkl kelime. 9 Or İ I e v i peşlerindekl delikanlıya işittire dı. Kimse ile yakın ülfeti yoktu. halk katında büyük itibarı vardı. ' da buraya giirip çıkmaktadır. Kan ta Afrika bölgeslnde bir göl. hem I maddi mânevi birçofc zararlı huydutlarla bu batakhanenin sı Hazırhyan: Nedâ SEYHUN rek: bazı bastonların içinde bulunur hem ' lara sokanbu ihmal üzerinde öNamazlaTmı da değirmende kılar, Gonç yenişeri haklı olarak: •Is kı alâkası olduğu meydandadır. de Vebap kızartmaya yarar. nemle duTmahdır. Kira ile ev ararız!.. Irz ehli I camie,mescide gitmezdi, kahveha kender Ağa çibi bir adam bu yos Değirmenci tskenderin d iki yos düz elbiselerinden tayyörlere, e 1963 kış modasınııı bir sır tamalarü nasıl kefil olur..» diye dü manın yakın âşinâsı olduğu meyrafı kalmadı artık. Berberler, nıantolardan gece elbiselerine şündü. ve yine düşündü ki îsken dandadır. Artık yapılacak iş hemakiyajcılar, mücevberciler, kadar bütün kıyafetlere hâBAS OSCAR: der Ağa bekârdı, gülümsedi, «O jmen o gece FıştırıV mahajlesindeterziler, iskarpinciler bu ktş i kim. Omuzlar dar. Göğiis belur!.» dedi. ki batakhaneyi. v e çifte yosmalar lirli. Bel yerinde. Bazı modelciıı hazırladıkları bütün yeniKadınlar girdikleri evden cıkın la Değirmenci Iskenderin evlerini lerde hafifçe yukarıya doğru İikleri ortaya döktüler. Yeni kayıyor. Etekler aşağiya do|eaya kadar yeniçeri bir ağacın göl basmaktır. moda, akla yakın ve uzak büru hafif bir bollukla açılıyor. tün buluşları ile önümüzde.. Kıvafetlerdeki sadeliğe mukaGelin, önce şapkalardan baslıbil kış modasında çarnitürler \ahm. Çoğu küçük, Trolyen son derece zengin. Kürk, yaka, stili. Arada bol miktarda drapeli türbanlar d3 var. Bu kış ko! ve cep kapağı olarak pek rrvacta. Bundan baska devebaşlarda bir türban saltanatıkuşu tüyleri de garnitür olanın hüküm sürdüğünü göreceları 7.00 Günaydın 7.20 MüISTANBUL rak kullanıldıjb elbise ve tayçiz. Deriden, jarseden, kürk7.27 Açılış ve program 7.30 zikle jimnastik 7.30 Haberler yörlere yepyeni bir görünüş ten.. Başı sıkıea sarıp, knlakMelodiden melodiye 8.00 Ha 7.45 Çeşitli melodiler 8.15 kazandırıyor. Kehribar işlemeları ve saçları örten bu türberler 8.15 Türküler 8.30 Çeşitli Türk müziği 8.45 Italler de bu kışın modası. Saat banların devekoşn tüyünden, halyan operalarından senfoni yan melodileri 9.00 Ev kadınıtaşlı klipslere kadar çeşitli 5 den sonra çiyilen tayyörlernın not defteri 10.00 Devamı 9.00 Kapanış. garnitürleri var. de, bluzlerde, elbiselerde, PROF NlMBUS'un Macera'arc 11.57 Açılış v t program 12.00 yarın sabah 10.20 Lâtin AmehattS sece kıyafetlerinde kehrika ritmi 10.30 Kapanış. Saçlar bu kış hayli ihtimam Şarkılar 12.20 Sevilen meloribar işlemelere sık sık rastlıistivor. Alnı ve sakakları tadıler 12.40 Küçük Orkestra 11.57 Açılış ve programlar vacacız. Bundan baska yeni mamiyle açıkta bırakarak ge13.00 Radyo Bağlama Ekipinden 12.00 Çeşitli müzik 12.25 Kümoda mevsimindc en sade kıriye doğru çekilip toplanan oyun havaları 13.15 Haberler çük ilânlar 12.30 Beraber v t yafetlerde bile zengin mücevsaçlar, iki yanda, kulakların 13.30 Piyanist Maurice Vander solo şarkılar 13.00 Haberler herlerle tabiî yalancı taraüstüne tngiliz stili bakleler taa fından çiçek ve meyva tak 13.40 Şarkılar (Recep Birgit) 13.15 Küçük konser 13.45 Aylinde düşüyor. Ense traşlı. 14.00 Bale müziği 14.45 Nat lâ özben'den şarkılar 14.00 lidi kolyeler göreceğiz. Sonra King Cole Triosu 15.00 Kapa Müzik 14.30 Şarkılar 14.45 Makyaja gelince.. Gene eski kaplar, pelerinler, şallar, enış. Saz eserleri 15.00 Kapanış. Ingiliz modasından mülbem. şarplar ve omuzları saran ko16.57 Açılış ve program 17.00 caman yakalar. Ten açık, pembemsi, âdets şef16.57 Açılış ve programlar Beraber şarkılar 17.20 Gordon 17.00 Incesaz'dan Muhayytr Fasfaf. Etrafı solgon bir farla Ama, kış modasınııı en ilgi Jerkins Orkestrajı 17.30 Tür lı 17.30 Dans müziği 18.00 çekici buluşlarından birini TaKÖlgeli göıler şakaklara doğküler (Mustafa Ceyhanlı) Nevin Güler'den şarkılar 18.15 ru çeklliyor. Dodaklar ise E ris'in şarkicı terzisi Jacques 17.50 Çeşitli müzik 18.15 Fasıl Reklâm progTamları 18.30 KüEsterel takdim ediyor: Yükmilv Bront« devrinde olduğu topluluğu 18.45 Habtrltr çük ilanlar 18.35 Yurttan sesseklikleri defişen iskarpinler. gibi, patlıcan moruna bakan 19.00 RekUmlar geçidi 19.40 ler 19.00 Haberler 19.15 YaBöylece ttk bir iskarpinle üç bir kırmızıya boyanacak. Şarkılar (Süheyla Gürı«s) şadığımız günler 19.30 Yıldıayrı yükseklikte topuk dftişJANE'IN KIZI 248 Çoraplar gene dikişsiz. Yeni 20.00 Büyük Zafere doğru 20.15 rım Gürses'ten şarkılar 19.45 tirmek imkânını bulmus olamodanın çorap İçin gözde renOlaylar ve yanküarı 20.30 Silâhh Kuvvetler saati S . O OO caksınız. Bu, modanın işe yagi «Antilop» adını taşıyor. AŞarkılar (Esen Altan) 20.45 Metin Gürel ve Arkadaşları rar yenlliklerlnden biri. Bnnun çık bir kahverengl kıııl kaSohbet saati (Çetin Altan) 20.15 Olaylar ve yankıları yanısıra, işe yaraması havü rışımı. Iskarpinler yas moda21.00 Erol Büyükburç v« Şerif 20.25 Küçük ilânlar 20.30 Tiksında oldntu gibi cayet hafif. Yüzbaşıoğlu Beslisi 21.20 Pat ret Kozinoğlu'dan şarkılar münakasa konusu olabilcccii Tabii dekolteleri blraz daha başka buluşlar da yok de|il. ti Pase 21.30 Şarkılar (Alâed 20.50 Büyük Nutuk 21.00 KonMeselâ modacı Nina Ricci'niıı kapalı. Ama gene ajnrlar ve din Yavaşça) 21.50 Hafif mü ser salonundan 21.30 Mozaik pembe satenden bir gece elhızik 22.00 Reklâmlar geçidi 21.45 Ayten lyigüngör'den şarkıatkılarla süslü. Topuklar bisesi bnnun en güzel örnekle22.30 Three Suns Triosu 22.45 lar 22.00 Çeşitli konular raz daha alçak 6,5 cm. civarı. Klâsik Türk musikisi 23.00 22.15 Hafif müzik 22.45 HaberRenkler yeşil, kırmızı, gri ve rinden biri. Çok alâka uyaııHaberler 23.15 Konserto ler 23.00 Gece konseri 23.30 kahverengi. dıran bu kıyafetin önünde be23.40 Gece ve müzik 23.55 Geç yatanlar için müzik 23.57 yaı ermin kürkten bir onliieıi Yeni siluet son derece sade. Program 24.00 Kapams. var. Bunun dünyanın en pahaPerşembe'nin programlan Yaz modasının bütün fantazilı ve en işe yaramaz önlü&ii 24.00 Geç yatanlar için müıigin sinden, volanlarından, fiyongAN KARA olduğunu kim inkâr edebilir? devamı 00.30 Kapanış. lanndan uzak sade hatlar, gün 6.57 Açılıç ve günün program Edremit'in su derdi Değirmenci ıskender ve kanlı aşifteleri 4Mihriban, Râziye, Müşerref 1963 yılı kış modası FVES SAYOL Ceviren Laure incelemede bulunduj Evlenmeden ünce Valentin'in yegâne arkadaşı şu küçük Julie idi. Onlar tâtil zamanlannj dahi bir. likte geçirmiyorlar mıydı? Sonradan ne diye ayrılmışlardı? Bunda herhalde bir iş olmalıydı Julie'nin Lucien isimli bir kardeşi olduğunu keşfetmek uzun sürmedi. Bu delikanh Valentin; evlenmeden az evvel Parisi terketmişti. Laure; bu sefer Julie ile arkadaşlık kurmak için çalıştı ve muvaffak oldu. Günün birinde de istediğini elde etti. Julie ona: «Sizi kardeşimle tanıştıracağım; dedi. On sekiz aydan sonra Parise gelecek ve burada bir ay kadar kalacak. Ne isabet değil mi?» Laure de hemen cevap verdi: n Yakında ııfak bir toplantı tertip edeceğim. Her ikinizi de beklerim...» Laure büyük bir dikkatle tertibatını al dı. Tespit edilen giinde Valentin'i dâvet etti. Fakat diğer misafirlerin isimlerini ona bildirmedi. Genç kadın kalabahğı gorünce hayretler içinde kaldı. Fakat Laure. onun gitmesine ıazı olmadı. Tanı o esnada kapı çalındı ve hizmetçi Lucien'i içei'i aldı. Valentin; delikanlıyı birden karşısmda gorünce saıaıdı. Lucien de şaşırdı. Laure'a gelince; o ar.lıyacağını anlamıştı... (Aıkası var) rini yumuyor, bir hamle daha yapabilmek jçin bütün enerjisini toparlamaya çalışıyordu. Son bir gayretle dolaba erişti. Kapağını açtı. Elbisesi, gömleği, ayakkablan ve çorapları hepsi orada idi. YAZAN:H.MC CUTCHEON Ağır ağır giyınmeye koyuldu. Şu bir kaç dakika daha odasına bir «VJREN: B • D gelen olmasa... Kafasında yapacağı işi tasarlamıştı. Henüz ış işten geçmiş değil. kepenkleri inikti. İçerde biri var1bir viskı ısmarladı ve beklemeye 1 Nihayet hazırlandı. Başmdaki sar Bana yardım edersen Penny'yi kur dır ümidi ile kepenkleri yumruk koyuldu. ! gıyı gizlemek için hasır Panama tarabiliriz. Bana konuştuğun ada ladı. Binanm arkasını dolaştı, serşapkasını kulaklarına kadar gemın ismini ve onu nerede bulabı vis kapısını zorladı. Netice değişJohn Meıedıth kendine geidikten çirdi. Sendeliye sendeliye kapıya leceğimi söyle, gerisini ben halle memişti. sonra dakikalarca gözlerini tavana kadar yürüdü. derim. Yüz metre kadar ilerde, dört yol dikip zihnini toparlamaya çalıştı. Koridorda kimseler yoktu. .Tohn'un bakışları donuklaşmıştı. ağzmda bir polis duruyordu. Genç Bütün gayıetine rağmen kafasındaMüşkülâtla kımıldayan dudakların avukat ona koştu. Fakat adam: ki karma kanşık fikirleri bir dü Yandaki odanın yarı aralık kapısından bir takım sesler geliyordan: Akşam sekizden evvel açmaz zene koyamıyordu. Onu... Bar'da... ara, kelimeleri Sonra birdenbıre beynine bir han du. John durup bunlara kulak verlar, dedi, işlek saatleri de geceyadöküldü. çer saplanır gibi korkunç bir fikrin di. Şuh bir kadın sesine zaman zarısından sonradır. Bill, sdamın üzerine atılmış, obelirdiğini hissetti. Caprice ölnıüş... man bir erkeğinki karı.şıyor, sık muzlarmdan yakalayarak tartakla \ Sekize daha dört saat vakit var Daha doğrusu öldürülmüş... Penny sık duyulan kahkahalar bir çiftin dı. O vakte kadar ne yapacaktı. de bu âkıbetin esiğinde bulunu tatlı bir sohbette olduklarını gösmaya ba.şlamıştı. Polis Müdiriyetine gidip Müfettış yordu... teriyordu. Bırak şimdi bu numaraları John... Hangi barda... Adı ne bu Hamduşi'yi bulsa, ona her şeyi anBaşını uzatıp odanın içerisine bak Kendini zorlayarak yatağının latsa belki o barın sahibini buldu içinde doğruldu Bin müşkülâtla ti. Aralıktan hastahanenin temizbarın?. rabilirdi. Fakat bu arada Penny ne üzerindeki örtüyü itti ve çıplak lik işlerinde çalışan genç kızlardan Menara... Sahibine... Onu JOolacaktı? Şu anda muhakkak ki ayakları ile döşemeye bastı. Başı birinin lâcivert önlüğü ile bir porarsan... Sözlerini bitirmesine meydan kal kendisine her zamankinden fazla dönüyor. gözleri kararıyor, soğuk lisin çizmelerini fark etmişti. Bu kapının önünden görülmeden madan gözleri kaymı?. vücudü bir ihtiyacı vardı. Onu bu müddet zar bir ter bütün vücudünü kaplıyorfında yalnız bırakamazdı. du. Bütün mecalsizliğine rağmen geçebilirse ilk mâniayı aşnuş olakülçe gibi yatağa gömülmüştü. Hay Allah kahretsin... Konuşj Bu düşünce ile Mansour'a dön vatağının kenarına tutunarak aya caktı. Merdıvenin korkuluğuna dağa kalktı. Olduğu yarde sendeli yanarak aşağı inmek tahmininden be adam! Adını söyle şu herifin! i dü. diye bağıran B'll. hiç bir cevap I Bürodan Madame Meredith'in yor, bacakları vücudünün j'ükünü kolay oldu. Çıkış kapısının hemen yanındaki büroda çalışan müstatıalamadı. John Meredith bayılmıstı.' odasmda olduğunu söylediler. Genç kaldıramıyorlardı. Bir şu karşıki dolaba kadar yü dtnıler bir iş için yerlerinden uBir çeyrek saat sonra Bill, Me] kadın rahatsız edilmemesini tenbih nara Bar'ın öniinde arabasından etmiç, odasına telefon edilmemesi rüyebilse... Fakat hayatı pahasına zaklaşmış olacaklar ki burada da da olsa bunu başarması lâzımdı... kimse ile karşılaşmadı. iniyordu. Fakat müessesenin bu ni de bılhassa tasrih etmişti. (Arkası var» Her adımdan sonra durup gözlelunduğu dükkânın kapısı kilitli, Bill holde bir koltuğa oturdu, «CUMHURÎYET» in ZABITA ROMANI: 38
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog