Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Türkryenin en modern, en turistik oteli kenforhı Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hfirika manzara, Amerikan bar. restorant İSTANBLX AYAZPAŞA Tel: 49 51 20 12 İlâncılık 5384/10593 umhuriYet KCRL'CIJSU: rUXUS NADİ COGRA B. T A R D U/ ILKDK3UL H İ 0 A Y E T «GÜLEN İLKOKUL 45 TABIAT Milli Eğitim Şürasımn diftktji nazırlanmış ntmunelJ gö pderünpştir.l R E M Z I K İfr A V f r V I . "Üâpcılık 5586/1059? 39. yı) sayı 12> et6 Telgral ve mektup «dresı: Cumhunyet IstanbuJ fosts Kutustı; Istanbul No 246 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 »7 2k 42 »8 2* 4 i» Ü Sah 21 Ağustos 196Û Irak hududunda teeavüz kesildiği İçin devri uçuşları durduFuldu Dün bu mevzu ile ilgili olarak Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlıkİatı birer tebliğ yaymladılar Dün açdan İzmir Fuarının Basmahane kapısı iizerinde Fuara katıla» devletlerin bayrakları iic Ticaret Bakanı, ihracaiın yiizde 21 arttıpı söyledî Fuarı açış konuşmasında Ete, kalkmma konusunda 1963 yılı için gerekli 360 milyonluk dış yardımm 1962 yılmda alınacağını belirtti 31 inci izmir Enternasyonal Fuarı dün törenle açıldı kanhğından bildirilmiştir: stir: ^ 1 Irak uçaklannın Türk hava sahasına ötedenberi vuku bulan; ihlâl olayları 16 haziran 1962 tari^ hinden itibaren sık sık tekerrür etmeğe ba;lamış ve zaman zamani; Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Ankara, 20 (a.a.) Dışişleri Ba j =J11HII11111H1111111111111 Irak uçaklannın evvelki gün de köylerimize hiicum ettikleri asılsız a = Borzanî Irak ordusuna| karşı Rus yapısı uçaklar! kullanmaya başladı [ Bu uçakların Türk uçaklarındakilere benzi | yen işaretlerle işaretlenmiş bulunmalan şüp S hesi uyandı = Cizre, 20 (Diyarbakır büromuzun şefi Müeahit Beşer huduttan bildiriyor) Irak hükümet kuvvetleriyle Barzani âşiretlerinin en kesif mücadele sahası olan ve Türk sınırına sadece 12 kilometre mesafede bulunan Zaho kasabası üç gündenberi korkunç hava muharebelerine sahne olmaktadır. Bombardıman uçaklannm kasabada çıkardığı dehşet vericı yangınlar Mardinin Silopi ilçesine bağlı sınır köylerinden kolayhkla görülebilmektedir. Bu uçakların Molla Barzani'nin Sovyet Rusyadan gönderilen malzeme ve teknisyenlerie Zebarin kuzeyinde inşa ettir Arkası Sa. 3, S., 7 de ııııııııııııııııııııııııııu Ankara 20 (a.a.) Millî Savun| ma Bakanlığı Basın Irtibat Bütfosundan bildirilmiştir: Bazı gazeteletde Irak uçaklarııl tarafından topraklanmızın dün de:! bombalandıgı hakkında habefrler' intişar etmektedir. 19 agustos 1962 günu saat 7.00 ile Arkası Sa 5 siı ı de =iııııııııııııııtııııııııııııııııiMiııııııııııııııımııııııııııııııımiHiııııııııııın: Türkeş'in mektubu Yeni Delhi'de bulunan 14'lerden Alparslan Turkeş dün gazetemize gonderdıgi bir açıklama mektubunda, ArkMi Sa. 3, S., 1 de Ankara. 20 (CumrturiyetTeleks) YÜKSEK A5KERİ ŞÛRA TOPL.AND1 Vüksek AsKeri Şura, dün Ankarada toplanmış, 1111 sayü» As Bir gazetenin son günlerde yap kerlik Kanununun beşinci maddesinde değişiklik vapılmak suretiyle okuma yazma bilmiyen erlerin vjsman „„„,«! u u s u u «skerlik sürelerinin 2 ile 4 ay uzatılması teklıfini kabul etmiştir. Resimde; çalışmalarına bugün devam ^ r k a s ı ' s a . ^ ' s ü ! Z de I «deeek Yüksek Askerî Şura âzaları ve Sancar; dünkü toplantıdan önee görülmektedirler. Köksaİ hesap verdi İzmir, 20 (Telefonla) 31 inci İzmir Fuarı. bugün saat 18 de Tıcaret Bakanı Muhlis Ete'nin bır konuşması ile açılmıştır. Enternasyonal fuarlann millctler arasında kurduğu ekonomik ve kültür bağlaıınırı önemine işaıet. eden ve bu yıl Fuara katılan 27 yabancı memlekcte, ilgileri sebebiyle. te.şekkürde bulunan Muhlis Ete. daha sonra pıyasanın durumuna temasla konuşmasına şöyle devam etmiştir : «Geçen bir yıl zarfında siyasi hayatımızda vukua gelen en önemlı hâdise şüphesiz genel seçimlerın vapılmış ve memls'ketimmn özle Arkası Sa. 3 Sü. 6 da Dün Eminsu Derneği tarafından Saraçhanebaşında tertip edilen mitinıe katüanlar Karadenizi Kuzey Denizlne Feyzioğlu «Bu memlekeli asla bağlıyacak bir su yolu açılıyor 1,500 tonilâtoya kadar teknelerin çidip gelişine ıtıiisait olacak, Avrupayı birbaştan diğerine katedecek 2,040 millik su yolu, Ren ile Tuna nehirlerinin Batı Almanvada bir kanalla birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilecek Bonn 20 (Hususi) Ren ile Tuna r.ehirlerini birlçştirmek suretiyle Avrupayı bir baştan diğerine katedecek ve Karadeniz ile Kuzey Denizini birbirine bağlıyacak su yolunun açılması gerçekleşmektedir. Projenin Ren'in kolu Main Nehrinin genişletilip derinleştirilmek su retiyle meydana getirilen 180 millik '. 1 mil 1,609.3 metredir) kısmı. önüdüzdeki ay Batı Almanyanın Bamberg şehrinde yapılacak bir törenle faaliyete geçecektir. Aschaffenburg Bamberg kanalı üzerin Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Eminsu mitingi yapıldı Istanbul Eminsu Derneğı Mensup ları, emeklıye sevkedilijlerinin ıkinci yıldönümü tnünasebetiyle dün saat 17.30 da Saraçhanebaşında bir miting tertiplemişlerdir. Fa kat elektrik cereyanındaki voltaj düşüklüğü ve getirilen ampilifika Arkası Sa. S, Sü. 3 te • • » enf lâsyona düşürmiy eceğiz»dedi < CuhuriyetTeleks) Bugün kendisiyle konuşan bır muhabirımize üaş. bakan YardımFeyzioğlu ci3i Turan Feyzioğlu, «Bu memleketi asla »nflâsyo na düşürmiyeceğiz. İktisadi düzen bozulduktan sonra Milli Korunma Ksnununu çıkardık. Her esnafın arkasına zabıta memuru takmak tedbir değildir ve takılamaz. Karaborsa ancak istikrarla halledilır» dedıkten sonra, fiJatların artmıyacağ'.na temasla Arkası Sa. 5. Sü. 1 de yecegını Ankara 2» Başbakan yardımcısı fİYatlann arhşına meydan verilmi karaborsanın istikrarla önleneceğini belirtii Bazı ithal maddelerinin teminatları arttırıldı Ankara 20 (Cumhuriyet Teleks) Bazı ithal maddelerini getirmek için taleplerin Arkası Sa. 3 Sfi. 6 da İskenderunda bir trafîk kazasında 5 kişi öldii, 28 kişi yaralandı Ren ve Tuna nehirleri ve Batı Altnanyadaki kanal açraa faaliyetini jösterir harita Iskenderun, 20 (Telefonla) Bugun saat 18 de ilçemıze 10 kilometre mesafede Mersin Çayı mevkiinde feci bir trafik kazası daha oi Arkası Sa. 5. Sü. S lr • Ne ümil kesici Inkılâp gemisİBİn aldığı yara Mektep kitaplarının posta nakliye ücretleri kilo başına 20 kuruştan 100 kuruşa çıkarıldı. Bu demektir ki kitapeı aradaki farkı kitap fiyatlarına zam edecek re bu sonunda balkın kesesinden çıkacaktır. Bir taraftan mahut zam vapıladursun, diğer taraftan hususî nakliyeciler, 45 tonluk partiler halinde olursa. kitapları kilosu 6 kuruştan taşıyacakları nı söylemektedirler. Hem halk okusun. çocufunu okutsun, okumayazma bilenlerin nisbeti bngünkü korkunç seviveden kurtnlsun istiyoruz. hem de mektep kitapları nakliyesine 3 misli birdcn zam yapıyoruz. Tekerleklerinden ikisi ileriye. ikisi $eriye dönen bir arabanın yerinde saymıyacağı iddiasına, eğer mizahî maksatla söylenmiyorsa. mutlaka deli saçması denir. Biz de bu keşmekeş içinde ilelebet verimizde saymaya mahkiımuz. llemen Allah halimize acısın! Okuyucularımızdan mühim bir rica Aldığımız şikâyet raektupIannda gazetemizin bazı şehirlerde 25 yerine 30 kuruş fiatla satıldığı, yine bazı şehirlere diğer gazetelerden daha geç gittiği bilditilmektedir. Cumhuriyetin yakın, uzak her memleket köşesinde fiatı 25 kuruştur. Yine gazetemiz îstanbuldan her yere diğer gazetelerle aynı zamanda vatmak üzere sevkedihnektedir Bunun dışında bir durum, bizim tahkik ve takip ile derhal düzeltmemizi icap ettiren bir aksaklığın vücuduna işaret sayılmahdır. «Cumhuriyet» e bağlılıklarından şüphe etmediğimiz okuyucularımızdan böyle vazi vetlerde hâdiseyi bize derhal mektupla bildirmelerini rica ederiz. Ancak bu takdirdedir ki sikâyet konusu ak.«aklığın en kısa zamanda eiderilmesi mümkün olacaktır. bır gorunuş! • • • • • • • • • Şehir Hatlarının 2 yeni vapuru dün Kadıköy Koyunda çarpıştı Ağır hasara uğrıyan «Inkılâp» ta 4 de yaralı var Şehir Hatları İşletmesinin Ingil Koyunda çarpışmışlardır. Çarpıştereden yeni aldığı yolcu vapurla ma sonunda «Inkılâp» arka tarafın Trabzon milletvekili Nazmi Ökten rından «Inkılâp» ile «Ihsan Kal dan hasara uğramış ve seferden a Arkası Sa. 3, S., 7 de maz» dün saat 13.20 de Kadıköy Milletvekili Nazmi Ökten. İzmirde Gümüşpalayı alkışlarken içinde 1.300 lira bulunan cüzdanını çarptırdı . . • . * Ankara 20 (a.a.) Ticaret Ba< milyon lira tutannda olan ithalâi İzmir. 20 < Telefonla i A.P. nin kanlığmın oDğu Almanya'dan it' i ( . , n O dalar Bırh»ı bir talimat ha .îün Izmirde yaptıgı tl Kongresi es.halat vapılmasını kararlast.rması, ., , i i r e s l ;«, ,,„„. i!hi(1;.lln n.tsıntia yankesicılerin hayli faali. | üzerine. Odalar Bırlıgınde bununln ilgili çahşmalar sona ermiştiı. 100 i ran 1963olarak tesbit edılmıştir. yet gö.stpr'ü'.İPii an!a~'İTiaktadır. ," ' Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Almanyadan 100 liralık ithalât yapılacak A.P. Kongresinde milyon yankesicilik .^ KtBADA.N KAÇANLAR Sakalh Basbakan Castro'nun Küba'sından kaçavak Amerika'ya iltica edenlerin sayıs; artmaya başiamış1ır. Son o'arak Küba'dan deniz yolu ile gizlice kaçaıak Florida'ya gelen 6 mültecınin dramatik hikâyesi günün konusu haline gelmiştır. Mülteciler Küba'dan Florida'ya kadar sandalla on gunde gelmişlerdir. Resimde, bu mültecılerden biri, aç ve susuz kürek çektıkten sonra, Florida Sahii Devriyeleri tarafından bitap halde kurtarılırken sorülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog