Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

29 Agustos 1962 CUMHURIYET DÜNYA Dünyaya olranşT Bir Amerikah 8«ndlka> cılık TJmaıu •antıif. Adı Thalraayer. Hükümet bn adamın Tftrktyede ikamet muddetini nzatmak lstemeSeul 28, (AP) Seul'un 360 kiürk hükümeti Irak ile Tftrmiş. Malum yaî Yabsneıhmn ikalometre güneyindeki Sunchson jeh kiye arasındaki sınır olayGünümüzün üzerinde en çck söz maktadırlar. Dolayısiyle, y metleri her yerde mnayjen mührinde meydana gelen sel 'elâkeları için, tarafsız bir taeyetinde ölenlerin sayısı bugün 131 e edilen kelimelerinden Konsorsiyu yardımların fa.zi, vâdesi ve şekli, letlerle tahdit edilmiştir. Bn ıstın tin meseleyi tatakik etmesimun lugatlerdeki karşılığı «birleş uye memlektt ve milletlerarası :lt ki de bitmiş. Içişleri BakanlıŞı yükselmiştir. 59 kişi de kayıptır ni istemiştir. Bn suretle Türkiye, Binlerce kişinin evsiz kaldığı 70 me» dir. Iktisadi ve siyasî 2 cep tisadi teşeküllerin kendi kanun ve miiddeti uzatmamış. Tabiî bnnnn karşılıklı nota teati ederek, hakbin nüfuslu şehir, canlı bir ce hesi olan konsorsiyuma kulüp tle tüzüklerine tâbi olmaktadır. Kon bir sebebi vardır. Bn hakh mıdır, lı çıkmak için çaba sarfeden Kahenneme dönmüş bulunmaktariır. denilmektedir. Konsorsiyum veya sorsiyumlar geri kalmış ülkplero haksız mıdır? Tetkik etmiş defiVenüs gezegeni hakkında bilgi tophyacak olan «Mariner2» nin rotasmdaki ıım iktidannm karşısına devletler Insanlaf ağlaşarak etrafta ioiaş kulüpler, geri kalmış ülkelerin kal şu şekillerde yardım 3'apmaktadır lim. Yalnız bn adamın bizim ı>çi hnknkn ile çıkmıs bulunuyor. Mil hafif inhiraf, arzdan gönderilecek bir radyo sinyali vasıtasile düzeltilecek mnhitlerinde bir takım tahrikler makta ve kayıp akrabalarını ara kınma plânlarının dış finansraan lar: letlerarası ihtilâfları halletmenin larını sağlamak amacı ile gelişmiş yaptığını muhtelif yerlerden isitmaktadırlar, 1 Hibeler. ceçitli yolları vardır. Bnnlardan Patılı memleket veya beyneîmilel Cape Canaveral 28, (a.a.THA) yi takip eden bilim adamıarı. uzay ğıne göre «Mariner2» de buluKurtarma ekipleri, bazı bölge2 Uzun vâdeli ve düşük faiz miştim. Aylardatı evvel i?itti|ım biri de olaylan tarafsız tahkik koAmetikan bilim adamlan rotasın ar<c:ndan alınan son bilgı!er3 da r.oıi bütün cihazlar nmnal o!a lerde çamuiların arasından ve yı iktisadi teşekküllerın birleçmeleri li devlet kredileri (azami 20 sene bu sözlerin simdi lesi çıktı. Adam misTonlanna tetkik ettirmek ve ile kurulmaktadır. her balde bizim hükümet için da hafif bir inhiraf kaydeden «Ma yanarak «Mariner2» nin plânlandı ra< vtzifelerini ifa etmekte ve kılan evlerden cesetler çıkartmak ye kadar ve asgarî yüzde 1). •onra da tahkim yoluna gitmektir. Konsorsiyum fikri, Komünıs' 31o «arzn edilmez» bir şahıs »«yılmıs riner2» uzay aracınm plânlandığı ğ. şekle yakın olata& yoluna de teLoınıJre kalitesi fsvka.'ade bu ta, bazı yerlerde de suların alçal 3 Uzman yollamak veya gönBn ihtilâfta dikkat edilecek nokkun ekonomi ve ticareti müessir olmalı ki ikamet izni verilmemiş. gibi Venüs gezegeninin 10.000 mil vtm etmekte olduğunu \n başarı 1,vn aktadır. masını beklemektedir. deriiecek teknisyenleri yetiştir ta sudur: TSrkiye, Irak ile dostAdam da yapmış bir basın konfe«Mariner2» uzay afracı bilim ayakınından geçebileceğini söyle derecesinin yüksek ol luğunu söy PolU. 588 evin yıkıldığını v j a bir Soğuk Harb sılâhı haline getir mek. luk münaıebetlerini bozmak arznransı: dım auna, dünyayj en yakın bu sulara kapılarak sürüklend.ğini, aıkîtrinir, farkedilr.ıesi üzerine Amişlerdir. lemişlerdir. 4 Yabancı sermaye yatırımli» «nnd» değildir. Herkes bilir ki bu Beni kimse Türkiyeden »taDün sabah, uzaya göndçrilmiş Aracın verdiğı bilgilere göre, lur.aı bu gezegende hayat bulu 2.500 kadar evin de sular allırda I merikada doğmuştur. Komünizmle rını teşvik ve fırmalar arasında nnn tebebi, Iraktan çekinmesi de b i r maz. Atansa sendikalarınm yardıölümkahm mücadtlesine gıriş olan «Marine*2» may aracı, ak «Mariı.et2» rotasındar. 250 000 mil nup tulunmadığı ha*k ncîa b.r fi bulunduğunu v e 10 bin lcişiden . krediler açılmasmı sağlamak. degjldir. Türkive komşnları ile mS m l s mı keserim, diye tehdit savnrmnş. °'a n Amerika, Batıh Müttefik şama doğru rotasında hafif bir in ayıılmış durumdadı?. Fak&t araç ki voıecektir. Araç gezegere re fazla şehirlinin evsiz kaldığ'nı bil ! nasıı ve boş yere ihtilâflara sfiKonsorsiyumlar katıyen ezbere Olur mn böyle şey çelebi? Fakat i leıiıı ekonomi ve ticaret sahalarınhiraf kaydetmiş ve bunun üztrı tî t'ulunan «özel r o î ' t moiLrlii' kadar vdkin geçers^. verecği bıl dirmiştir ve heie hıç kimseye karagözleri ı adam sendikacı olduihl için kenriiklenmek Utemiyen bir düşünce j ne bilim adamlan, aracın V»nüs bu ıı.hirafı iletide dü'eKebüer'k Kore eski Başbakanı John Chun; ! da da işbirliği yaparak müşterek gıl'T oe o kidir saglım ola^uk vt çin yardım yapmamaktadır. Kısi dini «Tabu» sanıyor, tşçi ve isvetasır. ! gezegeninin 10.000 mil yakınınuan kapd'...t?c"edir. 8 ıjan sonra kara tevkif edildi nihöi menfaf.tlen 'iğruna toplu gay cası, giriştiği riski ümide bağla Halbuki anlaşılıyor ki Kasım bn | değil. ancak 600.000 mil vakının djc gönderilecek bir radyo sinys 'çinde bulunan cihazlar varifeleSeul 28 (AP) Güney Korenin rc'ıerini arttırmalaıını düşünmüs mamakta.kesenin ağzını daima ödi ren arasındaki hak mnvazenesini •eviyede düşünmemektedir. O bn; dan geçebileceğini belirtmişlerdi. li sayesinde «Mariner2» normal rini daha kolayca ifa edebiiecek askeri idarecileri. bugün, 1961 yı tür. Kcrısorsıyum fikri ile Ameri yeceğine inandığı titizlikle hazırlan kurmadıkça bize rahat yoktor. lerdir. Atacın içinde bulunan 6 ci lı mayıs ayında bir hükümet dar ka, Marşal Plânı tayesind? Ikinti meseleyi bir prestij meselesi yap i Fakat bu sabah Pasadena'daki rotasına sokulacaktır. Bu Amerikalının Morrison »dınmış kalkınma plânlarına açmaktaYetkili bir makamdan öğrenildi i hazdan 2 tanesi, Venüs gezegenini besi ile iktidajrdan düşürülen es Dün\ a Harhjnin tahribatından ina maktadır. üzerinde otnrduğn kol izleme istasyonundan «M=ırn>er2> dır. Harekete geçmeden önce, kal da bir sirketle vazteçdisi oldntu örten esrarengiz bulut tabakasını ki Başbakanı John Chung'u tevkif r.ılmaz süraîle tamamen sıyrılan kınma plânını bir kuyumcu hassa da sövlenivor. Bn sirket Türkiyetugnn saglam olmadı£ını çörerek böyle bir vesileden ıstifade edip inceliyecek ve bu arada gezeçenin etmişlerdir. ye yatırım yapmış bir sirkettir. Batı Avrupa Tîemleketler' ile Jasiyeti ile incelemektedir. ya onn «aflamlaştıracağını zannetsatıh derecesini ve atmosferinde Chung'un tevkifi. askeri bir di porıyayı da l'on.ünizmin pan.Tchiı: Hindistana Yardım Konsorsiynmn Onun kapanması, zarar görmesi, Tiirkiyede bir i§ verinin kapanmekte, yahut da, kendi vatandaşsu buharı buîunup bulunmadığını vanın 63 yaşındaki eski Başbaka olan fakiıliji süıatle yenıne mücaDünyanın ilk konsorsiyumu, 1961 demektir. Binaenateyh isi larının karşısında hata etmiş, hak öğrenecektir. «Mariner2» nin 14 a nı, Kore'nin kuvvetli adamı Ge dclesine sokm^nın ve külfeti Dav ortasında Hindistanın üçüncü 5 yıl ması »ızlık etmiş bir mevkie yuvarlan1'rmaıünü bulnıU'.'.tar. hk kalkınma plânını desteklemek atalık, Amerikalılık. sendikacılık ralık tarihinde gezegenin 10.000 neral Park Chung Hee'ye karşı lafmanm dâ\ası olarak değil bir yabancının mak istememektedir. Tarafsız tetmjl yakınından geçmesi plânlan bir da*be hazırlamak suçundnn Nihavet. toolum kalkınm««ının sa gayesiyle 10 Batıh gelişmiş mem hiikümetinin io işJerine kik knrnlnnun vereceği rapor ne Dem ; f;eıae gerisindek.lfre leket ve 2 milletlerarası iktisadi te Türkiye mıştır. müebbed hapse çarptırılmasını u f'.ece mütalâa etmek hükmii ihtiva ediyorsa Türkiye benzer totaliter rejimlerle değil, şekkülün iştiraki ile kurulmuştur. karışma.sı olarak temesini takiben olmuştur. Araçta bulunan bir «mikro dalga hnna şimdiden nza gösterecektir. hürrıyet nizamı içinde de pek'iiâ Üçüncü 5 yıllık kalkınma plânını lâzımdır. Bana söylediklerine göre radyometre» gezegeninin görünmü Chung, dâva sırasında sernest mümtn;ı olabılfceği, kons ırjiyu n bn adam eerçekten cüretkâr bir çiinkü Türkiye olayı tetkik etmiş gerçekleştirmek için Hindistanın yen yüzünü inceliyecek ve hayat olarak yargılanmıştı. ve kanaat setirmiştir ki, kendisi laıla geri katrrr.ş ülkelere ısont e 5,5 milyar dolarlık dış finansmana adammıs. \ e işi var bn tip Peytrambulunup bulunmadığı hakkır.da berlerin bizim memlekette. Ta«a Chung, General Pafk'a bir rui dümek İ5tf;nmtktedir. bn konuda kusurlu degildir. Eger muhtaçtır. Üçüncü 5 yıllık kalkınmı bu?.. en yakın bilgiyi vei'ecektir. Bir kast teşebbüsü hazırlayan Koreliknsurln ise bn kusurun icabettirma plânının birinci senesi için Hin SOÎUK Harb Silâhı «enfraruj radyometre» V.^nüsün lere 770 dolar verdiği iddUsiyle dijti neticeye de katlanacaktır. Idistana Yardım Konsorsiyumu Bu memlekette dünya çapında Üola,' îM.vİj kcnsorsiyumlar, bir atmosferi hakkında bil^i tophya yargılanmaktaydı. raklı dostlarımız da aynı rahatlık 1,295.000,000 dolar temin etmiştir. yabancı hocaları kovdnk. Kimse bakıma Komünist Blokun ekono cak, bir «magnetometre» Ver.üs'irinde tahkikatın tarafsız eltere Chung, «Hükümet darbelcrine mik ve ticari trarruzuna karşı knv tkinci sene için konsorsiyum, Hin aizını acmadı idi. Thalmaver'in ün etrafındaki manyetik alanlann inanmam. ve siyasi yaptırılmasına güvenebilirlerse, on ihtitaslarım rrak amarı :]« meydana gerınl^n distanın muhtaç olduğu miktarın Türkiyeden dısarı çıkarılmnda bir dolar eksiği ile ancak yolsuzlnk varsa mensnp oldniu lar da rahat ederler, biz de.. Irak yönü ve kuvvetini ölçece'i. bit yoktur. Siyasi iktidar hırsım ol bir mukabil ; oguk harb silâhıdıt. 80,000,000 1,070,000,000 dolar yardım sağlıya Amerikan hükümeti nezdinde hakbu vesile ile hırçınlık göstermek«yüksek enerji radyasyoi cihazı» saydı, geçen yıl Başbakanlı'.ctan fe Muayyer >eri kalmış ulktvc bilmiştir. 1.070,000,000 dolarlık taah kını arasın! tedir. Hükümetin tahriki ile Türk uzayın derinlikleri ve gezegpnir, ragat etmezdim» demistir. verilecek varaımların, bir corb.'» hüdü âzalar şöyle paylaşmışlardır: Sıfareti önünde nümayişler tertip; etrafındaki radyasyon partiküileda toplat'msfi ve tek kanaldii <Avusturya 5, Belçika 10, Kadana ettirmekte, radyo ile Türk halkır.nin kesafetini ve mikta::n. clçeBunun karşısında basks bir bükı'.tlarak konrdiıa5> onun temioi K İ 33, Fransa 45, Batı Almanya 139, î nı, hükümet aleyhine tahrik edecek, bür «solar plâsma detektbrü» bi fevk:ılâde (.jatjk bir netıc? :o talya 53, Japonya 55, Hollanda 11, yük tehlike var ki alâkalı hükümet rek, dostluğa hiç yakışmıyan bir sorumluları meşgnl değiller.. o da . çüneşin neşrettiği «su.ak» parti("ı.rmaktadir. An'anevi olaraK Bı îngiltere 84, Amerika 435, Dünya ynl tutmus bulunmaktadır Türkiadında bir yabaneı. I küllerin yoğunluğunu ve akımını •ılıların hâkimıyeti altında k s l Bankası ve Milletlerarası Kalkın Thalidomid ye böyle hafifliklere misli ile muruş piya>a:a':n Sovyet Blokuna ma Teşkilâtı (I.D.A.) 200 milyon do Talnız bu bir tahrikri dfjil, bir kaydedecek ve en nihayet bir kabele etmek tibi hir hataya tahripçi ilâç.. hani cebe kadınlar kaptırılmfsı da önlenmekt" ve boy lar. , «kozmik toz dedektörü» de uzaydaşmemif re tiddiyetten ayrılma1 alırsa çocuklarını elsiz, kolsnz yalece mrnfaa"!fr karşılıkh olmaK'.aj daki toz partiküllerini ö.çeccktır. Tarafsız bir dış politika güdan pan kaatil ilâç. mntır. du. | tlim adamlatı «Mariner2»nin mu Hindistan, Komünist Bloktan ge Dünyaca meshur «Life» dereisi Gelismi? H»iılı memleket ve mil len yardımları da buyur etmekte• vaffak olacağına inanmaktodırAbdülkerim Kasım'ın da nihayet | letlerarası iktisadi teşefe>cüll';r, dir. 1955 1961 yılları arasında Ruı bn ilâç hakkınds malfimat verirken nyanıp eiddi bir yola girmesinil ; lar. Bundan önce Sovyetlerin aynı Istanbul Valisi bundan böyle yardımlannı katıldıkları Korsor yadan 800, Çekoslovakyadan 40, içinde bn ilâcın karı«ık oldnfcu 49 beklemek hakkımızdır, çünkü o1 maksatla fezaya fırlattıklan bir nun Irak milletinj aldatmaga, ve i daha ekononıik olan jeep SİVUTII.P. tovbiisına kendi kan'jn v» Yugoslavyadan 35, Polonyadan ise hazır ilâç ismi yazıyor. Ijste Lis u n tıizüklpıine uvgun olarak bırak 20 milyon dolar almıştır. Hornm fe'in 37 ajustos 19*2 tarihli nüv TATİLİNİ UZATTI Mrs. Jacqueline Kennedy, 15 gün istirahat ; î peykin içindeki verici radyo Irak halkına olayları ters çöster! ile dolaşacak meğe hakkı olmadıtını anlaması i maksadıyla 4 yaşındaki kızı Caroline ile geldiği Italyayı çok beğen cınazı fcozulduğu ıçın izı tamamen ya da Hindistana yardım yapmak hasında var. Bn ilfiçlann irimlerilâzımdır. Türk hükümeti ile Irak i rniş ve kocası Amerikan Cumhurba.şkanından aldığı izin üzerine tati kaybedilmişti. tadır. Ne var ki, Kızıl Çin teca nl bnraya yazmıyornm. Çflnkü bn Vali Niyazi Akı. dünden itibaren Diktatörfinün vazifesi, birbirine i lini ay sonuna kadar uzatmıştır. Yukandaki resim, Napoli'nin günevüzlerine karşı Hava Kuvvetlerini benim salâhiyetim dahilinde bir 0 O 1 makam arabasını garaja çekO 0 dostluk dnygnları ile bağlı olan yindeki Salerno Körfezinde, Amalfi yakmlarında alınmıştır. Mrs. Kentakviye maksadiyle Hindistanın scv değil. Fakat dostlarımdan bamiştir. Akı, Vilâyet emrine tahsis • • • • • • • • • • • / olunan lüks arabanın fazla benzin »••»••••••• iki milletin arasını açmak defil nedy"yi su kayağı yaparken göstermektedir. Rusyadan süpersonik MİG jet av zı hekimler bn iUçlardan bir ikldir. Bilâkis bu rabıtalan sıklaştır' cı ve Tupolev jet nakliye uçakları ninin Türkiyede «atılmakta oldnyaktığını ve masrafın çok olduğusöylediler. mak ve kuvvetlendirmektir, Törk satın almağa karar vermesi, bil nu gözönünde tutarak cip kullanhükümeti bn jörevi ne kadar tii Emniyet İkinci Şube Müdür • hassa Kennedy Idaresince girişil Saflık Bakanlıtının bütün dünva maya karar vermiştir. Bu karannı tizlikle yerine getirmek istiyorsa taahhüdün Amerikan da büyük bir endişe dojuran. bazı dün sabahtan itibaren tatbike baş Muavini Serafettin Kılınçtakan'ın | mış olan • Abdülkerim Kasım bnndan o kakendisinin I Kongresi tarafından tasdikini teh anaları sakat dofan çoenklannı 51 • lıyan Akı, tstanbulda bütün köy makamma kitliyerek, dürmeye «AvkedecekİHMİar fen^ık dar kaçınmakta, o kadar nzak dur • Paris 28 (a.a.) Hubert de • leıt, daUşaeağırH, h«t aıi» he»»tür yanına gelindıği takdirde intihar j l>k«y.e sokjnuştur,, ^. ^ maktadır. Bu ar» bozncnlnfn ya" J Givenchy'nin dün açıkladığı ^ lü İpldg gi^rnekt m.ecbvı<iye^«)de edeceğini söyliyen akıl hastası Hü; ikinci konsorsıyum, Hindistahın yapmış «lan bir İUç hakkınds parken, kendi memleketinin men^ kı? koleksiyonu Paris fnodacı • kaldığını söyliyerek "lüks makam seyin Çeük dün •labaha karşı oda: kinin hemen arkasından gene 1961 âmme efkirına ve hekimlere hlla olmasına. faatlerine hizmet etmediğini de lannın şimdiye kadar teşhir J arabasının çabuk yıpranmaması da yakalanmıstır îtfaive tarafın haziranında Pakıstanın ikinci 5 yıl bir uyarma yapmamıs ettiklerinden çok farklı bir + için cipi tercih ettiğini. p.ncak res danpencerenin alt.na branda anlamamakta, yahut »nlamak istehk kalkınma plânının dış fınansma heie eczaeılık şnbesinin hâlâ snsg e . hava taşımaktadır. • mi ziyaretler ve karşılamalarda rilmiş, polisler de odaya aç.lan 2 j nını sağlamak amacı ile teşkil edil masına hayret ederken ban arkamemektedir. hndnt Givenchy yeni modelleri ile J makam otomobilini kullanacağını kapıyı ani bir hareketle kırıp içe i miş, 6 Batılı gelişmiş memleket ve dasların bir amerikalının Törk milleti. Irak halkının j 2 milletlerarası İktisadi Tcşekkül dısı edilmesi hakkındaki alerjileJ moda dünyasında fırtma ko • açıklamıştır. krndisine karşı dost ve yakın ol' riye girmişlerdir. Emniyet Müdür katılmıştır. Pakistanın ikincı 5 yıl rinden cesaretlenerek ben de bn Karar, Suriyenin Mısırı şiddetle itham etme+ paraeak bir yenilik getirmişse { dufcnna emindir. Yine emindir ki Vali Niyazi Akı'nın bu kararın Muavini Arif Yüksel bu arada de lık kalkınma plânı için gereklı dış tahripçi ilScın hâlâ neden hndnt • de, diğer modacıların aksine 4 sinden sonra Ortadoğu Ajansmca açıklandı. hükümet tahrikleri. sendikaların 2.300.000.000 dol:ı:dır. harici, reçete hariei edilmedi$i ^ eteklerin v» tayyör ceketleri ^ dan sonra bir çok resmî daireler linin üzerine atlamış ve bileğin finansman nümayişleri, knmanda ile harekej Polislerin ani j Konsorsiyum ikinci 5 yıllık kalkın hakkında bir kaç «atır yarmaktan nin boylarını uzatma temayü • de bulunan ve umum müdürlerin den yakalamıştır. te getirilen basının ara bozncnlnj Kahire, 28 (a.a.) Yan resmi emrine tahsis olunan arabaların hareketi karçı<iinda Hüseyin ken ma plânının ilk senesi için kendimi alamadım, matlarına gönderildiği belirtilmek ı J lüne uymamıştır. tu. mü.şterek bir mazinin ruhlar Ortadoğu Haberler Ajansı, bugün tedir. Givenchy'de etekler diz ka • Devlet Malzeme Ofisi kanaliyle sa : disini pencereden aşağı atamamış j 220,000,000 dolar temin, ikinci ve da varattığı tevgiyi kolay kolay üçüncü senelerj için ise 625,000,000 Mektupta, Filistinli mülteciler • paklarını tamamen yçıkta bı • tışa çıkarılması ve yerlerine cip tir. şu haberi yayınlamıştır: * * * altüst edemez, onun için. iktidarİIe Dün sabah adliyeye sevkedilen dolar taahhüt etmiştir. 6250O0.üv0 meseleler tartışılırken • rakmakta, kalçaların yuvar X ahnması beklenmektedir. • Birleşik Arap Cumhuriyeti, Aj da hulunanların varattıkları snn'î Ya, hir de baktım Lâpçin çıkalîıklığını ort«ya çıkaran dar • Hüseyin Celik, uzun müddet mü doları üyeler şöyle paylaşmışlar karar dıplomatların «dikkatli ve yumuhnhranları docru bnlmamakta, ve rap Birliğinden çekilmeye eteklerin üzerinde kısa ceket J şahede altında tutulması için Ba drr: Amerika 350, Batı Almanya Seldi. Halinde bir başkahk vardıvermiştir. Bu karar. Arap Bırliği şak» olmaları söylenmektedir. hnnlann hiç bir fayda vermiyece Merhabaa? Lipçineiğim « kırköy Akıl Hastalıkları hastaha 55, lngıltere 28, Japonya 25, KanaBuna karşıhk Mısır delegelerı, • l°r görülmektedir. vap:nakta olduğu feine kani bnlnnmaktadır Kaaım, nin Şatura'da Mantolar geniş kesilmiş ve j | nesine eönderilmi;tir. Karagüm1 da 20. Fransa 15. Dunya Bankası Merhaba beyefendi .. dedikÖırleşık Arap derha! mektubun sahte bir tertip hodhin politikasiyle rittride kendi özel toplantıdan, arkada omuzlardan aşağı pli 4 I rükte kolacılık yapan Hüseyinın ve I.D.A. 132 milyon dolar. trn «onra elindeki gazete kâğıdınCumhuriyeti heyetinin çekılmesi olduğunu ilerı sürmüşleı ,e altın«inj de. memleketini de tehlikeli lerle zenginleştirilmi.ştir. Ön • yakınlarımn heyanlarına gore, son Türkiye ve Yunanistana Yardım dan külâhı baştna riyip' da imza ile mühür bulunmadığını bir tecride dofrn sürnklemektedir. ni müteakip açıklanmıştır.» ve arkjda zenginhk ve bollu J Konsorsiyumları 2 aydanberi barı kimselerin kenbildirmişlerdir. Zırto da, zırto, fıskata pino, Dikkat edilecek olnrsa isbaşına Arap Birliği toplantısı ğa mukabil, profile bilhassa Z disini öldürecekleri vehmine kaMektupta, ayrıca. Filistin mese • UZ V e l n c e Nihayet 1962 temmuzunun 50nun zırto da zırto! Fiskata pino! diye rün çeldijri günden hurüne, kendisine 15 «Meşin ceketli ofkeli genç» Beyrut, 28 (a.a. A.P.) Arap Bir lesini halletmek üzere Amerika J f e ° " ? verilmi?pılmıştır. da da Türkiye ve Yunanistan Yar yerinde sıçramaya başladı.. ŞasırSite sınemasını birbirine katmıştır, do«t olan memleketlerin hepsi ile j \'âi Konsevi dün akşam Şatura1 iîe görüşmelerin devam etmekte • dım Konsorsiyumları kuruli'\ustur. dım. Paris kış koleksiyonlannda • Sinemaya filim başladıktan sonra da dört saat süren bir toplantı da bulunduğu ve Amerikanın. ha|larını koparmı? ve Irak'ı tehMısır , Anayasa Mahkemesi Türkjyeye Yardım Konsoiîiyumugürültü yaparak giren gençlere sâ • N> oldun Nnrici|im! Otnr şöy likeli hir infirada doğru süriikle ha yaparak Suriyenin Mısır hak ile gıda yardımı anlaşmasını im • en fazla tutulan bir moda da ^ kin olmaları sinema personeli ta • na şu 9 Batılı gelişmiş merr.leket X revrleri kürkle çevrilmis X le.. Yok<a hani şeyciliğe mi merak göreve başladı mi^tir Bu infirat Irak'ı yavaş ya kındaki şikâyetini dinlemiştir. Top zalamakla kendilerine karşı olan ve 3 milletlerarası iktisadi teş?k + manto ve tayyörlerdir. Pierre • rafından ihtar edilmiş, ofkeli gençettin?. diyrcek oldum. Birdenbire va« komünizmin kncağına attıSı lantı sonunda, müzakerelerin buîer ayaklarını kanapelere koymak Ankara 28, (Cumhu>rivet TeIrül katılmıştır: Amerika, Batı Al' oturriu. Gazete külâhını eline algün kapanması hususunda Lübnan maktadır. sibi. Barzani isyanı ile parçalanleks) Anayasa Mahkemesi, bu maıîya, Kanada, Fransa, Ingiitere la mukabelede bulunmuşlardır. dı. Ona hakarak kendi kendine ^ elbiselerinden birinin bolero • mafa doğru da eötürmektedir. ' temsilcisinin teküfi kabul edilmiş Gençlerin sinemada bulunan hal gün resmen görevine başlamış bu Belçika, Hollanda, Lük?emburg, 1Mülteci askeri ataşenin demeci • sunun kol ve yaka kenarına • söylenmeye başladı: Bitaraf tahkik komisyonu tekli1 t i r kı rahatstz etmekte ısrarı karçı ! lunmaktadır. Selânik Caddesinde talya, Dünya Bankası, MiuetleraÖte yandan Suriyeye iltıca • sıyah vizon geçirilmiştir. X Carşamba devletçilik. persemsında bir kaçı sinema personelı ta i yeni ve bpş katlı binaya taş'.r.an rası Para Fonu ve Ortak I'azara fi. Kasım'ın bu tecride bilmiyerek i Arap Birliği Konseyi bugün, top | d e n Mısır askeri ataşesi Binbaş., v m 4 Gündüz içinl tvid tayyörler • rafından dışarı çıkarılmıştır. Ar i mahkemenin işe başladığına dair bağîı Avrupa Yatınmlrtr Bankası be plâncılık, cuma üracılık. cnmar tıdışı karşısında. ona hata ettiğini lantı sonunda kabul edilecek olan | Zahlul Abdurrahman, Şam'a v a > de d« bütün modaril»; istis * kadaşlarınm dışarıya çıkarıldığını ' ilân, bugünkü Resmi Gazetede ya Yunanistana Yardım Kcnsorsiyu • tesi vergicilik, pazar devletçilik, sösteren bir dostluk, bir hnknk nihai karar üzerinde müzakereler rışında .bir konuşma yaparak . . I^ de T nasız ko! ve moaacııar kürk yakada diğerleri de büyük yınlanmıştır. oa Londra arasında pazartesi >lâncıhk, «alı ışısıdır. Çok temenni ederiz ki : de bulunmuştur. miştir ki: kullar.mışlardır. • • goren onları tâkip etmişiergurültü ,: " Alt katı duruşma salonu haline ıru İkinci Dünyaile Atinaalaraklılan Iık, carşamba devletçilik, yobazcılerle ve dıki Hariı perşemönüne selen bn fırsatları, Kasım. ; Dün akşamki toplantı daha zi« Nâsır, 23 temmj7 1952 ihtilâParis koleksiyonları arasın X şarıda sinema personeli ile kavga 1 konulacak olan bınada üyelerin ile alâkalı bir :ht lâl dolayısiyle be devletçilik, cnma, plâncılık.. kendi millctinin esenliği bakımın yade Mısır iesmiş ve ikinci i 4 da üzerinde en fazla konuşu • ya tutuşmuşlardır. temsilcisi ile Suriye li ile alâkasını odaları ku»'a ile tesbit edilmiştir. îngrı'tre hariç, aynı memleket v« cnmartesi dan kaçırmasın, M. PtRÎ temsilcisinin karşılıkh söz düel bir Faruk haline ^elmiştir. Mısır'• lanı Yves St. Laurent'inkidir. J Olay mahalline polisler gelince . Anayasa Mahkemesine Yüksek millctHıarası iktisarli teşekküllcr Ben dayanamadım: losu şeklinde geçmiştir. Bu arada istihbarat servislerinin bütçesi 6 5 ] * Christian Dior moda evinin X ye kadar ofkeli gençlerden Dir kıs j iştiraK ıtmişlerdir. Konscrsiyumlar A d a l e j D l v a n l n d a n h e n ü z h e r h a n bulmakta|4 e s İ £ i desinatörü bu yıl «kibrit • mı fırar etmış, ancak 4 ü yakalanMısır temsilcisi, Mısırın Beyrut milyon Mısır lirasını Eyyy! Deli misin be? Ne ı»hj;r Mcmleket ve muıtîıerarası lkTi bir dosya intikal ettirilmemiŞ' j J çöp askerî ataşesinin Suriyeye sığındı dır, yani Süveyş kanalının senelik j J çöpü» görünüşünü ortaya ç ı i mışlardır. Bu arada Erol Cemali tekrar tfşekkülün katıimasına ag*.k yip döküyorsnn? deyince karmıştır " 4 ve Necati Çığ adındaki gençlerin tir. Sadece karara bağlanan dosgelirinden 10 milyon M lirasıi ğı hakkındaki haber karşısmda gelirinden 10 milyon Mısır lii^ ^ karmıştır. külâhı başına giydi: yalar mahsende hıfzedilmek üzehayrete düşerek. «kaçırılmadığı fazladır. ^••••••••••••••••••••^ kavga sırasında başlarından yara re tasnif edilmektedir. Beyefendi Karaçöz TimarbaKi'ruluşlarını henu/ tamamla landıkları anlaşılmıştır. müddetçe bu imkânsız bir şey» Şimdiye kadar yapılan müracaat madıkJarından Türkiye ve Yuna ne ovıınunda böyle «Zırto zırto, fi.i Polis ofkeli gençlerden Erol ve demiştir. nıstsna Yardım Konsorsıyurclan kata pinol diye sapıtır da.. o aklıNecati ile birlikte Süleyman Yük lar, bugünden itibaren kayda alıhakkında elimizde Kası 1 bilgiler ma çeliyor hep busünlerde. dedf Suriye, Arap Cumhuriyeti Cumsel, Süleyman Işıntekin'i sinema nacak ve gerekli hazırlıklar ikmal yok f uı. Türkiyeye Yar Jiaa Konscr ve: hurbaşkanı Nâsır'ı Amerika ile işpersonelinden de Süleyman Taşkın edildikten sonra dâvalara bakılf.iyumu 5 yıllık kalkınmı» plnnımı• • birliği yaparak «Filistin roeselesive Hüsnü Beyazsaç'ı yakalamış, | maya başlanacaktır. 'Hâîen Ana zın 1,5 milyar dolar civırmda a] Zırto da zırto! Fiskata pino! ni ortadan kaldırmağa çalışmakYunanistanda 1 ölü var haklarında birbirlerini dövmekten i yasa Mahkemesinde görülecek mü dugu fçıklanan dış fınansmanını diye söylenerek çıktı gitti. Zavalla» itham etmiştir. ötürü soruşturma açmıştır. him câva. Nuri Beşerin yasama do Hazine Cienel Mü lı çocuk kriz geçiriyor çaliba buBarı (İtalya) 28 (A.P.) Geçen kunulnı;zhğına dairdir. Suriye temsilcisi, diğer delegediiıü 7 ı y a Müezzinoğıu, 1963 yı!ı günlerde.. hafta 20 kişinin ölümü ile sonuçNuri Beşer. karara Anayasa Mah için ihüyacımız olan 360,000,000 do B FELEK lanan zelzelenin meydana geldiği lere bir mektubun fotokopisini gös keme.^i nezdinde itiraz etmıştır. larırı 1962 yılı sonlanııda Türkiyeaynı bölgede bugün çok şiddetli termişler ve bunun Mısır ile ADâvEİara muhtemelen 40 gün ye oc'.enmiş olacağını bfeîirtmişiir. merika arasındaki ışbirliğini ispat bir deprem daha olmuştur. Eğer Türkiye için verilen rakam sonı.ı taşlanabilecektir. ettiğini ileri sürmüşlerdir Mes'ut bir evlenme Deprem kuşağı üzenndeki şehtrl ı r dojıu ise ve Hırdistanın n ü Mektubun 10 ağustos 1961 tarih \ lerde bulunan binlerce kişi, korIstanbul Radyosu SpikerlerindenfuM nun 400 milyon, Paki'tanın ku içinde sokaklara frlamışlardır. | li olduğu Birleşik Arap Cumhuri1 rrn ise ! C milyon oırtur;u nazarı i Idil Akat ile Haberler Servisr < 1 Bastarafı 1 inci sahifede Ku=ak. îtalyan çizmesinin başmda yeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı VEFAT İhsan Öztamfr tibar ?lınırsa, konîorsıyumla ıa Redaktörlerinden 6 sının yarası ağır olduğu için yatarafından dışarıdaki Arap dipl» rsfüidan sağlanan jM.dımlann mu dün Beyoğiu Evlendirme dairesinde kı Barı şehrinden Bntı Samsun tüccarlarından mer. I tırılmış. diğerlerinin tedavileri yak1t.fesı yapıldığı 'anın.ı, fert ba seçkin bir dâvetli topluluğu huzuNapoliye kadar uzanmaktadır. lıum S?lt Taylan'ın eçi Mesadet j pıhp evlerine gönderilmiştir. Olaşına üüşen hisse ıtn,:ııyl= Türki runda evlenmiş'.erdir. Can kaybı olup olmadığma dair Yılmaz. Karti Taylan. MefhaTet • ya el koyan savcıhk inşaat mühen yeiıiı: Hindistan ve Pakiftandan Geng çifti tebrik eder saadetler Kipmrn. Çtfika'nın sevglli henüz bir haber alınamamıştır. , disinin ifadesini almıştır. Bugün çok destek göreceği ortaya çıkmak dile^ız. annelcri. Tevı'lk Yılmaz. Dr. Oldukça şiddetli bulunduğu söyolay mahallinde bir keşif yapılatadir. Mazhar Kipmen. Meliha Taylan lenılen birinci deprem, gmt aya1 rak çökme sebebi tesbit edilecekve Covad'ın U^yınvalldelerL riyle saat 11 de Bari'de vuku bultsmail îlker'in halası. Rengin muş. 90 saniye sonra Napolide yer Nejat Yener Semra Güven. Oya Feyyaz'ın çok seveili cicileri. sarsılmıştır. Daha sonra Bari'de iVEFAT Sebnem ve Emre'nin büyükHiıSATILIK EV kincı bir deprem hissedilmiştir. Merhum Mahmut Ziya ve neannelprl Deprem, 20 saniye süreyle AdPassaic (New Jersey . A. B. D.) Bahriye Dpmirhağ'ın ovlâtları. Üsküdar, Selimiye, Şerif rıyatik denizinin fcarşı Dr. Ruhsar Demirbag'ın csi. sahilinde | 28 (A.P.) «Önümüzdeki 2 ay Bayan RUKİYE TAYLAN Kuyusu Sok. No. 17 ahşap, 5 Reyhan ve Peran Demirbağ'm bulunan Atinada la hissedilmiş müddetle eşinize her hafta bir odalı, bodrumlu, bahçeli ev, Hâkknı rahüieîine kavuşmuşsevglll babaları. Muzaffer Ertir. Şehirde binalar arsılmıştır. kutu şeker götüreceksiniz» uygun fiyatla satıhktır. Is tur. Cenaze?: 29.8.1962 günü öğle tan'ın blricik kardeşi. Avukat namazını mütaakıp Şişll Cami. Korent'te 90 yaşında bir adam teklilerin ayni sokakta 10 nuBu, David Hammer admdak: Nermin ve Nesrin'in enişteleri. I lııden kaidırı)aıak Fcriköy aiie maraya müracaatları. yıkılan evinin enkazı altında ka yargıcın, 25 yaşındaki sanık NapoOnnan Umum Müdür Muaviııi kabrlstanına tevdi edilecektlr. larak ölmüştür. leon Coleman'a verdiği cezadsr. Akyel ve Yüksek Makina Mülı< ndlsl Turan Ek^loglunun baNapoleon, evinin kapısmı tekmeleHannover 28 (AP) Thalidomitlk gelen haberlere gore Bari, canakları. Istanbul Sağlik ve llâncıhk: 6168 İO K IO de dolayısıyla sakat doğan çocukCumhurivet 10979 Katanya ve Napoli ile diğer şe yip açmaktan, karısı Elsie'yi dövSosyal Yardım Müdür Muavini ları tedavi etmek ve sakatlıklarını mekten ve evdeki eşyaları kırıp hirlerde binaların duvarları çatgidermek amacıyla Batı Almanyaparçalamaktan yargılanmıştır. | lamıştır. Dr. ŞAHAP DEMİRBAĞ Sanık, müdafaasında, karısının | ŞEHİT İLÂN EDİLEN GAYRIMCSLİM! Güdümlü Irak basın nın 5 şehrinde Sağlık Merkezleri ( Eşya Piyangosu 9 Eylül 962 de çekilecektir. 2S.3.1P62 günü Hakkm ralımpt:Roma ile Güney italya arasındakurulacaktır. nc ksvusmuştur. CenazeFİ 29 8. kı telefon muhaberatı inkitaa uğ kapıyı açmak istememesi •5z»rine, ve radyosu, son hudut olayları sırasında Türk Hava Kuvvetleri ta} Satılan biletlerin bedelleri ile satılmıyanların en geç 6 eylül J962 carşamba günü öğle n.ı. Prof. Gustav Hauberg tarafından ramış. fakat muhaberat tamamen içerrte başkr bir *rkpk bulundu j lafmdan düşürülen Sovyet yapısı İlyuşin bombardıman uçağı hakkm1962 perşembe gününe kadar ilçemiz saymanlığma teslimini rica mazım mütaakıp Aksaray Valiğunu iannettiğini ve tmun için bu da uzun müddet sükutu muhafaza etmiş. neden sonra Bağdat Hükü yapılan acıklamada, çocukların bu | kesilmemiştır ederiz. d«> Camii Şeriflnden kaldırılaşekilde harsket ct'içini söylemiş metinin bir aoıklamasını yayınlamıştır. Acıklamada. İlyuşin'in 3 kişi ralarda 4 ay tutularak tedavilerırak Edirnekapı aiie kabristanıBarı ve Napolide oınlerce kifl tir. Bu tarihten sonra bilet i^desi kabul olunmnacaktır, ne çalışılacağını ve ayrıca sakat na dcfncdilecektir. kurtulamıyarak çocukların daha çok şefkat ile baparkiarı ve kırları ıialdıırmuş. volC.H.P. K.\DIKÖY İLÇESİ rsiz oldu Yargıç, Fispheli'i'in yersiz oldu lik 1 mürettebatmın paraşütle atladığı, ancak birinin k Napole ' 5 6 ' '' olduğu kaydedilmiştir. Ne var ki. şehitlik payesi verilen ve yukıma ihtiyaçları olduğundan bunlar sehirleri terkederek cavri mes ğunu söy]çm ; s VP İDARE KURULt' BAŞKANLIĞI Dr Ruhsar Demirbag kun alanlara pitmek istiyen otoon'ıı ayrıca 60 gün hapse mahkum karıd;ı resır.i görülen zavallı pilot Zuhayr Barban Musul'un Tilkef ! ı a n n annelerine buralarda özel mobillerle tıkanmıjtır. etmişse de bu ceza tecil edilmiştir.'köyündendir ve hıristiyandır. kurslar açılacağını söylemiştir. (Basın 14645 10999) Cıımhurtypt 110K; Tarafsız Takkik Komisyonu T «Mariner2» Venüs*e başarı ile yaklaşıyor HABERLERI 6üney Koredeki JGÜNÜN KONULARlj sel felâketinde en yakın bulunan gezegende hayat var mı ? 151 kişi öldü Konsorsiyum ve TürkiyeBir darbe hanrladığı iddiasiyle eski Başbakan John Chang tevkif edildi ımnmımmıııı İki yabancu ninkinin özelliği edir ? N: Yazan: Kaykan SAÛLAMER Vali makam arabasını garaja çekti Mısır, Arap Birliği teşkilâtından ayrıldı • Paris kadın kış modası Emniyetteki deli yakalandı 15 «Meşin ceketli» bir sinemada hâdise cıkardı Güney İtalyada şiddetli deprem devam ediyor Ankarada bir kat çöktü, 6 işçi yaralandı Bir adam mahkeme kararıyla her hafta karısına bir kutu şeker götürecek ; « Thalidomide » kurbanı çocuklar için 5 sağlık merkezi kuruluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog