Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KALORİFERLERİNtZ İÇİN YENl BİR AKARYAKIT D0ĞUY08. TEL : 48 57 45 umhuriyet 39. yıl sayı 13.669 Telgraf y mektup adresi: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 "*•"*"' Yeni NeşriyA: HASTAUK HASTASI ( İkinci Baskı ) İsmail Hâmi Danişment'in dilimize çevirdiği Molierein bu ünlü eserinin birinci baskısı tükendiği için, bu defa yine Millî Eğitim Çakanhğuıca ikinci baskısı yapılmış, MiItUEğitim Bakanlığı Yayınevleriyle bütün fctapçılarda 160 kuruş fiyatla satışa çıkaçılmıştır. > (Basınî 12893 10760) KCRUCUSU: KCTBgCUSÜ; 7BM«6 NADİ (Reklâmcılık: 3527 10738) Seferberlik plânlarının işlemesini kontrol için Ordumuz Iralc Suriye sınırında büyük bir tatbikat yapacak Org.Sunay emekliye ayrılmıyor Başbakanlık ve M. S. 6. Basın İrtibat Bürosu Genelkurnıay Başkanının emekliye ayrılacağı haberini yalanladılar Kara ve hava birliklerimizin iştirak edeceği Yıldırım 62 isimli manevra 21 gün sürecek Fiatlardaki küsurat atılarak bunlardahakolay he Döviz fiatları alım ve satım sının ilân edildi saplanır bir hale getirildi. Dövîz piyasası kuruluyor Ankara. 23 (Cumhuriyet Teleks) T.C. Merkez Bankası 17 sayıh Kararın 5 inci maddesine göre efektif fiyatları alım ve satım sınırını ilân etmiştir. 17 sayılı Kararnamenin getirdiği yenıliklere paralel oimak üzere pek az tahditli döviz alım satımlarını kolaylaştırmak maksadiyle döviz muamelelerinde alım ve satım için tesbit edilmiş fiyatları esas kur'un civarındadır. Ve bu kur fiyatlarında değişiklik yoktur. Yalnız Banka bu defa efektif için fazla küsuratı atmış ve fiyatları aaha kolay hesap edilir hale getirmiştir. Buna gore muamele şöyle cereyan edecektir : Bankalar veya yetkili müesseseler piyasadan efektif döviz alırken orantı bu sınırlar içinde oynıyabile cektir. Yani. meselâ. dolâr 880 kuruşa ahnabildiği gıbi. o günkü piyasa şarllarına göre 885 veya hattâ Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Cuma 24 Ağustos 1962 r Diyarbakır. 23 (Doğu İlleri Merkez Büromuz bildiriyor) Türk Silâhlı Kuvvetleri, önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye sınır bölgelerinde büyük çapta bir askeri tatbikat yapacaktır. Yıldırım62 adı altmda cereyan edecek olan bu tatbikata kara ve hava kuvvetleri katılacaktır. Muhtemelen eylül ayınm ilk haftasında başhyacak ve 21 gün devam edecek olan m tatbikatın amaçları şöyle özetlenmektedir: 1 Seferberlik plânlarının işleme sini tecrübe etmek, 2 Verüecek alârmla ihtiyat subay. assubay ve erlerin daha önce ismen tefrik edildikleri birliklere katılmalan suretiyle bu biriiklerin seferî mevcutlarını tesbit etmek. 3 İhtiyat personelin eğitimini tazelemek, Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Yeni döviz kurları Asgari alıs haddi kr? : Efektifin cinsi Amerikan doları 880,00 17,60 Belçika frangı 178,00 Yeni frank 2464,00 Sterlin 201,00 İ5viçre frangı 33 00 Avusturya şilini 220,00 Doyçemark 243.00 Hoüanda florini 100 lıret 140,00 29,30 Drahmi Eskudo 30,60 Danimarko kuronu 127.00 123,00 Norveç kuronu 2464,00 Kıbns lirası 814,00 Kanada doları Iran riyali 9.40 13,70 İspanyol pezetası 100 Finlândiya markkası 242 £0 İıianda lirası 2182.00 16.80 Izîanda kuronu 100 Yugoslav dinarı 97,00 Suudi Arabistan riyali 153,00 2010,00 Irak dinarı tsrael lirası 208 JDO 193.00 100 Japon yeni 2146,00 Ürdün dinarı Lübnan lirası 257.00 199,00 Suriye liraşı Lüksemburg frangı 17,60 1050.00 Mısır lirası 170.00 Isveç kuronu Esac fiat.k n r D| 900,00 18,00 182DO 2520.00 205,00 34,00 225,00 248,00 144.00 30,00 31,00 130.00 126,00 2520.00 832,00 9.60 14,00 248,00 2232,00 17.20 100.00 157,00 2056.00 213.00 198,00 2195,00 263,00 203.00 16.00 1100,00 18.00 Azami saüs haddi krş.; 925,00 18,50 178,00 2590,00 211,00 Cezayir'de hallc hükümet binasını bastı, tahrip etti Cezayir 23 (Radyo) Cezayirde Siyasi Buro'nun kurulmasından son ra ilk defa olarak sivil idare ile askeri liderler arasında beliren anlaşmazlık meydana çıkmış ve binlerce Cezayirli bu gece yapılan bir nümayişte, Ben Bella'nın Başkanı bulunduğu Siyasî Büro'yu teşkil eden mîlliyetçi önderlere «yalancı ihtilâlciler» diye bağırmıştır. Siyasi Buro'nun desteklenmesi antacı ile tertiplenen gösteri sırasında halk, Hükümet binasına hücum ederek peneereleri kırmıştır. Kızgın Ceza Arkası Sa. S, Sü. 5 te Dünkü sabah gazetelerinden bazllannda, Hava Kuvvetleri Kumandanı Irfan Tansel'in Ge nel Kurmay Başkanlığına getirileceği ve Gencl Kurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın emekliye ayrılacağına dair bir )J Seyfi Turagay, son tecavüz olaylan etrahnda haber intişar etmiştir. Bu haber üzerine Millî Savunma Ba Irak Hariciye Veziri Hâşim Cevat ile bir gökanlığı Basın ve îrtibat Bürorüşme yaptı su aşağıdaki tebliğı yayınlamıştır : « Bugünkü Tasvir gazetesinAnkara 23 (Cumhuriyet Teleks) layları uzerine Bağdadda Hariciye de Ordu ile. ilgili bir haber intişar etmiştir. Haber tama  Izinli iken Irak'ta çıkan hâdiseler Veziri Hâşım Cevad ile bir görüşdolayısiyle acele olarak Bağdada me yapmıştır. Irak Büyükelçimiz men yalan olup hakikatle hiç Arkası Sa. 5, Sü. S da ' dönen Büyükelçimiz Seyfi Turagaya Turagay'ın memleketımize dönme Ankara'ya tekrar dönülmesi için ta emıı uzerine bugün Dışişleri Balimat verılmiştir. Büyükelçi, Turk kanlığı Basın sözcüsü Bülent KesIrak hududıında vuku bulan ve iki telii şu beyanatı vermıştir : memleket rhünasebetleri bakımın« Hükumetimizın temkinli haredan ehemmiyet arzeden tecavüz o Arkası Sa. 5, Sn. 3 te Bağdat Büyiikelçimiz iekrar yurda çağrıldı Kerkiik Türkleri, Fellâhları protesto için, mukabil yürüyüş yaptılar M a r d i n 23 (Bedii Mungan bildiriyor) Irak'tan gelen : : haberlere göre. Kerkük'te buiunan Türkler, iki gün üstüs : te Fellâhlar Cemiyeti tarafın : dan Bağdad'da Büyük Elçiligimiz önünde yapılmış olan gösteriye karşılık bir protesto yürüyüşü yapmışlardır. Bu yürüyüş Irak askerleri tarafından durdurulmak istenmiş. { fakat ö n ü n e geçilemeyjnce | Irak'lı Türklerin üzerlerine a î teş açılmıştır. Neticede ölen î ve yaralananlar oldugu söy | lenmektedir. öte yandan Ra | finerilerde çalışan Türkler hü £ kumeti protesto etmek üzere f bugün grev yapmışlardır. I MMI MIIIIIIM»IIHIII*M*IIIIIIHMIW 35 m 231,00 255,00 148,00 3030 32,20 134.00 130,00 2590,00 855,00 9,90 14,40 255,00 2294,00 17,70 102,00 161,00 2113,00 218.00 203,00 2255,00 270,00 209,00 16,40 179,00 18.50 Yeni döviz kurlarınm faydaları HAVA GÖSTERİSİ Ingiliz Kıraliyet Ha%a Kuvvetleri 3 9 eylül tarihleri a.asında Farnborough' da akrobatik gösteriler yapacaklardır. Resim, İngilz Kıraliyet Hava Kuvvetlerine mensup «Hunters» tipi jet avcı uçaklarının bu gösteri münasebetiyle yaptıkları toplu bir deneme uçuşu sırasında çekilmiştir. Dovız alım ve satım fiyatları ara sında ilk bakışta pek geniş görülecek bir fark bırakılması, karaborsayı önleme bakımından isabetli alınmış bir kalrardır. Filhakika. ahşı yapanlar meselâ doları 880 kuruşa kadar satın alabileceklerdır. Merkez Bankası doları bunlaJrdan esas fiyat olan 900 kuruştan satın alacağı için, bu Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Deniz erlerinin hizmet 1,5 milyon olan işsiz soyısı 1967 de 900 bine duşecek süresi iki yıla indiriliyor Dün çalışmaları sona eren Askerî Sura Ankarada bir Mechul Asker Abidesi inşasına da karar verdi Ankara 23 (Telefonla) Mılli Savunma Bakanlığı 3 gündür devam eden Yüksek Askeri Şura toplantıları ile ilgili çalışmalar ve aTelelotn li.'UMHURİYET A.PJ lman kararlar hakkında bugun bir SUİKAST Fransa Cumjıurbaşkam General De Gaulle'e evvelki açıklama yapmıştır. gece yapılan suikast teşebbüsü, başarısızlıkla sonuçlanmı.ştır. Polis, Yüksek Askeri Şura, bir üst deBaşkanın otomobilini mitralyoz ateşi ile tarayan meçhul mütecavizlerin aranmasına başlamış bulunmaktadır. Resimde. suikast sırasında oradan geçmekte iken kurşunlarla delik deşik olan iki otomobil ile bir radyocu dükkânının vitrini görünmektedir. (Bu husustaki haberimiz 3. sahifemizdedir). receye yükselecek olan Albay ve Generallerin listesinin Yüksek tasdikten çıktıktan sonra basına duyurulmasına, 15 mayıs tarihinin Silâhlı Kuvvetler için şehitler günü olarak kutlanmasına ve Ankarada bir Meçhul Asker Abidesinin vapılmasına, okuma yazma biimiven askeıierin temel eğitimden önce 4 ay süre ile kursa tâbi tutulmasına. başarı gösterenlerin 2 ayının, gösteremiyenlerin 4 ayınm mu vazzaflık hizmetinden sayılmamasnıa. deniz kuvvetlerine bağh evatın muvazzaflık hizmetinin iki yıla indirilmesine karar vermiştir. 5 yıllık plânın finansmanı konusunda çıkan anlaşmazlıkları halletmek maksadiyle bir alt komisvon teskil olundu Marmarada dümeni bozulan Kadeş vapuru geri döndü İstanbuldan Izmıre gitmek üzere dün saat 11 de hareket eden Kadeş yolcu gemisi tahminen Tekirdağ açıklarında meydana gelen dümen ârızası yüzünden yoluna de vam çdemiyerek geriye döndüğünü telsizle bildirmiştir. El dümeni ile yoluna devam etmesi imkânsız görülen Kadeş vapurunun bu sabah limanımızda olması beklenmektedir. Ankara 23, (Cumhuriyet Teleks) Beş yıllık kalkınma plânının beşinci cildinde yer alan «Istihdam» bölümü hakkında DPT Basın Bürosu bugün bir açıklama yapmış ve bu konuda bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgilere göre Tarım. Sanayi. Hizmetler Bölümünde çalışan nüfusun yıllar itibariyle dağılışı şu Arkası Sa. 5, Sü. 1 de küçük Elmas 3 kaçakçı daha mayın tarlasında parçalandı Mardın, 23 (Tclefonla) Evvelki gün Şenyurt'un Azade karakolu mıntakasında öldürülen kaçakçıların bıraktıkları eşyaları almak üze re dün gece sabaha karşı 10 kişi Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bafra yolundaki feci kazada 10 yolcu öldü, 40 yaralı var Samsun, 23 (Telefonla) Bafra yolunda vuku bulan bir trafik kazasmda 10 kışi ölmüş, 30 u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Bafranın Örencik köyünden üstü açık bir kamyonla Bafraya gitmekte olan 50 kişiden 9 u frenin patlaması ve kamyonun devrilmesiyle olay mahallinde ölmüş, hastaneye kaldırılan 41 yolcudan 1 i de hastanede vefat etmiştir. Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılann ve ölenlerin isimleri henüz tesbit edilememistir. * * * Trabzondaki infilâkte 1 ölü 5 yaraıı var Trabzon 23 (Telefonla) Bugün Rüşvet almaktan sanık Kambiyo Şefi Haluk Gökkıyas saat 17 sıralarında bir kişinin ölümü beş kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bir infilâk olmuştur. Hasan Yaroğlu ısmindeki bir tüc car kendisine gönderilen oyuncak tabanca mantarmın bulunduğu iki sandığı. Istanbuldaki fabrikasına 1 iade maksadiyle gümrüğe at ara Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Küçük yankesici Elmas'ın da velâyetinin ailesinden alınması dâvasına başlandi Kanun uyguluyucularının bile uğ ramaktan çekindikleri ve hemen bütün sakinlerinin muhtelif suçiardan sabıkası bulunduğu Kasımpaşa Hacı Hüsrev mahaliesinde, hapiste bulunan babasınm geçimini te mir. amacıyle annesi tarafından özel olarak yetiştirilen 11 yaşında 12 sabıkssı bulunan küçük yankesici k:z Elmas Yurdayiğit'ın veiâyetinin ailesinden alınmasiyle ilgili dâvaya dün Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesınde baslanmıstır. Istanbul Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Bizans Festivali için İstanbula gelen Miss Beatrice Bless Ayasofya'nın inşa edilişinin 1400 üncü yıldönümü kutlanacak •. Rüşvet alan memur suçüstü yakalandı KENDİ KENDİMİZİ TENKID Bütün dünyadaki Bizantilog'lar harekete geçtiler Tazısı 5 inci sahifede Istanbul Kambiyo Müdürlüğünde cereyan eden bir rüşvet olayının tahkikatı dün sonuçlandırılmış ve sanık Adliyeye sevkedilerek tev kif olunmuştur. Macit Kesici isimli bir şah'ıs, Sav cılık kanaliyle îkinci Şube Müdürlüğüne müracaat ederek bir permi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da KORE KAHRAMANI Inzibat Çavuju lk«n Kort'ys giîtfm, Ksra'de, Kunuri M<îydsft Muhsrebeîindc so? fcolupîu kavfcüttiR. Amerîka'y* dav« •îdiSdiğirfi 2 ysl i<;iftd« davajrîf aiarak Amertkan vat3n<iaşi?|ifi» k*&ui stmem îsrsr ediidip haîdç. vatariıma döftmeyi teröh «nirrî. 3 çocyk babast 5 kişilik bir aiîe refsfyim, SÎ Konya Ereğlisinin Aziziye knyünde 50 metıe derinlik teki bir kuyndaı. 3 j sı:k.ııcye çalışan kadınlar... 0 0 O Susuzluk ve Kımıl haşeresi Ereğli köylerini yaşanmaz hale getiriyor Ankara 23 (Cumhuriyet Teleks) Konya treğlisinın bugün ekilen iirazısmırı yandan fazlası geçmiş yıllarda ırcra ımiş... Burada o zamanlar, hüğlaı. bahçeler. vesıl larlalar huiunmuş. hu oraria elde edilen tahıl. büfün Orta Anadolurun yiyacck ihtiyacını karşıladığı gibi, Dogu ve Batı Anadolu ıileri cie istifade edermiş... Bu sözleri şimdi, yıllarca Anadolu nun buğday ambarlığmı yapân Konvaşında analar çocuklarına «masal» olarak söylüyor. Birkaç gün susuzluktan ve açlıktan kıvran.n Konya Ereğlisinin 23 köyünde adım adım dolaştım. Buralarda dudaklarla beraber şahrem şahrem çatlıyan çorak topraklarda gördüklerimi, açlıktan ve FUSUZluktan kıvranan köyünün «Su... Su... Su işi, kimil isi. Bir de Allahın işi. etti bize bu işi...» şekünde Arkası Sa. 5, Sü. 6 da o o o ? 9 9 flLMK PLAN o VILLIK YILLIK PLAN O o Ç I mı.n. IÜHA» » Ü . I Gördüğünüz basılı kâğıt parçası tstanbulda birçok evlere bırakılmakta ve para istenmektedir. Çirkin. cirkiıı olduju ııispette Uziicü bir olav Çirkin, çüııkü vatan uiruııa frda rdilen kol mukabiliııde milletten ancak şan ve şeref alıııır, para istenmez! Olayın üzüeülüğnne gelince o da devletiıı böyle bir adamı bu halde bırakmasından dnğuyor. Oııun davranışını da nıazur görmeye imkân yok. S'a, şu yüz kızartıcı vesikava resrai mühürünü basan devlet memuruna ne demeli? Kaymakamlar çaziliğini salısa rıkaran dilencilere ba asağılık esnaflık için vesika vermeyc ne zamandanberi başladılar? YAZISIZ •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog