Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Niyazı Akşit Osman Eğilmez TARİH IV V YURTTAŞLIK BİLGİSİ lLh OKUL IVV Mıllî Eğıtım Şurasının dırektıflerıne uvgun olarak RENKLI RESÎMLÎ ve HARİTAL1 olarak hazırlanmıştır Nümuneler okuliara gonderilmıştır ^REMZİ KİTABEVİ ; 5«86/ıo785 umhu KURUCUSt): NAD! YİTILI GUNDUZ U İSTANBUL KOLEJI ILK ORT MUADELETI TASDIK^I t VE / huvfeth ıngılızce tedglsatı ÇAPA T $ 21 34 99 * Reklâmcllık 3590 10780 39. yı] sayı Iâ.67O Telgnrf v» melrtup aaresl Cumhurı>et tstanbu Posta K.uUısu Tstanbul No 246 Telefonlitr: 22 42 90 U U % 22 4^ 9? ^ 42 98 22 42 99 f ,,,»ia«i 1 S Aoiıcfnc 1 O A " > ^UUiarteSl i» AgUStOS IVOİ Hudut olaylarını tahkik için tarafsız heyet istedik Iraktan Ankaraya dönen Bağdot Büyukelçimiz temaslcrı hakkında Dışişleri Bokanına izahat verdi Ankara 24 (Cumhuri>etTeleks) Iznini Turkijede geçirmek uzere Ankaraya cağrılan Bağdat Buyuk Elçimiz Seyfi Turagay bu sabah uçakla Irak'tan gelmiştir. Bağdat Buyuk Elçimiz sabah Dışişleri Bakanhğma gelerek Bakan Feridun Cemal Erkin ile bir muddet goruşmuştur. Bu goruşme hakkmda herhangi bır açıklama yapılmamışsa da sızan haberlere gore Turagay Dışişleri Bakanına Irak Haricive Veziri ile yaptığı goruşme hakkında izahat vermıstir. Turagay'ın Bakana \erdiğı izahat sırasında İrak Hariciye Vezirine «Bizi itham edemezsiniz. Sizin hareket tarzınız j anlıstır. Biz meşru mudafaa japtık» dediği oğ renümiştir. Ote >anddn Dışışlen Bakanlıgı bugun resmı bır teblıg yajınlıja ra*. Irak hukumetıne bır teklıft~ bulunulmuştur Bıldırıde «HâdıseErkin, Bağdat Buvuk Elçimir Turagayla gorusurken ler hakkında bır tarafsız tahkik heyetının kurulması» ıstenmektedı Dışişleri Bakanhğı tarafından jayınlanan bıldırı şoyledır lç»k hidısesı «Irak uçaklarının Turk Hava sahasına vakı muteaddıt tecavuzlerı ile husul» gelen son durum muvacehesınde, hukumetımızın 20 Ağusto*. 1 9 < " 2 tanhınde bır bıldırı vajmlıjaisk bu konuda umumı efkarı aydınlattığı malumdur Ankara 24 Bu bıldır'de, Irak tarafından (Cumhurıyet tevalı edegelen hudut tecavuzlen Teleks) Yuk«nlatıldık'an sonra Şaklava'da bır. sek Planlama Irak uçağının duşmuş olması me I Kurulu nun ça soiçtj e ı e alınmış \e bu hadısejı hşmalarımn de ne Turkıjeye, n e de Turk uçakv am ettığı şu larırm ıddıa edılcı.ğı gıbı Irak top llyas Sevkın gunletde 1963 > ı raklan uzerınden uçarak yapmn programının hazırhkları da ı claraklan bır harekete ızafe etme h >apı ğe ımkan bulunmadıgı açıklan lerlemektedır Bu konuda lan çalışmalan gozden geçurnek mlştı uzere Teşkılatın Basmuşavın TınMesrn mudafaa Bundan başka Turk hukunvö bergen Ankara \ a gelmıştır Tınnın Turk Irak dostluğuna atfet bergen uç gun kalacaktır tıaı ehemmıyet bır kere daha teKurul bugun çalışmalanna tnobaruz ettınlmış \ e bu sebeple Irak nu'nun başkanhgında başlamıstır tecavuzlen karsısında aslında lu Toplantna Başbakan Yardımcısı Kemalettın Gokakın, Fıkıet E zumlu olan sert tedbırler y r ı n e Ekrem Ahcan katılmamıstır Ankara 2 4 (Cumhurıyet Teleks) Bu vıl 30 Ağustosta Or sen, Nazmı Karakoç, Havdar Su jalnız bazı meşru mudafaa tedbırÖtejandan, D P T Basın Burosu jetınıldığı ıhve Reşıt Pasın Memduh Tağlerı alınm.ıkla duda bır ust dereceve jukselecek kan ougun >ajınladığı bır bulten ile edılmıştı olan subayların hstesı açıklanmış maç kalkınma planının «Eğıtım BoluCumhunjet hukumetının TUTK Tumgeneralhk sırasında olanlar tır mu hakkında bazı bılgıler vermışIrak dos'luğunu haleldar etmeme tır Planın başlıca nıtelığı yuksek General olacaklarla generallık şunlardır ge matuf bu muspet tutumuna mu Eşref Akıncı, fc>efık Erensu Şevışgucu ıhtıjacının karşılanmasmda te bır ust dereceye vukseleceklekabıl Irak hderlerı maalesef en onemlı kaynağın eğıtım kurumıın ısımlerı kesın olarak henuz ket Ozan, Reşat Bır Niyazı Benadeta Turk ve Irak rrılletlerı aragısu, Cemalettın Engınsov Namı lan oldugu noktasından hareket e bellı olmamıştır Gunal, Refık Kurttekın Nuzhet sındakı dostlugu \ıkmak ıçın ça dıldıgı belırtıldıkten «onra egm Generalhkte her rutbede vukse Bulca, Zekı llter Faruk Gurler, lıstıkları ıntıbaını uyandırmakta mın her kademe'iinın toplumun lenler mevcut olmakla beraber Yusuf Alpansu Rıza Turkcan Se dırlar juksek \etenekh elemanlarına açık bılhassa Orgenerallıge vukselme mıh Sancar Nıhat Tolunav lrak'ın tutnmu tutulmasını saglamak ıçın \eterlık hakkı kazananların bazı raecburı Fılhakıkd Irak hukumetı ıhtnafı esasına da\anan seçme usullerınm Tuğgeneraüığe vukselme Mra halletmek ıçın makul çareler an u\culanacagı ıfade edılmektedır sebepler juzunden terfı edemıjeceklerı so>lenmektedır NATO'da sında olan Albaylar ıse şunlardır . jacak \erde hakıkatlere \e ıkı Kabılıvetlı fakat ımkanlan sı Zekı Erbav Necatı Ogan Sule> roıllet <ır «ındakı dostluğa a.kırı gorevh olan ust kumandanların Arkası Sa 5 Sü 8 d e Arkası Sa. 5, Su. 4 te daha zıjade Korgeneral olması Arkası S» 3 Su S te Generallenmuın Orgeneralhğe vukselmesıne manı olmaktadır Buna *ebep bır Orgeneralın, Korgeneral emrınde \azıfe gormesının askerı dısıphne uvgun dujmemesıdır ÇABŞAFLA SAVAŞ HAFTASI AÇ1LDI Şapka ve kıvaıet devıımımızın 37 ncı jıldonumu munasebetıyle Mustafa Kemal Derneğı tarafından tertıp edılen, 5 Çarşafla Savaş Haftası, dun açümıştır Dun; bu munasebetle Mustafa Kemal Demeğmde bır toplantı japılmış ve çarşaflı kadınlara mantolar dağıtılmıştır Bır konuşma \apan ıkıncı baskan Kâmran Baran, kara çarşafa burunen tek bır fert kalmajıncava kadar mucadele edeceklerım belırtmıştır Resımde dun kara çaı^aflaıını atıp manto gı>en kadınlar gorulmektedır Ord u terfi listesi dün ııan I e dildi 15 yılda Eğitim sahasına 50,925 milyon liralık yatırım yapılacak Ayrıca her branşta öğretmen yetiştirmek için de 100 milyon liralık büyük çapta süresiz bir burs tesis ediliyor Türkeşin fC Times»» e cevabı Hukumet Muşavıri Ataturke olan derin bağlıhğını belirtti • Londra 24 (THA) Burada vs jınlanan bağımsız «Tımes^ gazetesınde dış memleketlerde gorevlendmlen 1 4 Turk subajından bırı olan Alparslan Turkeş in bır mektubu neşredılmıştır Yenı Delhı Hukumet Muşavırı bundan 25 gun ev\el Turkıyedekı durum hakkında yayınlanan makalelerde kendısı\le ılgılı gorduğu kısımları cevaplandırmaktadır Mektubunun altındakı adre'ten anlaşıldığına gore bugunlerde Lon dra da bulunan ve buradakı otellerden bırınde kalan Aıparslan Arkaaı Sa. 3 Su 5 te Köseoğlu dün Stokholm'e hareket etti AkkoAiınlu memlekette k«la« cak, Erkanh ise mutereddit Bır muddettenberı memleketımızde bulunan 14 lerden Munır Koseoglu dun vazıfesı basına donmek uzere Stockholm e hareket etmı« tır Turkıyeye ne 7aman doneceğını bılmedıgını soylıyen Köseoğlu «Stockholm dekı vazıfem devam edıvor tznım tamamlandı vazıfe mm başma donuyorum» demekle vetınmış ve «Memlekete geldığını/ dc donmıvecegınızı sovlemıştımz'« sek'. ındekı sualımızı de şu sekılde cev aplandırmıştır « Benımle beraber gelen arka daşlarım bu kanaatte olabılırleı Ben vazıtem dev^m ettıgı muddet çe orada bulunmak mecbunje tınde> ım » Bazı} Akkojurlu ile Orhan I r kanlı Turkıvededırler ve henuz va zıfe'erı başına donraemıskıdn AkkOjunlunun memleketımi7rie kalaca^ı Fkanlının ıse daha ka rar vermedığı sov lenmıektedır Bununla beraber Orgeneralhğe \ukselme sırasında bulunan uç Korgeneralımız mevcuttur Bunlar Kara Kuvvetlerı Kumandanı Alı Keskıner Bırıncı Ordu Kumanda nı Cemal Tural \e l çuncu Ordu Kumandanı Refık Yılntaz'dır Korgenerallık sıraMnda olanlar ıse şunlardır Enerji ve sulamo işlerine 10 milyar liraharcanacak Bayındırlık Bakanı 140 bin kilometrelik kara yoluna daha ihtiyaç olduğunu söyledi Bl ADAMI AR HfM I7'ANSI2 HEM VICDANSIZ Yukanda gordugunuz resım, Istanbulumuzun o\nındugu meshur ropke.pi \eşılkov asıaltında çekılmıştır Fotograf almdıgı sırada ıçınde 8 \olcunun tıkabasa doldurdugu bu taVsı on sol tekerlegı lâstıksız olarak saatte 4 0 5 0 Kim suratle Topkapıya dogru gıtmekte ıdı Onvm gnügı \olı sımdı bıle gıtsenız bulabı lırsınız O guzel asfalt jolda herhalde 10 santıme vakın dennlıkte bu jarık. Yeşılkojden Topkapıya dogru uza\ıp gelmektedır Tabıî bu facıanın cerevan ettıgı şehnmızde trahk te'kılatı da vardır polıs de Gebze de bir orman yanıyor • • • Ankara 24 < Cumhurı\etTeleks> Yapılacak baraılara tenıas eden Kendısıvle konuşan bır muhabı Bakan Seçkın «5 jılda 24 baraı u rımıze Ba\ındırlık Bakanı llvas pılacak Fırat nehrınde vapılacas Seçkın »Bono ile ^ ol \apma ısıne olan baraıın hazırlıkları bıtmek son \ereceğız Para pesın ^ol peşın uzeredır» dedıkten vonra sunlar olacak Turk mılletının kaderı ku <so\]emıstır rulacak Daraılara bağlıdır» demıs «15 Mİda ^ak.ı\a Kı?ı ırmak tır Arkası Sa 3 S 7 de tzmıt 24 (Telefonla) Gebze le Hereke arasındakı Yanıkze\ tın mevkıınde bulunan ormanlarda çıkan jangın bırdenbır" genıslemıştır Yangını kendı ımkanları ile on hjemıvecegını anlı\dn Orman tes kılâtı, Gebze garnızonundan bır as kerı bırlık ıstemı«tır Dıger taraf Arkası Sa 5 Sü. 8 d e llk Türk kahve mahsulü 10 kilo Kolombiyada dün bir uçak JlArYADA DEPRFM Gııntv Itahada vukubuldugunu bıldırdı"îrnız depremler bırçok bınaların yıkılmasma sebeD olmustur Resımde en çok hasara ugrıjan Anano bolgesındekı metruk bır kılısenın, aepremden sonrakı hâlı gorulu\or Odemişte kahve yetiştirmeye muvaffak olan Kâzım Urun, ilk mahsulünden torenle kahve pişirtti \\dın 24 'Telefonla) Turkıje ( danlarını bahçesıne eken v e Oiel de ılk Kahve mahsulu îzmırın öde şekılde vetıştıren Kazım bugun | mış ılçesınde Kazım U7un tarafm kahve agaçlanndan 10 kılova \a I dan ahnmıştır Bundan uç j ı l e\ xın mahsul almıs ve torenle kahve i\el Dalamadan getırdıgı kahve fı pısırttırmıstır Zıraat Teskılatı, Turkıvenm ılk kahve mu'tahsıhj nın çalısma«ı ile vakından ılgılen mektedır Aıııerıka Cumhurbaskan iaıdımcısmın zı>aretı munasebeüjle Ankarada Balm otelde japılan haTirlıklardan bır gorunus Irak basını, Amerika Baskan Yardınıcısmın zij aretinin «Araplar icin tehlikelı maksatlarla» vapıldığını ileri surujor Ankdia 24 (Cumhurljet Te| leks) C H P tarafından hazırlaj nan «Sendıkalar Kanunu> tekhfı Mıllet Meclısı Başkanhgına venlmıştır tşçı teiekkullenne bebrlı «ınırlar ıçınde sıyasî faalrvette bulunAnkara 24 (Cumhurı>etle eks) ma musaadesı veren ve bu aıadd A b D Babkan V ardımcısı L>n Mılletvekıh Senator Mahallı tdon B Johnson un memleketımızı dare ve Muhtar seçımleımde heı 7ivaretmde ıkamet edecegı Balın hangı bu partıyı veja adayı desOtehnde kendısıne gore karvola teklernek karan almajı mumkun hjlunamajısı dıplomatık bıı mese1P halıne gelmıştır Amenkan Bu kılan kanun teslıfı aj rıca Umum haııcı>ecı suyukelçıhğı otelın kaı\olasını John mudur mufettış Arkası Sa. 5, Su. 7 de bay ve jargıçlar dısmdakı memur CHP lilerin Meclise getirdikleri Johnson için karyola yen iSendikolar Kanununda bulunamıyor siyasi faaliyete izin veriliyor ^ Aniatd 24 ı Cumhurıvet Teleks) •VuKsek Pıanlarra Kurulu çalısmaıarmda bazı anla^mazlık'arın olduTevfık Bu ukata ısmınde bıı ^a ğu zaman zaman basına ıntı<sal ehıs, 6 av kadar evvel ev ını terke den haDerler arasmda \er almış ve den nıkahlı karı>=ını 4 aıkadasıjle bunların t ddı gehsmeler kavdettıgı ıfade edumıştı Bugunku \ukbirlıkte kaçırmıstır «ek Pıanıama Kurulu toplanti'inEsı Cemılenın U^kudarda Musta u konuda gafa Kaçar ısmınde bırımn \aninaa dan çıkan bakanlar D oıdugunu ogrenen Tevfık Nısan zetpcılerın sorular nı tevaplandıı mışlardır Başbakan Ismet tnonu Aksu ve Mustafa Kazarcı ile lsım avm konuda dın v ermıs o.dugu celerı tenbıt edılerrıven dığer l arka Bogotd ıKoıomoıal 24 lAPj mış olanlann gozu onunde nıevda v abını tekrar'ıjarak • Yok u n m tak Kolombıva Hava Yollarına aıt bır na gelen kazadan sonra akrabala aa^ını bır hav lı ıçırmıs ve bır ! bo\ le bıı sev » denııstır sı ile Cemılenın ev me ^e mı^ uçak havalanmak uzere ıken duşe rını kurtarmak uzere alevlere atiı Arkası Sa 5, Su 1 de Arkası Sa 5 Su 6 da rek v anmıştır Içmde bulunan IOI mak ı^teven halk polıs ve alanda İJIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHinill'cu ve murettebattan 23 kısı olmuş k gorevlı memurlar tarafmdan guç 8 kışı de muhtehf v"erlerınden agu lukle durdurabılmıslerdır Kazadan varah olarak hastahaneve kaldını sag kurtulan 8 kısınm arasmda ho mıştıı Duşen uçagın volcularmı u te». de bulunmaktadır Uçagın du gurıamak uzere hava alansna gel şu^ secebı aıa^tırılmaktadır Nikâhlı eşini 4 arkadaşıyıa birlıkte kaçırdı ^ Piânla iigili fikir ayrıiığı dün« gideriidi diiştii, 23 kişi yanarak öldü = ^ Ş ~ ^ ^ ~ ~ ^ ~ Ş S E ları da sendıka kurmakta ^erbest ı bırakmaktadır ib maddeden ıbaret oUn teklıf vaptığı atlflarla Cemıyetler Kanu, nunun bazı hukumlerının kaldırıl| masını gerektırmektedır Teklıfın onemlı hukumlerı şunlardır 1 Degışık meslekı ıhtüas men suplaıı sendıka kuraoıleceklerdır I 2 bendıka, Bırlık, Federasjon, ve Konfederaavoruar mılletlerara I sı teşekkullere kat lmada serbest olacaklar herhanaı bır ıdarı ızme Arkası S». 5, Su. 3 te YAZISIZ cf>k partüer karçisında merke zı teşkılatın vetk'leıı uzermde durulmu= lakat Turkıjed» bu (, ok partıh paııanıpntolaraa tun paıtılerın orta sivası tesek pıanlama kolav ıs degıldır Hat kullcr olması doldjısıvle bovta bırçok memleketleı orta\a le bır daırenın bııbırınden pek <,ıkan ve çıkacak ıhtılafl«rı un az farklı pohtıkalara gore hu hvemedıklerı ıç n vev a onlıve\)vetmden hıç bıı se> kajbetmıjecpklerım kestırdıklerı j;ı ı mıveceğı netıces ne vaıılmıstıı merkezı planlama verıne m ı Fakat hemen sojlemelı kı basplan daıreleu kurmu^lar ve lıca konu olması gereken Merbunları bır koordınasjon teskezı Planlamanın jetkılerı, kukılatıvle hukumetıere b a ; c,m s ruluş kanunu yapıhrken ılerıde lardır MuesseCD kurulU'Kpn her turlu çehşmelerı onlıvecek bızde de avm mahzurlar ı eıı sekılde hudutlandırılmamıştır surulmuştur Onun ıçındır kı bugun kımıne Ancak acelev IP v apılan ku» ıgore Planlama Teskılatı devle* luşta daha zıvadp a\ıı ka> la ıçınde ve hukumetın ustunde te ve avrı polıtıkaları vurute Arkası Sa. 5, Su. 3 te Çekişme sebebi Motlaııı Ecvet GUKbSlN ^azı>or rjuııı ııııııııııımıiMiıııumımını»ımmmfHiiHiııiMiifiııııııııuuııiıı.:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog