Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

OÖRT CUMHURİYET 26 Agustos 1M2 YUNUS NADI armağam Türk Sosyalizmi 1SG2IOGZ Osmanlı Tarihinde Haj/dut Aşklan MAKALE YARIŞMASI ğını yakalatıp hapse attırmış, dayaMilâdın 1622 yığt çekmiş, fakat meydan a bir ip lmua Buiiaaa Ko ucu çıkaramamıstı. îki yüz şüph«li ca şehre dehşet adam sübası hapsinde yatarken de saçan bir haydut Yazan : Uğur Mumcu her sabah yine bir evin soyulduğu, çetesi türemişti. bir veya birkaç kişinin katledildiği Vak'asız gece duyuluyordu. 14 geçmiyordu, muSübası ağa bir gece sabaha karsı « Demir ağlarla ördük ana yurdu da bir geri kalraış ülke ismi mi? hakkak bir evin kol gezmeden evine henüz dönmüşSon on yıhn örneğinden ve sonuç soyulduğu, bir ve dört bir baştan > mısraı genç bir tü; vakasız bir gece geçtiğini sanıTürkiye'nin onuncu yılındrf mutlu larındn hoşnut olanlar, dünün kö ya birkaç kişinin yordu ki Bursa eşrafından ve Elde yaralandığı, öl yarınlara seslenişıydi. Gel gör ki, şe başı milyonerlerinden başkalan malık mahallesi sakinlerinden tsdürüldüğü duyubirkaç cn yılın ardında Türkiye ba değildir. hakoğlu Mehmet Beyin evinin baAtatürk devletçiliği ne kaybettir luyordu. Ellerintıh tarifiyle iktisaden geri kalmış sıldığmı haber verdiler, ters yüzüden sadece yaramiştir, veyahut iktisadi şartlarımız b • iilke olchı. •• ' ne sokağa fırladı, ve vaka yerine İ4ATO subayları Türkiye'de «çöl da ne derece bir değişiklik cl lanmakla kurtukoştu. lanların anlattıkmustur? z? TTH» alırlar. tktisadi durumuMehmet Bey, karısı ölmüs, pak Bu soruların cevapları Türk sos larına göre bu gö n z ve itibarımız için en acı misevgili oğlu ile yasıyordu; ne k«nyalizminin anahtandırlar. Sistemle zü pek haydutlar s. .... Geri kalmış ülke danıgasını disi evlenmiş, ne de on yedi yaslaTı'i'k yydırtı Türk halkı bir sııçlu ri, tarihi oluşlarıyla birlikte mem başlarına bostanrındaki genç irisi oğlunu evlendircı cellât baratası leket şartlarıyla düşünroek gerek. gibi alınlannda taşıyor. misti. Selâmlıkta iki uşak, seyis oğ Yıllarca'kendl'çilesine terkedilen Sosyalizm, Lenin'in tarifinde hir iş na benziyen kırlan, haremde de bir asçı kadmla ffckir halk gecıken yannların ıstı çi riiktatörlüğü, Batılı tariflerde bir mızı külâh giyiyor iki zencî halayık vardı. Haydutlar rabı içinde, toprak parlamento a iktisadi demokrasi, yani halkın ik lar, yüzlerini de, eve bahçe kapısından girmis ve soğalığına dayanan demokrasimiz son tisaden kendi kendisini idare et gözlerinin altınkak kapısından çıkıp kaçmıslardı. mesidir. Bunun içindir ki aynı sos dan itibaren bir cn yılda sadece köşe başı milyoAlt kattaki taşlıkta bahçeye açılan nerleri türetmiş, mutlu a/ınlıklar yalizm altında çeşitli yönler var çevre ile sarıp giz kapının hemen yanı başındaki dedır. liyorlardı. Ellerin umutsuz çoğunluğun ıstıraplanyîa mir kafesli pencerenin camı bir haf Türk sosyalizmi ne Marx'ın sos de küçük baltazenginleşmiş, iktisadî plânlar siyata evvel kırılmış, Mehmet Bey de sî müteşebbislerin kasalarına bağ yalizmine benzemeli, ne de Batı lar vardı. Kıya " cam taktınnayı ihmal etmişti. Kalanmış, vergiler dar gelirlilerin o sosyalizminin bir kopyası olmalı. fetleri değişiyorpının ardındaki destek demiri ve muzlanna yüklenmiş, vergi adaleti, Memleket şartlarının yarattığı ve du, bazan esnaf j ,/f sürgü, bu camı kınk pencereden el sosyal adalet, işçi hakları fantezi siyasi rejime en uygun olan bir jşi şalvar, uzun sokularak ve ucu çengelli bir sopa paçalı çağşır giye bir edebiyattan ileri gidememış ve sosyalizm... kullanılarak kaldırılmıs, çekllmişen fenası siyasi ve iktisarli ahlâk ti. Kadınlarla uşaklar v t seyis hiçTürkiye'de demokrasi kadrosuz rek paçalarını bir yoksunluğu bir sâri hastalık ol luktan dolayı ideal safhaya erişe iple bağhyorlar, *" bir sey duymamışlardı. Mehmet bazan da levend „ muştu. Beyle oğlunun bağırmalan üzerine memiş ve acı sonuçlar vermiştir. külâhlı; yiizleri peçeli; elleri baltalı kanlı geee haydutları K ı r m ı z ı kosmuslardı. llk defadır ki ölen ve Son on yılın iktisadi tablosu kar Kadrosur sosyalizm ise kötü bir li kesimi k ı s a diz sısında ibretle düşünmeye mah beralizm olur. Aeılanm yine mil çağşırı giyiyorlardı; değismiyen, atafanın karısı Nazik yine dağda yaralanan yoktu. Mehmet Bey sübaşı ağaya söyle anlattı : küm bir kuşağız. Gelecek nesilleri letçe çekeriz. yaklarınin daima yalın, çıplak oluBakacak mevkiindeki kayalıklara, defil, gelecek seçimleri düşünen Bugünkü bürokrasi kartvizit im şuydu. Fakat asıl saşılacak olan Sofada birşey devrüdi; hayhailaç Mustafa ile sekerci Mustapolitikacılarımız bu tablonun res tiyazı, rüsvet alışkanhğı kalkma taraf, girdikleri evlerde, yükte hafa ve iplikçi Handan ovada Nilüfer dutlar türeyeli oğlumla aynı odasamlandırlar. dıkça, bilgili, rasyonel, dinamik bir fif, pahada ağır olan eşyayı elleriyda yatıyoruz, ikimiz de uyandık, Çayının sazlıkları arasına atılmış kıhçlarımızı aldık, sofaya çıktığı« Bırakınız yapsınlar, bırakınız kadro bulamadıkça, sosyalizmden le koymuş gibi bulmaları idi ve evlar'dı. geçsinler» parolası ile libsrelizm mucizeler beklemiyelim. Kelimele lere, o evin sahibiymiş gibi, girilmızda haydutları evi soymuş, bir Şehrin âsâyiş ve inzibatından miktar malı iki çuvala doldurmuş en acı örneğini Türkiye'de vermiş rin sihrine değil, tatbikına önem mesi en kolay olan yerlerden gimesul Yeniçeri Ağası ile şehir Su merdivenden inerlerken gördük, 4 tir. Amerikan kapitalizmini sosya verelim. riyorlardı. Ev halkmın karşılanna yaşında kavukçu Şehsüvar. lizme antitez misali olarak verenSonra. bir takım taze evli ka başısı şaşırmış idiler. gece sabah kişi idiler, başlarında kırmızı küIste Türk halkı şartların yarattı çıkan, yahut uykusu gayet haıif oler, bünye farklarını tahlil edemi ğı bir Türk sosyalizmine ve dina lup da gıcırdıyan bir tahtadan. do riınlar kayboluyordu; bu kadmlar lara kadar sokaklarda kol gezdik lâhlar vardı, yüzlerini gözden aşağı yenler, oluş sartlannı mukayese e mik ve rasyonel bir kadroya muh laşan yalınayakların bir küçük hı da istisnasız e s n a f tabakasına leri halde kanlı tecavüzlerin ardı çevre ile bağlayıp gizlemişlerdi, el demiyenlerdir. lerinde de baltalar vardı, ayaklaşırtısmdan uyananlar can havliyle mensuptu Yemenici Emir'in zev kesilmiyordu. taç... Ne kazandırmıştır on yıitık libeHerşeye Atatürk gücüyle ve onun bağıracak oldu mu, kadın, çocuk cesi 17 yaşında Ümmügülsüm, ka Bir anarsi devri idi. Istanbulda rı çıplaktı, ikisi çuvalları yüklenralizm memlekete? Kalİcınma hızı cu yıl umuduyla başlıyacağız, baş veya pirifâni ihtiyar da olsa mer sap Ahmet Beşenin zeveesi 17 ya kanh bir Yeniçeri ihtilâli ile Ikinci miş önde, ikisi de onların ardmda mı? Sosyal adalet mi? Çalışma gü lamahyız. hamet etmeden balta ile kesiyor şında Fatma. natır Mustafa'nın Sultan Osman tahtından indirilmiş, idi. dalkılıç saldırdık, oğlum en ge cü mü? tktisadî itibar mi? MillJ lardı. Ellerinden yaralanarak kur /•evcesi 20 yaşında Nâzik, çağşırcı kendi adını bile bilmiyen bir mec ride kalan hayduda yetişip sırtınUGUR MUMCU nun, Birinci Sultan Mustafa tahta dan kılıçla vurdu, yaraladı, fakat gelirde artma mı? 29. Sok. 83 Bahçelievier tulmak mucize kabilinden oluyor Ismailin zevcesi 22 yaşında Asiye. oturtulmuştu. Devlet sözü ayağa herif düşmedi, kaçtı, oğlum peşi sıYoksa Ortak Pazar toplantılarmdu. Gelincik Çarşısı bekçisi Kara MusAnkara Bu kanlı soygunculukların ya tafanın zavcesi 18 yaşında Ayşç. düşmüş, meydan eşirrâ ve erâzile ra sokağa fırlamak istediğinde bınında bazı garip vak'alar da olusaraç Keromin zevcesi 21 yaşında kalmıştı. Bilhassa ayak takımı fu rakmadım, biri yaralı olsa da diğer yordu. Evvelâ bilhassa esnaf kal Ayşe. krabacı Süleymanm zevcesi huş ve şenaatte azgın bir halde idi. üçünde baltalar vardı, mal cana faları ve çıraklarından 16 ile 22 17 yaşında Pakize, demirci Ali Taht şehri tstanbul'da Yeniçerile feda olsun dedim; yüzlerini saklayaş arasında delikanlılar esraren Beşenin zevcesi 19 yaşında Şaziye. rin ve kapukulu sipâhilerinin ara mışlardı ama gerideki iki haydudu sındaki hayta güruhu ve yalın ta nerede görsem gözlerinin bakışlaRİz bir şekilde kavboluyorlardı; Bunlardan yalnız üç genç kadın Pubaşı ağanın dcfterle tesbit ?ttiği ile iki çocuk ve üç delikanlının banı yarık ve baldırları çıplak, ar rından tanırım... dedi. Teklifler kapatdmış zarflarla en geç 27/8/1962 Pazartesi akSübaşı Hayranoğlu Sefer Çavuş, on dört isim vardı : 16 yaşında şe cesetleri bulundu; çîrılçıplak so damarları çatlamış, iffet nikapları yırtılmış eclâf korkusuz ve pervaşamuıa kadar Bahçekapıda 27 Mayıs Hanında MALZEME MÜ kerci Mustafa. peştemalcı Cafer, yulmuş ve feci bir şekilde tecavüze sız. « av » adını verdikleri nigâr ve uşaklarla seyis oğlanı aldı götürDÜRLÜĞÜNE verilecektir. Cihaz; Haskö'ydeki yedek parça 17 yaşında kebapçı Mthmet, tellâk uğramış. her biri, boğulduktan mahbup mâsum kurbanlarına so dü, haydutlara eve nasıl girileceHamza, knhveci Mustafa. bozacı sonra en az üç yerinden bıçaklan kaklarda cebren ve kahren tecavüz ğini siz gösterdiniz diye bastı daambarımızda görülebilir Banka; satışı yapıp yapmamakta serîsmail, 18 yaşında iplikçi Handan, mıştı. Ahmet Beşenin karısı Fat ederken Bursa şehrinin başında da yağı, biçareleri Mehmet Beyin kefaleti dahi kurtaramadı: «ya doğbesttir. DENİZCİLİK BANKASI tellâk Bahşayiş, yeminici Öm;r, ma ile arabacı Süleymanın karısı el'oet ki böyle bir belâ olacaktı. 19 yaşında saraç Ibrahim, manav Pakize. Kavukçu Şehsüvar ve Yor O tarihte Bursa'da Hayranoğlu ruyu söylersiniz, ya buradan ölüYakup, 20 yaşında hailaç Mustafa, gancı Mehmet tâ Sobran Yaylasın Sefer Çavuş adında bir sübaşı var leriniz çıkar!. tehdidi ile hapsı boy (Basın 14517/10851) 21 yaşında yorgancı Mehmet. 22 riaki kestane ormanına, natır Mus dı. Ahvali âlem karşısında yüreği ladılar. O gün evin sokak kapısı çalınsızlayan namus erbabından. gayet mış. gayet güzel, on dokuz yirmi le ce.?ur, son derecede afif adam yaşlarında iki taze yosma kapıyı aBAY OSCAB: idi: uygunsuz takımma ve eşkıya çan halayığa: «Paramızla satın a'.aya karşı âmansız, uykuyu kendisi cağız sizde kavun çekirdeği var ne haram etmişti. Bekâr odalarını. mı?« diye sormuştu. Dam üstünde bekâr hanlannı, bekâr uşaklarına saksağan! Halayık gülmüş, yok demesken olan fırınlan. değirmenle mişti. Sonra tazelerken biri su isteri, hamamları. kahvehaneleri bas miş, halayık da onları içeri almışmış, yüzünde iman nuru ve bakış tı, su içmişler. biraz dınienmtsler, larında meymenet bulamadığı, ta gitmişlerdi. Zenci kariın bu ehemvırîarından, hareketlerinden şüphe miyetsiz şeyi anlatsaydı sübaşı ağa lendiği iki yüzden fazla bekâr uşa acaba üzerınde durur muvdu? Değirmenci ıskender ve kanlı aşifteleri 1 Kırmızı külâhlı veyüzieri peçeli haydutlar î l ULCUIUHJ Yazan: KAV izmir Fuarı pulları Yazian: R. E. Koçu Resimliyen: S. Bozcalı I adet kontple asetulen cihazı satışı BAY ÇOKBİLMİŞ (HİZAYA GELELİM BAYLAR) Radyodâ#BüğUri 7.27 Açılıs ve program 7.30 7.27 Açılış ve günün programTatil sabahı 8.00 Haberler ları 7.30 Haberler 7.45 Ne8.15 Sabah şarkıları 8.30 Plâk şeli türküler ve oyun havaları dolabından 9.00 Operet melo 8.15 Orkestralar ve solistler dileri 9.30 Türk musikisi din 8.45 Pazar neşesi 9.15 Isteğinileyici istekleri 10.00 Çocukla ze göre 10.15 Bizi dinler misirın köşesi 10.30 Dinleyicilerle niz? 10.25 Çeşitli müzik 10.45 başbaşa 11.00 Sanat olayları Çocukların pazar köşesi 11.00 11.10 Yurdun sesi 11.30 Haf Nesrin Sipahi'den şarkılar 11.30 Onbeş gün sonra sizdeyiz tanın melodileri 12.00 Şarkı 11.50 Hafif müzik 12.25 Külar (Meliha Yalçın) 12.20 Siz ve müzik 13.00 Saz eserleri çük ilânlar 12.30 Yurttan ses13.15 Haberler 13.30 Reklâm ler 13.00 Haberler 13.15 Kü i çük konser 13.45 Gönül Akın' lar geçidi 14.00 Beraber şarkı dan şarkılar 14.15 Reklâm lar 14.30 Müfit Kiper Örkes programlan 14.45 Neriman trası 14.45 Türküler (Neriman Tüfekçi'den türküler 15.00 ÇeTüfekçi) 15.00 A. Zamboğlu şitli melodiler 15.30 Güneri Gitar Kuarteti 15.15 Oyun ha Tecer'den şarkılar 16.00 Klâvaları 15.30 Dans müziği sik Batı müziği dinleyici istekle16.00 Gençlik saati 16.15 Filim ri 17.00 Saz eserleri 17.15 melodileri 16.30 Şarkılar ve Dans müziği 17.45 Ulvive Tassaz eserleri 17.00 Çeşitli mü kent'ten şarkılar 18.1% Spor zik 17.30 Türküler 17.45 sayfası 18.25 Küçük ilânlar \ Koneerto 18.15 Radyo Fasıl 18.30 Reklâm programlan 19.00 Haberler 19.15 Neş'e Can'dan Topluluğu 18.45 Haberler 19.00 Reklâmlar geçidi 19.4ü şarkılar 19.35 Karışık hafif Paul Weston ve Stey Allen Or müzik 19.45 Silâhh Kuvvetler kestraları 20.00 Büyük zafere saati 20.00 Kutlu Payash'dan doğru 20.15 Kahramanlar sa şarkılar 2075 Küçük ilânlar 4 ati 20.30 Şundan bundan (Eş 20.30 Çeşitli melodiler 20.55 4 ref Şefik) 21.00 Şarkılar (Ay Mustafa Seyran'dan şarkılar lâ Büyükataman) 21.20 Spor 21.15 Mikrofonda tiyatro 21.45 şarkılar haberleri 21.30 Yaz rüzgârı Alâeddin Yavaşça'dan 22.00 Reklâmlar geçidi 22.30 22.15 Sevilen melodiler 22.45 Haberler 23.00 Gece konseri Şarkılar 22.50 Hafif müzik 23.30 Geç yatanlar için müzik 23.00 Haberler 23.15 Tatil sona 23.57 Pazartesi'nin programlan ererken 23.55 Program 24.00 24.00 Geç yatanlar için müziKapanış. ğin devamı 00.30 Kapanış. * ISTANBUL AMKARA baasında buılmış ve 20 AğusGeçen yazımızda tzmir Fnartos 1956 tarihinde tedavüle çılanrıın tarihçesini ve 1941 yılına kadar Fnar münasebeti ile te karılmıştır. Ba serinin palla n 31 Arahk 1957 tarihinde tedavıile çıkarılan pul cerileri davülden kaldırıldı. ile Fnarlarda kullanılan özel dam?aları belirtmijtik. Bugün XXV. tzmir Enternasyonal kü yazımızda ise 1941 den bn Fnarı pnl emisyona münasegüne kadar olan Fnarların beti ile tsrihi her gün değiemisiyonlarmı izah edeceğiz. sen «XXV. lımir Enternasvonal Fnan» ibareli ve l'narın ». 1943 XII. İZMÎR ENTERNASTONAL FUARI SE ana giriş kapısını ve ufnkta RlSt. Alâeddin Kıral Matbaasında 1943 XII. tzmir Enternasyonal Fuarı münasebeti ile bastırılan 6 pul. 20 *£ustos 1943 taribinde tedavüle çıkarıldı. Serinin tirajı yüz bin olnp pullar 31 Aralık 1950 tarihinde tedavülden kaldırılmıstır. 1943 XII. İzmir Enternasyonal Fuarı müddetince özel bulutları temsil eden hir özel damga kullanılmadı. Foar damga, Fnar müddetince kalPTT. Merkeıinde «İzmir lanıldı. Fuar» ibareli dam;a knllanıl12. 1958 XXVII. IZMtR dı. ENTERNASYON>AL FUARI 9. 1947 XVI. İZMİR ENÖZEL DAMGASI. TERNASYONAL FUARI SE1938 XXVII. tzmir EnternasRlSt. yonal Fuarı münasebeti ile Isviere'de Courvoisier Matpul serisi tedavüle çıkarılmabaasında aynı kompozisyonu dı. Ancak Fuar devamınca taihtiva eden dört pnl bastırılarihi her gün defisen «XXVII. rak 20 Ağustos 1947 taribinde tzmir Enternasyonal Pnarı» tedavüle çıkarıldı. Scrinin tiibareli ve Fuann ana giriş karajı iki yüz elli bin adettir. pısmın siluetini tasvir eden Pnllar 31 Aralık 1950 de tedabir özel damga knllanılmıstır. vülden kaldırıldı. Göruldüğü gibi tzmir Fuar• an münasebeti ile cıkarılaıı seriler veya özel damgalar her hangi bir zamana baC'lı olmayıp tamsmen PTT. Genel Müdürlügünün toleransın» kalmış bir iştir. Bagüne kadar tedavüle çıkanlan leriler bazan iki seııe arka arkaya, bacaıı iki, üç, dört ve beş sene ara ile çıkanldıklan halde Szel damgalar bu statfiye de nymamıştır. Bn yıl XXXI. senei devriyesini kntlıyan Fuann bir yıl evvel XXX. senei devriyesi münasebeti ile bir pnl serisinin tedavüle çıkarılması icap 1947 XVI. Izmîr Enternasederdi. Geçen yıl pul çıkartlvonal Fuarı için özel damga madığı gibi XXX. yıl münakullanılmamıştjr. Fuaı PTT. sebeti ile de bir özel damga Merkezinde «İzmir Fnar» ida kullanılmadı. barcli damga knllanıldı. 10^ 195« XIX. İZMİR ENFnar pnl emisyonlarını bir TERNASYONAL FUARI SE statüye baflıyarak hiç olmarRtsl. sa bes yılda bir defa bir ıml serisi çıkarılmasına mukabil. Basım işi zamanınds yetistiher yıl bir özel damçanın Furilemediğinden 1950 İzmir Enar devamınca kullanılması ternasyonal Fuarı serisi sncak prensipini kabul etmek şarttır. » E.vlül 1950 tarihinde tedavüle çıkarılmı$tır. Serinin tiraBütün dünya mille'lerini yajı yüz bin olup pullar 31 Ara kından alâkadar eden İzmir lık 1950 tarihinde tedavülden Enternasyonal Fuarlan Filakaldırılmıstır. telik bakımından da Dünya Bu seri için de bir özel dampnl ve dıel damga koleksiyo Sa kullanılmamıştır. Fuar nerlerini yakınen alâkadar etPTT. Merkezinde «lzmir • Fu mektedir. ar; ibareli damga kullanıidı. Programlı ve metodik hir 11 1956 XXV. İZMİR şekilde çalısan PTT. Genel ENTERNASYONAL FUARI Mndürlâgümüznn bundan böySERİ VE ÖZEL DAMGASI. le, her yıl Fnar zamanınd.i, o yıla mahsns bir özel damgayı 20 Ağustos 1956 de açılan Fnar PTT Merkezinde knllanFuar münasebeti ile aynı Uompozisyonu ihtiva eden iki pul masını kurvetle Omit etmekteAnkara'da Güzel Sanatlar Mat Çelik hurdası satın alınacak Makina ve Kintya Endüslrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz ihtiyacı için 2252 ton çelik hurdası müteahhit nam ve hesabına satın ahnacaktır. 2 Şartnamesi Ankaıada Alım Müdürlüğümüzden; İstanbulda Bankalar Cad. No. 75 77 Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 3 Asgari 1000 ton olmak üzere teklifte bulunacak isteklilerin hazırlıyacaklan teklif mektuplarını kapalı zarfla 31/8 1962 Cuma günü saat 15 e kadar Alım Müdürlüğümüzde bulundurmaları; 4 Kurumumuz, işbu hurdayı kısmen veya tamamen alıp alman almamakta veya dilediğinden almakta tamamen serbesttir. (Basın 13917 A. 8774,10829) JANE'IM KİZ1 245 i PROPAGANDİST ARANIYOR TÜRK HOECHST İlâç Fabrikası, Propaeandist olarak çalıştırmak üzere, askerliğini yapmış. Almanca, İngilizce veya Fransızca lisanına yâkif genç eczacılar aramaktadır. Müracaat: Beyoğlu Tünel, İstiklâl cad. 394396, Müeyyet han kat 3. Ilâncıhk 6033 108S! • Peki şimdi ne yapacaksın. Penny bu suali cevap;ız bırı ktı. Bur.?. mukabil yariıffl ve fıiiîıaye arayan bir çocuk gibi 'ina ^o' kuidu. Bill Martin'in ı;mu.iarı >'ir ketrre daha canlanmıştı... '•IIIIIIIIIIIIIIIIMIIUIIMMIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlnil «CUMHURİYET» in ZABFTA ROMANI: 3 5 KeMmlı Knnıan: 296 L • V N K I2 Cızen; YVES SAYOL Ceviren' Mazhar KUN1 Artık Valentin evlenmiş ve Kontes de Bussieres ünvamnı almıştı Genç kadın: Kocam yakışıkb; xeki ve beni seviyor; diyordu. Nasıl olsa ben de onu severim.» Fakat Kontun ahlâk i gayet ciddî idi. Hattâ bu adam yaşına göre fazla kapanıktı. Valentin; kocasının bu huyunu henüz farkermemişti. Lâkjn çok geçmeden Valentin bu huyun büyük bir kusur oldnğunun farkına vardı. Kont de Bussieres hayatı hafife alacak adamlardan değildi. Bir müddet sonra; Kont kansmın kendini sevmediğini anladı. Derin bir hayal kınklığına uğrıyan adanıcağız: içine kapandı. Yavaş yavaş kıskançlık duymağa da başladı. Yoksa karısı başkasmı mı seviyordu? Bu takdirdc; kendisiyle alay edilmiş olunuyordu... Bunu affedemezdi. Evleııdiğinin on birinci ayı; Valentiı: bir uğlan doğurdu. Bu mesut hâdisenin e\ lilik hayatına büyük bir iyilik getireceğini kocasiyle olan münasebetleri düzelteceğii' uıııdu. Fakat bu ümidi boşa çıktı. Kont; çocuğn çok seviyor; lâkin karısını ihmal ediyordu. Hattâ bir sütnine tutarak çocuğu annesiııden uzaklaştırma yolunu tuttu(Aıkaşj var) Otele döndüklerinde Müff'Uiş Hamduşi'yi kendilerini bckl'.'t bul dular. Adam kapıdan guclik:cr;r.i Penny sustu. Ne ıse anlamış olduk aıtîk ;' görünce, içmekte olduğu nane casordu. i yını olduğu gibi bırakıp onl&iı Bill gözlerini pabuçlannın ucu Demek hatırladm. Halbuki dedi. karşılamaya koştu. Müteheyyiç bir na dikmiş otufruyordu. Odaya gi biz hafızanda bir boşluk kaldığını Neyi kastediyorsun? hali vardı. rerlerken doktor biihassa hastayı zannediyorduk. John'un yalan söylediğiııi. Bu sabah Caprice Raymontl'u i heyecanlandırmamalarını onlara John saçlannın köküne kadar Belki hakikaten hafızisındaki kızarmıştı. ! terobih etmişti. bu boç.'uğun arasında zam;ınla bö öldürrrekten sanık olarak birini ! Ortahkta hüküm sü>en sessizli Halızam mı dedin?.. Söyledim lük pürçük hatırhyacakları ola tevkif ettik. Hüviyeti bizlefrcp gıya geminin Tanca limamna demir caktır. Shan e de ne için bunlar yet mâruf El Negro .nâmmda bir ; ği bozan yine John oldu. Ne ise bırakalım şimdi bu lemesinden bu yan a muazzam ve dan ilki olma5in. sabıkalı. münakaşaları... Muhakkak kalmak kalanlık bir boşluk... Bak ama ne Hayır Bill... John'un hafızaBill işi lâtifeye vurdu. istiyorsan seni zorla tayyareye bin tuhaf... İsmini duyunca Sha»e'i r a sınaa hiç bik noksanlık yok. Her El Negro benim bildiğim kasılsa hatırlaj'iverdim. direcek değilim... Kalır, Sill ile şeyi rr.ükemmel hatırlıyor. Yaınız dar siyahi mânâsına geür. B:ınu geze* eğlenirsin. Başka? bunu belli etmeK istemiyor. Ve j Sonra zoraki bir tebessümle sor Hepsi o kadar. Feci bir şey ben bunun hikmetini benden gi? ebedî lisanla ıfade : etmek gerekır bu. ,du. liyccek bir hususu olmasında bu se demek Othello yu tevkif ettiPenny syağa kalkmıştı. niz. I Ne plân yaptınız bakalım bu luycrum. ; Haydi Bill biz artık gidelim. gün için? Nerelere gidip gezeceksi Hamduşi lâtifeden anlayan bir John'u daha fazla yormamız doğ I Gözlerinden yaşlar boşaıımışti insandı. Genç avukatın sözlerini niz? Üç senedir onun nâmı hesafcıru olmaz. j Bir partiye dâvetliyiz. tasdik etti. Bir daha kocasının yüzüue biîe na mazefetleri ben icadeınıeye ve Bu ne pattisi imiş böyle? Othello piyesmde de bir r:yabakmrdan odadan çıktı. Sill de bunlara kendimi ınandırmaya ça Shane adında bir Amerikalılıştım. Ama artık tahammü'.üm hî sarışm bir güzeli katleder Bak onu takıp etmişti. nın yatında verdiği bir parti. gördünüz mü böylesinin bir tesa Paul Shane? Şu MANSOUR' Otomcbile bindikten SOMM da kalmadı. Benim için artık her şey düf olduğunu kabul ederım da oturan uzun boylu Amerikalı j bir mv.ddet konu.şmadılar. Penny bitmistir. Bundan sonra bu hayatı ! arabanıı, penceresînden disans.ru ne isterim ve ne de dayanubilivim. i Her halü kârda l>u muvaffaki mı? j seyrediyordu. Nihayet çok hafif Bilî, genç kadını tese.li için ko ] yetinizden dolayı tebrik edcrim. Bill, Penny'ye kaçamak bir na(Arkası var) omozuna attı. zat atfettikten sonra arkadaşına I bir sesle:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog