Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

İlkokul Yardimcı Kitapları HAVAT EİLGİSİ Sınıf U 111 (Şükrtye ORNEK İŞ DEFTERİ Sınıf 11 111 (Halil ötüken) İLKOKUL DtL BILGtSt IV . V. (Kemal Demiray) MUSİKÎ ALFABESİ IV V. (Muhtar Atamani TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ M. Sadullah TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ M. Sadullah Sander (Plâstik kaplı) TlRKÇE I.MLA KILAVUZU M. Ssdullah Pander îrge) IXKILAP ve AKA KİTABEVLEKİ İ l â n c ı l l k : S588 10987 Generallerin 39. yıl sayı 13.674 umhuriyet KURUCUSU: STJNUS NADÎ Telgrai v» mektup adresi: Ctfmhuriyet Istanbul Posts Kuttuu: İstanbuJ No 246 Telefonlar: 22 42 *) 22 W 96 22 M 97 22 42 »8 22 42 99 f at>eatrıka a r a m D a V Ş 1Q A o n c ^ n c ZV A g U S l O S KALORlTERLEfilMİZ İ Ç M . YEII UB AIARTAKIT DOĞUYOR. müdafaasız köyliilere saldırmayo başladılar Sırada olan Albaylardan a n c a k y a r ı s ı t e r f i etti Bunlar önce köylüyü tehdit edip istedıklerini alamayınca cinayet işliyor Dıyarbakır 28, (.Doğu illerı merkez buromuz bildiriyor) Doğuda yolları keserek kamyon, «tobüs ve otomobillerı soyan şakıler, a sayısı saglamakla gorevli kuvvet lerin zaarf te aczinden cesaret alarak şimciı de köylere baskınlar yapmaya b^şlamışlardır. Henüz huvıyetleri tesbit olunamıyan sılahlı şakıler, dun fabahakarşı Hakkânde merkeze bağll Merinus koyune baskın yapmışları l dır. " Üzer ve Mustdfa Kurt fldlı koylülere aıt evlere gıren haydutlar, ahırda bulunan atları ve yük katırlarını alarak sınır istikametınde kaçmışlardır.... Olaydan haberdar olan janddrma mufrezeleri, şakileri dağ kenarın da kıstırmışlarsa da yakalamağa muvaffak olamamışlardır. Jandarmalarla uzun süre çarpışan saki !er atları ve katırlan bırakarak kaçmışlar ve dağda kaybolmu;lardır. Ayrıca, Muş'ta, Bulanık ilçesının Hoşgeldi köyünden Abdülâziz Yük sel adında bir sürü sahibi, Murat vadisinde 78 silâhlı şahsın teca vuzüne uğramıştır. Sürü sahıbıni Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Korgeneralliğe terfi eden 3 Tümgeneralimiz Memduh Tağmaç, Kemalettin Gokakın, Fikret Esen Lyndon Johnson, «Ziyaretim dosiluğu artıracakiır» dedı Izmir Enternasyonal Fuanndaki «Amerika Günü» nde hazır bulunduktan sonra dün gece İstanbula gelen Başkan Yardımcısı tezahüratla karşılandı, hamal ve çöpçüler dahil her fırsatta halk ile temas etti Ânkarada bir kat çöktü. 6 işçi yaralandı Ankara. 28 (Cumhurıyet Teleks) Kuçuk Esat'da inşa edilmckt.e olan bır apartmamn 4. kaH bu sabah çökmüs 6 işçi »ğır surette yaralanmıştır. Yaprak sokakta Avni Turgut'a ait apartmanın 4. katında çaiışan işçiler, cadde etrafındaki geniş balkonun çokmesi üzerine beton demirleri arasmdan aşağı düşmüşlerdir. Inşaatın mühendisi olan Rıfat Ünal da demirlere takılıp kalmıştır. Civardan ye tişenler tarafından yarahlar hastahaneye çevkedilmiştir. tsçilprden ArkMi Ss. 3, Sü. 5 te A. B. D. Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, 1/mir Enternasyo nal Fuannda «Amerika Günü» nde bulunduktan sonra dün akşam saat 21.45 te bir Amerikan askeri uçağı ile ,şehrimıze gelmiştir. Yeşilköy Hava A ianında Johnson, karısı ve kızı ile uçaktan ındiğinde Vali, Belediye Başkanı, Amerikan Başkonsolosu ve dıger ilgili /evat tarafından karşılanmıştır. Başkan Muavini, karısı ve kıı.\ kendilerini kar Mİayanları Türkçe olarak «Nasıl{Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) Ankar» 28 (CumhuriyetTeleks) Milli Savunma Bakanhğınc» bjr üst dereceye terfi eden Generallerin Hstesi bugün açıklanmıştır. Açıklanan listeye göre, 3 Tümgeneral, Korgeneralliğe, 8 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 3 Tuğamiral Tümamiralliğe, 1 Hava Tuğgenerali Tümgeneralliğe yükselmistir. Ayrıca muhtelif sınıflara mensup 34 kara A.lbayı Tuğgeneralliğe, 6 çeşitli sınıf deniz albayı Tuğami ralliğe, 4 çeşitli sınıfa men<up ha va albayı Tuğgeneralüğe terfi etmiştir... Bu hale gore, terfi sırasında bulunan Albaylatdan ancak yarı ka darı bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir. Terfi eden Generaller ile Generalliğe terfi ettirilen Albayların listsi aşağıdadır: Korgeneralliğe yükselen Tümgeneraller Tümgeneral Memduh Tağmaç, Kemalettin Gökakın, Fikret Esen. Tümgeneralliğe yükselen TnŞgeneralIer Tuğgeneral M. Sabri Özer, Zeki llter, Nüzhet Bulca, ö . Faıuk Gürler. Yusuf Alpmansü, Arkası Sa. 5. Sü 4 Demirci'deki büyük yan findan sonra vanan evlerden bir kısmının görünüsü Ilce'de htrtİT jandarmaya hücum etti Diyarbakır 28 (Doju İllerı Buromuz bildiriyor) Lıce ilçesinde bir suçluyu kahveden almak istiyen jandarmalar halkın hücumuna maruz kalmıştır. Hakkında tevkif kararı bulunan Zübeyir Uçar adh bn suçiunun asker kaçağı Abdullah Akgül ismlndeki arkadaşı ile Faar mahallesınde oturduklarının haber alınması * Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Tümı;. Bnlca ve llter Demirci felâketzedelerine 400 bin iiralık aynî, 100 bin liralık nakdî yardım yapıldı Demirci 28 (Erdener Yen bildiriyor) Dün gece saat 17.40 ta Şerif Ali Çoban isımli bir şahsın evinden çıkan ve kısa zamanda büyüyerek bütün Demirci'yi tehdit eden yangın ancak 23.00 te kontrol altına ahnabilmiş, bu arada Camii Atik, Kasım Fatih, Pazar ve Sofular mahallelerinde bulunan dört yüze yakın ev ile Hükümet ve Adliye binaları ta Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Tangının çıktığı evin sahibesi Şerife 11 yaşmda 12 sabıkalı Elmas, serbest bırakıldı Kasımpaşa Hacı Hüstev Mahallesınin ünlü sabıkalı yankesici ka dınları, dün, küçük meslekdaşlan 11 yaşında 12 sabıkası bulunan Elmas Yurdayiğitin Ikinci Asliye Ceza Mahkemesindeki yankesicilıkle ilgili duruşmasında hazır bulunmak amacı ile adliye koridor larını doldurmuşlaJr ve ellerinde terlikleri olduğu halde resım çek mek ısteyen foto muhabirlerinı ko Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Johnson, Senatiir Tevetoğlunun Amerikada doğan ikiz çocuklan ile Türug. öıer ve Tavkurt KENDİ KENDİMIZİ TENKİD Sağlık evinden ümit lcesilince yeni bir mezarlık inşaına karar verildi Liileburgazlılar Azizoglu'nu şikâyet yağ'muruna tuttular Kırklareli 28, (Ziya Nebioglı. bildiriyor) Bugün Trakyatia letkik ve temaslafda bulunan Sr.ğlık ve Sosyal Yardım Bakarıı Dck tor Yusuf Azizoğluna Lülebnrjaz Kaymakamı Ömer Çetintay nehır yatağındaki kasaba mezarlıî;.ıııı ihtiyaca cevap vermediğini, blüie rin üst üste gömüldüğünü, taşkin sırasında ölülerin çürüyüp koktuğunu bildirerek ilgililerden yardım istemiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 1962 Türkiyesinde kitap sansürü Gecenlerde bir arkadaş (Com hurivct)e yazdıfı makalede, Abdülhamidin hariçten getirilen kitaplara kar$ı kovdulu aman vermez sansürden babsediyor, buldnia yeni vesikaları yayınlıjordu. Aynı aman vermez sansürün 1962 yılının demokrat Türkiyesinde aynı şiddetle hüküm sürdâğünü öğrendifi zaman kimbilir o razısını ne gülünç balacak, yazdıjına ne kadar pişman olacaktır. Meseleyi anlatalım Okumayı bırakmamış ender aydınlarımızdan bir (Cnmbu riyet) yazarı bnndan bir müd det evvel Fransız (tazetelerinde bir kitap ilânı görür ve bunu Haebet kitapevine ısmarlar. Kitabın adı (Sovyet Rusva ve Batı) dır. Franganın en büyük kitapçısı Calmann Le'vv tarafından basılmıstır. Meshnr Amerikalı diplomat ve yazar G.F. Kcnnan tarafından yazılan eserin Fransızea tercümesidir. Kennan, bn eaeri ile Pnlitzer, Bancraft ve Amerikan millî kitap armafanlarını kazanmı; pek 9nlü bir tetkikçi ve tsrih arastırmacıgıdır. Kültür dünyasının en mümtaz simalarmdan birisidir. dersek vanılmıs olmayız. l'zaHnıyalım. (Combcriyet) yazarı siparişini verdikten sonra beklemeye başlar. Bir hafta geçer, iki taafta geçer, fiç hafta geçer. N'ihayet sabırsızlanır. Sornp sornstamncm öğrenir ki kitap Ankaraya Sitmistir. Üzerinde Sovyet kelimesi bulundufu için orada okanacak ve mabzur görülmezse gereken izin verilecektir. Nihayet çünün birinde kitap çilesini doldnrmnş, geri döner. Kapağı bir hayli öraelenmis. bütfin sahifeleri acılmış, tam sahaflar çarsısındaki okka ile alınıp satılan eserlere dönmüs tür. Anlasılıvor, rejimimizin adı ister istibdat, isterse demokra'i olsnn (fikre r e kitaba konnlan sansür) bizde kalkmıyacaktır. Bari kitapları Ankaraya yollıyanları (Kennan) gibi dünyaea. marof müellifleri tanıyanlar aruından teçsek de onlsr olgnn bn mecbnrî Ankara seyahatinden knrtnlsalar ve Batı dönyasını kendimize kahkaba ile güldörmesek... Anayasa Mahkemesi resmengörevebaşladı Tezfâklann basında otnrarak grev yapan iflfüer B» fabcikada işçilez iş ihtilâfı çıkacdılat Eyupteki Baharıye Mensucat Fabrikasının dokuma dairesinde çaiışan işçiler, fabrika sa hiplerini protesto Gtmek maksadiyle dün işbaşı yapmamıslardır. Fabrika sahiplerinin bir süre önce çıkardıkları işçilerin yerlerine yenilerini almayıp bir işçıye iki tezgâh vermek istemelerı 700 işçilik fabrikanın doku ma dairesinde çalışmakta bulunan So işçi ara t..rd;i hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Satılan mezar iaşları tarihî imişl 1960 yılında Mezarlıklar Müdürlüfünün teklifi ve Belediye Encümeninin karariyle satışa çıkarüan ve 5600 liraya Hasan Denizyılmaı adında bir vttandaşa satılan Zincirlikuyu mezarlığındaki mezar taslarının tarihî kıymeti haiz olduklan tesbit edilmiştir. Bakanhk Belediyenin müracaa'ti ve şikâyetler üzerine taşları muhafaza altına almıştır. Asri mezarlık haline konulurken Zincirlikuvu mezarlığmda bu Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Anayasa Mahkemesinin faaliyete geçtiği binanm kapiM (Tazısı 3 üncü sahifcmizdv) 15 cfMeşin ceketli»» sinemada hâdise çıkardı « . Yüksek Plânlama Kurulu bir çalışmalarım iamamladı Ripken'in ziyareti Kcvet GÜKKSIN vazıyor A.B.D. Başkan Yardımcısı Mr. Johnson'un ziyaretiyie, Türkiye için kurulan Konsorıyumun Başkanı Ripken'in ziyareti aynı' günlere tesadüf etti. Ayni saatlerde ayrı ayrı yerlerdekj dâvetler yüzünden ılgililer de ne yapacaklannı açırdılar. Zira Türkiye için Ripken'in ziyareti bir mânaria, Johnson'unki kadar 6nemlidir. Mr. Johnson Türkiye ve yardım yapacak memleketlerin başında gelen Amerika Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) kerelerini bugün tamamlamıjtır. 1S Temmuz tarihinde «Beş yılKurulun bugünkü son topiantı lık Kalkınma plânı» üzerindeki ça sında Başbakan Yardımcısı HaÖfkeli gençler. polisler yetişinciye kadar sinemayı altüst lışmalarına başlıyan Yüksek Plân san Dinçer başkanlık etmiş, Inönu ettiler, yakalanabilen dördii hakkında tahkikat açıldı lama Kurulu. 41 gün sonra müza Arkası Sa. 5, Sü. 6 da (Yazısı 3 üncü sabifemizde) lllllllllllllllllllllllltlij IHi tır. Gunun nın Başkan Yardımtısıdır, Ripken ise Konsorsiumu i?le ~ tecek. Türkiyeye yardım ede cek devlet veya beyneimılel Zi teşekküllerden para toplıyacak H ' Işverenin ihharı üzerine, Böl(Arkası Sa. 5 Fabrikaya girmek için kapıcı ile mücadele eden sendikacılar bunda muvaüak Sii. .1 I" ymca dnvarda açılan bir delikten işçiierle konuşurlarken olama SERAP Türkıye bu gıaışle çole cionecek Gazeteier , i Konsorsium Başkanının bu 3 ziyaretinde önemli meselelerin 3 görüşüleceği anlaşılıyor. Bun S lardan b^şhcası, devletlerin 3 Türkiyeye yardımda takip e dilecek olan usuldür. Yanı Konsorsiuma dahıl devletler, ~ kendi kanunlaıına göre, ayrı ™ Arkası Sa. 5. Sü. 6 da S J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog