Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

pencere jra CUMHURİYKT UllşilllllllllllllllllIIIIIIIHHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllllUlllllllllllIIIIIIIIIIIMIIlllHlllllllllllllllltllNIlâlll Tarih Okurken... Troya'yı yeni gor yolla önlemeyi doğ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Yazan: ^ ^ » ^ « ^ ^ düm. Homeros'un ru gösterebilir? koçaklamaları n d a Gerçek su ki bu aonca cofku ile odada bir zenginMeselâ Hamraer'in yazdığına göre, bir koskoca Osmanlı Vekuduğum Troya lik yaratılıyor ve liri, savaş meydanına Fransız kuvvetleri çıktıgı zaman pernkaSavaşını, coğrafya^^^^^^0^ " ™ ~ " helr zenginlik yalannı görünce «taaccüp» eylemiş : sı içinde yeniden duşünmek, sanki birleriyle dargın olan bu zenginler, ratı'.an yere olduğu gibi buraya da Bu genç kızlar kimdir? diye . onu görür gibi olmak, beni çok alım satım aylarında barışıp bir bir takım sömünicüler üşüşmüsKoskoca ordu kumandanı bu... Ve tabii düşmanını bu kadar duygulandırdı. En azından uç bin Hkte Ada'ya geliyorlar, al'.m satım tur, çeşitli yollardan onun zenğinBırleşmiş Milletler tarafından tanıyan kuraandanın başına ne gelirse savaş o biçimde bitiyor. yıllık duvarlann üzerinden, rüz ederlerini (fiyatlarını) aralannda, liğini ele geçiriyor y» da geçirmi«Atatürk* yılı olarak ilân edilen Y» Mehmedi Rabi namı diger Avcı Sultan Mehmet Zagârh ovaya ve daha ötedeki denize kendi keselerine uygun olarak bi ye çahşıyor, bununla da kâlmıya1963 te îstanbulda milletlerarası raanın m&mtaz kalemi Abdi'ye, «müddeti sattanatı vakayiini rak, ele geçirdikleri o zengihliği mahiyette büyük bir festival ya bakarken. bir zamanlar yaşlı Kı çiyorlar ve malı toplayıp sattıktan başka yerlere tajıyorlar... Bu yüztahrir» ödevini veriyor. ral Priamos'un, Hektor'un, Paris'in pılacaktır. Bosfor Festivali olarak de buradan Yunan ordulanna bak sonra yine darılıp tstanbula gidi den çelişik durumlarla karşılaşıBir gün aklına estiginden soruyor : yorlarmış. Demek iki milyon litre adlandırılacak organizasyonun fi tığını düşunmekten gelen bu ka Bngiin ne yazdın? facaptan kazanılan büyük paranın yorsuııaz: Toprağı verimli. suyu Abdi : ! nansmanını Denizyolları tşletmesi natlı duygunun nedeni ne idi? Yok az bir parçası. yoksul Adalıların bol, insanı çahşftan olan Bir böl Hlçbir mühim vakaya tesadüf etmedim snltanım! ' deruhte edecektir. sa ben Homeros'un anlattlklarına bir yıllık geçimine ayrıldıktan son genin yoksulluk ve bakımsızhk Bunun üzerine Avcı Mehmet bir cirit atıp yaralıyor Abdiyi Festival, Kabotaj Bayramı olan inanmâmış, onları sadece bireı ma ra, gerı kalan asıl büyük parça, içinde bulunması gibi. Gerçekten Şimdi yazacak bir şeyin yok mnî 1 temmuzda bsşiıyacak bir hafta sal, birer şiir diye mi okujnuştum? tstanbulun zengin mahallelerinde ortada bir günah var am« kimin? Ne yapsın Abdi'cik . Bu vakayı derhal kaydrtmekte knsur devam ederek 7 temmuzda son bu llyada'nın gerçek bir olaya dayan yeni yeni apartımanlar yükselme i Bana sorarsanız, tasarısını geretmiyar. dığını anlamak için ille bu kahn sıne varamaktadır. Belki de dün çekleştirirse, Bozcaada'nın şarap tilacaktır. On gîin sonra bütün de tıyı gormem mi gerekliydı1' Hem padişah av peşinde koşarken, Abdi de vazifesi icabı, yanın en iyt saraplarını yap^n bu c a r e t i n i P i l â v o ğ l u e i,ne geçirecek tayları ile açıklanacak festivale onnn peşinde Kolay mı... tarih yazacak. Bir gün Abdi, MehKitaplar ne denli degrularla dobir çok devlet milli ekipleri ile lu olursa olsun. biz o doğrulara ne Ada. bikımsız ve neşesızdır bu ve söz gelişi o güzelim Harem şaraedi Râbi'ye bfr gümüş tabak içinde bir sabun t&kdim ediyor yüzden. rabının adını değiştirip Haram şakatılacaktır. Almanyanın meşhur denli inanırsak ınanalım gö.'.ümüzle yıkanırken. . Padişah sabunu alıyor, ama hiç kullanrhadan gene Bilıyortım, «Sömürmenin bir yıyerine koynyor. Münich Operası, Meksika Opera görmekten, ellmizle dokunmaktan ğth örnfeğinden biri> diytrek bu rabı yaparak satacaktır. Bunu başaramasa 'da, bir gühahı önlemek Bnnu seni memnun etmek için aldım sadece .. diyor, hayve Milli Oyunları Ekipi daha şim gelen bilginin başka bir üstunüiğü anlattıklarımın önemini küçümsi için böyle bir işe kalkıştığı söylendi git bu iltifatı tarihine kaydet. diden müspet cevap vermişlerdir. var. Kitapları küçümsiyelim, gor yenler olacaktır; giderek içinizden tisi, yine Pilâvoğlu'nun ekmeğine Ve «müverrihi sadık» gidip tarihine kaydediyer zırzop paFestivalin parlak bir şekilde geç gulerimizi, deneylerimizi onların bana. • Sen sömürmenin ne demek ysğ sürecektir; diyelim, Anadoludişahın davranışını... Nesiller sonrası, bizim gibiler oknsnn da mesi için milletlerarası söhretler üstüne çıkarahm demek istemiyo olduğunu kitaplardan okayup öğ nun uzak bir ucunda oturan Pilâvrum. Son günlerde kuzey Da'.ı A rehmemiş miydinS diye soracaklar oğlu müritleri ve onların kandırgnlsfin diye den bir komite Kurulacaktır. nadolu kıyjlannda on gün =üren da çıkacaktır. Ben Troya'da, Ho dığı bir takım saf köylüler bunu Başka sahneler de \ar. Sadrazara Köprülü Ahmet Paşanın Geniş ölçüde turist çekecek fes bir gezintiye katıldım; bu gezintide meros'un anlattığı savaşların geçitimatnamesini takdim eden Fransız Eiçisi M. de la Haye Vanduyacaklar, efendilerinin, bu mütivalde bir çokraemleketlerinmil gördüklerim, kitaplardan okuyup tiğini de biliyordum. Homeros"u barek adamın ne iyi tasanlar kurtelet eenaplarını eşek sudan gelinceye kadar dövdttrdttkten sonli sporlan da ilk defa Îstanbulda ö^rendiklerime inancımı ğüçlen ofctiyup da Troya'yı gormemis o duğunu düşünüp ona büsbütün bağ ra fiç gün hapsettirmesi Bn üe güıı içinde Müftü Vânî Efeııdi yapılacaktır. Mıthatpaşa stadında dirdiği gibi, doğru olduklarına inan lanlara yine de o eski kentin ka lanacaklar. onu yeryüzünde günahı ve Kaptan Paşa ile mttzakere ederek bir karara larması : Bofa güreşleri, beyzbol ve rugbi, dıgım bir takım düsüncelere, bas lınhlarını görmelerihi salık veri önlemeye gelmi? bir peygamber Fransız sefiri ile bir daha mülâkat yapılacak. Ve bn mügolf müsabakaları tertip edilecek kalarmı inandırmak bakımından da rira. Onun gibi, bir ada olduğu yerine koyacaklardır. lâkat ilk sayılacak. Gerçekten M. de la Haye bir mülâkata daha zorlanıp bn kotir. Bunlardan baska Emirgân ko bana değeri ölçülemez kazan^Iar için sömürme olayını daha basit saÇlâdı. Bozcaada'nın öyküsü kısa'c'a bu. fakat daha belirli çizğilerle car*nnşma ilk konuşma sayılıyor. rusu ve Beylerbeyi Sarayında LâSöz gelişi. Bozcaada'da tanısıp canlı ortaya koyan Bozcaada'nın Yurdumuzun her yeri böyle zen' Ve sefir cenaplarına da ihtar ediliyor : îe devri âlemleri yapılacaktır. Ay konuştuğum bir takım Adahlar, yaman bir öğretici yanı olduğunu gin yoksul bölgelerle dolu. Bu Bu mülâkat ilk mülâkattır. rıca festivale bir de ilim müsaba baiit üzüm üreticileri, kendi çev söyliyeceğim. Bozcaada'ya gide bakımdan Bozcaada'yı, emeği, ürüSayın M. de la Haye'in de bu şekil işine gelmiş olmalı ki, kası konacaktır. relerinden dışarı çıkmamış şarap mezseniz başka bir yere gidin, yur nü, yoksulu. zengini, peygamberi Fransa tarihleri bn vakadan söz açmıyorlar. çılar, bilisiz emekçiler. bizim çdğu dumuzun başRa bir bölgesini gözle ile, geriliğin (yeni deyimle) pilot Organizasyon muvaffak oldugu Bnnlar, her sayiası, bugünkü kültürle beslenmiş olanları tetakdirde her y.l tekrarlanacaktır. muzun kitaplardan bile öğreneme rinizle görün, kitaplarda yazılı o bölgelerinden biri saymak yanlış bessüm ettirecek uzun ve kısa hikâyeler... Cahil vezirlerin, âciz diğimiz. bir takımımızın ise sade lanların masal olmadığını anlarsı olmaz sanınm. Sömürme, toplumve manyak padişahların elinde eriyen koskoca imparatorlnğun ce kitaplardan öğrendiği gerçekle nız. Şu da var ki. bizim kitaplan sal adalet. emeğin değerlendirilröPhikâyeleri Temel Kursunu bitiren assu ri, üzüm gibi, şarap gibi biliyorlar mızın çoğu, yurdun gerçeklerinden si gîbî konular üzeHnde yazıp tiBazan maziye bir pencere açmakta fayda var. tnsan tekrar dı. Bence çok öğretici bir örnek ol çok geridedirler, bize yurdumuzu zerken, kimi zaman tartışmalar bay öğrencileri diploma tekrar anlıyor ki, bizler, bizi idare etmiş olanlardan yana talihduğu için size bunun öyküsünü an! anlatmakta çok güçsüzdürler. On öylesine arap saçına donüyor ki, H kişiler degiliz. Arasırs çakan ve uzun ışıklar bırakan kuyrukaldılar ların masal okuduklarını öğrenmek kafanıza hava aldırmak içiıi böyle latmak istiyorum. Istihkâm ve Levazım Okulu Aslu yıldjzlar dışında daima «nâehil» ellerde heba olmuş gitmişiz. de az bir kazanç mıdır?. Siz ne ya bir pilot bölgeye gitmek gerçekten Bozcaada'nın köyleri yok. oturusubay Temel Kursunu bitiren öğBB bizim kabahatimiz midir, yoksa kendi seviyemizle oranpip yapıp onların içinden aradığı çok yararh olacaktır. lan yfen sidece iskele kasabası. Üst renciler dün merasirale diplomalatıh idarelere dttşmemiz bir sosyal determinizmin gefeği midir? mz doğruları buldu iseniz, yine de yanında bağlar ve o bağlara bakan rını almışlardır. öğrenciler diploBakıyoruz da padişahlık, şeflik devrini çoktan geride bıraktık, ma merasiminden sonra topluca lann iş günlerinde, iş sylarında ba onunla yetinmeyin, o doğrulsn yeama kaç seçim boyudur bir çıkış yelu gösterecek iktidarlan bir Taksime giderek Atatürk âbidesine rındıkları damlar var. Bozcaada'h niden doğrulamak için görmiye, türlü seçcraeyişimiı yalnız talihsizliğimizden olmasa gerek... lar, bağlarından topladıkları üzüm daha çok görmiye özenin; öğrenNt'RTEN Kalaycıoğln çelenk koymuşlardır. Ama gerçek \e aydınlık olan şu ki, çok degil, on • onbeş yıl leri getirip kasabada satıyorlar, diklerinize elinizle dokunmak size. ile ııımıııııııııııııııımınıııı sonra, bn gün başımızda kudret sahibi olanlann hallerini ve tutstanbulluların susuz kaltna orada şarapçılara veriyoflar, ora haritaların denizlere. topraklara Istanbul Radyosu tumlannı anlatan tarihleri de okuyunca kahkahalarla güleeedan yollüyorlar. Sonra da eğri tıpkı tıpkısına benzediğini görmek Iarı önlenecek Raportörlerinden giz. Zaman çok hızlanmıştır. Ve siz bugün bizi idare eden polibüğrü, toz toprak yollardan yok ten gelen güveni verecektir. l.E.T.T. Genel Müdürlüğü bılhastikacıların zamanımız içinde ve memleket dâvaları karşısındaki RAHMt Kalaycıoğiu sul evlerine dönüyorlar. KasabaTicanilerin başı Kemal Pilâvoğsa pazar günleri elektrik şebekesin nın yoksulluğu, bakımsızhğı daha tntumlarını âciz padişahlardan \e zıpır vezirlerden çok farklı bir kız çocuklarınm lu da sürgun olarak Bozcaada'da de yapılan revizyon dolayısiyle îs iskeleye adım atar atmaz gozünümı görüyorsunuz? ha doğdııjjunu dost ve tanbullulann susuz kalmamaları ze batıyor. Bir kaç iyi niyetli deli oturuyor. Orada bir ev satın almtş akrabalarına mujdelerBu evi uzaktan gösterdiler. Adaiçin gerekli tedbirleri almıştır. Bu kanhnın turizm için çabalamaları, ler. duruma göre su tesisleriyle ilgili bu amaçla bir demek kurmaları, nın bütün evlerinden daha büyök bir ev. Anlattıklanna göre. Pilâv2S.8.1962 Zeynep Kâmil revizyonlar pazar günleri 4 ile 8 şimdilik bir sonuç sağlayamamakarasında ikmal edilmiş olacak ve tadır. Çünkü yabancılar, burada oğlu. bn adamn şarap yapıp sat i bu suretle cereyan kesilmesinden oturacak, kıyıdaki o güzel Ortaçağ makla büyük bir günah işlediğinı j dolayı tstanbulluların susuz kal kalası bir yana göriilecek bir şey, düşunerek. bu günahı önlemek aCumhuriyet 10793 macı ile köylülerin Pİinden bütün maları önlenmiş bulunacaktır. eğlenecek bir yer bulamadıkları bnğlarını satın almağa karar verYazan: Mazhar KUNT ^ için bir iki gün içinde çekip gidi miş. Bağcılar satarlar mı, satmazBir randevu evi basıldı yorlarmış. Oysa Bozcaada her yıl lar mı, orasını bilmem, ama bir MEVLIT Tarlabaşmda Turan caddesinde iki milyon litre şarap satmaktadır. bölge halkını günah işlemekten îstanbul Universitesınden Sabri laştırma ve haberleşme milli perandevu evi haline sokulan metruk Bu şarabm parası nereye ?idivor? «îıkoymak niyeti. o halkin elindeTÜEK HOECHST İlâç Fabrikasi, Propaganciist olarak <?aKıympli efim. sevcili annem Ülgener'in verdiği «Yatınmda ölçü lirin yüzde 5.3 ünü t«çk:l ediyordu. btr ev, Ahlâk Zabıtası memurlan / Iı:;Unnak iizeıp, askeıliğiııi yapmıç. Aimanca. İngilizce veya i Bu emeğin, bu zengin'ijın ı/":eiı ove Kriter seçimı termaye ka Burada da devlet teçebbüslerinin BEYHAN SEZER'in cundakİBÎ r Fran3izca lı»anına ^'3kıf gen<: cczacüar aramafctadır. Müracnat: ş tarafından basılmıştır. Yer yatağı ıada r.için görünmuyoı? yıplan; sebepleri ve ohlenme im payı yüks'eVi ve sektörds yarati^ Bağiar. tabanoa. bıZ7'L ırhuna itha^ ctiümck Vrckânı> konuhanndaki konferans C"ı lan ilâve k'vmctin j iide o'.uz ye/ Beyoğlu Tiinel, İitikİâl cad. 394396, Müeyyet han kat 3. * serılmek suretiyle fuhuş japılan ev Benim gibi, öteki yol arkadas'aıvk dciıldır ki, bagc;nın elıııdea ı». utiıiuıııuı biTiiieı b^ueı oS"de 3 çift suçüstü yakalanmış \ e nar otelinde toplanan EkonomıK uyefıne tessdüf eden 18 Agusrımın kafalarında da bu sorular alınınca suç önlensin ! Dahası \aı, bir kadın da müsteri beklerken buve Sosyal Etudier heyetinde büto» 1962 salı gtlnü bgle naır.a. Bundan sonra Okyar 1951 58 aİlâncılık 6033/10791 lunmuştur. Suçüstü yakalanan ka belirdi. Kiminle tanıssak, kimlnle Pilâvoğlu bu niyetini gerçekleştiyük bir ilgi toplamıştır. zını mtitaakıp Şlşli Camünde rasında Türkiyede müşahede edilep. konuşsak bunu soruyorduk. rirre, günah işlemekten kurtardığı dınlardan birinin evli olduğu anlaokurulacnk Mevlldl Şerlfe nkraProfesör, iktlsadi gelişmede ya enflâsyonun umumi mahiyeti hakBize anlattıklanna göre, Bozcaa bağcılan, kendine bağlı birer köle şılmıstır. Dün Emniyet Müdürlüğü ba. dost ve din kardeşlerlmlzln tırımları muayyen bir ölçü ve kri kında bir kaç noktaya temas ededurumuna düşürecektir. Hangi yüda'nın beş zengini varmıs, beşi de te?rtfinl rlca edertz. Ahlâk Zabıtasına müracaat eden ka tere göre seçme ve o sayede ser rek, Türk enflisyonunda talep enyaz kış tstanbulda oturan ve bir ce mantık, günahı bu yönd'en, bu dının kocası, kendisini affettiğini i maye kaybını yahut millt ekonomi flâsyonunun esas sebebi teşkil etEşl Oğiu ve evlenme cüzdanını ibraz ederek ! üzerine yatınmın elverişsiz tesirle tiğini söylemekte ve şöyle devam karısınm Zührevî Hastalıklar Has | rini hafifletme meselesi bugün bil etmektedir : Cumhuriyet 10732 tahanesinden çıkanlmasının temini hassa az gelişmiş ekonomilerin en Her cins ve her boy ağaç vidası « Ücret değisiklikleri enflâsyoni istemistir. Hastahaneden çıkarı i mühim davalarından biri oldufu nu başlatmak ve devam ettirmek lan kadın ise, kocasmın rızası da • nu söyledikten sonra, aslında kay bakımından fazla bir rol oynamaV EF AT hilinde fuhuş yarjtığını söylemistir.' nakların kifayetsizliği ile mütena mış, daha ziyade talep ve fiat desip olarak düşük bir hadde yürü ğişmelerini takip etmeğe temayül Kemal ve Sevim Yarar'ın tülebilen gelişme, yanlış seçilmiş etmişlerdir. 10.000 şişe salk aşısı geldi ' Sipariş: Karaköy, Haraççıali sokak Selânik Pasajı No. 50 küçük kızları yatırımlann hasıl ettikleri firelerÇocuk felcine karşı koruyucu oTELEFON : 44 62 10 BERNA YARAR 1951 den 1953 e kadar devam eden le biraz daha yavaşlatılmış, hattâ larak kullanılan salk aşısından 10 vefat etmiştir. Cenaiîsi 25^. geriletilmiş olabilmektedir, demek birınci devrede enflâsyon nispeten bin şişelik bir parti daha ithal yo1962 cumartesi günü öğle nahafif ve idare edilebilir seviyede tedir. Reklâmcıhk 3593/10803 lu ile memleketimize gelmiş ve ihma.'.ını mütaakıp Fatih Caolup fıatlar üzerinde tazyık de tiyaç duyulan şehirlere daBıtılmışSayın profesör pek haktı olarak miinden kaldırılarak Edirnemahduttu. 1953 58 ortalanna kagelişmeden bahsederken dıkkati dar suren ikinci devrede enflSs1, on tır. 10 bin şişelik partınin 2,500 şikapı Şehitliğmdeki aı!e kabToprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden mizin çoğü zaman gayrisafi millî giüikçe genişl*miş ve fiatlar üzeşesi Ankara'ya, 500 şişesi Izmir'e ristanına defnedilecektir. hasıla ve ferd basına milli gelir rinde tazyik her sene hızlı seneük gönderilmiş, geri kalan miktan şeh Yarar «ilesi nevinden ham ve topîu cesâmetlere fiat artışlariyle açığa çıkmı^tır. limiz eczahanelerine dağıtılmışlarÇelenk görıderilnı«inesi rica takıldığını, bunların gerisinde saklı dır. önümüzdeki günlerde 20 bin Ofisimiz ihtiyacı için kamy onları müessesemizden verilmek olunur. Bu devrede toptan eşya fiatları duran kalitatif varlıklara gereği şişe daha salk aşısı ithal edilerek suretiyle 5 adet otobüs karoserisinin imali 14. Eylül. 1962 günü endeksi 96 dan 268 e çıkmıştır. kadar önem verilmemekte olduğuihtiyaç duyulan bölgelere gönderiToprak Mahsulleri Ofisinin Ul ustaki binasında ( Malzeme MüChenery raporunda 1952 53 teki (Reklâmcıhk: 3597 10804) nu kaydetmektedir. Hatip şöyle delecektir. dürlüğünde) saat 18.00 e kadar teklif alma suretiyle yaptırılaenflâsyonun Toprak Mahsulleri Ovam etmektedir: caktır. « Aynı şey yatırımlar için de fîsinin faaliyetlerinden doğduğu Şartnameler Ankara'da Malzeme Müdürlüğünde (Ulus ŞaAğustos 25 Rebiülevvel 24 İstanbul Barosu Reisliğinsöylenebilir. Yatırımlann vasıf ve gösterilmektedir. Bu devrede Ofis nayi Caddesi Konfor Palas Karşısı) bedelsiz olarak verilir. terkibi, birbirlerini tamamlama ve Merkez Bankasına borçlanmıştır. den: Ayrıca Bölgeler ve tstanbul Malzeme Şube Müdürlüğü ile «1 1953 te enflâsyonun doğmasına r verimlendirmede gözetilecek tercih Trabzon Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. c VEFAT sırası çok defa yıllık yatırım artı scbep diğer bir âmil de genel büvçe î Ofis 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi kısmen ve o şı, bu artışın millî gelire oranı ile devlet iktisadi sektörü arasında Baromuzun 1711 «lcU sayısın,^OODYEAR LÂSTİKLERİ T.A.Ş. MECİDİYEKÖYİSTANBUL ya tamamen yapıp yapmamak ta ve dilediğine yapmakta sergibi sayı dizileri arkasında kaybo dağıtılmış olan yatırımlarJaki 200 da kayıtlı V. 1 6.17113.16 17.01 19.54 2132) 4.26 milyon liralık artış idi. O taıihte besttir. 7 21.75 JAüdüriyet :4B5300r485351471457^477730 lur vaziyettedir. Devlet bir Amortisman Sandıgı kuE. ]10.22 5.20ı 9.06ı 12.00 1.38' 8.31 Av. ARİF HİKMET 1930 yıllanndaki gibi şiddetli bir rarak o zamana kadar Merkez BanIlâncılık 5947/10789 (Basın 14335 A. 9«ll/10777) YAMANOĞLU durgunluk ve işsizlik esnasında kasına yatırılan banka kanuni ihti24.8.1962 tarihinde vefat etmişyatınmın ölçü ve krit.er tarafiyle yatlarının bu Sandığa yatınlması tlr. Cenazosi 25 8.1SF"! günü öğlo fazla oyalanmadan sadece sayı ve usulünü ihdas etti. Sandık bu ihtinamazım .nütaakıp Kadıkrtyılehacmiyle meşgul olmanın bir mâ yatları devlet teşekküllerine borç rıyorum. Sanlan topraktan botar Sefer sordn: = «CUMHURSİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: 14 ki Osmanağa Camlinden kaldınası olabilirdi. Memlekette iş hacmi vermeye salâhiyetli idi. 1953 teki ynna nalları pariayan atlar fır«Daha var mı?» nlarak Altıntepedekl aile k:ıbyaratıp işsizlifi süratle eritmekte devlet yatırımlarındaki artışın büİıyor, birisinin yelesine, tam top Zala: rlstanına defnedliecektlr. en pahalı ve israfçı bir yatırımın yük kısmı da bu yoldan finanse VAZAbiî raktan başı çıkarken elimi do«Daha çok çok amma, sen bnArkadaşların merasimde ha. bile faydası inkâr edilemezdi. luyorum, at beni bir zaman uedilmekte idi » nu söyle.» zır bulunmalan rica olunur. Son on yıl zarfında, tamamlançurup götürüyor, azgın bulnt Sefer: Hatip bundan sonra 1955 te enmış olsun veya olmasm, ele alınan gerilerde kalıyor. Nasıl oldn «Kara bnlut kötülöğe isaretCumhuriyet 10205 yaımmların her yıl bütçe rakam flâsyon hızının daha da arttığmı, •• bilmem, at elimde yok oluvertir. Topraktan çıkan atlar, yoklarına akseden kabarık yekunu ile tedavüldeki bahknot miktarının bır di, İfanım yönüm koşnşan atlarsul. biçâre, kimsesiz kalmış, baalâfcalanılmış, seçimde gözetilen ve sene içinde yüzde 30 fazlalaştığım, la dolu. Bir atın gözOnfl g6rşıboş, ne yapacağını bilmez köy SATILIK EV ya gözetilecek olan kriter ile gere Merkez Bankası kredilerinin yuzrte düm. Kocamandı, ayna gibi de lüye lsarettir. Köylünan başına ği kadar meşgul olunmamıştır. Ko 9 arttığını, fakat ticaret bankalarıparlıynrdu. Güzel gözlü at, beni geleeek büyBk bir belâya isaÜskudar Selimiye Şerif Kukadaşı. saglam. dinç uyanır. vah!» diyor. Ama kendine geliBir ölü bebek geldi gözünün ordine edilmemiş bir yatırım poli nın kredi miktarının yüzde 17 yükal nolnrsun, dedim. Hiç bir yfirettir. Tazı, köylünün kurtulnşu yusu Sok. No. 17 ahşap. 5 oYa gece çok kar yafıp da yor. önüne. Olü bebeğe acır gibi tikasmın milli ekonomiye iras et seldiğini söylemektedir. züme bakmadı. Ortalıkta kayolmadığına işarettir. Knrtuluşu dalı. bodrumlu. bahçeli ev, uy altından çıkamazsa. Kar sicak Esen bora hışım gibi. Boranın kcn< isine acıdı. tiği kayıp ve fireleri azımsamağa Osman Okyar, konferansının sonaşan atlann arasında kaldım. ciğ ipliğe bağlıdır. Tazı gibi zagun fiyatla satıhktır. Isteklitutar insanı. korknnçluğunun ilk olarak farOyuktaş var ilerde. Oyuktaimkân yoktur.» nunda şu neticeye varmaktadır: Bulnt da yaklastı, üstüme indi ytftır. Sen iy'ilife, kaçan iyllije lerin aynı sokakta 10 No. ya Eli ayaği kesiliyor. Kesildi kına varıyor. Kepenefe sıkı sışın başında üç ağaç vardı. Dal« Kasdî olarak büyük enflâsinecek. Bir çukura iyice yaplşişaretsin. Köylü iyiliğlne... Ge*** müracaatları. Oturacak, yatacak. Var gücünu kıya sarılıyor. İarı kuru. Oyuktaş'ta bir ate? yonlar hazırlamanm yıkıcı bir yol tım. Bnlut indikçe ben toprağa len kara bulnt ortasındaki ışık Ekonomjk ve sosyal etüdler Kon i yakıp, onun yanında uyumak. bir daha toplnyor. Oyuktasa az yaplşıyorum. Derken, topraktan Adil Efendinin yOreğinin iyiliferansı heyetinin toplantısında olduğundan hiç şüphe yoktur. Dışa kaldı. Allah bin belâsını versin, Işte Oyuktaş şurada, ötede.. Zala: bir tazı flskırdı. Ben tazınm fls ğine, bir de muhtarinızın, onun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban rıdan inikâs edebilecek fena hava ( Cumhuriyet 10781 ) bu karanlıkta, bu borada da OBora savuruyor. L'yku, ılık «Knrban olduğum Seferim. tündeyim. Nasıl oldn bilmem. ytkregine iyilik sokafactna işakasından Osman Okyar'ın «Karma şartlarından doğabilecek veya ücyuktaş'ın yolu öyle kolay kolay bir su gibi sardıkça sarıyor. üaSefer Aeam,» diyordu. «Sorma atlar, bulnt geride kaldı. Bir bır ekonomide enflâsyon» konulu ret hadlerindeki değişmeler netirettir. Üstfinden akan sn, bizi bulnnmaz ki En iyisi suracıfa yanılmaz. Bu gîttikçe uvKnya konferansı bir hayli ilgi toplamış cesinde ortaya çıkabilecek mahdut başıma gelenleri. Düşten çözühaktım. tazı da yok ortalarda. örten kara geceye, bu kSylS yatmak, uyumak. varış tadı, tadların en güzeli, bazı enflâsyonist hareketlerden tır. çukurun dfişlUgünde tek başıma mü açamaz oldnm. Uyku uynböyle giderse, Taşbaşın Vzunca en vazgeçilmezi. Koca Halil, yıl Uyur gezerler gibi sallanıvor, kaldım. Ne ot, ne ağaç, hiç bir Alinin ardınca giderse bizi bomaya korkuyorum. Yatağa gir1950 yi takip eden ilk yıllarda büsbütün kaçınmak mümkiin ollann Koca Halili, bunra kar. oraya buraya yalpa vnnıyor. sey yok. Siniler sinek yok. Bir Nüshası 25 Kuruş ğaeak, yok edecek, başımıra taş meye korkuyorum. On gündür ekonominin esas itibariyle zirai mıyabilir. Amme sektöründe kaidebunca boralardan kalmtş Koca Esen bora onu nereye iterse o öttzlttk, bir ben. Bnlnt gellyor. yağdıracak kötülüğe işarettir. bu böyle. bünyeli olduğunu söyliyen Osman lerin verimli ve süratli bir şekilde Türkiye Harlcl Halil bu uykunun bir ölüme giyöne gidiyor. Toprağa yine yapıştım. Bulut Şimdi o kara bulnt köye geldi Okyar sözlerine ezcümle şöyle de tatbik edilmesi şarttır.» «Çukurun düzündeyim. Yukar Lira Kr. Lira Kr. diş olduğunn bilmez mi? Ama geldi, geldi üstüme indi. Her gelecek. Kara bir atın üstüne Oyuktaş'ta ateş yakmak, büvam etmiştir: dan kara bir bulut ağıyor aşağı uyuyacak. Koca Halil belki de yanım karanlığa kesti. Bir de binmiş gelecek. Biz de o atlar Senelik 75.00 150.00 yük, koskooaman bir ateş .. Odoğru. Kara, kapkara, kara kara « 1950 de millî gelirin yüzde ümrünün en güzel tadında. Uy6 aylık 40.00 80.00 baktım, bir pencere gibi bir ışık gibi evimizden çıkıp, kaçıp dağyuktaş'ın ağaçlarına bir ates kapkara bir bulut. Hıslm gibi elliden bir miktar azı ziraî ilâve TEŞEKKÜR ku onu ağır aşır tüm tadıyla 3 aylık 22.00 44.00 belirdi bulntnn ortasında. Penİara f üşeceğiz. Adil Efeııdi, yavermek... Sag eli, koynundaki üstüme geliyor. Ben Cüşmüşüm kıymetten geliyor, faal nüfusun sarıyor. Bedenine, en ince daBasan ve Yayan cereden yağmur gibi gün yağni kara bulnt gelecek, köyde kibritte. Ateşte ekmek kızartSevgıll annem, kardeşim, kaçukurnn düzüne kaçıyorum. Yel yüzde 72 kadarı ise ziraatte istihCumhuriyet Matbaacılık ve marlarına kadar tad yayılıyor. maya başladı. Kara bulutun orhiç kimseyi bulamıyacak bentıktan sonra, yemek, sonra uzayınvalidem. büyükannemiz, büçibi de koşuyorum. Sonra soluGazetecilik Türk Anonlm S ı r k e t i dam ediliyordu. Ekilen yekiin 19.4 Bora, kar bastırdıkça Kocı Hatasını delmiş, akar durur bir den başka. Yere yatan sen de yük kavın\ alldemiz nıp bir uyku. Deli oluyor. fum kesiliyor. Soluğum kesilinmilyon hektar idi. İki buçuk milCagaloğlu Halkevi Sokak No. 3941 lil bir uyku cennetine doğru gi aydınlık seli. Gözlerim kamaştı. bana işaretsin. Ben ona yalvaKopuk kopuk düşünceler. Arce topraktan al atlar çıkıyor, yon köylü aileden büyük çiftlikleKADRİYE ALATAŞ Sahibi diyor, uçuyor. Bedeni huıifliIşık gözlerimi yaktı. Birden, şak racağım. O, gök gibi gürleyetık ne yöne gittiği belli değil. sonra da kır atlar çıkıyor. TopHanımefendlnin vefatı dolayıre sahip olan aile adedi yirmi bir yor. Ama yine de yiirümekte. NÂZİME NADİ diye, bnlut ikiye ayrıldı, ortacek, bu köy sözünü tutmadı. siyle bizzat gelerek veya ınek. Ayakta yarı uyumuş. Düştü dürak. çat diye, ortasından ikiye bin idi. Ziraatteki devlet teşebbüsL'yku bast>n>or. Çöki'ıp ka'asından bir dudağı yerde, bir dutup, telgraf ve telefonla büyük Kasabada bu köylüye kimse aVazı Işlerinl fiilen İdare edea secek. a>rıİ!yor, içinden dışanya atlar leri 100 bin hektar kadar toprağa cak. Oturmamak, surayı uzanıp âcımlzı paylaşan. eenazeslne Cağı gökte bir Arap çıktı. Korlı^ veriş edip ona güvenmiycBjrden, Koca Halil, bir yanMesul MUdüî fırhyor. Hcr fırlayan at, dolu sâhip beş veya altı devlet çiftliyaratmamak için kendini zor tugelen ve çelenk göndertn pık kumdan ölüyordum. Ne olduysa c»k. Banlarln hepai işarettir. Ne dan, bir boşluğa diişiü^üniın * dizgin haşını, kuyruğnnu dikip ginden ibarctti. Bununla berabâr ıi'.uhterem akraba. dost ve artuvoı. tam bu sirada oldu, Sefer Ayapalım batım, başa geien çekiancak farkına varıyor. Kencini ovalığa aşağı kayıp gidiyor. Akormanlar tamamiyle devlet teşebkad?şlarımıza ayrı ayn tpşekVECDİ K1Z1LDEMİR gam. Ürtiimden bir ınnak geçKepenek var. Kepeneğe iyics lır. Sen ötekileri söylej sert bir bnznn üstünde bnlnyor. çazın bataklıgus giriyorlar son büsleri tarafından işletilmekte idi. küre imkân bulamadıgımızdan Gazetemize gönderllen yazılar lcomeye basladı. Suyun diblnde sannmalı. Baeaklannı kamına Kolnnnn agndıfını tfi yilre^lnde ra. Ben de atlann ardınca ko?uSabahtı. Zalaca öjleye kadar, g,ızetenlıln delâletlrürtcaedeSanayi milli gelirin yüzde 12,2 nulsun, konolmasın lade edilmez. kaldım. Bir de uyandım ki, çıçekip bir topak olmalı. öyleduyuyor. Acı, uykunun yerlni rlz. yornm. Şunlann birislni tntsam köylü muhtann evine doluncatMnlardan mesullyet kabul olunmaz. sini teskil ediyordu. Bu sektördeki pıldak tere batmışım. Sana on line bir topak olmalı ki, dizlehemencecik alıyor. Sol eliyle da binsem. Ben atlann ardındaZerrtn Alatas, Dr. Huluüi ya kadar dfiflerini s8yledi, muh ilâve, kıymetin yüzde kırk dördü * gündür biriktlrdlfim yağı reri bnrnuna defmeli. O zaman, kolunn tutuyor. Kolnndan ılık Alataş. Esat Akduman. yım, bnlnt benim ardımda. Attar Sefer de her seferinde onnn Abone ve llân l?lerl lcln, zartın devlet teşebbüslerinin faaliyetlerin tjrdim. Yirmi tane de yumurta işte o zaman dışarıdan hiç bir ılık bir kanın eline bulaştıjını Güher Arar. Tertm Serozan, lara durun, bir tanenlz dnrsun astüne «Abone» veya tllân Scrvisl» den doğduğu için iktisadi devlet tedüşlerini hayra yordu. Zalaca Yalçın Alataş, Ismail Arar, getirdim. tşte böyle.» soğuk içeriye giremez. Sabahduyuyor. Acı, dayanılmaz. Hebaydının konması lâzımdır. hiç olmazsa, öiye bağınyorum. sevinç içindeydi ama, yüreğine şebbüslerinin payı gayet önemli Engin Serozan leyin de uykusunn almış Koca men ayağa fırhyor. * de kara bulutun hışmı çökmüşSizde hiç insanlık yok mu, din, idi. Onu can kulağıyla, hiç bir söHalil, karların, soğnklann arBU GAZETE BASIN AHLAK Bir sevinç. «Kolum kmldı, ey iman yok mu. diye basbas bağızünü kaçırmadan dinliyen mnhtü. (Arkası var Ticaret gelirinin payı millî geliYASA5INA UYMAYI TAAHHÜT rin yOzde 10.6 sı civarında idi. Uİlâncılık: 6105 10808 ^ıif1111111111111111111111111111111f1111111f111111111 llllll lüllllllllüllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll!f|l!l|||||||||||||!IIMIIIIİ!IMIIIIIIIIIIIIIII!IU!IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIM!lll!lv> ETMİŞTİR. Dün akşatn biraz iarih kitabı karıştırdım. Okumak, incelemek için degil de, eğlencelik olsun diye... Gerçi tarihin eğlencelik, eğlenceligin de tarih oldngn uzun yıllsr yaşamıştır yeryüzü... Mizah açısından ele alsanız zevkine doynm olmıyacak sahnelerle karşılaşırsınız tarih kitaplarında... Elbette her gerçekçi nıizahta olduğu gibi, bu sahnelerde ağlamak da mümkiin. 3osfor Festivali yapılacak ıaberleri DUŞUNCELER lıl.ı il kitap HEM Doğrusu onlardan ummazdık! azı Avrnpa ve Amerika memleketleri ttlevizyonlannın Türkiye muhabiri «lan bir »rkadas cebinden küçük bir paket çıkardı: Ba filmi TBrk televizyonnnd» göcterilsin, diye yollamıslar, dedi. Turklyede televiıyan bnlanmamasına ihtimal vermentş *l«e»kltr! Nasıl versinler, televizyonsnz Arap memleketi bile kalmadı! diyerek bahsi uıattım ve söz PlânUma Dairesinin memleketi daha nıun seneler bu knltnr ve eğlenee vasıtasından mahrnm bırakacak karann» intikal ettl. İki kere ikinin dört ettifine nasıl inanıyorsam başka hiç bir memlefcetin televlzyona bitim kaAar İhtiyacı olmadıfına e derece katiyetle iman etmis bulunnyorum. Bngfinkfi batı medeniyetinin yarattıfı vasıtalar ve imkânUr bakımından reri kalmı? bir memleketiz, bn noksanlar par» ve rsyretle nihayet ceyrek asır «arfınd» telftfl edilebilir. Fskat biz daha evvel kafaca, lihniyetce geri kalmış bir milletiz. Eçer eehaletle mücadele etmez, efer batiya bir t«rlft ySnelmlyen lihniyeti kafalanmızdan s8k«p atmazsak roodern zirMt, ileri sanayi araç ve nsnllerini edJmnekle hiç birsey yapmif ssyılmay». H»lbaki kSylny» okntmak dâvası çeyrek »sra sıfacak bır div» defildir. İOjm k8yün her birinde bir mektep açsak bnnnnla ancak y ı n m n ı n knrtarabiliriz. BngfinOn mektep cafim geçirmiş netilİerini içinde ynzdökleri karan'ıkUn çekip alamayız. Binsen»leyh mutlaka bn işde mektepten baska vasıtalara ihtiyacıraız vardır ve bence bn vantsUnn bafind» televizyon gelir. Hikiyeyi bilirsiniz! Oknmayazma bilen bir hoca birklye miıafir tider, bak*r M köyün bocası nmmî bir zavallı Or»y» yerie»meye ve bn kmr» eahilin yerini nlmaya karar verir. r»k«t k»y*n hot»»ı cehaletini kabnle bir tartB yanaşmat. Bnnnn öterine yeni gelen: O halde halkin Shfinde imtihan elalım! der. Kdylft toplanır, ortaya bir kar» tahta getlrilir ve tebesir dnce •knm» • yazm» bilene verillr, a d» tahtay» (Inek) Ktlimesini yakar. Sırs eski h«c»y» gelince o misaflre sorir: Bn ne bu? tnek. Cahîİ h'oe» tebeşiri mlır, k»r» tahtay» bir inek resmt y»p»r ve k5y!Bye dönerek «trar: Ey ahali, AUah, LHlih askına sSyUyin bnnlınh bangisi inefe benıiyor; ve balk ba|rı«ır Senin yaptıgm bbea! Tabi! seninki! H»y ellerin dert g8rmesin! Bn kıssadan .nkiraca|imtı bisse hiç bir »eyln, ne »Bcfln, ne de yazının görme kadar inandtncı olmadığidır. !$te bn sebepledir ki biz eahil halkımızı aydınlatmafc, onnn zihniyetini defiştirmek, onn kalkındırmak için mektepten evvel, mektep kadar televiıyöna muhtacız Televlıyon onları «özöıı ve yazının yapamıy.vcağı şekilde alikalandıracak, alıp sürükliyecektir. Ne yazık ki bn hakikat Plânlama Dairesindeki aydın ilim adamlarımızın d.ıhi gözlerinden kaçmış bnlnıınyor. Cevat Fehmi BASKIT Melih Cevdet Anday Ekonomık ve Sosyal Etüdler tıeyetinin dünkü seminerinde Sermaye kaybı misalleri ve karma ekonomide enflösyon PROPAGANDİST ARANIYOR Kemal Nemli Ağaç Vidası Fabrikasi 5 adet olobüs karmri yaptırılacaktır s bakır J(A|AR KEMAL] İ CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog