Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Ifkokul Ders Kitapları 1LMEL COCRAFYA IV . V (Dr I»urettın Seçldn) tŞ OKULUNDA COĞRArYA IV . V (Bahri Osk»y \e Cemftl Onoğuı) ÎS IÇÎNDE MATEMATİK . IV . V (Faik Ert»n Yavuı Gürbfl») YZNÎ MATEMATÎK IV V (Tuat Baymnri MATEMAİK . IV V (İhaan Irk) TABİAT BtLGÎSÎ . IV V (Fahzi Dalıar) 1 1M2 9«3 ogTetlm yılı d e n Idtaplandır İNKILÂP ve AKA KITABEVLEBİ nâneüık 5588/10872 u m h u r i yet KURUCU9Ü! KJNUS NADİ Üniversite G i r i | u n t ı h a n l a n * H«nriama Kursları Eylül devresi 31 Ağustosta baslı\or. kayıtlara devam edfimektedır GÜVEN DERSANESİ Beyoglu, Ağacamı Sakızdgacı Csd Telefon: 49 4? 2Î Ilancılık s No 3 &8910871 Jolınsoıı i n Ankarada lezairatla karşılandı Amerika Başkan Yardımcısı 4tRefaha erişme gayretlerinde AmerikanınTürkiyeileberaberolduğunuteminederim,,dedi Hayranlık 39. yıl sayı 13.672 Ttlgnt ¥• nektup •&**: Cumlnınyet Iatanbul Porta Kutusu: btaabul No 24( Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 9t Pazartesi 27 Ağnstos 1962 Doğuda biiyük bir radyo tesıs Ankaradan gönderilen iki radyo mühendisi, Diyarbakır bölgesinde incelemeler yapıyor Dnarbakır 2D (Dogu lllerı Mer kez Buromuz bıldırı>or) Dogu da bır devlet rad\ osunun kurulma sı ıçın Basın \avın ve Turızm Ba kanlıgından ıkı radvo muhendn Dıvaıbakıra gelerek ıncelemelere baslamışlardır Dıvarbakırdakı etudlerını Çınaı ılçesınde \ apmakta olan ve pazar tesı gunu de \ an a gıdecek olan ıkı radvo muhendısı gunun her «aa tınde Doguda pirazıtsız net bır «eküae dınlenebılecek venı bır rad \o ıstasvonu kurmak ıçın musaıt ver aramaktadırlar \ erılen bılgı ve gore arazı ıncelemelen vapıl dıktan sonra dorduncu devlet rad • \ ovu va Dıvarbakırda veva Erzu ıumda kurulacaktır Erzurumda kuruldugu takdırde \nkara Rad v osu Sam«undan \danava kadar uzanan aıazıde Erzurum Radvosu ıse Karadenız sahıllen ıle Erzu rum Kars Dıvarbakır Erzıncan Tuncelı, Elazıg Bıngol \ j n ı ıçıne Arkası S» 5. Su ( d» Ankara 26 lCumhurıvet Te eks) A B D Başkan Yardımcısı Lvndon B Johnson beraDerınde «ı Ladv Bırd John&on olduğu hal1e bugun <aat 16 00 da Boeıng 707 ?el uçagı ıle Esenboga Hava Ala nına gelmış ve merasımle karsı nmıstır Cçagın kapı«ı a(,ılır açılmaz A bD Ankaıa Buvuk Elçısı Rav nond Hare uçaga gırmış ve Bas <m Yardımci'ina «Hos geldınız» lemıstır Uçaktan ınen Başkan Yar Dun sehrımızde vapılan merasımi mcısı Johnson \e e«ı DiMşlen de bır harb malulıı gondere bayrak Bakanhgı Protokol Daııesı Umum cckerken Vluduru îsmaıl Ere/ tarafından karşılanmıslar mu*eakıben mı«a fırler, Ba«=bakan Ismet Inonu ve ı vne takdım edılmıslerdır SUUDt ARABISTAH Barzanilenn hâkım oldugtı bolgc (tarama ıle eostenlen) ve Musul petrollermı \kdraıze ındıren petrol bomsu Johnson bu arada tnonu ve Turkı>e\e i i ı k basmakla bujuk nıemnunluk du>u\orum Turkıven n ha\ ranlarından bıriMm» d e mı«tır Bılahare Bajkan \ ardımcısını Knrsılamsga gelen Dısıslerı Bakanı ••ıkın Cumhurbaskanuğı Genel ^ekreterı Zevtınoğlu Dı«ı<ilerı Ba^jnhğı Genel bekreten Yolga l \ ashıngton Bu\ukelı,ımız Menemencıoglu \ a l ı Teoman Ankara CT<irnızon Kumandanı Ha/er Mer kez Kumandanı Çokdegeı kordıpomstık Dua\enı Npcin\a Bujuktlçisı TeiMdor \ e A B D Bu\uk'çılıgı men«uplaıı ıle askerı \ arım hejetı mensupları Başkan \ srdımci'ina takdım edılmıstır 26 Ağustos heyecanla kutlandı 5 ıncı sahıtede Irak ordustı Barzanîye karşı biiyük çapta bir taarruza geçiyor Güneyden kuzcye doğru yapılacak olan taarruza karşı Barzanî Irak htikümetini, petrol borulannı imha ile tehdit ediyor DıvHinakı 26 (Dogu lllerı VerKe^ Buıomuz bıldırıvor) I OA hukuraet Kuvvetleıı ıç huzuıu bo/makla kalmavıp ı ak ın kom^u devletletle de arasını açan Barz^nı k u v v t l e ıı le son ve ks»ı darbevı ındır m e h ı?ırlı>.larına brisıamışiaı dıı Huduttan gelen haberlerde bılha«sa zırhh bırlıkler v i«ı tasıvle vapılacak bu buvujs ımha haıekatının uçaklarld d<ı dçst^klenecegı b ldınlmektedır Hudut kovlerımızde goı, IraK hukumet kuv e'leı td rafından 1,/ıı'rfnan B?i'an Arkası Sa. 5, Su. S da "Merhaba asker,, XV. Louıs tabta çıktıjı vakıt, kalem sahıplcrı onu «halkın sevgılısı» olarak selamlamışlardı Hakıkatte ıse, genç Kıral, degerlı bır devlet atlamı degıldı. Fakat baskı, ıdaresızlık \e voksulluktan hezmıs Fransızlar, \enı bır umıde CHP Bejcgıu Bevkoz £.\up baglanmak ıhtı\arını duvrouslardı. ve Zevtınburnu gençlık Üskudar Osmanlı tarıhınde dc buna ben ve Kadıkov kadın kolları ılçe kon zcr durumlar vardır ^on hukum çrelen dun vapı!mıştır darlardan ba/ıları tahta (.ıktıklan vakıt, kendılcrıııe ımparatorlusu (.uUuntudcıı kurtaracak bırcr şalı sıvet olarak bakaıılara ra*>tlaıımı«> tı 1908 ıhtılalı czılmı> \ ı hırpa lanmıs bır mılletı aaeta tekrar ha jata ka\u^musıabina sevıudırmıM' Oıkkat edıvorum Avnı pbikolojı, çaçımızda ca mevcut Bır ıktıdar dcsışıkhîi olunca halk >nıe ıdarecılcre venı bır umıtlc *arılı jor. lsmet tnonu, 1938 de, kavbedılmış Buvuk Lıderın \erını doldu rabılecek bır devlet adamı olarak bcnımsenmıstı. 1950 de ıktıdara gelen rejıra a\nı coskunlukla alkıs bonn 26 (a a Özel muhabırılaııraıştı n Maus ınkılabını rad muden) 27 agustos pazartesi guvoııun haber vcrdışı erken saat nu A.nkaıaja resmı bır zıyaret jalcrde, pcnccrelcr bavraklarla do pacak olan Turkıveve Yardım natılmistı. 1961 scçımlerınııı ertesı Konsorsıvumu Başkanı tanınmış gunu ıtımad tclkın edecek bır devAlman ıktısatçı ve mahvecılermlet adamı bulmak ıhtnacı ıle, bu Arkası Sa 5 Sn. 3 te tun gozlcr dıkkat kesılmıstı İnanmak Inşaatyüzöiçümü ihtiyacı geçen yıla oranla llimtMHMHIIIIMIIHIIIHII Mısafır Başkan \aıdımciM v* t ^şbakan {«met Inonu doğruc» mejdanda kurulmuş olan platforna gelmışler çahnan Turk ve Anerıkan mıllı marşlaıını dınlemıç "•! dır Mıllı mar^'aıuı dınlenmcum mu akıp Basbakan tnonu \e Başkan Yatdımci'i Johnson a^kcrı kıt a\ı Icftıs etmıslerdıı \skeri kıt anm 5 KIŞI YARALANDI Kumbaıacı 3 okuşunda dun v ukubulan r cı ı >1H r r I ^ ık ta . Utanbul) leftısınde John^on turkçe olarak «Merhaba a*ker» demış, askerı kt Hır trahk kazasında 5 kısı muhtelıf verlermden varalanmıştır Şolor Johnson ve lnönu halkı srlimlarken , taaakı Mchmrt(,ık ı«c •Sagtıl» d ı Sa ıh Kavnak ıdaresındekı 54423 plâkalı taksı vokuştan merken fren• \ e rrukabelede bulunmustuı ler ( patlamnt'r Şofoıun dırek3ivona hâkımıvetı sonunda ancak kal•• •• 1 •• Tohnson mutepkıbcn Mrhmetçık dıumd hındııerek durdurulan tak^ının, ıçınde bulunan Peter ve eşı ArkaM S». 5, Su. 6 da E 1 A \alenDPrk Frank ve eçı Marıanı Şerlmarl ıle Ah Rıza Boztepe adh volculaı sadme netıcesınde Safıf surette v aralanmıslardır R««ımöe ka'avı vjpan taksı vaka mBballınden kaldırılırken gorulujor Thalmayer olayının tepkileri bîiyîik oldu Hukumetle işçilerin goruşleri birbirine uymuyor Ankara 26 (a a ) Çalışma BaKanı Bulent Ecevıt 6 ay ıçın TurKiveve gelmesıne ızın verılmış olan Amerıkalı sçndıkacı John Thalmaverın vurdumu/da kahş suresının uzatılmdtrMsı uzerıne vaptığı ha^ın toplantısı ıle ılgılı olarak bugun bır demeç vermi'tır « Turkıveve sendıkalsr ne?dın Arkası Sa. 5, Su. 4 te yüzde 25,6 arttı Kongrelerde «oz alan a e k g e cı çoşunlukla af konusunu ıstısnid eden polıtı&auUıı kalkınma pU nında ı«çı hakıarına gerektıgı <e kılde ver verılmevısını ve hala tahakkuk ettırılemıven vergı re formunu tenkıd etmıslerdır Bevoglu Ilçe Gençıık Kolunuı vıllık faalıvet raporundakı ıEmek çıler kıtlesımn vergı vuku son de rece agırken hukumetçe hazınanan vergı refoımu tdsarılarında bu vukun azaltılmasimn duşunulme ı r a n e şasıvoruz» cumle^ı oldukt^ ılgı çekmış ve tum delegeler tara fından da alkıçlanmıstır Üskudar ve Kadıkoy ılçe kadın kolları ıle Zeytınburnu tlçe Gent hk kongrelerınde avrı ajrı bıreı konusma v apan Istanbul Mılletve kılı Doktor Suphı Bav kam da ez Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Hikmetı aniaşıldı Bergamada arkeolojık kazılar vapan Alman alımlerı, eskı medeniTetlerın bu mamtaz besısınde meşhur Bergama bujuk kanununun taslara hâkktdılmış ^eklıne rastlamı^lar Bu kanunda «15 vaından kuçuk kızlar pazar terınde valnız dolaşmazlar Savet ralnız dolaşan kızlar bır tecavüze ufrarlarsa suclo cezalandırılmaz) denmekte ımış tite sarkmtılıgın pek eskı de \irlerden mıras kaldığını anla lan bır vesıka Bız de «Kadınlarımız. kızlarımız neye caddelerde rahat Turuvemez oldular11 Bu kotu ıllet bıze kımlerden çeçtı''» d n e merak eder dnrurduk Artık müstenh olalım bı zı bn hale tarıh mahkum edı vor EMlNSU dâvasını Milletlere gerekirse Birleşmiş götürecek Hemal Turkler A. P. nin, EMINSU'ya sızdığı yalanlandı Ankara 1% (Cumhurıvet Teleks> rın da kol ve kanatlannın bır gun ıddıa etmıstır Emınsu Dernegı Ankara tl Idare elbet kırılacagını Kurulunun seçımı munasebetn le Hatıp daha ^onra \ P ve gır»cek Arkası Sa. 5, Su. 5 t e bugun bır toplantı vapılmı>tır Toplantıda soz alan hatıpler zaman zaman h«>% ecanlı konusmalar >dpmı=lar ve da\ alarından ne ba hasına olursa oliun vazgeçmıje ceklermı sov lemışlerdır Konusmalardan evvel ll Idare Kurulunun te'kılı ıçın 11 asıl 11 de vedek u j ' m n seçımı vapılmış rautaakıben ılk sozu Emeklı Albav Fethı Bozk'r almıştır Bozkır konusmasmda ıkı vuzlu polıtıkacıların gavretlerı ı l e kol ve kanatlannın kırıldıgı fakat onlaAjdın 26 (Telefonla) II mız Soke ılçesınde tesı» edılen çım«nto fabrikası Cumhurıyet Bavrammın ılk gunu torenle açılacaktır Şım dılık 5 mıljon lıradan ıbare* olan fabrıka sermavesı v akında 25 mı1 vona çıkacaktır Fabrıka daha açılmadan 30 000 ton çimento sıparışı almıstır Türkiye Konsorsium'u eylül sonunda toplanacak Grev ve kollektif iş akitlerine milletlerarası bir statü veriliyor Ulu«laraıaM Maden Iççılerı Federavonu (IMF) un Obloda vapılan merkez komıte toplantiMnddn bır «ure onre donmuş olan Turkıve Maden Madenı Lşva ve Mdai re banavn Isçılerı bendıkası Başıv^nı Kemal Tuıkler dun bır basın topıantıı vapmıştır 5 vıi'ık plan konu^unda , hukume* tutumunu Mddetle tenkıd ed?n Turkler Yuksek Planlama Ku ru unun hukumet tarafından tavın eriılmış bır taxim nazarı bılgı sahıbı memurla'dan ıbaret oldu^u Arkası Sa 5, Su 3 te Söke çimento fabrikası daha açılmadan otuz bin ton sipariş aldı İ Mes'elenin iç | yüzü bilinmelidir | Ecvet GURESIN vazıyor E E E E E = = ^ E E = E E ^ E = i ZE E E Bazı sendıkaların kurulması veva gehştınlmesı ıçın Hur Sendıkalar Federasvonundan gonderılen bır A.menkalının ıkamet ıznı konusunda alınan karar havlı gurultu çıkardı Amerıkalr sendıkacının ıznı dun akşam bıtmış ve Içışlen Bakanhgı venılemedıgı ıçın memleketı terket mesı usulen kendısıne bıldırıl mıstıı Iznın v enılenmemesındekı reden erı bılmıvoruz Her hal ne Ba^anlık bunlar onemh olmasa ve Amerıkalının davra nısları ıçınde kalsa ıdl ıç ve dısta tepkılerınm gorulmesı mukadder olan bovle bır ka l a r a gıtmezdı ^ımdı Çahma Bakanının fa\a^,utu ıle ızın bır hafta u 1 •< 'ilmı«tır Ama meele artık n/atmakla veva karardan do nll P ıznı \enılemekle bıtmez ' s kapanmaz Çunku kamu oına mal olmıı^tur ve olav vıiandaşın kafa^mda cevaplan dırılması gereken bir takım s r ı jreUerının veıle'me«ı IJIUUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL: tktıdar merdıvenının en vuksek basamagına ııktıkları anda nmıt meşalcsının ısıgında pırıl pırıl sorııncıı kımstelerı tetkıke ialıstım Dusunus tarzlarıııı, raetotlarını u reaksıjonlarını arastırdım Hakıkı bu}üklu|un hanşı olçulerde teşhıs edılebıleceğını duşundum. Tarıhın kendılenne seref rne\kıı \crdıçı bu\uk ısımlere bakıjoram Bunların ıcraatlarında, hcmen hıç bır \akıt, merasımden e\\el bantioların halkı o\alamak ıçın raarşlar çalmasını andıracak sekılde çurultulu propaganda kampanvaParıs 26 (A A ) Fransız polı«ı larına rastlanmıvor Napolyonun Başkan De Gaulle u oldurmeve te > cnı bır hukuk duzenı yaratması, şebbus eden gızlı komandolarm Hamılton'nn bır malı sıstem kur ızını tesbit etmek ıçın arastırmaması, vahnt Ataturk'un kultur ha larına devam etmektedır Bıldırıl ^atını degıstırecek bır ınkılâp >ap dığıne gore polıs araştırmalarını roası, ehemmıyet ve degerı eser Arkası Sa 5, Su 4 te orta\a (.ıkınca gorulmuş ve anla sılmıs ıcraat orneklerıdır. Bır mnddet ıktıdar mesulıyetını tasıdıktan sonra halkı haval kınklığına ngratmıs ıdarecılerde ıse, durnm tam a m n l e farklıdır Bunlar, her nedense halkın bır seve guvenmek ıhtı\acını ıstısmara mcraklıdırlar Sonuııda eserlerını konusturamn acak olanlar baslangıcta parlak ıktısacıi ve^a dıploraatık zafcrlcr m vaadcderler Bır taraftan hadıseler labıı sevrınde suruklenırken dıger Scimatvadan kııaladıgı bıı Sdiı taraltan vaptırdıkları propasanda dalla denıze açıldıktan sonıa va \ukdiıd?kı ıcsım bır m e h t e r bozuııtusu ıam «okdk ortajindakı konseıı ı') larla halkı o\aUma\a tesebbus e nında bulunan İ U \aşındakı ta ı sııa'inda mı cekılnııstu' Havır' voksa t a n h ı oır fılım mı ce^nlıvor'' O da degıl' Bu derler oocup bılahdire ıntıhar eden 38 sa bır fılımın mahalle aıaUrında reklamını vaptnan \aJik bır sınema saJııbuıın buluşudur < Komıkı Fcrıdun CRGIN şında <5elıha Donme/ adlı kadınla tarıhî Arkası Sa 5 i u 3 d( Şehır Haban Efendı > mn tuluat 1 umpan; ası devrınden bu v ana fazla bır degışıklık j ok her halde Arkası Sa. 3 Su ^ te De Gaulle'e suikast yapanlardan ikisi dün tesbit edildi G rnıua » * . . • • ; • • • : .•• Bandırmanın su dâvasını 2 din adamı hallediyor Sahile boş dönen sandalm esrarı dün çözülemedi BULUS! Bandırma 26 (Telefonla) llı mı<.ın en muhım davası olan su . eselesı ıkı ajdın dın adamının a v t'gı kampanva ıle hal voluna S rmektçdır llahıvat Fakjltesı mezunu olan Emekü Muftu \u71 Llker ıle ılçemız Hajdarçavus Lomıı \ ai7i Yusuf Akozer mahall bır gazetede \av ınladıklan bıld rı 1 e halkı vaıdıma davet etmısleı U vardım olarak 10O0 er lııa hı bede bulunmuşlardır 1 mıUor lırija çıkacak alan su t»,ıslerı ı ın dın ndamları smemalara ve suva Beledıvenın cuzı bır zam \apmasmi da teklıf etmıslerdır = 3 ıNıvazı Ulker bu vaıdımUr 1. ın E [«Her ıhtıvacm hallnı dev letter | beklemp* c Tiaz e'hı ıiıigı ıle ;?r l dım edecegız» âeau$tır. .ıiıiü r.e veMle vermıtıı Ltclir. ~ Amenkalı sendıkdtı haksız 1 E ga ugramı^ adamın davıanı la E rından da ılerı olarak pek vu ; karıdan konuşmu? ve adetd hukumete mevdan okumıiîtuı Bu bakımdan tçışlerı Bakan ~ lıgının karanlıkta kalan bıı E ta/vim noktaları avdmlatmds E gerekır dıvoruz E Evvela ne vapnuştır bu \ E merıkah'' Iç ışlerımıze karıs ş mıştır, nelere karışmıştır Morrıson fırması ıle avlaı ~ danberı devam eden muta ~ delesı hakıkaten fırmeinın kd E nunsuz hareketlen v u z u n d e n E mıdır 7 Yok=a bunun b r arkd E vonu sovlentılerde olduğu gı E bı hudutların dısmdan ge ^ len b zım bılmedığımız bıı = îeçmısı mı vaTdır*1 \ e nına et =: as 1 o|r«nılmesı gereken nok E ta bu zatın bovlesıne vukan E dan konuşmak \e kafa tutmak E \etkı ve cesaretını pcreden al ~ dıgıdır Ş Dıvor ki «Berı k niie h1 ~ Arkası Sa 5 Sıı M a = 1111 MimııııııııııiMiıııımmııııımııııııııııııııııııııiMiıııımıınir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog