Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÜNYA *Pn/ifî/?l=)fFransır Bay Andreos ne diyor? HABERLIRI Cumhurbaşkanına karşı yapılan suikastin tahkikatı ilerliyor BİR DAKİKA: 111 Gelirler insallah Bir felsefe de biz yapaUm: bir memlekette hangi noetâ bulunmazsa, onun üzerinde çok konnşulur Tek bir misal Türkiyede kahve yokken, Allahın günü, oturur kalkar. kahve meselesiııi konuşurduk. Vaktâ ki geldi, sustuk. Peki, ya. şimdi neler konuşuyoruz? Demokrasi diyoruz, hürriyet diyoruz, içtimaî adalet diysruz, millî gelirin taksimi diyoruz, vergi müsavatı diyoruz, ve ilh Hım m m m Anlaşılıyor ki bunlar henüz görünürlerde vok! D. N. SAN'AT I skiden böyle bir lâf vardı. Muharebeye gidilirken söy lenirdi. Genç kuşaklar muharebe görmedikleri için unanistan Ortak Pazar habu çeşit acı tath şakaları bilmezzırlıkları ile meşguldür. ler. Şimdi bu sözü biz hani «iğneBuraya girdikten sonra, yi kendine. cuvaldızı başkasına» bundan azami iştifadenin sözünün daha sunturlusu olarak çarelerini aramaktadır. Bn münasöyleriz. Vcrçi lâfı üldu mu?. sebetle bır yazı yazan iki belli başPans: 24 (a.a.) Bu sabah çı iddia etmektedir. «Hayatınıza kastetmek için yapı Versin kerata !. lı Tunan Bankasının Müdiir ve Öte yandan Sovyetler Bulıği lan suikast teşebbüsünden duyduÇalışma lâfı oldu mu?. Idare Meclisi Başkanı olan Bay kan Paris gazeteleri. Başkan De Çalışsın kerata : . Stratis Andreas'a göre, bu olay Yu Gaulle'ü öldürmeye teşebbüs eden Başkanı Kruçef Başkan De Gaul ğum üzüntüyü ifade etmek ister, Uövüşme lâfı oldu mu?. • îze ıvı pıhhatler diîerim.» nanistan için büyük ve bulunmaz lerden iki kişinin hüviyetinin po le'e şu te'2"fı fiöndermiştır: Dövüşsün kerata !. j lis tarafından meydana çıkarıldığıbjr şanstır. Deriz.. de içimizden hep: Bay Andreas'a göre, Vunanista j nı yazmaktadır. Dostlar şehit, biz gazi! diye nın Müşterek Pazara girmesi. evve• L'aurore» gazetesi bu hususu dua ederiz. lâ Yuııanistanda işsiz bırakmıya • açıklamakta fakat daha fazla te> tşte size yeni bir mevzu. Istancaktır. (Tam istihdam) imkânları 1 ferruath bilgi vermemektedir. Gabul Belediyesi her gün herkesin en son haddine kadar kullanılmış zetenin ilâve ettiğine göre Baştarafı 1 inci sahifede polis kendisinden istediği hizmetleri asolacaktır. iktisadi gelişme yoliyle • makamları tahkikatı son derece bır yola s:ıpmağı tercih »tmistir. garî nispette yapabilmck içiıı yeni sosyal hizalanma riasıl olacak ve ' gizli tutmakta ve bu arada CezaResmi Bağdat Radyosu Türk hu j varidat arıyor. Haydi âlim arkaYunanistan Avrupa memleketleri vir ordusundan kaçan ve gizlice kumetinin â«i çetelere yardım et1 daslar.. bulunuz şu yeni varidatı... ile arasındaki mesafeleri kapatmak îıei. empervalist vg sömürgecilerle ı Fıansaya girmeye muvaffak olan Belediyenin kendi altın madenleri irakânını bnlacaktır. Yalnız bu mü içbirliğı halınde Irak'ın mahvına bazı subayların suikast teşebbüyoktur. Bir yerdeıı alacak ki bu talealar nazarî mütalealardır. Büçalıştığı gıbi a=ılsız haberleri her şehre sarfetsin. ' sünde en önemli rolleri oynadığıtün bunlar, elbet Yunanistanın bu gün, çeşitli diîierde yaymakta ve Alınan haberiere göre, Belediye nı belirtmektedir. işlerde göstereceği muvaffakıyete ! malum kaynaklardan gelen tahrikhemşehrilik vergisi ihdas etmeyi baglıdır. Muvaffak olm3nın başlıca ' «Paris Jour» gazetesi ise, Başkaleri misal alırcasına. Türk milletidiişünmüş.. şartı da zamandan kazanmaktır. na hazırlanan korkunç tuzağın en ni hükümetı aleyhinde tahrike yelBana sorarsamz yeni bir sey icaMüşterek Pazar dâvasında (zama önemli noktasının şu oîduğunu betenmekt°dir. Güdümlü Irak basıdına lüzum yok; Batının birçok şelirtmektedir. Başkanın geçeceği nın süratine takaddüm) etmek munının n^şnyatı aynı mahiyettedir. hirlerinde, şehrin gelirlerini teşkil vaffakıyet sırrının başında gelnıek yol son dakikada başkan ile yapıTürkiye aieyhinde mürettep sokak et'en resim ve vergiler vardır. Oniedir. Randıman ve rantabilite ba j lan bir konuşmadan sonra karargösterileri dahi unutulmamaktadır. Leylâ Gencer arka daşımızla jörüşürken ları biz de ödeyeceğiz. ödemeliyiz. Suikast sırasında De Gaulle'ün içinde bulundugu otomobil kımından modern tesislerin ve en laştırılmaktadır. Elysee sarayı güTeklifimiz Leylâ Gencer'ın büyük bir Av kişıiik bu tiyatroyu ^adece gör Heie Istanbuldaki geçici niifustan düstriyel müesseselerin kurulup, I venlik servisinden birkaç kişi ile Son oiarak Irak Başbakanı Ge rupa turnesinden döndüğünü bil mek için her yıl turist akıyor. Ta elbette ayakbastı parası almalıvıı. onların isleme sancılarmı çekme | ancak mahdut kimselerin bildiği neral Kas;m da, bir Bağdat gazeItalyada her otelde faturada küdirmiştik. Ünlü soprano ile yaptı bii akustiği ile tipik bir antik adevrelerini atlamaları, ne kadar bu güzergâhın çizli ordu teşkilâtesine verdiğı beyanatta. «Türk çük bir ikamet vergisi vardır. lsğımız görüşmede. dün yazımızda [ rena tarzındaki bu 1:yatro şimdı tanbula gelenlerden küçük bir verkısa sürerse. Yunanistan Ortak Pa tı mensupları tarafından öğrenilmılletinin hükümetine bu düşmanıara alışma devrini de o kadar kısa miş olması plânın ne kadar dikverdiği temsillere ttalya için büyük kayıp 'ıldu, her gi almak baksız olmaz. ca tutumunu değiştirmesi için taz belirttiğimiz geçirecektir. katli hazırlandığını ve bu teşkilâyık yapacağma inandığını» söyle ait kısımdan sonra, söz ttaiyada '• halde kısa zamanda telnfi edecek Sokakta parke edilen oıomobılGörünüşe göre, Yunanistan için tın adamlarını, sarayın içine kayar;lerdir! Işte Verona gibi, bizde de lerden de vergi almak lâzımdır. Bidikten sonra. bermutad Türkiyenin tiyatro ve operaların nasıl istikbal ümitlidir. çünkü hüküme dar sokmuş oîduğunu göstermekIrak aleyhinde empervalist ve sö dım gordüklen ve nasıl ıleri bir | öyle küçük festival!?r değii. bü risi ayda 100150 lira garaj parası 1in halktan istedieini halk anlamıs tedir. Polis makamları ise prensip konu yük çapta bir Festiv.ılin her yıl verir, öteki sokakta bedava bıraBerlin 24, (A.P.) Berlini ikiye ayıran duvarı aşaıak Batıya mürgecilerle işbirliği yaptığınv il» seviyeye yükselebıldikleri ve şimdiden hükümete yardtmeı itibariyle. Başkanın geçeceği yo kaçmağa çalışan 19 yaşında bir Alman genci. daha dün gece Doğu Al ri sürmüştür. Yalnız bu beyanat suna geldi. düzenlenirse çok faydah olacağı kır.. olur mu?. l.ükse, keyfe. zevke, eğlenceye olmaya haşlamıştır. Bugüne kaoar lun hangisi olduğu hakkında önItalyada «Ministere della Spec1 na inanıyorum.» man sınır muhafızları tarafından vurularak öldürülmüştür. Hans Dio Irak hükümetinin ne kadar yanlış vergi koymak şarttır. Su, elektrik, sarfedilen gayretler netice verdi ceden haberdar edilmemektedir. bir hareket hattı takip ettiğini taccolo» adı altındaki Bakanlık, I Bunun için hangi ,artları ye gaz gibi ihtiyaç maddelerinden ver ler Mesar admdaki öldürülen genç. Doğu Almanyada demiryolu mudenilebilir. Evvelâ paranın istikgöstermeğı kifayet eder kanısın özel ve bağımsız (autonome) olan I rine getirmeli? Fransız Komünist partisi dün ge hafızı idi. gi alınamaz; ama sayılan çok, mikrarı temin edilmistir. Milli gelir. dayız. tiyatrolara bir çeşit Devlet süb1 « Önce Devlet yardîmı, büyük tarları az bir takım gtlit kaynak durmadan artmakta ve iimit ve CP bir bildiri yayımhyarak, «SousAlman genci. nöbetçi bulunduğu demiryolu istasyonunun yaGerek Turk topraklarına vaki te vansiyonu tanımaktadır. Bu özel sermaye gerek. Sonra e^as temeli lannı işletmedikçe ve hükümeiten rici devamlı bir yükselis kaydet telle. Bidault ve Gizli ordu teşki kımnda Doğu ile Batıyı ayıran tel Örgüleri aşmağa çahşırken üç Do< avüzlere. geıekse düşen Irak uçağı tiyatrolar en çok yardımı elde e kuracak. ve makineyi işier haline de nakdî yardım görmedikçe bu nıektcdir. tnfrastı'iktür ve end"s lâtının şeflerinden olup Almanya yağmuruna tutularak başın ilp ilgili oiarak tarafsız bir tahkik debilmek için bırbirleriyle muthiş getirecek olan ve ılünyacia Fe.'tı şehir idare edilemez. Esasen Istangibi memleketlerde f»u Alman muhafızı tarafından kurşun triyel şjelişınf işleri, rmıntazam bir ve Ispanya olanlarm Fransa'ya dan ve midesinden aldığı yaralarla derhal ölmüştür. Alman genci vu heyetinin teşkili. mümasil ihtilâf bir yarış yapmaktadırlar. Milano valler organize etmiş teşkilâtçı ve bul, Ankaranın hükümet merkezi tempo ilp eelişmektedir. Hem res saklanmakta r mî sektörde yatırım artısı vardır. iade edilrnesini istemiştir. Bildiri rulduğu sırada sımrı 4 metre kadar eeçmiş bulunuyordu. Silâh ses dı: ı:mlarında başvurulması mutad nun «La Scala» sı daima başta git bilgili sanat adamlarının (sadece olmasından sonra pek çok şey kayhem de iizel sektörrle... Denİ7 tica de ayrıca ordu, polis. adliye ve leri üzerine olay yerine koşan Batı Alman polisleri; karanlık yüzün barışçı usullerden biridir. Kendisı mektedir. Bu tivatro hem bağım ticari amaçlarla koşan!?.rın de*il), betmistir. Bunların başında hükiine taalluku nispetinde Türkiye hü sızdır ve hem de Devletten yar' dâvet edilerek çalışnıa imkânlan metin gözünün önünde olmayısı ve reti ile tnri/min varid^tı al^hîldi^i idarî makamiar içinde bir temiz den Wesar'ın cesedini bulmakta güçlük çekmişlerdir. milyarlar sarfedilmis meti, hakkın ve hakikatin kendi dım görmektedir. ttaiyada çoğun j nın kendilerine bolca verilnıe.îi iâ Ankaraya yapılması istennp artmaktadır. Ekonomi tili istih leme ameliyesi Olaydan hemen sonra demiryolu istasyonundaki bütün ışıklar olması gelir. Hâlâ Ankara, Istaneden özel tiyatrolar j zım. Örnek oiarak hu hususia ben sal istikametinde gelismeğe basla mekte ve yabancı Lejyonun tasfi Doğu Alman muhafızları tarafından söndürülmüştür. İlgili makam tarafındn bulunduğundan emin ol luğu teşki bul zararına iltimaslı muamele gör riuğu cih»tle. böyl» bir yola gitye edilmesi ileri sürülmektedir. mıstır. • Fenice». Milanoda j Scalada ve Salzburg'ta fikrımı aç mektedir. Bunu da bir tstanbullu k r a göre; Wesar muhtemelen sınırı geçtikten sonra Batı Berlin top meğe hazırdır. Araba Irak hiikü Venedik'te Yunan Hiikümeti endüstride hi j Birleşik Sosyalist partisi ise yarakları üzerinde ıken vurulmuştur. Çünkü Alman gencinin yaralı bır meti de. hakikatin meydana cıka • Scala» ve Trıeste, Roma, Napoli | tığım zaman, gerek Scala gerekse olarak burada yazmayı, hükümet mav t Mstemini kahul etmemekte. yırnladığı bir bildiride. ve Palermo tıyatrolarıdır. Beledi j Salzburg Festıvali müılüıleri, boy idaresine gelen her devlet adamıBaşkana durumda tel örgüleri aşmasına inikân görülmemektedir. rılmasını sağlıyacak bu usulu kamamullrrin düııya pivasasında ser j karşı yapılan suikastin yeye ait tiyatrolar ise Bolonya, I le bir Festival ıçin Istanbul'un nın. veya yüksek. memurların bu şaşıiatak bvıl etmek reseritıni kendmde buBatıhlann notası hest rekabct mekanizması içinde bir şey olmadığım ve Gizli orduVerona gibi şehirlerde bulunmak1 ideal bir yer olduğunu. turıstlerin zaafa kendilerini kaptırdıklarını Paris 24 (Radyol Berlindeki Batılı Müttefikler bugün Sovyetler labilecek midir?» satılabi'me'ii imkânlarını aramaktadırlar. ttaiyada Belediye Meclisi I merakını fazlasıyla çekmeğ? baş görmekteyim. O derece ki bazan ya karşı daha sıkı tedbirier alamı Bırliğıne ortak bir nota vermislerdır. Notada Sovyet iddiaları cevapÜte vandan Bağdat Buyuk Elçiladır. Ihraeafın ham maddrtien. I yan resmi makamlann, bu sonu landırılmakta ve Berlindeki Batıh kumandanlarla Sovyetler Bırlıgı nıi/ Seyfi Turagay Bnkanlıktan ay Başkanı aynı zamanda Operaiarın | ladığını söylediler ve umslararası coğrafyayı inkâr edecek hale bile endii«tri mamiillerine doğru yönelfahri başkanı oiarak bu müessese j bir Festival düzenlîmek için bana geliyorlar. Misal mî isterginiz!. mensuplarına «Semesi tesvik edilmektedir. Miimki'n ] cun doğmasına sebebiyet verdiğini Kumandanının dörtlü bır toplantı yapmalan yeniden teklif edılmek rılırken basın Sonbaharda Ankarada yapıiacak tedir. Notada ayrıca Berlin duvarında son hafta içinde vuku bulan cı neük iznimi gecırmek üzere gel leri temsıl eder ve Devletten ge her türlü yardımı yaoabileceklerioldnğu kadar endiistride insan eüni vâdettiler. Fakat !ur şartla: Öy Balkan oyunları. Balkan oyunlareken yardımiarı sağlar.» navetler takbih edilmektedir. mistim. Son hâdiseler dolayısiyle rünii cmen e«hM»ra vntırım vapılBu konu üzerine bir soru sormak le küçük çapta değil: tiyatro. o rının nizam ve an'anesi adı üstün' Öte vandan Sovyetler Birliği de Sovyet askerlerinın Batı Beılın Bakanlığım kısa bir müddet için maktadır. Çiinkü Yunanistan da | pera, müzik, folklor v. E. yi ıçine de Balkanlara dahil bir şehirde gereğinı duydum: halk, tarafından taşlanmasını protesto eden bir notayı Birleşik Ame beni Bağdat'a göndermişti. Bugün nüfııs artısından sikâvetHrlir. Ve yapılmasıdır. Ankara neresiiii? Bal Bir çok ileri ulkeler, sanat alan büyük çapta ve uhıslararası kanlar neresi?. nkaya tevdi edilmistir. Nota Amerkanın Moskovadakı Mas ahatguza Bakan Erkın'e. Bağdat'ta yaptıgım nn sebeple insan ıhrac cjmc volubir festival olması sartıyla! Son Devletın yardım ,,na tevdi edilmiş bulunmaktad.r. Siyasi müsahitler. karşıl.klı nota. temaslar hakkında ızahat verdim. müesseselerıne ııa ritmfktedir. Y"n;mistan dünva Daha buna gelinciye kadar neler İznimi Türkiyede g^çırmek üzere etmesi ve Devlete bağlı olmasını, söz oiarak, örneğin Avustuı'yaıın d3 en fa7İa insnn îhrac etmis memLorient, (Fransa) 24 (AP) Ya larla Berlindeki gerğinliğin daha da arttığı fıknndedırler. tekrar gelmış bulunuyorum» de bazı ülkeler ise (Amerikada ol bütün hazine açığını şu iki ayhk vardır. Mutlaka Ankara müesseselfitHlfrden hirîdır. nında iyi bir şarap olduğu takdirduğu gibi) tivatro ve operalan ta Salzburg Festivali sapatıyor, tier leri başka yerden fazla himaye gcimistir. Kredi mekanizm3sında alrak faiz de, iki metrelik bir salamı yiyebiriir. Halbuki hakikatte Ankara sem inanır mısınız?» sMetni uycrulanmaktadır. İdarî mii leceğini söyliyen Louis Bellour aı Basın mensuplarının yapılan mi mamen özel teşebbüs olması prensun'i bir hükümet merkezidir. Mem dahaieler kaldmlmıs. ekonomik te dında emekli bir polis. kahvedeki i tinglerde Hükumet Başkanı ile Mec sipini kabul etmişlerdir. Dünyada leketin bütün diğer faaliyet kollasebhüsler vatandasın ea^retivle arkadaşlannın masaya iki metre bo 1İ5 Başkanlıklarına verilmek üzegörmüş bır ı Enerji ve sulama islerine rının merkezi lstanbuldur. Bu <a karşı karşıya bırakıimıstır Bnndan yunda bir salamla iyi cins bir şişe ıp Buyük Elçiliğ'mize bırakılmük sanatçı oiarak. sizce Türkiye için rihî ve tabiî bir vasıftır ki elinden yabincı sermave hoslanmış olatak şarap getirmeleri üzerine, sözünün istenen mektupları getırip Retır hangisi uygundur? kimse alamaz ve alamamı.ştır doğruluğunu ispat etmek için salaki. bu bal vabancı sermayevi ciddî medıgi sorusuna : « Bizrie «autonomıe» sıstemiy Baştarafı 1 inci sahifede Ne ise lâfı uzatmıyalım. Bir tanlarak dâvet etmeje haslamısttr. mı yemiştir. Bahsi kazanarak kah«Irak'ta bir teamiıl vardır. le, yani bu çapta müesseselerinın Dicle, Fırat havzalannın sulanma raftan turist çağırırız.. bir taraftan Simrii vahanrı sfrm'vp biivfik mik veden rahatlıkla evine giden BelBoyle yapıiacak müracaatlar ilk özel ve bağımsız olmalarıyla iş ve elektrik işıni halletmezsek kai Istanbul şehrine yardım etmeyiz. yasta Yunan tesebbiislerine istirak lour, ertesi sabah yatağında ölü önce Irak Hariciye Vezaretıne ve halledılemez. Bizde Devlet yardı kınma olmaz. En az 10 yıl içinde Türkiye bütçesi iradının üîte biri«•tmektedir. Hükümet. yeni endüs bulunmuştur. Yapılan otopside, orilir ve orası mönasip görürse il mı şarttıı. Akfi halde hiçbir trup|Keban, Karakaya ve Halfeti baraı ni Tstanbul ya öder, ya tahsıl rtrivel tesislerin kurnln">sı ve eski bur polis emeklisinin, hazımsızlıkgililere gbnderir. Bu yüzden mi ekonomik bakımdan yaşıyamaz. larından iki tanesini yapmak mec der. Marmara, Trakya ve Ege eihı Granada Hilis, California: 24 tan öldüğü anlaşılmıştır. lerin yenilestirilmesi ifin uznn vâtingcrlere bu anlatılmış onlar da Sonra halledilmesi gereken birçok buriyetindeyiz. Türk mılletinin ka mıntakalar mahsullerini Istanbut (a.a.) Sekiz yaşında Darrel Cadeli kreHi « « « • i i k»»ıt.< pfn^utir. • • • nn kabu! ederek bu mektupları Ha önemli mesele arasında üzülerek deri bu kurulacak barajiara bağlı istihlâk eder. Yani tstanbul belli ulfield isminde bir çocub, dün Buna mukabil tioari konularda başlı bir varlıktır ki; gelişmesine " ıiciye Vezaretine vermişlerdir. Bu. görduklerim şunlar var: Dış ülke dır.» Granada Hills'teki bir bankayı soy kr^rtiler Uısa vâdeli tutulrmıstur. güne kadar bu mektuplar Büyük lerde inceleme veva mesleklerinBeş yıllık kalkınma plânı ile ya herkesin ve bilhassa hükümetin ma'ya kalkmış fakat polisin tertiYunanistan sundan endNe etmek Elriliğimizp verilmiş değıldir» şek de ilerlemek için bırçok sanatçıya ! pılması düşünülen barajlar hakkın yardımı şarttır. Onun için Istaııhobat alması sonucunda yakalarımışlun külfetlerini. yalnız tstanbul fertir: Ortü'' P s y a n i kavr1etti«i teliııde revap vermistir. rastlad.ğım zaman. onlatı" kendi i d a ' z a h a t v e r e n Bayındırlık BakaBruksel 24 (a.a.) Avrupa Or tır. l.emşerisine yüklemek haksızlık orakkiler. Ortak Pazar ile « n v a tak Pazanna üye altı memleket ile y u r t l a r m d a ilgisizhkten ve destek j "• "*** S e ^ k ı a ? u n l a n ^.vlemış lur. tstanbulda ara sıra felsefe ve yirrtıek he\e«inHe olan memleketCaulfield, bankayı soymak için l r Yunanistan arasında ortakhk kusizlikten o derece moralleri bo^ , . ,, edebiyatını yaptıgımız köylerdeki lerin arasında'n mesafevi sittikre ran anlaşma ile ilgili onaylama hazırladığı plândan annesini ha, ... . v J • «Karakava Baraıı, t rfa. H a r r a n az beslenmenin en deıinîeri \ardır. ı ai'maktadır. Rıı sebenfen rtnlavı. berdar etmiş ve *onradan babasıj belgeleri bugün Brüksel'de teati zuk ve çokmus b ı r d u r u m d a gor• • , , Çiinkü köylere nazarıu iaha paYunanistan. biitün çavretierine raf edilmistir. Anlaşma 1 kasım 1962 Baştarafı 1 inci sahifede , nın 32. lik otomatik tabancasmı a , j ' ı •• j • v e Mardın mıntıkalarını sulavacak halı ve yaşanması daha zor bir şcmen ilerliyen bir ekonnmik siste de yürürlüğe girecektir. Türkeş «Times» gazetesinde y e r dum larak bankaya gitmiştir. Fakat enhirdir. K,. kendılerını adeta once | t ı r S a k a r v a , d a v a p ü a c a k o l a n ç i . me intihak edem<>ni'»Uten knrl.rnakalan mektubunda söyle demekte moralnıan tedavı etmek gerekıyor i . Belgelerin teatisi münasebetiyle projeIeri yapıımak tartır. Bu knrkn ileriir ki hnti>n «a yapılan törende Ortak Pazar Dai nesinin polise haber verme<!İ soHükümet tstanbula. şümrük, lie r o z B a r a j l n m dır: diye d u ş u n d u m . Yoksa b u n l a r sı Ü 2 e r e d ı r . B u n u n çabuk bitmesı için man ve diğer versilerden mutlaka ha'^'fla eavretle oalısmava basl.i j mî Temsilciler Komitesi Başkanı nucunda plânında muvaffak ola«Menfada bulunan 14 T ü r k su nır sıstemıne sıkı sıkıya bağlı s a | mıyarak yakalanmıştır. ihalesinin yapıl hisse vermeli ve mahallî vergiler e c n e b i f l r m a l a r a j Antonio Venturini ile Yunanistan bayı hakkında 1 ağustos tarihli nat kabıhyetlerıni busbutun k a y j duşünülmektedır. K ı z ı h r m a k ' ilıdasına yardım etmelidir. Bnnlarm a s , Polis küçük çocuğu karakola göBay Stratis Andreas'ın kalemin Büyükelçisi C. N. Tranos hazır busayın;zda yer alan ve «Ankara m u betmek veya s ü r ü n m e m e k içın t a d a Kesikköprü Baraıı yapıimak sız şehri kıırtarmanın, tem^zlenaeden nkan bu mütalealar renel ola lunmuştur. iurerek babaca bir nasihat veımış habirimizden> kaydı i i e yayıniadı yıırda donmek tehlıkesi ile karsı ta oiup 1964 yılında bitmiş olacak nın. tanzim etmenin b».şka yo!n bufus ; Ortak Pazar ile Yunanıstan ara ve sonra serbest bırakmirtır. ğıni7. makaleyi ilgi ile okudum. Ma İCüişıya ıdıler. Bu h a ! ise. ender ı t;r. Beşmilyar. e n sulama «ahasina 5 yoktur. yılda e iua harcanacakfarkTj» ki. Türkivı? Ynn^nisHnuı j sındaki anlaşma temmuz 1961 n> milyar 200 mı'yon r u sahasına dortiCin acı ıciı! kalede benirale ügili olarak ileri yetıstırdığimi/ gerçekten degeıer! Her adım başmda.. : j parafe edilmı>ti. Bu anlaşma ıif d u ı t | t ı r . Be? yıida eneıji Ougunkımiın Diğer üiıiıü tair oidj da ürıj!e.r! bir iki ı.Oıiia üıerınde Nedir bn ihmal edilaıiş şebir? i ;;?••/ "erisiı>d"fJ:r. PirHını dah'. Yunaniitarı Ortak Pa:.ai''a bu :.eyuzde 20 S u nıspetınae iırıacakO Sevgıu yuıuu(r.a:d ^upı.üu. ıy* a u r m a k istıyorum. Prenses Margaret ve e*i diye yaptığımız tenkidin mııhatabı ACI BIR KAYİP yeni istikrara kavustırmns. kredi kilde bağ kuran ilk memleket olve faydalanmak ama tır.» Yeni Delhi'ye tâyin edilmiş ol niyetlerle Beş yılda yapıiacak yollara te Belediyede çahşan bır kaç i>İn zan»fıpsseselerini daba is'etememistir. maktadır. Avukat Seniyyüddln Başak'ın cıyla getirilen bir Çok yabancı remam keyfiyetine ters b i r anlam mas eden llyas Seçkin, «tl ve köy vallı memur mndur? Bu şehri, bir Yabancı sermaye henüz Türkiveve kardeşl. Mine Iş'oay, Blge ve verilmemelidir. Benim Yeni Del jisör. eksper, teknik adam ve sa yolları birinci piânda gelmektedir. işletme haline getirmek, bu şehir Güneş Baçak'ın babalan. Vedat raçbet etmemektedir Siyasî istiknatçılar, gösterilen ilgisizlik ve ım V E FA T hiye tâyin edilmemin sebebi Asya Işbay'ın kayınpedert. Nahide Yatırımların 13.6 sı yollara, 7 mil halkına bir t^kım nimetlır temin rann knrTjldnfuna dair milletlerBaşak'ın kayınbiraderi. Inayet tipi milliyetcilik v e tarafsızhk ce kânsızhklar sebebiyle bir nevi çıs yar lirası liman, kara ve demiryol etmek, bunlara karsı bir takım külÇanakkale eşrafından merhum arası sermave VP i« pivasasına emBaşak. Nimet Duruk. Sedide fetler istemek lâzımdır. Para verreyanları h a k k ı n d a bilgi edinme maza girmekte ve hiçbir iş göre larına tahsis edilmektedir. nivet {relmi<ı de&ildir. Onnn içindir Müstantlk Mehmet Necati Efendinln Başak. Senaettin Başak. Alâet. ve Hacı Nasib Hanımm kızı. Emekli me fırsat yaratmak değil. Hin meden geri dönmektedirler. Mali yılbasından bugüne kadar me! Vergi verme! Fiilî hizmct etki Ortak Pazar memleketlerinin tln Başak'ın amcalan. Sezer Operaya gelince: Benim şahsî Subay Nurl Kaya'nın eşi. Bedia Sadistanın uzak b i r memleket olu2200 kilometre asfalt ve 800 kilo m e ! Elinden gelc'igi kadar yık, şimdiden kendi aralarında islettik rıkaya, Mulde Erkan. Halide Ultan'ın Cafer. Altan ve Ahmet Başak'ın şundan ve Türk ziyaretçilerinin düşüncem şudur ki: Devlet Opera metre standart yol yapılmıştır. yak, kirlet, tükür, pisle! Ve sonra; leri mekanizma kemale doÇrn iler sevgili anneieri. büyük amcalan; Yeni Döküm C.H.P. Çanakkale N'edir bu şehrin hali?. Yok Rosecrea, Irlanda, 24, (AP) erişebilecekleri sınırın dışmda bu sı tamamen kapanmalı ve yeni baş Köy yapımı talimatnamesinden üledikçe, Tiirkiyede de Yunanistan Senatörü Halit Sarıkaya'mn. Inşaat ve Emay Fabrikası Ltd. Şti. Gayri resm' oiarak ikinci çocuğu lunmasındandır. Buna mukabil Or tan düzenlenerek açılmalıdır. An mitliyiz. 140 bin kilometre yola ih mudur bir belediye? diye bağır!. Müdürü ''ibi endiseler belirecektir. Fakat. Mühendisi Mithat Erkam'ın. T. C. Hani herifin gözünü çıkarmıs da. nu beklediği bıldirilen Prcnses han Kabibay başlangıçta Kanada cak Devlet Operası statü olarak tıyaç vardır. Beş yılda yüzde 50 sıYüksek Döküm Mühfndısi Ist. Kambiyo Şb. Tfirkîye henüz bu endişe noktasm Merkez Bankası bağlanmah, ni yapmış olacağı» demiştir. Ben böyle şakanıa içiıı» tüküMarkagert, muhtemel bir trafik ya tâyin edildiği halde, bir müd gene bir Bakanlığa dan rok uzakta oldu£n için bn me mensuplanndan, Cmit Ultav'ın kayın. HASAN VECİHETTİN kazasını çok ucuz atlatmış bulun det sonra Brüksel'e transferini ta fakat bütün dünyadaki operaların Bu güne kadar bayındırhk işleri rürüm! demiş ya!. lîelediye Reisis»leyî hatırına bile zetinT'emekte valideleri. A!i Ülfetrnln. Münevver BAŞAK Kök'ün teyzeleri. Berna Figen. Kamaktadır. İrlanda'da misafiri bu lep etmiş ve Türkiyede Millî Bir çalışmaları incelenip örnek alına için 885 miîyon liranın harcandığı nin böyle dediğini işitir gibi oludir. M. PtRÎ iş seyahati münasebetiyle giiya'nın anneanneleri Em. li A!b. Dr. lundukları Lord De Vesci'nin kul lik Komitesinde kalan arkadaşları rak, yepyeni bir zihniyet, sistem m ve 100 milyonun üstünde bir ek yorum... mtş olduğu Hamburg'da 17 AğusSaadettln Suay'ın yengesi. Fatma lanmakta olduğu otomobilde Pren sayesinde Ne imiş?. çahşmağa başla ödeneğe ihtiyaçları bulunduğunu tos cuma günü vefat etmiştir. Kanada'ya gitmekten ve elemanlarla Olgun'un yeğeni ses Margaret önde, eşi Lord Snow Eğer yeni vergi ve resim alırCenazesl 26 Ağustos pazar günü k u r t u l m u ş ve Brüksel'de kalma malı. Biz bu gibi geniş teşkilât js söyliyen Bakan Seçkin, daha sonBEHİYE KAYA don ise arkada oturmakta idiler. teyen sanat müesseselerini Devle ra, «Önümüzdeki yıl istanbul E sak, seçimi kaybedermişiz. Hay Göztepedeki evinden alınarak ya muvaffak olmuştur. 21.8.962 günü sabahı Hakknı rahmoGöztepç Camiinde kılınacak öğle te bağlamak zorundayız. Ekono dirne demiryolunu ele alacağız. Bu Allah kahretsin bu seçim ındisesiBir köşeyi dönerlerken birdentine kavuşmuştur. Cenazesl bugün, Ben ve arkadaşlarım Atatürk mik durumurnuz bunu gerektirinamazını mütaakıp Merdiven Columbus, Ohio: 24, (a.a.) Tayol yapıldıktan sonra v tren, Yunan ni.. Ben diyorum ki; bir meclise bire karşılarına çıkan 20 tonluk pıensiplerini benimsemiş ikindi namazını mütaakıp Şişli Caköyündekt aile kabristanma def. ve yılx bir defa seçilen iki devre bir daha nınmış sinema artisti Red Skelton miinden alınarak. Edlrnekapı Şehitbir kum kamyonuna çarpmamak larca bu prensiplere sadık kaîa yor. Bu hususta Verona tiyatrosu hududuna girmeden do ğrudan doğ seçilemesin!. Seçim sürel^.rini de nedilecketir. Mevlâ rahnıet dün Federal Tahkikat bürosu a liğindeki kabrtne defnedilecektir. için yoldan kenardaki çimenliğe rak çahşmış insanlarız. 13 kasım nu örnek vereyim: Bu tiyatro her ruya Edirneye gidecektır. Böylehk beş yıla çıkaralım.. On yıl sonra da eyliye. .ianlarına geçen sah günü 22.500 Mevlâ rahmet eyliye. Ailesi çıkan 43 yaşındaki Lord De Vesci 1960 da. dış .tnemleketlerdeki gö gece dopdoİu olarak temsiller ver le Pehlivanköy Edırne yoiu di kim öle, kim kala! Ailesl dolannı çaldırdığını açıklamıştır. ADRES; Göztepe Istasyon otomobili kamyona çarpmaktan revlere tâyinimizden hemen evvel, mesine rağmen, yıl sonu bilânço rekt hale getirilecektir» demiş ve Cumhuriyet 10809 tşte geldi tfayandı verşi! Kim Cad. Ko. 48 Artist salı günü uçakla Chicaancak birkaç santim farkla kur Ankara Yüksek Ticaret Akademi sunu zararla kapar. Çünkü ka^ «İstanbulda evvelce yapılması du versin bunu? Hususî sektör, hususî go'dan gelmekte oîduğunu ve pazanç değil""küİıürama^ı"düşünü|şünülen asma köprüye^ beş^julhk tarmava muvaffak olmuştur. eshas değil mi?. Devletten meteli'i sine bağlı öğretmen yetiştirme ko( Cumhuriyet 10811 p l â n d a y e r v t n l m e m 1 ranın büyük bir ihtimalle uçakta ?* alamaz. ona yüz milyonlar verir. lejijnde tertipienen b i r törende lür. Evet tiyatro sasası kavbedet. i çalınmış olabileceğini söylemiş, Çünkü Dev j ^ " ^ y l ü l d e Meciiste görü.ü Ve harap olmaz da bu şehir ne osöz almış ve Kemalist prensiplerle ama Devlet kazamr AVJA V SEZER BİLGJLt f hırsızın bulunması için mükâfat görüşülmiveceğı hakkmdaki lur? Ben bu tstanbulun dilinden, Oğulları MURAD'm dogu27 Mayıs 1960 ihtilâlinin prensip let hem halka hızmet etmiş olur,, vaadetmişse de, mütebessim bir munu akraba ve dostlarıierini izah etmiştim. Bu olaydan dolayısıyla Belediye vergı v. s. ile | s o r u m u z a BaymdırlUc Bakanı Ü iline kadar her türlü hakkını müçehreyle, «buna i'ağmen paranın na müjdelerler. « B e ş yılhk plâna ait dafaa için çırpınır durur ve ctrabirkaç gün sonra da, ben v e arka kazanır, ve asıl dıger taraftan t u : y a s S e ç k i n ? bir daha yüzünü göreceğimi zanfımı daima bomboş bulurum. Ga23.8.1962 damlarım. Türkiyede o zamana ristlerin muazzam akını 'ü.ündan j ~kanun tasarılan eyfülde muhakkak Yat.i. ANA v e İLKOKULU < « * netmiyorum Öyle görünüyor ki liba şehir uşağı kalmadı biziın küyGüzelbahçc Kliniği Meclisin topkadar yapılanlara hiç benzemiye Italya döviz kazanır. Demek kı oır Meclise geiecektir. benim şansızlığım başkası için büde. Kayıtlara başlamıştır. ÇengelköyTel: 68 80 01 den 78 cek. büyıik ve çok geniş çapta te elden verilenin üç .Tİsli diğer elJ ı a n m a maksadı da budur» şeklinj ü k bir nimet oldu,» demiştir. B. FELEK ] sit edilecek bir «Atatürk Haftası» den alınıyor. I de cevap vermistir. İlâncılık 6099 10807 Şu halde bu giDı sanat ^bsm plânlamaya koyulmuştuk. HaCumhurivet zırladığımız p l â n a göre b i r çok terileri ve Festivaller turizm :1e D OK r oF profesör ve tanmmış şahsiyetler sıkı sıkıya bağhdır cleğil mi? « Evet. Bilhassa vazın düzenyurt içinde geniş gezilere çıkacak Sabık nâzırlardan merhum ve halka Atatürk p r e n s i p l e r i n i a 6 lenecek açıkhava festiva;ıexi tuZıya Paşanın oğlu. Leylâ ÖzKalak, Bnrun. Boğaz (Ağız Hayfa Barcelona seferini tanemini anlatan k o n u ş m a l a r yapa rizm bakımmdan rok opemlidir. bekkan'ın karısı. Mıhrimah mamladıktan sonra dün saat 11 de Hastalıkları) Mütehassısı Gene örnek oiarak yangın felâkecaklardı. Dirvana'nın babası, Suphi ZiloKSlaı Kece.j .. r raU'iesı < limanımıza gelen «İstanbul» gemiİhtiyacımn cinsi Miktarı Muhammen bedelı Geçieiteminat Eksiltmenin yapılacağı gün ve saat f Verona'yı söyliyeya Özbekkan. Mihri Danişsinde bir ihbar üzerine arama yaPark Apt 5/ı Vi »1 98 Herkesin açıkça bildiği gibi, mil tine uğrayan mend ve Neveda Abacıoğlupan gümrük muhafaza ekipleri, 390 lira 13/Eylül/1962 perşembe günü t liyetcilik fikrine olan kuvvetli bağ yim; bin küsur yılhk r.lan ve 50. 4500 l i r a ) Pamuk yatak 50 adet nun kardeşı. Mihda Bilgişin'in Cumhuriyet 10812 makine dairesinde çahşan yağcıla700 » ) arzuladığı şe sezonunu kapamış bulnnan 25.000 saat 10 da \ lılığım. A t a t ü r k ' ü n Pamuk yastık 50 » büyük babası, Selim Dirvanarın kamarasmda mühim miktarda kilde Türkiyeyi tam mânası ile nın kaympederi, sabık Maskaçak eşya bulmuşlardır. Avrupalı b i r millet şekline sok282 lira 13/Eylül/1962 perşembe saat 50 adet 3750 lira Hurç lahatçüzarlardan 206 yolcu ile limanımıza gelen mak konusundaki dilek ve gayret10.30 da İBRAHİM ZİYA «İstanbul» gemisinde çahşan 8 malerimle b ı r tezat teşkil etmez. ts1 Köy kadınları gezıci kursları için yukarıda 3 kaiemde cinsleri. miktarlan. muhammen 4 kine yağcısının kamarasmda. îtalÖZBEKKAN ! lâm dini ve k ü l t ü r ü prensipleri übedelleri, geçicı teminat paralairı ve yapıiacak ihalenin gün ve saatleri yazıîı ihtiyaçlar, 2490 f yan «Baritta» tipi 7 adet tabanca, Aşağıdaki yazıh maddeler pazarhk usulü ile satın alınacak24 Ağustos cuma gecesi Hakzerine kurulacak b i r Türkiye yasayılı kanun gereğince açık eksiltmeye konmuştur. f 5 adet tergal etek, 40 adet Italyan kın rahmetine kavuşmuştur. ratmaya çalıştığımıza dair ortaya tır. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ceketi. 27 paket çocuk maması ele 2 Bu ihtiyaçlara ait şartnameler. Galata. Rıhtını Caddefi Tahilr Han kat 5 te okulun idare f atılan i t h a m l a r bir zamanlar da Cenazesi 25 ağustos cumartesi Kati geçirilmiştir. Kamaralarında kaçak bürosunda çörülebilir. • \ Moskovaya günü ikindi namazını mütaakaçtığım ve aslında Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı Ihale gün ve saati eçya bulunan gemicilerden Emrulkıp Teşvikiye camiinden kal3 Isteklilerin 1962 yıhna ait Ticaret (veya Sanavi) Odası belgesi ve okul idaresinden aiı ^ bir komünistten başka b i r şey ollah Biç. Mehmet Tarakçı, Salih Kadırılacaktır. K. Fasuiye 5000 Kİ. 200 Kr. 10000 Lr. İ500 Lr. 31/8/962 Cuma 14.00 nacak bir yazıya göre okullar saymanhğı veznesine yatıtılacak geçicı teminat makbuzu ile ^ madığım yolunda ortaya atılan is! raman, Mehmet Usta, Niyazi Çetin, Çelenk gönderilmemesi rica birlikte 2 maddede belirtilen bürodaki komisvona başvurmalar;. $ K. Fasulye 5000 Kİ. 200 Kr. 10000 Lr. 1500 Lr. 31/8/962 Cuma 14.1.î natları u y d u r a n şahsî ve fiyasî ! Hasan Atakul. Ramazan Karadalolunur. düşmanlarımız tarafından uydu| lık. Mustafa Öker, olayla î'gıli olar u l m u ş asılsız iddialardır.» (Basın: 14229) 10797 (1350 Basın; 14483/10794) rak nezaret altına ahnmışlardır. Cumhuriyet 10814 Y De Gaulle'e suikast yapanların Elysee Sarayına kadar sızdıkları açıklandı Başkana yapılan suikaste katılan 2 kişinin kimliği tesbit edildi Leylâ Gencer, Bizim « Devlet Operamız kapatılmalı ve yeniden dü zenlenerek iekrar açılmalıdır» diyor Yazan : Selmi ANDAK E Dostlar şehii, biz gazi . >*. . Hudut olaylarını tahkik için tarafsız heyet istedik Bir Doğu Berlînii daha sınırı geçerken vuruldu . « . İki metre salamı yiyen obur emekli hazımsızlıktan öldü Sekiz yaşında bir çocuk bir bankayt soymaya kalkışd 10 milyar lira harcanacak Yunanistan Ortak Pazara resmen üye oldu Türkeş'in «Times» e cevabı Prenses Margaret bir trafik kazasını dün ucuz atlattı Red Skeltonun 22.500 dolar parası çalındı M A Y A VEFAT îslanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Mü düriügünden: Ziyaeddin Maktav «İstanbul» gemisinde 7 kaçak tabanca çıktı Hadımköy As. Ko. Başkanhğından: »^.^•^•^^^^>^^^^^*^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog