Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CÜMHÜRIYET 25 Ağustos 1962 r Bizde Olimpiyad Oyunları tertip edilebilir mi? Karar bazı değişikliklerle tasdik edildi 1 Millî Lig 22 takım üzerinden oynanacak 2 Millî Lig'in final maçları her gruptan altışar takımın iştirakiyle on iki takım arasında yapılacak 3 Gruplarm 7, 8 ve 9. takımlan Federaayon Ku pasınm takımlarmı teşkll edecek Bisikletçiler inceketleriBdeu önee îrmır U Beden Terbıyesi Mer1 19«2 1983 futbol kez Danıçm» Kurulu bugun 5 saat Mılll Lig 22 takım üzerinden eynadevam eden müzakereler sonunda nacaktır. Müsabakalar, Kırmızı Tt şu kararları almıstır : Beyaz olmak üzere iki g*up öseBuding Bungert; Traser W. Jacques çiftler mosabakasmda rinden yapılacaktır. 2 Mılii Ligin final maçlan, h«c iki gruptan altışar takımuun ıstirakıyle 12 takım üzerinden oynanacaktır. Buıklet millî takımımit îtalya' gül, Erkan Tezer, Muzaüer Ozyapılacak turk. 3 Grupların 7, 8 ve t açcu tanın Milâno şehrinde kımlan arasında Federasyon Kupa dünya bisiklet şampiyonasına katılmak üzere dün uçakla şehrisı maçları tertıp edilecektir. 4 1963 64 futbol seaonunda mizden ayrılmıştır. Takımımız 29 Millî Lig 18 takıma indırileeektır. ağustosta ferdi yanşmalara, 1 ey5 1962 63 futbol sezonunda lülde de takım müsabakalanna gı17. îstanbul Beynelmilel Tenis finâlisti Ftaser, zor da olsa bu de «n oyununu gösterişsiz Turnuvasınm beşinci gününde oy müsabakayı kazanacaktır. tngılız tenisçisi Wilson ile yapa gruplarında 7, 8 ve 9 uncu dereceyi kecektir. Bu zamana kadar Milâno meaafede, alan kuîüplere, Futbol Federasyo sehrine 80 kilometre nanan çift erkekler dömifinâl maç îkinci maçta turnuvamn en kacaktır lannın ikîsi de dört set devam et liteli raketi Roy Emerson, belkı nu tarafından 30 ar bin lira yardım müsabakalara kadar çalışacaklardır. Hepsi genç, hepsi istikbal vaad mesine rağmen pek heyecanlı geç 13.30 da Neal Fraser W. Bun1 yapılacaktır. Leipzig, (özel) Leipzlgte yaeden bisikletçiler, kamp müdde"""""•mBBBmBİB B S V V sl • V « 1 N M I M s v f l W^ lIlî Ll medi. gert, 15.00 de Roy Emerson B. I 6 ~ Molan « maçlarında 10 ve pılmakta olan Avrupa Yüzme Şam takımlar, otomatikman tince çok iyi çalıştıklannı, formîlk olarak yapılan müsabakada Wilson, 17.00 de Mrs. Forbes Miss !j ikinci Millî Lige düşecektir. da olduklatını elde ettikleri dere Diyonasına devam edilmiştir. Dün , iVaser W Jacques ekipi pek Schultze, 18.00 de Miss Balling | 7 Spor Toto hasılâtından Mil celerle göstermişlerdir. geçe ve bugün yapılan müsabakazorlu bir oyundan sonra î. BuMiss Forbes. larda 1 dünya, 2 Avrupa ve 7 mıl I lî Lig takımlarına 4 er bin, Türkiding Bungert çiftini 4/6 6/3 6/1 Ekrem KARPAT | ye Kupasına katılan deplâsman ta Bisiklet federasyonu reisi bu ba li rekor k*ılmıştır. i/3 mağlup etti. j kımlarına 3 er bin, mahalli lig ta kımdan çok memnun olduğunu Final yanşlarının neticeleri: Ankara'da da F. Bahçe ile Ikinci karşılaşmada dünyanm I kımlarına 1.500 er ve amatör lig ta ifade etmiş, fakat yansların nasıl 400 metre serbest: 1 Bonteken iyi ekipi olarak gösterilen N. H. Tepe oynuyorlar î I kımlarına da 1 0 O 0 er lira yardım netice ile biteceğini söylememifl ve (Hol.) 4^4.7 (milll rekor). Fraser R. Emelrson çifti, Wilsontir. Bisikletçilet ve federasyon re 200 metre kelebek: 1 Kuzmin jj yapılacaktır Galatasaray futbol takımı buTaylor'dan kurulu tngiliz takımı gün iki hazırlık maçı yapacaktır. ' 8 tzmir Demirspor Kulübünün isi takım yanşlarından ümitlidir (Rus) 2.14.2 (Avrupa rekoru) karşısında oyuna fazla ehemmiv Dolmabahçe stadında saat 16 da Mılli Lige girme hakkındaki tale ler. Yalnız bu sporda yarışlar sı 200 mette sırtüstü: 1 Barbier et vermeyince bu ünlü raketle yapılacak ilk karşılaşma Taksim Rio de Janeiro, (Ozelj Guney bi müzakere edılmiş, ancak, tesis, rasında meydana gelen lâstik pat (Rus) 2.16.6 rin maçı kazanmaları bif hayli ile G. Saray B takımlan arasın Amerika Futbol Konfederasyonu, saha ve maddi imkânsızlıklar se lamalaf en iyi müsabıkı bile en 4X200 metre bayrak: 1 tsveç zorlaşmıştı. Bu seneki turnuvada da olacaktır. Santos (Blrezilya) • Penarol (Uru bebiyle ve baraj maçlarındaki du geride bırakabilir. Bu bakımdan 8.18.4 (Avrupa rekoru). şişirilen balondan başka bir şey ol Galatasaraym kuvvetlı kadtosu guay) arasındaki Güney Amerika rumu da nazan itibare alınarak, bu bisikletçilerimiz kendilerinden eKule atlama: 1 Mrkwicka madığını dünkü oyunu ile bir ke ise saat 18 de aynı stadda Beyoğ şampiyon kulüpler kupası min oldukları halde bu sanssızlık (Avusturya) 147,21 puvan. final talep kabul olunmamıştır. re daha gösteren Taylotr, arkadaşı luspor ile karşılaşacaktır. 9 Yeni profesyonellik talimat ları düfünerek bir sey konuşmamaçının tekrarlanmasına karar Kadınlar: 400 metre setbest: 1 Wilson'un gayretini semeresiz bir F. Bahçe • H. Tepe vermiştir. tki şöhfretli takım 30 namesinin bazı kısımları tamamen mışlalrdır. A. Lasterie (Hol.) 4^2.4. hale getirmişti. Maç, Emerson • Gençlerbirliği ve Hacettepenin ağustos'ta Buenos Aires'te tekrar değiştirilmiştir. Kafile şöyledir: Kafile başkanı Kule atlama: 1. Kramer (D. Fraser çifti lehine şu skofla niha dâvetlisi olarak şehrimize gelen karşılaşacaklardır Montevideo'da 10 Futbol müsabaka talimatna Talât Tuncalp, idareci Hakkı Be Alm.) 147.79 puvan. yet buldu: 8/8 6/3 1/6 6/4. / mesinin 14 üncü maddesine, «hükensir. BisikJetçiler:Nezir SonFenerbahçelilelr ilk karşılaşmala oynanan ilk maçı Santos 21 kazan 4X100 metre kanşık bayrak: 1 Bugünkü progTam rını yarın gece saat 20.45 de Ha mış, Sao Paulo'daki hâdiseli ro küm, profesyonel takımlarm mü akın, Rıfat Çahşkan, Nusret Er Doğu Almanya 4.40.1 (Dünya resabakalannda uygulanmaz» bendi Bugün saat 13.30 da N. Fraser cettepe ile yapacaklardır. vanş karşılaşması 33 beirabere nekoru). le W. Bungert ilk dömifinâl maMaçın biletlen yarın sabahtan ticelenmiş, Buenoi Aires'te yapılan eklenmiştir. Not: Rus Kuzmin'in 200 metre ke 11 Gruplar şu şekilde sıralanuu oynayacaklardır. Wimbledon itibaren 19 Mayı< giselerinde s^ üçüncü müsabakada da 32 Santos Albatros adı altmda yeni lebekte 2.14.2 le tesis ettigi Av. mıştır : tışa çıkafılacaktır. Bilet fiyatları galip gelmiştir. Penarol kulübü, rupa rekoru ancak 2 saat ayakta Kırmızı Grnp : Galatasaray, Albir yelken kulübü Ruhi Kıroğlu'nun babası 10, 5 ve 3 liradır. 33 berabere neticelenen ve sondurabilmiştir. Cezalı olduğu için tay, Karagümruk, Gençlerbirligi, vefat etti Sarıyer Alpullnya gitti radan muteber addedümeyen maç Göztepe, Demirspor, Feriköy, KarAvfupa Çampiyonasına katflamıkuruldu tlimizin tanınmıs avcı ve atıcıŞehrimiz Mahalli lig'in kuvvet ta attığı 4. golün gayri nizami ip şıyaka, Beyoğluspor, Beykoz, Şeyan îtalyan Fritz Dennerlein, per larından Ruhi Kdroğlunun babası li takımlarından Sarıyer, bugün tâl edildiğini, üçüncü maçı Sao kerhilâl. Kadıköyde yeni bir yelkea ku şembe gecesi Monaco'da yapılan Hacı Ahmet Kıroğlu geçirdiği bir ve yarın iki karşılaşma yapmak Panlo'da yatalanan en iyi 6 yıl Beyaz Grup: Fenerbahce, Beşik lübü daha kurulmuştur. Kaiamış müsabakalarda bu bransta 2.12.6 kazayı müteakip vefat etmiştir. üzere Alpulluya gitmiştir. dızından mahrum oynadığını ileri taş, Istanbulspor. Hacettepe, Altın ta kurulan ve Albatros Yelken !ık mükemmel bir performan.s elKıymetli atıcıya ve ailesine baş Muhtemelen, ilk maçını Şeker sürerek yeniden itirazda bulun ordu, Vefa, Kasımpaşa, Ankaragü Kulübü adı verilen lokalin açılı de ederek, Avtupa rekorunu kırsağlığı dileriz. spofr ile yapacaktır. muştur. mıştır. şı pazar günü yapılacaktıf. cü, Yeşıldırek, lzmirspor, P.T.T. 11 şarf! Yazan : Burhan FELEK Gazetelerde addl Jnyıuklara dayanaa haberler çıktı. 1968 Olimpiyadlarının Türkiyede ya pılması düşünülüyormuş. Benim aklımda kaldığına göre fıkir, Turizm Kurulu faaliyetleri arasında bizim Clhad Baban arkadaşımız tarafından ileri surülmüş. Biz de fanteziye, büyüklüğe meraklıyız ya! Hemen ele alınmış. Ben önce şaka san dım. Fakat Turizm Bakanının Başbakanla bu meseleyi görüştüğünü gazetelerde okuyunca şasırdım. Ben şahsen hiçbir bilgi kolunda iddia sahibi değilim. Yal nız spora ve Olimpiyad islerine ömrümün 50 senesini verdim. Bu vadide hiç değilse Türkiye çapında söz sahibi ola bileceğimi samyorum. Olimpiyad oyunları tertip etmek arhk dünyada pek az milletin kâ n olacak derecede büyümüş, azamet kazanmıstır. Hattâ Olimpiyad Beynelmilel Komitesi dahi bunun bu derece buyümesinden, imkânlan zayıf milletler hesabına endişelenm*kte ve programları, istirak sayılannı, spor nevilerinini kıs maya çalışmaktadır; ama sporu bir siyasl, hattâ ticari propaganda vasıtası yapmaya çalışan bir kısım devletlerin ve onlara yardaklık eden bilhassa demirperde gerisi ve yanı gruplarm arasında bu fikrinı hiç değilse önümüzdeki tene lerde söktüreceği pek umulmaz. Bizde Olimpiyad oyunları ter tip edilebilir mi?.. Niçin edilmesin? Yalnız bunun için bir takım şartlar lâzımdır. Bunları sayıyerum : 1 Muhtclif Olempik spor tesisleri,. antrenman tesisleri, fen tesisleri, iskin tesisleri yapmak... ( Bu arada en az 80 bin kijilik bir stad, 10 bin kişilik bir kapalı salon, 4 5 bin kişilik bir yüzme havuzu, rüzgârsız, akıntısız bir kürek yansltn ve bumltruı muhtelif antrenman sahalan, aynı teais lerin daha küçük çapta birkaç serisi ) 2 22 sporun her numarasının en modern âlet, vasıta, ölçü edevatı, giyim ve takımlan ve bunların satış yerleri. 3 Bu tesis ve kolları idare ve idame edecek binlerce bılgili personel. 4 Spor doktorlan, mütehas sıslan, fizyologtan.. antrenörleri, masörleri.. yâni canlı vasıtalan. 5 Her türlü spor müsabakalarım idare edecek hinlerce spor hakem ve yardımcıları. 8 Oyunlara istirak edecek 90 milletin 10 bin kisiye varan müsabık, idarecı, koç, menacer ve antrenörleri içın otel, Olimpiyad köyü, umumi ve hu susl yemek ve lokantalan ısletmeleri. ( Meselâ günde 78 bin kisiye itiyatlarına göre ye mek yerecek modern lokantalar). 7 Bu münasebetle Istanbu la gelecek 100 bin kişiye her sıniJtan oteller, pansiyonlar, kam ping sahalan... ( Bu kadar ada ma bugünkü ha'ıiyJe Istanbul muntazam su bile veremez ) . 8 2 2 Olempik spordan hiç değilse on beşine şerefle iştirak edebilecek bir Türk sporcu kütlesi. 9 BUtün bu sporlann kendi dilimizde zengin bir edebitı, nesriyatı, müellifleri, gazetecileri ve yabancılarla münasebet kuracak elemanlan Türk spor varhğının böyle büyük bir isi başaracağına inanç verecek dünyaca tanınmıa eserler ve ilim müesseseleri, spor akademileri... 10 Muazzam oir oıganizasyon mekanizması ve bilgisi. 11 Bütün bu tesisleri y?pmak için yarım milyar Tüık lirası ve en dar 15 yıllık zaman... (Dörtte biri döviz oîmak şartiyle). (Arkssı var) Beynelmilel tenis turnuvasında finalistler bugün belli oluyor G Saray, B. Spor ile karşılaşıyor Bisikletçiler dün Milano'ya gittiler 2 saai ara ito kırılan 2 Avnıpa rekorı I ı Santos Penarol maçı tekrarlanacak t IMIIIIfltllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllHlflllHIIIIIIIIIIIIIIIIlll *£ | I KALORİFERLİ APARTMAN SAHİPLERİNE Kı$ galmeden kalorifer kazanlannızı lconfrol ettiriniz: a)'tnnM mötnkSn olanlan acele tamir ettiriniz b ) femirl m&mkün otımyanların yerine zamanında 'yeni bir OÖKÜM kazanı alınız. < 5 OÖK0M KALORİFER KAZANLARI • ozoii ; ömurlüdür • yuksek randımanlıdır • en ufak yere dahi monte edilebilir 4 Hakıkî Vila! 4 Temız ve Sıhhidir! 4 Gayet prıtiklir! Faal 5313/10802 r Bayındıriık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğfi 4. Bölge Müdürlüğünden: Ankara Polatlı yolu eski Süvari kışlaları kafrşısı kutu menfez işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkanlmıştır. Keşif bedeli 259.520.70 lira olup geçici teminatı 14.130.83 liradır. Eksiltme 13/9/962 petşembe günü saat 15.30 da bölgede yapılacaktır. Kapalı zarflann ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttıl". Şartname Yap;m Şefiiğinde görülebiiir. îstekülerin 10/9/962 akşamına kadar bölgemize verecekleri dılekçelerine aşağıdaki vesaiki ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şalrttır. C. Grupu Müte ahhitlik karnesi, mâli yeterlik bel ( > gesi, Plân ve Teçhizat ile teahhüt beyannameleri, 1 liralık pul, 1 fotoğraf. t Postada vâki gecikmeler ve telgrafla mutacaatlar kabul edilmez. 2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. (Basın: 14332 A 90141 10799 Şimdi İstonbulda satılmaktadır. vı29 | 1 . = BO L CESIT Sümerbank Magazalarmda. İller Bankasından: lcmesu Tesisleri Yaptırılacaktır. Tevsiki Eksiltme sereken evrakı Keşif Geçici mali yeter bedel Kasaba adı A ılâyeti bedeli teminatı lik mik. TL. IL1CA ERZURUM 518.521.51 24.495.86 50.000 60 1 Yukarıda adı, keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazıiı Ilıca içme su inşaatı (boruları Bankaca verilmek ve dığer malzeme mütaahhitçe temin edılmek üzere) kapalı zarfla ve birim fiyat esasiyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İhale 12/9/1962 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 te Bankamız Merkez binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacak ilk inceleme sonucunun, Banka Müdürler Kurulunun tasdikini mütaakıp kesinleşecektir. 3 Bu işin eksiltmesine iştirak etmek istiyen mütaahhitier yfeterlik belgesi almak üzere en geç 8/9/1962 Cumartesi günü saat 13 e kadar bir dilekçe ile Bankaya müracaat edecekler ve dilekçelerine; a. Genel Müdürlükten mütaahhitlik karnesi almış olanlar karnelerini, almıyanlâr yaptıkları işleri nev'i ve ;maliyetlerini göstermek üzere, nümunelerine uygun olarak hazırlıyacakları beyannameyi (vesikalariyle birlikte), b. Taahhüdü altında bulunan bilumum işlere ait taahhüt beyannamesini, c. Eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin yukarda yazılı miktarda nakdi veya kredisi bulunduğunu gösteren Banka câri hesap cüzdanı veya teminat mektubu vermeğe yetkili bir Banka tarafından ve ilk eksiltme ilân tarihinden sonra verilmiş usulüne uygun Banka mektubunu, ekliyeceklerdir. . 4 Talep vukuunda işin ihale bedelinin "o20 si nispetinde Banka teminat mektubu karşılığmda ve bu hususta ayrıca tanzim edilecek mukavele hükümleri dairesinde avans verilecektir. 5 Teklif mektuplannın 12/9/1962 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabili teslimi şarttır. 6 Eksiltme evrakı bedeli mukabilinde Bankamızdan ve îstanbul Bölge Müdürlüğümüzden ahnabilir. (Projeler satılmayıp Bankamızda veya İstanbul Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir.) 7 Banka işi dilediğine vermekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8 Vaktinde yapılmıyan ve postada geciken müracaatlar kabul olunmaz. 9 Bu ihale dolayısiyle icap eden bilcümle vergi ve resimler mütaahhide aittır. (Basın: 14426 A. 9114/10801) İLÂNFırar ve As eşyayı zayi suçundan sanık olup kayıp bulunan 1933 Doğ. Bartin Bakraşbaki koyunden Sadık oğlu Cemil Üstünsoyun bulunduğu yer askerlik şubesi, Türk konsolosluğu veya Türk sefareti vasıtası ile mensup olduğu kıt'a veya askerlik şubesine müracaat etmesi veya meskeninin bildirilmesi AsM.U.K. nun 215 ınci maddesine göre ilân olunur. Sorgu hâkimi Ertuğrul Dayıoğlu Hâkim Yzb. Alav hâkimi Adlî Amir Hamit Alanç Top. Yb. 59.Top.Er.Eğt.A.K.V. (Basm 14048/10795) Osmanlı Bankası A.Ş. Ankara İstanbul Izmir Şubeleri için Otuz yaşından yukarı olmamak üzere lise mezunu ve as kerliğmi yaprrus Türk memurlar aramalrtadır. (FraoMzca bılenler tercih edilir. Ankara için ı Ankara Şubenuzde Tzmir için : Izmir Şubemizde istanbul için : Galata Personel Semsine müracaat edilmesi. MEMUR ARANIYOR TESİRLERE EN MUKAVİM BOYA ILANIzin teca%'Ü2Ü suçundan sanık olup kayıp bulunan 1935 doğumlu Izmir Kemalpaşa, Örenler köyünden Üyas oğlu Ali Cunkayın bulunduğu yer askerlik şubesi Türk konsolosluğu veya Türk sefareti vasıtası ile mensup olduğu kıt'a veya askerlik şubesine müracaat etmesi veya meskeninin bildirilmesi As.M. TJ.K. nun 215. maddesine göre ilân olunur. Sorgu hâkimi As. Ad. Hâkim Ertuğrul Dayıoğlu Alay hâkimi Adlî Âmir Hamit Alanç Top. Yb. 59.Top.ErJSt.A.K.V. (1338Basın 14471/16600) J SUPERLAC ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİI İlâncıhk 5672/18790 Ilâncılık 6103/10806 Jt Hurda Kara Nakil Vasıtası Satılacaktır Mâhdut Mesuliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürrüğünden : İsietmemiz Merkez Garajmda meveut muhtelif eins 57 adet hurda kara nakıl vasıtası şarmamesinde yazılı esaslar. dairesinde kapalı zarfla satılacaktır. Şartnamesi; Ankarada: T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğünden; İstanbulda: EK.İ. Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satınalma Bürosu Piremeci sokak Metropol han kat 2 Beyoğlu. Zonguldakta: İsietmemiz Ticaret Müdürlüğünden ahnabilir. Arttırma: 10 Eylül 1962 tarih Pazartesi günü saat 14 te yapılaçaktır. isietmemiz, Eksiltme ve Arttırma Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın Z. 248 14436/10798) r İstanbul Belediyesinden: İzmir Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonu Başkanlıgından: 1 Izmirde poligon tesislerinin ve Güney Dz. Saha K. lıgı Karargâh tesislerinin inşaat ve onarımı işleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 260.125,49 lira olup, geçici teminatı 14.156 liradır. 2 Eksiltme 7 eylul 1962 cuma günü saat 11.00 de Izmir Lv A. liğı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler Istanbul, Ankara Lv. A. liklerinde ve Komisyonumuzda, Güney Dz. Saha K. lığında görülebilir. 3 Bu ışe gıreceklerin şartn amesinde yazılı yeterlik belgelerıni en geç ihale gününden üç gün önce (tatil günleri hariç) tzmir Güney Dz. Saha K. lığına müracaatle almaları şarttır. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvele kadar Komisyonumuza verilmesi. (12€5 Basın 13783/10778) Satılmak üzere Mezat Idaresi Eşya Şubesine kaydettırilen Hıfzı Beyzadeye ait aplikli avize, Mustafa Akyola ait 2 adet foto, Nüsret İltere ait 3 adet raf, 1 adet tezgâh, 1 adet camlı kasa ve 1 adet cam mahfaza, arttırma neticesinde satılamamış ve mal sahipleri mallanru müddeti içerisinde geri ahnamışlardır. Mezat Tâlimatnamesi hükümlerine göre sahipleri tarafından bu mallar 15 gün içerisinde yine geri ahnmadığı takdirde açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. (Basm 14458/10796) BUZ DOLABLARI ve ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ARANIYOR Asansör montajları için işçi aranıyor. Raul Franko. Galata Bankalar Cad. 47/1 Tel : 44 14 27 İlâneıiık 5886'107?7 < Cumhurivet 10783 TOPTAN SATIŞ YERİ YILDIZ Koll. Şti. İstanbulFmdıkçıfarCam Porselen han asma kat Te!:274247 İlâncüık 5911/10786
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog