Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ZB AÇ 19f>2 CUMHURÎYET DÜNYJ3L Kruçef'ı'n sıkıntısı HÜBERLERI BİR DAKIKA: İsîanbulun Kadmları Yerinde kullanılmadığı zaman, Dünyayı dört döniip ytrt cümlenin mânasını hafifleten yainen Rus fezâ adamları (kosmoRöportajı yapan : ÜMİT YAŞAR hut ağırlaştıfran kelimeler vardır. rnçef'i şu sıralarda en çok notlar) ilk lâf olarak «Herşey llk bakışta yerinde kullanılmış gimeşgul eden raescle, Soviyiydi, hoştu da. demisler, illâ 87 yıl önce Sadrâzam Halil Rii gilerden kesümiş. Bu arada Ma bidir de, biraz kurcaladınız rnı, yet Rnsya'nın iç iktisadî du Bundan üç hafta evvel iktidarı şu, tıraş edemediğimiz sakal ve fat Paşa tarafından kurulmuş. en rilyn Monroe'nun da yatı çıplak yuvasına bol gelmiş, vey a iyi yerruraudur. Gerçi Busya uzay 1 Cezayir 25 (A.P.) İktidardaki makla itham edilmektedir. bıyık yok mu, bizi mahvetti. Bu suretle, Cezaj'irin içinde bu Ben Yusuf, Ben Khedda,nın elinbüyük sosyal yardım müessesele renkli bir resmi. Odanın diğer eş leşmemiş eğreti duran yüzük taşı nıeseleleriyle, dikkati üzerine çek Siyasi Büro bugün muhalif subayBir ara, âdeta, nefes alamaz rimizden biris'i olan Darülâcezede yaları yatak, komodin, bir dolap, gibi bocaladığını görülrsünüz. miş ve büyük mikyasta propagan lardan müteşekkil bir junta'ya bo lunduğu karışıklığın uzlaşma yo den muzafferane bir şekilde alan luyla düzeleceğine dair ümitler ta şahıslar bu suretle muvaffakıyet olduk.» iki sandalye, kirli basma pefrde«Utanç» kelimesi, son zamanlarki kadınlarla konuşuyorum. da yapmasmı bilmiştir ama bu o yun eğmiş ve memleketin idaresi mamen kaybolmuştur. Allah, Allah bu da mesele ni bu juntaya devretmiştir. sizliklerini resmen itiraf etmişlerlayın tesirleri dağılmca, komünizm Darülâcezenin nazik müdürü ler, lavabo ve altında bir leğen. da sık sık kullanıldığı için bende, mi? Dört numaralı Wilaya Kuman dir. Sormadan «benim adım Sabahat bu eğreti taş tesiri yaptı. âlemi, Kruçef'in ne yaptığını ve ne Cezayir Millî Kurtuluş Cephesi danlığı başkentte duruma hâkimTurgut Aytuğrul'dan öğrendiğime Bir daha sefere, yukarıva Aynı zamanda Siyasi Büro, Ben yapacafını sormakta ve ideoloji ba (FLN) yayınladığı bir bildiride. 2 Batı Berlin'le Doğu Berlin'i birgöre buradaki kadın sayısı 206, dedi. Mardinliyim ama 22 senedir g adak kadı y kim çıkacaksa, evvelâ bizim kımıntan büyük mesafeler katedil eylül seçimlerinin müddetsiz olarak ken, diğer gerilla birlikleri mem i Belİa'nın amansız düşmanlarından yaşları da 20 ile 90 arası. Müdür 5 Istanbuldayım.» birinden ayırmak için araya öfrümfmlekete buyurşun. tehir edildiğinı ve Siyasi Büro'nun leketin geri kalan kısımlarında ida| o ı a n Muhammed Boudiaf'ın; altı Ben de adımı v e maksadımı söy len duvara, hep bir ağızdan utanç d nıcdiğini görerek rejimi tenkid etbey çoğunluğu bakacak kimsesi Genç, ihtiyar, sapkalı veya vazifesini yapmaya katiyen imkân reyi âdeta sılâh zoruyla ellerinde j kişilik gruptan istifa ettiğini açıkmektedir. olmıyan, yalnız ve yaşlı kadınla ledim. Tanıdı ve bir durakladı ön duvarı diyoruz. Bunu Frenklerin takkeli, o kadar çok sakallımız lamıştır. Siyasi Büro'nun içinde tutmaktadırlar. Gerçi Sovyet basını, Sovyet ce buiamadığını açıklamıştır. rın teşkil'ettiğini söylü'yor C). îşjce «Ne yapacaksın benimle konu j c M u r d e ] a h o n t e , tâbirinden terYeni gelişme ilkönce Siyasi Büvar ki, içlerinden flbette bir miyetinin, süratli ve canlı bir bız llk Cezayir Millî Meclisine aday ro üyeierinden Muhammed Khider Ben Bella'ya muhalif tek şahıs te Bayan Zeynep Toruntay. 80 ya Ş"P. Bizim^ sözlerimızi kım okut j c u m e e d e r e k a ldığımız için, dilila gelişmekte olduğunu iddia et gösterilen 196 kişilik liste de res tarafından açıklanmıştır. Khider'in Boudiaf'tı. İstifası, Cezayirli lıder tanesi oıılara sakalla nasıl raşındaymış, «Eyüp Sultanda doğ ki?. dedi. Israr ettim, bu defa he | m i z e h a f i f b i r m â n a ns aktarmış mektedir. Fakat, halk arasındaki men iptal edilmiş ve bu suretle yanında duran Ahmet Ben Bella lerin nihayet bir bırlik kurdukla hat edilecejini öğretir. muş. Bahriyeli Rifat beyle evlen yecanlandı, biraz düşündü ve ceolduk. rına dair yarattıkları efsaneyi bir D. N. kanaate göre Parti idaresinin mu memleket yeni bir siyasi buhranın nın yüzünde renk kalmadığı ve se sabun köpüğü gibi ortadan tamaAslında. «honte» kelimesi, çekmiş, sonra büyük bir yangın ol vap verdi: vaffakiyetsizlikleri, muvaffakiyet derinliklerıne yuvarlanmıştır. sini çıkarmadığı görülmüştiir men kaldırmıstır. muş tstanbulda 43 yıl önce... Bu « Peki şairci bey, öyle olsun, tikçe uzayan, genişleyen, yayılan lerden fazla göze çarpmaktadır. Bir Bildiride, memlekette hüküm süyangında dört evi yanmış Zeynep ama yarım saati geçmesin, sonra I kelimelerdendir. Kullanıldığı yere Ingiliz muharrire göre (Kruçevizm» ren açlığa temas edilmekte, «memhanımın, kocası da yangından altı mama çift vizite istemeye kalkar.» göre, yüzlerin penbeleşmesinden şimdi kendi lezadlannın içinde bu leketimizi çok ciddî bir tehlike tekay sonra ölmüş. Zeynep hanımın Biter sigara yaktık, konuşmaya kızarmasına, hattâ kararmasına ııalmak gibi bir derde uğramıştır. rar tehdit etmektedir,» denmekte bir kızı var. torunu var, torunu başladık. Sabahat (soyadmı arzu kadar derece derece renfc nüansHatirlıyacaksınız, son kongrelerin ve Cezayir şehrini işgal altında tude, Kruçef, Arnavutlara, Çine, Sta tan dört numaralı Gerilla Wilaya'sı nun çocuğu da var ama onu gör j su üzerine yazmıyorum.) aşağı yu ları mânası taşır. line ve Parti aleyhtarlarma karşı (askerî böigesi) Kumandanhğı iktiMedeniyete ve hürtiyete çekilen memiş daha. Kocası öldükten son karı 12 yıldır bu yolun yolcusuy«ırih vaziyet almıstı. Parti aleyh darı eîe geçirmek için komplo kurra maaşını vermedikleri için dev muş. Yaşı 31. önceleri randevu ev bu set, hürriyetine kavuşmak uğtarları, hâlâ yerlerinde durmaklarimleri muvaffak olmuş saymıyor. lerinde çalışırmış. Butaya düşeli runda dibinde vurulan insanlar sadırlar. Çin ile Rusya birbirleriyle Eski devrin kadınları ile devrimiz be? yıl olmuş. «Gençliğimde güzel ! atlerce can çekiştiği halde yardıbozuşmamanın çaresini aramaktakadınları arasında yaptığı tnuka dim, çok da kazanırdım, ;imdiki ma koşmanın bulunmadığı bu her dır. Küçük Arnavutluk, Çiııin gölHyannis Port (Massachusetts), 25 yesede eski devrin kadınları gör halime bakma kaymağımızı aldı tülrlü insan hakkına karşı direnen gesinde Rusyaya kafa tutmaktadır. (AP) Hafta sonu tatili için gelen gü, terbiye bakımından, yeni dev lar da ondan» dedi. Berlin duvarı, şimdiye kadar hiç Ne olduysa Stalin'in ölüsiine olmuş Başkan Kennedy'nin uçağının, mey rin kadınları da bilgi bakımından «Hâlâ güzel olduğunu söyle kimseyi utandırmadığına göre, Batnr. Mezarı nakledilmiş ve Stalindim dana inerken fren donammının ısıCape Canaveral (Florida) 25 (A. «gırgırı bırakahm ne tıdan Doğuya kadar bütün beşeriağır basıyormuş. devrin kadıngrad şehrinin adı değiştirilmistir. narak dumanlar çıkarması, hava larında'en büyükBukusur olarak soracaksan sor bakalım şairci bey» yetin alnına sıvanmış bir yağlı kaP.) Mariner 2 feza gemisini dün Efendilere göre isim degiştirmeye alanında büyük bir heyecan ve te büyüklere itaatsizliği görüyor. Da d e d l Söylediklerini aynen yanyo ladan başka birşey dfğildir. alışan Ruslar için bu da tabii bir bir AtlasAgena B itici roketiyle lâş yaratmıştır. r rülâcezeden çok memnunmuş. «34 Ona ancak yüz karası duvarı adı olavdır. Tine hatırlarsınız; Kruçef, birleştiren fen adamları ve teknisyenler, yarınkı harekete hazır olHazır vaziyette beklemekte olan günde bir müdür beyin yüzünü Berlin meselesini bir zamanlar di«Türk kadını lâyık olduğu yere lfiyık! itfaiye otomobilleri, derhal faaliye görsem ömrüm artıyor.» derken yaklaşnustır. Bizim gibi istisnalar line dolamış, münferit barıs sarkı duklannı bildirmişlerdir. Mariner • te geçerek Başkanın uçağını iniş ağlıyordu Zeynep r.ine. Eüni öpüp kaideyi bozmaz! Atatürk lsrını söylemeye başlamıstı. Ilalbu 2 yarın. itici roketin gücüyle Veniis Artık iyidpn iyiye anlasılmıç bir pistinde duruncaya kadar takip et. ,. Tplefoto ki uzun zamandan beri Berlin'iıı seyyaresinin civarına atılacaktır. lerine hep inandık, inanıyoruz. Ka gerçek, bu. Biz nizamı, tertibi, ted mişler ve uçak durur durmaz uça ayrılırken «Yine gel evlâdım, Al dın devrimleri ekseri muhitlerde Cezayırh Iıder Muhanımet Hıdır ve Ben Bella dün lâfını ağzına almamakladır. Hattâ ğın dumanlar çıkan kuyruk kısmı lah razı olsun.» dedi ve yine ağ muvaffak olmuştur. Zamanla oku biri hele yasağı sevmiyen insanlayaptıkları basın toplantısında daha ileri gitierek Doiu Almanvai r.a köpüklü sular fıçkırtan hortum ladı. Kapıdan çıkarken gözlerim ma yazma bilenler atttıkç daha rız. ile özel bir barıs anlaşması imzaa dolu doluydu. Adına haftalar tetrtip etmediğiîarı ile hücum etmişlerdir. lamanın bir zaruret olmadığinı biVEF A T Sonra lam 42 yıldır burada ba da muvaffak olacaktır inşaallah. miz konu yoktur. Bütün kusurlanle ifade etmiştir. Uatırlardadır ki Gayet soğukkanlı bir şekilde, oAhîâk buhranından ahlâksızhğı mızı, bütün eksiklerimizi bu terMerhum Sefer Kaptan'ın ve aym Kruçef, daha 1958 dt bu çı, lanlardan haberi yokmuş gibi, u rınan iki kadınla konuştum. Bi kastediyorsun her halde. Biraz merhume Nalme Hanımın aziz banı deşecefini söviüyord'i. ; j çaktan inen Başkan Kennedy, mey risinin gözleri görmüyor, adı Me vardır tabiî. Ama ahlâklı olanlar tipli haftalar sayesinde, lâfla pejrevlâtlan. Refika Sezginerin nir gemisi yürütürcesine, düzelteliha Sönenışık. însana hüzün veren Sov\el Rusya'da rekolts kötüdür. | danda kendisini karşılıvan 500 e kıymetü eçi. Faruk Sadık ve daha fazladır bence. Her aile çocu Halk. istihsalin artması için Kru ! Nur Sezginer ile Nevzer Kcyakın bir kalabahğı selâmlıyarak bir soyadı var Meliha hanımın. ğa karşı vazifesini yapmak igter ceğimize imanımız varmış gibi, senede yedi günden ibaret bu çeki tencfnln sevgili babalan. tücçef e vardım etmeraektedır. TeşvikI kendisini yazlık evine götürecek Amasyalıymış aslen. Babası askecsrdan Fikri ve Osman Sezre gidince üvey annesi öksüz mek ama varlıgı, imkânı yoksa ne yao düzen savaşlarına dörtelle sarılten tutunuz da tenkile kadar. büTokyo 25, (A.A. ve AP) Tokyo'nun 90 mil güneyinde Oya o l a n "eükoptere binmiştir. giner'ln biriclk ağabeyleri. liin usuller tatbik edilmış. fakat bu , tebine vermiş Meliha hanımı, son sin? Işte beni al meselâ. Ben iste mışızdır. ma yanardagı, dün gece âni olaıak indıfa etnıiş ve civardaki üç köyü krreste tücrsrlarından Saim Kusurlafrımız arasında, nizamlsusullenn hiçbiri, tarım sektöründera da 42 yıl önce Darülâcezeye gel yerek mi bu yola düştüm? Ailem iavlar kaplamıştır. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre; yanardağ iki daGözgücü, Servet Gözgücü ki aialeti harekete geçirmemiştir. i miş. 42 yıldır nasıl vakit geçirdi böyle olmamı ister miydi sanıyor ra ve yasaklara aliîamanıak illeti ve Mes'ude Donat'ın muazzez >ıkalık fasılalarla 16 ayrı yerden alev ve kızgın kül püskürtmektedir. Zahire anbarı Kazakistan verimsizsun? Ama oldu bir kere. Babam 8 başta geliyor. dayılan. Eczacı Uyas Kctenci'. ğini sordum. *i anardag eteğindeki köyleri bo5altmak üzere Tateyema hava üssünden V EFA T dir. Bu verimsizliği önlemek için Tertipli haftalar zincirine bir nin kavınpederi, Çanakkale «En çok eskiden gördüğüm sey lünce fakir kaldık, kimsemiz yokhcJikopterler gönderilmiştir. Fatma Günay'ın sorumlu makamlarııı insanları müHarbl 1 incl derece Malul Galeri düşünür, onları unutmamak ; tu, annem çalışıp bana bakıyo* bakla daha ilâve edemeımryız aeşl, Şevket Gün zllerlndfn temadiyen değiştirılmckte, fakat Ilgıli makamlar; kaçarken muhtelif yerlerinden utak sıyrıklar için sık" sık tekrarlarım hafızamj d u a m a büyüdükçe birçok şeyle eaba? ay ve Seher yine de bir netice alınamamakta j Yasaklara saygı haftası adı vealan birkaç kişiden başka adanın 6.700 kişilik nüfusunda hiçbir zayiat Hacı Hafız HASAN Krkan'ın karI da. Bilhassa tabiatı ve renkleri.» re sahip olmak istiyordum. Sonra dır. Istihsal plâna uygun olarak ge olmadığını bildirmektedirler. Şimdiki durumda adanın tahliye edilmesi deşleri. Adnan önüme düştüler kötü oldum iste. feceğimiz bu bir haftahk devre dedi. FEHMİ SEZGİNER lişmemekte, bir dur^uıılıık gösterGünay'ın amdujünülmemektedir. Bazı mütehassıslara göre, volkamn faaliyeti bir ğ istediğim içinde dişimizi sıkıp, en hoşumuza Hakkın rahmeline kavuşmusnıektedir. Rusya bütün peyk mem ' En çok doktorluğa hevesi var Kolay kazanıyordum, cası. Raif Oral tur. 26.8.1962 pazar günü Beşikay kadar sürebilecektrr. birçok şeye sahip olabiliyordum. gitmeyen yasaklara varıncaya kaIcketleri istismar ettiği halde, bir ve Faruk OralMeliha hanımın. Bir daha dünyaya dar irili ufaklı hepsine boyun egtaş Çırağan Caddesi 50 No. lu türlü doyamamaktadır. Meselâ Ko | ın na>'lları. KfAdaya gönderilen keşif uçakları, 22 yıldanberi faaliyet göstermefielişte doktor olmak istenniş. Göz Annem anladıSı zaman vakit geç me kampanyası açsak, belki de evinden alınarak Beşiktaş lsmişti. Üzüntüsü. gözyaşları, naninıal Kozanog. man.va'nııı gelirlerinin üçte birini ır.ış olan volkandan büyük Iâv nehirlerinin denize akmakta olduğunu leri görmediği için gazete okuyakeleslnden saat 11.30 da kalka. lu. Enver Ekca hatlairı para etmedi. Evvelki sene yavaş yavaş bu işe ahfirız. Rusya aldıgı için DU zavallı mem J rak motor!» Eyüpsultan Camil mıyor tabii, ama sık sık okuturgördüklerini bildirmişlerdir. Uçaklar raporlarında, Oyama dağının teGenişliyor mu daralıyor mu pek ve Şevket Kutö!dü anarj*ım. Bilsen ne iyi Jcaleket mahrumivet çekmektedir. Fa' Şerifinde öğle namazını müt.ımuş burada okuma yazma bilenle dındı.» Burada Sabahatin gözleri de belli olmıyan İstiklâl caddesinpesinden kesif bir siyah dumanın yükselmekte ve dağdan 2.000 metre lanın enlşteleıi. kat Rusya'daki et ve yağ fiyatlaakıp cenaze namazı hadeleda re. Bilhassa Burhan Felek'e hay doldu. Bir zaman daldı ve neden deki onaıma ameliyesi Emckll Başkomiser sıfrasında süksekliğe kadar kaya parçalarının fırlamakta olduğunu, dökülen sıcak Eyüppultandaki alle kabristamrının \ ükselmesine bu zecri tedhirran. Sesini bir kaç defa da radyo sonra «Yaz jairci bev dedi genc kaldırımların kenarına demirden na te\"di edüecektir. Mp\iâ rahküllerin ise civardaki ormanlarda yer yer yangınlar çıkardığmı gördükler yine de mâni olamamaktadır. ' ZİHNİ GÜNAY da duymuş. hiç unutmamış. Bana kızlar okusunlar bu^ıu: Anneleri boru gibi. uzunluğuna mânialar mct cyllye. lerini bildirmişlerdir. Teyit edilmiyen, fakat tekzip de Hakkın rahnıetiııo kavuşımışonun hikâyelerinden ikisini anlat|nin sözünden çıkmasinlar. el insa konuldu. Maksat. her halde, yayaJapon donanmasına ait gemiier, adaya yiyecek, ilâç ve giyecek edilmiyen bir habere göre Rostov tur. Cenazesi 26.8.902 pazar tı. Ayrılırken de «Burhan Felek j nına inanmasınla*,, kanaatkâr ol lann caddeye çıkmamalafrı, trafige Cumhurtyet 1 8 6 götürmüşlerdir. ÜU civarında kargaşalıklar olmuş, ve günü (Bugün) öğle namazını beyi görürseniz benden selâm söy sunlar, okusunlar. çalışsınlar, ev mâni olmamaları, kazaya meydan mütaakıp Valide Camjlnden bükumet bunları sert tedbirlerle Amerikan 7 nci filosuna ait Uss Midway ile üç destroyer de isvermemeleri. Bu mânialar, yer nlmarsk Bakırköydckl aile kableyin ne olur.» dedi. lenip yuva kursunlar.» ZAYI 8M 4983 numaralı Halden tenildiği zaman yardıma koşabilmek için ada yakınlarında beklemekbastırmıştır. er, boşluklarla ayrılmış. Yine anrlf.aııına dcfnedileccktir. Meliha hanım Türk kadmının Yarım saat olmuştu. Kalkmadan laşıhyo* ki bu boşluklar, kaldırım Kusya'nın ve genel olarak Kru malalma karncmi kaybettim. Hüküm tedir. 55 kilometrekare büyüklüğundeki ada, 1940 yılında da buna benAJlesl lâyık olduğu yere geldiğine kani aşk hakkında ne düşündüğünu sor çci'iıı Orlak Pazardan korkmasının J süzdur. da yürüyenlerin karşıdan karşıya Kemal Ekşl zer bir felâketle karşılaşmıştı. O zaman adada 11 kişi ölmüş, 20 kişi değil. «Atatürk kadma hak ve.'dum. Cevap verdi: sebebi de budur. Kısa zamanda gor germelerine mahsus geçitler. Cumhurtyet 10845 yaralanmış, elliden fazla ev de lâvların altında eriyerek kaybolmuştu. hü^rıyet verdi. Fakat bunlar iyi müştür ki Ortak Pazar çok verimli Cumlıuriyet 10835 • Gençken bir defa çok sevmişKaç gündür oradan geçerken ve âdil bir şekilde tatbik edileme tim. AHık gın geldi erkekten, es olmuş ve en tabii yollardan Batılı a dikkat ediyotum Bu demir borudiği için inkılâpları muvaffak ola kisi gibi sevemiyorum. Aşk muvatandaşları refaha götüren bir isların üstünden atlıyan atlıyana tikamet tutmuştur. l mulandan damadı» diyor. kaddes bir histir, insan ona lâvik İki adım daha atıp demirlerin boş ba kısa zamanda netice veren bu Bayan Fahriye Işler de 42 sene] olmalı. bırakılmı.ş yerinden rahatça geçsistem karşısında Rusya'nın bâlâ dir buradaymış. Istanbullu ve bir mek dururken demirin üstünden şiddet tedbirlerine baş vurmaya subay kızı olan Fahriye hanımın < > T»bii istisnaları da var. • aşmağa çalışmak neden? kalkması halkı tedirgin etmektedir. buçün kimsesi yokmuş hayatta | Komünist istihsal sistcmlerinin iflâ > Yasak çiğnemenin vetdiği bir «Bir dayızadem vardı ama birbirı1 sını ilân etmek nıânasına gelen bu ' zevk olsa gerek. Bür nevi kabadamizin izini kaybettik. şimdi nere, mufiayesedeıı korktuğu içindir ki o j yılığa benziyor. T E Ş E K K Ü R de olduğunu bilmiyorum» diyor. t'a kendi aralarında Comecon isim j Atlayanlara dikkat ettim. DeFahriye hanıma göre de «Bazı li bir Ortak Pazar sistemi kurdur Huzur ve rahatımı hattâ çatışmirden aşıp karşı tarafa geçerken, kadınlar Atatürkün izinde gitmemnştur. Bir farkla ki, Batının Orma gucünıü bozarı ureter taçımı , Mussolini icadı kaz ayağı tertibi dikleri için devrimler tam başatak Pazarı, oraya dâbil memlekethazlk ve müsflk eüpriyle prk biT koskoslu yürüyüşleri. arkalaleri refaha götürmeye hizmet etkısa btr müddet içprisinrie cıkarıya ulaşamamijtır.» 1 rına dönüp. demirin öte tarafınria ran bana hayatı ypnlden tattımektedir. Comecon oraya dâhil Türk kızlarına namuslu, saygılı.j kaîanlara böbürlenerek bir hakışran Sayın memleketleri Rusya'ya yararlı bir çahşkan ve vatansever oimalannı' lan var ki. üsteli k alkış da bfkl'ihalc sokmaktadır. tavsiye ediyor. Kendisi tekerlekli Prof. Gn'AS KORKUTa yotlar diyesim geliyor. sandalya ile gezdiği halde çok ıvi 0oı.ent Dr. Ne,ati Güvem'e. Hamdi VAROGLtJ Pasternak diriliyor mu? çorapçılık. halıcılık ve terziiik biDoçent Dr Muzaffer Akkılıç. Isveç'fen çelen haberlere göre niBaşa?ist«n Dr. Melih özen. Basliyormuş. Müdür bey de tasdik easistan Dr. Rüştü Karakoç. Ass. hayct Dr. Jivaço isimli kit3p Rusderek, «Fahriye hanım birinci sınıf Kemal Büyük<îalvarrı. Ass. yada da basılacak imiş. Anlaşılıyor VEFAT bir terzidir» diyor. Bütün bu ze Dr. Yaşar örberk, APS. Dr Mes. Dr. ki Rusya Pa.sternak'ı ölümünden naatleri burada öğrenmiş. hayaŞirketimiz müesslslerinden ve rur Unrat As». Dr. Adnaıı Yahüoııra itibara kavuşturmak arzusun idare kurulumuz üyeierinden tından memnun, «alıştım artık» diya. AM. i)r. Sedat Tpllâloğlıı. dadır. Birkaç ay önce onun bir şiir Klişecllik ve M.tbaacılık Ann. hemşlre Strap Bekarslan ve yor, tevekkülle. rim Şirketl Başkanı Jeğprll antolojisi yayınlanmıştır. Bu antobiitiin Crolojl sert'tsl presonelitstad Fahriye hanım da Türkiyede ah lo.jide 1936 dan evvel yazdığı şiirne teçekkürü bir borç bilirlm. lâken bir gerileme olduğu kanaalerie, Nobel mükâfatındaıı sonra Dr. Kâmran Şenel ALÂETTİN KIRAL ,vazdı?ı şiirler vardır. Eser fevkalâtinde, fakat ilerisj için ümıtli. vefat etmiştir. Cenaze merasidc lüks ciltler içinde piyasaya çı«Yarın bugünden iyi olacaktır.» nıl 2S Agustor 1962 pazar günü 10838 Cumhurtyet karıîmıştır. Bu kitabın basımı müderken yüzünde inanmışlara has ögle namazından sonra Şisii nasebetiyle gazeteler Pasternak ı Camiinde yapılacaktır. Arkadabir ifade vardı. i şımızın. Edirnekapı Şehltliğiııhakkında hiçbir şey yazmamışlar, Bu sakat ama çalışkan ve iyim • M E V L IT de Hakkın rahnıetine tevdi kı. kitapta da müellif hakkında hiçbir ser kadına son olarak «Belçikada j lınaeagını büyük blr tlzüntü ll<?. Degerli büyügümüz n:.liimat verilmemiştir. crtaklanmıza arz v ? muhterem < sakat doğmuş çocuğunu öldüren j Soyleııdiğine cöre burada çıkan MUHStN NAÎM allesine başsaglıgı dilertz. anneyi anlatarak onu affedip etmiI 'i şıırlerde değişiklikler yapılSERAN'm yeceğini sordum. Bir an sakat aBasın Kooperatifi İdare mıstır. îddiaya eöre bu değişiklikaziz ruhuna ithaf edilmek kurulu yaklarına baktı ve «affetmezdim, I<ri hayatında iken kendisi yapmışüzere vefatınm kırkınc: (fünüdedi. Allahın kurduğu yapıyı kim <T. fakat bu iddiaya kimse inanne müsadif 27 Ağustos 1962 'Reklâmcılık: 3fi26 10844) senin yıkmağa hakkı yoktur.» pazartesl günü (Yarıni oğle ı 'nıaktadır. Esrr birkaç giin içinnamazını mütaakıp Kadıkoy öe kapışılmıştır. Akşam oiuyordu. Bahçede kadm Osmanaga Camiinde Hafız KftM. PtRl h erkekli bir grupun çalgı çalıp ni Karaca tarafından Mevlidl şarkı söylediklerini gördüm, yak Serif ve Izzet Arık tarafından Kur'anı Kerim kıraat edilece. laştım yanlarına. âöyledikleri jar955 Model tek kapı OLDSMOğinden. akraba ve riostlanmızla kı nedense çok dokundu bana... tvrzıı buyuran lhvanı dinln BİL satıhktır. Tediyatta ko«Tine bir sızı var içimde teşrtflerl rica olunur. AVLA OYSU laylık yapılır. Müracaat: akşam oldu diyf.» Seran. Kip ve Muthısoy İle «Aşk mukaddes bir histir, ona 44.82.04 TURHAN ATAN lâyık olmalı.» Evlendiler Cumhurivet 10865 ( Reklâmcılık : 3630/10846 ) Ankara 23 8.962 Solar gün ışığı çiçekli basmalarda Kalçaları çürük içinde bir köCumhuriyet 10831 Teşekkür tü kadın Istanbul Göğüs Cerrahisi Merkezinde akciğer tümüründen L'nutulmuş türküler söyler baameliyatımı yaparak beni sıhhatime kavuşturan Başhekim liften HANDAJJ BEKİKOĞLU Basık tavanlı odalar aydınlanır Bortobil Doçent Opeıatör ile Alçacık sedirlerde üryân kadınGÜNGÖR BASAT Siyami Ersek'e lar Nişanlandılar Hastahğımı teşhis eden anesteziloji servisi şeR Abanoz sokağıııda akşam olmak25 Agustos 1962 tadır. Doktor Ercüment Kopman'a Ciftr Havuzlar Bu sokağa ikinci gelişim. Yılameliyatım ve ameliyatımdan sonra alâka ve yardımlarını larca önce birinci gelişimde yazıp esirgemiyen Op. Dr Özdemir Dokumacı; Op. Dr. Hüseyin Fiyukarıya aldığım satııiarla biten lizler; Op. Dr. Cemil Barlas Fizikoterapi mütehassısı Fella Cumhuriyet 10834 bilr şiirimi hatırladım ister isteErsek; doktor Mursi Koyrak, Başhemşire Adviye Taşkm'a, mez. Türkiye îş Bankası, bugün, 38 inci yıldöniimünü idrak etmektedir. Hemşire Netice Çetinkaya, Mükerrem Korkmaz, Aysel KuzEvlerin önü. kapılara açılmış MEVLİDİ ŞERİF gun ve diğer hemşireler ve hastahane personeline teşekkürleküçük pencerelerden içeri bakan Kuruluşundan bu yana büyük mesafeler aşan Türkiye Îş Bankası Sevgili kızıerkeklerle dolu. Içerde yarı çıplak rimizin gazeteniz vasıtasiyle duyurulrnasını rica ederim. kadınlar. başarılannın elde edilmesine imkân veren kadirşinas halkınuza bu MELİHA GÜNSEL ve AİLESİ ( Evlerden birisine yaklaştım. Baş GÜZİN ATIL tnünasebetle şükraulai'inı bir defa daha arzetnıeyi,şereflibir yazife bilir. kalarıyla birlikte başımı uzatıp Cumhuriyet 10854 (ESEN) ın küçük pencereden içeri baktım. olümünün st?. Üçü sedirde ikisi havı dökülmüş nci devriyesi münasebetiyle koltuklarda oturan beş kadın var ruhuna ithaf ebu evde. Kapının hemen arkasmdilmek üzere da, yanda oturan çopur. yaşlı kaAğustosun 23 İn I dın da evin sahibi olmalı. Kapıyı cî salı günü B A N K A S I | açmasını işaret ettim, anladı, açIkindi namazı/s nı mütaakıp | tı. girdim. Ankara İstanbul İzmir Subeleri için Lâleli Camiinde Hafız Aziz j Kadınlardan biriyle gözgöze gel Otuz yaşından yukarı olmamak üzere lise mezunu ve asBahriyeil ve Hafız Eşref Akhi| dik. 30 yaşla.'rında olmalı. Orta sarlı taraflarından Fatihlj karkerhğini yapmış Türk memurlar aramaktadır. (Fransızca biboylu, esmerce Sag yanağında bir deslprin de ıstiraklyle Mevlidl lenler tercih edilir.) çıban izi var, Şark çıbam. Hâli Şerif okıınarağından seven ve tavrı itimat telkin edici. Önce uAnkara için : Ankara Şubemizde arzu edenlerin teşrifleri rlca paranuın. istikbalinizın emniyeti mursamaz gibiydi, israrla baktığı oiunıır. Izmir için : Izmir Şubemizde mı görünce «Utangaçsm galiba, çı Babası Annesi İstanbul için : Galata Personel Servisine kalım mı?» dedi. «Çıkahm» dedim. Saii:n Escn Ncbile Escn müracaat pdilmesi. Kasvet verici bir odadayım. Du•^ı^^J»r^^^^'^^'^'^'^'^»'"^^'^^^'«>>^'««>^^«*>«>>^^^y«w«^.«>.< üc beş artıst resmi der( TAAL . =267 10811) Cumhuriyet 10833 İlâncılık 6103/10860 Cezapit'de askerler dün idateyi eîe aldılar Bu kadarcık olsun yardımımız dokunsun! " Bazı kadınlar Atatürk'ün izinden gitmemişlerdir „ Yiz kansı Kennedynin uçağı bir kaza atlatiı Amerika Venüse roket fırlatıyor Japonya'da bir volkan dün indifaa başladı Satıhk J T 0 R K İ YE Osmanlı Bankası A.Ş. MEMUR ARANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog