Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

ııııııumıımımıntnnıııı Ekonomık ve Sosyaı Etüdler heyetinin dünkü semınerinde Osmanlı Taıihmde Havdut Aşklatı Yabancı sermayeye zorluk Vazan: Mazhar KUNT Bulgar Balaban ile beş yosması Kız çıt 1 çıplak ve oğlan bır ıç donu ıle derede beraber yıkanmışİçi ve Dışı lardı ama ne Tınke'mn halınde aşıftelık, ne de Yuvan'ın yuıun5 htanbul de murada ermenın gururu vardı 5 i»»ıl firilir1» = Balaban ıçmden . Eğer Yuvan, = Dıye bır sual sor»am yuzu S Tınkenın peşını kollavıp kadiMm = me yan acıma ve yarı istıh E sovunmuş vıkanırken t a s a 1 1 u t a = za kıvrımlanyle dolu bır du S kalktı ıse ev\elâ bır avuç kanmı E dak bukusu ıle bakar S ıçer, sonra lokma lokma dograrım = Bu kadar yas v aşamış = oğlanı » dıve sovlendı Tınkenın fahışelık yapmıvacagına bu dınsız E bır ınsanaın. Bunu verı mı Ş havdudun ınanı çok kuvvetlıydı oğrenecekım < = Yuvanın ıdam hukmunu verdı E Dıye baslar ve devam eder S Tınke ıçın kararsızdı, maşukasının E sınız E kendısını gorur gormez bovnuna sa E önce bı r lı»« dıplomaâi S rılıp Yuvan'dan şıkâvetım beklıyeE lizım. Sonra hangı fakültt E cektı Bır sanıve dağ evıne donS yt devama ısteklı ıs«nız onun E mevı duşundu sonra hemen vere >attı, ırı vucudu ıle bır karınca E kabul ımtıhanında on saflar E kadar sessız onlara bıraz daha yak E da yer alacak durumda baaa E laştı artık •seslerını ıvıce mtıvorE rı kazanmak.. E du, once neler konuşmuşlardı bıE O zaman alaylı teb«*ıum E linmez, o, Yuvan'ın su sozu ustune E benim yuzjımde çızg^lenlr E gelmiştı E Affedarııniz, arzumu iyi E Benı sevmedığını, hıçbır za ^ anlatamadım gahba . Ben yu S man sevemıjecegım sovledın ben E kandakı sualımle vuksek oğE de sana âşık değılım, fakat bır ka dın ıstıyorum bu vaşıma kada E rencı sınıfjna dahıl olmayı E kadını yalnız gozumle gordum n? E kasdetmemıstım. «tstanbul Ü E sıl ınanabılırım sana' E nıvertıteıı» nın merkez bına E Ben bır fahışe değılım, mun ~ sına nereden gınllr'» demek E takımım fakat ıntıkamımı elımle E ıstemıstım E alamıyacağım nefretım ne kadaı ~ Tabıı buna uzun bır dusun S buyuk olsa, bıleğıme ne kadar guvensem benı delı gıbi seven adamı ceve dalmadan cevap veremeı kahbehk edip vuramam ama bu S dinız . Çünku «Beyazıt» mey = işı sen yaparsan ucretını ıstedığın E danının halı malum Oradan i : şekılde odeyeceğım, senınle yata E ne «Cumle kapısı» na, ne de E cağım Yuvan ' E **kı cMallye Nezaretı» v* <As E îşte ben buna ınanamıyorurr =j keri Tıbbıye» mektebınin ko E Tinke z: şesını susledağı sokağa vana; E Ben aızler gıbı dmsız değılim E mak mumkun' Kalıjor, E boynumdaki salip uzerlne yemın E «Bakırcılar» kapısı ile ta «SuE verdım sana Niçin kan ustunde duruvorsun Hajdut Popun Balaban ıle Ganoya yapamad!*!™, Balaban Ynvân = l e > T O a n l y e . d e n d o l a , a r a k b a = Ue Tinkeye yâptı = t l y , bakan kaplya kadar u. ş Tinke mademki nefret edıvorsun Dımo'dan senı ıstedıgın yere kaçıdum, Tınke guzel bır yahnı yaptı, S zanmak s rayım kısmetın varmış kı geldın şarapla E N e hıkmettir bılmem, san E Kaçmak ıçın sana muhtaç deıvı gıder hâ E «ı «Beyazıt mevdanı» m â n ı a = ğilim, ıstersem kendım kaçardım ~~ , . ,, 5inın ortadan kalkması bek Dimo'nun senı uzerıme gozcu ko\ Ama nerede kald. bu çocuklar = I e n e m e z m l ş .Bakırc,lar. = b duğunu da bılıvorum, gecelerı kor be lhtıyar ha>dut kalktı, arkasını = kapısı da tamır edılmek uze= kutuk tarhoş olup yattığm zaman kaçardım bır gece tecrube de et Ta%ıp bı r sogudun arkaıinda goz Balabana donerek ve sağ elım ag E r e onune ıskeleler kurulup ^ tı,m, t* nerelerden dondum, habe , j e n kayboldu Yuvan durdu, her z ı n a goturerek bağırdı S ıptal edılmış Kulağınızı ter rın oldu mu Yuvan' Benım kaça h a l d e b l r a n I ç m g u 2 e l kadını gı ! Tınke' Tınke' hey Yu = sın tersı yomunden gostermek = 10 Müntakim tnâsume Döşeme tohtasını boyamak Hanrhyanlar : Seba ve Şeref Öztürk mış bezır yağıyla yaglanıp kurutulacdk, verniklenecek. \niHn bova knllanılacaksa sıkatıflenmis bezır verıne aaılınle renklendırılmış bezır cıırulup kurutulacak ve vcrnık lenecek II. BOYAMAK Dosemeler venıvse, vaşr! bovavla bovanaca|ı o n u n adamakılh kurumuş olmalı.iır. Bova vapmak ıçın. 1 /ımparalanacak. 2 \star bov». bu sıkatıflenmış tam \a;lı, ı«te nılrn renkte bo>adır. i Astar ıvıce kumduktan sanra gereken verlere boyanın rengıne uvçnn macun vapılacak. Zımparavla va da pomıavla duzeltılecek. Tozlar sılinecek. 4 Yan mat boya sunılup knrntulaeak. 5 Tam mat bo va surulup kurutulaca1». fcDoseme venııgı ,uru!ccefc. U bıtınlmış olacak. Dikkat edı lecek onemlı bır nokta srru len bova açık renkse, vemık lekeler vapabılır. Bunnn önune ge^mek ıçın surulen vernı fın nıtıe, vernıgm nıtehğını bozmıvacak olçude doseme bovası katmahdır. BovKce bo vavla vernik, renk avrılıkları mevdana getırtnemış olurlar. Bovanmış ve bo\ası eskımıı? doipfmelcrın venıden bovanrnasında uveulanacak vontcm venı dosemelerdekı vön'emden avrı bır töntem değıldır. Talnız, bn tnrlü dosemrlere nvsulanan bova bıraz geç kurnr Ivıce kurutulmazsa, astnni" vu rulen bovalarla doseme okse sıbı vapışkan, vurunmtJ bır duruma gelebılır. Bunun onune vernık de »eıemez. Bu \uzden once van mat botavla bir kat bovanır. lyıce kurulu lor Aıdından tam mat bova surulur. Üstune de verııık. Eskı bovanın ustune parlak gorunmesı ıçın daha onceden mumlu cılâlar surulmıışse bunları temzılemeksızin dosemevı boyamak ta vapışkanlık vapabılır. Bo turlu cılâlan temızlemek ıçın basvurulacak yol: bire bir oranda neft igpirto karışımıvla silmek. Cılâlar iyiee temizlendıkten Mnra hemen sabanlu sayla yıkavıp, tatlı snvla dnrnlanır re karntnlnr. Çıplak atasap, yanı u§W cllâ, vernik, boya gibi herhangi bir drtftcuyle koranmanus olan ahsap doşeme için pek elverişlı değıldır. Ahşabın dış etkilere karşı davanıklıgını artırmak, ortuculerle sağlanır. I>S»eme tahtalan, yapı içinde diğer ahşap kınoüara oTanla dıs etkılerte en. çok kar şılaşanlardır. Her zaman yumnsak terliklerle dalafilmaz. Sert kundaralar ah?ap liflerini parealar, aaındınr, guç temizlenir bır dnrnma getirir. Doşeme tahtalannda vemık ya da yağlıboya ötttteü olarak knllanılır. Her Ikisinde de 6nemlı olan, rapınklık vapmıvaeak, kolay kelav nynlıp dBkülmiveeek bleimde bn 8rtücfilerin nygvnlanmasıdır. BÖTİesi knsnrlann ho? gflriılmıvecefi bir yer v a r » » da doşemedfr. Bn ydzden doşeme tahtalannın vernıklenmesi de boyanması da olajanustu bır ozen ister. Yumnşak tahtalar la vapılmış dösemelar çofnrılnkla bovanmaz. Boya venne anılın tozlarla renklendırtlen vaflar sürülür. Cstüne de vernık çekilir. Yağlıboyav* gore hem daha kolay ve çabnk yapılır hem de ncaıa çıkar. Avrıca göranuşü de çdıeldır. DaTamklık bakımından Ikısı arasında onemlı bir ayrını yok. I. VERMKLEMEK Teni bıten vapılarda döşeme tahtalan dogrndan dotrnva vernıklenır. Bunnn İçin tahtalar çok h i rendelenmış olmalı, rende, testere izi bulnnmamalıdır. Yapılaeak ışler şunlar: 1 Zımpara kâgıdıvla lıfler bovunca tahtalar zımparalanaeak, temizlenecek. 2 Çıvı delıklerı, budak delikleri varsa ahsabın rengıne uvgun bır macnnla (alçı • totkai macuna) doldnralacak. 3 Reçine damarları kızgm demırle utulenıp neftli beıle temizlenecek, sonra ıspırtoln vermk!e kapahlacak. 4 tnee nmpara ya da pomzayla tahtaların lifleri yöndnde genel bir temızleme vapılacak (bovnna degıI de enine zımparalanırsa lifler kabarır.) 5 Sikatiflen Plan, ozel teşebbus alevhıne amEkonomık ve Sosval Etudler Kon feransınm «Sana>Ue«me ve Dış me sektorunu genışletır Fakat ana Yardımldt • konuıu ıkıncı halU «e ıstıkamet uzenne vardımı olur Kontrol konurken çok dıkkath mmerlerı de dun kapanmıştır Bu kapanınadan ewel o kon davranmalı, çunku bu yolda ıfrata >n feransı Profe^or Doktunr Haluk gıtmek temavulu daıma hâKimdır Cılkvun basV dniıgındd £^ T T ı a Netıcede hukumet ıdaresı bunun .K ret Bakdnı Cıhdt Ien ieı<nı>tır altından kalkamaz Şuphe jok vardımın gayesı sıyaCıhdt Iren. Turkıvede bıt «cnebı sermdjeoi Vdtııım mısalım e e a sıdır Bınaenalevh bugun gorulen lardk çok ent»re^an ve muthhas esıtsızlıklerden şıkavet etmek ıçın bır olçumuz voktur bır bevdnatta bıılunmusttır Mıster Stamp, yardım ve ıktısadı Doktor tren Turkırerte vati'im japmak ıst'von bır \abdncı «ırke tesısler bahsınde de şunları soyletın karşıUstısı guçluklen dıle ge mıştır Bu dâvayı yardımı >apan ve tırdıkten soira bundan şu rpfıcealan memleketın cephesınden ele lerı çıkdrmıst"% Turkıve vabancı ".eTiıaNC almak doğru olur Çeşıtlı yardım celp etmek ıçın daha fazla t,d\ret şekıllerının tesırlerı farklıdır Bu munasebetle karşılıklı para fonlasarfetmelıdır 2 Turkı>ede vatırım \dDdi<tk rının kullanılması enflasvon yaravabancılara yol gosterecek DU teş tır dendı Fakat karşılıklı paralar hakıkî bırer kaynak değıldır kılat kurulmalıdır 3 Yabancı sermavenın karsıYabancı sermayevı teşvık bahı laştıgı formal teler azaltılmalıdır sıne gelınce Kanunlar musaıttır 4 Yatırım vapmış bulunan va Fakat tatbıkatta çok zofluklarla bantı sermavedarların Turk huku karşılaşılmaktadır Bu bır zıhnıyet metmın vakın alâkasına ıhtıvaçları meselesıdır Yabancı sermave bu guçluklen yenmek ve ıstısmarcılıvardır 5 Yabancı sermaveda'idrla ğın tesirlerını telftfı etmek ıçın vuk | bekler Bu ıse ahcı Turk serma\ edarlar arasındakı me sek kîrlar tod ve tecrube farklan ıkı grup memleketlerce lüzumsuz addedtlarasındakı ış bırlıgını guçlestır mektedır > mektedır Stamp'ın bu beyanından ıcnra Cıhat tren bu muşahedelarıne soı alanlar czcümle şu mütalealan ju suretle son vermışür ileri «ürdüler Kanaatımızce butun bu zorluk Dış yardımın muharrık kuvlar bertaraf edılebılır. llk atılacak veti sıyasidir. Her ne kadar son seadım vasıflı elemanlarla mucehhez nelerde bu yardım iktisadf esaslara vetkılı bır teşkılâtın yabancı *er davandınlmak istenmekte ıse de mavedara muhatap olacak, butun tatbıkatta evvell yardımın vapılame5elelerım halledebılecek bır or cağı memleket ve miktar tesbıt eganızasvonun kurulmasıdır Boyle dilmekte, billhare iktisedt eıaılar bır teşkılât, meselelerin ustune aranmaktadır. eğılebıhr ve Turkıveve gelen yaDış yanbm aı gelişmış memlebancı sermavedarların karşılaş ketlerc favdall olmakla beraber cnakta oldukları muşkullerı halle devl«tçillğı geliştirmektedır Bu debılır da btıi digeT bir diva ile karşı Hukumet bu ıstıkamette mute karşıya bırakıror Devltt ve ozel vazı bır adım atmavı ıstıhdaf eden sektonitı hudutlarım çizmek d*vabır kanun tasarısını Meclıse ver n mıştır Bu, hastalığın teşhıs tdilDevlaiçiliğın mutemadıven geniş L Î . Î ™ : « ™ î « » e T S U . I . « >den karada > akalamak ıste, ^ J | u z e r e b u v u r u n .Sulevma^l mıs oidugunun bır dehlıdır » = ' ledigi, yani gelir kaynağının devS e 8 Bundan sonra açılan muzaktre let olduğu bır memlekette hakıki yacakb.rerkeğınvanmdabırhav ™* sonra vazgeçt, vurudu îşte ( d ı M u h a k k a k k , J ı e b o y u n d a T l n £ j e . >okuşun. v. o«d.n ,ol. 5 g l e ve munakaşalarda çok orıjınal tav demokrasiden bahgedilemez Ora dudun artığı olarak zelıl bır omur onu vapsavdı, Balaban çıplak ogla k e U e Y uvan da du>muşlardı, ıhtı = 4 . ' y«rlne = «ıvelerde bulunulmuştur Bunlar da devlet Sıel teşebbusle rekabet suremem, bana AUahımın en bu nın ustunde ıdı Yuvan henuz ka, jardı ama havdut sesı ıdı Fakat = ş j * a ** n ı n b a k l m s l 1 " m l " = dan bırı şu mealdedır «Şu ıdare halindcdir yuk lutfu Dımodan bır pıçd oğur rava ajağını basmamıştı kı vattı Beyoglunun son feryadını du>ama = n l n d e d e m l r «nerdıvenlerınde ş cılerı a'ıp bırer sene muddetle iş kalktı ve kaçtı, suratle I dılar, ağzından «Yuvan» dıve son ZZ bıraz tokezlıyorsunuz ama, 1^ Dış vardımın ne kadar devam mamış olmamdır g l p u s u ( j a n llemınde ça'ı«tırmalı kı karşılaşı Ya ben bu soyledıklerını Dı dağ evıne dondu Havdut artık bır ses çıktığı anda Gano'nun Pop'u çerıye gırınce 147 ler ve son ' " ' . lan guçluklerı anlasınlar Belkı o edeceğı de bir meaeledır > vurduğu gıbı, Balaban bıçağını ıh E dıdışmeler işt «psıkolojı» de E delı bır kuduzdu Dlğer bazı hatipler de plan ya moya anlatırsam zaman durum duzelır » bırbırını durE pılmasının huıus! aektor aleyhine Bana soracak ınkâr etmı>eceBalaban Tınke vı aramava çıkın tıyarın ense kokune gomdu, çıkardı = k l . f l k l r l e r l n d bır d h vurdu çıkardı b. . daha daha , k d bır d h . ğım, ama senın bana tasallut et c a B e v 0 | i u h a v u z başına çarçalruk b olmıyaeagını iddıa ettiler Profesor Sulhı Donmezer'ın başs tuşturmesı» kanuni s kanunl yoluvla Konferansın kapanış nutkunda mek ıstedığınt de soyliveceğım, dort kışıhk bır ıçkı sofrası kurmuj, v u r d u 1 kanlığında vapılan son oturumla ıse gelecek seneler tertıp edılecek hem seni kesecek, hem benl Sonra koştu, kanh ellerıyle Bey = aklınıza gejmezse içiniz bi = hazırlamıştı ve kendjsı oturmuş ıçı bu haftanın çalnmalan nıhavet teminerlerde, Iktisadl dâvalar v a Son karar7 oğlunun >arı bıraktığı bardağı kav s r a ı f^rahlıjor = >ordu bulmuş oldu Pazarte«ı gununden mnda «osval meselelerın çok da Dedığım gıbi radı dıktı, onu da doldurdu dıktı, S Oh Her tarafta bir faa E ıtıbaren uçuncu ve sonuncu çalıs ha fazla blr tutacağı belittıldı Gençlerı bulamadın mı' dıje doldurdu dıktı Sonra kızla oğlanı h y e t . Bır temızlık kı sorma Bu işı baskasına vaptırırsam' ma haftas başlayacaktır Bunda u»ordu bekledı Tahmın edıjordu kı evve ZZ vr Taslar cılâlanıvor, sıvaE Ücretını sana odejeceğım' zerınde durulacak mevzu memleBalaban cevap vermedı, ıhtı>ar lâ Y u v a n gelecektı Yanılma = l a r tazelemvor, badana ftr E Balaban'ın elı bıçağının kabzası ketımızı gayet yakından ılgılendıYuvanın sesını ışıttı oğlan tur çalan durmadan ışlıvor ıle oynuyordu. Zumrut renklı bıl havdut ağzı ıle konuştu ^ ren «Iktısadı Plânlama ve Yatı ( ku sovlıverek gehvorau Çarçabuk ~ lur su ıçmde çmlçıplak Tınke, şım Gozunu aç Dımo G e n Ç V e g U ! behnden kuşağlm" çozdu omuzuna = H a v A ! l a h t a m » ı » " " b l r = rımlar» la alâkalıdır Bu semınerdıye kadar gorduğunun yuz bın zel bır k a n ıle guzel ve korpe bır attı ve Yuvana karsı yurudu Oğ = havava kapılmışken beş da r lerde, vakıt bulurlarsa, Devlet Plan mıslı guzeldl Haydut da son ka usak ateşle baruttur ' ' S kıka once «Sulevmanıye» yo E lama Daıresı mutehassıslan da bulan havdudu gorunce rarını verdı Işını hemen oracıkta En ustun oto radvosu lunacaklardır O' hos geldın Dımo' dedı = kuşundan geçerken 0 kocaE değlı, şohretmın ve canavar tıynej Dun son haftada göruşulen mevPiyasaja arzedılmıştır tının şâmna lavık pek tantanalı go~ ^ a r l a e a l « l n z a l e r l **i™"'" Fakat Balabamn bakışı karşısın = m a n duvardan şakır sakır a E zuıann ozetı Maxwell Stamp tarecektı Tınke ' U n a d a p e k Yuvan o gıbiz kahbe oğ da dona kaldı, tıpkı kaplan goren = k a n l a g l m s u l a r l n l n y o ! u n a . = kendısıdır SAMMER KOLL ŞTl u v e n l m a rafmdan yapılmıştır Stamp var Haydı gıt artık, çıkıp gıyme6 ahu gıb! Balabamn ellennde ve = , ü g e ç l ! m e l h a l e geürdığini, = Lrvent Buyukdere Cad 141 ceĞım' dedı I | gomlegmde kan gorunce tıtrıverek = rhmm zıvan edılmemesl bahsınde / S. 1 H 7 rnktıı nnu Tınhe vı vurmıı» = v e burunları ne derece tıksin 1 ezcumle "sun!arr'W»fetııi«;tır YarZ tU nU T u r f l e y l VUrmu Tınke derenın obur vakas.nd. so Ben.m de şuphec. bır bunak ol zannettı ' ° * nJ°* » = d laıraıgmı = = rdl|ını hat rlayı h a t r l a y ı v e r d l m dımlardan biT menıleketın istıfade (îlancılıi; 5$64 10560 ) yunmuştu Oğlan ıse kızın peşını duğumu unutma hâ Tınk* %açı"" Benım suçum vok Dımo1 = esKı .Bekır Ağa B6Ş etmesı meselesi" sanıldıfı gıbı bakollamıs, ve derenın berı yakasın | nın telınden ajağının tırnağına ka Benım suçum vok' Senı oldurmek E luğu» bınasının Ünı.ersıte ıle S sıt değıldır Bu ıstifadenm olçulOperatör Orolog Ür İ da gızlıce sovunup bırden suva at' dar namuslu karıdır ıstıyen Tınke ıdı, o senden nefret E h l î m l alâkası yok acaba' E meM mumkun olmadığı ıçın var• I lamn kızı serapa uryan vakalamışj edıvordu ama ben onun ıstedığını Ş RFFT dım mıktannı tesbıte de ımkân tı Bellı ıdı kı daha once de dag yoktur Nıçın susujorsun' Ne var be | v apmu acaktım kıvma bana Dı ^ KfctL, ! evmde Tmke'vı bırkaç defa sıkış sende7 Yoksa I mo' dne valvardı Soruyorlar. Projeve mi yoksa fdrar Zollan ve Tenasui tırmış fakat juz bulamamıştı ıımumi plâna mı yardım yapılma«Yoksa karı ıle oğlanı kotu vaHastalıklan Mutehassısı Yuvan dereve gırdı, duru suları 'i lâzım' sanldatarak ağır ağır ortalannda zıjette yakalavıp hakladın mı' Galatasaray Suterazı Sok tkısı ıçın de hem lehte hem aleyh goğsunu bulan derede ayaklarını 1 dı>ecektı gozlerı Balabamn elleNo 12 Ugur Apt Tel 44 14 it te soylenecek sdzler ve yürutuletemkınle basarak yururken Tınke rınde ve ustunde kan aradı cek fıkirler vardır İlâncılık 5592/10559 bır cevlan çevıkhğıyle karaja sıç Evvehsı gun bır karaca vur Vazan: R. E. Koçu ReşİTnliyen: S. Bozcall NOVAK RadyodâjfBuglin bul ve Izmır'den aesler 8.45 ISTANBUL 7 27 Açılıs ve program 7 30 Güney Amerıka rıtmı 9 00 Er Melodıden melodıye 8 00 Ha kadınının not deften 10 00 Deberler 8 15 Saz «serltrı 8 30 vamı yarın sabah 10^0 Trıo Pıvano ve vıyolonsel ioloları Los Panchos 10 30 Kapanış 9 00 Kapanış 1157 Açılıs ve programlar 11 57 Açılıs ve program 12 00 12 00 Melodıler 1255 Kuçuk Şarkılar 12 20 Sevılen tnelodı ılânlar 12 30 Beraber ve solo ler 13 00 Turkuler (Şemsı Y a v şarkılar 13 00 Haberler 13 15 tıman) 13 15 Haberler 13 30 Kuçuk konser 13 45 Sevım Dans muzığı 13 40 Şarkılar Sutçu den şarkılar 14 00 Peg(Orhan Şener) 14 00 Konser gv Lee ve Tony Bennett soylusaatı 14 30 Klâslk Türk musı vor 14 30 Turhan Karabuluf kısı 15 00 Kapanış tan turkuler 14 45 Oyun hava16 57 Açılıs ve program 17 00 ı ları 15 00 Kapanış Beraber şarkılar 1720 Esnaf 16 57 Açılıs ve programlar ve sanatkarlar konuguyor 17 30 17 00 Mustafa Seyran'dan şarkıYurdun sesı (Kadınlar Korosu) lar 17 30 Karışık hafıf muzık 17 50 Plâk dunyasmdan 18 15 18 00 Şarkılar 1815 TangoRadvo Erkekler Faslı 18 45 lar 18 30 Kuçuk ılanlar 18 35 Haberler 19 00 Reklftmlar ge Yurttan sesler 19 00 Haberler çıdı 19 40 Şarkılar (Afıfe Edıb 1915 Yaşadığımız gunler oğlu) 20 00 Alfred Haust Or 19 30 Mustafa Sağyaşar'dan şarkestrasından tangolar 20 15 kılar 19 55 Kuçuk dınlevıcıleOlavlar ve vankılan 20J0 Be re masal 20 00 Orhan Sezener yaz perdeden muzık 2045 Şar Orkestrası 20 15 Olavlar ve kılar (Rahmı Sonmeıocak) vankılan 20 25 Kuçuk ılânlar 21 00 Pıvano soloları 21.15 Ko 20 30Cevnve Ceyhun'dan şar nuşma 21 30 Kuçuk Koro kılar 20 50 Buyuk Nutuk 22 00 Reklamlar geçıdı 22 30 21 00 Pıyano «oloları 21 15 Radvo Senfonı Orkestrası Turk basını bu hafta ne duşu23 00 Haberler 23 15 Dans mu nuvor 2145 Radvo Erkekler zığı ve hafıf sarkılar 23 55 Topluluğu 22 15 Charanga ve Program 24 00 Kapanış Pachanga'lar 22 45 Haberler ANKARA 23 00 Gece konserı 23 30 6.ST Açılıs vt gunun program Geç vatanlar ıçın muzık 2? 57 ları 7 00 Gunaydın 7 20 Mu Salı'nın programları 24 00 Geç zikle jımnastık 7^0 Haberler vatanlar ıçın muzığın devamı n 7 45 Hafıf muzik 8 15 î'tan n 30 Kapaiı<= Kemal Çağlar ^//ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ PROF. NlMBUS'tm Uacera1an: Dahilî Boya ve badana işleri yaptırılacaktır sayıh kanuna tâbı değıldır. 1 Yıldızdakı Emeklı Subavlar III kısım ınşaatımızın hoya ve badana ışlen >aptırılacaktır ^ 2 Bu ışe aıt ıhale evrakı 10 T L sı mukabılı Muamelâ»^ Serv ısımızden temın edılebılır 3 Talıplerın ıhaleye ıştırak edebılmesı ıçın bugune kadar vaptıkları ışlerı havî belgelennı ıhale gununden uç gun ev\el ıbraz ıle veterlık belgesı almaları şarttır 4 Ihale. 27 8 1962 Pazartesı saat 1600 da olup, muvakkat temınat 5 000 T L dır 5 Ihalf tarzımız, tatbıkatımız ve karar ıttıhazımız 2490 TİMLO Bankalar Cad. Guven han kat 4 G a1at a JANEİN KIZ3 240 (Basın 3922/10578) nCUMHURIYET in ZABITA BOMANI: 29 YA2AN:H.Mc CUTCHEON CfvİREN: B . D Bıçağını çekıp kovuğun dıp tarafındakı bır kayamn arkaıına çömeldı Kurbanını burada bekllyecektı O da El Negro gıbı oldurucu darbe\ı vurmak İçin beklemesinı bılen sabırlı blr kaatıldi . * Penny ile Bıll Atlantık aahilinın vumuşak kumları uzermde uzanmış kızgın oğle gunesmin şuaları a'tmda vucutlannın denizden kalma nemını kurutuyorlardı Son bırkaç saattır gunlerdenberı neşelerını golgelendıren hâdıseıerı unutmusa benzıv orlardı John Meredıth in pusuya duşılruluşu Capnce Rajmond'un katlı onları şu anda ılgilendirmıyordu bıle Peinv avuçlarına doldurdugu in cecık kumu parmaklarının arasından suzerken, Her jeje rağmen guzel yer bjrası dedı John ıvıleşıp ayağa kalktıktan sonra buranın zevklnı mr kat daha çıkaracağım Bıll bu sozlere alınmıştı Suratını asarak Benden kurtulmak istediğın anda bunu bana ıma etmen bıle kafı dedı tlk uçağa atlar, Londrava donerım Pennv oturauğ ı verden doğru Iarak arkadaşmın vuzune baktı Budalalık etme Bıll Bıiı>orın kı sen olmadan burada pıç gioı ortada kalırım Yalnız maıvet memurluğu etn enın pek mı şereflı bır vazıfe Mdugunu zannedıvorsun Bu sozlerde acı ıbr sitemın aKislerı hıssedılıvordu Eh bırak ta musaadenle ol şey olmui, Penn elınden kd\an çamaşırlarının yardekı su bırıkınsun tılerıne duşmemesı ıçın suratle e Ama bunun ıtbcbi n»' Bıll omuzlannı «ılkmekle ıktı ğılmiştı. Bıçağı kadının omuzunun bır kanş otesınden boşa gıden Mafa ettı. nuelo hızmı alamıyarak sendeledı Yoksa kııkançlık mı' Herıf kendım toparlamakta gecık Bu sozlen aoylerken şevtan şe> memıştı ama o arada neye uğradıtan giıluyordu ğını şaşıran Penny de avazı çıbtıgı Yoo Nıhajet John arka lasım kadar bağırmaya muvaffak olmuşve aen de onun kansısm Bu ara tu îmdat Imdat Yetış Bıll mızdak' munasebetın derecesıni Adam olduruvorlar tavıne kâfı değil mı* Bıll'm bır adımhk yerden fırlaPennv oturıluğu yerden avağa vıp ve*ı«me«ı br an mesele«ı olfırlarken, muştu Kovuğun onune gelınce Bak ne gürel söyluvorsun, Manue'o nun Pennv'vı saçlarından dedı kavramıs vere vıkmava çalıştığını Fakat genç avukatın tekrar >ü gordu Genç kadın ıkı elıyle he'izune baktnağa cesaretı kalmamıj fın bıçağı tutan koluna sanlmış, tı onun vucuduna saplanmasını onle Tekrdr guıvor muyuz vuva' meve çahşıjordu Bıll bır top gıbı Havır Yemek vaktı geldı geç adamın uzenne sıçradı Herıf şımdı Pennj'M bırakmış, elını, bıçağını tı bıle Artık donnemız lâzım genç adama saplamak uzere kaldırtkisı de başları onlerınde ka%a mıstı 'ara doğru \uruduler Penny'nın Bıll can havhvle ondan evvel sovunduğu ovuğun onune gelınce davrandı îkı kaşının ortasına kuvbırbırlennden ajn'dılar. vetlı bır vumruk yıyen Manuelo Genç kadın gozlerını magaranın evvelâ sendeledı sonra a>ağı bır loşluğuna hemen ılıştıramorrıştı. tumseğe takılmıs olacak kı muvaOvuğun duvarları *lak ve «ofiuk zenesını kavbederek arka ustu yıtu tçı osun koku ordu Sıcak ğıldı Du=erken tok bır ses duvulkumsaldan sonra rutubetlı hav a muş, herıfın kafası kavalara çarptuvlerını dıken dıken etmıj'ı mıştı Kaat'1 olduğu verde kalmıs, Bır an evvel gıyınmek ıçın bı bıçak elınden kaymıştı kımsının sutyenını çozdu Bıll, verdekı bıçağa bır tekme aIkı adım arkasınla aklandığı tıp onu uzağa savurduktan sonra kavanın arkasmdan loğrulan Ma Manuelo'nun uzenne eğıldı Herınuelo ışte bu anı beklnordu Pen fın burun delıklerınden ve kulakla nv kolunu uzatıp b r kavanın uze rından kanlar sızrrava baslami'tı nne ılıstırdığı çamasırlanm ahr Nabzmı ve kalbını vokladı Pennv, rengı kıreç gıbı, kayalaken o da kadının uzenne sıçravıp havava kaldırdığı bıçağını olanca ra yalsanmıştı öldü mu yok»aT hızı ıle lndırdı Ketımü Roman: 290 M ü l ' D N K I Z Çâen; FVES 8A¥OL Ccvıren1 Mazhar KL'Nl lamış olacak Sonra genç kadvna bakarak sordu : Yaran beren var mı senln? Hayır Bu herıfı gozum ısınvor Bunu muhakkak gormuşluğum olacak Bır muddet hâfızasını vokladı Buldum Sen mağazadan alıs verış ederken bu, karşı kaldınmda bırını bekler gıbi dolaşıp duruv ordu Herhalde bızı takıp etmış olacak Ama ne için' Genç kadın tıtrıvordu Fakat hu halı herhalde uşuduğunden deg 1dı Ne bıleyım ben Herhalde he men polıse ve tercıhan mufett s Hamduşı've haber vermemız lazım Pek tahmın etmem ama belkı =u ılerdekı kahvede bır telefon vardır Suratle gıyınıp bıraz evvel onun den geçtıklen plâj kahvesme ko^tular Kahvecı barakanın bır kişesınde oturduğu verde kestınv ordu Onu uvandırdılar Bu sefer sansları yaver gıtmistı Manvetolu jandarma telefonunun bir ucu muhtemel denız kaza'a ına karşı bır emnıvet tedbırı olarak bu kahveve bağlanmıstı • Mufettiş Hamdu^ı vazıha^e^ının başına kurulmuş, başındakı kırmi7i fesı ensesıne doğru vığmış daıma hareket hahndekı zekı gozlerım ırı bir guneş gozluğunun arkasına gız lemıştı Odamn bir koşesınde unıformah bır polıs şahıtlerm ıfadesını kavdetmek uzere kınk dokuk bır vazı makınesinın başında hazırlıklarını vaparken Hamdusı Bıll'e ısaret ederek onu yazıhanesınm onundekı ıskemleye oturmaya davet ettı Daha evvel Pennv'vı dınlemıs bır saate yakın onu şasırtmalı suallerıyle terletmıştı Şımdi sızı dınlıyelım Senor Martın Evvelâ «ız bıldığınız gıbi an'atın, Suallerımızı sonra aoranz Edmond'a Kontes de Bussieres'ten bahseden Greluche; bu kadının guzel ve zengin olduğunu; fakat yalnızlık içinde yaşadığını soy lemisri. Halbuki Kontesin tnesut olmaması ıcın bir sebep yok gibi gorunuyordu: Asıl hır ısme malikti. Buyuk bir serveti; geniş malıkanesi olduğu gibi guzeldi ve iyi bir ahlâka sahıpti Bu suretle kaderi gayet ayduılık olarak kendıni gosteriyordu. Fakat bu kız; henuz on yaşına gelince kımsenın tahmın etmesıne imkân yoktu. Kon anne ve babasını kaybetmek felâketine uğ tesin harikulâde hayatı devam edıyordu. Bu ramıştı. Dayısı Baron Bierle'yi kendisine vâsj kız, Bierle'lere geniş bir bavat surmek imtâyin etmişlerdi Baron, iji bir insandı. Fa kânlarını vermişti Baron ve karısı artık kat birkaç yıl once kendinden otuz vaş kıı her tarafta gorunuvorlar ve resmıkabulleı cuk bir dul ile e\ lenmisti. Karısının ilk ko tertip edebılıvoılardı Bu kadmla kızı: kuçuk casından Laure isimli bir kızı vaıdı Bu kız; Kontese olan mınnettaı Iıklaı ını gurultulu bir şekılde izhar edivorlaıdı Fakat hakıkatte okucuk Kontesten 6 yaş buyuktu Baslangıçta butun bu hâdıselerın kuçuk nu jalnız da>ısı sc\iyordu. (Arkası \ar) Kontesin felâketi yolunda bırleşeceklerini
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog