Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

KALOBİFESLEftOHZ iÇfll YE» BİR MARYAKIT DOĞÜYOR. TtL.: a 5148 ( Reklâmeık : 3527/10818 ) u m h u ri yet KUBÜCÜSU: TÜNTJS NAD! Tenasül Hayatımız Dünyalfc meghur eseri: Yeni baskıst tçıktı. 82 ade&tenkli ve renksiz tablo; ilâveli ve cilüi olardjc fiyatı 20 liradır. Öflpmeli gönderiJir. Çıkarani TÜRKİYE Yayınevi rani İlâncıhk 5608/10859 39. yıl sayı T«lgral ve tnektup adresi: Cumhuriyei UtanbuJ Post» Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Fazar 26 Ağustos 1962 Doğudaki lıava birlikleri de takviye edildi Irak hükümeti hudut olaylarını tahkik için tarafsız bir heyetin kurulmosı mevzuunda yaptıgımız teklife henüz cevap vermedi Diyarbakır 25 (Doğu İlleri Merkez Büronıuz bildiriyor) Son Irak olayları münasebetiyle muhtemel sızmaları önlemek için sınır birüklerimiz takviye edilmişlerdi. Haber aldığımıza görc, Di varbakırda bıılıınan Hava birüklerinin de aynı nıaksatla takviyesine karar verilnıiş bu husustaki enıir tatbik mevkiinc kunmuştur. Irak uçaklarının zaman zaman senıalarımızı i.şgal ederek hiicumlarda bulunmaları üzerine devriye ııçuşlarına çıkan jetler. bir kaç çündenberi Diyarbakırda buluıımaktadırlar. Bilindiği gibi. devriye uçusları Iraka karşı bir iyi niyet ve dostluk işareti olarak kaldırılmıştı. O •jündenberi dc Irak uçaklarının yeni bir hiicumu vuk'u bulmanııstır. Buna rağmen jet birliklerimiz hazır olarak beklemektcdirler Başkumandan Mustala Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı, harekatı idare ettiği Kocatepe'ye çıkarken Tinbeıgeıı Hünkü ziyareti sırasında Ba$bakanla Amerik bir sendikacı hudut dışı ediliyor Çalışma Bakamnın teşebbüsü üzerine Milletlerarası HUr Sendikalar Birliği temsilcisinin bir hafta yurdumuzda kalmasına izin verildi Ankara. 25 (CumhuriyetTeleks) Hüj Sendikalar Federasyonu Temsilcisi John Thalraayer'in bu gece yaıısı sa'at 24 te. Türkiyedeki altı aylık ikamet etme izni bittiği için sınırlarımız dışına çıkması kendisine teblıg edilmıştir. Emniyet Genel Müdürlüğü. ikamet süresınin tamamlandığım gündüz saat 11.30 da hem Türkts'e bildirmiş ve hem de durumu John Thalmayere tebliğ etmistir. Thalmayer tarafından daha önce ikameti u/.atmak için yapılan müraeaat kabul edılmemıştir. Müdafaa Federasyon temsilcisi bugün yaptıgı ba.'in toplaniısmda. gıkanlma Arkası Sa. 7, Sü. 4 *e Erkin'in sözleri Ankara. 25 (CumhuriyetTeleks) Dışişlerı Bakanı Ferıdun, Cemâl Erkin; bugün Türk Irak münasebetlerinin ne şekil aldığı yolundaki bir soruya cevaben şu açıkiamayı yapmıştır: " Iraktan; tarafsız bir tahkik heyetinin son hudut hâdiseleruıi mahallinde tetkik etmesine taraftar olup olmadığını sorduk. Buna cevap versinler. Netice derhal aydınlanacaktır Kimin haklı: kimin haksız olduğu o zaman anlaşılır.» Bakan ayrıca; Irak Elçisinin gerı çağırılıp çağırılmadığı hakkınria herhangi bri malunıata sâhip olmadığını da açıklamıştır. 26 Ağustos'un 40. yıldönümü Tam 40 sene evvel bugün; 26 Ağustos 1922 günü Tüık oıdusu «Ya istiklâl; ya ölünı » parolası ile başladığı Milli Müeadelenın en son hamlesine girişmiş; vatanın bağrına hançerini dayayan düşman kuvvetlerine karşı büyük taarruzuna geçmisti 26 Ağustos 1922 günü ş&fak sokerken başhyan bu »Büyük taarruz» Türkün «zaler taarruzu» oldu. Eşsiz Kumandan Atatürkün cOrdular ilk hedeiıniz Akderüzdir. İlerü.» enıri ile şalılanan kahraman ordu, Anadolu bozkırlarından Ege kıyılarına doğru aktı ve kendısinden üstün duşman kuvvetlerini Izmır kıyılarından denize döktü. Ağustosu o büyük tsarruzun ılk büyük gunumr aı'n<l*H 40 yıl eeçmesıne rağmen bugün mılletçe yine aynı heyecanla Başbakan İnönü dün Tinbergen'i kabul ederek iki saat görüştü Bu görüşmeye katılan Plânlanıa Dairesi Müsteşarı Osman Nuri Torun ile Sosyal Daire Başkanı Nejat Erder, Tinbergen'in, çahşmaları tatminkâr bulduğunu açıkladılar Ankara 25 (CumhuriyetTeleksl Bugün saat 1 de Başbakanhğa 1 gelen tsmet Inönu. Plânlama Dairesi Bajmüşaviri Tinbergen'i kabu! ederek iki saat kadar [oruşmuştur. Bu görüşmede Plânlama Dairesi Müsteşarı Osman Nuri To run ile Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı Nejat Erder de hazır bu Telefoto CLMHLRİVET (Ankara . îftsnbul) Srak pilotu, paraşüiü açılmadığı için ölmiiş Ankara: 25 (CumhuriyetTeleks) Bir Türk köyünü bombarîıman ettiği sırada devriye uçaklarımız tarafından eörülerek ateş açılan ve bilâhare mecburi inis yapan Irak ucağı hakkında tamamlayıcı bılgı edınmek kabil ofabilmiştır. Bahıs konusu Irak uçağı. iki monılü bir tlyuşın bombardıman içagıdır. Türk hudutları içinde aralandıktan sonra derhal huduriun bte tarafına kaçmış ve baglı bulunduğu üsse ulasmağa çalışmışır. Uçak; bu suretle Şaklava cısrına kadar gıdebilmısse de dahf iTila "TTçu;a ~fmkan ıcren nç kisılık murettebat. paraütle >ıça*ı terketnuslerdır. Bunardan ikisi sağ nlarek yere irrç Arkan S». 7. S«. 5 te Thalmayer gazetecilerle konasurken Suudî Arabistanlı tâcirin bir açıklaması kutluyoruz. Cumhurıyet çazetesıne. 18.8.362 tarihlı nüshanızın bırinci ve yeriinci sahifelerınde Mahmutpaşa Rastıkçı ^okak No. 18 de Abdülkerim Türkistanlı, Suudi Arabistandan kaçak ma! getiren Mekkeli Saat 13.25 te Başbskanın yanın tuccar suçüstü yakalandı. dıye hak Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Arkası Sa. 7, Sü. 3 t e Nusaybin'den Suriye'ye 10 bin metreküp su kaçırıldı Çağçağ suyu regülâtöründeki tahta maniayı parçalayıp, biriken 5 saat müddetle Suriyeye akmasına sebep olanlar aranıyor Mardın, 25 (Telefonla) Dün J\'usaybin iiçemizde meçhul jahıslar tarafından Çağçağ suyu regülâtör kısmmda bulunan tahta mânıa parçalanmış ve su beş saat müddetle Suriyeye akıtılmıştır. îlgililerin ifadesine göre bu müddet içinde on bin metreküp su Suriyeye gitmiş ve regülatör boşalmıjt'ır. Mardin Valisi hâdiseye el koymuş ve durum Suriye makarnlmna bildirilerek bir mulâkat îalep edılmiştır. Mulâkat sonunda durum aydınlanacak ve hâdisenin failleri meydana çıkarüacaktır. Evvelce Nusaybin çiftçileri Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin. iiçeye geldiği sırada kendisine suyun Suriyeye fâhiş fiyatla satıldığını iddia etmişlerdi. IHTILAİ HALLEDİLDI Lüleburgaz ilçesının Hamzabey köyü haikı ile çeltik komısyonu ve kaymakam arasuıdaki ihtilâf; Tarım Bakanlığının müdahalesi ile halledilmiş ve köylüye ait çeltik tarlalarına su verilmeğe başlanmıştır. 109 dönümlük çeltik sahasına su verilmemesi hakkında 20 gün önce ka\Tnakam ve komisyon tarafından alınan karar da. bu suretle iptâl edilm'^tir. Resim, suyun kesilmesi kararı üzerine su başına konan ve dün yerinden alınan bekçi vi göstermektedir. Cumhurıyei Y l ı r l i ç i i $ , i h |, a r leşkilâtını daha da kuvvetlendiriyor. suyun Doğu illeri Merkez Büromuz Diyarbakırda kuruldu ve çalışmalarına b a ş l a d ı Türk Parasını Koruma Kanununun kaldırılan ek 17. Kararnamesi hukuki bir mesele ortaya çıkardı Kaıarnameyi kaldıran karar makable teşmil edilirse yüzden fazla dâva sukut edecek 11 ağustos 1962 tarihinde yürür tam bir mutabakata varamamıçlarlüğe giren ve 14 sayılı «Türk Para dır. sının Kıymetini Koruma» hakkınTemyiz Mahkemesinin bir içtıhadaki kararnamenin büyük bir kıs dına göre; kanun kuvvetinde olmını yürürlükten kaldıran 17 sayı mıyan kararnamelerin mgkabline lı Kararname hükümlerinin ma şâmil tutulmaması hususu 17 sayıkabline teşmil edilip edilemiyece h Kararnamede sarih hüküm buği hususunda hukuk tatbikatçıları Arkası Sa. 7, Sü. 1 de MaviküfhastalmıTrabzonda15bin aiieyi açlıkla karşı karşıya bıraktı Hastalığın tahrip ettiği ekili tütünün yüzde 80 ini köylü tarlasından sökerek toprağını kurtarmaya cabahyor Trabzon. 25 (Telefonla) Trabzon köylüsünün,^ özellikle Akçaabat, Maçka ve Merkez köylerinde yaşayanların geçimini sağlıyan tütüne bu yıl ârız olan Mavi Küf has tahgı, 15 bin aiieyi açlıkla karşı karşıya bırakmıştır. Trabzonun 160 köyünde esasen kıt olan arazinin 97 btn.'dönümüne ekilen tütünün yüzde. sgkseni Mavi Küf denilen hastahkla tamamen mahvolmuş ve ekici. tü'tünü koparıp atmıştır. 1 0 0 bin nüfus. elleri ve kolları bağiı olarak hükumetin özel yardımım beklemektedir. Her yıl bu bölgeye tütün satımından 50 milyon liranın Arkası Sa. 7. Sü. 1 dt Doğu illeri Merkez Bürosunu ka ran arkadasımız Mücahit Beşer IHüoahit Beşer'in bas yardımcısı Haluk Besen Diyarbakır Bııromuzun bulundugu İnönü caddesindeki tsmen hanı ı.iıııııııııııııııi!iıııi!iııııııııııımıııııınmnnum!iıımıııııııııııııııııiiiıt | Johnson'un i iyi niyet gezisi = Kcvet GÜKESİN yazıyor E E ^ 3 ~ ^ ^ 3 ~ 3 ^ = ^ ^ ^ S • IŞ Amenka Başkan Yardımcıs; Jonhson'un Yakın Doğuya yapiıaı ziyaret dünya basınında çeşitli yankılar uyandırmaktadır. Özellikle demirperde gerisi basm ve radyoları Mr. Johnson'un tran, Türkiye ve Yunanistan'daki temaslarını, Amerikan askeri yardımiyle ilşili görüyor ve ziyareti. bu mem!eketl°rde Amerikaya karşı gelişmekte olan antipatinin ızalpsi maksadına bağhyor. Demirperdeye meyyal Arap memleketlerinin anlayışı da uatıolar'ndan daha baska türlü değildir. Üstelik meselâ. Irak oasın! bu fırsattan faydalanmak suretiyle vine Barzanı mesele>m' ortaya atmakta ve eskı idd. ' ı ; tekrjrlıvprsi» p=?'«.r] r.v~\ unun .' K . r ' . : ^ ı i ' i v i i a eciıien Aır.fc rika nın. Jonhson'u Türkiye'ye ~ göndermekie yeni tertipler pe 5 şinde koştuğunu şark kurnaz ^ hğıyla izaha çahşmaktadır. Bu 3 aıada yine Araplar, Baştan S Yardımcısının Kıbrıs'a gelişin den de pireleniyorlar. Onlara S şöre Kıbrıs. Arap yarım ada Ş sında hâlâ gözü olan sömür recileıin üssü halindedir ve Batı bir gün bu üsten yarım ^ adava atlamağı düşünmektedir Ş Bütün bunlar bittabi her memleketin kendi tutumu ve Zl görüşüne göre ortaya attığı bir takım tahminler ve iddialar. ^ hatta hayaller. Ancak, bu hayalleri toptan vainnlıvHcak. resmt bir açık ~ Arkası Sa. 7. Sü. S da iE â Nevbahar Aksoy. evinde çalışırken 100 bin çocuğun katıldığı müsabakayı kazanan kiiçiik kız Picasso yu beğeniyor I'AKAMIZ YÜKSLLIYOH Hindıstanda tertiplenen «Shan soy adında bir Tuık kızı birincilikar» killetierarası Çocuk Ressam âi kazanmıştır. ları Yarıçmasına bu yıl 78 milleUrta halii bir ailenin üç çocute mensup 100 bıo çVırıık katıJnn: ğundan bin ol^ıı Nevbahar Aksoy. Nevbahar Ak Arkası Sa. 7. Sü. 6 da FurııınıırıııııııııııııııııiiiııııııııııııııımııııımııııııııııımıııııııııııııııİT Memleket içı haber alma teşkilâtına daima en büyük önemi verrniş olan Cumhuriyet. bu teşkilâtı yeniden organize etmeye karar vermiş ve yurt sathına yayümış 100 muhabirini büyuk merkezlerde kuracağı bürolara bağlamaya başla••••*•••«•#••• mıştır. Teleks tesisleriyle doğrudan doğruya İstanbul'a raptedilen ve edile cek olan bürolarımız, haberlerin daha fazla süratle gazetemize intikalini sağlıyacaklan gibi miihim hâdiselerin en iyi elemanlarımız ta rafından saati saatine takibini temin edecekler, ayrıca Cumhuriyefin daha iyi tevziini de kolaylaştıracaklardır. Bu bürolar ilan da kabul edecekler ve verilecek ilânlann 2 saat içinde gazetede .ınşrini 4 temîn eyliyeceklerdir. Hulâsa Cumhuriyet büroları istihbarat işir.in yanında okuyucularımızı ve bayi• Aııkaraya gelen kalabalı' lerimizi gazeteleriyle temas etmek ! bir grup hükiimete üzere t.stanbul'u aramak »ibi ağır bir külfetten kurtaracaklardır. i dert yandı M e r k e z i Istanbul'da bulıınan î Ankara. 25 (Cumhuriyet Cumhuriyet. Ankara'da şehrimizdeJ Teleks) Bugün saat 11 sırakine ypkm bir istihbar kadronı ile • larında. Balâ ve Nevşehir hükumet merkezi bürosunu sene• çiftlikleıinden kalaöalık bir lerce evvel kurmuş ve bu b'iro S3Ş grup. Başbakanlığın önüne geyesinde Ankara haberlerini en çaierek, kurakhk sebebiyle ebuk, en iyi ve en geniş şekilde vekinlerinin zarar gördüğünü ve ren gazete olmak hususiyetini kbkendilerine maddi yardım yazanmıştır. pılmasını bazı Bakanlardaıı Bundan sonıa ilk oiarak Doğu îstemişiprdir. iüeri merkez bürosunu Diyarbakır Arkası Sa. 7. Sü. 5 (e da tesis etmiş bulunmaktar'?. Kn Telefon numarası (ll)t,l) olan Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Büromuzun caddcdcıı göruııüşü %•• •• \ Kurakhk \ koyluyu j zorluğa j düşürdü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog