Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

2 Ağustos 1962 < 111TI! 111111H11 f 11111111M11111111111M111111 • 1111! 1111 f 11111111 f 11111111! ' l l l l t l l l l t U CUMHURİYET BEŞ Naraşın tarihi bedesteni imar edilerek açıldı | Maraş, 1 (Telefonla) Kurtuluş Savagında yanarak hara : be haline gelen tarihî bedesten. 47 yıl sonra. ilimizin beledi • yesi tarafından 1,5 milyon liraya imar ve ihya edilerek kasap • ve sebzecilere tahsis olunmujtur. • Bugün saat 10 da yapılan törende, Maraş Valisi Orhan Ak : bay konuşarak. Inkılâptan bu yana başarılan beledî işlerden \ bahsetmiş, kordelâyı kesmesi için, Millî Mücadele kahramanla • rından ve tstiklâl Savaşı sırasında Müdafaai Hukuk Cemiye ; ti Reisi olan Arslan Koğuzataya ricada bulunmuştur. : Kordelânın kesilmesinden sonra, 8 dükkân, 1 gazino ve 1 jj lokantası bulunaa çarşı gezilmiştir. : "Doğan Hava Harb Oyunu,, dün basladı Ankara, 1 (a.a.) ( Millî Savunma Bakanhğı Basm trtibat Bürosundan bildirilmiştir ) c Eskişehirden verilen malumata göre Doğan harb oyunu bugün saat 08.30 dan itibaren Eskişehir Orduevinde, Hava Kuvvetlefi Komutanı Korgeneral Irfan Tansel'in açış konuşması ile başlamış bulunmaktadır. Doğan hava harb oyununu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay. kuvvet komu tanları, ordu komutanları ile silâh lı kuvvetlerimize mensup general, amiral ve yüksek rirtbeli subaylar takip etmektedir. Hava harb oyununun maksadı kara. deniz ve hava kuvvetelrimize ait müşterek pfoblemlerin, en iyi tarzda, nasıl halledilebileceğini etüd etmektir. Hava harb oyununu takip etmek üzere Milli Savunma Bakanı llhami Sancar bugün saat 18.00 de uçakla Eskisehir'e hareket etmistir > Bir çakmak alevi 50.000 lira zarara sebep oldu îzmit, 1 (Telefonla) Bir lâstik fabrikasının personel lokantası ile buzhanesi duvarlann« benzin ve ziftle karıştınl mıs tecrit mantar kaplaması yapılırken işçilerden llyas Kurt'un sigarasını yakmak üzere çakmağmı çakması ile mantarlar tutuşmuştur. îzmit itfaiyesinin büyük gay reti ile söndürülen yangından zarar ve ziyanın 50 bin lira civarında olduğu tahmin edilmektedir. Balıkesir eski Belediye= Başkanı öldü = Bahkesir 1 (Telefonla) Balıkesire çok emeği geçmiş olan milletvekillerinden ve eski Be lediye Başkanlarından Faik Ocak bir kalb krizi neticesinde vefatetmiştir. Ocak'ın cenazesi büyük bir kalabahfın iştiraki ile kaldırılmıştır. : ; : : ; : : : Bir vatandaşımızın j bağışı ! Bankalardan sahte evrakla para çekenler yakalandı Sahte evrak tanzim etmek suretiyle Sarıyerdeki bir banka şube^inden para çekmek istiyen 3 kişilik bir şebeke polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Kaya Ali Argundoğsn ile akrabası Fatma Güngör ve Coşkun Erkır bir ihbar mektubu üzerine harekefe feçen polis ekipleri tarafından bankadan parayı çekecekleri sırada yakalanmışlardir. Kaya Aünin cebinde bulunan 5.955 liralık makbuz ile, 5042 liraya el konmuştur. Sanıklar ayrıca aynı bankanın Beyazıt, Şisİi, Üsküdtr, Beyoğlu ve Kadıköy şubelerinden usulsüz evrak tanzim etmek suretiyle para çektiklerini itiraf etmişlerdir. Bolu kaplıcalannda 12 dinlenme evi yapıhyor Bolu. 1 (Telefonla) Turist celbi için şehrimize 5 kilometre mesafede bulunan kap hcalarda özel Idare Müdürlüğü tarafından 12 dinlenme evi yaptırılacaktır. Buna ait formaliteler tamamlanmı; olup, evlerin ihaleleri yapılmıştır. Kırsehir 1 (Telefonla) Ka : yabaşı mahallesinde oturan e ; mekli Assubay Mehmet Ulaş, ; Vcretn Savaş Dispanseri yapıl : mak üzere Ankara Kırşehir ; asfaltı üzerindeki 1000 metre ; karelik arsasını vilâyete bağış ; lamıştır. E Otobüs, bisikletliyi ezdij Bılecik 1 (Telefonla) Bile ; cik 80068 plâkah otobüs, mal î sahibi şoför tsmail Özgen ida ; rrsinde, Eskişehirden ilimize ; gelirken Koyro köyü yakınla : rında karşıdan gelen Eskişehir ; 2699 plâkah bisiklete çarparak = 16 metre sürüklemiş ve sürü Ş cüsü olan 40 yaşlarında Ahmet E Sinan'ı ezerek öldürmüştür. s Şoför tevkif edilmiştir. 5iimııııuııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııiMiıınııııııııııE Onümüzdeki kış, et j Cezayir buhranına s o n fiatmın 15 liraya verecek olan görüşmeler çıkması bekleniyor müspet şekilde gelişiyor 1959 yılında narh usulünün kaldırılarak etin serbest ticaret metaı haline getirilmesi ve bu arada, geçen senelerde, bilhassa Doğu Anadoluda hüküm süren kurakhk sebebiyle J ' e m sıkıntısı çeken müstahsilio elindeki bütün malı piyasaya çıkarması neticesinde, Arz ve Talep Kanununa göre et fiatlannda ârızî düşme olmuştur. Fakat ilgililerin bildirdiğine göre, geçen senelerdeki kuraklık sebebiyle kesimlik hayvanın azalması ve Suriyede bir koyun 600 liraya satıldı' ğından Güneydoğu Anadoludan' yapılan ve bir türlü önü alınamıyan kaçakçılık yüzünden, kış aylarında tstanbulda et fiatlarının 15 liraya kadar çikacağı tahmin edilmektedir. Yapılan istatistiklere göre, son 2 sene içınde Mezbahada kesilen hay van sayısında hiç bir artış ve eksıliş olmadığı halde, bilhassa küçük baş hayvan eti fiatlarında ucuzlama olmuştur. Meselâ, geçen sene temmuz ayının son günü, Mezbahada kesilen 884 küçük baş ve 6,317 büyük baş hayvana mukabil, bu sene temmuz ayının aynı gününde 8S2 küçük baş ve 7.143 büyük baş hayvan kesilmiş, buna mukabil geçen sene temmuz ayında 500, 650 ve 800 kuruş olmak üzere üç kategori üzerınden satılan karaman, bu sene aynı gün 500, 620 ve 730 kuruştan satılmıştır. Bu arada, geçen sene 450, 480 ve 520 kuruştan satılan sığır da bu sene 450, 500 ve 570 kuruştan muamele görmüştür. Bu da Eöıteriyor ki, küçük ba? hayvan etindeki düşmeye karşılık, büyük baş hayvan eti fiatında yükselıtıe olmuştur. Eylul ayında fiatlarda daha da düşme beklenilmektedir. Bu meyanda, mevsimin kış ve nakliyenin güç olduğu geçen şubat ayında, karamanın 760. sığırın 620 den satılması, doğrudan doğruya müstahsiün yem sıkıntısından dolayı hayvanlannı ucuza da olsa elden çıkarması ile izah edilmektedir, Fakat bu sene kış aylannda, yukanda izah edilen sebepler yüzünden fiatlarda yükselme beklenilmektedir. Öte yandan, Istanbul piyasasına et temin eden Tophanedeki Kesik Et Mezbahanesine, muntazam olarak Anadoludan kesilmis et gelmektedir. Ooğan KEÇECIOGLU Baştarafı 1 inci safaifede Muhammed Hıdır ile Ben Bella'ya karşı «Ihtilâli Savunma Konseyi» kuran Başbakan Yardımcısı Balkasım Kerim ve Muhammed Budiaf arasında vapılan görüşmelere yarın da devam edileceği açıklanmıştır. Başkent Cezayirde bugün yapılan son görüşme saat 12.00 de sona ermiş ve Muhammed Hıdır gazetecilere: «Görüşmeleri sonuflandırmak ve memlekete yeniden Omit kazandırmak için yann son defa bulujacağız» demiştir. Muhammed Hıdır Belkasıra Kerim ve Muhammed Budiaf araıındaki müzakerelere 3. Bölge Askerî Kumandanı Albay Muhand El Haj da katıhnıştır. 3. Bölge. Kabüi kesirainde oulunan asker! birliklere kumanda etmekte ve Belkasım Kerim Muhammed Budiaf ekipini desteklemektedir. lyi haber alan kaynaklardan »lınan haberlere göre, Ben Bell»'cılar tarafından kurulan «Siyasf Büro» nun genişletılmesi ihtimali mevcuttur. 7 kişilık Siyasi Bürova 3. Askeri Bölge Kumandanı Al bay Muhand El Haj ile Belkatım Kerim'in ahnacaklan ifade edilmektedir. Bir başka söylentiye gore ise. Cezayirin 6. Askeri Bölje Kumandanı, Siyas! Büroya ahnacaklardır. Ben Bella'nın sosyaliım snlayısı öte yandan Oran'da bulunan Bajbakan Yardımusı Ben Bella dün Oran hükümet konağında tüc car ve tanayıcılerie yaptığı konuşmada yeni Cezayir devletinin sosyalist bir devlet olacağını talcrarlamış ve «Sosyalizmden sosyalizme fark vardır. Mao Tse Tung'un yürütmeye çalıjtığı sosyalizm ile Guy Mollet'in başında bulunduğu Fransız sosyalızmi birbirine benzer ml? Benca »osyalizm imtiyarların tasfiyesi rtemektir. tşte biz, bunu yürürlüğe sokmak istij'Oruz» demiştir. Ben Bella, Milll Kurtuluş Ordusunun geleceği nakkmda sorulan bir suali şöyle cevaplandırmıs tır: cBiz MİUl Kurtuluş Ordusundan bundan böyle daha yapıcı alanlar da faydalanmayı düşünüyoruz. Bu hafta içinde Cezayire yerleşince bazı olumlu kararlar alacağız. Bu memleket 30 milyon insanı rahatça yaşatabilir. Toprak aln servetlerimiz bakımından çok zenginizj Bin BelU, Cez«yir'e fitmeyi simdilik tehir etti Cezayir, 1 (a.a.) Bin Bella ile taraftarlarınm siyasi buhranla ilgili müzakerelerin neticesine intizaren yarın sabah Cezayir'e gitme.yi tehir ettikleri haber verllmektedir. Bella grupunun resmi sözcüsü Bumeneel yaptığı bir baıın toplantısında, bu hususu açıklamış ve devamla: «Cezayir şehrindeki duruma bağh olarak Bin Bella ile siyasi büronun diğer üyelerinin yann öğleden sonra veya cuma günü Cezayir'e gidebileceklerini» söylemiştir. Bu tehir kararı, buhranın halli ile ilgili müzakerelerin ümidedüdiği şekilde gelişmediği şeklinde yorumlanmaktadır. Bir ay kadar önce Cezayir Geçici Hükümeti tarafından görevlileri azledilen Milli Kurtuluş Ordusu Generkurmayının Cezayir'e nakledilip edilmiyeceği henüz bilinmemektedir. « Almanyanın Sesi» Radyosu, Gürsel'in bir konuşması ile Türkçe neşriyata başladı Bastmrafı 1 inci sahifede ne inanıyorum. Bu vesile ile, dost Alman milletine doğrudan doğruya hitap etme fırsatını bulduğurn için bahtiyarım. Federal Almanya Cumhuriyetinin müttefiki bir devletin Başkanı olduğu kadar, Federal Altnanya Cumhuriyeti halkı ile, aynı hürriyet idealisini paylaşan Türk halkının bir temsilcisi olarak da sizlere hitap etmekten zevk duyuyorum. Türk ve Alman milletleri arasında, an'anevî dostluk bağlan mevcuttur. Milletlerimız bu bağlara bütün tarihleri boyunca ktymet vermisler, siyas!, askeri, iktisadî ve kültürel sihalarda yakın münasebetler kurmuşlardır. Bu münasebetler, zaman zaman kesif bir işbirliği haline gelmiş, iki milletin birbirlerini tanıma ve anlatnalannda geniş ölçüde müessır olmuştur. Törkiye ile Federal Almtnya Cumhuriyeti bugün, Birlesmi» Milletler yasasının gaye ve umdelerine uygun olarak kurulmuı bir müşterek müdafaa .eşkiUtı olan Kuzey Atlantik Antlsşması içinde, ittifak bağlan ile merbut bulunmaktadırlar. İki devlst, bu antlaşmaya taraf diğer toüUefikleri (ibi, bütün milletler ve Mükümetlerle barış halinde ^ ^ m a ı arzula* rını ve demokrasi, ferdi hürriyet, hukukun hükümranlığı umdeleri üzerine müesses müşterek medeniyetlerini müdafaa etmek «zimlerini ilân etmişlerdir. Ayrıca, ittifakUrı çümulüne giren bölgede re fah ve istikrarın idame ve gelişmesine yardım etmeyi de kabul eylemişlerdir. Türkiye ve Federal Almanya Cumhuriyeti, Kuzey Atlantik Antlaşmasından baska, tktisadî tşbırliği ve Kalkınma T«şkilâtı ile. Av rup» Konseyi gibi, diğer tnilletlerarası teşekküller içinde de sıkı bir işbirliği halinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, Federal Almanya Hükümetinin. TÜTkiyeye karşı gayet dostane tutumunu ve iktiıadi meselelerimiri ele almakta fö«terdiği «nlayıs ve yakınlığı burada şükrania bellrtmek isterim. Memleketlerimiz arasındakl eeşitli sahalarda şamil, ikili münasebetler de bugün çok memnunlyet verici bir durumda bulunmaktadır Siyasî sahada, Türkiye ile Federal Almanya aratınd» herhanji bir ihtilâfh nokta bulunmadığı gtbi. umumi görüş ve dsvranıs b». kımından da tam bir mutabakat mevcuttur. tktisadi ve ticari sahalarda < J » Türkiye ile Federal Almanya Cum huriyeti «rasındaki münasebetler devamh bir canhlık arzetmekte. karşılıkh ticaret, önemli bir SBviyede bulunmaktadır. Bu roünasebetlerin. iki memleketin nef'ine olarak gelişmesi. Türk hükümetinin samimi temennisidir, Memleketlerimiz arasındaki kültürel bağlar, uzun bir maziye sa. hiptir. Bugün de bu baiların «ittikçe lcuvvetlendiğini müşahede et mekle memnuniyet duymaktayız Almanyanın Sesi'nde Türkçe nesriyata başlanılmış olmasını küU türel münasebetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesi yolunda, müspet bir adım olarak kabu! ediyoruz. Sözlerime. Türk milletinin, Alman milletine en halisane temennilerini bildirmek ve Federal Almanya Cumhuriyetinin mümtaz idarecilerine muvaffakıyetler dilemekle son veriyorum.> Çorluda şehir içinde tüfekle kumru avlıyan 2 turist mahkemeye verildi ve beraet etti Baştarafı 1 inci sahifede mıyan kuş tiplerinı tetkik etmek üzere gelen 28 yaşlannda Notegor ile arkadaşı 29 yaslafmda Göts, şeh rimizin Omurtak caddesinde, telefon telleri üzerind e bulunan kumrulan çifte ile vurmuşlar ve yakalanarak mahkemeye verilmişlerdir. Lüleburgaz ilçesinde yakalanan suçlular. yapılan muhakemele ri sonunda. ellerinde av tezkeresi bulundugundan ve memleketimize ümî tetkiklerde bulunmak üi.ere geldiklerinden be>raet etmisîerdir. Anıerikan halkoyunu meşgul eden idam mahkumu Crump'ın hayatı bağışlandı Chicago, 1 (a.a.) 1953 y ı l i n d a Chicago'da bir soygun esnasında bir muhafızı öldürme suçundan idama mahkum olup geçen dokuz yıl zarfında hükmün ınfazından son anlarda birkaç defa kurtulan Paul Crump'ın cezası bugün İllioîzmir, 1 (Telefonla) Izmirdeki nis Eyalet Valisi Kerner tarafın Emekli Inkılâp Subaylan bu akdan müebbet hapse tahvil edilmiş şam Karşıyaka'da yaptıkları toptir. lantı sonunda emekliye sevk ediîdam edilmekten kurtulduğu ha lişlerinin yıldönümü olan 20 ağusberini bildirmek üzere elektrik sal tos günü saat 11 de sessiz bir yüdalye^inin bulunduğu odanın bir rüyüş yapmağa karar vermişlerkaç adım ötesindeki hücresinden dir. alınan Crump, kararı işittiği zaBaştan sona kadar hararetli geman gözyaşları arasında, «Allaha, çen toplantıda, A.P. senatörü HilVali Kerner'e ve meseleyi valinin mi Onat ile milletvekili Mehmet dikkatine sunan yüzlerce vatanda Ali Aytaş da birer konuşma yapşıma karsı şükran duygusu içinde mışlar ve orduya dönme arzusunu yim» demiştir. belirtmişlerdir. Emekli Inkılâp Subaylan İzmirde sessiz yürüyüş yapacaklar Boğaziçi motorlu treni iki kişiyi parçaladı Iznik, 1 (Telefonla) Ankaradan hareket eden Boğaziçi motorlu treni bugün saat 17.30 da Pamukova ilçesine bağh Hayrettin köyü geçidinde tarladan dönmekte olan bir öküz arabasına çarpmış, içinde bulunan 2 köylü ölmüf, araba ve öküzler parçalanmıştır. KAYIP Kırklarelinden aldıEim 1838 sicil numarelı şoför ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tosnf Göbel Cumhuriyet . 9745 Baftarsfı 1 inci sahifede mız olduğunu söyliyen Müezzinoğlu, 1963 yılı için ıhtiyacımıı olan 360 milyon dolarlık yardın;ın 1982 yılı sonlannd» Türkiyeye ödenmiş bulunacağım ve böylec« vardımların fiilen başlıyacığını bildirmiştir. Dıs finasmtnlanmızın karsıltn ması için kurulan Konsorsiyom'un yardım sekli hakkınd* da izahat veren Müezzinoğlu, bu konuda da sunları söylemiştir: « Konsorsiyom memleketimize su şekilde yardımlarda bulunacaktır: 1 Hibe yoluyla, 2 Uzun vâdeli devlet kredileri sekliyle (20 seneye kadar vâdeli ve yüzde 1 gibi düşük faizli olacak), 3 Tek nik yardımlar (teknık eleman göndermek ve gönderilecek teknisyenleri yetiştirmek tarzında), 4 Ya1 bancı sermaj * yatırımlarmı teşvik ve fjrmalar arasında krediler açılmasını sağlamak.» Teşkilâta iştirak den dokuz dev letten başka Dünya Bankası Par» Fonu ile Müşterek Pazara bağh Avrupa Yatınmlar Bankasının da Konsorsiyomla birlikte çalışacağını bildiren Müezzinoğlu. tyrıca memleketimize yapılacak yardımlar ve krediler üzerinde en fazla hassasiyet gösterilen durutnun da tediye muvazenemize bağh olduğunu bildirmiştir. Bu yıl dış memleuetlere olan borçlarımızın tediye svkline göre 160 milyon dolar ödemek mecburiyetinde bulundugumuz için çelişme kredisine göre finanse edilecek mevzuların uzun vâdeli kredi esasına göre ayarianacağını vc hibelerin de ilgili devletlerin bütçe fonlanna göre yapılacağını bildiren Müezzinoğlu, ayrıcı bu konuda da şu izahatı vermiştir: t Bugün Avrupa Iktisadi Işbir ligi ve Kalkınma Teşkilatı. Türkiyeyi hürriyet nizamı içinde gelişen bir memleket olarak kabul etmektedir. Aynı zamanda bugün dış dünyada gelişmış memleketler geri kalmıs toplumlara her zaman kinden daha fazla yardımda bulun mak da istemektedir. Tabii bizlerin de, bizlere yapılacak bu yardımlar konusunda üierımize düşen bir takım vazifeleri liyıkiyle yapmak ve ekonomik sistemimizi genişletip istikrara kavuşturmak tnecburiyetinde olduğumuzu unutmamak gerekir. Bu arada Yunanıstan için de ayrı bir Konsorsiyom kurulmuş, fakat o teskilâtta Ingiltere yer almamıstır. Konsorsiyom. toplum kalkınmasının yalnız Demirperde memleket leri içinde olamıyacağını. bütün milletlere ispat etmek için kurulmus ve müstakil olarak çalışacak bir teşkilâttır.» M ı ı a m c r ERÜL Feyıioğlu'nun izabatı Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu bugün saat 14 te bir basın toplantısı yaparak, gazetemizin dünkü sütunlarında teferruatı ile aksettirilen dış yardım konusu etrafında tHtgi vermiçtir: , Feyzioğlu demiştir ki: « Türkiyeye yardım için bir Konsorsiyom kurulduğu resmen ilân edilmiş bulunmaktadır. Konsorsiyomun kurultnasiyle. Türkiyenin kalkınma plânını yürütebilmek için gerekli olan dış kaynakların sağlanması yolunda büyük bir merhale daha aşılmış bulunmaktadır. Kurulan Konsorsiyoma şirodiden Amerika Birleşik Devletleri. Almanya, Fransa, ttalya, Ingiltere, Kanada, Belçika. HolSnda ve Lüksemburg katılmış bulunmaktadır. Konsorsiyom başka devletlerin de kttılnıasına açıktır. Eylül ayı içinde ve d»ha sonra bazı yeni katıl. malar beklenebilir. Yukarıd* sayılan dost devletlerden başka. Konsorsiyom, Avrupa iktisadi camiası (Urtak Pazar), Dünya Bankası ile MilletlerarMi Gelişme Teşkilatı, Milletlerarası Para Fonu gibi teşekküllerle işbir lığı yapacaktır. Yurdumuza çeşitli heyetler geldi. incelemeler yapıldı. Kalkınma hedeflerimiz, iktisadi politikamızın esasları ve plân çahşmalarımız kendilerine etrafhca izah olundu. Bütün bu süre içinde basta Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Ticaret Bakanhkları olmak üzere bütün ilgili Bakanlıklar, Plânlama Teşkilatı ve T.C. Merkez Bankası arasında sıkı ve ahenkli bir işbirliği yapıldı. Dışişleri Bakanlığımız siyasi temısltrı, Maliye ve Plânlama Teşkilatı yetkilileri tek nik temasları tam bir ahenk ile idare ettiler. İktisadi tşbir'.ıği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Kristensen ile ve başka ilgililerle burada ve Pariste yapılan temaslarda, Konsorsiyomun temmuz sonun da kurulması hususunda mutabakata vanlmıştı. Bu konuda göste'diği ciddi ve samimî gayretlerden dolayı sayın Genel Sekretere ve Türkiyeye yardım ı?ini kolavlaştıran bütün devletlere ve teşekküllere şükran borcumuzu ifade etmek İsterim. Konsorsiyomun kuruîması. Türkiyenin hürriyet ve toplumsal adalet içinde kalkınma dâvasını ger çekleştirme yolunda atılmış en bü yük adımlardan biridir Sayın Dışişleri BBkanımız Erkin'in vazifeye Başladiğı günden itibaren en üst «eviyeden temaslarla ve büyük önemle ele aldığı Müşterek Pazar tconusundaki gelişmelerle, Avrupa Iktissdî camiasiyle memlekpt'mı"1' ••;^Hi bünyesine uygun bir tarzda. devamh ve sıkı bağlar kurulması yolunu açmış bulunmaktadır. Türkiye. Batılı anlamda demokrasi rejimi içinde, kalkınma hedefine ulaşacaktır. Bu arada r~ :n gözden u zak kalmaması lazım: Kalkmmanın dış kaynaklar cephesı kadar önemli olan iç cephesinde de bizi çetin vazifeicr bekle mektedir. İktisadi devlet teşekküllerinin yeniden düzenlennıe?i. âmme yatırımlarının plânın terekli kıldığı hacme yükselmesi, «dil ve kalkın ma hedefine yönelmiş vergi r& formu, toplum kalktnması çalışmaları, özel sektörün daha genış ölçüde ve güvenle »sıımiı vatırım lara yönelmesi yolunda vapılmıç olan hazırlıklsnn ttmamlınmiM sarttır. llk 5 yıllık plânın, ilmi ahenk 1963 İçin gerekli 360 milyon doları 1962 sonunda alacağız ve bütünlük taşıyan bir veıika ha linde. bir an önce keslnleşraesi zt rureti vardır. Unutmıyalıtn ki, Türkiyeye yardım konusunda ışılmıs olan m=safe, plânh ve hızlı kalkınma volun da kendimize düşeni yaDmağa nni! letçe azimli ve kararlı olduğumuza dost dünyanm 'nanmasiyle kabil olmuştur.» Sasller ve cevaplar . Daha sonra Feyzioğlu basın men suplarının çeşitli sorulannı cevaplandırmıştır. «Kon«orsiyomun kurulması, bizim dış finansman ihti[ yacımızı aynen karşılıyacak anla| mına gelir mi?» seklindeki bir <oj ruya verdiği cevapta şunları söv| lemiştir: ı « Konsorsiyom 5 yıllık plânın j gerekli kıldığı dış kaynakların top lu bir gayretle ve koordinasyonu j sağlıyarak temin etmek hedefi ile ı kurulmustur. Şüphesiz Konsorsiyomun kurulması ile çalışmalar bıt ATATÜRK BÜSTİJ AÇILDI Paşabahçe İspirto ve İçki Fabrikasında çalışan işçilerin kendi aralarında miş değildir. Yeni bir safhası baş topladıkları para ile yaptırdıkları Atatürk Büstü, d ü n 11 de törenls 8çılmış, törende Tekel Genel M ü dürü de konuşmuştur. Büstün kaidesinde. Atatürk'e ait bir vecize de bulunmaktadır. Resimde, törenlamıstır. Konsorsiyoma üye ola^ı 9 mem den bir safha görüîmektedir. leket ve Milletlerarası İktisadi Teşkilâtlar kendi kanun ve tüzüklerine göre bu kulüp kanalı ile yardımlarını yapacaklardır. Bu bakımdan yapılacak yardımların faizi, müddeti ve şekli bu memle Baştarafı 1 inei sahifede ketler ile teşekküllerin kanun ve toplantılannda konuşan oa'.ı kimtüzüklerine tâbi o l a o k t ı r ^ Soru Beş yıllık pji.n zamanın selerin Milli Eğitim Bakannğına ait ve üzerinde « Gizlidir » .iamgası da kesinleşebilecek midir? Cevap Plânın znmanında T.B. bulunan raporlar ile, bazı soruştuSr Uaştarafı 1 inci Mhifede gçreken bu reformlarla vergilerin M.M. ne sevki ve Yüksek Meclis ma evrakını ifşa ettikleri, bu veten geçmesi gerekmektedir. 5 yıl sikaları « Köy enstitülerindeki ko 14.8 ini yatırımlara tahsis etti O'inyesinde dpgı^meler sağiaııacak lık plân ve ona bağlı ana kanun münizm faaliyetleri » ni tcvsik K'in ğı ve bunun yüzde 2 sinin dış ve 1983 yılında 1 milyar T.L.. 1967 lar en geç ağustos ayı sonunda kullandıkları. kullananla!rdun bazı kaynaklarla, yuzde 12.8 ınin de iç de 2.118 milyar T.I. lik lehte bir Meclis açılmadan evvel T.B.M M. larının Bakanlık memuıu oldukla tasarruflarla karşılandığı bclırtıl fark elde edilmesi mümkün oları iddia edilmiştir. Bunun üzerine mektedır. Onümüzdeki 5 yıl içinde Cfktır. ne sunulacaktır. Soru Devlet Plânlama Teşki Milli Eğitim Bakanlığı müfettkleri yatırımların G.S.M.H. ya oranının Tarım sektörü de vergilenecek lâtının hazırladığı ana taslaktan tarafından yapılan idari soruştulr ortalama yüzde 18.3 e yükseleceği Reformlardan sonra, vergi sisteve bunun yüzde 3.3 ünün dış kayYüksek Plânlama Kurulunda bir ma neticesinde Bakanlık ar>ivlerin minin yılda orUlama olarak yüznaklarla, gerisinin iç tasarrufla fıdeki gizli evrakı ifşa edenl°rin meinhiraf olmuş mudur? de 10 oranında bir Relir artışı Fağnanse edileceği ve iki beş yıllık lıyacriğı tahmin edilmektedir. Bu Cevap Bugüne kadar plintn mur olmadıkları anlaşılmış, fakat dönemler arasında G.S.M.H. nın esasından ve hedeflerinden hiç bir soruşturma şu hakıkati ortaya çı oranının yüzde 1.3 e, iç tasarruf artıj plânın ilk yıllarına nazaran şekilde ayrılma olmamıştır. Yük karmıştır : oranının yüzde 2.2 ye çıkacağı he daha fazU olacaktır. tlk yıllaıda sekPlanlamaKurulununvehü ü K Bakanlığın eski mensuplarından saplanmak suretiyle 5 yıllık plân gerçekleştiı ılmesi Utenen bu artışın ekonomimizin tarım sektörü gisek Plânlama Kurulunun ve hükü olup halen Vakıfiar Genel Müdür hazırlanmıştır. bi vergilendirilmeyen veya çok metin plân taslağında bazı degişik lüğünde çahşmakta olan Ali UyKüçfimsenmiyecek hedef düşük oranda vergilendirilmis olikler yapması pek tabiîdir. Mese gur'un 20 Ocak 1962 günü Türk 2.2 lik bir artışın Türkiye gibi lan sektörlerin vergilendirilmeğe le plânın ilmi bütünlüğünün ko Ocağı salonunda verdiği konferans runmasında ve plân hedefleri ve ta ve 6,7 ocak 1962 ta*rhlerinde yüksek nüfus artışı hızına ve dü başlaması ile başarılacağma inanıl «tratejisindeki esaslara sadık ka Türk Kültür Dernekleri Genel Mer şük gelire sahip bir memleket için maktadır. Plânda ilk yı]dan sonrahnmasındadır. kezi salonlarında yapılan açık otu küçümsenmiyeeek bir hedef olduğu ki yıüdrda vergi reformunun etkabul edilmektedir. Bu hedefin bü kileri ile vergi geliri gittikçe yükSoru Toplum kalkınması ko rumda, Milli Eğitim Bakanlığı îlk yük kitleleri ağır bir yük altında sçlecekfe de vergi yükünün (Vernusu bazı kimseler tarafından bir öğretim Genel Müdiürlüğünde ve bırakmadan gerçekleştirilmesinin »ngarya olarak kabul edilmekte Teftiş Kuiulunda çahştığı yıllarda mümkün olduğu da plânda lcayde gi gelirinin GSMH ye oranı) artışı yavaşlıyacaktır. denilmektedir. dir. Bu konudaki düşünceniz ne şahit olduğu olaylara, muhakkik ve dilmektedir. dir? müfettiş olarak köy enstitülerinde Beş yıllık plânın gelirlerje O.E.C.D. memleketleriyle diger bir kısmında ayrıca bütün Cevap Tamamen demokratik yaptığı veya katıldığı teftiş ve soaramızdaki fark gelir kaynakVarı hakkında da baolan ve angarya ile ilgisi bulun ruşturmalara ait raporların kendiBu arada O.E.C.D. heyeti adına zı mütalaalaru yer verilmiştir. mıyan bir metottur. Bir çok de sinde bulunan üçüncü nüshalarına mokratik memlekette başarı ile dayanafrak konuştugu ve bu rapor memleketimizin iktisadi ve sosyal Tüksek Plânlama Knrnlnnnn uygulanmıştır. Memleketimizde, lardan parçalar okuduğu anlaşılmış durumu hakkında incelemeler yapkararı O.E.C.D. Bakanlar yürütülmesinde zaruret olduğuna tır'. Milli Eğitim Bakanlığı, halen tıktan sonra Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) inanıyorum. kendi memuru olmıyan Ali Uygur Konseyine bir rapor hazırhyan Mr. 16 Temmuz tarihinden bu yana Dovvnie'nin bu raporuna atıfta buSoru Kamu iktisadi teşebbüs hakkında idari bir takibata imkân Başbakan İsmet Inönü'nün Baskan leri konusunda hazırlanan kanun görememis, yaptığı tesbitleri de a lunulmakta ve 5 yıllık plân döne lığında çahşmalarına devam eden minde adam başına gelirde sağlıyatasarılın hakkında bilgi verir mi dalete intikal ettifrmemiştir. Yalnız Yüksek Plânlama Kurulu bugün Ali Uygur'un, bahis konusu konuş cağımız yüzde 4 oranındaki artışın beş yıllık kalkınma plânının ikinsiniz? yüzde 3.3 ünün ancak O.E.C.D. Cevap Bu konuda 2 tasarı ha ma ve ifşaatından dolayı. Savcıhğa memleketleri ile aramızdaki farkın ci cildindeki Tanm Sektörünü mii zırlanmıştır. Bunlardan biricisi bir yazı göndererek, Ali Uygur hak daha fazla açılmamasını sağlıyaca zakere etmiştir. Kurul, Tarım Seic «Devlet Yatırım Bankası» nın ku kında konuşmaları münasebetiyle ğı ve aradaki büyük farkın binde törünün bugünkü durumunu ve rulması, ıkincisi 3460 sayılı ikti bir işlem yapılıp yapılmadığını sor 7 gibi çok düşük bir hızla ancak bugünkü şartlafla geleceğini ve asadi devlet teşekkülleri hakkında muştur. Savcılığın cevabi yazısın çok uzun yıllar sonunda kapatılabi lmması gereken tedbirleri inceleda Ali Uygur ile Necdet SencaSrın ki kanunun tâdili ile ilgilidir. miş ve bugünkü şartlar altındj leceği ifade edilmektedir. öte yandan öğrendiğimize göre bu husus ile ilgili olarak savunma« Türkiye'de esaih bir tarım refdr«TürkiyMfe Yardım Konsorsiyo Ja^Dj.n ahndığı ve sonunda «orufp,^ Fert başın» dflşen gelir artacak mu artık kaçınılmaz bir sorumlu 1961 fiyatları ile 52.7 milyar olan luktur » şeklinde bir kanaate varmu» nun başkanhğına getirilen turmayı gerektirecek herhangi bir hal görülmiyerek takipsizlik karaG.S.M.H., yüzde 7 lik kalkınma hıBatı Almanya Hükümeti Müsteşar mıştır Türkiye yüzeyinin yüzde larından Dr. Ripcen onümüzdeki n verlidiği bildirilmiştir. Böylece zı ile 15 yıl sonra 145 milyar 300 29.9 unun ekili olduğu, bunun 1961 günlerde hükümetimizin dâvetlisi arşivlerde kalması gereken gizli ve milyon liraya çıkacağı ve 1961 yı yılında 15.306 milyon hektarınm eolarak memleketimize gelecektir. sikaların, şahıs ellerinde dolaştığı, lında fert başına düşen milli geli kili 7.922 milyon hektarının nadamuayyen maksatl«*la kullanıldığı rin 1720 liradan 1967 yılında 2190 «a bırakıldığı ve ekime açık arave bütün bunlara rağmen idarenin liraya ve 1977 yılında ise 3200 liraya zlnirv 23.2S4 milyon hektarı bulduve savcılığın, neticeyi yukarda tes | yükseleceği plânda ıleri sürülmekğu v e bu miktarın fiziki sınırı zor bit edildiği gibi takip ettiğl anla tedir. G.S.M.H. nın 10 yıl sonra bu ladığı ifade edilmekte ve verim ar günün 2 misli bir sevıyeye ulaşmaşılmiftır. sına mukabil fert başına düşen mil tısının sağlanması yönünde tedbif li gelirin iki misline çıkmasınır. ler alınması gerektiği kabul edilancak 1980 yılında mümkün olacağı mektedir. Bugüne kadar tarım ala nında ekstansif bir sistemin uygu zikredilmektedir. Baştarafı 1 inci sahifede Mütaakıben plânda özel ve kamu landığını ve bunun yerine entann, henüz yakalanamadıkları ve sektörüne ait harcama hedeflerinc siviteye gidilmeBİ gerektiği tavsi B i f t ı r ı l ı 1 inci sahifrde îrana geçtikleri tahmin edilmekte yer verilmekte ve bunların beş yıl ye edilmektedir. Öte yaedan «Top ^ağlığını korkunç şekilde 'ehdit et dir. Gerek Tatvandaki joygun hâ lik seyri ve trtıs oranları gösteril raklajrin sulariması ve gübrelenmemektedir. Amerika'nın ünlü tıp der disesi ve gerekse iki erin silâhının mektedir. si pahalı yatırımlara yol açmakta gilerinden «The Scientifio Ameri alınışı üzerine Ercis ve çevresinde dır. İsletmecilik alanında genel, ge Vcrjiler ayarlanacak :ain» dergisinin belirttiğine göre, geniş emniyet tedbirleri ahnmıştır. iişmiş bilgililer yerleşmemişttr. Bu Öte* yandan bu yatırımların gerTatvandaki soygun hâdisesinden jThalidomide» in yasak edilmesine gibi meselelerin çözülmesi oldukça çekleştirilmesi için plânın bu börağmen bu sonbahara kadalr bu sonra takip ve tahkikat işini yürütgüçlükler ygiıatmaktadır • şeklinmek üzere İçışleri Bakanı tarafın lümünde özel ve kamu sektörünün ilâçtan almış analardan Batı Aldeki bazı hususları dikkate alan dan vazifelendirilen Bitlis Valisi gelirleri hakkında da genel mütamanya'da 4.000 5.000. dünyanın Yüksek Plânlama Kurulu, bu meNurettin Hazar dün gece saat 24 lâa ve prensipler yer almıştır. Bu diğer bölgelerinde ise 1000 kadar selelerin halledilmemesi halinde ten sonra Ahlat ve Adilcevaz kaza gelirler cümlesinden olarak kamu çoeuğun fakat ve ek«ikli olarak °'an I delvet yatırımlarından faydalanma larına kadar giderek güzergâhtakı sektörünün en önemli doğumları tehlikesi vardır. Silindipotansiyeli ile bilgili tarım yapma devriyeleri kontrol etmiştir. İki vergiler ele ahnmaktadır. Burada ği gibi bu haplardan almış olan gün evvel Ahlat Amalettin köyün son on yılda genel bütçeye giren gayretinin arzulanan üeviyeye ulakadınlardan pek çoğu sakat çocuk de Tatvandan gönderilen Bitlis vergilerin G.S.M.H. nın ortalama şamıyacağını kabul etmiştilr. Bu gi lar doğurmuşlardı. Avrupada bir Jandarma Birlık Kumandanı Bnb. yüzde 11 12 sini teşkil etmekte bi meseleler karşısında tarım sek salgın halini alan Thalidomide, A Kâzım Bilgin tarafından yakalanan olduğu ve 1961 yılında uygulanan töründe bir reforma ihtiyaç Kumerika'nın Anzona eyaletinde ilgi firari Abdurrahman Uludağ'ın ise, servet beyannamesi usulü ile bazı rulda prensip olarak kabul edilçekici bir dâvaya konu olmuştut. Tatvan soygunu ile alâkah olmadı vergilerin oranlarmda yapılan a mis ve plâna bu husus şu şekilde Arizona eyaleti kanunları çocuk al ğı anlaşılmıştır. yarlamalar sonucunda bu gelirle kaydedilmiştir : dırmaya izin vermediği için. Tharin G.S.M.H. ya oranının 1962 yılınTatvan soyjunanun elebaşısı « Türkiye'de esaslı bir Tarım Relidomide kullanan bir annenin çoda yüzde 14.6 ya çıkacağı ifade yakalandı cuğunu aldırmak için mahkemeye Elâzığ. 1 (Telefonla) Dün gece edilmektedir. Bu oranın ise 1962 formu artık kaçınılmaz bir sofum yaptığı m(ir»caat, hâkim tarafın Mutki ilçesinin Şeyh ömer köyü bütçesinde yer alan rakamlara uy luluktur ». dan reddedilmiştir. Phoenix ?ehrin yakınlarında on silâhh şahsın do gun olduğu ve plân dönemi sonunde çocuklar için yapılan 'elevizyon laştığmı öğrenen jandarma, devam da bunun yüzde 17.3 e kadar yükyayınlannda oynayan Mrs. Fink lı takibe çıkmış ve saat 23 te 20 da selmesi gerektiği belirtilmektedir bines, Thalidomide almış ve doaa kikahk bir müsademe sonunda TatBu arada vergi gelirlerindeki cak çocuğunu düşürebilme« w;in van soygununun elebaştsı olan Sil yükselmenin ancak bugünkü vergi mahkemeye başvulrmuştur. Daha vanlı ilçesinin Bakış köyünden 1931 si'teminde yapılacak reformlarla Tıllar Vergi geliri önceden dört çocuk sahibi olan dogumlu Adil Bilgiç, silâhı ile bir sağlanabileceğine işaret edilmekte1962 7.70 Mrs. Finkbnes'in bu talebini rcd likte yakalanmış. diğer suçlular fi dir. 1963 9.00 rara muvaffak olmuşlardır. Adil deden yargıç söyle demiştir : 1 S H 5 3 yılında anî bir artıştan son1964 10.10 « Bir insan olarak size hî>k ver Bilgiç, Tatvan soygununu yaptığı ra yavaş yavaş gösterecekleri far1965 10.92 nı ve diğer bazı soygunlara da işmiyor değilim. Ama bir yargıç olakedüerek hazırlandığına bilhassa 1966 11.80 tirak ettiğini itiraf etmiştir. rak hiçbir şey yapamam » . dikkat çekilmektedir. Yapı]ması 1967 12.80 îçişleri Bakanı, «Silâhlar geri Yargjç McFate, Ariznn a eyaleti verilecek» dedi kanunlarının sadece ananın s^glığı Elâzığ 1 (Telefonla) Doğu'da tehlikeye düştüğü zaman ;ocuk aldırmaya izin verdiğini, bu yüzden bir tetkik gezisine çıkmış olan İçbirşey yapmanın mümkün ılmadı işleri Bakanı Sahır Kurutluoğlu, Bingöl'den şehrimize gelmiş ve ŞeGayri özel Özel ğını söylemiştir. ker Fabrikasmda mi?afir edilmişsafi Mihlâk yatı Cari Kamu Cari tir. Bugün C.H.P. ll Merkezine gemillî harcarım harea yatırım Toplam ödcme len Kurutluoğlu, bir ilkokul ile Yıllar hasıla maları lar nıalar ları yatırım açığı bir karakolun temel atma töTenle1962 38.6 52.7 3.5 7.6 5.1 8.6 2.1 rnde bulunmuş ve kısa birer ko 1963 56.4 41.8 • 3.8 8.3 5.8 2 2 9.Ç ruşma yaparak « Güler vü»!ü ida1964 60.3 42.9 42 8.9 6.6 10.8 2.3 re ile itibarh hukuk anlayışı için39G5 4.7 64 5 45.4 9.4 7.1 11.8 2.1 ae emniyet tesis etmen °n büyük 1966 5.3 69.0 47.5 10.5 7.8 13.1 2.1 hedefimizdir » demışl* Dıpe. paı i 1967 5.9 73.9 50.1 11.4 8.4 14 3 Baştarafı 1 inci sahifede ti merkezletini de zıyaret eden Ku1.9 kuşlar. ?ağlık rauayeneleri. bayta rutluoğlu A.P. îl Merkezi.nrle kimriye ve ithal işlemleri yapılamadı seyi bulamamış ve geldirîiııı be'.ırt ğından yurt dışı edilmek tehlike mek için bir kartvizit biTakmıştır siyle karşı karşıya bulunmaktadır Y.T.P.. C.K.M.P merk°z'.erini de lar. îspanyanın Barcelona şehrin ziyaretten sonra Millt Birlik Hüku stanbul B yo f den satın alman papağanların sa meti tarafından alınan ruhsath ta Baştarafı 1 inc! sabifede >Şg a l .eden otomobülerden işgaliye hipleri olan iki gemici papağan bancılara temas eden Sahır Kurutj resmı almaya karar vermiştir. larını çıkarmak için büyük gay luoğlu, « Namuslu vatandaş silâh«ATtık gruplaşmam.za lüzum kal : A z a p k a p l d a n baslanacak'olan bu ret sarfetmektediirler. Gümrük E sız, eşkiya ise silâhh geziyor Böymamıştır. Hepımız Gursel'le aynı . u s u ! e a d l g e ç e n s e m t t e g i d i ş . g e . manet Ambarı iki papağam hiobir le şey olmaz. Silâhlar en kısa zaidealleri ve menfaatlerı paylaşıyoi etmıa y e t şekilde kabul etmemektedir. İlgi manda geriye verilecpktir. Bunun ruz >. Öte yandan. 14'lerden ha!en :j l l s t e t e k s l rı a k a d e 5 J n e r i lmaktariır. v e n a r a b a ı a r s e b e p o . y j v e n a r a b a a r s e b liler bu mevzuda şunları söyle için gerekeni yapacağım » demişTokyo'da bulunan Muzaffer Ö Özdağ, j j Trafigin sıkışmasınıın ve y yolun fazmektedirler : tir. Kurutluoğlu, ilimizden Tunce bi d Tü bir aya k kadar Türkiyeye döne^e | | a i Ş K a ı edilmesinin önüne geçebil« Muamele bitinceye kadar pa line hareket etmişitr Oradakı tet ğini söylemiştir. Orhan Erkanh'nın ı mek için bundan böyle arabalardan pağanlar ambara alınabilir, fakat kiklerden sonra da Malatyaya ge da önüraüzdeki haft içinde yurda işgaüye resmi alınmaya ba=lanaa bakımları yapılamaz. Bir sene ev çecektir. riöneceği bildirjlmcktedir. 'caktır. vel ayni şekilde « Giresun » gemisiyle bir papağan ile hir maymun yurda getirildi Papağan ambarda bakımsızhktan öldü. Sempanze cin si maymun da öliim halinde muameleleri ikmsl edilemediğinden yurt dışı edildı. Bu bakımdan papaganları gemide daha iyi bakılır ümidi ile kabul etmedik » . Eğitim Bakanlığı arşivlerindeki gizli evrak ile soruşturma bitti 5 15 yıllık kalkınma plânı son şeklini aldı Çocak dışırmek için alman, Thalidomide on bİRİerce aileyi tehdit ediyor Ercis Piyade Alayında Plânın uygulanması için vergi gelirleri (Milyar lira) HARCAMA HEDEFLERİ (Milyar lira olarak) İk! papağan, yurt dışı edilmek tehlikesi ile karşı kartıya Kabibay «Gürsel ile aynı j Otomobülerden tsgaliye resıııi ideallere sahibiz» dedi , ^Zi, iu ,zia İlâncüık 5493/9733 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog