Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ATLASLI COĞRAFYA ATLASLI TARİH r: Sırrı ERINÇ Samı ONGOR ' !lkeWul 4. ve S. ıımfları lein Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. a numuneier gonderümlştir CÜVEN VAYINEVİ Cağaloğlu. İstanbul. îlâncılık 5607 1U6İ6 Yazan: Emin OKTAY 39. yıJ sayı umhuri KURUCUSU: FÜNÜS NADİ x KAL0RÎFERLERİN1Z İÇİN YENI BİR AKARYAKIT DOĞUYOR. i TlLi 13.667 TelgraJ ve mektup adresı: Cumhuriyet UtanbuJ Post* Kutusu: Istanbu) No 246 TelefonJar: 22 42 40 22 42 96 22 42 97 22 42 yc 22 \2 y9 f Çarşamba 22 Ağustos 1962 Reklâmcılık 3527 10S34 Irak hududu boyunca ordumuz cmniyet leribiri alıyor Günün Bağdat Elçiliğimizin önünde tertipli nümayişler yapıldı | istiyor ? = Ecvet GÜKESİN yazıyor Karışan Iraktan yurdumuza sızmaları önlemek için Güneydoğudaki hudut birliklerimiz takviye ediliyorlar • Hududun kapatılması da mümküngörülüyor D nıııı: ıııı ııınıııııuııııııııııııııııııııııuııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııİT ^ •Ş = ~ ~ 2 = Dün gece ve bugün Bağdat Kadyosu. Büyükelçiliğimiz önünde Türkiye aleyhınde tertiplenmiş gosterileri heyecanlı heyecanlı anlattı. Irak hükümetinin emriyle toplandığı anlaşılan işçi ve çiftçi temsilcileri, dozunu fazla kaçırmakla beraber, Türkiyprin tutumunu bağıra çağıra ttuKit «.•tnıi.^ıcr. akıllarıtıca bıze, ve Kürtleıe yardım ettikieri gerekçesiyle Amerika ve lngiltereye yüklemek istemişlerdir, Ancak geıek gösterilerdeki yaygaralardan, gerek Bağdat Radyosunun yayınlarından ve gerekse meselâ Bağdat Gazetecilef Sendikasının Türkiyedeki Sendikalara gönderdiği reigraftan anlasılmaktadır ki, I Arkası Sa. 5. Sü. N > Bakıııı masrafları karşılanamadığıodan sokülroek iuere Izmit körfezindeki Seymen mevkime çekilen Hamidiye kmvasörii Diyarbakır 21, (Doğu Illeri Merkez Büromuz bildiriyor) Irak'tan şehrimize gelen haberlere göre Bağdat'ta pazar günü Türkiye aleyhine bir nümayiş olmuş ve münayîşçiler Büyükelçiliğimize giderek Türkiye'yi protesto eden bir mektup bırakmışlardır. Pazar günü sabah erken saatlerde toplanan Demiryolu. Liman. ElekAnkar a 21 (Cumhuriyet Tetrik, Sanayı Sendikaları ile muhtelif 25 işçi sendikası temsilcisi ve işçi birlıkleri, çftçiler Kasım'ın ikamet etmekte olduğu Millî Savun leks) Bir süre önce Bursa'da ] ma Bakanlığı önünde toplanmışlar ve Başbakan Kasım ile Irak hü Orduya küfredetek. halkı ayaklan maya kışkırttığı iddiasiyle h£kkümeti lehinde nümayişte bulunmuşlardır. Arkası Sa. 5, Sü. l d e Sa. 5. Sii. 4 te Irak j e t l e r i n i n nasıl düşürüldüklerine dair yeni malumat ve tafsiiât Resmi Bakırköy AkJ Hastahanesinin verem pavyonunun yanguıdan «mraki hâli Diyarbakır 21 (Telefonla) ağustos perşembe günü Hakkârinin Rubarok grup mize hücum eden İVi ••• 16 ] tâkip eden ve müsademe sonunda iabshı i düşüten Diyarbakır Cçüncü Hava birhği Kuvvetlerinin 181 inci . l'ilosuna .• M; Arkası Sa. 5. Sü. X de ' Kahraman Hamidiye, gemi mezarlığında u la n . Ht!S sökülmesini bekliyor Bakanlığında w alınacak Akıl Hostohanesinde çıkon bir yangınhastaiarın bazılarını Beledıye hizmetlerinin dahg iyı gorulebılmesi için Beledıye geiirj lerinin 2 mislinden (?.z'a arttınlması gayesini güden bir Beledıye | Arka.«ı Sa. 5. Sü. 1 de | İstanbulda erkek berberlen zam aldı Beledıye Encumeni erkek berber tarifelerini tesbit etmiş bulunmaktadır. İlânından sonra yürürlüğ" girecek olan tarifeye göre, birinci «:nıf berberlerde sakal tıraşı 150, saç 225, saç sakal 300; ikinci sınıflarda sakal tıraşı 125. saç 200, saç sakal 250, üçüncü sınıflarda ise sakal tıraşı 100, saç 175. saç sakal t'.nı.şı 225 kuruş olacaktır. ağlattu bazılarını da sevindirdi Dün saat 16.30 da Bakırköy Akıl Hastahanesi Verem pavyonunda çıkan \angın, bazı akıl hastalarına sevinçli bazılarına da üzüntülü dakikalar yaşatmıştır. Yangın saat 16.30 da bacadan çıkan bir kıvılcım yüzünden meydana gelmiş ve tahminen 100.000 liralık zarara sebep olmuştur. Hastaheneye yattıktan bu yana i!k defa yangın gören hastalardan bazıları yükselen alevleri görünce sevinç çığlıkları atraışlar, diğer bir kısım hastalar da arkadaşlannın alevler irinden kurtarılışını göz Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Tereciye tere satmak iste buna derier Bize tnrist eelbi için programlar yapan, yenilkler düşünen muhterem zevatı ya bu vazifelerinden affetmtii. yahut kendilerine Batı ve Batılı bakkında mntlaka ders vermcli. Işte yeni bir haher. Eylül ayının ortalarına doirıı tstanbnla çelecek Alman tnristleri Bclgrat ormanlanna d a jötürüleceklermiş. Bakın işe. n» akla ?elnjez hir yenilik, n e hafızalardan siIinraiyecek b i r baluş Tahu, bütün Almanya baştan aşafı ormanlarla kaphdır. Her Alman vatandaşı için orman en alışılmı;, en tabiî manzaradır. Kabilse onn çöllerc (meselâ sabık Konya ovasına) göndermeli ki yeni bir şey görmüş olsun, az çok alâkası uyansın! Turist temiz ve ucuz otel, temiz ve ÜCUZ lokanta, temiz ve DCUZ plâj ister. Bnnları temin edemeyip de hayatı ormanda geçen adama orman göstenneye kalkışmak (hem de ne orman!) düpedüz turistle eglenmek olur. Vazçeçin bu soğuk şakalardan, diyoruz. Irak jetlerıni düşürrn haıacılanmız Üstegmrn Hulusi ile Üsteğmen Celâl Sürmene Şenyurt hudut Kayseri'de 9 soygunjandarma ile çarpışan Maliye Bakanlığı teşkilâiına gönderdiği genelge cu, bir ciftliği basaile yeni sene büiçesinin hazırlıklarına başladı rak atese verdi 4 kaçakçı öldüriildü /enı sene Kayseri, 21 (Telefonla) Yahyah ılçesıne bağh Karakoy, dun gece 9 kişılik silâhlı eşkıyan.n bas Ir ı n i n ıi(r«rımte ıra <aclrı\a hnlrnHa kının. uğramış ve eşkiyâ bulrada a bulunan bir çiftlik evini atese ver miştir. Arkası Sa. 5; Sü. 3 te . • 1963 > ılı Bfitçesi 14 bölgesinde milyar lira olacafe Aytekin Ankara. 21 (CumhuriyetTeieks) 1963 mali yılı bütçesinin hazırlıklarına Maliye Bakanı Ferit Melen'in teşkilâta ve Bakanhklara gönderdiği bir genelge ile ba.;lanmıştır. Genelgede, kamu bütçelerinin ekor.ominin genel kalkınma j | (Bediı Mungan bid jj sayısı tesbit edilemiyen bir gsru (Bediı Mungan bildıyıs tesbit edilemiyen bir gsrup karşı j kaçakçı da çekilmek zorunda kal k n s a baha > son ' yılların dıkiarı mayın tarlasında parçalan ' "" " " bolgesınde ""• »" = Arkası Sa. 5, Sü. i de en büyük kaçakçılık olayı meydana çıkarılmı.ş ve yapılan müsademe sonunda 4 kaçakçı öldürülmüş, M gg r r dd i i nn M n n D ü Aydemir, Gümüşpalaya dün sert bir cevap verdi Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) mıç, basın mensuplarına daha evTalât Aydemir, bugün beraberin velce yazmış olduğu bir bülteni de Dündar Seyhan ve avukatı ol vermiştir. Basın mensupları ken Arkası S». 5, Sü. 2 de i duğu halde evinde bir toplantı yap A Hamidiyenin ktitiık defteri ve seref »aJonunda bulunan Rauf Orbay'ın resmi Maddi imkânsızlıklar yüzünden muhafazasına imkân görülemiyen Muaveneti Milîiye, Nusret, Gayreti Vataniye gibi, tarihi değeri büyük, bayrağımızı defalarca Akdeniz, Ege denizi ve Karadenizde dal galandıran harb gemilerimizle Birinci Cihan Harbınin seyrinı değiştiren Haraidıye kruvazörümüz birkaç gün önce, mendirek olarak kul ianıldığı Derinceden yedekte Seymendeki gemi mezarlığına getirilmiş ve hurdaya çıkma zamanını beklemeye başlamıştır. Bilindiği üzere, 1900 senesinde devrin paıiışa Arkası Sa. 5, Sü. 7 de sına oian tesirlerinden bahsedilmekte ve ayrıca bütçelerin «ekonomik tesirleri yönünden kalkınmayı destekleyici olmasına ve ma]î bakımdan denk olarak tanzimine» bilhassa dikkat çekilmektedir. Bütçenin ana gayesi, genelgede bu şekilde ifade edildikten sonra. devlet dairelerinin kendi bütçelerini hazırlamaları sırasında gözönüne alacakları esaslar hakkında şu hükümier vazedilmektedir: Arkası Sa. 5. Sü. 2 de 3 Tiirk çocuğu, beynelmilei müsabakada mükâfat aldılar Yeni Delhi, 21 (Hususi) Neticeleri ilân edilmjş bulunan 1961 senesi çocuklar arası müsabakada 3 Türk çocuğunun eseri mükâfa'.a lâyık görülmüştür. Müsabakada mükâfat alan ço Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Milyonlarca liraya malolan bir örnek köyü sakinleri terkettiler (Yazısım 5 inci sahifemizde bulacaksınız ) / \ İsnıet Kosar, dün Ceraevine sokulurken Necdet Elmas bir banka daha soyup yurl dışına kaçacakiı Polisin tahkikatı sonunda gangsterin firar plânı meydana çıktı, buna mukabil firara teşebbüs günü kullanılan ve emekli bir polise ait olduğu anlaşılan tabancanm cezaevine nasıl girdiği henüz öğrenilemedi Geıenlerde Sultanahmet Cezaejhyre de yıırt dışına kaçacağı anvinden firar etmek isterken yakaj laşılan Necdet Elmas'm yakın arlanan ve bir gardiyanı da taban ' kadaşı. bilindiği gibi dört gun <mca ile yaralıyan gansster Necdet ; ce Emnjyet Müdurlüğü nezarethaElma&'ın firar plânı dun arkadaşı nesinde. dilinin altında sakladığı ji sabıkalı yankesıci İsmet Koşar ta letle boynunu ve karnını kesip inrafmdan polisç açıklanmıçtır. Fı tihara teşebbüs etmiş ve bu suretrarının muvaffak olması haünde. 1e kenrtisıne tevdi oiunan sırrı ifyeniden soygun yapacağı ve bilâ' şa etmemek istemişti. O günden be ri Bakırköy Akıl Hastahanesinde te davi gören Koşar, dün Adliyeye sevkedilmiş, tevkif olunarak cezaevine gönderilmiştir. Ko.şar, cezaevi firarisi olarak bir müddetten ;beri aranmakta idi. 194(5 yılmdan berı devamlı surette yankesicilik yapan ve bu yüz Arkası Sa. 5, S". X 4* Amerika ve So\yetlçr tarafındsn nük)nı>r harcansn para 50.000.^00 insanı, 50 sene beslıyecek olçüde Gazeteler i taıalmdan terkedilen Zengeu ko^ünun acıklj baÜ YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog