Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURÎYET 2 Ağnstos 1962 Refleksiniz kuvvetli mi ? Siırt Baykan ' bekârları adına nen kız kaçırma hâdiselerıni doğurmaktadır. Biz fakir delikanlıNuri Koca yazıyor: Doğu adı altında toplanan mem iarın evlenmesini önliyen bu hale leketımız ve havalisınde. ınsanhk bır son verılmesinı onemle rica icaplarına avkın bır çok çırkın ha ederız. diselere şahıt olmaktayız!. Bu ha CEVABIMIZ: dıselerin en basında evlenme ke>Bugüne kadar kurulmuş butün fıyeti gelmektedır. Malatyadan Er demokratik duzenlerin vazgeçüzuruma kadar uzanan eeniş bır mez bır takım temel ilkeleri varcevrede, bir kız ıle evlenecek olan dır. Bu temel ilkeler gerçekleştibır gençten (Kız ısteme başlığı) adı rilmedıkçe demokratik düzen, bizaltında ortalama olarak (5000) lira de olduğu gibi, sözde kalmağa cıvarmda bir para ıstenmektedır. mahkumdur. Bu temel ilkelerin en Bu kız ısteme başlığı, (1000) lıra başmda, ınsanlann kole gıbl para ile (15000) lira arasında deği?mek ile satılmalarımn onlenrnesı ve tedir. Bu paradan başka, ayrıca. toprak reformu gelir. Koylerdeki sıluh, elbise takımları, bir çok kıy kanlı kız kaçırma ve cinsî sapıkmetli eşya da ıstenmektedir. Bu Uk olaylan, hep bu ilkelerin gerdurum, ıster istemez sonu kanlı çekleştirilmemesi ile ılgilidır. kavgalarla ve ölümle nıhayetle OTOMOBIL Otonuzu rahat kullanınız Yazan: Fikri T. KARDEŞ Tola çıkınea, ber şeyden endise etmiyelim Hava şartları, seyahatimizin oznnlnğn, yol güçlükleri. otomnznn noksanları irademize tâbi olmazlar. Fakat konfor kusnrları \e sinirlenme gibi rahatsızlık verecek sebepleri kolayea uzaklastırabiliriz. Evvel emirde makineden gelen endise• Tabancı bir ses, lâs tik havalarından şüphe, radyatör suvanun sübuneti veya bu na benzer başka bir olay. Hemen otonuzu durdurnnnz ve durumu inceleyiniz; yapacaîıoız on kilometre içinde kendinizi kararsızlıga ve rahatsızlığa \ermeyiniz. Devamlı yürüyüşünüziin letafetini giderecek ve yorgunluğunuza arttıracsktır. Yükün fena taksimi otonnn dengesini, >ola oturuşunu bo2ar. Buna karsı, direksivonda bulunana fazla kuvvet harcamak düser. Otoyu kullananın, yerinde çok rahat oturması, minderinin pek alçak olmaması gerekir. Çok kere küçük bir yastık faydalı olur; yeni bir otoda ön minder ayarının eKerisli durumunu elde etmek icin, ileri jeri kımıldatmalara basvurmalıdır Soförün vanında. minder üstünde büyük bir paket, hiç bir zaman zarif değildir. bunun \eri, bu günün otolarında, hağaj kısmında, fazlasi>le vardır. Rabashle anııesi arasına yer lcstirilmi». direksivon simidini tutan hir küçük çocuk, hosa çider ama, baba onu söz ucu\la gözetlemeçe mecburdar, cünkü küçükler. kontak anahtarını, \ites lö\yesini veya mars manctini kurcalamayı se \erler Otoııun ön kısmına »lınan o\nak bir köpek de bir üzüntü sebebi olur. Bereket \ersin köpeklerin coğu otonun meftuıı \e müptelâsı oiduğu kadar, uslu oturması için veriIFII emirleri de anlar ve itaat eder Soför mahalli tabanında valiz. hayvan, paket çibi şeylere yer verilmemelidirRunlar, pedallardan birisini islemez hale jetirebilir, tehlike yaratır. ön siper eamını iyi temiılemi\en cam sileceklerl, yağmur da göıleri yorar. Totls Srtülmüş siper camı d» bByledir. Bir dakika otonuzn »top ediniz. Bir to« beıi darbMİyle camınızı temizleylnlz. tyl »*fBr ler bu gibi hiımetlerinde knsar etmezler. Geee, fsr ışıklarının ayarsız olması, MOİınn buğulanması; yoruea re tehlikelidir. Direksiyon pr«fe*y«ı»«U«rl, seyahati zevkle tunamUmak ve kafasını terbeıt çaliftırmak için, ynk«nkl nfak tefek düzenlemeleri pek kııa blr zamaııda yaparlar. tyi bir taksi şoförürjün bir gara gStflrmek için bir aile efradını otosuna almasını seyredelim: Bir anda yolcnlar gerektiji gibi yerlerine otu;tnlm««. «şy»»»»1 da bağaja güzelee verlestirilmistir. Bu isin tefemıatına dikkat etroek, rahatlıgı sağlar, emniyeti arttınr. OTOTU HIZLI KCLLANMAK TORICUDTJR Tecrübeli soförler, y«k«*k süratin oto knllananı çabnk yordufunu bilirler. Tüksek hızlar yalnız ciddî bir dikkat istemekle kalmaz, gözleri soseye perçinlenen şoförü, (6ndeki vasıtayı geçme, keılşme, yol »nzalsrı glbl) en baslt olaylara karsı atacağı guç ha^ velerde, sanat, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmağa sevk ederken, sinir sistemi bn heyecanlı çalısmalardan çok yorulur. Eger sei( ballne Mtmek iıtenmiyorsa, yorganlağatelâfi etmek şarttır. Bu durumu bir aku bataryasiyle kıyaslıyabiliriı: Marş mo törünüzU 3 veya 4 «aniye çalıstınnız, 3 4 »aniye bekleyı niz ve ayıu tecrübeyi 20 kere tekrar ediniz. Akünüz bütün gücfinü aarfetmiş olacaktır, motörünüz dfizenli işlemediğı müddetçe, marş motörünün devamlı kullanılması synı sonucu vereeektir, Eğer her mar* motörünü çalıstınşınızda, bır çeyrek saat ara vermis olsanız, batarya gücünü toplamağa, teşekkül etmeğe fırsat bulacak, eşit sarj ile, motörüniizü 20 kere değil, 50 kere işletebilecektir. Otosunn yüksek hızı ile kullanan ve sahip oiduğu bütün kabiliyet ve kudretine başvnran bir şoförün durumu akiiye benzer. Eğer soför, bir zamandan ötekine geçici bir yavaş yürüyüşe geçmezse takatı tükenir. Önünüzde sizinkinden çok daha kuv\etli bir otoyu kolayca geçtiğinizden gnrurlanmayınız, belki soförü istirahat yürüyüşü halindedir, beş dakika sonra, onun rtnünüze ge çerek süratle kaybolduğunu göreceksiniz. tki dakikalık iyıoe yavasla tılmış bir vürüvüf, vorrunlu ğu nzaklaştiracaktır. Gerçek bir taam refleksltrı ağırlaştırır ve nyustnrur, bunun aksine, bir «andviç, açu da emilen bir bonboıı sinirlcri yatıştırır. Sigaranızı yakar ken otonuzu vavaslatınıJ ; Tal nız bir an için gözlprinizi yol dan ayırmıs olmiktan ziyade. çakmak veya briketinizin alevi, iki üç saniye gozterinizi kamastırmıs olacaktır. ÇEYREK SAAT CYUYÜNl'Z l'ynklamanın Snüne geçemediğiniz takdirde, derhal bir çare aramak önemlidir. Bunun en basit ilâcı, kendinizi gerektiği kadar kuvvetle çimdikle mektir. Eğer bu tedbir yetmiyorsa otonuzu durdurunnz ve yol üzerinde sert adımlarla dolaşınız. Uyuklama, her halde yorgutv luğa delâlet etmet, yolculnğvrı düz bir yolda yeknasak bir yu varlanma İle devamı, süratin hiç değişiklik göstermemesi, yavas hazim, araba süspansiyonunnn beşik hareketleri, tatlı bir nykn verir. Gundü», güneş ışıklan bir yolu aydınlatır veva ağaçlıklı bir yolda muntazam aralıklı afaç g5vdelerinden sızar, «7111000 bir tesir yapar, Ctoee, far ışıklaı. içinde devam edip friden •ır* ağaçlar da aynı olayı yapar. DtREKStTONDA CTCMAK FACİADIR Şoförun direksiyonda uyuk lamasmdan şimdiye kadar kor kunç kazalar meydana gelmiv tir. Bu kaıalar, geeeleri oiduğu gibi gündüzleri de olmaktadır: Asırı blr izıeti nefıs duygnsn ?of5rü, nykusu olduğonu söylemekten men etmek tedir. Şoför, kendl vasıtalarından faydalanamıyacak hale gel mis, refleksleri yumusamış, sörüşü dumanlanmıs olduğu halde direksiyon tutmakta inat ederse bu, facia aramaktan baska bir şey değildir. Yirmi dakika uyku, şaşılacak kadar sizi âinçleştirmeğe kâfi gelecektir. Yalancı gururn bırakalım Bitik bir halde yorulmadan dn ralım ve uynyalım. Nizammda oto knllanmak hunu emreder. Bu tedbir, yola devam ederek menzile çok yorçun erismek veya hiç erişmemekten öaha akıllıcadır. BtR Demokratik düzenin ilkeleri Razmnın görnncni var, töriinmiyeni v»r. Ama hıçbir kaza, tesadüf eseri değildir. Kazsları, hiç »üphesiı, ayjnn şartlar yaratır ve daims, kazayı önlemek için ne yapılması gerektiğine \aktinde ve bır snds karar veremiyenler, bilmeden hazırlamış olurlar. Acele bir durumda ne vaparsınu? Aşagıda saydıfımıı yedi olay size, reflekslerinizi ölçmek imkânını vereeektir. Snaller 1 Gece karanlığı. Kırda, otomobildesinız. Tren yo lunda bir otomobil var, bozulmuştur. Şoför otomobili yurütmeye uğraşıyor. Arabanın ıçi yolcu dolu O iırada uzaktan gelmekte olan bır tren görüyorsunuz. Katar yaklaşıyor. Müthiş bir kaza ıhtimali var. Ne yapar sınız? 2 Bır nehirde, suratli bır tnotorun dümenındesıniz. Su yüzunde başka hıçbir tekne yok. Birden bire. yolunuzun üstünde, enliliğı ne uzanmış bir kütük goruyorsunuz. Kutüğun ıkı ucu da ıkı kıyıya dayanmış Motörüünz o süratte gıderken kütuğe çarparsa tehlike buyük, ne japarsınu? Bu reıimlerin hiıalarındaki ••allere eevaplarınızı vcrin. Yedi iuaü doğrn eevaplandınnmnıı mükemmel reflekslere sahip oldnfonuzu gösterecektir. Dört veya altı suale dofrn cevao, hcrbanji bir kazada size güvenilebilecegini gö§terir. Sadece dört suale doğrn eevap verbilirseniz, bn işlere hiç el «ürmeyin, oaha iyi. Cevaplarınızı verdikten sonra, resimlerin altındakl bllim eevaplarımızls karıjılaftınn. B U L MA C A 1 o 3 1 3 4 4 5 6 7 8 9 Işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastahanesi süt olaymı yalanlıyor t Elinizde paketlerle otobüsten iniyorsunuz Tam o ıırada otobüsün kapısı kapanıyor. Bır de bakıyorsunuz ki paltonuz veya pardösünüz kapınm arasına sıkıçmış. Otobüı de e anda hareket ediyor. Nt yapmah? 1 1U 11 1 6 6 7 8 9 SOLDAN 9AĞA: 1 TUylerl cl M blclH ı.*»t b«İ gınsı çok kötü kanatlı hayvan (mürekkep kellme). 2 Jdrann kana karışması sonucu hasıl olan hastahk, Afrlka'nm orta bblgesinde bll gBl. 3 Kumar oynamaya yanyan vasıtalardan, blr »oru edatı. blr takı. 4 Her hangt bfr lşln olacağı hakkında lylmser flkirler begleyls (lkl kellme). 5 tfkl tarafı keskln ucu slvrt bıç.afı baskamnın ellnden kav. P.T.T. nin garip tutumu rayırj uıinı mânn«ın» «1 kellım < ! Blr flilln kısaltılmıgı. bazın (U İle Bozkır'dan Mebmet Baş«r yaııyor: »abunun temlzllyemediğl. T ProJektör. 8 Yunanlstanda blr ada. Ilçemııle, llımlz olan Konya aoeak ve bacalardan etrafa dtjfll» r«sınd« günd» en asağı 3 4 otonm yarattigı Idr. 9 Hlnt Avrupa büs seîeri yapümaktadır. Ama neırkına menBup, yurmuzda blr bOlge. dense resfflt poıta, ancak salı, perYUKARIOAN AŞAÖIYA: fembe, cumartesı günleri goturu1 tTallmatname haricl» mtnası liip getirmektedır. Bu yüzden gana lkl kellme. 2 «Her hanfl btr zeteleri, elde imkânlar oiduğu halseyt bulmajr» çahsma mesele«liı kar. de günü gününe değil de ancak 34 pıllJh tkl kellme. 3 Mahsu! meydana petlrme lşl, seclye ve karakter. giin sonra okuyabilmekteyız. Bu4 «Ümit et!» minastna blr emlr. nun bir çaresine bakmalıyız, mek•taçlann kollan (çoğul). S Mlde tup ve gazetelerimizin günü günübulandırmakla ne getirllmesi imkânının sağlantanınmıs kücflk masını P T.T. Genel Mudürlüğunhayvan. « Cil den önemle rica ederiz. vell oturup kalk CEVABIMIZ: ma ve yürömr P.T.T nın, postalarm beygirlerseklllerl (çnfcul) le getirilip gotürüldüğü devirden 7 Her hangi kalma metodlardan ayrılmak iste\r~r.imjjj.r.ı J f e y l n nihavet meyişı gerçekten de garip. Olayla1 \*wWWffyW] noktası. «abır »onucu kozadan rın yıldırım hızıyle geliştiği bu OflnkO tınrmacamn elde edllen. 8 radyo ve jet uçağı devrinde, elde nalİMİilmit «ekll Esklden hpkk.ı imkânlar varken. halkı günü gunübazlann ellerinde bulunurdu. lpltk ne gazete okumaktan mahrum etbükmeye yanyan araç. 9 Blr mu mek akla yakın hiç bir sebeple aflkl panatçtsı, Avusturyamn eski adi çıklanamaz!. j JU r 1 H \j\ «Gazetenizın 15 temmuz 1962 gun lü nushasının cOkurlarla Başbaşa» sütununda bır vatandaş, îşçı Sıgor taları Kurumu İstanbul Hastahanesine verilmekte olan sütlerin pıs bir ahırdan alındığını ve gayri sıhhi olarak hastalara verilmekte olduğunu bildırmıs bulunmaktadır. Mezkur şahsın ihbannda bir yanlıslık oiduğu cihetle, kendisini ten vir bakımından bildirmek isterir ki : Hastahanemize getirilmckte olan sütler, resmî bir t»şekkül olan (Halkalı çiftliği) nden, »ğızlan mühürlü dtmacanalar içinde ve Muayene komisyonumuıun tetkikinden geçirılmek •uretiyle alınmaktadır.» Baş hekim yardımcısı Muhasebeci Dr. T. Kırbakan B. Devge CEVABIMIZ: Bu açıklamaya teşekkur «der, haitalar adına bizim de sevindiği mizi beürtmek isteriz. 6 Arabanm kaldırımın kenarında bırakıp iniyorıunuz. Motörü durdurmamışsınız. Postaya bir mektup atıp döneceksiniz. Küçük oğlunuzu arabada bırakmışsınız. Dönüşte bakıyursunuz ki, kapıyı kapamadan evvel, gayriıhtıyari, kjlidt de sürmüşsünüz. Anahtarınız tek, onu da kontaktta unutmussunuz. Yapılacak i? nedir? 7 Hava kapah. Takat »on derece boğucu bir sıcak var. Sahildesiniz. Yüz metre kadar ileride bir tekneye doğru yüzmektesiniz. Yarı yola geldiğıniz zaman yağmur başhyor. Gok gurlemektedır. Etrafınızda şimşekler çakıyor. Tehlıkeyi se zıyorsunuz. Ama çaresı? Ne de olsa onun, durnncaya kadar alacağı mesafe, yaklaşan arabanıııkinden daha kısadır. Eğer çocuk vanınııda ise onu geçerkeıı jakalayın, icap ediyoraa yere düşürün. Ama unutmayın ki bu her iki halde de nıüdahalenizin neticesinden sorumlu olursunuz. Bununla beraber, bir taayat kurtarmış olacaksıııız. Başka her türlü endişeye bu maksat gaüptir. 4 Çocu|nn yüzünü ve ellerini IU ile yıkaym. Bazı zehirli ilâçlar. sıyrık veya yırtık bnlunmasa da ciltten içeriye isler. Derhal hekimi ça|ırın. Eğer hekim bulunmaz \e>a gecikirse o gelinciye kadar çoeota bol su içirin ve bogazına parmak sokarak kusturun. 5 Solörün dıkkatini çektnek için bağırın. A\nı lamaııda elinızdeki paketleri yere atın, paltonuzun düğmclerini çözün, omuzunuzdan çıkarın. Otobus yürümeye de\am ederse belki lıirkaç metre sürüklenirsiniz. ama hızlannası için nc de olsa zamana ihtiyaç vardır. O zaman zarfında s\ı ete^inizi kurtarmıs olursunuz. 6 Bır taş, tuğla, tahta parçası bulamazsamz Uunduranızı çıkarıp arabanm arka camlarından birini kırin ki, kapıyı açabilesıniz. Bu, v ocufnn bulunduju taratafki bır camı kırmak kadar tehlikeli değildir. Üstelik, bu hareketiniz onun dikkatini çekeceçi için vites koluyla oynaması gibi tehlikeli hareketletine mâni olacaktır. 7 Sahile dönün ve bir dam altına sığının. Tekneye ulasnıaya çahşmayın. Inutmayın ki yıldırım iu »athına nazaran en vüksek vere düşer. Teknede, ın sathından en yükıekte bulunan ver siz olnrsunnı. O 3 Bir kaldınmda gidıyorsunuz. Önunüzcıen hızla bır kuçuk kız çocuk geçıyor. Maksadı caddeye ınmek. Du îürdüğü bir lâstık topu yakalamaktır. Uzaktan bü\uk suratle geîmek'.e olac otomobilın farkında bile değü. Ezilecek. N'asıl tedbir almah?. 4 Bahçede ağaçlarınızîa meşgul olmuş, yorgun aı gın eve dönüyorsunuz. Bahçe edevatını koyduğunuz sere girıyorsunuz üç yasındakı oğlunuzu orada. böcek oldürmeye mahsus ilaçlarla oynadığını görüyorsunuz Yüzü gözü bu ılâçlara bulanmış, llk hareketınız ne olmalı? I C E V A PL 1 Arabadakilere, derbal inmelerini, demıryolundan kosa koşa uzaklaşmalarını söylcrsiniı. Araba ile mescnl olmayın Kendi arabanızla dayanıp onn yoldan asırtmaya da tcsebbüs etmevin. laklafmakta olan bir trenin süratini tahmin etmek yok zordur. 2 Derhal gaıı kesin. Motörünüz alabora olmak tehlikesine maruz kalsa bile sert bir dönüşle dönün. Birbiriniıe sımsıkı tutnnnn. 3 Çocn|a durdurmak için avaıınıı çıktı^ı kadar bağırın. BAY OSCAE: Radyodâ# Bügüri 7.27 Açıhş ve program 7.30 Melodıden melodiye 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Ünlü besteciler 9.00 Kapanıs. 11.57 Açıhş ve program 12 00 Şarkılar 12.20 Sevilen melodıler 13.00 Saz eserleri 13.15 Haberler 13.30 Valsler 13.40 Şarkılar (Mefharet Yıldırım) 14.00 Konser saati 14.30 Kadm saatı 14.40 Hafif müzik 15.00 Kapanış. 16.57 Açıhş ve program 17.00 Dıskotekten mikrofona 17.20 Dans müzıği 17.30 Yurdun sesi 17.50 Çay saati 18.15 Radyo Erkekler Fash 18.45 Haberler 19.00 Reklâmlar geçidı 19.40 Operet melodileri 20.00 Saz eserlen 20.15 Olaylar ve yankıları 20.30 Şarkılar (Gülseren Güvenli) 20.45 Hukuk sohbetleri 21.00 Radyo Tiyatrosu 22.00 Reklâmlar geçidi 22 30 Oda muziği 23.00 Haberler 23.15 Dans ve caz müziği 23.55 Program 24 00 Kapanıç. 6.57 Açıhş ve gunün programlan 7.00 Günaydın 7İ0 Muzikle jimnastik 7.30 Haberler 7.45 Karışık şarkılar 8.15 Çeşitli müzik 8.45 Solistlerimizden ikisı 9.15 Sabah konseri 10.00 Devamı yarın sabah 10.20 Nat «Kıng» Cole söylü ISTANBUL PROF NBlBUS'un Macera 1 an: yor 10.30 Kapanış. 11.57 Açılıs ve programlar 12.00 Muzehher Güyer'den şarkılar 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Hafif müzik 13.00 Haberler 13.15 Ahmet Melik'ten şarkılar 13.30 Küçük konser 14.00 Nurettin Dadaloğlu'dan türküler 14.15 Ayten îyigüngor'den şarkılar 14.30 Çeşitli solist ve orkestralar 15.00 Kapanış. 16.57 Açıhş ve programlar 17.00 Mustafa Seyran'dan şarkılar 17.20 Lâtın Amerıka melodtleri 17.40 Gonul Soyler'den şarkılar 18.00 Kuçük ilânlar 18.05 Reklâm programları 19.00 Haberler 19.15 Yasadığımız gunler 19.30 Ulviye Taşkenften şarkılar 19.45 Din ve ahlâk üzerıne konuşma 19.55 Kuçuk dınleyicilere masal 20.00 Hava Kuvvetleri Caz ve Dans Orkestrası 20.15 Olaylar ve yankıları 20 25 Kuçuk ilânlar 20 30 Kemal Öncan'dan sarkılar 20.50 Buyük Nutuk 21.00 Hafif müzik 21.20 Bu haftaki hikâyeraiz 21.40 Negrin Sipahi'den şarkılar 22.00 Bizim solistlerimiz 22.30 Şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Bır besteci ve eseri 23.35 Geç yatanlar için muzik 23.57 Cuma' nın programları 24.00 Geç yatanlar için müziğin devamı 00.30 Kapanıs. ANKARA JANE'IN KIZ1 222 HALI YIKAMA FABRIKASİ HALILARINIZI YIKftTMAK İÇİN RİR TELEFON KSFI 21 28 18 • AFŞAROĞLU . «*»• HAULARINIZI SERVİS ARABALARIMIZA TESLİM EDİNİZ Kesimlı Romam 271 M f t L ' U N K I Z Cizen: 7VES SAYOL Once Gemillon çlftliğinin iki oşaği korkanç haykırmalarla uyandılar. Gecenin karanlıfında bir kadın çılgınlar gibi bağınyot da. Uşaklar hemen kalkarak gittiler ve ahırlara koştular. Orada kimseleri göremeyince birinin şaka yaptıgını sandılar. Fa kat içlerinden biri nzakta Mordoche'nn tnttuğn feneri gördü ve anormal bir şey ol dnğunu sezerek arkadaşı ile birlikte knyuya koştu. Tam zamanında geldiler. Mardoche'la Edmond'un artık balleri kalmamıştı. Dilenci: «Sizi Allah gbnderdi» dedi. Âman bizlere yardım ediniz. Rouvenat kuyuya düs tü. Uşaklar daha fazla izahat istemiyerek ipe asıldılar Bir dakika sonra Rouvenat'nın hareketsiz vücudü kuyudan çıktı. Edmond: «Aman Yarabbi ölmüş» dedi. Fakat Mar doche, kalbini dinleyince henüz yaşadığını anladı. Mardoche durumu şaşılacak bir otorite ile idare etti. Her şeyden evvel usaklara hâdiseden Matmazel Blanche'ı baberdar etmemelerini söyliyerek: «Ronvenat'ı çobanın ıılübesinteötürün dedi. Çiftlige dönebilecek hale seldifi zaman size gereken emirleri verir. Edmond siz de hemen üstünüzü degişiniz. Bu tece daha yapacak islerimiz tar... (Arkası var) Reklâmcıhk MiııııııııııııııııııııııııınııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııınıiMiııııııııııııııııııııııııiMiıııııı l"»a yi»« John'ua e.binden aldık «CUMHURtYET in ZABITA =INVWIOa 12 ları resmln geldi. Bunu ne için almıslardı dersin Bill? Adam defmez bunun üzerinde bu kadar düşünmeğe. Nasıl o'.sa bir gün bu soygunculajrı yakalarlarsa senin resmini de ellerinden YAZAN: H.Mc CUTCHEON alırlar.. Haydi isteroen çıkahm arCfVİREN: B • D tık. Nasıl istersen... Bıliyor musun ben şimdi inmeden odamdan gozleffıyle yıyeceklerdı. K ı 1 ı k k ı y a f e t ı n d e bır dokunabihrse .. erkeğe yakışmıyacak kadar fazla Ben sana birsey sbylıyeyim mi hastahaneyi atadım. Hâlâ sabahleKonusurken bu kadını daha rar bir itina göze çarpıy° <iu. Büyük hat bir sekilde tetkik etmek fırsa dostum, burası benim ruhumu sıkı yin bıraktığımız gibi baygm bır bitr servete sahip olduğu muhak tmı bulan Bill onun bir taraftan yor. Hayırhsı İle John bir iyileş halde imiş. Fakat gerek nefes alıkaktı. Fakat nedense Bill in içi da gözletri ile otelin kapısını taras se de biz de atlayıp tayyareye şmda, gerek nabzmda esash bır salâh var dediler. ne doğan garip bir his onda bu sut ettiğini fark •tmişti. Londra'ya donsek. servetin meşru yollardan kaıanıl Çok yoruldun Penny. Bu kaKapının sütunları araıında genç Otelin önunden bir taksıye bınıp madığı intibaım uyandırıyordu. ve salnşın bir kadın sanki bir fotog ramsaHığımn sebebi de asabına te I Garibaldi caddesindeki hususi yeBuna mukabil hürmetlice gobe raf objektifinin önünde poz verir sir eden bu 5orgunluk. Haydi git j m e k l e r i ile tanınmış yörli bır loğiyle Ispanyol komşu Catlos Quin miş gibi dudaklarında yapmacık şimdi biraz dinlen. Akşama kadar i u ü e r B u l o k a n t a m n a d l tana hiç de mağlup bir intan hit bif tebessümle yaslanmış duruyor kendini toparla ki seni çıkanp sini vermiyordu. Hattâ derhal göz du. Biraz sonra onun oradaki mev Tancayı gezdireyim. Bak, tanıdığın «Binbirgece» idi ve dekoru itibaalan karısımn yanında sönük kalı cudiyetini fark ed«n otelcinin ka zaman sen de kabul edeceksin ki riyle eski bir konağın harem daiyor bile denebilirdi. rısı koeasına eğil»»ek hafif bir ses burası hiç de zannettiğin gibi in resini tasvir ediyordu. Bır böluk sanm ruhunu katartacak bir yer garson onlara Fas yemeklerinm en Buna mukabil Cristina Quintana le : nefislerini ikram için âdeta birbirdeğil... şayanı hayret bir Ispanyol dilbeti Aman ne sevimsiz bir mahluk idi. Kızü saçlarını ensesine topla dedi. Bak AUah aşkma sunun haÜç saat sonra odasından çıkıp ho lelri ile yarıştılar. Penny ve Bill bu mış, bir kedininkini hatırlatan ye line. Müşteri bekliyen sokak ka le inen Penelope Meredith bambaş nadide yemeklerin aîrasında bılhasşil gözlü, çıkık elmacık kemikli iri dınlanndan bijr farkı var mı? Ya ka bir insan olmuştu. Omuzlarını sa tavuklu kuskusa bayılmışlardı. ve renkli dudaklt bir kadm.. Yü kışmaz böyle müşteri bizim oteli çıplak bırakan dekolte beyaz kokYemekten sonra bir arabaya bizünün hatlan ayrı aytı bakıldığı mize. teyl elbisesi ona ayrıca yakışm.s, nip şehri dolaştılar. Boulevard Pas zaman çok güzel sayılabileceği hal Sarışın kadın onun dönen nazar bütün güzelliğini ortaya koymuştu. teur'den sapılan ara sokaklardan de nedense insan üzerinde gaıip lardaki antipatiyi hissetmiş gibi Kristal avizelerden dökülen zi birindeki bir barın kapısından gibir tesir yaratıyor ve bilhasa kar biraz sonra dönüp otelin holünde I yanın altında onun bifr güzellik ilâ rerlerken saat gece yarısına yakşnndakinin içini okumak ıster gibi kayboldu. hesi gibi kendine doğru yaklaştı la?mı?tı. Bu bar, bundan tam kırk üzefrine diktiği gözleri âdeta etrafı Masadakiler dağıidıktan sonra ğını gören Bill dişlerinin araçm sekiz saat evvel Penelope Mererahatsız ediyordu Herşeye burnunu Penny sotdu. dan bir ıshk çaldıktan sonra : dıth'ın hayatına son verecek olan sokmaktan hususi bir zevk duyan Seni bu halinde gören şası o Kuzum Bill, o deminki sarıbir kadın olduğu her halinden bel şın, uçakta beraber geldifimiz ka lur be kız dedi, bu ne güzellik bu anlaşmanın yapıldığı MenaraBarli oluyordu böyle... Kuzum bu sırtındakı es dan başka bır yer değıldı. dın değil miydi? Mer.eraBar her zamanki gibi kavap senin o fotografım çektiğim Daha tanıştırılır tamştıjrılmaz Evet. öyle zannederim. ranlığa kaçan bır loşluk içinde Penny ye : Tuhaf şey. Niye gelip bizi se gun giydiğinin ayni değil mi? Kocanızın basına gelenleri gaze lâmlamadı? Evet. Hastahaneden çıkışını te idi. Penny ile Bill koşe maşalartelerde okudum dedi Kimbihr siz Masamızdaki hanımlarm ona sit edeceğimiz gun sıttımda bu el dan birıne oturdular. Genç kadın de duyunca ne kadar uzülmuşsü baki'larım bir gormuş olsaydın ya biseyi görürse John'un memnun o bir vermut sola içerken Bill bir nuzdur. Burada bulunduğunuz nımıza gelmediğme bu kadar saş lacağını düşünmüştüm... Bak, şim Ispanyol konyağım tercıh etmi^tı. müddet zarfında size bır yafdımım mazdın. Ellerinden gelse kızcağızı di bu elbiseden bahsederken ak(Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog