Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

COGRAFYA B T A R D U M. E L İ İLKOKUL 45 H İ D A Y E T G Ü L E N İLKOKUL 45 T A BİAT BİLGİSİ Millî Eğitim Şurasınm direktiflerine uygua hanrlanmış nümuneler okullannıza gönderilmiştir. R E M Z İ K İ T A B E V I İlâncılık 5586/10689 u m hu r i yet KUBÜCUSÜ: rUNUS NADİ İLKOKUL DERS KÎTAÇLARI TARİn rVV (HaHt Aksan) i TARİH IVV. (Hilmi Oran) I TARİH TV\. (Dr. Himmet A k * M. ÇağataJ Uluçay) VLRTTAŞLIKrVV. (SaHet Ronk^ Z H. Aksan) YLRTTAŞL1KIVV. (Sabahattin Aı ınç) AİLE BİLGİSİIVV. (Fahriye Rınalı Sefemi Akal) 1962 1963 öğretim yılı ders kitaplarıdtr. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık 5508 10688 39. yıl sayı 13.668 Tügni *• mektup adreıi: Cumhuriyet Utanbui Post» Kutusu: Istanbul No. 246 Telefoolar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 * »3 » Aomctnc 2 AgUStOS Kasım Türkiyeye çatan sert bir konuşma yaptı Irakm asker Başbakanı radyoda, «Tecavüzlerin tekrarlanmasma asla müsamaha etmiyeceğiz)) dedi, radyo yorumcusu da bizden tazminat ve özür dilememizi istediklerini bu beyanata ekledi Ankara. 22 (Cumhuriyet Teleks) Bağdatta bu sabah yeniden Türkiye aleyhinde gösteriler olmuştur. Bağdat Radyosunun verdiği malumata göre. bu defa 17 vilâyetin Fellâh Dernekleri başkanları ve idarecileri Büyükelçiliğimizin önünde topianarak. evvelki günkü nakaratı tekrarlamışlar, Türkiyeyi sömürgecilikle itham etmişlerdir. Bu arada hazırladıkları bir protesto mektubunun metnini okuyan ıellâhlar, bunun bir kopyasını Büyükelçiliğimize vermişlerdir. Diğer kopyalar ise telgrafla Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan Ismet înönü ve T.B.M.M. ne gönderilmiştir. Irakhlar protcstolarında yine. uçaklarının düşürülmesinden, Irak A r k a s ı S a . S, S t t . 7 d e Bağdat Büyük Elçiliğimiz önünde nümayişler devam ediyor Güney Italya' şiddetli zelz çok hasar yaptı Napoirde halk geceyi kırlarda ve parklarda geçirdi. 15 kişinin öldüfcü; 3000 evin yıkıldıgı bildiriliyor Napoli. 22 (a.a. A.P. ve radyo, lır) Dün gece Güney îtalyayı baştanbaşa sarsan siddetH bir deprem olmuştur. Deprem sırasında 3000 e yakın binanın yılcıldığı, 15j kişinin öldüğü ve 200 den fazla yaralının olduğu bildirilmektedir. Dün gece kuvvetli bir yer sarı »ıntısı i!e başlıyan depremler. sabaha kadar muhtelif arahklarla Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Bursa sanayi bölgesi kredisinin ilk avansı Amerikadan alındı Ankara 22. (Cumhuriyet Teleks) Bursa sanayi böl«e^inin kurulması için AİD'den temin edilen 35 milyon liralık kredinin ilk svansı. bugün Sanayi Bakanhgında yapılan bir merasim sonunda AİD Başkanı Stuart H. Van Dyke tarafından Maliye Bakanı Ferit Melen'e bir çekle verilmiştir. Toplantıda ilk knnusmavı Sanayi Bakanı Fethi Çelik Arkası Sa. 5. Sü. 5 te ıTeleiotu: Curakuııvtt A.P. Napolı • lstanbul) Dün geeeyi sokaklarda geçiren Napolililer TURİSTLER İSTANBULU ZOR BL'LUYORLAR Memleketimizi Avrupaya bağhyan Londra asfaltınm Çekmece Silivri arasındaki 10 kilometrelik bir kısmı; bur.dan 2 ay evvel «Yol inşaatı» sebebiyle trafiğe kapatılarak; vasıtaların geçişi, tarla içlerinden temın edilmiştir. ıBugiin. yol inşaatı hâlâ tamamlanmadığından, memleketimize gelen turist otomobilleri Is tanbulu binbir müşkülât içinde zor bulmaktadır. Resimde, Londra asfaltının inşası bir türlü tamamla nmıvan kısmı görülmektedir. Limanımıza akan 60 ton mazot sahillere yayılıyor Hadise, bir tanker «Gemlik» vapuruna mazot verirken her 2 teknedeki nöbetçilerin uyuması yüzünden oldu Unutkanlık yüzünden, Galata Yolcu Salonunun önünden Saiıpa zarı Rıhtımına kadar ola n büyük bir sahaya 60 ton mazot sızmıştır. Dun sabah saat 8.30 da ÇanakKaie sürat postasına kalkacak ' lan «Gemlik» vapurunda vukua gelen hadise. limandaki butun turist ge milelri acentalarmin şikâyeti.ıe sebep olmuş, civardaki diğer gemilerin de boyaları su ke.simîerine Arkası Sa. 5, Sü. 1 de r r l c t . t o CUMHURİYET (Ankars . lütanhul) İSMET PAŞA. INÖNÜ'YÜ ÖPÜYOR 20 yaşmdc Pakistanlı bir genç. bu sene kolejden mezun olduktan sonra, yaz tsülini geçirmek üzeıe Türkiyeye gelince ilk işi İnönü'yü ziyaret etmek olmuştur. Pakistanlı gencin adı İnönü Qutb'dur. Bu ismi kendisine anneannesi takmıştır. Pakistanlı genç İnönü «20 yıldır adını tasıdığım büyük adamı yakından tanıdığım için çok memnunumn demiştir. Resimde, Başbakan İnönü, Pakistanlı genç Inönıi'yii öperken görülüyor. • . Washington, 22 (A.P.) Italya ve Ortadoğuya bir seyahat yapacak olan Amerıka C. Başkanı Yardımcısı Johnson'u C. Başkanı Kennedy jahsen ugurlamıştır. C. Başkanı Yardımcısı seyahatine başlamak üzere Andrews hava üssü Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Balık yuvalarını imha Türkiyeye eden 3 balıkçı . « . yakalandı geîecek Dinamit ve trato ağı kullanan sanıklar Adliyede Johnson yola çıktı Uzun zanıîınrianberi bu çeşit baYasak olan dinamit ve trato ağları ile balık avlıyan 3 balıkçı iık avlıvarak Silivri ve çevıesinevvelki gec» kendilerini takip ej deki bahk yuvalarını imha »den den jandarmalardan Silivrinin Kı \ Yaşar Bayrakçı, Nazım Müsellim, nahdere mevkiinde kaçmışlarsa da,' Hasan Kurt isimlerindeki bahkçıdun sabah Hal önünde Deniz po, lar 3 gün evvel kendi arkadaşları lisi ekipi tarafından yakalanmış i taralından jandarmaya ihbar edil Arkası >a. 5. Sü. t t : lardır. 1 Mahallî seçîmlere ait kanun tasarısı, Başbakanlığa verildi Eylül döneminde T. B. M. M. de müzakere edilecek tasanya göre, nüfusu 100 bine kadar yerlerde çoğunluk sistemi, 100 binden yukan yerlerde nisbi usul tatbiik edüecek ve Belediye Başkanlan siyasî partilerde faal rol oynıyamıyacak (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz ) 4,000 kahveci, eilerinde askılarıyla yürüyiiş yapacak m « Bugünkü tarifelerle kahvehaneler yaşıyamaz ! » lstanbul Kahveciler Derneği Başkanı Ali Ağacan Yükselen, dün basına yaptığı bir açıklamada. tarifelerine zam yapılmadığ'. takdirde, Istanbulda mevcut 4,000 den fazla kahvecinin, Belediye aleyhine bir sessiz yürüyüş yapacağını söylemiştir. Kahvehane tarifelarinin yeniden gözden geçirilmesi için halen IsUnbul Belediyesi ile temaslarda bulunulduğunu, bugünkü tarifeler le kahvehane, kıraa'hîne ve içkisiz gazinoların ya>a:nasına ımkâu olmadığını belirten Başkan, şoyle devam etmiştir: « Bir kaç yıl evvel Belediye tarafından yapılan üstünkörü ha Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Yüksek Askerî Şura terfi konusunu eıe aldı Ankara 22. (Cumhuriyet Teleks) Yüksek Askeri Şura bugünkü toplantısında gündemin son maddesi olan terfi konusunu ele almıştır. Maddcnin görüşülmesine sıraları gelen generallerin terfileri ile başlanmıştır. Toplantıda general olmak için «ıra bekliyen albayların terfüerine imkân vermek için ahnması gereken tedbirler üzcrinde durulmu<tur, Bildirildiğine göre bugünku general sayısı normalden fazladır. Gcıiata rıhtımıncla diin denize daldırılan bir gazete parçasının hali Necdei Elmas ile İsmet Koşar yüzleşlirilecek N'ecdet Elmasın cezaevinden kaçtıktan sonra yeniden soygun yapmayı tasarlaması olayı ile ilgiİi olarak soruşturmasını genişleten Savcılık, bu gün muhtemelen gangster ile İsmet Koşar'ı yüzleştirecektir. Bu arada İsmet Koşar ile Necdet Elmas'ın bu derece samirni arka Arkası Sa. 5, Su. 4 te Yapılamıyan güzellik müsabakası, diplomatik bir mesele haline galiriliyor Şehrimizde yapılacak «Milletlerarası Foto.ıeni Güzeii» müsabakası için organizatörün vaadettigi bütün sartlann verine getirüememesı. mü sabakaya katılan bazı millet'ej'in Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 8 çeşit para taşıyan bir turist soytıldu >•> îtalya uyruklu bir turist, koorü iskeiesinde yankesicıiik suretiyle soyulmuştur. Hilton '«teünde kalmakta olan Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Hastanevardoktoryok; okul var öğretmen yok! Erzincanın Ilıç ilçesi devletten ilgi bekliyor Kızi'ncanın Ilıç kazası, HıJmi Fırat adır.da bir hayırsever vatandaşın 500 bin liralık bir bagışı sayesinde 20 yataklı bir hastahane ve bir de nrtaokul bına<ına k*vu."nuştur. Aradan uzun rjir müddet gtç , memiştir. Bugün Ilıç Hastahanesimesine rağmen ne hastahaneye dok nin yatakları var, doktoru yok; Or tor, ne de ortaokula öğretmen tâyin taokulunun ise sıra ve masaları var edilmiştir. Hükumete yapılari mü öğretmeni yoktur. Geçenlerde ka Arkası Sa. 5. Sü. 5 te teaddit müracaatlaı bir n.tUe vc r 1 BAŞKAN ve EŞI Amerika.ı Cumhurbaşkanı Keıı n n e d y . h a X t a 5 o n u tatiiinı Calilornia'da Santa Monica'da bulunan eniştesi sinema oyuncusu Peter L a w f o r d u n evinde geçirmiş, bu arada denize girmiştir. Santa Monica plâjında Başkan Kennedy'yi gören hayranları: hemen etrafmı kuşatmışlar ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunmuşlardır. Bu arada bazı kadın hayranları Başkanın arkasından elbiseleriyle denize atlamışlardır. Öte yandan, Başkanın eşi, Jacqu e line Kennedy de İtalyada yaz tatilini geçirmektedir. Bayan Kennedy; kocasınm Caliıornia"dan denize girdiği gün, Güney İtalya'da Ravello şehrinde küçük kızı ile birlikte su kayağı eğlenceleriyle meşgul olmuştur. Resimlerde, Başkan Kennedy, hayranları arasında. Bayan Kennedy ise kızı ile görülmektedir. Soğan \e lavuk yıiklü kaımoııU'i Ş i r i n t v l r r kazadan sonraki hali Şehirde ve yurtta 7 yol kazasında 6 kişi öldü, 50 tane de yaralı vor çin devletten ilgi beklijeıı hastahanesi ve öi'retmeusu ortaokulu YAZ1SI2 Dün sab»ha kaışı 04 sıraiarında | Şofor Muhittin İşkol. ıdaresındej Londra asfaltında Şirinevier mev • ki soğan ve tavuk yüklü Tekirdağ kiinde iki kişinin ölümü, dört ki1 15397 plâk.ilı kamyonu ile Istanbuşınin de ağır yaralanmasıyla so la gelirken' Şirinevier civannıia nu^lanan feci bir trafik kazası ol' fazla sür'at;»n ve şoförün uyıklamuştur. ' Arkası Si, i. Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog