Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 1902 CUMriURlVKT BES Bastarafı 1 incl »ahifede devlet adamlannm Ar«p memleson için biraz ufak bulmuş ve du ketlerine veya komşulanna yaptıkY»rbaylıfa yflkıelen Mnhabere rumu Dısislerî Bakanhğına bildir ları zıyaretler daima Arap memle Bastarafı 1 inei sahffede lim Uyal, Duran Yalçm, Safi Tunf X inei nhttede cil ve tasdık etmek için kurulmus îımen : « Biz Y.T.P. li bakanlar defildir. Üyeler arasında zaraan za man Asuroğlu, Orhan Yiğit, îhsan cay, Ömer Karakulak, Fikret Sal Knrmay Binbaşılar: mıstir. Dışisleri Bakanhğı da «Hâ ketleri için tehlikeli maksatlarla olarak pltnın finansmanı konusun man fikir ayrıhklan ve münakaşaServet Mutlı. Gürkan, Suat Aktulga, Turgut manoğlu, Yahya Mermertaş, Abriciye Köşkünde» mısafirlere tah ilgıhdır» demektedır. da takip edilecek politlkayı tfcsbit lar olması pek tabiidir. Bu fikir Gazete, «Arap sıyasetini tasvip Albaylıga yükselen Piyade Yar sis edilebilecek boyda bir karyola Sunalp, Ömer özkan. Hamza Gün dullah Gürver, Mesrur Toker, A için aramızda toplandık. Feyzioğlu münakaşalarını ve hayat! memleetmiyen Ingiltere, Türkiye, Iran ve Galip Uygun, Dündar Yiğitbaş, A. baylar. aramışsa da bulamamıştır. Bu dualp, Vedat Akat, Fehmi Başar, Nenun kabtneden aynlması diye bir ket dâvalannı şahsî meseleler haPakistan gibi memleketlerden Turcati Kumruoğlu, Nıhat Arslan Necati özdemir, Ismail Ayık. ŞükMuammer Karol, Tahsin özekin, rum karşısında Amerikalılar ken kıye ile Iranın Johnson tarafından şey olmadığı gıbi böyle bir ihtilâf line getirmek doğru değildir. Hürü özsoylu, Sefer Üstüner, Macit , dileri, bir karyola yaptırmaya katürk, Samih. Günay, Burhanettin Muhittin Arcasoy, Akif Saltuklar kumette kalmam veya kalmamamin da yoktur » demişlerdir. ziyareti, Arap memleketlerinin Himoğlu, Bekir Ecevit, Doğan öz Goçmez, Fahrettin Timur, Gıya oğlu, M. Cemal özer, Hasan Yıl ' rar vermişlerse de bugune kadar menfaatleri Ekrem Alican ise Y.T.P. Başkanı ise benım açımdan zerrece önemi için şüpheli gorulmeksettin Tezcan. Cevat Duman, Naci bu durumda bir aydınlığa kavuşugöçmen, Zeki Turkmenoğlu, Hikdınm, A. Dündar Baykal, Necmetolarak görüşünü < Biz şahıslar üze yoktur. Gerektiği zaman memleket tedir» demektedir. Titiz, Salih Eraslan, Talât Çetinlamamıştır. met Akıncılar, Halicn Kıral, Naci tin Dağıstanh, M. Recai Üstügen, tinde değil, prensipler üzerinde du haynna olduğuna inandığım, dftvaJohnson'un gelişı munasebetiyle Asutay, Kemal Taran, Behcet öz elli. ruyoruz. Prensipler üzerinde de an lardan ve fikirlerden aynlmamak îbrahim H. Tüter, Ibrahim ök Esenboğa Hava Alanı ıle Balin Odemir, Recai Baturalp, Mehmet Albaylıfa ynkselen Tank Knr15 yılda Eğitim sahasına laşılmıyacak bir mesele yok > şek için her türlü makamdan aynlmaten. KSmil Torto, Îhsan Sekman, telınde gerekli emnıyet tedbirlen Bora. linde ifade etmijtir. öte yandan sını bilen insanım » . may Yarbaylar: = BasUrafı ı inei sshifede = Mehmet Ersu, Fikret Süer, A. Ulahnmıştır. Kendısının «BodyGu50,925 milyon liralık Y.TJ». li Devlet Bakanı Raif Aybar Selâhattin Mekış. Kesin olmsmakla beraber, geneE bir uzmanlar hükümranlığı, ki Ş vi Türkkan, Salih Yakal, Hüseyin ard« larından ayrı olarak Ankara ise, cFeyzioğlu ile Alican arasında rallerle ilgili bilgi yukarda yazılAlbaylığ* yfikselen tstihkim yatırım yapılacak ş mlne göre de Mçbir yetkisi ol Z Akın, A. Resat Aktırgan, M. Sa Emniyet Teşkilitı bu maksatla kabir anlaçmazhk yok, bir fikir müKnrmay Yarbaylan. : mıyan bir robot teşkilâttır. İş r dığı şekildedir. Baştarafı 1 inei sahifede lih Ergemen, Sadık Ank, Ismail lifıye polislerinden 50 sıni bu ışe nakaşası vardır » demiştir. Albayhğa kadar yükselenlerin Turan Ertuğ, F. Turan Koç, Sad Yılmaz, M. Nuri Koçak, Sadettin ayırmıştır. ~ te plânlama konusunda biraz î nırlı gençlerın yetışebılmelerı için Görüldüğü üzere Y.T.P. li bakanŞ fazlaca şişirılen ihtilâflar ve Z kesın listelen ise EU şekilde açık ri Karakoyunlu, Kenan Toprak. eğıtımin her kademesinde buyuk Johnson Tahrân'da lann ifadelerinde koalisyonu sarErdemir, M. Baha Aksoy, Ekrem lanmıştır. Z ya çekişmeler bu değışik ve Z sıeı bir anlasmazhk olmadığı ve Albaylıfs yfikselen Mnhabere Tuğberk, Aziz Arünal, 1. Hakkı Tahran, 24 (A.A. ve A.P.) Or çapta bir burs plâna ithal edilmiş İ çelişık kanaatlerden çıkıyor. ; AlbayhJ» yCkselen Piy»de Kur Karnay Yarbaylar. bunun bir fikir ortamı içinde ceretadoğu ülkelerine bir «iyi niyet ge ve bu mıktann beşıncı yıl sonunda Çakmak, C. Necip Atasu, M. SaŞ Son günlerde plânın uygulan Ş may Yarbaylar: yan ettıği kanısı uyanmaktadır. Fahrettin Kırangeçen M. Kemal zisi» ne çıkmış olan Amerika Bir 100 milyon liraya ulaşması esası 27 Mayıstan sonraki intikal dev Ş ması goruşülürken iç finans Ş Feyzioğlu, Devlet Plânlama teşkilâ Kenan Çoygun, 1. Turgut Ertan, Çağatay, Fehmi Dayıcı, Nusret dık Kerimgil. . leşik Devletleri Başkan Yardımcı kabul edılmıştır. tınm hazırlıyacağı plinda yatınm resinde Basbakanlıgın 17/6/1961 ta Z man konusundaki tartışmâlar. ; Mehmet Akarçay, Fazıl Polat, A. Van, S. Ali Külâhh, E. Macit AkFethi Ers«l, M. Lutfi Gençoğlu, sı Johnson, bugün fleyrut'tan TahPlânın ilk yılında 3^67.000 kadar lar ve hedcfler konusunda yetki ve rih, 3264 sayılı tamımı, îstanbul Z neticede Di>.T. nin yetkileri 2 Kemal Aksu, 1. Recai AktiV M. man. Abdülkadir Sucudi Türkes, Turan ran'a gelmiştir. Johnson, Beyrut ilkokul ojrencı sayısımn plânın Z meselesine kadar gelmi? daZ muhtariyer esasını kabul etmekte Vilâyetinin 2/B/1981 tarıh, 3818 sasonunda 4.736.000 e ve 1977 yılında özer, Halil Irsoy, Hilmi Akgun, Nurı Gürler, A. Bahadır Kılıç, T»rb*yh|s yfikselen Piy»de Knt Hasân önal, Mehmet Üstün, Ş. Sa, Hava Alanında gazetecilerle yaptı da 6.821.000 e ulaşacağı hesaplanve bu yetkînin içine finansman ko yılı yazısiyle Türk Kültür Dernek Z yanmıjtır. Bir kısım uzman ve ; Çevket Sakarya, Salih Zeki TanI ğı goruşmede «Turk dostlugu bızım Z politikacılar D. P. T. ne ister2 may Binbaşılar: nusunu da ithal etmektedir. Oysa, leri Kartal Temsilciliğıne teslim emıştır. Ayrıca, plin donemi içinde mi Alpat, Nedim Denizoğlu, Hasan rıverdi, Sabahattin Ibrişim, Celil Hakkı Demırel, Hidayet Yiginer, Bilgiçer, Ibrahim Yüksel, Abdül ; için çok büyük bir kıymet taşı eğitim alanında yapılacak yatınm Alican grupu, finansman meselesi dilen eski Halkevı binasının birin 2 se o olmalı, meselâ vergi ta Z Bulutlar, M. Ali Tokath, Mehmet j maktadır» demiştir. Beyrut Hava Z sarıları onun tespit edeceği eZ nin bir hükumet meselesi oldugu ci katı, aradan bir yıl geçtikten M. Nermi Alyanak, Bulent Tur kadir Oray, Bahri Mete, Cengiz Alanında Türkiyenın Beyrut Bu harçlan birinci beş yılda 4.228 milve buna D.P.T. nin kanşamıyacağı sonra aynı kaderaelerce geri alın 2 saslara göre hazırlanmalı. Bir 2 Onan, Ali Dikrnen, Cıhat Dumlu ker, Nazım Pozan, Muhlis Ulas, Doganây. yükelçisi Vahit Halefoğlu ile kısa yon, ikincı beş yılda 4.775 milyon, pınar, Cemal llman. • de hükümet olamaz. Bu bakım 2 noktasında itiraz etmektedir. beş yılda ise 5.919 milyon t. Safa Pehlivantürk, Cahit Domak istenmış ve ilgililere gerekli 2 bir konusma yapan Johnson, şun üçuncü dan hazırianan planın iç finans z Albaylığs ytkseleo Stvari Kmr ğan, Nevzat Coşkun, Mehmet Alp. lira olacağı ifade edılmektedir. Bu öte yandan Başbakan Yardımcı duyurma yapılmıştır. ları söylemiîtir : 2 manını sorumlu yürütme orga yatırımların dışında bu alana tahsı Turan Feyzioğlu bugün basın Îstanbul Valiliği, Türk Kültur 2 nının sağlaması gerekir demek 2 may TarbayUr: Yarbaylıga yükselen Topçu Knr Nikâhh eşini 4 arkada« Turkiyeye gideceğımden do sis edilen câri harcamalar yekunu mensuplanna şunu söylemiştir : Dernekleri Kartal Temsilciliğine İ tedirler. Bunu daht basite ir Z Seyfi Başkan, Lutfü özcan, Vil may Binbaşılar: Iayı büyük bir memnuniyet duy ise 363 milyar lirayı bulacaktır. « Yuksek Plâhlama Kurulu ça ağustos ayı başında tebligal yapaHasan Uslu, Selhn Can, Ibrahim şıyla birlikte kaçırdı maktayım. Tekrar edeyim: Biz ca edersek, bir taraf ( Kaldor z dan fttnçal, Zeki Ergun. hşmaları verimli bir sekilde de rak, bulunduğu binayı 20 gün içe 2 Alb»ylı|* yikıelen Tope* Knr Ulas, Kemal Yamak. Şükrü llZ Raporu ) üzerinde israrhdır, 2 Türk dostluğuna büyük Önem vervam etmektedir. Bu kunıl elbette risinde tahliye etmesini istemiş, E bir taraf Baştarafı 1 inei sahifede mekteyiz. Birkaç gun sonra Türkidem, Selâhattin Câmbazoğlu, Necise, hazırianan vergı 2 may Tsrbkylsr: Gebze'de bir orman hazırlanmıs bir tasanyı aynen tes aksi takdirde kanunt yollara baş E tasarılannı H. Sedat Gunderalp, Ali Cengiz det Bender, Şukru Tiryakioğlu, savunmaktadırlar. z yede olacagım ve Türk dostlarıvuracağım " bildirmiştir. Valilik, Z Yani tartışma ifratla, tefrit 2 Başol, Hasan Sağlam, Muzaffer Hamza Bali Nuri Tuğalan, Irfan Kapıyı kıran Teviık, 4 arkadasımn mızla temaslarda bulunacağım.» yanıyor verdiği mehilin bitmesini bekle Z arasında cereyan ediyor. Fakat 2 Erciş, M. Reşit Güner, Hakkı A Arpas, ö. Faruk Yatmaz, Ahmet yardımiyle eşini otomobile almış Irak basını, Johnson'un Ortado|o ve Fıstıkağacındakı Çamlıca Kız Baştarafı 1 inei sahifede meden Kartal Temsilciliğine yap E bittabi buna şahsi kaprisler, z kansel, M. Cemalettin Altınok, Kızıltaş, Abdullah Tırtıl, M. Neseyahatini tenkid etti tan Kaynarcanın Arıî köyunde Katığı ıkinci tebligat ıle Basbakanlık Z muhtelii cereyanlann tahrikle ~ Necmettin Sami Bek, A. Cevdet jat Onay, Şerif Tuncer. Burhan Lisesinin gece bekçilerinden ÎbraBağdat, 24 (AP) Amenkan raboğaz ormanlarında tarla açmak him Yılmazın evine götürmüştur. Kanun ve Kararlar Tetkik Daire E ri de karışıyor. Kartoğlu, A. Yaşar Okçu, Ismet Cahit Guven. Şikâyet üzerine kadının kocası Başkan Yardımcısı Johnson'un Or için yangın çıka'ran Reşit Denız, Ib sinin bir yazısmdan da bahsede E D.P.T. nin yetkilerinde duTekniaslan, Kemal Soyupak, KeYarbsylığa yükselen tstihkim Tevfik ile arkadaşlarından ikisi ya tadoğu gezisi bu gun Irak basını rahim Deniz ve ömer Deniz adlnrek binanm derhal tahliye edilme = ğümlenen bu tartışmalar, koamal Gökçe, Islâm Kutlay, Mithat Knrmay BinbaşıUr: daki üç köylu yakalanarak tevkıf kalanmıştır. Obür sanıkların aran tarafından tenkid edilmistır. sıni ıstemistır. E lisyonu tehlıkeye düfürecek Bayatlı, Yusuf Kenan Ersoy. Sa Kemal Ural, Bülent özcan. El Tawara gazetesi, «Amerikan edilmişlerdir. maqna başlanmıştır. Turk Kültür Dernekleri Kartal E noktaya henüz gelmış değildir Temsüciliği Başkanı Celâl Ergun, = ve gelmesi için sebep de yok«Halkın emeğı ve parası ile yapı E tur. Ve fakat şahsî rekabetler Ankara, 24 (a.a.) Bakanlar Ku lan eski Halkevi binasının birinci E ağır basar, tahrikler kuvvetini rulu bugun saat 15,15'de Başbakan katında bulunan salondan çıkma 2 arttırır, ve bunlarla paralel o 2 lıkta, Başbakan Ismet tnönü'nün maya kararlıyız. Bizi ancak tnah E larak D.P.T. yetkileri de sorum E başkanlığında toplanmıştır. Saat keme kararı ıle atabilirler» demiş E lu organın üzerinde oldukları 2 Z iddialarına kendilerini kaptırır 2 17,30 da sdna eren toplantıdan çı tir. karken Çalışma Bakanı Bülent Ece Ergun, Eğitim Seferberliği konu Z larsa uzmanlarla, politikacılar 2 vıt, basın mensuplanna «Grev, lo sunda 27 Mayısla birlikte gelen E arasında çıkacak ihtilâflar, bit E kavt, ve toplu sözlesme kanun ta zihhiyet ve anlayışın gittikçe kay 2 tabi kabinede de taraflaşma 2 sarıları Bakanlar Kurulunda görü bolmakta olduğuna çok üzulmekte E lara yol açar, taraflaşmalann 2 suldıi ve kabul edildi. Seyahatte ve bugüne kadar 235 genç için ya E tehlikeli olanı ise neticede ka E bulunan Devlet Bakanı Hıf/.ı Ofuz bancı dil kurslannın acıldığını, çe 2 binedeki ortak partilerin bir 2 Bekata'nın imzalamasmdan sonra şitli konularda konferanslar veril 2 birleriyle ihtilâfa duşmeleridir 2 Meclise sevkedilecektir » demiştir. diğıni, okuma yazma bılmiyenler E ki şimdiki halde böyle bir teh ~ 2 like görulmuyor. Aksine tartış Ulaştırma Bakanlığınca armator için bu yıl açacaklan kurslann 2 malarda ayrı partiden bakan 2 lerin daha müsait şartlarla gemi it kültür hareketlerınin ise bu du Z lar birbirleriyle fikrî bir mu z hal edebilmelerini temin maksadiy rumda hayal olmaktan öteye gide £ tabakat halinde olabiliyorlar. Ş le bazı yeni tedbirler ahnmakta miyeceğini ifade etmektedir. dır. Bakanlar Kurulunun bugünkü Binayı boşaltması için Türk KulEevet GÜREStN E toplantısında gemi alacak olanla tür Dernekleri Kartal Temsilciliği Tituıııııııııııııııtııııııımııııı 1111111* rın gemi fiatı kadar teminat ya ne Valiliğin verdiği mehil bugün tırmalan şeklindeki kararname ta sona ermektedir. dıl edilmis ve bu miktar yüzde 10a Ziy» NEBÎOGLU CHP lilerin Meclise getirindirilmistir. Plcmla ilgili likir G uıtun Notları * • »• Ordu ierfi listesi dün açıklandı Johnson için karyola bulunamıyor Çekişme sebebi Kültîîr Derneğine bir yıl önce verilen bfna geri alınıyor Bakanlar Kıırııln firev ve Lokavl Kanun tasarısını kabul etli Boyu ne olursa olsun Kahveciler zam taleplerini dün tstanbul Belediyesi Iktisat Müdür Baştarafı 1 inei sahifede îstanbul Barosu Idare Heyetinin luğüne bildirmişlerdir. Verdikleri Avukathk Kanununun 80. maddesi dilekçede 1959 yılmdan beri su, ihtiyaç hissetmiyeceklerdir. ne dayanarak 1,000 den fazla avu komür ve elektrik fiyatlannın art3 Işçı teşekkülleri genel yetkikat hakkında aldığı muvakkat ih tığı belirtilerek zam talebinde buleri dışında toplulukla is uyusraç kararı üzerine 400 e yakın avu lunulmaktadır. mazhğı çıkarmak, kollektif is mukat evvelki günden itibaren Baro bu konuda görüştüğümuz kavelesi yapmak, anlaşmazltklarve Yardımlaşma Sandıgı aidatlan : Dün b ? 'Igili, 19o9 yılındanberi, su, e da gereksn müracaat •"; takib: ır ödemege baçlamştır. Ödeme tEİepl'erini naîara a'sn ltk:nk ve kömur fiyatlarında b.r dzvam cLHrmek, Yard.ır.'a;ma Ser Ea;o Idare Heyeti, aidatlaunı öde artıs kaydedilmediğini ve bu yuj dikaları kurmak, g * e v veya loka\ t miyen avukatların isimlerini dün den de kahvecilere zam yapılması ilân, ve idare etmek gibi çeşitll Cumhuriyet Savcılığına bildirmek nm mumkün olmadıgım söylemiş yetkilerle donatılmışlardır. ten vazgeçmiştir. Baro Idare He ve sözlerine su şekilde devam et4 Sadece Konfederasyonlar, Ge yeti, aidatlannı ftdememekte israr mistir : eden avukatlar hakkında bugün « Kahvecilerin zam talebi bu nel ve Bölge seçimlerinde belli bir Savcılığa basvuracaktır. tlgililer, gün Belediyeye geldi. Daha talep siyasl parti veya adaya oy verilödenmiyecek aidatlar yekununun te dahi bulunmadan bizi yürüyüş mesi için tavsiyede bulunabilecek500,000 lira olarak tahmin olundu le tehdit etmelerini hiç iyi karşıla lerdir. Bu gibi tavsiyeler Konfeğunu belirtmişlerdir. Tahsil olun madık.* derasyon Genel kurul tarafından mağa baslıyan meblâglarla geçen veya üçte iki çoğunlukla verilebiyıl 5,5 milyon liraya satın alınan lecektir. Birinci Baro Hanın taksitleri öde KAYIP Malul cüzdanımla FHektrik ve TTamvay Idarestnden ve De 5 Iş verenlere karşı Sendikalı necektir. nizclHk Bankasından aldığım pasola işçinin teminatı olacaktır. Bu teBu arada 100 den fazla avukat, rımı kaybettim. HUkümsüzdür minatın ihlâli halinde, işçiye verifevkalâde kongreye gitmek için aHarb Malulü lecek en az tazminat, ücretinin bir ralarında imza toplamağa başlamısAzız Alp lardır. Cumhuriyet 10784 yıllık tutanndan az olmıyacaktır. 1 vukatlar, aidalı tdemeğe başladılar Kahvecilerin zam talebi kabul edilmiyor dikleri yeni Sendikalar kanununda siyasî faaliyete izin veriliyor B U Z D O L A B I ucuz TAŞIR ARÇELİK Bazdolaplanaın dışt, leke tutmıyan flnlfl Du Pont sentetik tarm boyası ile boyanmıştır. Dolaplann ve kapüann içleri ise özel plâstikten mamuldür. PASLANMAZ, KOLAY TEMİZLENEBlLİR, KOKU YAPMAZ, DARBEYE DAYAN1KLIDIR. .CUMHURÎYETi m Edebl TefrOtast: 91 Becenın Ucundam Isık Yazan: PLKIDt CELAL c Bir gün beraber çıktığımız Ümidi kesince de hemen evlendi vuçları dinliyordu karşımda. Hazavallı. Şimdi nerde görse vurul vuçla öğle yemefi yenip içki içil binicilerden ayrılıp kaçtık ikimiz. muş gibi kaçıyor yanımdan. Şakir diğini hiç görmediğimi söylediğim Hiç unutmam, Bentlere gitmistik. le de konuşmaz oldu. Ne budala zaman kahkahayı basıyordu. Şiş Belgrat Ormanına sürdük atlan. manlamaktan ödü patlardı. Bir de Kuytu, sık bir fundalıkta mola değil mi ama!..» Dinliyorum onu tasalı bir sabır yapılmıyanı yapmaktan hoslanır verdik. Ağaca bağladık atlan. Dala. Sırtımdan damlala» süzfilüyor dı. Çeşni, değisiklik gerekti hayat ha bakıjmadan, öpüşmeden hemen soğuk soğuk. Boğazım kupkuru. ta. Her şeyde öyle değil mi? Yaşa soyunmaya başlamaz mı oğlan!. Ikinci bir maske etime yapışmış maya bakacaksın, her dakikanı Vallahi görülecek şeydi Kırpicisanki. Bu maske gülüyor Serraya. zevk haline sokacaksın. Donüp do ğim! Sen o kocaman atın yanında laşıp sevda konusuna geliyordu: donla gömlekle durmuş yalvaran Bu maske bas sallıyor. « Ben bir erkekle duracak ka o kuçücük adamı görsen!. Öyle « Gülünç, sahi gülünç!» diyor, tanımadığım bir ses. Benim sesim! dın mıyım şekerim! Bu bir tempe bir gulme tuttu beni, katılacağım! Yatakta keyifle getiniyor Serra. raman meselesi! Belki bir gün se Imkânı yok olmazdı! Kıza, bağıra adamı bulursam, gene tekrar giyindi. Dönüşte atını önde Dışarda gözyüzü bir ucundan ka veceğim de!.. Şakire sadık kalmaya kalk koşturdu hep! Başka bir gün apartranyor. Bulutlar siyah, ağır, aşa sam ihtıyarlartm, çirkinleslrim valğıdan yürüyor denizin üzeHne doğ lahi! Bütün yazlara elveda o za manma gittim..» ru. Marika ne zaman içeri ginnişti! man!. Canım, adamın bakışları es« Ne sıkıntılı hava! diyor Ser kiyor, elleri eskiyor, okşayışlan es Ne zamandanberi banyo ile odahın ra. Sıcak, çok sıcak! Yesneğimizi kiyor, eskiyor, eskiyor, eskiyor iş arasında gidip geliyordu! Farkında burada, balkonun önünde yiyelim te!. Koea dediğin ne zaten? Karısı değüdik ikimizde. Marika çamaşır mi seninle ne dersin?» olduğu için insanı ayda birkaç ke çıkarıyor, Serraya hangi elbiseyi Eğilip aşağı yola bakıyorum Yo re şöyle alıp bırakıveren bir oto giyeceğini soruyor, banyo muslulun iki yanı Serranın evi gibi mat!.> ğunu açıyor, küçük bir şişede renkrenk renfe güzel evlerle dolu. Yol Edepsızce güluyor, viskisini yer li şekerlere benziyen Paris'in en temiz, sessiz. Rahatı yerinde insan lere saçmamak için bardağını ma pahalı kokucusundan gelme banların mahallesi belli. Bahçesinde saya bırakıyordu. yo sabunlarını içeri taşıyordu. Gigıiller var Serranın. Salrmaşıklar < Ben Şakiri aldatmakla ihya balkonun tahta parmaklıklanndan ediyorum emin ol! Başkalariyle dip gelirken kendi kendine kıkır aşağı doğru yeşil, kırmızı akıyor. gönlümü eflendirmeye başlayınca kıkır güldüğünü duyuyordum. EBu evi dışatdan görenler, ne dü daha uysallaştım, neşem yerine şikte durup hanımına sorması ekşünür! diyorum kendi kendime. geldi. Onu yiyecek, hırpahyacak sikti : Böyle güzel, böyle küçük hoş bir zaman kalmadı. Yoksa çekılir a« Nasıl oldu bari! Beğendin ev! Denize inen temiz, sessiz so dam mı Şakir! Yalnız bir terbıye, mi, sevdin mi adamı?» diye! kak! Bahçelerin gerisine çekilmiş güzel bir kalıp! Başkaca tın tın ö Kızın banyo odasmda kaybolukapalı pancurlar! Dönüp pencere ten bir kabak!. îlk sevgilimi me şunu gozleyip yavaşça : ye yaslamyorum. Gülümsiyorum naj yerinde buldum biliyor musun? « Bunlan hiç olmazsa herkesin hafiften. Ata biniyordum o yıl. Yeni bir el yanında anlatmasan!» dedim. bise yaptırmıştım, hele bir kadıfe « Böyle bir mahallede, böyle « Marikadan mı çekineceğim?» caketle siyah çizmeler getirmişti evlerde oturan insanlar mutlu kiSabahhğına sarılıp kalktı yerinbana ağbeyim Lodradan!.» şiler doğrusu!» Çekik gözlü, Çinliye benziyen den, gelip boynuma doladı kollanInce boynu doğruluyor Serranın. Çıplak bacaklarını çıkarıyor örtü bir adammış sevgilısi. Çok iyi bi nı. trkilip ürperdim. Duyduğum iğrenmeyi anlamasın diye kıpırdılerden. Yanıbaşındaki küçük be niciymiş. Ekmeğini iştahsızca dişleyıp ta sız uzaklaşmasını bekledim. Kollayaz düğmeye dokunuyor ince esmer parmağı, gülüyor kendini be bağına atıveriyor Serra. Viskisine rını çekti yavaşça bonumdan. Kuuzâmyor. lağıma eğildi : ğenmişçesine. İçki, Serra'nın keskin lâvanta « Marika bir şeyler getirsin, « Ne iyi kıziin ten Kırpıcıgım! 3'iyelim. Soğuk viskiyi de kafaya kokusu, hepsi karışıyor, hava ağır! Benden hiç fer.ahk gelmiyecek saçekince daha mutlu oluruz değil Yorgun, umutsuz oturuyorum £ar na emin ol! Ne olursa olsun, ne şısında. Kaygı sarıyor içimi. Bizim derlerse desinler!..» mi cicim!.» Soğuk etle salata, yemis, viski sevdamıs, benim sevdam böyle olBanyo kapıs'.nm önünde duruşumıyacak! diye, düşünüyorum. Biiçip sarhoş olmuştuk. nu, değişen yüzünü, uzayıp parlızimki geçici bir şey değil, bir olemeye alışıyordum! yan gözlerini görür gibiyim. GülüSerra gülüyordu karşımda. Onun yun, bir oyalanma değil! Sonuna yordu kendi kendine. içki diline vurur, durmadan konu kadar onu sevmekten usanmıyaca« Gene pis bir şey söyliyeceğim ğım ben.. Tutunmak istiyorum bir şurdu. yerinden fırlıyacaksın!» şeylere. Serra bir bir kırıyor tutaSırtında çiçekli lpek sabahlığı, Sesini alçaltıyordu : saçları omuzlanna dağılmış, çocuk naklan karşımda, Serra inancımın, (Arkası var) ça bir oburlukla küçük pembe ha sevdamın canına okuyor : MARKASINI 8 ayak. B3 tlpl. 2 8 5 0 T L 8 ayak, B3 tipi,(YenpArçelik Buzdolabı daima en iyi kalite malı imal etmekle" ün salmış olan Arçelik Fabrikasının en son temsilcisidir. Halen piyasada satın alabileceğiniz bu en iyi ve en ucuz buzdolabını peşin 2850 liraya veya ayda 220 Hradan 15 ay taksitle satın alabilirsiniz. 5 YIL ARÇELİK GARANTİSİ Memleket çaptnda, komple bakım ve servis kolaylığını müşterllerine yalnız ARÇELİK sağlar! Yurdun çeşitli bölgelerindeki ARÇELİK SERYlS ISTA8YONLARINDA, Arçelik mamullennin her türlü bakım ve servis ihtiyaçlan, kalifiye uzmanlar tarafından en seri şekilde ve Fabrikanm teknik esaslanna göre yerinde karşılanmaktadır. 1 \ t' t ı ıı MI 10,2 ayak, B2/AX tipi Arçelik Buzdolabı, en kalabalık ailelerin dahi bütün yiyecek ve içeceklerini barındırabilecek kapasitede şahane bir buzdolabıdır... rasgele bir iınalutlıanede degil, Avrupa olçülerıne göre kurulmuş modern Arçelik Fabrikasmoa ımaı ecınmeKteciır. (reşın ooıu TL. veya 260 liradan 15 ay taksitle) • 10.2 ayak, B2'AX tipı, 3 5 1 0 •u fiata ambalâj. nakliye ve sigorta masraflart dahil değildir. T L <Peî'n) Arçelik Buzdolabı Genel Satıcüan: BEKO TİCARET A.Ş. îstiklâl Caddesi, 349, Beyoğlu, Tel.: 49 35 00 BURLA BİRADERLER ve Şsı. Hezaren Caddesi, 6163, Galata, Tel.: 44 47 20 Faal 5277/105 li â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog