Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

ATLASLICOĞRAFYA ATLASLI TARİH Vaunlar: S " n ERINÇ Samı ÖNGÖR Vmn Emln OKTAY 4. ve 5. t<«ıf!arı Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. ntUmıneler GUVEN VAVINEVİ Cagaioğhi. tstenbuL Üâncıhk 5607/10937 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADİ ISTAHBUL Türkiyenin en modern, en turistik oteli konforlu Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hârika manzara, Amerıkan bar, restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: 49 5120 12 tlâncılık 5384/10936 39. yıl sayı 13.673 Telgraf vw mek+up adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istaabul No 246 Telefonlar. 22 42 40 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Sah 28 Ağustos 1962 Türk Konsorsiyumu Başkanı Ankarada Ripken "Türkiye yardımı haketmiştir,, dedi Başkan istenen paranın verüeceğini de belirtti işleri Bakanhğından hiç bir yelkili bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu basına Mr. Ripken'in geliş saatini 12.15 olarak bildirdiğinden hava alanına Maliye Bakanlığı temsilcilerinden başka giden olmamış ve kıymetli misafir gayet mütevazi bir ^ekilde karşılanmıştır. Kendisi ile konuştuğumuz Mr. Arkası Sa. 5, Sii. 5 te Ankara 27 (CumhuriyetTeleks) Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Başkanlığına seçilen Mr. George Ripken bugün Ankara'ya geltniş ve gazetemiz muhabirine «Türkiye yardıma muhtaç ve lâyıktır» demistir. Beraberinde Alman İktisat Bakanhğt Türkiye İşleri Şube Müdürü olduğu halde bugün saat 11.15 te Esenboğa Hava Alanına T. H. Y. na ait bir uçakla gelen Mr. Ripken, Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu. Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Federal Almanya Büyük 'Elçiliği ileri gelenleri tarafından karşılanmıştır. Bu karsılamada Dış Johnson dün Gürsel ve Inonu ıle goruştu Anıt Kabri de ziyaret eden misafir Başkan Yardımcısınm şerefine Çankaya Köşkünde bir ziyafet verildi. Ankara, 27 (Cumhuriyet Teleks) Şehrımizde bulunan Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, AnıtKabri ziyaretten sonra Cumhurbaşkanı Gürselle görüşmüştür. Bu îorüşmede A.B.D. Başkan Yardımcısı. Cumhurbaşkanı Gürsel'e, Başkan Kennedy'nin bir mesajını vermiştir. Bir saat yirmi dakika Cumhurbaşkanı ile gürüsen A.B.D. Başkan Yardımcısı Johnson, daha sonra Başbakanhğa gelerek Inönü tarafından \ kabul edilmistir. Başbakanın odasına şiren Johnson, doğruca tnönü'nün yanına giderek elini sıkmış, «Geç kaldık kusura bakmayın» demiş, Başbakan înönü de kendisıne: .A.. Rica ederim» şeklinde cevap vermiştir. Bir ara Başbakan Inönü'nün kulağma eğılen Dışişleri Bakanı Erkin. Başkan Yardımcısı Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Johason, Başkan Gürsel'i ziyareti sırasında ve halkın arasında yaşlı bir köylü vatandajla '[1111111111111 İ Lady Johnson \ İ ve kızının j İ temasları i Ankara, 27 (Cumhuriyet Ş Teleks) Gayet sade, gul = kurusu keten elbisesınin üze j5 rınde ınci kolyeden başka her 3 lıangı bir süs eşyası bulun mıyan Lady Bird Johnson ile 3 sarıbeyaz küçük kareli ke s ten etekliğinin üzerıne gene ketenden düz sarı bir blüz ~ IIII1IIH1IIIIU Mr. Ripken; Esenboğa hava alanında Afyon'un kurtuluşu dün törenle kutlandı Afyon, 27 (Telefonla) Af yon'un düsman istilâsından kurtulusunun 40 ıncı yıldönü mü bugün yapılan parlak bir törenle kutlanımştır. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce vatandaş Hükümet Meydanma akm etmiştir. Zaferin kazanıldığını ilân eden top atıçmdan sonra, bugünü yaşamıs maluller günün mâna ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmışlârdır. Tinbergen konuşmadı Devlet Plânlama Teşkilâtının Holândah müşaviri Prof. Tinbergen 2 gün kalmak ve bazı çevrelerle görüşmek üzere Istanbula gelmiştir. Dün kendisiyle görüşen muhabirimize 5 yılhk kalkınma plânının Bakanlar Kurulunda gorüşulrae.i nrasında çıkan bazı anlaşmazhklar hususunda, düşüncelerini açıklamaktan kaçmmıştır. l i nimıııııııııııııııi!iııııııııııııııııııf= son bu sabah Yardım Seven^ ler Demeğini ziyaret ettiler. Ş Lady Johnson ve kızı be raberlerinde A.B.D. nin AnE Arkası Sa. 5, Sü. S da ~ E ~ E = Demircide yangın 400 e yakın evi dün kül etti Hüseyin, kendini kapadığı Emniyet biııaMiıın odasının penceresinden aşağıda toplananları seyrrdiyor Demirci 27 (Şaban Ba.skın bildiriyor) Manisaya bağh Demirci ilçesinin Camialtı mahallesinde bugun saat 17.40 ta bir evden çıkan yangın, şiddetli poyraz rüzgârının da tesiriyle 400 e yakın ev ve dükkân ıle hükumet ve Adliye bınalannın tamamen yanmasına sebep olmuştur. Sofular ve Camialtı mahallelerini tehdit eden yangının söndürülebılmesi için civar ilçelerden yardım istenmiştır. Manisa. Turgutlu, Salihli, civar i} ve jlçe itfaiye ekip leri ile Manisa 71 inci Er Eğitim Arkası Sa. 5, Sü. 3 te r Yangın ancak gece saat 23'e doğru kontrol altına alınabildi Bir genç kız dün gece nışanlısını göğsünden bıçaklıyarak öldürdü Bir deli hiilüıı Otomobilde fuhuş Emniyeti meşgııl etti yapan genç kadın Kartal Maltepesinde dün gece 23 yaşlarındaki Fatma Bcltekin, nişanlısı Hulusi Dedeoğlunu, aralarında geçen bir münakaşa sonunda sol köprücük kemiği altına sapladığı ekmek bıçağı ile bir darbede öldürmüştür. Cinayet, Fatma Beltekin'in kız kardeşinin, Salamet mahallesi, Çift lik caddesi 3 numarah evinde celeyan etmiş, münakaça esnasında Hulusi Dedeoğlu ile boğuşnıa olmuşsa da bunda kıskanç nişanlı Fatma galip çıkmıştır. Olaya Kartal Savcıhğı el çokmuş, Fatma Beltekin yakalanarak hakkında kanuni işlem ve tahkikata başlanmıştır. Cape Canaveral (Florida), 27 (A.A., A.P. ve radyolar) Amerika Birleşik Devletleri. gezegenlerarası bir uzay gemisini bu sabah saat 06.53 (Gmt.) te Venüs'e baçarı ile fırlatmıştır. .Mariner 2» adını taşıyan geminin Venüs ile arz arasındaki 182 milyon millik mesafeyi İ O D günde katetmesi beklenmektedir. Uzay gemisi Mariner 2 yi, AmeAnkara, 27 (CumhuriyetTeleks) rikanın en kuvvetli itici roketi o Haksız mal edindikleri ıddiasiy. lan cAtlas Agena B» füzesi harele, Adnan Menderes, Fatin Rüştü kete geçirmiştir. Zorlu ve Hasan Polatkan ile bazı • eskı mılletvekilleri bugün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesınde yargılannıışlardır. Adnan Menderes'e ait olan ilk duruşmaya Berrın Menderes ve ikı erkek çocuğu da katılmışlardır. Yüzlerce kişinin takıp ettiğı duruşraada zaman zaman yapılan tezahürat, muhakemenın kesilmesıne sebep olmuştur. Duruşmayı takip eden kadınlann büyük bir kısmı ağlamışlardır. Amerikalı sendikacının Adanalı işçüere 24,000 dolarhk Menderes ailesinin avukatı koyardım ve bir de minibüs temin ettiği bildiriliyor nuş'nasına, ailenin büyük maddi güçlükierlp karşılaştığ'.nı, durum Arkası Sa. 5, Sö. 1 de Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Amerikalı sendikacı John Thalmayer meselesi etrafında dün Çahşma Bakanı Bülent Ecevit'in bu konuda vermeye mecbur kaldı ğı demeci takiben, bugün >1" Içişlerı Bakanı Sahir Kurutluoğlu, ga zetemize verdiği beyanatta, mesclenin gürültü koparmayd değer tarafı olmadığını, haysiyetU ve milliyetçi Tülrk işçisinin haklarını korumak için, kendi kuvvet ve kudretinin mevcut buluntlu^unu vesayeti tarihi boyunc.ı kabullen memiş Türk milletinin bir parçası olan işçinin Türk kanunlarma mü tavaatkâr olduğunu ve kanunlaıın eşit tasarruflanna karşı, şahsı ve mevkii ne olursa olsun heıktsin itaatkâr bulunması gerektığini söylemiş ve demistir ki: Amerika Emniyet binasmda bir odaya giren ve kapıyı kilitleyen, yakalamnca inlihara kalkıstı Venüsefüze eşyalan sokağa atan Hüseyin polisi intiharla da tehdit etti gönderdi Menderes ve arkadaşlarının Anadan doğma denize haksız mal giren 9 gence 5 er iktisabı dâvası lira ceza kesildi Fatıhte kolacıhk yapan 1929 Sıvas doğumlu Hüseyin Çelik dün saat 20 den sonra Şehrimiz Emniyet Müdürlüğünü, itfaiyeyi, oradan geçen yüzlerce kişiyi saatlerce işgal etmiş, Emniyet Müdürlüğü binasının 3 üncü katında içerden kilitlediği odarîan basın mensupları ile konuşarak defalarca foto muhabirlerine poz vermiştir. Dün ciğleden sonra bir dilekçc ile Cumhuriyet Savcılığına hayatının korunması için bajvuran Hüseyin Çelik, gereği yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. llgililer Hüseyin Çeliğin geceyi Emniyette geçirmesini uygun görmüşler. mesai saatinin biti Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Dün Maçkada Taşhk civarında bir otomobil içinde fuhuş yaparken yakalanan M. K. adındaki genç kadın intihara teşebbüs etmiştir. 59158 plâkalı taksinin durumundan şüphe eden polis ekipj^. otomo Arkası Sa. S, Sü. 5 te KAFASI TREN KÖPRÜSÜNE CARPTI VE ÖLDÜ Çatalcadan şehrimire gelmekte olan şoför Şevket Aydının idaresindeki Çatalca 99443 plâkalj otobüs; Yenikapı tren köprüsü altmdan geçip sahil yolunu sapacağı sırada, otobüsün üzerinde bulunan şoför muavini Omer Çetin başını köprüye çarpmıştır. Başı parçalanan ve yere düîen 28 yaşlarmdaki Ömer birkaç adım gittikten sonra yere düşüp ölmüştür. Resimde: tren köprüsü ve olayın kurbanınm diişüp öldüğü yer görülmektedir. Kurutluoğlu Thalmayer hâdisesi için ««gürültü yapmağa değmez» dedi Kalamış Koyunda polis ekipleri ile 9 çıplak genç arasında bir saat süren heyecanlı bir olay cereyan etmiştir. Semt sakinleri 14 ile 19 yaşları arasında 9 gencin denize anadan doğma girdiklerini ve rahatsız olduklarını polise ihbar etmişlerdir. Bunun üzerine. kendi kendilerine Arkası Sa. 5, Sü. î de Iki assubay dün bir doktoru kaçırdılar Gülhane Askeri Hastahanesinden kaçırılan asistan ile assubaylar bulundular, hâdise etrafında bir açıklama yapılmadı Ankara 27 (Cumhunvet Teleks) Bir asistan doktor, bu sa bah, herkesın gözü önünde Gülhane Askenı Hastahanesı önunden ikı assubay tarafından resnii araba iLe kaçırılmıştır. Olay şöyle cereyan etmiştir: Sabah vizite sırasında Gülhııe Askerî Hastahanesi nisaiye servisıııue asıstanlık yapan Dr. t. K. nizamiye kapısındnn "hnj'anr/ • , ar» Arkası ba. 5, Sü. 3 te Kiracısını döven polis ev sahibi dün Taksim Karakolu polis memurlarından Dursun Kıran, önceki gün, Kira Takdir Komisyonuna başvurup kira bedelinden 50 lira indirim yapılmasını sağhyan kiracılarını, dövüp ölümle tehdit ettiği iddiası ile dün Yedinci Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır. Arkası Sa. S, Sü. 2 de ttfaiye, Emniyet mensupları ve raeraklılar olayı takip ederlerken (ynkarıda), Hüseyinin aşağıya attı£ı eşyalardan bir radyo Güney Doğu llletinde 1 milyon trahomlu ııat Sağlık Bakanı verem, trahom ve cüzzamla ciddî bir mücadeleye başlanacağını söyledi (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız ) Susuzluğu protesto için Mersinü kadmlar yisrüyüş vapacakSar KADIN BtSÜKELÇİ Cosla Rıca'nın yeni Ingiltere Büyükelçiliğine Maria Del Carmen Guiterrez de Chittendam admda bir kadın tâyin edilmıştir. Bn Chittendam, böylece Londrada bulunan ilk kadın Büyükelçi olmaktadır. Resim. iyi bir ev kadını olan Bayan Büyükelçi gdrülüyor. m Mersın. 27 (Telefonla) Şehrimizde şiddetli sıcaklarla birlikte susuzluk da hüküm sürmektedir. Şehrin bir çok semtleri dört. beş gündenberi susuzdur. Sular bugün de akmsdığı takdir de susuz kalan semtlerde oturan kadmlar Belediyeyı protesto içm sessiz yürüyüs yapacaklardıv. Menderes'in eşi ve çocukları, dunku duruşmada «Memleketimize üç ay kalmak üzere gelen yabancılar vizeye tabı değillerdir, üç aydan fazlaşı K!n vize mecbıürıveti vardır. ,'ohn Arkası Sa. 5, Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog