Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖB.T Osnunlı Tdtîhindc flaydu CLMMUKIIET 25 A&astos 1962 Bulgar Balaban ile beş yosması Balaban güzel Zeynebi kapırak Zağrahlann elinden can kurtarrr.ış üç haydudu ile bir müddet dere içind1.' at sürdükten sonra Gürliyen Bayıra vurmuş. dağa çıkmış, kaçmıstı. Peşini bırakmadılar: bir taraftan kaetığı istikamette izi üstünde takip olundu. bir yandan da civar köylere ve çiftliklere ılgaria dağılan atlılar köylüyü, yanaşma ve ırgatları kaldırardk Gürliyen Bayırla ona omuz vermis daSları «armaya başladılar: üç gün içinde fırdolavı b?ş konaklık mesafe teskil eden bir muhasara çemberi vücuda getirildi. Bu halk kuvvetine EskizaSra'dan gönderilen üç yüz kişilik bir askerimüfreze de katıîdı; sonra her taraftan dağlara yürünmeye baslandı. Muhasara çemberi. küçüeük çalı diplerme varınca aranarak adım adım, ağır ağır daralıvordu. B^laban artık köstebek olup toprağa girse. kus olup uçmaya kalksa kurtulamazdı. Uzun Pertev Efendi «Ahdettik ki şakii mel'un beşimizi hançeri gadr ile yıksa altıncımız o pelidi tepeleye» diyor. Bu tenkil hareketinin dördüncü yahut besinci günüdür ki muhasara çemberi duydudun kaçtıgı Gürliyen Bavır'a dayanmıştı. Balaban ile adamlarından en küçük bir nişana rastlanamıyordu. Altıncı gün orman içinde haydutların bası bos dolaşan atlarını buldular. Muha«ara çemberinden yaya olarak sızıp kaçmaya karar verdikleri •ansıl.lı. Zağrahların bütün endişesi Güzel Zeynepte idi, Uzun Pertev Efendi şöylece anlatıyor: «Aşikâr idi ki Balaban Benli Mustafanın Zeynebi tâsit fikir ile kaldırmayıp başı dara geldikte rehtne olsıın diye kaçırmıştır dedık. Çember daraldıkça sabah aksam. her saat bekler ifhk ki adamlarından birini bizç gönderip Zeyr.ebe karçthk bizden kendi baslarının sellmetini iatesin. Hacı Zübeyde Hanım dahi üç yür nefer Asakiri Muhamediyenin ratibiti o!an Kolağasına mektup göndermiştir ki şudur: «Ağa oğlum: ne yapar isen yap, Zeynebi o »akinin pençesinden canlı kurtar. O mel'un dan teklif beklemeyip sen haber gönder ki kızı bize teslim etsin ve kendisi yanında olan mel'unlarla ba sını alıp gitsin, Hacı Zübeyde böyle söyler diye de yaz. Aman ağa oğlum, Zeynebi sağ v e sâlim p.lahm da msaallah o şakiyi başka i i geniş vakirte tepelemek nasip Kalbinden bıçaklanan Balabanın yanında zavallı küçük Zeynebin de olüsiinU buldıılaı üiııımıııııııımiiiı E Neden Sonra Zelzeleden Sonra Feza ııııııııııııııımmıg vâsıtalar artık nıodaM geçmış tarihe ka!rışmış şeyler. ~ Geçenlerde Monaco'ya u | r a ~ yan bir Parisli meşhur artist, E bu hali şöyle târif ediyor: S 15 • Yânbolulll Fedor'Un intikamt | E E E E 3 H E E 3 E kadınları Dünya Basınından Derlemeler Londranın Hospital Guy's müessesesi mensuplarından pro fesör Wa«rwick, York eyaletindekı metruk Eburacum mezar lığında bulunan 290 iskeleti muayeneden geçirmiş ve geç olmakla beraber çok istifadeli bir otopsiye tâbi tutmuştur. Rcmalılat devrinde yaşıyan Ingilizlerin dişleri, şimdiki îngilızlerin dişlerinden çoî dıha vatını ve yemişini burariarı te darik ediyor. Sebzelcr ve mey veler, topraktan, daha fazla alümipyum, molibdan ve daha başka kuvvetler ?lıycı(r, fakat daha az strontium, baııun. ba kır ve mangnez rı.<hıyormuş. Göl varken, yemişinden ve zerzevatından alamadığı bu kuvvetleri almaya Daflavınca cışler sağlamlaşmış. E Neden Sonra ÇIFTE KIŞ Yazan: İsmet Akakıncı , Satranç kitaplarında ve satranç oyunuyla ilgili yazılarda bazı kısa isaretler kullamlır, Bu işaretler de satranç alfabesinin bir parçası sayılır, oyunu yazıdan izlerken işaretlerden de bilgi edinilebilir. Meselâ; bir hamlenin sonundaki ( !) işareti güzel hamle, ( !:) işareti çok güzel hamle anlamı taşıdığı gibi (?) işareti kötü hamle, (??) işareti çok kötü hamle anlamına gelir. Kıs deyiş de () işaretiyle gösterilir. Çifte kış'ın işareti ise (r + ) dır. Bugünkü konumuzda kış ve çifte kış denildigi yerlerde ve + işaretleri f bulunmaktadır.] Şaha kıs dendiği zaman >apılabilecek üç şey vardır: Ya kaçmak, ya kış diyen karşı taraf tasını kırmak, ya da kış gelen yola kendi taşlarından birini koyarak örtünmek. Çifte kıs dendiği zaman yapılacak sey tektir: Kaçmak. Çünkü kı§ di\en tas iki tane oldugu için ikisini birden kırmak veya kıs gelen iki yolu birden bir hamlede kapamak imkânsızdır. Çifte kış, örneklerde de gürüleceği gibi, pek tantanalı ve livakalı bir çorünüstedir. Birinci durumda hamlede olan siyahlar parlak bir şekilde vezir feda ederek çifte kış ile oyunu bitiriyorlar. (Beyazlar: Şgl, Vc2. Kel, Kfl, Fe3, Ff5, Pal, b2, c4, f2. g3. h2. Toplam on iki taş. Siyahlar: Şh8. Vh3. Kf3, Fb7, Fd6, Pa5, c7, dî, e6, ?7. Toplam on tas.) g7, h6, toplam on iki taş.) Hamlede olan beyazlar vezir vererek işe girişiyorlar. Maksat sadece veziri vermek değil tabii. Beyazlar oyunu matla bitirdikleri zaman bu vezir verme hamlesinin sonuna (!!) işaretinin yakıştığında hemfikir olacağınızı sanırım. Feza kadınları Monaco"da o kadair çok Iük s araba var ki, zengınlerle 3 fakirleri ayırd etmek için bır j= tek çare kalmış. Fakirlefr ken z: di Gadillac arabala'rını kendıie E ri yıkıyorlar. ^ AmeCikah kadınlar, ba hare kete davranmışlar. Astronotluğu erkekler kendi tekeîlermde tutuyorlar, kadınları bu işe iş tıjrak ettirmiyorlar ''iye. Amerika Kongresinin jetkili kıldığı bir komisyon şimdi bu isı incelemeye koyulmuş. Salâ hiyetli makamlar, kadınîarın bu iddiasını reddediyor ve fezaya kadın gönderilmemesinin sebebi, kadınlar afasmda bu işe elverişli kimse bulunmama sı olduğunu ileri sürüyor. Feza yolculuğu için istenilen vasağlam oiduğu bu otojjsı tosıflarda bir kadın bulunamıyor nunda anlaşılmış. Yiae ayr.ı muş. otopsı şu sonuçl.m vermiş: Astronot olmak için fizik \e O zamanki fngilizler şimdiki biyolojik ilimletden diplomalı lerden daha kısj boylu Jıattâ olmak, aynı zamanda yüksek bodunnuşlalr. ?>lüî^.^ roni'itızma çekerlermiş. Kırk yaşına • irtifalarda uçmuş tecrübeli pi basmadsM olenK'r Ç'kmvf. Ka lot olmak lâzımmış. Kaldı ki diyorlar. bu bahiste erkeklerin dıniar fe>k r:uhtemei oiar.tk dof'irıi yap.ıılcon, veya ı'C|2u:n dan sonra öıuvcrüıl'Kıı 'çip tr keklerden '!.ı :i ti?, az y.ı^ursrmış. • E Mıs Marjory Griffıth adlı biır E Ingiliz kadını, nişanlısından, 2 nikâh mukavelesıne yazılacak ^ maddeler arasına şunu da ekle mesini istemiştir: «Karıkoca E dan her hangi biri, Aya. Mi E riha veya Zuhale seyahat et E mek istediği takdirde eşmt de % beraber götürecek, aksi halde, = bu. toşanm a sebebi sayılacsk 3 fır.» 3 Çok dılber hastabakıcılar kul E Ianan bir hastahanede, sabah vı E zitesine çıkan başhekim, neka E het halindeki bir hastaya sor du: = Hastabakıcınızdan mem E nun musunuz? ^ Hasta hayretle cevap verdı: Elbette. çok memnunum. = Öyle harikulâde bir kız ki, has E ta halinden öyle anhyor kı da ^ ha bu sabah tek bir hareketıyle = bütün heyecanımı dindirdi. Doktor cevap verdi: ~ Onu bihyorum. şamarın se ^ si dışarıdan duyuldu. Yazan: R. E. Koçu Resimliyen: S. Bozcalı «Gebe kalmamaya bak, yoksa piçıni sa/ıa boğdurturum» dedi. Bu sır aralarında kaldı. Saçh, erkek kıya fetli Fedor'u haydutların hepsi çete reisinin manastır kaçkını mahbu bub idiler. Yanbolu gayet güzeldi, hele öyle arzulu, ateşli bakışları I rip : işte budur, Yanboiuiu Fedor E Zelzeleden Sonra : vardı kı haydutlar: «Manastırda kalsaydı baş papazı cehenneme kü dur!.. dedı. E Yeni Zellanda da biribirine tük d diye ü l ü ü l d i j tuk yapardı» di guluşurlerdı; a. r p h i n a h k o v m a k i s t e r d i Ç a v u ş M u r = bıtışık ıkı kuçuk şehUr var. Bi ts!<eletu;nı nıuuyeneir.tlen la kan revan içinde yatardı. Ama S s"rr» o tnııhfe biz ne görelim!. Zeynep dahi şa ÎZ anlaşıldığım viranctıı kinin yanında uryan ve biruh ya Ingilizler nr.ıs'nr.ı > tardı, üstüne kendi entarisini at 5 ölen yoîtmuc Yanı < 'ıvir irF mışlar. Kendimden geçip: sanUn ver?m'n ne oldufvnu Bre mel'unlar bu şenaat ne bilnreîleımıs. Yalnız diş r^gdir? Bızim sıze aman vermemiz an S lamlığı bsniirı'ie b'r nokta iscak bu mâsumenın kılına hatâ gel ~ tisna :e>ıil ediyor. Olpır >aşa memesı şartiyle olurdu!. dedim. taki rke<<:'<.rın dişleımdt ss'iı «Dimo dedikleri şerir : malîr jörülınüs. Sebebl de ck Bu ışı biz işlemedik. şu kahmek unıın:Ha fs/la mikıfca be oğlanın ışidir!. dedi. bir ağaca değirmfn +aşı kmn'ısı ou.ı r.bağladıkları bir saçlı oğlan göste E ması imis 1 Vd4 dî : ! Fet> : di Veziri d7 evinde feda eden beyazların dnşüncesi fili e dik sırasından ayırsrak el de du ran kalenin de vardımiyle atla birlikte saldırmaktır. 2 Ae4 • c!6 + + Artık belli ki, siyah şahm kaçmaktan başka çaresi yok. Oidebileceji tek ev var: d8 evi. 3 f .. Şe8 • d8 3 AdfcfJ + Şd8c8 Bu ikijnci fedakârlık birinci >i lam:«mlıyor. Kaleyi vermenin an'/amı yine aynı fili bu kez d dik sırasından ayırmak. I 4 Fd7 :e8 5 Kdl d8 + ve mat. SATSANÇ HABERLERİ : Türkiye Satranç Federasyonu T'lnslararası Satranç Toplulufuna (FJ.D.E.) üye olmak istiyor Türfkiye Satranç Federasyenu ^neticileri eylül ayınds Varna'da yapılacak satranç o limpiyıatlarına Türkiye'nin de kattlmasuiı uygun çörmüşlerdir. Varna'nın çok yakın olnşu yo) raasraflarımn az olacafı s/ebeple memnunluk veriei. llRililer, «Eğer bu olimpiyada 'katılamazsak çok yazık! Bir daha böyle bir olimpiyat b«rnumuzun dibine kadar gelmeı» diye düşünmekte haksız da değiller. Ancak Türkiye henüz F.I.D.E. ye üye değildir. Bnnun için ilgililer ilk iş olarak F.İJ).E. ye yazmışlar ve olnmlu cevap almışlardır. Şimdi vapılacak önemli işler Bakanlar Kurulundan onay almak ve üçdört bin Iira tutacak olan üyelik masraflarını karşılıyabilmektir. Târrkiye Satranç Federasyonu genel kongresinde F.t.D.E. üyeliği çalışmaları için tam yetki ile ödevli kılmmış y«neticilerin başarıya ulaşması temenni ve arzu olunur. nun tezine gelmişti.Balaban kadıl i nın şeytani bir mahluk olduğuna ( ı «rtık kesin inanmış bulunuyordu. A Ferioru yanına kabul etmişti. Fakat ashnda Fedor kızdı, bakiıe de değıldi. Balaban hakikati öğrencliği gece ne sevindi, ne kızdı, nrn t^e get:rşt?B^n k at dahi nnıcıınama? arnı. rıanı dokunamazlardı. I nasıl . indırdilerse demircı . . . . . . . . ; balyozu Balaban Fedorun ateşli bakışları yemiş hınzır gibi ikisi dahi yere E na kayıtsız ksldı, kızı ihmal etti, serilmekle hemen çullanıp kaydü ^ k , r d , B j r ara Fedor Balaban'dan j bende çektiler ki anlatmıştır : ayrılıp gıtmek istedi. «Belki sen ha | Kıza ne oldu ise dünkü gece «Hacı hanımdan mektup geldik kikaten bir dost arıyordun, ben ai oldu. Fedor dedikleri bu kahbe oğ tn bir gün sonra idi, seher vakti, ğırlık oldum. gideyim.. dedi, o za I l a n Balabandan yüz bulmamakla dafda orman ortasında bir açıklık man da haydııt ızin vernıedi, büs J ona düşman olup kıza bıçak veryere çıkıldı. Dört at orada salınmıs bütün eğlr.ecesiz kalacaktı. Balaba; m iş. bu sabah Balaban gaafil vatar = oılanınlı. Karşıda çam ormanı ör nın Fedarda bulduğu ku^ur çok bü ken kız onu yüreğinden .sapladı.. ş riük, tamam dedik, Balaban orada yüktü, bu kızın yüzünde. güzelli Balaban can verince kızın üstüne dır. Kols*ası havaya üç el tüfek ğin ilâhi tîHımı olan hicap alı uç saldırıp onu boğdu, biz de onu bağ E attırdı ki cümle eşkıya bilirler, muş, kaybolmuştu. ladık kı sıze diri teslim edelim. buna haber ateşi derler. Bizim taUzun Pertev Efendi ŞÖVÎP anlatı! İşte burada olan budur.. dedi. E tings. Bunlar biribirine çofc ya r : raftan ki tüfekler atıldı, bir ulu ' y ° 'Kolağası ormanda Balaban I «O masum şehidenin namazını ce E k l n . âdeta bir tek şehir gibi. i l e çamın üstünden bir adamın beyaz konuşmak için üç kişi ayırdı, | maati kübra ile kılıp babasının ar S Fakat bu iki şehir halkının diş b e n bez salladığını gördük ». ' Murtaza adındaki çavuş ve zusu üzere orman içinde defneyle S lerinin dulrumu, uzun zamaıiIhca baskın.n üstünden tam ait, ? ° r b a ^ n n " ü s m ( ; n 8« f i k Kızın ba dik. Balabanın ölüsünü ve üç nefer = dan beri bilginleri hayrette b, bası Mustafa gelmek istedi, ona ] haydutları aldık Zagraya getirdik. = rakıyor1: Napier'lilerle Hasfnss cün geçmişti. Bu alt; gün içinde izin vermedı. Çavuş Murtaza ile' Hükmü şer'î ile ~ "" ~ = Dimo, Miho ve Fe " " lilerin dişlöri hiribirinden Gürliyen Bayırda Balaban son Hüsmen öyle dilâverlerdir ki bıçak dor dedikleri haydutlar çarşıbaşın = farklı. Bir şehirdekiler saglam melanet ve senaatini yapmıştı. bıçağa biri üç kişiye bedeldir. Bizi da asıldılar. Balabanın lâşesini de = ötekiler çürük. Neden acaba'.' Yanında olan üç hayduddan Yan Dimo ile Miho karşıladı: ayaklanndan baş aşağı astılar. Mah = B u i l c i ş e h i r n a ı k l arasındaki holulu Fedor on altı on yedi yas Balaban nerede? dedım. kemede saçh oğlan Fedor'un erkek = b u d i ş fairkının, antrepoiouK larında, vüeudu erkek yapılı gü Balaban öldü, bizımle konuş olmay.p bır kahbe avret oiduğu = bnkm b a k ı m d a n d a >s o s y o l o j i k zel bir kızdı. Erkek gibi giyinmişl efendi.. dediler. l meydana ç.km.ştır. Zeynebin kati d a n d yş h a t t a e k o n j a l i k t l k ı m Ya ölüsü nerede?. dedını. lı olmakla ha k onu paralamak ıs S , , . . . , . , . ti. Omuzlarına dökülen uzun saç Geljn gösterelim... dediler. tedi, guciyle koruyup astılar. ama . E dan da ızahı ımkansi". bır şey. . j i „„„;,,„ ,,„„ „....,„ . = Iın vardı. Balaban cetesine kntılda • Çam ormanında yarım saat yü tyine taşa tuttular. keskek ettiler. = Cunku her ıkısınin halk. dığı zaman bir keşiş yamağı olrüdük. Balaban bir ağaç altmda tste şaki Balaban.n k.ssası burada E «er bakımdan omhınmn aym dugunu sovlçmiş ve haydudun E Bilginler bir nokta ÜTerinde tam kalbi üstüne saplanmış bıçak hitam buldu » . ay.nklanna kapanmış: ^ durmuşlaf. Napıer ile Hastin?s Kahramanlıklarını isittim, S tarih yönünden bir »z fark'ı c ana âşık oldum, manastırdan kaç = 1931 senesinde bir zelzele, Nrtım geldim!.. demişti. Fedor, cint pier'yi sarsmış, oiv.ii '.oprak'a ma, Balabanın gazabından korktuk! j, lar, ıçm ona parmaklar.mn ucu ,1e . ^ H g "üsmen b j r e r A U a h a t g .k a h r a m a n i s l g 0 = rınm adı Napier, otek.nın Has = kadınlara tercih edılmesi gibi bit durum yok. Fezaya gönderılen ilk tecrübe hayvanlannı hatırlayın. Maymunların da köpeklerin de çoğu dişi idi. Sovyet eksperi Dr. Bagonravov'un şahitliğine müjracaat edılmış o da şöyle demij: Sovyetler ilfc tecrübede erkek kopek yerine tercihan dişi ko» pek kullandılar. Çünkü aışi köpekler tâlimde daha başarıiı gr> iküyoHardı. Ama in.sanm dişisi söz konusu olunca hükum vermek güçtür. •" E Ayakkabı alacaktı. Mağazadaki butun iskarpinlerı giyıp gıyip çıkardı. Hiç biri ayağına uymuyordu. Sonunda tezgâhtar., iki elıni bır acız ifadesiyle ıki yanına açarak. = = = A 8 C Ç> E F G H ı Vh3 2 T : Siyahlar g2 den veziri feda etmekle beyaz şahı b7 evinde duraıı filin çaprazı üzerine çetirmiş olacaklarını düşiinüyorlar. Tabii şimdi beyazlar veziri almak zorunda ve sonra da bir hamlede yıldırım çarpneriyor: 2 Şçl : ç2 Kf3 : & ~ \e mat. lkinci durumda çifte kısa davanan çok güzel bir kombinezon vardır. (Bpyazlar: Şgl, Vd4, Kdl, Kel, Fh4, Ae«, Pa2. b3. c3. tî, g2, h2. topfam on ta». Siyahlar: Şe8, Vfl5, Ka8. Kh8, Fe6. Ff8. Pa7. bl. c7, f6. 8 Dünya Basınından Derlemeler Federal Alman>a Cumhurıyeti, gürültünün sebep oiduğu sinir hastalıklarının gitgide artması karşıssnda, memleketın muhtelif yeirlerinde yırmi tane sessizlik bölgesi ihdasma karar vermiştir. Bunlar tabıi halde bırakılmış his.iini vere Maalesef, bayan. dedi, y&pacak t i r şey kalmadı. Elimde ki modellerın içinde sizin istediğıniz gibi, içi fazla genis. dı.sı fazla dar olanı yok. HOŞ SÖZLER Dünyanm hâlâ gök kubbe ile sınırlandırılmış oiduğu kanatini taşımak için insanın muhayyilesi gerçekten de çok dar olmalı. Çocukları evde tutabılmenın en iyi yolu aile çevresım zevkli hale getirmek ve... otomobıl diş lâstiklerinin havasını boşaltmaktır. Fevrî hareketten kaçınması gereken iki çeşit insan vardır. Başbakanlar ve genç kızlar. Aşkta yalnız başlangıç güzeldir. Onun için tekrarına şasmamak lâzım. Felsefeyi hiçe saymak. gerçek felsefedir. Aktör sahnede oynarken tiyatro salonuna girmek, resım yapmakla meşgul bir kimsenin omuzuna abanmaktan farksızdır RadyodâÇBugün zikle jimnastik 7.30 Haberler ISTANBUL 7^7 Açılış ve program 7 30 7.45 Çeşitli Türk müziği 8.15 Melodiden melodiye 8.00 Ha Çeşitli melodiler 8.45 Solistleberler 8.15 Oyun havaları rimiz 9.15 Sabah konseri 8.30 Sabah konserı 9.00 Kapa 10.00 Devamı >arın sabah 10.20 Sevilen melodiler 10.30 Kapanış. 11.37 Açılış ve program 12.00 nış. Şarkılar 12.20 Los Panchos 12.00 Gul Batudan şarkılar 12.30 Küçuk Orkestra 12^0 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Mfft^ Lâtın Amerika nıüziği 13.00 colm Lockyer Orkestrası 13.00 Saz eserlerı 13.15 Haberler Haberler 13.15 Radyo Kadın13.30 Dans müziği 13.40 Şar lar Toplulugu 13.45 Bu hafta kılar (Nesrin Sipahi) 14.00 Se nereye gidelim? 13.55 Oyun vilen eserler 14.40 Şarkılar havaları 14.10 Kayıp mektup15.00 Gençler için 15.25 Kayıp lan 14.15 Melachrino Orkesmektupları 15.30 Turküler trası çalıyor 14.45 Yıldız Ay15.50 Sevilen eserler 16.00 Caz han'dan türküler 15.00 Cumsanatı 18.30 Şarkılar ve saz e hurbaşkanhğı Armonı Mızıkas: serlerı 17.00 Connie Francis ve 15.30 Ziya Taşkenften şarkıPaul Anka 17.15 Bir varmış lar 16.00 Gençliğin koşesı bir yokmu.ş 17.30 Şarkılar (Sa 16.20 Gönül Söyler'den şarEılaı mi Göğüs) 17.50 Columbia Salon Orkestrası 18.15 Radyo 16.45 Radyo Öğrenci Orkestra Karma Faslı 18.45 Haberler sı 17.00 Çocuk saati 18 0' 19.00 Reklâmlar geçidi 19.40 Spor sayfası 18.10 Küçülr il?.p Şarkılar (Şükran Doruk) 20.00 lar 18.15 Reklâm progremılar Büyük zafere doğru 20.15 O 19.00 Haberler 19.15 Yasa laylar ve yankıları 20.30 Her dığımız günler 19.30 Müzehzaman sevilen plâklar 20.45 her Güyer'den şarkılar 19.5> Şiir ve melodi 21.00 Şarkılar Küçük dınleyicilere masal (Ahmet Çağan) 21.20 Hafıf 20.00 Zehra Eren'den dans şarkı müzik 21.30 Orhan Boran ve lan 20.15 Olaylar ve yankıla haftanın plâkları 22.00 Rek rı 20.25 Küçük ilânlar 20.30 lâmlar geçidi 22.30 Saz eser Cevdet Bolvadin'den şarkılar leri 22.45 Üç sazdan melodi 20.50 Büyük Nutuk 21.00 BP ; ler 23.00 Haberler 23.15 Ta yaz perdeden 21.30 Celal Sa i til gecesi 23.40 Lâtin Amerika hın mikrofonumuzda 21.40 Ne ' ritmi 23.55 Program 24.00 vın Demirdöven'den şarkılar 22.10 Dans müziği 22.45 Haber 1 Kapanış. ler 23.00 Dans ve caz mü^ıS ' ANKARA 23.57 Pazar'ın programları \ 6.57 Açılış ve gunün program 24.00 Hafıt müzik 00.30 Kapr. ] Iarı 7.00 Günaydın 7.20 Mü n:ş. , e be uçf u t E t E Ingilizce ders kitapları ithal edilmiş ve satısma başlanmış f = ^ tır. Oğrencilerimizin okula müracaat ederek kitaplarını alma ları ilân olunur ^f ^ (Basın 14051 A . 8872/10779) ^ k i ^ ^ ^ Müdürlüğünden: > (rı altüst etmiş. Kir gol varrtıiş, şimdi o yok. Kurumus. Daha doğrusu, yerin dibi, yerin üstüne çıkmış, düzlcşmis. Simai o yerde bostanlar ve bahçenr var. Napier halkı butün zdrze cek şekilde tanzim edumış geniş parklar olacafc ve içinde yalnız yayalatr dolaşacak, kapı sından içeri hiç bir iekeriekli vâtıta sokulmıyacaktır. Monaco Prensliğinde bısıklet, motosiklet, at arabası gıbı rillllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllMUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflilllllllllliT BAİ? OSCAR: Bursa Belediye Başkanlığından: Otobüs İşletmesi personeli için almacak olan beher kilosu 420 kuruş muhammen bedel üzerinden 3908.736 kilo Berzanî pirinç, kapah zarf usulü ile 6.9.962 Perşembe günü saat 15 te eksiltmeye konulmujtur. Şartname, Hesap İşlerinde görülebilir İhaleye iştirak edecekler 1232 liralık muvakkat teminat: Ticaret Odası belgeleriyle birlikte hazırlıyacakları kapah zarf teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e kadar başkanlığımıza makbuz karşılığı tevdi etmeleri ilân olunur. Postada vuku bulacak gecikmelsr kabul edilmez. (Basın 14083 B. 718 10773) PKüF NIMBDS'ıın Macera'an: Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: Dovızi Şirketimizce temin edilmek suretiyle Çelık Tel Halat satın alınacaktır. Buna ait tekliflerın en geç 20/9/1962 günü saat 15.00 e kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması zairuridir. Bu ihaleye ait Teknik ve tdarî Şartnameler Şirketimizin Ankara Kavakhdere'deki merkezinden veya îstanbul Irtibat Mudüârlüğünden temin olunabüir. (Basın 14321 A. 9045/10776) ıııııııııııııımııııııııııı Ciıen: FVES SAYOL Ceviren Mazbar KUN1 Söjiiyecek sözii kalmıyan Lucien; babasınuı tavMjelerine UîTnak mecburiyetini hissetti. Valentin'in saadetine mâni olmafa hakkı yoktu. Sekiz gün sonra delikanlı; savcı muarmi olarak taşrada bir yere tâyinini istedi Hattâ; giderken sevgilisine vedâ bile etmedi. Yalnız kızkardeşine: Valentin'e beni unurmasmı söyle; dedi. O; beni bir mektepli kız gibi sevmişti. Halbuki ben... Onu; ömrüm oldukça unutmıyacağım... lîirkar gfün •sonra Lucien'den haber alamıyan Val«ntin; bir bahane ile Julie'ye ?>*ti. Genç kız; kendisine Lucien'in gittiğini söyledi ve: «Lucin; seni seviyordu ama boyle hir mevkii reddedemezdi; dedi. İstikbali bahis konusuydu Onun için derhal gitti Çok kırılan Valentin; daha fazlasım sormadı. Lucien; hissiyatiyle alay etmişti. • aglaınağ;: baş.ladı. Müteakıp güııler; dajı^ı Mıisyö de Bierle kendisiyle uzun uzun konuştu. «Ben de artık ibtiyarladun; dedi; seni evlenmiş görmeği çok isterdim. Bu adama ne cevap vereyim? Onu reddetmek doğru olur mu?... Velhâsıl Valentin; nihayet kabul etti ve bir ay sonra Kont de Bussiere ile evleneceği ilân edildi. (Arkası var) fleınen eve donerek odasnıa kapandı ! olurum. I Genç kadın kocasma haytetie • baktı. Ama nlye benim bir tanem? , Tam bakılmaya muhtaç olduğun şu sırada... . Sen beni hiç duşunme Pensıv. YAZAN:H.MCCUTCHEON Ben nasıl olsa kendime baktıma CİVİREN: B. D nın bir çaresini bulurum. Elveıır kı sen bi!r an evvel Londrava drn. Peki kocacığım ama, baia hiç Beş dakika sonra Harry «*aba ; Bu binayı kiralamas lâhtan çıkan ses, çicuklann oyna olmazsa bu isran n için mâkal t i r sını şehrin içine doğnı sen füratle ı hıyâne bir fikri olmuştu... dıkları balonlardan birinin patla sebep göster. Harry yan odalardan birinin masmdan farksızdı. Zaten bu ses i ğ £uı>.ı>ordu. «Sanculır muhakkak bir sebeı. c.ğ E er kutusu de sokağm gürültüsü arasında si; nmek istiyorsan söyliyeyım. Hugi'ir.ce airabayı bır gece kulübj yüklüğünden bir keman re rün önüne bırakarak =ıra sok.iklar getirdi. Bu kutunun içi otomatik linivermişti. Irada çece gündüz Bill i'e ba'br.şa rtan birinden • Bulevajd Pasteuı'e hür tabancanın parçaları için hu1 El Negto, kendi mihveri üzerin olmam hoş görmüyorum. cîopru seğirtti. ı susi bir mahfaza olaras yap'.lm;ş de bir kerre döndü. Sonra yüzÇocuk olma sevgilim Bil telüksek biir taş duJnrs içine gö t J B u parçaları çıkardı, bırleşlir üstü boylu boyunca yere serildi nin en yakın arkadaşm. Ve t u g arkadaşhğa da her zaman r'irmei n.ülmüş tahta bir kapıyı cebinden rdı.e Bu suretle hazır olan silâhı cli ve öyle kaldı. çıkardığı bir maymurcukln açtı. ' a''P beklemeğe toyuldJ. etmesini bilmiştir. Öyle değı' mı O sabah Bill ile Penny hasta Bill? Şimdi iiçnde bulunijğu bahge bir j Yatım saat sanra binamn önüncie yazlık lokanta idi. Kahçenin bir polis arabası durdu. îçinden lıaneye geldikleri zaman John'u Genç adam aiik bir »ural'.a: tbrafında iki katlı, beyaz badar.i • evvelâ iki üniformalı poîis o dii . yatağının ıçerisinde bağdâş kuir Zannederim diye homutdansargıyı İ! bııbina göze çarsıvov.iu. Haıiiy, j Sonra beyaz burnuslu uzun boy^u, muş bulduîar. Başındaki bu binanın biıinci' katiua Cika.n j iıi yapılı bir adamı kolundan iu daha çıkarmamışlardı ama yüzü dı. ' ' '""' Penny dikkalle kocaoiu::) vu^ugelmişti. ıııerdh enleri ikişer iiıişar li;ya ı tup arabadan aşağı indiîdiler. A r.e renk. sesine ahenk ne bakıyordu. «:Ek yukarı fırîadı kapıyı i ç ı p ' damın elleri arkasma bağh idi. Karısı ile ai'kadaşını goirünce, Sen bana doğrusunu sövl^mi Bir hafta sonra beni buradan içeri girdi. Bu katta boş bir scfa ! Üçü beraber müdiyetin önünyorsun. Beni uzaklaştırımkt a IHT dan girilen yine boş oda var ı deki mermer merdivenleri çıktı sepetliyecekler dedi, artık benden halde bür maksadm olacak. Y.iksa dı. Odanın tek penceresi Boule | lafr. Son basamağa geldikleri za bıkmışlar. benden gizlediğin bir şey mi var? vard Pasteur.'e nazıiılı. I man eli kelepçeli adam durdu. Ba Penny sajrılıp kocasını öptü. John sinirlenmişti. Pencereden bakılıiıjjı z.ıman kar şını çevirip etrafına baktı. Hürri Çok sevindim bu havadise şe Saçmalama! Benim gizli kaşıdan bütün haşmetı ile polis mü yetine veda etmeden etrafı son kerim. Çık da birkaç gün seninle paklım yok. Seni kıskanıyorumr düriyeti binasını göme.v müm defa görmek isteyen bir hali var bu güzel şehrin zevkini çıkaralım. Iste bu kadar. Bundan da senin kündü. Hattâ kuvvetli blr darbün dı. John yüzünü ekşitti. memnun olman lâzım. Çünkü ın!e odalarının içi bile gözotlenebifşte tam bu esnada Hafrry elin Sen bir an evvel Londrava san ancak sevdifini kıskanır. lıidi. deki silâhın tetığine dokundu. Si dönersen ben çok daha memnun (Arkası var) «CUMHURtYET» in ZABITA ROMAN1: 34
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog