Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ CÜMHLTtÎYET 26 Ağustos 1962 Bizde ülimpiyad Uyunları tertip edilebilir mi? Sarı kırmızılılar iki hazırlık maçı Tatlı hapal Türkiyede bugün tam mânasıyle hiç bir sporun beynelmilel kaidelerini gösteren Türk çe doğru bir eser voktur. Hıç bir spoıu beyneimilel ölçüde yapacak tam vasıfta bir saha, bir salon. havuz mevcut değildir. Dünyada mevcut sporlarda kullanvlan âletler Türkiyede mevcut olmak şöyle dursun adlannı sayacak kimse yoktur. Türkiyede spor edebıyatını teşkil eden kitapların sayıs: yenı ve eski harflerle yırmıyi bulmaz. Türkiyede cint, disk. çivili papuç, start tabancalar yoktur. Şımdi . bütun yazd.ığım. bu şartlar tahakkuk ettikten sonra Türkiye Olımpiyat Komitesi Beynelmilel Olımpiyat Komitesine falanca sene oümpiyatları için Istanbulun namzetligini koyacak. Komite buraya bir fennî komisyon gönderecek, tesisleri uzun uzadıya gezecek. vasıflarını görecek iaşe ve iskân şartlarım, seyahat ve nakil vasıtalarını öğrenecek.. ve bir rapor verecektir. Bu rapor lehte olursa diğer namzet şehirlerle birlikte oya konacaktır. Beynelmilel gelenek odur ki bır olımpiyat yapıhrken gelecek olimpiyadın şehri bellı olur. Nitekim cMelburna da Roma belü olmuştu, Roma' da da Tokyo malum idi. 1968 için Avrupa ve Amenkadan bir çok talip şehirler var. Fakat yıllardanberi muazzam bir spor eforu sarfetmiş olan Moskova veya Budapeştenin ve bilhassa Macarlarin spor âlemindeki gayretleri gözönünde tutularak, Peştenin seçilmesi ihtimaü fazla kuvvetlidir. Bu da önümüzdeki yıl belli olacak. Türkiyeye gelince; olimpıyatlardan evvel onun yapması artık bir borç haline gelmiş olan Akdeniz oyunları var. Önce onları deneyelim. Çünkü 1951 de Mısır Olimpiyat Komitesi Reisi Tahir Paşantn teşebbüsiyle tesis edılmiş olan bu oyunların birincisi 1951 de Iskenderiyede, ikincisi 1955 te Barselona'da, uçüncüsü 1959 da Beyrutta yapıldı. Dördüncüsü için tekrar Mısır talip oldu; vermediler. Atina istedi; kâfi görmediler. Adeta zorla Napolinin sırtına yüklediler. Italyanlsr ise Roma olimpiyatlarınîn 20 yıllık rekor kırıldı Ankara, 25 rTelefonl») Bufün çehrinıiz müstakil atletizm pistinde yapılan gruplar ırası puanlı Türkiye şampiyonasında gülle atmada senelerdir kırılamıyan rekoru nihayet M. Ali Aydede 15.30 luk bir atısla kırmıstır. Eiki rekor tam 20 sene evvel Ankara 19 M>yıs stadmda yapılan bir müsabakada 1520 ile tbrahim Önuçar ta tulmadan bu ışi almak istemiyorlardı. Napoli, ıki tnılyon f nüfusu ve muazzam spor ve t Galatasaray dün Dolmabahçe I turıstik tesislen ile buna an İ .tadında Taksim ile yaptığtı ilk' cak belediyesınin ısrariyle razı t hazırlık maçını açık farkla kazan oldu. t dı: 61. Böyle muazzam organızasyon / ; Oyunun başından sonuna kadar Fraser Bungert tnaçmdan bir enstantane ları yapmak için memleketin r j hâkim ve âdeta tek kale oynıyan fennî ve idari bakımdan yüksek f ; Galatasaraylılar zaman zaman bir spor potansiyeline malık f j göz doldurucu bir futbol gösterolması lüzumunu düşunmesek f • diler. bile yalnız 15 sporda, 15 mil t letin katılacağı Akdeniz Oyun f I Maçın ilk golünü Taksim kayları tesisleri için dahı, 100150 f I detti. Kevork'un çektiği frikik atıtnılyon lira sarfını ve bunun şı Bülent'in bakışları arasında ; için de 45 senelik bir zaman kaleye girdi. Golden sonra G. Sa ; koymayı, alelhusus mutlaka ray toparlandı. 12. dakikada Erdo • bu işlerin başıha beş, O tane n ğan kafa şutu ile beraberlifi te1 Beynelmilel lurnuvada dün oydün hakikaten seyırcileri kendile bundan evvel yapılan Beyrut tur min etti. Devre başka kayda değer ' yabi.ncı mütehassıs getirmeyı nanan iki dömifinal karşılaşması. rine hayran bırakan Roy Emerson nuvaçındaki maçın rövanşını oybir hareket olmadan 1 1 kapandı. ! T.E.D. santrakortunu dolduran ile Nea! Fraşer. her şeyden evvel nıyacaklardır Ekrem KARPAT run devlet elınde ne kaüar faIkinci devreye G. Saray hızlı misli görülmemis kalabalığa tenıkir, yoksul ve bikes hale gel girdi. 46. dakikada avuttan çevrisin bütün inceliğinj ve güzelliklediğini benim kadar acı ile his len bir topu Erdoğan ksleye şutrini sunmuştu. ve tahmin eden ancak bır kaç ladı (21) 53. dakikada K. Erolun Wimbledonda finalde Rod La kışt kalmı.ştır. pasını Mete gole çevirdi (31) 58. ver'e mağlup olan meşhur solak Onun için şüphesiz turistık riakikada Ayhan'ın pasmı çok iyi bır buluş olarak ortaya atılNeal Fraser, genç Alman raketi takip eden Erdoğan gol adedini mış clan bu fikre bir tatlı haBungert karşısında rahatça alabidb'rtledi. yal demekten kendimi alama leceği bir maçı lüzumsuz yere si62. dakikada Ayhan ve 63. daki dım nirlenerek tehlikeli vaziyete sokkada K. Erol iki gol daha kaydeTiirkiye, yukarıda saydığım tu. îlk iki set karşısmda hayalet dince G Saray sahayı 61 eal'P 11 maddelık işleri bugün ciddi gibi duran Bungert, üçüncü settc terketti. Bu antrenman maçında bir plânla başlamak şartiyle seyirci avantajı ile 7/5 galip gelirkalede Altay. Kadri. Ayhan, K. 15 sene sonra ancak başarabiken Fraser bir kaç defa raketi eErol ve Erdoğan göz doldurdular. lir; ondan sonra olimpiyat oB Erdoğan, G. Sarayın ilk goltuıü atarken linden atmıştı. Ama neticede yinp Hakem: Mustafa Güzkaya. yunları tertibini akla getire(İbrahim Köseoğln) ustahğını gösterdi ve maçı 6 U / G. Saray Bülent (Altay) • B biliriz. Çünkü böyle şeyleri ya 6/2 5/7 ve 6/2 lik setlerle kazanOyunun ilk golünü G. Sar«y 26. Erol K. Ahmet . K. Erol. Bahri. iyi yapmalı, ya hiç yapmama; Kadri llhan, Selçuk, Ayhan. Erdo dakikada kazandı. Talâtın ortadan hdır. Memleket prestijini, falso V mağa muvaffak oldu. savurduğu sut B. Spor kalesine Ikinci karsılaşmada ise çıkardı j ğan, Mete ve bilgisizlik yüzünden kepaze 202122 ağustos gunleri Kalamış etmek ve dünyanın diline düğı oyunla seyirciyi hayretler içinTaksim: Mateos . Garbis. Niko girdi. 41. dakikada İbrahim topla Asabilegen ve set kaybeden Fraser, resimde göriildüğti eibi raketi şürmek kimsenin hakkı değilde bırakan Roy Emerson, şimdiye lau Cent. Artin. llksen Kevork. 18 içine dalınca Devecinin yaptığı koyund^ Yunanlılarla yapılan yel duvara fırlatarak hırsmı almıstır. (Salâhattin Giz) kasdi faulü hakem penaltı ile ce ken yarışlalrında dost memleket dir. Bizim millî eğitim progkadar turnuvalara gelen en usta • Vahe, Varujan, Minas. Jorj. zalandırdı. Metin penaltıyı gole sporcularımn elde ettıkleri başarı ramımızda acaba spora ne karaket olduğunu gösterirken. aynı G. Saray A B. Spor çevirdi. Devre 20 G. Sarty lehine karşısında içimizi çekerek hayran dar yer ayrılmıştır? Bakınız, zamanda rakibi Wilson'u çökertti., Galatasarayın ikinci tertibi A ta kapandı. daha dün Yunanlılarla başbahayran baka kaldık. O ne tekne8/3 6/1 6/1. kımı adı altında B. Spor ile karşa yaptığımız basit bir yelken şılaştı. Bu maçta takım. B takı İkinci devrenin 70. dakikasında le», o n e teçhizat. Ya bizimkiler; Finaller bngün oynanıyor Milli lig maçlarının birınci dev yer). (Hasköy Galata), (Y. K müsabakasını kaybetmiye başmından daha dağınık gözüktü. ö y Güngör kafa ile takımının tek go onlarirt yanında arzettikleri hazin T«k erkeklerde finale kalan ve re fikstürü dün ilân edilmiştir. Emniyet Taksim), (Yenişehir layınca, misafir rakiplerimizi le ki B takımında oynıyan bazı lünü çıkardı ve maç 21 Galatasa manzara karşısında iç acımızın ne Lig maçları 8 eylül cumartesi gü Toprakspor), (İzmir Demirspor denizde yalnız bırakıverdik... olduğunu tasavvur etmek güç deoyuncular rahatça A takımında ray lehine bitti. Federasyon Reisi de: nü baslıyacaktır. ğil. Buna mukabil onlar da bizim Hakem: M. Afir ;er alabilîrHi. İzmir Ülküspor). îlk gün İstanbulda Doimabahçe Biz bu teknelere yeni biG. Saray A.: Turgay Candetmr, yelken oenneti Istanbulumuz karstadında Beykoz ile Feriköy karniyoruz, diyordu. Kimse de çı ' B. Ahmet Suat. Ergun, Uğur . şısında hayranlıklafrını ve sonra şılaşacaklar, ikinci maçı ise Feneı kıp: Tank, Turhan, Metin, Talât, îbra da halimizi görerek hayretlerinı bahçe ile Kasımpaşa yapacaklar Neden önce kendi aramızgizleyemediler. Kim çağırdı bu him. Ankara 25 (Alı Abalı bildiriyor) dır. da bu teknelerle yanşa alışma < dostlarımızı? Nemizi göstermek Fenerbahçe bugün şehrimizdeki B. Spor: Markuço Derecı Maru için? dan yabancılarla yanşa girdik? (' Yine ilk gün maçlarından olmak ilk maçını 21.30 da Hacettepe ile li Günay, Avram. Alpay Arisdiye sormadı. Çünkü spor i$ < Ahır dahi olamıyacak ve bir meı yaptı. Bu maçı 21 kazanmalarına üzere Ankarada P.T.T. ile Hacet to, Beyhan, Kazancıoğlu, Güngör, leri artık bürolarda ve kalembele ortasına oturtulmuş olan Ferağmen sarı lâcivertliler tatmin tepe, tzmirde de Altınordu ile tz lerde bir kırtasiye işlemidir. Kema!. mirspor oynıyacaklardır. derasyonun start mahallini mi? kâr görunmedıler. Sporu herkes bilir ve herkes Besiktaş futbol takırm bu gece Pazar günü ise yapılacak maçlaBozuk evsafta teknelerimizi mi? Oyunun ilk golünü 5. dakikada idare eder. Hele hükümet a=aat 21.30 da Doimabahçe stadında Yoksa birkaç tanesi binbir müsF. Bahçeliler yaptılar. Mustafanın rın programı şu şekildedir: damları anadan doğma spor âtspanya ligi dördüncüsü şöhretl; Dolmabahçede: külâtla getirtilmis olan mnstesna ortasını Abdürrahman gole çevirdi. limıdirler. Devrenın bitmesine 5 dakika kala bez yelkenlerimizi mi? Ne diye İstanbulspor Yesildirek, Beşık Valencia ile karşılaşacaktır. (Arkası var) Kadrosunda 10 millî futbolcu bu H. Tepeliler Erol vasıtasiyle bera taş Vefa. dâvet ettılet acaba? Onlar da elberliği temin ettiler. îkinci devrebet bizleri dâvet eder, bir »eyahat Ankarada: Gençlerbırlıği Ş. Hi lunan Valencia takımmın formda nin ilk yansında F. Bahçe, ikinci lâl. bir Beşikta? ile yapacajı maça bu vesilesi daha elde etmiş oluruz di yarısında da H. Tepe baskılıydı. 59. yük bir ehemmiyet verilmektedir. ye mi? Niçin acaba? Kendimıze İzmırde: Altay Goztepe. dakikada Selimin fevkalâde ortabiraz olsun çeki düzen vermeden G. Saray, milli Hgteki ilk maçı Her iki tarafın da mesul adamlasını Hilmi yerden bir vuruşla H. nı 22 eylülde Izmirde Karşıyaka rı muhtelif sebepler ileri sürerek dostlarımızı çağırarak bilmediklelrı rafından 1942 yılında tesis edıimis Tepe kalesine soktu ve maç da 21 V halimizi göstermek suretiyle aleymaçı kazanacaklannı ifade etmi;a karşı oynıyacaktır. F. Bahçenin galibiyetiyle sonuçti. himıze olan bu kötü propagandaSporTotonnn ilk hafta protrsmı lerdir. İlk gnnde alınan netieeler soyle landı. Milli lig maçları ile birlikte | yı yapmış olanlar mesul tutulma Vatencia takımı dun saat 11.00 F. Bahçe: Hazım Nedim, Özcan dir: yacak mı? 7 memleket yelkencı(Basri) Avni, Özer, Şeref Mus SporToto da başlıyacaktır. Spor de Doimabahçe »tadmda bu karşı100 metrc: • lerini dâvet etmişiz de kabul eden yaparken tafa, Lefter, îbrahim, Selim. Ab Totoda yer alan ilk hafta maçları laşma için antrenman 1 Ferruh Oygur (îst.) 11.2 dürrahman (Hilmi). sunlardır: !ar ancak Yunan dostlatımız olSiyahbeyazülar da son hazırlıklamus. Ne isabet, yoksa yedi düve110 engelli: (Beykoz . Feriköy), (Fenerbah rını tamamlamışiardır. Diğer taH. Tepe: Atar Yılmaz, Aydın I le kepaze olacaktı*. raftan bu geceki maçta Doimabah1 Enis Hanna (Mers) 17. Suphi, Abdullah, Kecdet Metin, çe Kasımpaşa), tstanbulspor Bugün Beşiktaş ile karşılajaeak Valencia, dünkii antrenmanda Samı, Teoman, Remzi (Tamer), Yesildirek), (Be^iktaş Vefa). (P çe Madının yeni inşa edilen tribüH»kkı ATRI 400 metre: (Tiilây Divitçioğlu) (îst. Yeiken Kulubü Başlc&nı) T.T. Hacettepe), (Eyüp Sarı 1 nü hizmete açılacaktır. 1 Fahir Özjüden (lst.) 49.6 Erol. Yazan : Burhan FELEK ) yorgunluk ve ağırlığından kur r. Galatasaray A: 2 B.Spor.t Galatasaray B: 6 Taksim: 1 Tenis iurnuvasının finalini bugün : N. Fraser ve R. Emerson oynuyorlar Acınacak bir durum Millî lig fikstürü açıklandı \ F. Bahçe Ankara'da H. Tepeyi 21 yendi Beşiktaş, Valencia ile bu gece karşılaşıyor lllllllllllllllllUMIIlllllllllMIIHIIIIIIIIIIIIIinillllllHIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIUIIIIIIlllllllllHlnuirfnuilllllllllllllllllllllllllMllll Beykoz İcra Memurluğundan: Gayrimenkul Satış tlânı Ml/471 Bir ipotek boreundan dolayı merhun olup sthsına karar verilen Beykoz Paşabahçe Incir köyü mahalle»i Şehitlik caddesinde kâin Tapu sicilinin 214 sahifesinde kayıtlı en eski 31 eski yeni 70. 72/5 kapı numaralı 277 ada ve 43 pafta 29 parsel sayılı 7 18 mett'ekare miktarında kayden arsa ve hâlen üzerinde binalar bulunan Gayri menkulün birinei açtk artırması Beykoz îcra Dairesinde 19/9/1962 Ça»şamba günü saat 1617 de yapılacak ve sürülen pey muhammen kıymetin •« 75 ini bulmazsa • ' ikinci satışı da 29/9/1962 Cumartesi günü saat 1112 ayni yerde yapılacaktır. Münadi tarafından üç defa nida ettirildıkten sonra en çok teklifte bulunana ihale edilecektir. Gayri menkulün halihazır durumu : Tapu kaydına nazaran arsa ise de kaydın beyanlar hanesinde yazılı bulunan ve Şehitlik caddesinden girilen ve 38 kapı No. tasıyan ve borçlu Niyazi Çeltik tarafından marangoz atölyesı olatak kullanılan kârgir dükkân içinde elektıık var dır. Bu dükkânın bitisiğinde 38/A. kapı No. tasıyan küçük bir hol üzerınde iki oda ve bir mutbah ve bir helayı havi tek katlı elektriği olup suyu bulunmayan ve ayda 70 lifra kira getiren bir ev ve ayrıca 38 kapı No, lu dükkân ile 38/A. kapı No. lu tek kapılı evin üzerine ve 38/C. kapı No. lu depo yanından ve borçlu arsası içinden 1 7 basamak mozayik merdivenle çıkılan ve cümle kapısından girilince büyük bır hol üzelrinde dört oda ve bir mutbah ve bir helâ ve bir banyosu bulunan ve tamamı kârgir olup elektrikli ve susuz ve üzelri Marsilya tipi yerli kiremitle örtülü ve borçlunun oturduğu anlaşılan ve altı 38 No. lu dükkân ile 38/A. kapı No. lu kiralık ev ve üzerinde yukarda müştemilâtı yazılı bulunan ve 38/B. kapı No. sunu tasıyan bu evin 38 kapı No. lu dükkân ile 38/A. kapı No. lu ev ile ayrılma imkânı bulunmadığından heyeti umumiyesine bilirkişi tarafından 150.000.00 yüzellibin lira kıymet takdir edildiği, 38/A. kapı No. lu evin bitişiğine yapılan 38/C. kapı No. lu tamamı kârgir ve üzeri beton terası olan elektrikli ve hâlen depo olarak kullanılan tek katlı depoya da 30 otuz bin lira kıymet tâkdir edilmiştir. Yine 38/C. kapı No. lu deponun bitisiğinde tek katlı bir hol üzerinde iki oda bir mutbah bir helâ ve bir banyosu bulunan üzeri Marsilya tipi yerli kiremitle örtülü elektriği olup suyu bulunmayan ve ayda 100 lira kira getiren eve de 25 yirmibeş bin lira kıymet takdir edildiği ve bu binalatdan artan arsa kısmının da bu binaların bahçesi olarak kullamldığı ve şu hale göre üzerindeki binalar dahil tamamı 205.000,00 ikiyüz beşbin lira muhammen kıymetlidit. HUDUDU : Tapu kaydı ve kadastro tesbiti gibidir. İstanbul Belediyesinin 31/5/962 tarih ve 3231 sayılı imar durumu ile işbu 29 parsel sayılı gayri menkulün iskân sahasında olduğu ve ayrık nizamda 9.50 metre iftifada inşaata müsait olduğu bildirilmiştir. İşbu gayri menkulün tamamı İstanbul Emniyet Sandığma 4/10/957 T. 3 No. yevmiye ile üç yıl vade ile birinei derecede 7.000 lira ipoteklidir. Bu işe ait şaTtnamesi 27/8/962 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dosyasında açıktır. Pey sürenlerden gayri menkulün muhammen kıymetinin "i 7.5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu talep olunacaktıt; Tellâliye resrai ile ihale damga pulu ve tapu tescil masraf ve harçları alıcıya aittir Vergi borçları ile °i> 3 Tasarfruf bonosu tutarı borçluya aittir. Pey sürenlcrin gayri menkulün o gayri menkulü göfrüp ve kabul etmiş ve beğenmiş ve hali hazır durumu ile işbu ilân ve şartnamesi muhteviyatını aynen kabul etmiş oldukları ad ve itibar olunur. İhale peşin para ile olup talep vukuunda alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir ve verilen mehil içinde ihale bedeli ödenmezse lc. If. K. nun 133. maddesi gereğince satış fesholunup yeniden yedi gün içinde satışa arzedilerek en fazla pay sürene ihal e edilecektir. İki ihale arasındaki fiat farkı ile kanuni faiz ve masraflar birinei ahcıdan tahsil olunacaktır. lijbu gayri menkul üzerinde hak iddia edenlerle ipotek sahibi alacaklılarımn elletindeki evrakı müspite ile birlikte 15 gün içinde müracaatları aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paranın paylaştmlmasında hariç kalacaklardır. Fazla bilgi almak caatları ilân olunur. isityenler 961/471 sayılı dosyaya müra17/8/962 (Basın 14507) 10848 TOPSER KİREMİT ( Reklâmcılık : 3279/10819 ) •<?l J TOPSER F1RII V B » U TIIĞUSI C ( Reklâmcılık : 3279/10822 ) Tiirkiye Emlâk Kredi Bankası A.0. J Kadıköy Şnbesinden: Kartal ilçesinin Yenikarye Basıbüyük tnevkiinde 22 »da, 33 parsel numaralı 298 metrekare mesahai sathireli bahçcli kirgir apartıman aşağıda yazılı şartlar dairesinde Te Türkiye > Emlâk Kredi Bankasımn teskiline mütedair 4947 sayılı kanun f f hükümlerine göre 30 gün müddetle ssrışa çıkanlmiftH. Dnrınnn: lddıah gayrimenkul Kartalın Basıbüyük koyünün Yanikary« mevkiinde tapunun 3 pafta, 22 ada, 23 parsel »aywında müseecel olup 18 kapı layılıdır. Cihadiye yolundadır. 298 metrekare arsası mevcut olup, 150 M2 üzerine insa edılmi» 3 kattan ve 6 daireden ibaret apartımanın 5n eephesinde meveut terasın altında demir file kapılı 3 dükkinı bulunduğu ve ıftıü geçen 6 dairenin caddeye bakan tarafındaki katlarda bulunan dairelerin yekdiğerinin aynı teşkilâtı tnuhtevi re feni# ebatta ve arka cepheye rastlıyan keza üstüste üç dairenin 4e »rvelki dairelere nazaran küçük fakat teçkilâtı va te«ifl«rinin aynı bulunduğu anlaşılmıştır. ARANIYOR Asansor montajları ıçın ışçı aranıyor. Raul Franko. Gaiat» Bankalar Cad. 47/1 T e l : 44 14 27 TOPSER 8 fi BLOK TUĞLA ( Reklâmuıhk : 3279/10820 ) AIRATORAIRJET KOLTUK UNIT RÖNTGEN TAKSiTLE SAKİ CANLISOY DİŞ TABİBLERÎNE l YENİ PARTİ Isveç Malı UDDEHOLM 100 atmosferlik ? Kazan Borulanmız < satışa arzedilmiştir. [ Williams Lectric Shave traş makinenizin kabiliyetini 2 misli artırır. Bu barika mayi sakalınızı eleküriklı trasa hazırlar. 1 Yüzünüzdekj teri temizler 2 • Sakaünızı rraşa ayarlar. 3 Cildinizi yağlatır. EJektirikli traş maktnenizi kuUanmadan evvel jüzünüze Lectric Shave sürünüz. Neticeve havran kalacaksınıı. Müessesesinde Karaköy İzmirlioğlu banl Telefon: 49 49 85 ( İlâncıhk : 6108 10858 ) İ \ X f } METAL Ticaret T.A.Ş. Tünel Cad. Transtürk Han, Galata Tel : 49 5110 Telg. METURAŞ İstanbul ( FAAL : 5279/10817 ) • J KAYIP Emniyet Sandtğı Merkez Şb. »ldığım 49372 No. lu cüzdanırnı kaybettlm. Hükümsüzdür. Zehra Kıprıs Cumhuriyet 10836 ZAYÎ Trsbzon >.'üfus Memurlu#undan ainıış oldugumuz nüfus cüz. danlanmızı zayl ettik. Hükümsüzdür. Gülhanım Zehlr Artf« Zehlr ( llâncıhk : 5676/10862 ) Cumhurtyet 10837 VVilliams Lectric Shave TOPSER 4IÜ BLOK YIGMA TUĞLA ( Reklâmcılık : 3279/10833 ) Büyük dairelerin teçkila*: kapıdan girince büyui bir salon ve salamanja ve bunlara açılan iki büyük oda ve banyo ve bu banyoda bir alafranga helâ ve mutfağı ihtiva eylediği diğer arka taraftaki üstüste üç dairenin de aynı teşkilâtı ihtiva etmekle beraber aalon, salonamanjeleri olmadığı ve drğer tesıslerin aynı bulunduğu ve bahçesinde bulunan kuyudan «uyunun motörle temin edildiği re dükkânların arka kısmına düşen yerde daire odunluklaTi ve bahçe içeririnde de her dairenin aynca kömürlüğü bulundoğn ve bahçe etrafının arka kısımlarının ve dükkânlar hariç olmak üzere ön kısmının beton ve sıvalı bahçe dırvajinm ihtiva ettiği ve binanın dış kısmının serpme bej renkte olduğu elektrik.su tesialerinin müketnmel bulunduğu ve denize nanr tarafmda da köe« balkonları bulunduğu anlaşılmıytır. îsbu gayrimenkulun 206 M2 lik Mmapuı behcr raeirekaresinin 30 ar liradan 8940. lira ve meomuu injaat metrekaresi olan 450 metrekaresinin 300. liradan iaşaat bedeli üzerinden tamamının 135.000, lira ve aync« tera» alttmteki 3 dükkânın da 7.500. liradan 22.500, lira ki eem'Mi 16&440. (yüz altmış altı bin dört yüz kırk) lira 3 birrrfclsi tarafından kıymet takdir edilmiştir. ÎMAR DURUMU: Yeoitorye muhtarlıgimB 4JJ.980 T. ve 113 sayılı yazısında yapılacak insaat komşu payı olarak üçsr metre mesafe bırakılacağı ve binanm y»lc>an be« metre geride olaeağı bildirilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI. 1 Satış acık arttırma iit re 4947 »ayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası kanununun 17 nci maddesi hükümleri dairesinde 26 eylül 1962 çartamba günü saat 10 dan 1150 a kadar şubemiz binasında yapılacaktır. 2 Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel takdir olunan kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak jartiyle arttırma süresi 10 gün daha uzatılır. İlk arttırmada tekiif edilen bedel takdir edilen kıymetin »o 75 ini bulduğu veyahut 10 uncu 6 ekim 962 cumartesi günü saat 1 0 dan 11.30 a kadar yapılacak ikinci arttırmada tekiif edilen bedel banka kanununun 17 nei maddesinde yazılı hadler dahilinde bulunduğu takdirde üç defa bağırıldıktan sonra gayrimenkul isteklisine ihale edilecektir. Aksi halde mezkur madde hükümleri dairesinde işlem yapılacaktır. 3 Arttırmaya girenler, tahmin edilen değerin •» 7 1/2 u / nispetinde teminat akçesi vereceklerdir. Satış peşin para iledir. Istenildiğinde 20 gün kadar süre verilebilir. Birikmiş vergiler satış parasından ödenecek ve tapu harcını, tellâliye resmi; tâviz bedeli, ihale karar puUarını alıcı verecektir. 4 Satış parası zamanında ödenmezse icra ve iflâs kanununun 133 üncü maddesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat eksikliğinden sorumlu bulunacaktır. 5 Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer. bu mal üzerindeki haklarını, faiz ve masraflar için ileri sürdüklerini, belgeleriyle birlikte 15 gün içinde Bankaya bildirmelidirler. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabıt olmadıkça satış parasmm üle»tirilmesine giremiyeceklerdir. 6 Şartnamede yazılı hükümler dışmda kalan hususlarda banka kanunu ile icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde muamele yapılacastır. 7 Şartnameyi bugünden başlıyarak bankamızın 959/28 nuamralı dosyasında herkes görebilir. Îsteklilerin, bu tarihten itibaren satış şartlarım görmüş ve kabul etmiş sayılacakları ilân oliinur. (Basın: 14506 10849) Üniversitemız Fen ve Edebiyat Fakültesi BEŞERÎ İLİMLER BÖLÜMÜ'ne Ingilizce dersleri için Türk ve yabancı uyruklu Öğretim Görevlisi ve Asistan ahnacaktır. 1. îsteklilerin Ingilizce öğrenimi üzerine Ünıversiteden en az iyi derece ile mezun olmalan şarttır. Ingilizce lisan öğrenimi üzerinde tecrübesi olanlar tercih edilir. 4 2. Ünvan ve ücretler, «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akade } mik Personele Verilecek Ünvanlar ile Görevlendirme Şartla â rı ve Usulü Hakkında Yönetmelik> gereğince verilecektir. t 3. İsteklüerin Personel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No: 24, Bakanhklar Ankara adresinden alacakları müracaat formlarmı doldurarak en geç 15 Eylül 1962 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar Rektörlüğe vermeleri rîca olunur. (Basın 14015 A. 8852/10826) Orta Doğu Tsknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Alçı taşı satın alınacak Bartın Çimenio Fabrikası Müdiirlüğünden: Fabrikamız ihtiyacı için 2.000 ton alçı taşı; kapalı zarf usulü ile 4 Eylül 1962 günü saat 15.00 te Bartın; Çimento Fabrikası Müdürlüğünde ihale edilecektir. Bu işe ait şartname; Ankara Kavaklıderede Türkiye Çimento Sanayii TA.Ş. Genel Müdurlüğümüz; İstanbulda Galata Güzel izmir hanında İrtibat Müdürlüğümüz ve Bartında Fabrika Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından; ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 14519/10850) İfalyan Lisesi ve Ticaret Okulu 1962 1963 ders yılı orta hazırlık sınıfları eylül dönemi giliş imtihanları namzet öğrenci kaydına başlamıştır. Giriş imtihanı 17 eylül 1962 Pazartesi günü saat 9 da yapılacaktır. Namzet kayıtları 12 eylül 1962 gününe kadar her gün saat 9 ilâ 1200 arasında yapılmaktadır. ADRES: İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu Tomtom sokak 1113 Beyoğlu Tel: 44 13 01 (Basın 14U3S 10830) f f f $ 4 0 f r t f * * J * 1 Dış piyasadan Semitreyler mübayaa edilecektir. . 2. Buna ait idari ve teknik şartnameler. Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden, Istanbul'da Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 3. FOB. ve CF. İstanbul fiyatlarını gösterir teklifler (kapalı zarfla) en geç 5/9/1962 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne verilecektir. Postada vâki gecikmeler nazarı dikkate ahnamaz. 4. Tekiif zaıflarının (Genel Müdürlük Satm Alma Komisyonu Başkanlığına) gönderilmesi ve (Semitreyler teklifi) ibaresinin yazılması şarttır. n. Mübayaa ile ılgili akreditif, Ofisimizce açtırılacaktır. 6. Ofisimiz siparisi verip vermemekte veya en az fiyat kaydına uymaksızm riilediğine vprmekte serbesttir. (Basın 14381 A. 9055/10828) Pelrol Ofisi Genel Müdürlüğünden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog