Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHDKİIJLT YKDİ r.Miııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııırııııııu Baştarafı 1 inci sahifede yapmasını onlemek için, çık emrısaklamalandır. sebebinin ilgi çekici olduğuou <öy ni son dakikaya Baştarafı 1 inci sahifede lemis ve bu olayla Türk Hüküme Türkiyede bana karşı harekete gekıymeth arkadaşlarımızdan Muca tinin komünistlere koz verdiğini çilmesi, Morrison Şirketi ile ilgili faaliyet göstermem üzerine doğhit Beşer (Istanbul) ve yardımcısı iddia etmistir. Haluk Besen (Ankara) bu büroyu Türkiyedeki sendika hürriyetini muştur. Türkiyede beni üç defa kurmaya ve faaliyete geçirmeye ve işçi haklarını sağlamağa çalış polis aldı. Sorguya çekti ve her sememur edilmişler, Diyarbakır bü tığım söyliyen Thalmayer, kendi ferinde serbest bıraktı. Beni hiç romuz bir haftadan beri çahşmaya sinin Türk işçisinin sendikalaşma tevkif etmediler. Neden sorguya başlamıştır. sına hizmet ettiğini, sendikaya kar çektiklerini de söylemediler. Doğu llleri Merkez Bürosunu, sı olanların ise iznini uzatmasına Morrison'un Hükümetimize Izmir, 25 (Telefonla) irmir limanında mevsimin ilk kuru Adana'da kurulacak Güney llleri mâni olduklannı söylemiştir. baskı yaptığını mı iddia ediyorsuüzüm ihracatı bugün yapılnus ve İngiltere ile Hollandaya saMerkez Bürosu, onu Izmir'de kurunuz? Şikâyet tılmış olan 370 tonluk üzüm, törenle bir Danimarka silepine lacak Ege Havzası Merkez Bürosu, Elimde vesika yok, böyle bir yüklenmiştir. Ereğli Demir Çelik tesislerini in şey iddia edemem. Gerçek şudur Samsun'da kurulacak Kuzey llleDiğer taraftan, fiatların serbest bırakdmasından sonra Borri Merkez Bürosu takip edecek, şa eden Morrison Şirketini sert bır kı, Mornson aleyhınde sesimi çıboylece Cumhuriyet'in Anadolu ıs şekilde tenkıd eden Thalmayer, bu kardığım gün, bana karsı harekete sa muamelelerinin hararetlendiği görülmektedir. Bugün 9 bin tihbar teşkilâtı yeni bir şekilde ve şirketın sikâyetiyle uç defa sorgu geçilmiştir. Ben Türkiyenin hıçbır çuvallık muamele yapümış ve bu suretle yeni bir rekor kıŞ; yeni bir anlayış içinde çahşmaya ya çekıldiğinı, pohsın kendisinı kanununa aykırı hareket etmedirılmıştır. serbest bıraktığını, Türkiyenin iç ğim halde sınır dısı ediliyorum. = başhyacaktır. Cumhuriyet haber teşkilâtı en işlerine karışmadığını, Morrison'un Morrison her Allahın günu Türk Türk kanunlarına ayE Patnos'ta Urantu Me Diyarbakır'da iki firarî! geniş memleket gazetesi olmak ise her gıtn ettiğini. sendika yone î.ş Kanunlanna aykırı hareket edıvasfını bugün muhafaza ettiği gibi kırı hareket yor. Turk işçisinin insanlık gururu yarın da elden bırakmamak için ticileriyle alay ettiğini, = deniyetine ait bir şeile oynuyor. Sendika yoneticilerı kaatil yakalandı | gereken bütün tedbirleri almakta men bu Amerikan şirketibuna rağ ile alay ediyor.. Buna karşılık Mormensup| hir bulundu dır. larının sınır dışı edılmediğini iddia nson yoneticilerı sınırdışı edilmıDiyarbakır. 25 (Telefonla) İ ederek, «Bu olay Turk ısçi hakla j y o r , Sömürücülüğe karşı ve bazı Bir hafta içinde işlenen iki ci : E Erzurum, 25 (Telefonla) rının sınır dışı edilmesi demektır» şirketlerin îş Kanunlarına muhaBaşbakan İnönü dün nayetin firar eden kaatilleri : E Atatürk Üniversitesi, Patnos şeklinde bazı fikirler ileri sürmüş lefetlerine karşı çıkmam suçsa, bu polisin ısrarlı takibi neticesin : Tinbergen'i E kazası civannda yaptırdığı kabul etti. tur. suçu ıtirai ediyorum. Ben, şahıs ode yakalanmışlardır. ; = hafriyat neticesinde, Milâttan Thalmayer, «Benim buraya gel larak sınırdışı edilişimi protesto Baştarafı 1 inci sahifede = önce 1000 6000 yılları arasınBir lokantacı çırağı olan ve : dan ayrılan Tinbergen ve berabe memle Türk işçisine sağlanan Mil etmıyorum. Özgür sendikaların, özjŞ da Van gölü çevresinde kurulamcasının oğlunu öldürerek fi ! rindekiler, İnönü ıle teknik temas letlerarası Sendikalar Teşkilâtının gür insanlann sembolü olarak sıE muş ve devam etmiş olan Urar eden Mehmet Koyuncu ile : larda bulunduklarını, Tinbergen' teknik ve para yardımını, sınır dı nırdışı edilişimi protesto ediyorum. dedikten Bu olay Türk işçi haklarının sınırE rartu devletinin mevcudiyetini kendini yarahyan ömer Say ; in plân üzerindeki çahşmaları tat şı edilmem önliyebilir» sonra, Federasyonun, kendisinin lık'ı öldürerek arkadaşı Meh • minkâr bulduğunu E meydana çıkarmıştır. Kazılar açıklamışlar yerine başka bir temsilci göndere dışı edilmesi demektir. Şanlaj mı? met A!i Direk'i ağır surette • dır. ;•; neticesinde; Urartu medeniyeceğine ihtimal vermediğini, Morriyarahyan Hatip Akalın, Em. • Basın toplantısını mütaakıp, ~ tine ait bir tapınak ve sarayı Başbakan Ismet tnönü ıse Baş son'dan Türk işçisinin haklarını isniyet Müdürü Celâl Pekrek'in \ E bulunan büyük bir şehir keşbakanhktan ayrıhrken, Tinbergen tediğinı, bunun görevleri içinde Türklş Genel Merkezinde toplanan başarılj takibinden sonra yaka | le göruşmesı hakkında J. E fedilmistir. Hafriyatı Prof. Keherhangi olduğunu, Ereğli mitingine katıl işçi temsilcilerinden bazılan, lanarak tevkif edilmişlerdir. ! bır açıklamada bulunmamış, sade masının da görevi olduğunu, Türk Thalmayer'in Adana'daki ve ban mal Kalkan ve arkeoloğ Razi ^ Temızer idare etmektedır. ce. «Geliş ve gıdışlerinde daima işçisinin çabasının başarıh olacağı kadaki parası ile ilgili işleri tamamlıyabilmesini sağlamak üzere kendisı ile gorüşürüm» demıştir. nı söylemiştir. memleketimizde birkaç gün daha E « Ayakbastı » parası tktisadî tşleri Süratlendirme Cevapları kalması için Çalışma Bakanı BuKuruln toplandı Daha sonra sendikacı ile gazete lent Ecevit nezdinde teşebbuse E devam ediyor Ankara, 25 < CumhumetTeleks) cıler arasında şu konuşma geçmış geçmişlerdir. Ecevit, geç saatlere Iktisadi tşleri Suratlendirme tir : kadar yaptığı temaslar sonucunda = Biga, 25 (Telefonla) Bıga Kurulu bugün saat 10.30 dan 14 e Türkıyeyi terkedeceğıniz ne bir neticeye ulaşamamıştır. Kendi^ ıle Bandırma arasındaki yolun kadar süren uzun bır toplantı yap zaman soylendı? sı hakkında verilecek kararı, Türk Gonen ilçesinden geçmesi do Kesin olarak son dakıkada gı Is Merkezinde işçi temsilcıleri ile z: layısiyle, Gonen Beledıyesi, ilmıştır. bcklerken konuştuğumuz Thalma~ çe içinden geçen vasıtalardan Toplantıya katılan 6 Bakan, top deceğım bıldırıldı. Ikamet suresı uzatılacak diyen yer, muhabirimıze. «Bu gece hiçbir E ayakbastı ücreti olarak 100 ku lantıdan ayrıldıkları sırada iki ta^ ruş almaktadır. raflı anlaşmah memleketlerle ti ve bugün gıdeceksinız dıyen kım suretle memleketimizi terketmıyeceğinı» söylemiştir. Ayrıca bu ola| carî münasebetlerimizin durumu dır? Ş; Soförler olayı protesto et Bır aydan berı müsaade almak yın Morrison firmasına yaptığı bır | ve Devlet Demiryollan eşya nak:= mektedır. şantajdan ilerı gelip gelmediğını j üye tarifelen konulan üzerinde ıçın uğraşıyoruz. İki gun once Içış sorduğumuz Thalmayer, «Bu sorulerı Bakanı, Türklş KonfederasyoFılllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII Ankara. 25 (CumhuriyetTeleks) tetkiklerde bulunduklarını açıkla nu Başkanı Seyfı Demırsoy'a, be nuza gülerım. Ben hiç kimseye şantaj yapmadım. Morrison kanunu 14'lerden Kâbıl Buyükelçilıği mışlardır. Demiryollan eşya nakliye tari nım ıçın «Burada kalmasını kabul ihlâl ediyor da bir şey yapılmıyor. Müşavirı Fazıl Akkoyunlu bu saettik..» demıştir. Dun Emnıyet Gebah Çankaya Köşkünde Cumhur felerinin tetkiki sırasında bilhas nel Müdür Yardımcısı Ferıt Kubat Ben kanunu ihlâl etmediğim halde başkanı Cemal Gürsel ıle bir mud sa demir cevherinin maliyetin al son sözun bugün söyleneceğini bıl benım hakkımda böyle bir karara tında naklı hususu ele »lınmıs ve dırdı. Bugun 11.30 da da «Memle varıhyor» demış ve «Sonra benim Izmır 25 (Telefonla) Bu akşam det göruşmüştur. karara bağlanmıştır. Türkiyenin iç işlerine müdahale Bu münasebetle kendisiyle görüş Türkiyenin gelişmesi, tarımdan ketten çıkacaksınız» dedıler. saat 19.45 te Izmir Manisa yolun Türklş Başkanı Seyfı Demir ettiğim şeklinde de iddialar ortadaki Bclkahve mevkiinde 1 kişinin tüğümüz Akkoyunlu, «Eski bir arya atılıyor. Ben kimim ki böyle •iyade. sanayileşme soy bu duruma ne dıyor? ölümu, 9 kişinin de yaralanması ile kadaş olarak nezaket ziyaretınde mudahalelerde bulunabıleyim» sözyönünde olacak Demırsoy burada değil, Ayan leri ile hakkında ileri sürülen idnetıcelenen bir trafik kazası ol bulundum» demıştir. Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks) cık'a gıtmış bulunuyor. muştur. Fazla sürat yüzünden 71082 Öte yandan Curahurbaşkanı Gurdialara cevap vermek istemiştir. Bu akşam Türkıye'den çıkacak plâka sayılı kamyonetin dıreksıyo sel ile Hükümet arasında bir ihti Türkiyenin uzun süreli gelişme nuna hâkım olamıyan Orhan Goç lâf olduğuna dair çıkan haber üze si tarımdan ziyade daha çok sa mısınız? Çalışma Bakanı Bülent Ecevit' Işlerımı bitırmeden gıdemem. in, Içişleri Bakanı Sahir Kurutlumen, önce Manisa ıstikametinden rine Başbakanhk bugün şu tebliği nayileşme yönünde olacaktır. Altı aydır buradayım. Evım, eşyagelmekte olan Musa Gur idaresin yayınlamıştır : Türkiye gibi az gelişmiş bir topoğlu nezdinde yaptığı teşebbüs dekı at arabasına ve arkasından da lumun ilerı bir hayat seviyesine larım var, arkadaşlarım var. Ada«25 ağustos 1962 tarıhli Zafer ga ulaşması içın «Tarım sektörüne mi na'da bir bankada hesap açtırmış mü'îpet sonuç vermiş ve ThlmaScyıt Basak ıdaresındekı Manisa 78264 plâka sayıh otobuse çarpmıs zetesinde, Sayın Cumhurbaşkanı yoksa sanayi sektörüne mi önce tım. Bu gece gıdergem o ne ola yer'm memleketimizde bir hafta kadar daha kalabileceğini Kuruttır. Şıddetle vukua gelen musade Cemal Gürsel ile Hükümet arasın lik ve ağırlık verilmelidir?» şek cak? Hazırlanmam bır, iki veya üç luoğlu kendi yetkisini kullanarak me neticesinde otobus şoforunun da beliren ihtilâfın hâd safhada linde yapılan tartışmalara kalkın hafta sürebihr. yanında oturmakta olan 9 yaşında olduğu hakkında bir haber intişar ma plânında şu şekilde cevap ve| Hur Sendikalar Konfederas ilgililere bildirmiştir. Durum Thal ki kızı Ferai Başak derhal olmüş ettiği görülmüştür. rilmektedir: '. yonu Turkiye'ye sızın yerinıze bir mayer'e geç saatlerde tebliğ edıltur. Arabacı Musa Gür de koma Haberin hakikatle ilgisi yoktur. başka sendikacı gonderse, kabul mistir. «15 yılhk hedeflerimiz tarım ve | halinde hastahaneye kaldınlmışîır. Sayın Cumhurbaşkanı ile Hükümet 6 sanayi arasında dengeli bir gelişAyrıca Musanın arabada bulunan arasında bir ihtilâfın mevcut olmame esasına dayanmalıdır. Türkiiki arkadaşı ile otobus yolcuların dığı resmen tebliğ olunur.» 53 mılyon üyesı olan teşkıliKuraklık köylüyü yenin uzun süreli gelişmesi daha tım, «Türkiyede özgürluk vardır» dan ikisi hafif yarahdır. Kamvonet çok sanayileşme yönünde olacak denildiği ıçın beni buraya gonderşoförü Orhanın ehliyetinin sahte zorluğa düşürdü tır. Ancak. sanayi sektörünün ge di. Bu durumda bir başkasını gonolduğu bıldirilmektedir. Ana kız denizde intihar Baştarafı 1 inci sahifede lişebilmesi içın tarımda belirtilen dereceklerini sanmıyorum. ettiler Tıcaret Bakanı Muhhs Ete ile hedeflere ulaşılması veya bir üreVazifesi Türk Parasını Koruma Zeytinburnunda oturan Zelıha tim fazlası yaratılması gerekmek Morrıson'a kar?ı harekete geç konuşan köyluler, banka borçlanDönmez isimli 38 yaşlarındaki kanın tecil edilmesini istemişler ve tim, dediniz. Bu hareketler neler gelecek yılda gereği gibi zırai muKanununun kaldınlan ek dm dün sabah yanma 10 yaşların tedır.» Plânda, Turk ekonomısinin te dı? cadele yapılmazsa güç du17. Kararnamesi hukuki daki kızjnı alarak Samatyada bir mel yapısı bugüne kadar 40 yılhk I Yapılf Federasyonu Başkanı ruma düseceklerinidaha daetmişlerifade sandal kiralavıp denize açılmıştır. bir görüş açısından ele ahnmakta Tahir Öztürk başta olmak üzere dir. bir mesele ortaya çıkardı Bır müddet sonra sandalın boş va ve bu sure içinde yapılan işlerin yöneticıler ve ben, Morrıson'dan, Balâ'nın çiftçileri ise kazalarında zıyette sahile dönmesi üzerine kaTürk işçilerinin haklarını, artık hububat ekmenin imkânı oi Baştarafı 1 inci sahifede dının kızı ile birlıkte intihar etti Türkiyenin sanayi devrımini ba hem lunmamaM dolayısıyle hukuk tat ği anlaşılmıstır. Sahile sürüklenen şarmasına vetmediğı ve şehirleş hem de sendika ve insanlık hakla madığını, kendilerinin başka bır bıkatçılarını tereddüde duşurmek sandalda bir çanta, bir nüfus kâ me eğılimıne rağmen nufusun yuz rını istedik. mahalle nakledilmelerıni talep et Görevleriniz arasında bu var mişlerdır. te ve keyfiyetın Temyız Mahkeme ğıdı ile iki çıft ayakkabı bulun de 70 inin hâlâ koylerde yaşadığı mıydı? ve Turk ekonomısinin «tarıma dasınin yeni bir ıçtihadı ile vuzuha muştur. Afy»nda ncaktan arteıyen Tabii. yanan bir ekonomi» halinde oldukavuşacağını belırtmektedirler. kayalannın snyn eekildi Hür Sendikalar Konfederasyoğu belirtilmektedır, Rakı şişesi gırtlağını kesti Halen Birincı Toplu Asliye CeAfyon, 25 (Telefonla) Bir müdBu arada geçmış yıllar içinde nunun size verdiği talimat ne idı? det evvel milyonlar sarfiyle açılar za Mahkemesınde 14 sayılı «Turk Üskudar Tabakhane Bahçe Sok. Türkiye'de temsil ettiğim UParasmın Kıymetını Koruma» hak 33 numarada oturan Bahri Tezça yapılan 1. ve 2. sanayi plânlannın ve sehrin su ihtiyacını karşıhyakındakı kararname hukümlerinı kar isimli şahıs dun gece sarhoş dar anlamda bırer iktisadi geliş luslararası Yapı, Tarım ve Yiyecek cak kifayette olan artezyen kuyuihiâl suçundan 200 dâva dosyası bır vaziyette girdiğı Şıh camıi he me plânları olmadığı, bunların Işçileri Federasyonu, işçilerin sen ları, sıcakların tesiriyle kurumusbulunmaktadır. 17 sayılı Kararna lâsından çıkarken muvazenesını daha ziyade temel sanayilerin ku dikalar kurmasına, toplu sözleşme tur. Saniyede 35 litre, günde ise 5u ler yapılmasına yardım etmem ve menin makabline teşmil edilmesi kaybedıp duşmus ve cebındekı ra rulmasına matuf bulunduğu ifade ışçiye şikâyetleri halledecek usul bin 400 litre su verebilecek olan halinde bu dâvaların yüzden fazedilmektedır. kuyular, şimdi ancak saniyede 9 ler bulmasına yardım etmem.. Ijsı hakkında takipsizlik karaıı kı şişesınin kırılmasiyle gırtlağınTürkiyenın sanayileşme yoluna dan ağır bır şekilde yaralanmıştır. Türk işçilerinin liderleri ye litre, günde 12 bin 860 litre su ve! verilecektir. Fakat, belırttığimız rebilmektedir. Bu da şehrin su ıhgıreceği ve çalışan nufusun tarım ) j idır? gibi, bu dâvalar hakkında ademi Gırtlağı kesık vaziyette Haydarpa dan sanayıe doğru yoneleceğı ve [t e r m tıyacını karşılıyamamaktadır. .fai t J c i | ^ t B e n fau şa Numune Hastahanesine kaldırıtakip kararı verilip verilmiyeceği ya yöneltileceğı plânda rakamlar U r h a k k l n d a k a r a r v e r m e v e t k i s l . hususu Temyiz Mahkemesınin ala lan Bahri Tezçakar bütün ihtıma la şöyle gösterilmektedir: ni haiz değilim. Ben hiçbir suç işcağı yeni bır ıçtihat sonucunda ma rağmen kurtarılamıyarak öl Sektör 196Î 19«7 1977 nüfnsnn lemediğim halde, yardım etmem is Doğu'daki hava birlikleri belli olacaktır. Temyız Mahkeme muştür. yüıdesi tenmiyorsa, Türk sendika teşkilâteşkiâ sınin böyle bir karar alması Adhde takviye edildi olarak j t ı n l n n asıl çalışacakları enteresan ye tatili bittikten sonra mevzuu Baştarafı 1 inci sahifede Tarım 77.3 71.3 58.1 , bir sual olur. bahıs olabılecektir. Sanayi 9.8 119 15.6 Ereğli mitingine katıimamz :ç bılmıs, yalnu bırinin bacağı kırılO L UM Bülent DİKMENER Hizmetler 12.8 17.0 26.3 politikaya karışmış olmanız demek ıraştır. Üçüncü havacı ıse, yıne llkokul oğretmenlığınden eBu tablo ıncelendiğinde çalışan değil midir? parasütle atlamısja da ya paraşumeklı, Avukat Tacettın Unlü Beni buraya masa arkasmda tünün açılmaması, yahut alçak irnufusun tarım sektöründen sanaMaviküf hastalığı Trabve Celile Unlu'nun sevgili anoturayım, kâğıttan oyuncak yapa tifadan atlamış bulunması dolayıyie ve hizmetlere doğru kayacağı neleri, zon'da 15 bin aileyi açlıkyım diye göndermediler. Bana ve siyle yere çskılarak ölmüstur. kolayhkla görulmektedir. Hatice Şevket ÜNLÜ rılen talimata uydum. Morrisona la karşı karşıya bıraktı Olen pılot Zuhayr Barban; Irak Hanım Allahın rahmetine kave Johnson bugün geliyor karşı harekete geçtim hür bundan hukümeti tarafından şehit ilân vuşmuştur. Cenazesi 27 ağussonra bağlı olduğum sendika Baştarafı 1 inci sahifede tos 962 pazartesı gunü TeşvıAnkara, 25 (a.a.) Memleketi teşkilâtları Morrison'un tutumunu edılerek ona göre dınî merasım girdiğı duşunülürse, durumun vakıye camiinden kaldırılarak mizi resmen ziyaret edecek olan dunyanın her yerinde izlemeye baş yapılmıştır. hameti açıkça belli olur. Ekıcı, Ban Edırnekapı kabristanına defAmerıka Birleşik Devletlerı Baş[ ı a dılar. Ancak alınan haberlere gore; kaya, Zırai Donatım Kurumuna, ışnolunacaktır. kan Yardımcısı Ekselâns Lyndon sizi oyalamalannın sebebi ne pilot Zuhaj'r Barban; Musul vılâçıye ve esnafa borçludur. Üstelik Mevlâ rahmet eylesın. yetınin Tilkef koyunden bir hıusB. Johnson, eşı ve berabenndeki , olabilir? j iyeceğinın yuzde doksanını satın alan bu ekicinin çoğunluğu ortakheyetle birlikte varın saat 16 da 1 Git, gel demelerınin sebebi, tiyandır v anılan köy halkı; koçı ve yarıcı durumundadır. Cumhuriyet 10868 İözel uçakla Ankaraya gelecektir. I sendikaların protesto hareketlerı munist olarak tanınmdktadır. YUR Doğu İlleri Merkez Büromuz Diyarbakır'da kuruldu ve çahşmalanna başladı Amerikalı bir sendikacı tınun Notları Johnsonun iyi niyet gezisi (Baştarafı 1 inci Sahifede) lama da yayınlanmıs değildir ve sadece söylenen, gayri resmi iyı niyet ziyaretlerinin yapılmakta olduiudur. Ister ismi iyi niyet olsun, ve ister gayri resmî denılsin; gezıler sırasında, bir takım meseleler pek tabii olarak ele : alınacak ve Mr. Johnson bu : arada, zıyaret ettiği meraleket ; veya memleketlerin durumu ; nu Kisa da olsa tetkik etmek. j idarecilerinln tutumunu öğren : mek fırsatını bulacaktır. I Iran'dan Turkiye'ye gelecek • olan Yardımcı ile görüşulecek • meseleler arasında Ortadoğu \ daki durum, ve CENTO'nun : bugünü ve yannına ait olan ; İar şüphesiz yer alacaktır. Fa ; raza bir Pakistan . Iran Af • ganistan Federasyonunun ku i rulması konusu ve bu konuda ! ortaya çıkan ıhtilâflar, dolayı : siyle CEN'TO'yu da yakından • ilgiliyor. • Daha sonra, Amerika'nın as j keri yardım stalükosundaki i değisikükler hakkında. gelen J ve çıkan çesitli haberlerin Ba j tıya bağlı Yakındoğu memle | ketlerinde ortaya çıkardığı te : reddutler oldukça derin gibi : görünmektedir. Başkan Yar ; dımcısı öyle anlaşılmaktadır ki, • Amerika'nın bu konudaki tutu : munu, ziyaret »ttiği memleket i lerde idarecilere izah etmekte • hayli gayret gosterecektir. • Ortadoğu'nun diğer mesele : 1ri, bu arada meselâ Türk ! Irak münasebetleri de Mr. • Johnson'un Ankara'da yapa • cağı temaslar sırasında ele alı j nacak konular arasındadır ve İ zaten bu bilindiği içindır ki, : Irak basın ve radyosu ile, Nâ i sır'ın hoparlörleri, son günler • de çığlıklarını artırmıslar, j kendflerine has şantaj yolla : rının hçpsini denemeğe başla • mıslardır. | Mr. Johnson'un ziyareti sıra ; sında bizim için en önemli : olan taıaf, dış ysrdımlar ve ; Turkivenin kalkınmasiyle ilgi ; li olan konulardır. Filhakika î bir konsorsiyum kurulmus, ça Z hşmağa baslamıstır. Ancak, : mesele bu konsorsiyumun ku : rulmasiyle bitmiş değildir. • Bugün yahut yarın halli gere ; ken bir takım pürüzler, mey : dana çıkmaktadır veya çıkmak : ihtimalleri vardır. Bu bakım ; dan, Türkiye'yi kalkındırma ; me'elesini birinci plânda ele ; almıs eibi gorünen Amerika : nın Başkan Yardımcısiyle ida • reciler arasında, bu konuda • da önemli konuşmaların yapı ; lacaSını tahmin ctmek yanhş I olmaz. • Eevet GÜREStN = Ordu terfi listesi Soldao sağa: Yb. Fuat Özgüler: Yb. Şemscttin Aksoy, Bnb. İsmail Gürsoy; Yb. Kemal Aksoy 6u yılın ilk kuru üzümü | dun izmirden ihraç edildi f Cumhurbaşkanı ile hükümetin arasında ihiilâl olduğu asılsız Sahte ehliyetli şoför ölüme sebep oldu 100 bin çocuğun katıldığı müsabakayi kazanan küçük kız, Picasso'yu beğeniyor •CUMHURİYET» in Edeb! Tefrikası: 92 \azaa: « Marikanın Şakirle yattığım sanıyorum! Kız beni kocamla aldattığı ıçın üzenme tıtrıyor. Inbanlar boyle gülüm, evvelâ vuracak sonra saracaksın! Sen ne dersen de, bu dunyada sevmek, bağlanmak ıçın vicdan azabı çekmek, kotülük etmek lâzım. Budala Marıka, beni nasıl bir belâdan kurtardığını bılse!..» Bu gece Serra gecem! Hep onu düşünüyorura, hep onun sözlerini, hıkâyelerinı, edepsızhklerını hatnlıyorum. O küçük kahverengı evi, balkonu, sarmaşıkları, Marıkası. kocası, sevdahları ıle tam takım kafamın ıçını dolduruyor Serra. Onu unuttuğumu sanıyordum ben. Mektuplarına cevap vermez olmuştum. Istanbuldan gönderdığı bır kasa vıskıye bile tesekkür etmeyı unuttum. Kasa olduğu gıbı mutfağın bır köşesınde duruyor. Dışarda tıkırdılar var. Kapımın önünde ayak sesleri gıdıp geliyor. Içerı girmek, konuşmak ıçın can attığını bılıyorum annemın. Serranın sözü geliyor akhma: «Bır tarafından kırıp bır tarafından saracaksın, yaralayıp, onaracaksm!» öfkevle vaklaptyorum pencereve Sokağa eğiliyorum. Yalansız, dosdoğru yaşamak, işte istedığım benim! Dunyayı kaybetmek pahasma bıle olsa!. Gecelerı boşahyor Ankaranın sokakları. Sonsuz kederler basıyor her yanı. Ağaçlar kıpırdısız. Kapı önlerinde pinekliyen kedilerden başka kimseler yok dışarda. Sokakta yürüyorduk. Koluma asıhyordu. Elbisesi, saçları, kokusu her şeyi başka türlüydü. Şıkhğına diyecek yoktu. Kendimi pek zavallı, pek sönük buluyordum yanında. Görünüşünün parlaklığı ile ıçinin bozukluğu ara?ındakı ayrılık şaşırtıcıydı. Ama bunu benden başka kımse bilmiyordu. Mırıl mırıl konusuyordu omuzumun başında. En tatlı sesı ıle en korkunç şeylerı anlatmakta öylesıne ustaydı ki zaten! « Emın ol, hastalık, doktorun acemilığı hepsı palavra, yengemi morfıne alıştıran bu oğlandır! Yengem genç, fevkalâde güzel ustelık! Cihangir bir başka âfet! Cana yakın. akıllı, haylaz!. Lıseyı zar?or bıtirmiş. Parıse şöndermışler. (Sorbonne'a gireceğim. edebıyatçı ola1 cağım) diye. tutturmu ;, Sorbonne filân palavra tabiî. Paristen çantasında bir sürü açık saçık resim, ka CELAL fasında türlü edepsizlik dönmuş Istanbula. Yengemi, ahbaplarını toplayıp şakadan diye ilk eroin tecrübesini yaptıran da odurt Ben hatırlarım pek âlâ! Yengemin ağrılarına, mıgrenlerine çare olarak morfın tavsiye eden de Cihangirdır. Malum ya yeni heyecanlar, zevkler peşinde beyimizl Kardeşim, çocuğum, Cihangirirn, oğlum! derken sonunda bizim Nini hanım paçayı kaptırmış anhyacağın !..> Arka sokaklardan yavaş yavaş yürüyorduk Çiftehavuzlara. Kıpırdısız, mor bir akşamdı. Ince topuklannın üzerinde sallanıp bana yaslanıyordu Serra. Sözü değiştırmek, konudan kaçmak istedığimi seziyordu. Kolumu sıkıyordu yavaştan. « Sana her şeyi anlatmalıyım! Safsın sen. insanları tanımıyoısun sen!. Bu bizim aile öyle bır ailedır kü... Beni bir seylerden korumaya çabalıyordu sanki! Gözümü açmak, gerçeği gcisternıek, ru^'amdan uyandırmak, bu muydu ıstedığı? Belki de! Homoseksuellerin, kadın sevmiveceklerinı anlatıyordu. « Neden. bak dinle! Cihangir yengemi Kâzım ağbcyime karşı daima bir sılâh gibi kullanmak istemiştir. Ağbeysinden nefret eder o. Kâzım ağbeyimin akhndan, otorıtesinden, şöhretinden ürktüğü için açıkca saldıramıyor ona. Saman altmda su yürütüyor, karısını elinden alıyor, fırsat bulunca işlerine burnunu sokup fesat çıkarıyor... Hırsı müthiş onun. Kendi yapamadıklannı yaptı diye duşman ağbeyime. Şu isme bak, o bile iddialı! Cihangir! Küçük beyin dünyaları fethetmesi lâzım! Teyzem islemiş onu. (Aklı mı yok, güzel mi değil, cerbezesi parlaklığı mı eksik!..) Teyzeme göre küçük oğlunu ezen. ona fırsat vermiyen büyük oğlu!..» Çiftehavuzlara çıkan asfaltın bışında duruyorduk. Kuçük bir ı=ık parlıyordu yolda. Gölgelerimiz ince uzun önümüze düşmüştü. Ağaçlar hışırdıyordu, yamaçtan gelip geçenler durup bize bakıyorlardı. Gençliğimize imrendıler, tasasızlığımızı kıskananlar vardı içlerinde belki de.. Serra kuğu boynunu uzatmıs kulağıma söylüyordu: « Yengemle basladığı zaman onu elde edince ağabeyimin işlerıni de elde »debileceğini. kolayca yükselip parlayacağını sanıyordu. İlk zamanlar istediği de oldu biraz. Abeyim onu işlerine soktu. Seyahatlere gönderdi yengemle. Şirketlekasalarını kemirıp, insanları birbirine saldırmasına çek aldırmadı. Yengemin te^irı hep! «Olacak goreceksin! Parlak. ne mükemmçl bir ıs adamı. sana ne ivı .ardımcı yetışecek'> diye, Nını 1 riolduruyordu kocasının kulasi" Inanır, pek de kurumlanarak Kâ Baştarafı 1 inci sahifede babası vazıfe ile Devrik'te bulunurken 1952 yıhnda doğmus. bilâhare Batmana tâyin olan ebeveyni ile oraya gidip ilkokula başlamıştır. Bu okulun oğretmenlerinden Beşir Alp. ilk defa Nevbahardaki sanat kabiliyetini keşfetmiş ve çocuğu okulda öğretmeni. evde annesi Sabahat Aksoy teşvike başlamıslardır. Nevbahar Aksoy geçen y:l dokuz yaşında iken ilk defa Galatasaray Lisesi holünde bir sergi açarak eserlerini teşhir etmiş ve sanat çevrelerinde büyük ilgi toplamıştı. Kendisinden bir yaş kuçuk olan kızkardeşi Neveser d resim sanatına karşı büyuk bir ı gi duymakta, o da ilerisi için büyuk başarılar vâdetmektedir. Esasen. her iki kardeş de Milli Eğıtim Bakanlığının açmış olduğu «Hârika çocuklar» imtihanında başan sağlamış ve hârika çocuklar kanunundan faydalanmaya hak kazanmışlardır. Nevbahar Aksoy'un babası bu yıl tstanbuldaki Devlet Malzeme Ofhine muhasebeci olarak tâyin edilmij olduğundan jimdi bu hârika çocuk ilkokulun son sınıfını lstanbulda okujacaktır. Kendisiyle Fındıkzadedeki evlerinde konuştuğumuz Nevbahar bize: «Ressamlar içinde en çok Pıcasso'yu beğendiğini, resimden baş ka güzel sanatlardan edebiyatla da meşgul olduğunu ve geçen sezım ağabeyim âşıktı daha o zaman ne bir derginin tertiplemiş olduğu lar yengeme. Kansı ıle. Yengem bir şiir yazma yarışmasında birinsevilmiyecek kadın mı! Züppedır, ci geldiğini de söylemiştir.» şudur, budur ama, melek gibi kadındır aslında. Kımsenin fenalığını TOPSER istemez, dedikodu bilmez, insanlara inanır çabucak.. Eğer Cihangır REKS TUĞLA karşısına çıkmamış, aklını çelme mis olsaydı...» Bulutlar kapanıyordu birbiri ü( Reklâmcıhk : 3279/10821 zerine. Geçenlerin yuzlerini karanlık dolduruyordu. Önümüzde uzaROTA Akümülâtörü yıp giden asfalt yola bakıyordum. Yapraklar çukurlara doğru uçuşuAkümulâtörlerin Krahdır. Teknik ârızada ücretsız değişyordu. Içim sonsuz bir tasa ile dotirilir. Bir sene garanti veİuyordu. Yavaşça tekrarlıyordum sıkasiyle satılır. onunla beraber : Telefon : 22 62 50 44 75 97 « Evet, Cihangir karşısına çık22 47 27 47 22 03 48 34 52 mamış olsaydı!..» ( Reklâmcıhk : 3592 10325 ) « Dünyada bu olanlar olmazdı! Kâzım ağbeyim böyle uzaklaşmazdı karısmdan! Bıktı adam seyahatlerinden, kaprislerinden, hasTOPSER tahklarından sonunda.» 4IÜ BLOK TUĞLA Böyle oluyordu işte. Insan raslaOOYUKOCRE TEU BO«tO • TEU > 40 » OJ şıp seviveriyordu günün birinde! Yürüdüğu yoldan bir adım yana ( Reklâmcıhk : 3279 10824 ) atlayınca hayatı değişiveriyordu'. Nermin hanıma sevdahymış, istiKAYIP Zeytinburnu Nüfus 1dayerek evlenmiş onunla. Bana da resınden aldıgım nüfus cüzdanımı sevdalandığını ve bir gün bu sev kaybettlm. Hükümsüzdür. Zelıha Kava danın da sonup gideceğıni düşünuCumhuriyet 10832 yordum. « Ağbevim gibi bir adam bir kadına bağlanıp kalamazdı zaten!.» Onu koilanndan yakalayıp, sarsmak. bağırmak geliyoıdu içimden. « Beni seviyor, beni hiç kimseyi sevmedıği gibi seviyor! Inanıyorum ona, vurgunum ona!.» Gerçekten inanıyor muydum? (Arkası var) Soldan sağa: Kur. Yb. Yaşar Demirkol; Yb. Renui Ozan; Yb. Galip Gökçe; Yb. Nurettin Taşkıner. A. Naci Ökten, O. Cihat Are;, ı giz, Mehmet Yaşamagöreni, Cemil Rahmı Polat, H. Rıdvan Dikmen, Batur, Husnu Önol, M. Esat TaşAli Anıl, Faik Savaşman, Sıtkı O konak, Necati Gürtekin, Hüsametzer, Huseyin Yavaş, Ali Ersin, Ab tin Eral, M. Kemal Ersoy, Hanifi dullah Tunçsal, Sinamettin Erüi Bahadır, Zafer Bedirhandede, Muken, Muzaffer Çankaya, M. Sadık hittin Mefiç, Ibrahim Bilgıç, Saım Özkan, M. Ali Göksan, Muzaffer Örkün, Selâhattin Mutlu, Hakkı Kuntsal, M. Şevki Uçkun, B. Za Tomanbay, A. Hayri Kural, Necfer Gökçol. lirahim Barlas, Celâl det Metin, Ali Tezer, Necmı Oyan, Özdemir, M. Fethi Sözer, M. Sey Hakkı Dıker, Kemal Üre, Kâzım fettin Öndeg, Burhan Saçmacıglu, Kaya, Hasan Yonet, Fuat OzguHikmet Erol. Mehmet İlerı, Cihat Eren, H. Avni Tanycl, Necdel Şen ler, Halıt Açıkgoz, îzzet Ipek, Zeduranlar, Reşat Özkan, Tevfik Er kerıya Birtun, Vahit Nalçacı, Ihyuksel, Ahmet Karahangil, Musta san Önet, Ekrem Önalan, Kâmufa Gursoy, Mustafa Biricik, Y. Ke ran Berkman, Şevket Sönmez, Kenan Guney, Şeref Ungun, Idris Oz mal Kaya, Ali Alev, Macit Özasyener, Asım Taner, Sabahattin Al ker, Samı Uğur, Cemal Günay, H. pugan, Baki Sonmez, Recai Kılıç, Sabri Sunal, Hasan Dönmezer, HaRıfat Meteer, Nedim Ocoşkunlar, san Yücel, M. Hilmi Uyar, Ahmet S. Rasim Akunal, Mustafa Birtok, Baykan, Tacettın Mekiş, Suat ÇeM. Zeki Üçer, Mehmet Şener, Ra tine, Ibrahim Güven, ö . Rahmi sım Kızıltan, A. Haldun Taylan, Dönmez, Muzaffer Balçık, Remzi M. Şemsettin Savaş, M. Necati Tar Aydet, A. Hamdı Alıncan, Lutfü han, Münir Işıktepe, A. Nevzat ll Gürbüzer, Sadettin öztoprak, Necpars. O z u n a l , l d e t l p e k o ğ I U | Abdülrauf Şensel, Şefik Ka.rakurt, Fethi Köseoğlu. M. Zeki Tunca, Muammer Konak, Ihsan Özden, M. Recep Alpan, Muh Sabri özatay, Şükrü Iskenderoğlu, sin Ater. Muzaffer Turak, O, Nuri Niyazi özen, Naci Ertem, Rıza OSabaz Fahri Burkay, Hüseyin Al ney, Nesip Keşnek, Vahdettin Epuğ, M. Bedrettin Tekçe, Saffet «im, Tahsin Erçolak, Vehbi Gürsel, Savgacı, Şukrü Altül, Tahsin Gü Necdet Türkeş, Nüzhet Gömeçli, ner, H. Hilmi Etkin, Mustafa Karpuzoğlu. Mithat önen, Hıdır Din Seyfi Akyel, Hayrettın Dalmızrak, çer, Reşat Özüyener, A. Basri Tan Vasfi Bilsev, M. Turlıan Tolan, Neyel, Feramuş Ökrol, A. Şevket Oz cıp Çiftçi, Naci Acar, A. Hıfzı Teden, Muzaffer Soner, Mustafa Çe kin, Hüseyin Tunalı, E. Nazım Arslik, K. Fethi Ersel, M. Lutfi Genç Janer, İsmail Yalhrık, Hikmet Kaoğlu, Abdülkadir Şoher, A. Rıza rahan, Tayyat Arsoy, Cihat GoÖnal, Sucudi Turkeş, Turan özer, nenç, Necati Demiral, Ahmet TuHalil Irsoy, Hilmi Akgün, Hasan nakan, Galip Ecevit, Hamdi DaÖnal, Mehmet Üstün, Ş. Sami Al mar, Kayhan Kartal, llhami Özgupat. Nedim Denizoğlu, Hasan Bil men, A. Hikmet Üstün, Ramazan gtçer, Ibrahim Yüksel, Abdülkadir Uluer, O. Irfan Tolan, Cavit Oğuz, Oray, Bahri Mete. Cengiz Doğanay. A. Rıza Yum, Mehmet Gürkan, O. Yarbayhg» yükselen piyade Bin Nurettin Togay, M. Kemal Uygur, başılar : Kadti Ayavar, Selâhattin BekeMti"tafa Koçar. Ali Ünlutepe, Fev mer, %vdet Sozeri, Alâattin Yılzı Yeşilda, Süleyman Yurdakul, goz, Mehmet Ertan, Şevket AtaMehmet Bilkay, A. Rıza Karakaş, mer, Halil Gürean, Abidin DokuZiyaettin Atamer, A. Refık Erol, yucuşahin, Mustafa Sengir. Et,at Hasan Özdrama. Ömer Cengiz. Meh Fırtına, Huseyin Kumaşçıoğlu, met Yaşamagöreni, Cemil Batur, Hakkı Çağh, Abdulvahit Dilli, 1. Hüsnü Önol, M. Esat Taşkonak, Ne Hahl Demirel, Mehmet Özalp, cati Gürtekin, Hüsamettin Eral, M. Mehmet Cengiz, Nafiz Egeli, A. Kemal Ersoy. Hanifi Bahadır, Zafer Bedirhandede, Muhittin Meriç, Hamdi Tekin, Hüseyin Kayhan, Ibrahim Bilgiç, Saim örkün, Selâ Enis Karayeli, Kemal Özşen, Huhattin Mutlu, Hakkı Tomanbay. A. seyin Akman, Yümnüz Tuting, SeHayrı Kural. Necdet Metin. Ali Te lâhattin Yurdakul, Müfit Çayıroğzer, Necmi Oyan, Hakkı Diker. Ke lu, Sipkatullah Yalav, Ismet Dumal Üre. Kâzım Kava, Hasan Yö man, Sait Güngör, Mehmet Türeli, net, Fuat özgüler, Halıt Açıkgoz, Kemal Alemdaroğlu, Nusret SuÎzzet Ipek, Zekeriya Bırtün. V.Nal lüner, Seyit Tulrgay, Muzaffer Tıçacı, Ihsan Öner, Ekrem Önalan, maz, Ihsan Acartürk, Hakkı YerliKâmuran Berkman, Şevket Son kaya, Ibrahim Akçora, Erol Teımez, Kemal Kaya, Ali Alev, Macit miyeci, Lütfü Asil, Mefhar DalyanÖzasker, Sami Uğur, Cemal Gü cı, Hamdi Tuğcu, Muzaffetr Alp, nay, H. Sabri Sunal. Hasan Don Rahmi Yamanoğlu, Emin Nejdet mezer. Hasan Yücel, M. Hilmi U Ünver, Muzaffer Gülbaba, Şukrü yar, Ahmet Baykan, Tacettın Mekiş Ersen, O. Zeki Özcan, Zuhal TunSuat Çetine, Ibrahim Güven, Ö. cel, Nurettin Masatçı, Galip KalRahmi Dönmez, Muzaffer Balçık, kan, Raif Ildız, Celâl Kiper, Emın Remzi Ayder, A. Hamdi Alıncan, Lütfü Gürbüzer. Sadettin öztop Çoker, Kibar Taşçı, Vehbi KorkMuammer rak, Necdet Ipekoğlu, Abdülrauf maz, Atif Dayangaç, Şensel. Zeki Tunca, Muammer Ko Öncü, Barbaros Uluaşkm, H. Canak, Sabri Özatay, Şükrü Isken hit Ünal. M. Kemal Yeğe, Fethideroğlu, Niyazi Özen. Naci Ertem, savor, Kâmil Deliormanlı, Bahri Şinası Rıza Öney,Nesip Keşnek, Vahdet Kurşun, Ziver Yıldırım, tm Erım. Tahsin Erçolak, Vehbi Dundağ, Bahattin Özbilen, Tahsin Gürsel, Nedet Türkeş, Nuzhet Gomeçli, Seyfi Akyel, Hayrettin Dal | mızrak, Vasfi Bilsev, M. Turhan To lan, Necip Çiftçi, Naci Acar, A. Hıfzı Tekin, Hüseyin Tunalı. E. Nazım Arslaner, İsmail Yaltırık, Hikmet Karahan, Tayyar Arısoy, Cihat Göneneç, Necati Demiral. Ahmet Tunakan, Galip Ecevit. Hamdi Damar, Kayhan Kartal. llhami Özgümen, A. Hikmet Ustun, Ramazan Uluer. O. Irfan Tolan, Cavıt Oğuz. A. Rıza Yum, Mehmet Gurkan, O. Nurettin Toğay, M. Kemal Uygur, Kadri Ayavar, Selâhattin Bekemer, Cevdet Sozeri. Alâettin Yılgöz. Mehmet Ertan, Şevket Ata mer, Halil Gürean, Abidin Dokuyu cuşahin, Mustafa Sengir. Esat Fırtına, Hüseyin Kumaşçıoğlu. Hakkı Çağh, Abdulvahit Dilli, 1. Halil De mirel. İsmail Ok, H. Zıya Anar, M. Ragıp Bilsel, Yaşar Erdır, Necip Ulaş, Necati Onaran, A. Cemil Omay, Naci Pozan, Abdurrahman Al tmtaş. O. Fevzi Türker, Orhan Gok sen, Hasan Gökmen, M. Vahdi Güler. Alâettin Güçlu, Kutsi Yuzbaşıoğlu. Bedri Aksm, Huseyin Algan, Seyfettin Özer. Ali Ayık. Mu< tafa Kubilây, Mustafa Berİc, İsmail Alakaya. Kâzım Kaptanoğlu. Abdullah Paftah, Cevdet Kadem. H. Dündar Yiğin. Ziya Tan, Ahmet Aşkın. Muzaffer Balatay, Orhan Kızıldoğan, Nuri Oke, Orhan Başkut. Zekeriya Toprak. Hadi Veldet. A?im Arıtıcı. Pertev Çeri. Ulvi Ege. Yarbaylığa yükselen Piyade Binbasılar : Mustafa Koçar, Ali Ünlutepe, Fevzi Yeşilda, Süleyman Yurdakul. Mehmet Bilkay, A. Rıza Karakaş. Ziyaettin Atamer, A. Refık Erol, Hasan Özdtama, Ömer CcnÜngol, Sadettin Alpay, Hüseyin l l g e n , Hasan Tunca, Rahmi Güven Saffet Alnıpak, Ihsan Sözer, Yahya Olcay. Saim Ozacat, Nevzat Çetincan, Cevdet Aydın, Mustafa Bayrak, Velisayınsoy, Necmettin özer, Sabri Aytaç, Muzaffer Tüzün, Hayrullah Demirbaş, Esat Kaledelen, Ismet Bulat, Ibrahim öncu, M. Sabri Tekşen, Sıtkı Canol, A. Kadrı Inanç, 1. Kemal Öngu, Sabahattin Demiralpgan, Muzaffer Gökbayrak, M. Nıhat Özgün, O. Fevzi Tüzüner, Süleyman Tuken, 1. Hakkı Sualp, Tevfik Bulgurcu, Abdürrahim Karabay, A. Bedri Arseven, tsmail Atıcıoğlu, Cevdet Evinç, M. Lütfü C*al, Kemal Vardar, Gazi Ünlütokmîk, m. Îzzet Olçun, Orhan Anakok, M. Necati Dereköylü, B. Sıtkı Orgün, Mustafa Sonmez, İsmail Tanyerı, Hüsamettin Çetinel, Necdet Olkay. Osman Bukan, M. Cemalettın Şar, Ekrem Fırat, Ramazan Guldallar, Ş. Mehmet Bozkurt, (Arkası var) Suudî Arabistanh tâcirin bir açıklaması Baştarafı 1 inci sahifede larında yapılan isnatların yalan ve yersiz olduğunu 21.8.962 tarihli ve 77071/32574 sayılı Istanbul güm ruk müdürlüğunün yazısı ile hepsınin yalan ve jersiz olduğunu ve kaçakçınkla hiç bir alâkam olmadığını gazetenin aynı sütun ve sahıfelerinde tavzih ve tekzibini saygılarımia rica ederim. Abdülgaffar Margilâni Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Aday öğrenci kayıt şartları 1 Akademi Yüksek Mimarlık: Yüksek Resim; Yüksek Heykel: Yüksek Dekoratif SanaÜar bölümlerinin aday öğrenci kayıtlarma 15 Eylül 962 tarihinde başlanacak ve 29 Eylül 1962 gününe kadar devam edilecektir. 2 Yüksek Mimarlık bölümüne lise cdebiyat veva fen kollarından mezun olmuş vc Devlet Lise imtihanım vermiş olanlar aday yazılabilirler. Eunların kabul ımtihanları yazıh olarak resim; matematik ve fizikten ekimin ilk gunlennde yapılır. 3 Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümüne Devlet Lise imtıhanını vermiş olanlar; Yüksek Resim ve Yüksek rİeykel bolumlerine De\let Lise imtihanım vermi;» veya liselere muadeleti Bakanlıkça kabul edilmış bir okuldan mezun olanlar istidat yoklamasında başarı göstermeleri sartı ile alınırlar. 4 Aday karıtları her gün saat 9 12.00 arasında yapılır. Fazla mdlumat: Akademi dahilinde ilân edilmi;tir. (Basm 14418/10847) KALITE DİŞ FIRÇASI ( Rpklamcılık : Ö379/1U841 r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog