Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

APARTIMAN DAİRELERİ CAZİp"* PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE REDİ BYNKASI umnurıyeı RÜRUCUSU: NADİ 39. yıl sayı 13.665 TelgraJ ve mekrup adresı: Cumhunyet Istanbui Posts Kurusu: Istanbul No 246 TeleionJar: 22 42 90 22 42 96 22 4* 97 22 « «S 22 42 W Fazartesi 20 Ağustos 1962 ilde 9400 kişiye bir ıdiı, ıicı yuıı uızı bugııydiı51 İIHpQİOft ^w hir m şişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanmaya başlanan cevabî notalar çok sert bir lisanla kaleme ahnıyor ralr hpr niin hİ7İ çıırlıvan 1 6 2 8 hekimin ccıll$tıgı ir nota vermeye başladı IIIIIIIMIIIIfM llllllll doktor isabet ediyor Eski Sağlık Bakanımn hazırladığı kitaba göre, bazı illerdeki durum ise şöyle : Ağn'da 23 800 , Bitlis'te 25 800, Tunceli'de 23 000 , Gümüşhane'de 34 800 kişiye ancak bir doktor düşüyor Ankara, 19 (Cumhuriyet Teleks) Sağlık ve Sosyal Yardım Baiıanlığı, sağlık hizmetlerinın sosyahzasyonu konusundaki çalışmalarla ilgilı bir kıtap yayınlanmıştır. Eski Sağlık Bakanı Profesör Dr. Ragıp Ü ner ile eski Müsteşar Doçeın Dr. Nusret Fışek tarafından hazırlanan kitapta. sgsyalleştirmenin uygulama plânı üzerindeki çalışmalara esas tutulacak Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ııııtıııııııııııı rtalıktoki Umumî ievşeme I IIIIIIIIIIIIIIHIIIMIHIIII ııııııııııt iyasi hâdiselerin insan psikolojisinde bıraktıgı derin I iıleri belirten örneklere adım başında raslanıyor. ınlıklara gittifiniz, kulüplere ıjınız veya dostlsnnızU . te:ttifciniı vakit öfcrtniyorsnBüyükelçilik, umum müdürfya müşavirlik çibi yüksek Jere erişmiş ve kıymetli hizriyle tanınmış birçok memtırJeta yedejte çekilmiı duromişler. tktidar degişikliklerinınlar mühim ve mesuliyetli lerde bırmkılraak istenmemiş. , âdeta hiçbir iş görmeksizin arını alıyorlarmış. Hepsinin i biraz sarsılmış. Moral bo|nnun sebepleri, malum. Tay\e aynı dnrnmda olan arka•ından banUrı, Talleyrand ktidar değişikli|inden bilâkis le etraişlcr. Birkıç tanesi, kı•nanda, tekrar cazip vazifeleümişler. Bir kısmı, «hanji taIdırsanız altından çıkmakla uış» mnhteris bir politikacıaid almışlar, inanmıs görüneekliyorlar. Bir kenarda ümit[îrılmış olarak oturan gnnır lysiyetierine düşkün şatasiytte eksik deşil. Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Dışişleri Bakanhğımızla Irak hükümeti arasında teati eden notaların miktarı artmaktadır. Irak hükümetintn. topraklarımı| za tecavüz eden uçaklarmın Türk uçakları tarafından mecburi inişe zorlanmasırn protesto eden nota dün Dışişleri Bakanhğı tarafından cevaplandırılmıstır. Ancak bu notanın Irak Büyük Elçisi Talip Müstaka verilmesinden bir kaç saat sonra Irak hükümeti evvelâ kendi radyolarının Arapea. Kürtce ve Türkçe neşriyatlarında Türkiyeye bir nota daha veriidiğiaçıklanmış ve notanın metni okunmuştur. Bu notanın da Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Elözığda düşen cismin uçak olmadığı anlaşıldı Diııı \al<^ada yapılau turene katılan valandaşlar C H P kongrelerinde A P faşistlikle itham edildi • Oğuz Oran, « Af tamtamları » ndan bahsetti Irak uçakları Barzanîleri Atatürk'ün bombalamaya Yalovaya devam ediyorlar gelişinin yıldönümü Türkiyede insanca yaşama v* var olma mücadelesinin öncüsü, Bıiyük Atatürk'ün Yalovaya geüş yıldönümü dün 33 yıldanberi ilk defa Ona yaraşan bir şekilde ve • Atatürk Şenliği» adı altında kutlanmıştır. Resmi daire, okul. özel teşebbüse ait binalarla dükkân ve evlerin bayrak ve defne dallariyle süslendiğı radde ve sokaklan Yalovalılar ve civarından gelenlenn doldurduğu törende bir defa daha Atatürk yaşanmış, yapılan konuşmalarda memlrı ketin tek kurtuluş yolunun Atatürk ideallerine. Atatürk devrimlerine dört elle sarılmamızla mümkün olabileceği anlatılmıştır. Arkası Sa 5. Sü. t de releri dolaştı|ınız, bankalara lıgımz veya toplantılara kaınız vakit dinliyorsunuz. Biihercümerc esnasında, fırsat tzmir, 19 (Telefonla) A. ınndan muhtelif gruplar çeşP. Izmir il kongresi bu sabah e kaynak başlarını tutmuşlar. saat 1 da Yıldız sinemasında 0 usulü tertiplerle liyakatli ve J it insaııların ayajını kaydır • toplanmıştır. Isparta millet jf Karadeniz seferinden donnıekte ı veküi Sadettin Bilgiç'in başr veya onları dirsekliyerek olan «Çorum şilepi. dün gece Seline eeçmişler. Dedikodulara '' kanlığında toplanan kODgreye viburnu civarında. Umuryeri mevkatılan 500 delege ve dinlebulundukları yerlerde, Goekiindeki bir deniz fenerine bindiryiciler, raporun okunuşu sıin bahsettiği «sihirbaz çıramiştir. Durumdan haberdar edilen hatırlatacak şekilde her şeyi rasında zaman zaman daki«Imroz» tahlisiye gemisi. olay rnat etmişler. kalarca «Af.. af.. af..» diye halline gönderilmiştir. Ancak dün tempo tutturarak bağırmış• çatımn altında, aynı şeyleri geç vakte kadar olayın vukubuluş lardır. ıvorlar. Kimi yüksek kadrolu şekli ile hasarın derecesi hakkında :elerin birer siyasi menkup Arkası Sa. 5. Sü. 1 de kesin bir bilgi edinmek mümkün işsiz oturanlara baslanmasınolmamıştır. şikâyelçi oluyor. Bir diğeri, ; avcılarının çevirdikleri komonlara parmak ısırıyor. Bir cü şahıs, kendi servisiyle alâen son istatistikler 1959 yılına Iduğu halde, kalkınma hakkınesika hazırlıyan uzmanların rakamlarını nereden ve nasıl jilmiş olacaklanm düşünüyor. dördüncüsü, haksızlıga ugraa kanaat gctirmiş v e menfi ihniyete saplanmış. Bir beşıngeçim sıkıntısı çektiğini saklaEğlenmeye giden bir aile grupuiıdan 2 genç kız boğulr. Bir altıncısı, işlerin yürüdu, bir genç kız ile bir delikanlı da baygın halde gine üzülüyor. Gümüşpalaya göre siyasî affı isiiyenler 30 milyon! Dün yapılan CH.P. GençhV ve Kadınlar Kolu kongıelerinde A.P. liler tarafından yapılan ıthamlara cevap verilmiştir. .....» ş Beşiktaş Gençlik Kolu kongresindp konujan Oğuz Oran. AP. kongrelcrinei >af tam'amları» ara Arkası Sa. 3. Sü. 8 da Siırt, 1 9 (Telefonla) Bugun sabahleyin saat 7 sıralarında Şemdinlı üçesine 15 20 kılometıe mesaıede ve bir tarafı Türkiyeye, diğer yanı Irak'a ait olan Bengule Dağlarının üzerinde uçarak dalıslar yapan sayısı tesbit edilemiyen Irak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar. bu dajlan bir saat müddetle bombardıman etmişlerdir. Ancak Hakkâri'deki 1 8 inci Jandarma 1 Alay Kumandanirğından alınan telsız rapoıunda, uçakların Irak hudutları içindpki toprakları bom baladıklarını bıldirmistir. Dıvarbakır 19 (Telefonla) • Evvelki gece Elâzıg Hazer gö • lur.ün guneyindekı Alaettın kö { yü ile Başkaya köyü arasına • duştuğü görülerek telâş uyan • dıran ve uzun müddet pılotu t aranan cismin bir uçak olma * yıp sadece bir Ingıhz akarva | kıt ikmal uçağından atılan boş ; bir benzın tankerı olduğu an j laşılmıştır. Bu sabaha kadaı $ olay yerinde incelemeler ya • pan adli ve askeri heyeller, î ortalığa yayılan ve bir uç.ik t enkazını andıran parçaların • bir benzin tankerine ait ııld'i • ğunu kat'î surette tesbit el i mişlerdir. Tahkikata son veril • miş ve parçalar toplanarak as • keri makamlara teslim ndil İ Almanyanın ve Berlinin bugiınkü durumları Cumhuriyet Sovyet isgal böltesi Polonya idaresindeki bölçeler Sovyet idaresi Batı Brrlin Do$u Berlin Çorum şilepi dün gece bir deniz fenerine bindirdi Berlin'de gerginlik yeniden arttı • Chamonix. 1 (a.a.^ Mont 9 Blanc tüneli şirketine mensup 4 Vransız mühendisi bugün Cltroen marka bir otomobille Mont Blanc altındaki tüneli ilk olarak gidiş ve dönüş yönlerinde katetmişlerdır. Mont Blanc Tüneti dün ilk defa olarak otomobille geçildi Bir Balı Alman uçağı, komünistle tarafından mecburî inişe zorland İ9HHII Gürsel, Köseoğlu ile Erkanlı'yı kabul etti Bahycı kaçarken duvann üzerinde vurulanbir genç, Komünistlerin gözü Önünde can çekişerek öldü Neşe ile başlıyan tatil facia ile bitti denizden kurtarıldı 31 inci İzmir Fuarı bugün törenle açılıyor îzrmr. 1 (Telefonla) 31 inci 9 İzmir Enternasyonal Fuarı yarın saat 18 de açılacaktır Açıhşta, şeh rimize gelen Ticaret Bakanı Prof Muhlis Ete ile îzmir Valisi ve Belediye Başkanı Enver Saatçigil birer konuşma yapacaklardır. iâyctler, dedikodnlar. ihmaller htiraslar Tenkid edilen buırda hakikaten dofru olan, se Şehrin gölgede 33 dereceye ka topluca giden bir ailenin ıki genç 20 eylüle kadar açık bulunacak mübalâğa payı taşıyan veya dar çıkan bunaltıcı sıcağından kur km, denizde yüzerken boğulrouş, ın aşagı uydurma intibaı uyan tulmak için, dün sabah Feriköy'den yine bir genç kız ile bir erkek ço olan izmir Fuarına bu yıl 26 yaılar var. Fakat do£ru veya ya Kemerburgazın A k p ı n a r köyüne Arkası Sa. 3, Sü. 7 de bflnrı devlet iştirak etmektedir. söylcntiler devam edip g'diOrtalıktaki nmnmi raanzara, ficı defil. Psikolojik tesirler da. zamanın istikrar getiricı .ctlcr lchine çalıştığma kolayııanabilmek hakikaten bir me. Koalisyon hükümetinin güngailelcr arasında. idarcnin moli yükseltecok ve hizmet «ayIÎ artıracak bir yön tutturamaanlaşılıyor. • Cumhurbaşkanı Cemal Gursel, evvelki gece saat 22.30 da 1 ler4 den Munır Köseoğlu ile Orhan Er kanlıyı Florya deniz köşkünde kabul ederek kendileri ile 2,5 saat kadar görüşmüştür. Gürsel, Köseoğlu ve Erkanlıyı kapıda «Sizleri çok göreceğim geldi» diyerek karşılamıçtır. Görüşmeden sonra 1 4 ler herhangi bir açıklamada bulun Bonn 19 (a.a. . A.P. ve Radyolar) mamışiardır. Yalnız Köseoğlu. «Pa Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Berlin Duvarının inşasının birinci yıldönümünde vuku bulan olaylar ile başlıyan gerginlik devam etmektedir. Sovyet Başbakam Kruçef'in dün Sovyet uzay pı lotlarımn karşılanışı münasebetiyle yaptığı konuşmada Doğu Almanya ile ayrı bir barış anlaşması imza^ lanacağına dair olan sözleri, h > u Yılhk izinlerini kullanacak olan ^ursuzluğu daha da artırmış bu polis memurlarının tabancalan lunmaktadır. Nitekim bugün Bat Emniyet Müdürlüğünce geri alınAlmanya Savunma Bakaniığı tara maktadır. Geçen yıllardan farklı fından bildirildığine gbre, bir Bat: olarak, bu yıl polislerin izin süAlman deniz uçağı, Doğu Alman resi içinde tabancasız gezmelerine, avcı uçakları tarafından düşürül bazı polis memurlarının izinde bumüştür. Olay, DoğuBatı sınırı ke lundukları sıralarda tabancalarını «imindeki Muelhausen şehri yakı lüzUTn=uz yere kullanarak hâdise Arkası Sa. 5, Sü. 1 de çıkarmaları sebep olmuştur. İzne çıkan polisin tabancası alınaeak İstanbulvn Kadmlan iiımı tamamlamak iizere ikcn. ıphane rallarındaki Shakcspcaolcksiyonu gözümc ilisti. Maka: son bir cümlc ilâvc ederek ne• c bağlıyacağım anda. kalemim nctli. Piycslerin adlanna ve inlcrdcki bazı sözlerc zihnim Idı. tstc «Macbetb Kıral olaııı!» diyc savrulmuş kehaneliıı i altında ihtiraslarıtıın zinciri;oparmıs olan bir maccrapercshikâycsi.. tşte «Bu Daııimarka letinde çürümüş bir şey var» •n Hamlet.. lşte «Hatalar Kolisi» ve işte «Bir hi(,' için kıyakadar gürültü».. Sıranın en uııda, «İyi biten işler iyîdir» lıklı komedi.. Olaylar da, acaböyle bir sıra takip ediyor mu? "Kadınlar elele verip çalışsaydı devrimler hedefine ulaşırdı,, Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısını 3 üncii sahifemizde bulacaksmız) Radar ve telsizli trafik ekiplerinin faaliyeti müspet neticeler veriyor İstanbul . Ankara Asfaltı «Ölüm Yolu» olmaktan kurtarılacak Tazısı 5 inci sahlfcde lîU'SLARARASI KÜLTÜR FESTİVALİ BAŞLAOI Yedinci Uluslararası Kültür Festivali dün şehrimizde törenle başlamıştır. T.M.T. Federasyonunun düzenlediği bu festivale katılan Tunus; Batı Almanya; Madagaskar; İsrael; Belçika; Fransız; İneiltere ve Yugoslavyanm üniversite; tiyatro: folklor: koro ve orkestra topluluklan dün sabah saat 10.30 da Galatasaray Lisesinden Taksime kadar bir şenlik yürüyüşü yapmışlardır. Taksim anıtına çelenk koyma töreninden sonra festivale katılan ulusların bayrakları çekilmiştir. Resimde; İsrael ekipi; halk oyunları oynıyarak geçerken görülmektedir. Feridun ERGİN Kolombiya'da bir şehri sel bastı, 8 0 kişi öldü Florida'da 17 küçük zenci çocuk sandalla gölde gezinti yaparken boğuldu Bogota. Colombia, 1 (A.P.) ] Florancia şehrini 9 beraberinde Bir müddettenberi devam etmeki gctirdiği ağaç kütükleri ile bir ' te olan şiddetli yağmuların mey anda istilâ eden azgın sular şehirdana getirdiği sellerle taşan Colom deki evlerin büyük bir kısmını obia'nın güneyındeki Hacha nehri J turulmaz haîe getirmiştır. Ölü ve varahlardan baska 100 üzerindeki bir barai cökmüs. 80 Avustralya giizeli, îiinya Giizeli oldu ong Beach, 19 (a.a.) Dün geburada yapıian seçimde 1962 nya Güzeli unvanını 21 yaşında gözlü Avustralya güzeli kazan>tır. Rus asülı bir ailenin kızı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog