Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

20 Ağustos 1962 CUMHURÎYET Tanınmı» kadın terzılerımızden uiaşmasına crkeklerımızın zıhnıyeSuat Aysan'ın atelv»»ındevım Aı tı manı olmuştur Mesleğmızın guç tarafları n«len Mardınh olan Suat hanım Ens tıtu mezunu 6 vıl once tstanbula lerdır* Aynı zamanda zevkh olan taW»ıhıngton, 19 X»» ) Amenka gelmıs .Havatta en buvuk zevkım Muşkulpesent olanları Tıcartt Bakanhgınca yıyımlanan çahçmaktır» dıvor Bıraz da mes rafıdır memnun etmek ı^tatıstıklerın ortaja kovduguna leÇı îfabı Av rupanın bır çok »e Çarşafın yakıştığı kadın var gore, yabancı memleketlerdekı Ahırlerını gezmı^ «Turkıvede bır mıdır' merıkan vatırımlan \e sermave»: ahlâk buhranı var m dır'» 'orumj Yoktur Çarşaf gıyılmesıne ta1^61 de 5 mılvar dolardan fazla ar«Sanmıvorum «ıvrupada daha faz mamen karşıyım Gıjenlere manı tarak 56 mıljar dolara ulaşraıştu Cezajır 19 ( a a ) Fransız og tedır lyı haber alan kaj naklara <çım sıstemı Mıllı Kurtuluş Cephela«ı vardır» dıve cev aplardırdı I olunmalıdır retmenlerımn Cezayın kutle ha gore, Cezavırın bagımsızhga ka sının mutlak zafer kazanmasını teOrtak Pazar memleketlerıne '•a Bır vandan Siat hanımm ıkram | Sızce başannın ıırları nelerlmde terketmesı yuzunden \enı vuşmasında rol o>na\an Cezavırh mınat altına almıştır Ote jandan pılan ozel Amenkan vatırımlar ettığı vi"=km vudumluvor bır van |dır' Cezavıre ya\ aş vavas normal haogretmen ıhtnacını polıtıkacıların hepsı lıstede \er al 400 mılvon dolar tutannda bır \ U V ders jılında J dan da bu zkı ve kuHurlu kadma • Seoat ve mesleğı benımseme selme kavdetmış buna mukaDil karşıhv abılmek uzere, sıvası buro mıştır Bırıncı askerı bolge kuman \at avdet etmektedır Kurtuluş Sa ıl»ı çekıcı sorular sorrnaâa calı«ıîngıltereve vapılan vatmmlar da ortaokul j»dmcı sınıfa kadar oğ danlığından v etkılı bır şahsıvet j vaşı ve daha sonra Gızh Ordunun Dogumun kontroluna taraftar vorum Her «orumu gozlerının ıçı mısınız* hafıf bır duşme olmustur (300 mıl retım gormuş cgrencılerden ogret Ferhat Abbas ın dogum \erı olan "ebep oldugu tahrıbat hala gı zoIkı zıddın arasında bo««l»n*. nundedır Fakat halkın huzursuzlu gulerek cevaplandım or Suat ha ^on dolar) Ajnı vıl ıçınde Gune\ men olarak ıstıfade etmege karar Setıf ten kı bu şehır bırıncı ool Evet taraftanm Bır Turk vardır Işmı bılır, »yı bıge kumandanlıgının kontrolu altın gu ve korkusu dagılmı^tır Cezanım Amenka dakı Amenkan \ atırımla vermıştır Gıvım hususunda Turk kadı lır fakat iatısı voktur. Sorarsan dadır aday gosterıldıgım sovlemıs \ır'ı terketmıs olan Avrupalılaıdan En buvuk pk«ığımızın «kııltur ve nıvla Av rupalı kadını rı 140 mılyon dolar, Afnkadakıleı mukavese sov ler Sormazsan sıttın sene^ğzıOn sekız va^ında olması ıstenen tır Aday lıstelerının açıklanması çoğu sıvası ıstıkrarın dogması ve çahsma. oldugu kanı«ında Ata eder mısınız* ıse 225 mılyon dolar olarak tesbıt bu ogretmen ogrencıler venı ders hemen hemen 2 evlulde japılacak ıktısadı guvenlıgın hakım olması nı açmaz Bu adam Turkıve ıçın edılmıştır tı rk devrımlerıvle ıigılı «oruma Bence Turk kadını gıjımde kavbolmuş adamdır Sorsanız da, jılından once ucretsız ve kesıf bır »eçım netıcesımn ılanı demek ola netıcesı >avaş vavaş verlerıne don«Butun kadınlar elele v erıp calıv Avrupah kadından tk ustundur pedagojı egıtımme tâbı tutulacak caktır Zıra kabul edılmış olan se meje baslamıslardır v sormasanız da fıkrını beğendıre«ak cok daha ıvı bır ver» eelırdık Teşekkur edıp çıkarken anne lardır Bu amaçla bugun CezajırTurkıvenın ve devrimler " 100 hedefine ula kız arkamdan seslenıvorlar «Sız mez ÇoSu hallerde de javımlanan bır bıldırı « arapça mutehassıs bulamadıfı sahalarda ^ rdı> cevabını verıvor den şnr bekhjoruz Ümıt bev, ro bu kuvtuda kalmı<i adamlar mevve fransızca ogretebılecek durumSuat hanımm erkeklen aşkı ve portaj değıl » da olanları » goreve davet etmek cuttur Or'ava çıkmazlar. Çıksalar Ankara 19 (Cumhun>et Teleks) kadın guzelhğını tarıft de çok ıltedır Ote vandan Cezajırde Sıj a da sozlerını dınletemezler. Çunku «Makvaj »ırrını bılen hıç bır Yuksek Planlama Kurulu yarından gınç sı Buro u>elerı>le gerılla lıderlerı bude ıhtısas ıddıası>le one atıhp kadın çırkın değıldır» ıtıbaıen Inonunun Başkanhğında • Erkekler h»r kadın ıçın luzum arasında uzun suren muzakerelerIstanbulda en çok geçen me'lek dumenı başa taktıran karada kap5 jılhk planın 5 ıncı cıldını go lu çocıık<!U tarafları far^ca olan den sonra seçım lıstelerının tam ruşme\e başhjacaktır Planın bu sevımlı mahluklardır / K*\ izahı lerden bırısı de suphesız kadın tanlar vözunden çok defa gemımıt zamanında hazırlanmış olması, Ce • ' cıldınde ınsan gucu ı^tıhdamı, egı ve cozulme'i guç bı prob'emdır berberhğı Hepsı *abahtan akfa sapa otnrmuştur da onnn ıçın ken guvenımız kalmamıştır Burshbur\ (îngıltere) 19 (a a ) zajır sı\ası havatına yon \erecek tımı, arastırma bolge planlaması Kadın euzelhğınde en onemh hu ma kadar dolu Tanınmıs olanla dımıze dınlemeyız. 21 seneden berı gozlen gormıven olan çeşıtlı unsurların bırçok kove kalkınması gıbı onemlı konular «uslar T a \rı hareket zevklı ve nna randevusuz gıtmek ımkânsız Kalmavınca bız bızı 40 vaşlarında bır kadın bu hafta nularda gelısme kavdettıklerıne ışa ver almakta \e son kısmında ı«e venne eore gn ınm«ktır » Avrupa malı nzman ısterıı O da bır <ev ıçmde vapılan bır atnelnatla av ret savılmaktadır Lıstelerde kımplanın uvgulama polıtıkasının e^as Suat hanım tstanbul kadmının Tanınmıs kadın kuvaforlerımız «elir rapor verır. Raporları va odınhga kavuşmuş, kocasını ve altı lerın ısımlerı bulundugu hangı mıl ları bulunmaktadır sı\ım husu<;unda Av rupalı kadın dn bırısındevım Saçlarını bova kur, va okumavu Rafa kovarız.. çocugunu ılk defa olarak gormus lıjetçı lıderlerın lıste di"u bırakıldnn ı'erı oldugu fıknnde «M rıı tanlar mı ararsınız, manıkur veva Acaba bu raporlar gerçekten ıgımıtur 19 vaşındajken kor oıan Joan mış oldukları henuz büınmemekpah k?di" rog" 7«man kulturlu pedıkur vaptıranlar m ı ' Kımı de *e yarar mı" Tabıî ıçlennde yarıStanton bundan ıkı vıl sonra e\bır kovludnr» dıvor varamıyanı vardır. bu boğucu vaz gunu ba«ını elek vanı vardır, lenmıstı «21 sene sonra dun\a\ı trıklı acavip bır makınanın lçıne Bude devlet mesnlıvetını tam mâ Ou7i>ı1ık nedır <ı?ce' jenıden gorebılrnek fevkalade bır nasıvle vuklenmış palavrava pa Bente tpmız ve mânah olan sokmus terlevıp duruvor hıs» dı\en bavan Stanton «Kızlarıher «• suzeloır * Vıctor Hugo .Kadını guzel va puç bırakmıvan devlet adamı pek nı ha>al ettıgınden daha guzel bul Ankara 1 9 (CumhurıvetTeleks) Bır çok guzel kadını prova Dan Tanrı sevımlı vapan da ser bol olmadığından kımse bu radugunu» sovlemıstır Devlet Demırvolları Genel MuParıs 19 (a a PNATO nun uç e^m^ında «ovıvor «onra da eıvdı tandır» dı\or Vıctor Hugo çağı porların ne lehınde, ne alejhınde duru General Sevfı Çotur emeklı buvuk komutanhgı Avrupa muttemorsunu» Sov ler miMni7 kadın mı/da vasasavdı da bır kadın ber bır sev demez. Ve zamanla bnnlar ve sevkedılmıştır Çotur'un kararfık kuvvetlerı \uksek komutanhgı gıvımh mı daha gıi7»ldır* Yoksa berınde bır kaç «taat ıçınde tama toılanır Gunun bırınde bırısl bunnamesı bır kaç gune kadar kendı sovuidugu zaman mı* Atlantık muttefık yuksek komu men d»ğısıp bır kat daha guzelle Iardan bınne parmagı takar. sıne teblığ edılecektır tanlığı ve Manş muttefık \uksek Elb"tte gıvındıgı Miıun gu sen kadınları gorsevdı kım bılır Leopoldvılle 19 (a a ) Merkezı komutanhgı 20 ıla 28 e>lul tarıh Neden Undır raporunu saklıne derdı' 7eldır Kongo hukumetı Içısıerı Bakanı lerı arasında butun NA.TO toplu Meslp§mi7de ba^arınm «trları Ünlu hafıf batı muzıgı «olistle jrorsunuz".. Kavwatu tarafından dun bır basın Kımse saklamaz bnnlan. Hattâ munu ılgılendıren bır tatbıkdt vanelerdır 'ÎIZCP' rımı/den Ruçhan Çamav'a gıttıglm toplantısında aç,ıklandıgına gore, pacaklardır Falleks 62 adı verılen Dopruluk cok cali'mak ve bır kuvaforunde rastladım Mak Demokrat Partı devrınde bunların Kongo eskı Başbakan jardımcM daıma venı venı «evler ojrenmek van ve «aç tuvaletı bıtmıs kalk basılmıs nushaları okka ıle satılG zenga sah gununden berı açlık bu tatbıkat çeşıtlı N'ATO kumutan Ya m'ida nedır ve ne değıl mak uzerevdı Saçını tarav an ber. mı»; sabaflara dü?mügtür grevı yapmakta olup kendısını mu hklarınca sa\aş zamanında kuvvet Bastarafı 1 ıncı sahıfede Zaten bude lae yanv»n <ek radır* berın kulak mısaf'THgı refakatina\ene eden doktorlar luzumlu goı lerın lojıstık destek ve muharebe doneler de açıklanmaktadır por, ışıne gıtmıvenlerın jdnderdı YakKhrmaktır takht dgıl de konusmamım ba^ladık dugu takdırde hastahane\e kaldırı ımkanlarının kullanılması gıbı ko Kitabın onsozunde, vetıştmlmeFuçhan Camav «Turk kadmının ği «ıhhî mazeret raporudnr Üst lacaktır Gizenga sekız avdan berı nuların vakından ıncelenmesı ama«ı ıçın 900 bın lıra sarfedılen bır dır cını gutmektedıı mevkuf bulunmaktadır Suat hanımı rmnterılen bekll henüz lSvık oldugu ver gelmedi' tarafı bürokrasi edebiyatından bır hekıme memleketımızde verılen çeçittır. ucretın kıfavet'iz oldugu belırtıl v or Son bır *ual daha «oruror ve Sını» sovluvor, bunun kabahatmi Ba serzenısten «onra bn raportesekkur ederek Allahaısmarlık d<. toplumda buîuvor Atatürk devmektedır rımlenn'n bılhassa buvuk 5ehırle lar hakkında kendımce verdığıra dıvorum Kitabın «ağlık personehnın da rımızde hedefine ulastığı kanaa hukmu de açıklamak isterım Ba ğılışı ıle ılgılı rapor kısmında Sağ Gıvım hu«u^unda î«tanbul katınde raporların çofn fenni uıallerle va dmlaıının mu";terek va^ıfları nehk Bakanhğınca dıplomaları tesDığer »ioıılanm içln «Turkıvede pılmıs rauhtelıf etâdler, maşahecıl edılmı« ve ha\atta olan hekım lerdır' Tabıi ba AkıHı ve zevk lahibı olus ahlftk buhranı vardır Bunun mü deler ve tefhıılerdır adedının 12 000 cıvarında oldugu hastalıjın «ebbıbı bıraz da kadınlarımızdır «te^hıs» lerin sonunda bunların tahmınen 2 bın adedının larıdır Cunkı e^ar"tten hurnvete çeci'i tedavısı ıçın tavsiye edılen çare ••• \abanci memleketlere gorgu ve hazmedememıVİprdır ve ılâçlar da vazılıdır. Ben 935 «Turk kadını rmmd> Arrupalı ( tam o!?rak bılgılerını arttırmak veja çahş Fn buvuk nok'anımız «i'tpmlı bır yılında bır mıde hastalığı merakadından çok ustnndar » mak uzere gıttıgı fakat gerı kaCanan Modaevının «ahıbesı Celı ral'sma tar/ımi7in olmavisıdır Tur kıvle Franıaya gıdıp kendımı meşlanlardan ancak 6900 unun hekım «HOŞGELDIN JACKIE1 Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy run le Canan «Kızımla konuşun dıvor kıvpHe dn*ıım normsl filculer ıcın hnr bır profesore gosterdımdı. \hk vaptığı, 3000 ının doktorluk dı ejı Jacquelıne Kennedy, hâlen Ital>ada bulunmaktadır Yaz gunlerışında gorevler vaptıgı doktorluk E^kıden o benım vardımcımdı, şım de ki'fien kontrol altına alınma dam hastalığımı te<hıs ettı ve banın tadını denıze gırerek çıkaran Bn Kennedv, resımde kızkardeşı •vapanların 3 022 tane«ının vanı, "« dı ben onun vardımemvım > lıdır BpVika da «akat doffan r » na her gun «dooche <rossai5t> deBen de bu çok guzel Istanbul kı CIISUPU n!dur«"i annp ıcın «haklı nılen ardı ardına sıcak loguk sa Prenses Radzwıll, kızı ve kızkardeşının oğlu ıle bırlıkte gorulmekte 44 unun Istanbulda, 2225 ının (•• dır Bn Kennedy'nm arkasındakı duvar afışınde «Hoşgeldın Jackıe» 32 sının) ekonomık olarak fazla ın zıvla konuşuvorum Lâf arjımızda riır» Herım Marılvn MonroeVıun ıle dus tavııve ettı. Sevahatten ara <!ira Celıle hanım kopv» verı r'urmıvle cok ıl"iİPr('i'n ıi'iıl^ ITI dondükten sonra benı o doktora ıbâresı okunmaktadır kışaf etmıj 15 ılde ve\a bunların jor kızına v» rok t"«ın »Itında k^ldım Bev tavsıve etmıs olan rahmetlı Dokkazalannda çalıştıkları behrtılSemal Canan htanbullu ve Ko re bu bır cesaret grnoâıdır» « v ı tor Akıl Matl^tr Beve gıttım ve mektedır Bu 15 ıl şunlardır lej mezunu Her hahnden zerafet bını verdıkteiî «•orıra »K'1 *ır*r Fransız profesörunun tedavi sıste(tzmır, Manısa A>dın, Muğla, ve incehk akıyor îste sorduklarun ^ : VP Pı •>plhk» hakkınd» da «ııi mını anlattım. Gulda •k *ıntalva Adana Içel Hata>, Gazı ve cevaplan ları «ovledı Sen efer banu tatbık edersen Guzel kadın kıme derler* antep Bura, Kocaelı Sakarya Zon • Frk'VIen fazla tanımnnni" Bence vapmacıksız ve zarıf omıdenı duzeltelım derken çıfte guldak Ankara Eskışehır ) Bu faVst tanıd'Sım kadarını da hıc catnrreeden gıdersın Bayfik muduruma gore gerı kalan 51 ılde lan kım«e guzeldır nulmuvorum Aik OPIU' JACK LEMMON Amerıkanın unlu fılım \ıldızı sevımlı Jack Lem Guzel kalmanın çartı nedır \ efah trhassısların teşhıslerını almalı, çalnan doktor savısı 1628 kışıdır vasanmuan bır hıstır bır bakııra mon ıl« Felicıa Farr; ıkı gun oncc Parıste evlenmışlerdır Resımde, tedavılrrıni verlı hekımlere, hal\e çahsan doktorların 'o 22 sını ds k"^ıhklı bır arzudur v elde Lemmon ve eçı rukâh daıresmden çıkarken gorulmektedır önce bakım dır kın naturasını bılenlere bırakmateşkıl etmektedır Bu hale gore Is Kadınlarımızın muşterek vt ettıkten sonra da vavas v t v n FP lı' dedıvdı Her vabancı raportanbuıda 635 kmve bır doktor ducen hır ^erdır Gu?elllge gelınce serken ekonom k olarak ınkışaf sıfları nelerdır* ç?gımızda »uzellıkle makvaı sırrı dan sonra rabmetlı profesoran ba Fedakar oluflan etmıs 15 ılde 2600 kışıve 1 doktor "i bırbırınden avn dusunemevıj: sozu aklıma gelır. Teşhıslerı ka Moda nedır* bul etmelı, tedavi çarelerını bnnve memleketın gerı kalan kısmınStockholm 19 ( a a ) Bırkaç gundenberı Goteborg ta toplan Kadını guzellejtırmek sanatı Bence makyaj «.ırnnı bılen hıç bır reve gore benımsemelı. Bunve e Bastarafı 1 ıncı sabıfede ksrtın cirkin d«ğıldır » tılarına devam eden «Isveç Talebe Federasyonu» kongresıne, «Isveç da 9 400 kışıve bır doktor ısabet et dır | u bıldınlmektedır sastır Avak, avakkabıva defıl aokullarındakı cmsel eğıtımı daha ıjı bır hale getırmevı ve modern mektedır Bu rakamlar memlekeRııcVan Çamav'a teşekkur edlp Sovunuk kadın mı daha gu Şehrı gece karanhğında ıstıla evakkabı avağa uvar. Çınlıler asırtımızde saglık personehnın her rıkarken «açlarını vaptırmış ve zeldır Gıvımh kadın mı* den sular halkı oldukça gafıl av leştırmeğı» teklıi eden bır karar suretı sunulmuştur. larca buna ıstısna teskıl etmek ısvatanda'a eşıt olarak hızmet edi Kadınına gore değı«ır Londra 19 ( a a ) Amerikan ve dı»»r makvajlanm tamamlamı» sabaha Karar suretını kaleme alân 19 jasındakı başkan adavı Staffant lecek s»kılde dagılmamış olduğutemışler. Çocnkken avaklarına dedıncı hava fılosunun bır «.ozcusu ta lamıştır Şehır dun gece Sakat dogan çocugunu blduren ıkı KU7Pİ kadınla ksr«ı!ıstım ka rafından açıklandıgına gore, He\ kadar karanhklar ıçerı«mde yar Thorsell «Expressen» gazetesıne verdıgı demeçte «14 ıle 16 vaşları nu gostermektedır pida dıkkatle baktım belki çok mır papuçlar gıvmışler Sonunda anne ^uçlu mudur jızce'' çıglıklan arasmdakı ogrencılere okullarda dagıtılan cinsel egıtım kıtabı çok ekkotufoıdda bulunan Amerikan ha\a dım ıstıjen ınsanlann Elbette suçludur Sakat bıle cok puzel deftıllerdı, fakat sjuhak avak buvuvememıs, bepsı Ekonomık voldan gelıştnemıs orum olmaslardı Çınlıler glbı bazı bombardıman u^sune uç adet \uk ıle ın'emıştır sıktır» demıştır lan ıllerde hekım dağılış nıspetle dogsa jasamak her çocuğun hak kak giızel gorunmesını bıhvor'a"Gunun ılk ışıkları ıle beraber «ek ırtıfa « U 2 • kesıf uçağı tahThorsell'ın ıddıasına gore, kıtapta «korunma» konusuna 14 sa rı ıse sovle «ıralanmaktadır kıdır dı «Çirkın kadın yoktur guze! mılletlerde bovle çavrı tabıi meM« edılmı^tır Bugun ogleden son kurtarma ekıplerı faalnete geç tır avrıldıgı halde meselâ zuhrevî hastahklara butun bır sahıfe a\bılmıven kadın var raklar vardır. Sonunda sokmedığı Ataturkun kadın devrimlerı forunrresını Agnda 23800 Hakkarıde 22600, ra He\ford u«une gelecek olan u mışlerdır dır» dıvn La Bruvere'e bır kere nı anlarlar ama pahalıva mal orılmıştır Ote vandan bu kıtapta, anatomı ve çoğalma eıbı meseleler Sıırtte 21000 Bıngolde 218O0 Tunhedefine ulasmı» mıdır' cjklar Kuze\ Atlantık bolgesınde Halkın buvuk bır kısmı evlerılur. Savıları çok, soran snal eden Knmen ulasmntır Tamamen daha hak verdlm Radso^ktıf kullerın tesbıtınde kul nın damlarında kurtarılmaları ı teferruatlı olarak anlatılmış, fakat asıl cinsel hayat hemen hemen hıç cehde 23 000 Bıth'te 25800 Gumuş vok oldağandan hovlece hıkâvelehanede 34 800 Vanda 14 000, Erzın ele alınmami5tır Unılacaktır tngıltere \e ılk defa o çm beklemektedırler re geçmekten ılerı bır tepkısı olcanda 17 400 Adıvamanda 19600 l<ırdk « U 2 » uçaklan gonderılmek Pazar gezıntısıne çıkan 17 zencı Kongrede tartışılacak olan karar suretı, bu bakımdan soz komaz. Orduda 16700 Yozgatta 20 000 Er te OIUD haber hemen butun tngılız I çocuk boğuldu nusu kıtabm cmsel hayatın sadece kotu taraflarını anlattığını one zurumda lo 400 Karsta 18 700 A ga7etelerının dunku nushalarında Quıncy (Florıda) 19 ( \P) Ög surmektedır masv ada 15 000, Gıresunda 14 400 genı<; \er ısgal etmi'.tır Bır adam kaç şev vapar" j retmenlerı ıle gezıntıve çıkan 17 | Urfada 16000 Bılecık Boıu, ÇanBır adam bır ı«.ı pek ıvı vapabıçocuk golde gezmek uzere bındık kın Tokatta 11 bın ıla 13 000 kışılır, o da her kola nasıp dejnl' tkı I lerı teknenın anıde su alarak bat ' ve bır dOKtor ısabet etmektedır şev". Eh ıvı vapabılır O da pek I ması netıcesınde ımdat ıstemeve | Dığer ıllerde ıse bu mıktar 2800 ılâ Ankara 19 (Cumhurıjet Teleks) lelelerle bırlıkte bu vıl terfıe mus az kula nasıptır! Üç ısı vapmava dahı fırsat bulamadan bogulmuş10 bın arasında değışmektedır. Yuksek ^skeri Şur» yarın tabah tahak generaller ıle albaylıktan ge kalktı mı, mutlaka hıç bırısını ıvı lardır Çocuklardan \edı«ı aMiı aı saat 10 da toplanacak ve dığer me nerallıge terfı edecek olanların du rapamaz Hıç bırısını ıvı bılemez leje men^uptur \e \aslari 5 ıle 14 rumunu tetkık edecektır Dort mad hıç bırısını ıvı basaramaz Bızde arasındadır deden ıbaret bulunan şura gunde bır tek şevı ıvı vapmava razı ne Sahılden 100 metre kadar uzakta mıne gore 1111 savılı Askerhk Ka kadar az adam var! Üst tarafı fanı batan tekneve tutunmaja muvafnununun 5 ıncı maddesının degı? dunva hıkavesı.. fak olan çocuklardan bırı kurtarı Bastarafı l ıncı sabıfede Cumhuri\ct 10532 labılmıstır Teknenın battığı >errad\oda açıklanmasından kısa bır Sudur n hıkâve Ba?tarafı 1 ıncı sakıfede tırılmesı suretıvle okuma vazma (DIŞ MACUNU) dekı suyun derınhgı tahmınen 3 sure sonra Elçıhgımıze tevdı edıl sında devam edıldığını soyledıkten bılmıven erlerın dort a\ fazla a«Bınsı kırlıkta voldan sıdıvorkerhk vapması saglanacaktır Gun4 metre arasındadır mıştır sonra sozlerınl şu sekıld* bttırmifken tarla ıçınde bır adamııı ba^ı T E Ş E K K Ü R demın ıkıncı maadesı emeklı albav , Sahılde golde gezıntne çıkan çoNotada Irak hukumetı bazı ıt tır nı eiını avaeını sallavıp durduçu ve generallerın vedekte terfılerınm cuklarm jemeklennı hazırlamakta Tutulclugj amansız hastalık hamkar ıfadeler kullanmaktadır « Kongrelerden façı«t naralavapüabı mesı tekhfı, 3 uncu mad nu tormu< Durop bakmış Adam n kurtulimnarak 18 81<'62 j olan Mrs Alzora Green, verdığı Bakanl k ılgılılerı bu notanın ge rından baska bır şev duvulmuyor desı kıvafet kararname'sındekı ve muttasıl bareket halınde MrrJk utn rtcsı gur j \efat eden Iifadede «Bırdenbıre tekne batmaya reken şekılde cevaplandınlması i A P nın bugunku halını D P nm nı değışıkl klere «on maddesı ıse etmıs Yanına varmıs. Acavıp kı I ba«ladı çokus devrıne benzetıvoruz LFMAN TAŞKINın çın çahşmaktadırlar ust «ubavlann terfılerıvle ılgılı bu lıkta bır adam. Daha sonra soz alan lctanbul lunmaktadır Suranın bu toplantısı Dışışlen Bakanhgımız bugune h talıgı e^rasında mumkun Merhaba' demış >e vapnor ÇOK ACI BİR KAYİP ılın teda ı ıhtimam i c bakımı kadar Irak hukumetıne verdığı mıll»tvekılı Suphı Bavkam, A P uç gun devam edecektır sun? ele geçırdığını ve «ırgeni^vrn Rad^olojl Enstıtum notalarda ıkı erımızın şehıt edıl vı ırkçıların Emeklı Top^u Yarba% ve I E T T Hıç, demış Su avasımın al I ' nıgı Profesorlerınden Te\ mesınden sonra Irak uçaklarının C H P vı komunıstlıkle ıtham etSavunma uzmanı Nuzhet Bajdartındakı keçevı, derede çığnnorum f k Btrkman \e Muhterem ıkıncı bır defa hududumuzu ıhlâl tıklerını behrterek «ozlerıne su »e ol'un ve Ideal Bavdarol'un çok sevkepenek vapacağım Basımda da rokmen e Docent Reha Lzel ettığı ve bu sırada devrıje gorev ı kıld e devam etmıstır gılı oğulları Luleburgaz eşrafınzıller var goruvorsun' Kar<>ı tar ^" A.cn,m Budaras a butun « M»mleketı v enıden bır kar1 vapan Turk uçakları tarafından dan Isacı Ulugun torunu ve Uluğ lada tohumları kuslar vemesın dıc ktorlara Bashem^ıre Muz€\ Bastarafı 1 ıncı sahıfede >e ara sıra da onları eınçırdatmak aılesının sev gılı \^genı Emeklı K\ kovalandıkları varalanan uçağm deş kavgasma suruklemek ıstıvor\en Mtnçe butun per«onele lar Bu «.aldırıs'arını durdurmak ' *!7iolo 1 Enstıtjiü Klınlgi bav Samı Ba\darol Ismaıl Bavkendı hudutlarına gırerek gozden cukları da, baygın vazıyette kur ıcın basımı sallıvorum Sırtımda kanunlar bır tarafa tarılmıştır Ne«elı bır pazar tatılıdarol Mu^tafa Ba\ darol ve Safı"ktnrlanna cenaze mera=irnıne ıcavbolduğunu ve netıcenın ne ol ıçın butun kı vavığın n,ıne avran kcMdum karsıTarırKi çiKacagım Asap bozu nı matem havasına buruven olav, t i77Rt Ishrak eden \akın ve ve Ba% darol un v egenı Galatasarav dugunun bıhnmedığını bıldırmış çalkalna calkalıva terevagı ola cu polıtıkaları ergeç durduracağız, dun oğle uzen cerevan etmıstır Yıl 1 M^n alikasını esırgemlven 7 lı=eiı talebelerınden 379 No lu bundan boyle bu gıbı hadıselenn caU Eh bos duracak değılım va' ama ıi«la bır polıs hukumetı kur dız ve Pojrazdan esen ruzgarlarla ^ ıtjn akrabalanna vakınlarıtekrar edılmemesı ıstenmıştır Ellerımle de vun ıjtırnorum (ve ALt B\TD*ROL mıvacagız > kabaran dalgalara aldırmaksızm \" Tkada«Ianna a\ n avn ıcını cekerek) \ e vaparsın fanı Irak hukumetının ıthamkâr ıf»118 1962 gunu çok genç v a«ta ara Bavkam sozlerını bıtırırken îst "iekkı rr TC mız halen ımkan deler ta^ıvan notası ıse muhteme tanbul Beledı\e«ını de tenkld et bır lastık sımıde guvenerek sahıl dunva' Ekmek parası kazanmak mızdan avrılmi's*^ Bugun 20 8 962 rmndıe iden sukran \e mınlen bu akşam en geç vann cevap mıs \e te^kılatın partızan memar den açılan 15 yasında Avten Erden ıçın Sı«h Camnnde kılmacak ıkındı t'crımızın gazetenız \ asıta 30 vaşında Hatıce Tablacı, 18 yac lanaırılacak ve Irak tan zarar go larla dolduğunu v» bunların kısa 1P duu rulmasını rıca ede namazından «;onra Edırnekapı ŞeBunu bıldıçı ıçin eskı fılozoflar =ında Avhan Erden ve 15 yaşında 17 ren hudut kovumuzle karakolu bır zarranda temızleneceğını ıfade hıthşındekı aıl° kabrıstanına def Mu<tafa Kabakulak kısa zaman herkese kanaat tavsıve etmısler muzdakı hasarm tazmını ve şehıt «tmıstır nedılecektır Tanrı rahmet evlıve sonra bogulma tehlıkesıjle kar=ı gelgelelım . Bunu '«ark ele almıs edılmış bulunan erlenmızın aıleBabası Dalgalarm bır lokma bır hırka d n e ışı ten Bej koz Kadınlar Kolu kongTe karsıva kalmı^lardır lerıne tazmınat verılmesı talep e sınde konusan Istanbul mılletve kendılerını gıttıkçe sahılden uzak bellıte vurmuş Felsefe de harap Cumhurıvet 10579 Cumhurı>et 10581 dılecektır kıh Reşıt Ulker de A P lılere ce lastırması karsisinda hevecana ka olmus çalışma ahlakı da Av rıca notada Turk hukumetı v ap v»rmıs ve «Azraıl Inonu'yu pılan gençlerden Mustafa KabakuBır adam bır ısı ama en basıt de nın ası Kurtlerle eşkıvaları ba arıvor fakat bulamıvormus Azr* lak, bır arahk lastık sımıtı elınden olsa ıvı vapmava (alı«ırsa o adam kaçırmij, > anındakılerden ımdat ıs rındırdığı kendılerme sılah ve mu ıl Tannnın adamıdır Tanrı ıse mukemmel adamdır tkı ı« dendı hımmat verıldıgı ıddıalan ve u ıstedığını ıstedığı zaman bulur temeye baslamıştır Boğulmak uze mı benım sıtkım sıvrılır. tç dere olduğunu goren uç genç kız Mus çaklanmızm Irak topraklarını ıh O halde Tanrı Inonu'yu aramıyor» 1 Ofısımızdekı otomobıllerden bazıları Ankarada GulhaOdol tafavı kurtarmava çabalarlarken vınce benden paso' lâl etmesı ıdd^ssı notada şıddetlı demıştır nc Hastahanesı onundekı vedek depolarımızda ve Istanbul Şukendılen de avnı tehlıkevle kar>;ı Çunku bovlelerınden favda sor dışlerımize bır hsanla reddedılmektedır. Hemız ıle Izmır ve Içel Mı.c'urluklerımızde 24 Ağustos 1962 lasmıclardır Durumu «ahılden go m e d ' m B FELLK Kendini Assubav tanıtan sıhhat Dışışlerı Bakanlıgı bu hususta Cuma gunu saat 15 00 de açık arttırma suretıvle satılacaktır renler sandalla jetışınceve kadar a>rıca, Turk kamu oyunu ajdındolandırıcı yakalandı ağzımıza dalgalarla mucadele etmekten vo 2 Mevzuubahıs otomobıller avnı mahallerde teşhır edıllatmak maksadıvle muhtemelen Kustepe \e cıvarında kendısını rulan A\ten Erden ıle Hatıce T«byenı bır jarm bır açıklama vapacaktır mekte olup şartnamelerı Ofıs teşkılâtmdan alınabılır. asçuba\ olarak tanıtıp bazı vatan lacı boğulmu«tur Avhan Erden ıle tad Dığer taraftan Iranh askerlerın daşlan dolandırdığı ıddıa edılen Mustafa Kabakulak ı=e ancak bavllc 3 Her vasıta ıçın 2 000 TL temınatın Istanbul Şubegetırdı 'înırımızı a^tıkları ve bu sırada Nevzat Balkava admda bır <;ahıs gın vazıjette kurtarılabılmışlerdır mız ıle Ankara Izmır v e Içel Depo Mudurluklerımız veznesıOX\V KLRÇEREN Dir vatandaşimızı uç kurşunla ol dun polıs tarafından vakalanmış tlkvardım ha«tahanesıne kaldınlan ne v atırılması şarttır durduklerı volundakı habe»lenn tır Konuştugu kımselere «Oğlum Mustafa « Benı kurtarmak îsteıken oır gazetede nesredı'mesı uzerme Ankarada subavdır Ben de assu boguldular' Ben kurtuldum ama 4 Bu vasıtalara prım ödenme<ii mevzuubahıs değıldır Eczanelarde arayınız malumatına muracaat ettıgımız bav ım Param bjttı Borç verır mı onlar olduler Ah anlatamam mut Kevfıvet savın halkımıza duyurıılur. 18 DiMMerı Baka'iıg! Ba n Sozcu^u ' nı7* iı erek dolandırıcıhk vap hış bır şevdı o an' » an erek aîlaHu husu^ta Bakan'ıga henuz bır tığı ıddıa edılen sanık, adhyeye [ mıstır Olayla ılgılı tahkıkata deır. 7aal 5196/1Ü55J m«iuıoat geimedığım bıldırmıstır «evktdllmıstır. Cumhumet (BMin 13257/10376 DÜNYA H^BERLERI B. Amerika'nın Cezayir'de ortaokul öğrencileri dış yatırımları 56 milyar dolar öğretmen olarak istihdam edilecek Siyasî BürO/ yedinci sınıfa kadar okumuş öğrencilere öğretmenlik yaptırmaya karar verdi 'BİRDAKİKA: Istanbulun Kadmlatı Bize kalan Turkiye, gıde gide, bir «tasarılar memleketı» oldn, çıktı ısın ıçınden Her Allahın gunu bir, veva, bir kaç venı tasan haberi: Teni vergı tasarıları hanrlanı yor. îsçılerın Grev Kananu tasarısının tamamlanmasına çalısılıvor. Memnrların yenı terti tssarı rısı bıtmek uzere. \ e bovlece, Iktısadî Devlet Teşekkullerı tasarısı, taristlenn dovız degıstırme tasarısı •hracatı tes\ık tasarısı, vanı tasan ustune tasarı. Savmakla bıtmez Bu tasarı kelımesının tasa kelımesıvle bır munasebetı var mı acaba' Pek bılmem ama, çalıba, var Baksanız a Hukumette ta sarı bızde tasa D N. Kadınlor elele verip çalışsaydı devrimler hedefine ulaşırdı» Nasıl olalım?. lmdi b»fi btty«k. P P Tük, adı »anı buynk, iddıasi bnvuk holâs» ne kadar buvuk \ar»» bırbınyle çene yarışmdalar Çın gıbı mı olslım? R«u gıbt mı olalım" \merlk» p b i mı olalım? 41aman gıbı mı olalun? Capon gıbı mı olalım? Mı»ır fibı mı olalım, înnan gıbı mı olalım?.. Bırısı de çıkıp Akh başında çalışkan, ekmetını alnının terıvle kazanan, a»Unı ınkâr etmıven, ıvılıfı, doğrnluta hakkı, ınsafı, tevaznn benımsıv'en bır Turk olahm. demıvor Yahu mutlaka kopv a mı edecegız? Kör bir kadın 21 yıl sonra görmeye başladı Yiiksek Kurııl PJânın beşinci cildini tetkike bugün başlıyor NATO'nun Falleks 62 tatbikatı D.D.Y. Genel Müdürü emekliye sevkedildi Gizenga açlık grevi yapıyor 1628 hekimin çalıştığı 51 ilde 9400 kişiye bir doktor isabet ediyor isveç'te öğrenciler daha iyi cinsel eğitim istiyor Oğrenciler, okullarda okutulan kitabın cinsel hayatın kotu taraflarını anlattığı kanısındalar İngiltere'de üslenmiş Kolombiya'da bir şehri sel bastı, 80 kişi öldü Amerikan hava filosuna üç « U 2 » uçağı gönderildi Askerî Şura üç giin surecek toplantılara başlıyor Irak, hergün bizi suçlıyan bir nota vermeye başladı C.H.P. Kongresinde A.P. faşisılikle itham edildi Almanyada her evde... Neşe ile başhyan tatil facia il bitti Devlet Malzeme Ofisinden: ...şimdi de Türkiyede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog