Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

| imtihana itirazı Ege Bölgesi öğretmenleri j diin bildiri yayınladılor | Iznur, 19 (Telefonla) Ege Bol«e»i Koy Öğretmenlen Derneğının bugünku genel kurul toplantuında; cğretmenlen komumstlıkle ıtham ettığı ıddja olunan Senator bakkında takıbat yapılmaması, şıddeth tenkıdlere yol «çmıştır. Toplantt sonunda bır bıldırı yayınlanmif ve Turk oğretmenlermin Ataturk'un ızinde oldukları ve mküâpların bekçiUğuu. yaptıkları kaydedılnuıtır . i ; : \ : \ : haklı bulundu Şehnmız Mıllî Egıtım Mudurluğune yaz devresı bıtırme ımtıhan «onuçları ıçın yapılan ıtırazların •ayısı 92 yı bulmuş ve buniardan 37 ıının geçroeye hak kazanacak kadar torulan cevaplandırmış oldukları anlaşılarak aldıkları notlar duzeltılmıştır Mılli Eğıtım Mudurluğu, ımtıhan gonuçlarına yapılan ıtırazları muhtehf okul ogretmenlerınden kurduğu komıs>onlarla 2 partıde olmak uzere ınceletmıştır MUU Eğıtım Mudurluğunde ımtıhan sonuçlarım tetkıkle gorevlı komısyonlar bırtncı partıde ıtıraz eden "İ0 oğrencıden 27 sının, ıkıncl partıde 22 oğ rencıden 10 unun geçer not alabı leceklerıne karar vermıstır Mılıı Efttırn Mudurluğu komısvonların aldıkları kararlan bugunden itıba ren ıtırazların geldıgı orta oğretım dekı okul mudurluklenne bıldıre cektır Bu durum ımtıhan sonuçlarıra okul mudurlugunden sonra ıkıncı defa olarak Mıüı Egıtım Mudurlu gune bas\uran ogrencılerden %uzde 39 V sınln ıtırazlarında haklı olduğu gerçeğinı orta\a koMnakta dır Gümüşpala'ya göre siyasî afh istiyenler 30 milyon Bas.sri.ti I meı Raporda BeSer>. »Adalet Partısını jetlerm gurultusuyle yıldıracağını tahmın etmek gafletine tapUnan duşunce» tâbırı harareth tezahurlere ve alkıslara yol açmıştır Demırdağ Ayta», Gedlk ve Afiaoğ» lu fiibı bazı mıifrıt A P «enator \e mılletveklllerınin deleee'ere takdiml de keza tezahurata »ebep olmuf, mutedülerden l.met Sezlle Nıhat Kurşatın sahneye çıB ın kışlarında l»e bazı delegeler kendılerını yuhalamışlardır. Gi.mü*p»U*>» B»»« atfı iıtıyenler 3» milyen Bahkestr, 19 (Telefonla) Bu «abah Emek sınemasında başlıyan A P ıl kongresınde başlıea konu olarak sı>aM af eie ahnmış ve bır konuşma yapan Gumuşpala «Affı 30 milyon ıstıvor» demıştır. Ertuğ ıul Akça ıse konusmasinda «Bıze gerıcı dı>enler komunısttır MılU ıradenın uzına, namusuna goz dı kenlerın gozlerını kor edeceğız» demıştır Katoliklerin ikinci hac i töreni dün Efes'te | yapıldı = Izmır 19 (Telefonla) Katohklerın ıkıncı hac torent bu sabah Selçuktakı Meryem Ana ıkametgahında japılmıstır Egedekl butun Katolıklsnp ıştı rak ettıklerı torene bu maksatla memlekeVimıze gelmi* bulunan çok sa\ıda jabancı tunst de katılmıştır. Toreni mütaakıp şıfalı sud*n ıçilmls ve mukaddes suya batır'lmı» ekmek \pnılmı«tır 5 S ~ ~ S E ~ ^ S S 5 mağazasınm hakiki mevsim sonu satışı Bir Batı Alman uçağı, komünistler tarafından mec burî inişe zorlandı Bastaratı 1 Incı sahıtede nında vu.u bulmustur Kuzey Al man>ada adı pçıklanmııan bır Uhse mecburi ınış \apan uçağıı. I ılotunun jaralanmadığı bıldırılmektedır Batı Alman\a Savunrna BaKanlıâı tecavuze ugrıjan uçağın Pogu Almanja sınınnı a'tığını fakat derhal ıkaz edlldığınd»n gerıje donmek uzere bulundugunu açıklam stır Öte \andan Batı Beılın polis makamlarmdan oğrenıldiğine gore Berlın'ın lııgıhz kesıminde Sovvet anı'ındakı nobetçıİTi degıstırmek uzere «Charlıe» kontrol noktasmdan geçen bır Sov\et askerl otobu^unü Batı Alman halkı tasa tutmustur Otobusun camı kırılmıs fakat \aralanan olmamıstır Bu arada dun sınır kesıminde tra iık bır olay cerevan etmıstır Do& J Berlin'den Batıya geçmıye çalıçan bır genç, Doğu Berlın polisı taıafından tam duvarın uzerınde sırtndan vurulmustur Kursun isabet ettıkten sonra bır saat sure ıle can çekısen genc, komünistlerin gozü onünde debelenarek f>lmü«.tur Getıcın kan kaibmdan olduğu ve ?am«nında mudahaled* bulunuldu|u takdtlde kurtarılmagının mumkun niduğu bıklmlmıstır Batı Berlınlıler bu gun de «l'tanç Dnvarı» nın önünde numavlş >aptılar Berün 19 (AP) Batı Berlınlıler bu gun de hurriyete kavuşmava çalısırken duvarın uzerınde DoRU Bcrhnlı muhafızlar tarafından vurulan Alman geneının vurulduğu yerde numayısler \ apmışlardır, Polısjn bıldırdığıne gore 300 klşılık bır grup du\ ann obur tarafındakı muhafızlara uzun muddet «Kaatıller kaatlller» dıye bağır« mıstır Polıs tarafından dagıtılan numa\i^çıler ojleie doğru tekrat toplanarak numayislere devam etmı?lerdır Baflaratı ı ıncı safıılvae Burdur 19 (Telefonla) Ağ jE seçılmıstır lasun ılçesının Yazır koyunden = , Sıdney Ümversıtesınde oğrencı Husejın Yılmaz \e Mehmet E , olan Tonya Verstok, Ingüızce \e Sahın adlı ıkı şahıs aynı kov E i Rusça bılmektedır Dunja Guzeh den A S adında 13 yaslannda E iun\anı\le bırllkte mukafat olarak bır kızı zorla dağa kaçırmışlar 10 000 dolar \e çesıtlı mucevherler dır E almıştır Dutı gecekı seçımde deıece alan Zorbalar aranmaktadır S dığer gyzeller şunlardır ııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııİT 2 Arjantmll Marıa Vıctono Bueno, 3 Panamah Ana Cecelıa Marurı 4 Holandalı Rmo Ledders, 5 Bırlejık Amerıka guzeh Caroh n Jo\ner Bılındıgı gıbı «Turk Guzeli» Gu len Samuray dereeeye gıremejıp elenmıstı 13 yaşındaki kızı dağa | kaldırdı = Avuslralya güzeli, ŞİMDİYE KADAR EŞi GÖRÜLMEMİŞ BİR RAĞBETLE devaın ediyor!... }l Eminsu Genel İdare Kurulu bir iebliğ yaYmladı SADECE 3 GÜNUNÜZ KALDI. ACELE EDİNİZ Sermayesine satışlar Çarşamba akşamı sona eriyor. Perşembe sabahından ıtibaren butun çeşıtler gene eskisi gıbi normal fıatına satılacaktır. VÂKKO Mağazasınm açılışından bugune, ancak 4 ay gıbı kısa bir zaman geçmiş olduğundan, mevcut mallarımızın her parçası, moda bakımından el'an bır yenilıktir. VÂKKO Yenılıklerının zengin çeşitleri, henüz tamamen tukenmedi. Önumuzdeki şu çok kısa zamandan ıstifade edıniz. ihtiyacınızı en modern yoldan en ucuz şekılde, VAKKO'da tamamlayınız. Ankara 19 (Cumhun^et Teleks) Eminsu Genel İdare Kurulu mensuplarının emekltye »evklerımn 2 jıldonumu munasebetıjle bır bıldı rı jajınlamıstır Bıldırıde, >»nıden oıduya donmek tçın \apacakUrı ça banın hıçbır zaman zavıflamıj jcagı, davanın içyüzunun vatan sathına dagılmak »uretıyle milletm her ferdine anlatılacağı belırtllmektedır. Radar ve telsizli trafik ekiplerinin faaliyeti müspet neticeler veriyor Karavolları Umum Mudurluju son gunlerde busbtıtun artan trafık kazalannı onliyebilmek ıçm memleketımızde ilk defa olarak radar ve telsizle mucehhez ekıpler tejkıl ederek trafik polisı ıle muştereken çahşma\a başlamışt'r Kara\ollan Trafik aıuhendi'i Demiray Gongor'un dun bıze \erdığı bılgıye göre, 15 gun once bılhasta, tstanbul • Ankar» asfaltı uzerınde faalıyete geçen ekıpler. gece \e gunduz olmak uzere 2 pos ta halınde çalı^maktadır Başlangıçta fazla surat yuzunden gunde ortalama 75 eeza zaptı kesıhrken rakam sımdı 25 e k.adar duşmuştur Yolun muhtelıf \erlennde giılenen ekıpler, fazla iurat yt p»n vasıtalan radarla tesbıt ederek renk vev plakasını telsız >le bır ilerdeki ekıpe bıldırmektedir. îlerdekl ekıp tarafından durdurulan vasıtaya, trafık kanunu gereğınce, ceza zaptı kesıleceğı bildırıl mektedir Eğer ıtıraı edenler olursa haklarında rapor veren bır on cekı ekipe, durum telsızle bıldırılerek suratının ne olduğu »orulmakta ve ıtıraz edene IUÇU kulağıvle duyurulrnaktadır Dun Yarımcada bulunduğumuz ve Izmıt trafik ekıpının de katıldığı kontrollarda, trafik kaldelerıne rıajet etmıjen ve fazla iurat \apan bır çok vasıta radarlı ve telsizlı ekıpm raporu uzerıne durdurulmuş ve hakkmda ceza zaptı kesllmıetır Radarlı ve telsizli ekıplerın faalı>etl savesınde kazaların azalacağını sovlnen Güngor, bu jeklldekı çalıımaların yavaş yavaş Anadolunun dığer verlenne de gotutuleceğlnı ve bu arada, her gun bır kaç kaza olduğu ıçın (ölum yolu) adı verilen tstanbul » Ankara asfaltının kotu şohretınden kurtulacağını ıfade etmıjtır. VAKKO Mağazasımn, Bırıneı Kalında 1 VAKKO Eşarplarının Yazlık Kreasyonları, lkmcı Katında İPEKLİ VE PAMUKLU*VAKKOfEMPRIMELERİ, Üçuncu Katında Atatürk'ün, Yalova'ya gellşinin yıldönümü Baştarafı 1 incı «ahıfede £skı MBK uyelerınden ve tabıt tenatorlerden Mucıp Attklı ıle Emanullah Çelebının, C H P., Y T P milletvekillerinin, unıverıı teyl temsılen Prof Mehmet O!uçun hazır bujunduğu torende ılk konu»mayı httnbul Vallsi Nhazi Akı yapmıstır • \tatürk adı Turjı mılletınm ıkıncı adı olmuştur Bu ad bızı bır bayrak altında bır araja getırıp a> nı amaca \ onelte. cek bır guçtedır. Elele vererek Atiturk adı etrafınd» toplanıp ıyı yannlara mutlaka ulaşacağız > demlştır. Daha «onra çaır Behçet Kemal Çvğlar fiirlerle sualu h«\eeanlı bir konuçma yapmış ve «Ya Atatürk yolunda gideceğız ya da oleceğiz. Ya Ataturk'un etrafında toplanacağız, >a da okkı nın altına gıdeceğiz» demıjtır Konuşmaları takıben kara ve denlz kuvvetlenmızı temsıl eden bbluklerln geçlslerı halkın tezahuratına sebep olmuş hava kuvvetlerlne ait jetlerin Yalova uzerlndekı uçuşlan zevk ve he>ecanla takıp edllmı;tir Geçıt torenınden sonra Baltacı çıftlığındekl Ataturk Muzesı Millet Çıftlığindekl Ataturk koskü, Ataturk ılkokulunda duzenlenen Ataturk kıtap ve fotoğraf sergısı gezllmış ve şenlıklenn ıkıncı kısım programına başlgnmıştır. YÜNLÜ VE PAMUKLU KADIN KUMAŞLARI, ' Dordüncü Katında Erkek Kumaşlan ve Hazır Erkek Giyim Eşyası, Beşıncı Katında KADIN ve KIZ ÇOCUK İÇİN KONFEKSİYON... SERMAYESİNE SATILIYOR MÜHİM NOT: (Beyoğlu) Butıin sene boyunca çok müsail liatlarla alış veriş yapmamzı mürnkun kılan, zemin kattaki >arı fiatına kadar satılan fabrikamızın defolu mallarını görmeyî ihmal etmeyiniz. Bir genç, motorlu tren altında kaldı Kumkapı sahıllennde, denızde \uzdukten sonra evıne gıtmekte olan Sadettın Sandaş adında bır genç, Cıncı Mejdanı cıvannda demırjolu hattını geçerken, elektrıklı trenın altında kalarak parçalanmıştır Dalgınlıgı ^uzunden olen gencın cesedı, muhafaza altına alınmıstır Öte vandan, saat 18 30 da vukubulan bu tren kazası juzunden, bır sure Sırkecl Halkah arasında ışlıyen banlno trenlerının leferlen aksamıs ancak pohs tahkıkatı bıtınldıkten sonra normal se£erler japılabılmistır Gürsel, Köseoğlu ile Baştarafı 1 ıncı aahlfede şanın sıhhatını merak edıyorduk Kendısını çok ıvı bulduk ve bundan da memnun kaldık» demiştır Dığer taraftan oğrendlğımıze gore, b;r turedenben sehnmızde bulunan 14 lerden Koseoglu ve Erkanlı 10 gun sonra vazifelerı ba şına doneceklerdır. Adamlarına bır <;ey sojhjeceğı zaman hepsını ode\lerı>le adlandırmaktan hoslamrdı Serranın sesını ınceltıp >engesını taklıt edışmı de hatırlıjorum < Oğlum rıca ederım gou\er nante'ı çaguır tnısınız'' Yusuf efendı lutfen garsonlara haber \erır mısmız0 Nafıa hanım metrdotele 7 so\ler mısmız » Kendını unutup Fransızca, Ingılızce emırler \erdıgı de olurdu Hepsl anlar gorunu\ orlardı hanım larının dedığını Halbukı yalnız Yusuf efendı hırkaç kelıme Fransızca bılıyordu Pek bağlı gorunur lerdı Nermın hanıma Gulusleri donu\enrdı,o ıçerı gırer gırmez îsteğmı gjzunden sezmek ıçın çırpınırlardı « Ojle bah^ıs \eıır kıf» derdı Serra Eskıden hepsıne çok baskı >aptıgını, hastalılındanberı ısı ge' şettıgını anlatırdı Gı\ımı ıle de eglenırdı j engebinin Modası geçmı= bulurdu onu «Bızım beazh kadın1» derdı O ınce ıpeklerın, şıfonların za\aılının kotu alı^kanhgının jzlennı. >ara, ıgr.e jerlenm ortmeje jaradıgını bılmezdım o zamanlar Çok kıtap okurdu kermm hanım « Polıs romanı ^ etıstıremıyorum ora, butun arkada^laıımm kıtaplıklannı \agma ettım1 • dı>e •sızlanırdı Seıra Ben m raa^aların uzerınde «urda burda gorduklen ır.ın çogu ıse namlı %abancı jazarların kıtaplarnd} hep Agaıjlaun al tında, golgede uzun ıskemlesıne yaslanıp bol ıpe* eıbıselerının etek ierını toplajarak bırdenbıre Baudelaıre den, Vprlaıne den «urler okuma\a baslardı Nermın Hanım « Cıhangınn çıragı' derdı, Ser 1 ra Gosterıs hepsı Gızlıden ^rsen lupen okur hala, hem de Turkçesmden sen benı dınle'» Onun so\ledıklerivle gorduklerım arasmdakl uçurum şaîirtıcıydı Hâli da Serra'nın benlmle eğlenmek ıçın bır çok şejlert uydurnıus olmasından kuskuda\dım Çalışma odasındakı kıtaphgı sonradan karıştırdığım zaman kitapların arasındakı ujgunsuzluk garıbıtne gıtmı^tı bıraz Gene de orada gorduklerım Nermın Hanımın okumasa bıle kıtap sevdıgını açıkh\ ordu pek guzel Fıldışl rengı den kaplar ıçmde Balzac lar, Marcel Proust lar, bırbırıne karısmış sanat dergılerı, sa\ısı tukenmış, bulunmaz kıtaplar neler vardı o 1 raflarda O guzel şejlerı «e\ en bır el araçtırıp topla's abılırdı ancak 1 «Cıhangır » dı>ordu Serra Te\ ze oglunun sanattan, kıtaptan, şıırden anlaMMiıı cın>;el sapıklığına verdıgını de saklamazdı Nermın Hanım guzel jeail goz1 lerınde «\alan » dnen, sızlanan bır tasa\la baknor uzaktan bana Sesını du\ar gıbı olu\orum « Ben eskıden bo\le değıldım cıcım1 Ne kadar okudum bılsenız1 Kâzımın kutuphaneslnde ne varsa hepsını elımle seçerek alıp getnmı«ımdır Avrupadan Ama ^ımdl, şımdı ne%ın ze\kı kaldı kı'» Kazım Isığın kıtaplığında o gu< zelım kıtapların arasına Giki";ıp kalmıs bır suru eskı polıs romjnîarı, tarıh kıtapları, kadın rmtalıklar'ndan hatta cm^el konulardan soz eden baska şejler de wrdı Hatta açık saçık albumler bı'e Karışıklık şasırtıcıjdı gerçekten Bır tarafta (Marıage parfaı*) bır tarafta kıpkırmm derı kapaftııı ıç nde ozel saMİı guzelım bır Stendha!1 Bır tarafta Gıde, bır tarafta suru suru sıvah maskell \ıpranınts kotu Amenkan dedektıflen' Za\allı Nermın Hanımın nasıl bır kafa du%gu karışıklığı lçınde bocaladıgını gosterıs sevda bu\ukluK ugruna nelerle çarpıstığını dusundukçe daha çok acıjorum şımdı Denız kenarında Serra'nın KSz;m Işıgın yanında, sonbahariıı ı'ık guneşl altında tasasızca gevezelık edisımııı hatırlıyorum. Kırgın, umutsuz sevdığım adamı sejredıvordum Kendımı unutuyordum onun sarı gozlermde. Serra, sevdamuı açıklamak, sırrımıza ortak olmak ıster gıbı kahkahalarla guluvordu sebepsız Oaha evvel neler konustuk, Cıhangırm sozu neden açıldı bılmıvorum îkısı bırden saldırdılar oğlana Kazım Işık, umursamadan açılıyordu « Is verdım, yanıma aldım, karşımda masaj a oturttum' Gorsun, oğrensın adam olıun dıje 1 Hınzır gıbı akıllı, gel gor kı ıçı bozuk herıfın Tenbelll'» Rıhtımda bır asagı bır jukarı juruyor, zaman zaman onumuzdp durup öfkelı anlatıyordu Yalarcı bır ılgıyle yana egaıgı guzel başını, ağabejısının adımlarını 17'nen guıel kara goılenm gorur gıbuıtn Serra'nın Denıze gırmekten %az geçmıs, rıhtımın kenarında bacaklarını ıu> a »allamıs oturuvordu Bana bakıyor, ıçını çekivor, 'asalı bır gulu'le söylenıvordu %avasçı « Yakında aıleve gırecegını büdıfi için Kizım ağabev »ımdiden kırlı çamasırlarımızı senın gozlerının onune serıjor kızıjn'» Sesını alçaltıp fısıldıvordu « Yıne de bılmedığm oj ıe şevler var kı1» Cıhangırın kotuluğu bu kadar onemh mı 1 dıje sorujordum Kendı kendıme Olmnacak, çocukca hallerle duşunmordum gıtmek elele onunla beraber Vılla Isık tan kaçmak, her şe\e >enıden başlamak Kazım Işık konu>u genellestırmıs, baska şejler anlatıjordu Bu>uk sozler sırabjordu pespe^e Tenbeldık mılletçe gençıık çalısmak ı«temı\ordu Hep palavrasında>dık ışın Kardeşıyle beraber butun onun kuşağındakılerı jere vuru\or, daha otelere gıdıp geçmışımızle alay edıyordu. Goçebe Beşiktaş, H.Tepe'yi 4 2 yendi Ankara, 19 (Telelonla) Bu gece burada >apılan antrenman maçında Besıktas, Hıcettepe'jı 42 yçnmıstır llk devrejı S;jah Bejazlılar 40 galıp bıtırmıslerdır 1 bir mıllet oldu|umufu toyluyerdu hatU kardeşıne kızıp gorumluluğa Ona g6r« i|de ol»un, fıkir alanm toplumun uıenne j ıkıvanyordu da oUun çöztılUp dalılmamız bu Ne olur»a ol»un, kım olurta olsun juzdendı. Batıylt boy Blçuşemez yureksızm bırıydı aslmda. Kendını dlk bu Yuzlerce yıl bekleraemu beyenmjsti ustelık Kerkunç bır gortktı bunun İçin. Alav edıyordu adamdı. Ve ben onu fevıyorum! aeı acı: Türk ulutunu bolum bolüm Değışır mi benımle? dıye loruyoralıp başka dıyarlara gondermek dum kendı kendıme budalaca. Toten, bır zaman batı torenlerını, bı huroun kotu olmadığına, ınsan sevlımını, çahşkanlığını gosterlp, oğ gismin umulmadık gucune nasıl retıp gerı getırmekten soz edı> or ınandırmah onu' Nasıl korunmalı du. Şaşkın bakışlanmı neden son bujusunden, tuzağma dusmekten'. ra gordu. Sevdlgım adam bu rau, Husnu beve tutunuyordum «Inbo^le m ı ' dıve, bakıvordum ona } san doğuştan kotu olmaz Maeıde Kendımı çekıp almam, »ozlennın hanım kızım, dun\amn adaletsızsaçmalığmı, butün insanlan Cıhan hğldır, kotu kurulusudur tohumu gırle olçemneceğini bağırmam, o bozup çuruten » Benden \ashjdı, radan kaçıp gıtmem gerekmez mıv baska bır ku^aktandı Hu^nu bev d r Neje vurduğunu anlamış gıbi Gere de bov'e dusunebılıjordu, gevsıjen yuzunu, jumuşayan sarı gene de umutunu \etırmemıstı Of gozlerını hatırhjorum Gulumsujordu tatlı tatlı, Bızım gıbüerın, keh, çaresiz konusuıotdum olmnacak utopva'lar ıçınde \asadığımızı, ergeç oburlerının janında kavnavıp ufalacağımızı eklıı ordu sozlenne hemen Umutsuzluğu oldurucujdu. Serra da ondan yana\dı AgabeMsını ajırıp, oburlerını ko cası da beraber jere \urujor, tanıdıkları, bıldıklerı arasında akıllı, bılgıç kafası batılı ınsan arajıp bulamı\ordu bır turlu Nermın Hanım jukarıda, hasta, umutsuz, çırpınıp bocala\a dursun bız bunları konuşuyorduk rıhtımda Içım çokujordu \a\astan Derınden derıne garıp bir çurume dujuyordum kerdımde Ba^kaları Ue de bojle konuştugumu, tartıjtıgımı dusunu%ordum Onlar kendı \asıtarımdı hıç olmazaa Onlar gelecege kusku ile bakacak olsalar bıle umutlarmı * etırmemıslerdı butun butun Asagılık dujgu^unun bu turlusune dusmemıslerdı Sukur olsun' dnordum ıçımden Hem sonra Husnu Bey gıbıler de vardı însan kalma\a çabala\ anlar, jakınını se\enler, jjüık ıçın, el vermek ıçın jajıyanlar! Halbukı bu adam en kuçuk bahanelerle, • t'UMHHKTYET» m Edebi TefriU«s« 77 Gecenın Ucundahı IŞIK Yazao; İtizar Dunku gazeteminn tertıbi sırasında dordüncü gabıfemizdeki «Günabkârlar Sendikası» te*rıkamızla, besıneı sahlfemndeki «Geeenın Ucundakı Isık» tefrikamızın teknelere kenusnnd» karışıklık olmnstar. Uıizeltir, bıze çok üzuntu veren hatamızdan dola\ı oıur dılerız. Çok eglendık' Bu gece de buzılerde bır partı var Senı de çağırdı, butun buradakılen • Vukarda kumlarda avak »eslerı \aklası>ordu Daha uzaktan sesını duvujordum Kazım Isığın: • Kızlar, kızlar ne \apı\orsu nu? orada bakalım1 » Parmakhklara \aslanmış mutlu tasasız guluyordu « Maeıde sarhos olmus, kus1 muş Yuzune bak«anıza, halı beı bat' » Ikısı de guluyorlaıdı tkısl de tasasız, sevınçh Yenıden başlama ja ıçme%e sevısmeve hazırdılar Kazım Isıgın utulu keten gomlegı ne ozenle taranmıs kumral gaçla rına, dl^lerının arasına sıkıştırdıgı kuçuk kahverengı slganna vuzun de çulen gençhge ıştaha bakıvor dum Kendl «avruklujumdan t» samdan umutsuzlugumdan utanı yordum Serra alay edıyordu açıkça « Ahmedın nışanhsı bu sabah 1 pek somurtkan ağbey Bıraz daha gecıksek kendınl denızde boğacaksoyluvor oyle Maeıde'» « Sahıden o kadar fena mıjım ağbey1» « Ne kadar olduğunu bılmem ama, sana da ıyi denmez heıhalde kızım! > « Meseîâ lizın kadar fena mıjım ağoey7» Serra saçlarını arkava atmıs kuçuk kırmızı ağzı ıstahla açık guıujordu, bem gostenyordu. « Bakın Macıdeje, nasıl alay ed.\or benımle1 Bu kız akıllı1 Sus| masını, dınlemegını, kendını »akla. masmı bilnor 1 Bır de avukatlar ıçın çenesı dusuk derler'» Seyredıyordum onlan Tasasızlıkları olduruyordu benı Yalnız kendılen ıçın jaşadıklarını duşunujordum Kıskançlığa benzer garıp duvgular karıstımordu \ureğımı Kâzıra Isığın, tevze kızının gur, sı\ah saçlarına uzanan ehne bakıyordum O eh Serranm saçlarının arasından kapıp almak, parrnaklannı bır bır opmek, goğsumde saklamak gelıjordu ıçımden Kendımden ısteklerımden utanı yordum Ondan geçmek lçın çırpı nırken ona busbutun yakalannor dum Serraya, Nerroın hsnıma bu tun ınsanlara hatta dunyava olan tleım hep bu sevdanın ateçlnden geçıp gelıyordu Bır verde durup duşunmek, guneş ışığında ojnasan toz parçaları gıbı ıçımde kıvıl kıvıl kımıldıyan duvguları tutup yakalaraak iıtnordum Duracak vakıt \oktu Se\danm delı gozlerı jle bakıjordum dun\a\a Simdı u?aktan geçmışı ızler, olanları hatırlarken gerçeğı daha ı\ı gorujorum Bıitun o ınsanların hıkâvemde bırer fıgurandan baska rollerı olma dığını anlıjorum Kazım Işıga du>duğum se\ danın ınıslerı, çıkısları sırasınca onlara sakın veja uzaktım Serra bıle agabev sının j abancı dunyaıına girip yerlesebılinek ıçın bır araçtan baska bır sev degıldı benım ıçın Kımselere bağlanmı \an Serranm benımle uziasmasina .gelnce, Nermın hanım bunun sebebinı nazikçe açıklamıstı bır gun « Bızım Serra sızı sosjeteve lan^e etme\e uğrasıvor cıcım Bo>le seyleri de çok ivi baiarır Ahmet Amenkadan geldıgınde >enı dostlarınızın »rasında BUI çok degıtmıs bulacak muhakkak » Bu sozlerı aovlerken hafıften gulu\or Yusuf efendının beyaz eldıvenlı elınde, onune dogru uzanan gumuş tabakadan ınce suslu kagıtların arasından, ızgara pılıcını ı»teksızce alıjordu Ehnın, kolunun ınce guzel kıpırdajı^larma ımrenıjordum gızllden Adamlarını ıse suru«u onlara dudaklarmın ucuv» la sessız verdıgl emırler pek garıbıme gıderdı Serra ne derse desın o gorgu kıtaplannda okuduklannı çok ıyı bellemıştı 'vermın hanım Garıp bır hujunu hatırh>orum « Benım saf kızım, benım dun3 a bılmez, ha\alcı kızım' » dı; e saçlanmı oksu\ordu Benı \ a n a\dm kadmlığı ıle ozgurlugu arasma sıkısmış bır saskın ^erıne kojmasından nefret edıyordum Senı \umuwk, tatlı b r lokma gıbı 'utmaıa hazıılannor aklını baına al ' dı\ ordum ıçımden Somurtkan mutsuz dırennordum kar^ısında Serra gokjuzune denıze baknor du < Av sıkıldım ben bu laflar1 dan Adeta ılmdı ha\ a, gırsem mı acaba"» « \ azgeç, dl\ ordu Kazım Isık. Gelın sızı motoıle gezdııeMm » Be nı gosternordu Serra • « Bu gelmnecek belh 1 Bu açık ça <omurtu\or bugun'» Kızmıs gıbı ıkımuı bırjkıp ıskele\e doğru \ uruvuvermısti Kazım I^ık Motoru teU^la ierınden çozuşunu atlajıp dıreksıjona geçışını, kırmız. chrıscraft ın uçarak uzaklajısmı se\ redıj ordum Serra guluyordu açıkça. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog