Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

2 Ağustos 1962 CUMHURÎYET DÜNYÜ Averof, Türkiyeye geliyor ir kelime pek bosnma diyor. Arapça tereddi. frent çe «se deş;enere» fiili yerfc m ne «soysuzlaşmak» diyoruı ıbrıs meselesi halledildikten Çoeukluktan kalma bir ahşkan uçak yoluna devam etmiş, âlimler Ne çüzcl lâf! sonra, Türkiye ile Yunanishk mı nedir. kuklayı pek sev»rim. de bir uçakla gönderilmiş. Zaten Türkler: tan arasında, iyi münasebet Kayığma aidığı müşteriyi, istePerde g^^iıip ıcpesinde elle oy' leri ve dostlnk arzularını bo Soyu soydan, köpeîi mandı riiği parayı vermediği için. \ ardıgı natılan kukla.ic'i, sahncde irjîe' 'e zacak meseleler her sene azalmışoynatıUu.. cr.ülı .r.sanlar ja».''8cuk iskeîeden, siya siya tekrar, aldığı radan al! dememisler midir? Bd tır. Mevcut olanlarını da her iki Şam 1 (A.A. ve Radyolar) Bir li Başkan Cemat Abdünnâsır ın son çok eski bakan ve politikacı da kakadar gerçeğe yakın kuklaya ka yere kadar s<;ri götüren haliç ka soyluluk problemi sanıldıih dar, kukların h«r çeşidini seve yıkçısını hatırladım. frenklerin aristokrasi dedikleri: memleket, iyi niyet duyguları için leşik Arap Cumhuriyeti ile Suriye konuşmalarım protesto etmışler ve tılmıştır. Halk dağılmadan önce hü rim şev değildir. Aristokrasi maayveni de halletmeye muvaffak olmakta arasındaki gerginlik son günlerde şehrin sokaklarında Birleşik Arap kumet konağına gidefrek, hükumeRomantik tstanbul: bir asilzadeler zümresine verilmişı dır. önümüzdeki çünlerde Yunan hâd bir safhaya gelmiş bulunmak Cumhuriyeti aleyhinde gösterilerde tin tahrikleri ve yıkıcı faaliyetleri Hattâ ıskemle kuklasının bil Geçenlerde turist olarak şçhrihoşrı giden bir tarafı vardır. Dışişleri Bakanı Kirye Averoff An tadıf. Suriye'nin birçok kesimlerin bulunmuşlardır. Bu gösteriıere. a durdurması için şiddetli tedbirler T mizi ziyarPte gelen bir Fransız demokrasinin zıddı bir unvandırJ Iskerr.le kuklası, sanırım. çok karıkoca ile tanıştım. I Ne aristokratlar vardır ki «asalet* kara'ya ve tstanbula gelecektir. de Nâsır'cılar tarafından çıkarıldı ralarmda eski Başbakanlardan Ma almasını isteyen mazbatayı \ alıye ğı bildirilen karışıkhklar ve yapıruf El Devalibi olmak üzere, pek sunmuştur. tanberi tarihe karıştt. Haya! meile aslâ ilgisi voktur. Benim bnra* Bu ziyaret eski Dışişleri BakaıııBana, geip göıdükleri yerleri, da anlatmak istediğim asalet. ari«yal hatırladığıma göre, bu kukla mız Selim Sarper'in Yunanistan'a lan sabotajların sorumluluğu Birlar. tek hünerleri iskemleye b camüerimizi. miizelerimizi, sebille tokrasi defil. ciııste, ruhta. edada, yaptığı ziyaretle, NATO toplantısı leşik Arap Cumhuriyetine yüklenrimizi, kapi'lı carşıyı. kendi görüs davranısta. her şeyde zer bir küçük sandık üstünde asalettir, münasebetiyle, Feridun Cemal Er mekte ve bunların Kahire'den gönpır zıpır zıplamaktan ibaret mini lerine göre anlattılar. Bu arada. Bnna çok ihtiyacımız var. hele dekin'in Atina'yı ziyaretine mukabe derilen ajanlar vasıtasiyle tertipIstanbulun küryoziteleri arasınlendiği ileri sürülmektedir. Avrca mini bebeklerdi. Yerde oynatıhrmokrasiyi hükümet şekü olarak le mahiyetinde olmaktadır. da yer almağa başhyan allak bulBaşkan Nâsır'ın 22 temmu'.da Kakabul ettikten sonra buna peki İki devlet adamı aralarmda ellak Beyazıt meydanının perişan hilre'de ve 26 temmuzda isKendemuhtacız. t slupta, tavır ve hare) bet birçok meseleleri görüşeceklerhalini, neredeyse Bergama haraberiye'de yaptığı konuşmalar Suriye dir. Fakat bildiğimize göre bu çö yetkililerinde, Suriye hükumeti aIeriyle rekabet" edecek kadar şöh kette. huvda, fikirde. kavgada, dömünakaşada hattâ hatlâ rüşmelerde muayyen bir gündem leyhine halkı kışkırtma gayesini ret kazunan Galata ve Eminönü ğüşte, voktur. Türkiye'nin samimî ve ya gütmektedir. Bu cümleden nlsrak harabelerini, dünyanın yedi hari beylikte asalet sarttır. Insaıı maj km dostu olan Bay Averoff, Yuna Suriye hükumeti son olaylar dokasına taban tabana zıt bir tersi rul dikse «cins olsun» der. Bence nistan'ın sevilen bir politika adane harika olan Arnavutköyün ya bir cemiyetin yükselmesinde bnj ' ; layısiyle Bikleşik Arap Cumhuriye lancı dolma rıhtımını uzun uzun «soyluluk» un büyük payı, çok temıdır. ve son on yıl içinde kendi tini Arap Birliğine şikayet efmiş siri vardır. Allah rahmet etsin biyerdiler. Sonra: zeki ve kabiliyetinin damgasım Yu ve bu meseleyi görüşmek üzere Azim bir vazı hocamız Talât isminnanistana vurmasını bilmis olan rap Birliği Konseyinin toplantıya Ah, dediler, ah, bütün bunları de bir zat vardı. Sert bir adaradı. kimselerdendir. çağırılmasını istemiştir. Arap Birgördükten sonra, kendisine mah Bize sus güzelliklerini Pierre Loti'nin Türkiye ile Yunanistanın ibtilâf liği Genel Sekreteri Abdülhâlik Edepsizlifi de edebi dairesinbütün dünyaya tanıttığı Azade'nin lı olmıyan raeseleleri yanında bir Hassuna, bu konu ile ilgili o!arak (Başmakaleden devam) de yapmalı! derdi. Istanbulunu ne kadar aradık! birine paralel olan meseleleri var Suriye Cumhurbaşkanı Nâzım El gibilerden asırı suçlamalara basHani eski argoda Siz Azade'nin îstanbul'unu dır. Yunanistan ile Türkiye NATO j Kudsi ve Başbakan Bsir E!" Azmİ vuruldu, memleket realitelerine Racon! dedikleri işte budur. tanıdınız mıydı? diye sordum. ramiası içindeki tutumlarını elbet I ile görüşmüstür ;öz vumuldu ve daba liyade yuVe bn »oyluluk her hareketimiz Hayır, dediler, maalesef tanıvarlak lâflar edildi. gözden geçireceklerdir. 500 kişi nejaret altına alındı de hepimizin hasretini çektiğimiz bu kukla. Yalnız çocuklar demadık. Ama okuduk. Aradığımız Bu arada Suriye'de de ksrışıklık üç, beş yazar kalemi ellerine a *il, koskoca saçlı sakallı insanlar Yine, Kıbns'taki huzursuzlukları o idi. Esrarlı fısıltılarla dolu servi bir unsurdur. Bnnu çocuklanmıza, lar ciddiyetini muhafaza »tmektelıp ilgilileri ara <ıra dürtüklemeberaberce bertaraf etmenin çarelebile. kuklacının etrafına toplanır, gençlerimize gösterecek «örnek» ri iizerinde Erkin ve Averoff dura dir. Sulriye'nin muhtelif bölgelerin ye çalısmış, beş on gönüllü halk bu iptidai oyunu z«vkle seyreder leri, dem çeken güvercinleri, naı* Ier ne kadar azaldı. gile tiryakilerini, mahalle hekçt raklardır. Ortak Pazar konusunda de şimdiye kadar karışıkhk çıkaönünde düsüııdüğünü ayıklamak di. lerini, daha bir çok hususiyetleri Babçemizdeki çiçek soyraslaşında, beraber çalışmanın ve berabrr ran 500 kişinin yakalanairak nrzatan çekinmemis, hunun ne önemi O günden bugüne kadar, hergeynetice almanın şartları iizerinde iki ret altına alındığı. ancak buniarvar? Bu kadarıns sj'.palı rejimler de olduğu gibi, kuklacılıkta da çolc aradık. bulamadık. Yazık etmisgi ca tasalanıyornz da, vatan bahçeniz tstanbul'a'. sinin çiçeklerini loyınzlaamaktan Bakan elbet konusacaklardır. dan 120 sinin tevkif edildiSi Suriye de de rasttamak daima raümkün ilerlemeler oldu. Artık. kukla oyYunanlılar Tvrkler gibi değildir. Içişleri Bakanı Genera! Aziz AbOnları bir tek cerapla teaelli knrtarmayı bir türltt tasaUrımız dür. Bize bugün lâzım olan, sorum natanlar kuklacılar değil, koskoca Yunan genel efkârında Türkiyeye ı dülkerim >arafından açıklanmıstır. yüklenebilecek bir devlet adamı devletler, rejimler, hükümetler, etmek isterdim. Ama »usmafiı t»r arasına sokamıyoraı. Spordaa ilcih eıtinı. Malum ya, kol kırılır me kadar.. Soylnlnk tefpeılyiz. Su karşı duvulan mânasız bir bassa i Son tevkifler sabotai olaylafı' ile nın, söziiııe güvenilecek bir parti siyaset adamiarıdır. samısız; fakat farkında defiliz. yen içinde, derler. sivet vardır, Averoff bu hassasiye ' ilgili olup bu kimseler Birleşik AIiderinin ortaya çıkması ve seçimBu zamanın kukla perdesi iki Hep çırpınmamız bnndan İleri eetin izalesini istemekte ve bu hu i rap Cumhuriyeti hesabma yıkıcı fa O özlediğiniz eski Istanbula Wleri ebediyen kaybetmek pahasına dünya bölgesi arasına gerilmistir. Leonardo da Vinci'nin, satılmaması için iane toplanan tabloau liyor. Bütün komplekıler endan susta Türkiye'nin de kendisine yar aliyetlerde bulunmakla suçlandırıl da olsa, Türkiyemizi kalkındır Perde eskisi gibi kumaştan degil, mamiyle yazık olmus değildir, di dojuyor. dım etmesini beklemektedir. yecektim. Biz eski günlerin hatımaktadırlair. Bundan başka. geçen mak uğrnna devlete ve vatandas demirdendir. Asıl garibi de, perönce kendimiıl, Mnra yakmlarıYunanistan'da kalmıs olan Türk 28 mart olaylan sırasında Halep lara düşen görevleri korkusuzca, denin ecrısinde oynatılan kukl«l\ raları arasında bazılarını hâlâ mu koramaya rkalliyeti, biraz da öyle istendiği Birleşik Arap Cumhuriyeti bayraaçık açık söylemesi, bıkmadan, n rın perde kuklası değil, artık is hafaza etmekteyiz. Bazı kır kah mızı soysazlasmaktan için. irticam ve ufak cemaat ce gını çekmiş olan 11 subay ve astsu sanmadan bunları tekrarlamasıdır. kemle kuklası olmalarıdır. Iskem velerimiz vardır, Pierre Loti dev çalısmalıyız. Bn, lanoedildiği kakismelerinin elinde zebun edilmis bayın yargılanmalarına önümüzdeToplum hayatında öyle anlar o leleri. eski kuklalann gaz sandlğın rinin sokak köpeklerini oralarda dar güç değildir. tlk şsrtı «araimî ve içi dısı bir olmak, BStduynya, tir. Gümülcine yobazlar yuvasını, ki günlefrde başlanacaktır. luyor ki, bir tek cesur devlet ada dan yapılma iskeml'si değil, birer mantığa, edep erktn» katek a»Y'unan bükumeti daima (hürrivet) mı, davranısı ile milletin kaderi koltuktur. Protesio (tSnierileri mak, boynn efraek, hele el elden namına korumustur. Dijer tarafüzerinde ölçölemiyecek derecede öte yandan Birleşik Arap CumYeni kuklalann eskilerinden farüstün oldnjtunu kabnl etmek »utan Türk vaktflarının işletilmrsi huriyeti tarafmdan girişilen baskıyapıcı bir rol oynıyabiliyor. Jef kı, minimini bebekler değil. koca retiyle alçak f8nflllfiluğe katlanve Türk emvalinin serbestçe satıl yı protesto etmek ürere, dün büferson'n düsününüz, Clemenceau' bebekler oluşları. marifetlerini bümaktır. Londra, 1 (AP ve Radyo) İn tadır. 800.000 ıterlin (re»mi kurdan yu, Chnrehill'i dtişününüz. Doğnı tün dünyanın seyredişi. ması meseleleri de zorlnklar arzet yük şehülerde tüccar ve esnaf magiliz Kıraliyet Akademisinin malî 20 milyon, serbest piyasa rayicine sözlülökleri ve cesaretleri sayesinmislir. **• Öyle sanıyorum ki demir perde ğazalarını, dükkânlannı kapanııj imkânıulıklar dolayıtiylc satmaya göre ise 32 milyon Türk lirası) deEskiden amatör «poreolar, yapYnnanlılar kaçakçı Yunan halık lardır. Bundan başka, Halep Ulu karar verdiği bir Leonardo da ğerinde olan bu tablonun dış ülke de bn devlet adamları altından gerisirde kurıılan kukU hük'imettıkları ıpors gSre şShttt »lırlardı çılarının marnz kaldıklan »ert mu Camiinde toplanan binlerce Halep Vinci tablosu için iane toplanmak lere satılmasına manı olmak için kalkılamaz lanılan güçlükleri yen lere bu ismi takanlar da, benim Meselâ v«ktlyle y»|lı ffcefte baameleden şikâret etmiglerdir. Ongirisilen kampanyanın yarı hede misler, yalnız «eçimleri de|il, ha gibi. bir tariht* yasamış iskemle sa güresmı> smatSr rflreyçiler «aların kacak balık avlamalarını tasfine ulaştığı bildirilmektedir. Ingi yatlannı kaybetmeyi göze almakla kukİ3İarının hâtırasını hafızaların nımıştık Onlara «pehlivan» drrvip etmedikleri halde. bnnların iiliı Kıraliyet Akademisi, gediği ka vatanlanna oldnğu kadar demok da canir.ndırmış olanlardır. lerdi. Ama isleri güçleri, hünerzerine jrümriik muhafaza menaarIskemie kuklalarının bütün hüpatması için hükümete iki gün da rasi ölküsüne de efiiz hltroetlerleri, cemiyette raevkileri vardı. de bulonmuşlardır nerleri, oldukları yerde zıplamaklarının »te« açmalannı hoş görmeha mehil vermiştir. Meselâ Osraanlı Bankan veznedarEvet, bize cesur devlet adamları tan ibpretti riemiştim. Kukla hükümekte ve bnnlardan ölenler ve yaAkademi Baskanı Sir Charlat Uzım. Gdıflnü bndaktan •akınmı metlerinki de aşagı yukarı öyledir. larından bir «Cemal Pehlivan» varralananlann, b>Ihas*a komiinİRt «a Wheeler, gazetecilere, «Bugun vedı. Ben. Sebeplili Hüseyin ismindp letelerde TürkYunan do*tlu£nnu ya yartn bir ş«yler yapılacağjndan yan, inandığt divayı her zaman ve Onlar seyircileri bu basit hareprofesyonel baspehlivanlardan biboıaeak neşriyata vesile verdiklrri eminim. Eserin kurtarılması elzem her yerde açıkça savunmaktan yıl kîtıeriyl» güldürürlerdi, bunların haline de zaman zaman, seyireileri rivle Sarıyerde «Hidayetin Bajı» mıyan, yurt jerçeklerini yüksek ileri »ürülmektedir. Hndatlarda re miışterilere besletirler, sehrin içidir. Bu is bir millt prestij meselese*le kaykırma.yı bir namus boreu olan bütün dünvTi gülüyor. reyan eden çekişmelerden ik'f taraf ne btifi *lj. .yetişemiyen Belediye denilen çayırlıkts bir bnçuk »aat aidir» demiştir. " ırö'rmfîstSm. Cemal Demir perde kuklalarının reper erişemez diye. geceleri şehre =alı çflreşti^lni da »ikSyetçi oldnğn çibi, bazı YnBeb«k l»a ile Mery«m. Ana, bir bilen devlet adamlarına şiddetle tuvarından, dünya yeni bir oyun •erilen bu hayvaneıklar, gündüz pehlivan bankoraemuruidi. nanlıların Türkiye'den, bazı Tijrkaziz ve bir azizeyi tasvîr eden ihtiyaeımıı var. Kimbilir, çektiğimiı lancılar bel »eyretti. eri o yerlerde pinekler, havhavTambnracı Osman Pehlivan da lerin de Ynnanittan'dan çıkarılma55x^0 ınç ebadındaki bu karakaUçakta eiderken. Sovvet toprak anyla, eski günleri yad ederler. bunlardan biri idi. Türk mnsikfları olaylan her iki tarafı tedirlem eskiz, halen Paris'in Louvre ki de bu ihtiyacın dıs» vnrmuş belarının fotoğrafını çek»n dört ya Hele geceleri, herkes uykuda iken sinde, folklorda büyük kıvmeıi gin etmektedir. Fener Patrik/ıane«i Müzesinde bulunan yağlı boya bir lirtilerinden ibarettir. bancı bilgin, geri getirilerek maki Istanbul ufuklarına kulak verin, vardı.. Bnnlar pehlivan adıyla iftablonun ttududur. Paraya ihtiyatnevzan, elbet çok mühim bir koNADİR NADİ neleri müoadere edilmis, sonra bu köpek sürülerinin bir ağızdan tihar ederler, pehli\an adı bunlaeı olan İngiliz Kıraliyet Akademınndnr. öyle zannediyoruz kı Feyükselttikleri feryatlar, size Âza ra şeref olarak verilirdi. »ı, geçen nisan ayında bu tabloyu uer Patrikbanesi yalnız dinî hiividenin ve Naşad kızların yaşadıkla«çık artırma ile satışa (ıkarmaya Tfti içinde kaldıkça ve iki memrı günlerden hatıralar nakledecekkarar vermiş, fakat bu kıymetli Geçenlerde razeteler fist fiste HFDEF MECMUASI leket arasındaki yakınlıiı mânevi lerdir. Üzülmeyin, Istanbul Bel« iki haber verdiler: tki ıçüresçi biltablonun Amerika veya baska bir sahada teşvik ettikçe yalnız birlesÇ IK TI diyesi, her şeyden evvel, eski ro mem bangi ınçtan dolayı tevkif müze tarafından satın ahnması «ntiriei bir rol oyrrtyarak iki tarafın Yazarlar: Selim ve Orhan mantik Istanbulun bu hâtıralarım edilmiş, bir fntbolen hırsızlıktan dişesi, İngiliz halkoyunda büyük da sevgisini kazanabilir. Bu takTürkkan, Naci Sübar, Nahid muhafaza etmeği vazife bellemiş dolayı yakalanmıs. tepkiler meydana getirmişti. dirde Türkiye ile Ynnanistan araUZAY BENZİN İSTASYON'U Kalifornıya'da Lockheed TeşkıliÇapaner. Emin Yakıtal, Hatir. O yaşadıkça. eski Istanbuldan Tablonun, uzun yıllardanberi piAnlaıılıyor ki; vaktiyle birer smda telifçi bir rol ovnıyabilir, bu tında çahşan bilim adamlarından biri tarafından uzaya gönderilen subakiyeler arayan turistler, hiç demit Eren. yasaya arzedilen ilk da Vinci ola«san» vesilesl olan sporcnlnk şimnnn aksine Patirkhane mânevi nü ni peyklerin, dünyanın etrafmda dönerken, ihtiyacı olan benzini «lağilse sokak köpekleri vasıtasıyla ^^^^•»•»^• di ayağs düsmnş bir zenaat halınfuzivle seçimler iizerinde kuvvetli bilmeleri için bir benıin istasyonu modeli çizilmiştir. Bu istasyon va cağı cihetle, New York'un Metroİlâncılık 56469766 bu aradıklarına kavuşabilecekler. de.. Adam suç islemıs, yakalanmıf. politan Müzesinin Rembrandfın olmaya tMebbü* eder, veya ruhani sıtasiyle suni peykler daha da hafiflemiş olacaklardir. Resimde, çizi cAristo» fu, için ödediği 2.300.00U Sorgusn »ırasında.Iıüviyetinden sıyrılarak dünva iş lan uzay benzin istasyonu modeli gbrülmektedir. Ankara. 1 (Cumhurlyet Teleks) dolârdan fazla para getirmesi bek Ne \f yaparsın? demişler. lerine karışaeak olursa. ayrıi mülenilmektedir. Wheeler, Amerikan Ulaştırma Bakant Rifat Öçten, Gnresçiyim! demis. essese, Türkiye ile Yunanistan aBir Türk kızı, Libya müzelerinin yeni satış projesine Bakanlığına bağlı ulaştırma teşekGüresçilik bir zenaat değil. bir rasında bir ihtilâf sebebi olahilir. çok ilgi gösterdiklerini belirtmiş küllerine gönderdiği bir tamimde, Kıralmın kuzeni ile ejlencedir, bir levk Işidir. N'eden Yunan hükumeti bu ince noktayı Koalisyon Hükümetinin tir. Ancak İngiliz sanatseverleri lkinci tavla oynanm, ySzerim, dememif jayet iyi bilmektedir. ttiraf etmek Amerikaya bir sanat hazinesini da memlekette mutlak huzur ve tüevlendi acaba?. Eşim Ferhunde Tangör'ün ufulü ile bizleri teselliye gelen, lâzımdır ki, Türkive'nin l»80 dan ha kaptırmak ihtimali karşısında kunu temin yolundaki karar ve Paris, 1 (Hususi) Paris te bu feryadı basmıs ve Akademi satışı icraatına aykırı düşecek şekilde Fntbolcalnk c«rçi «imdi emaflık bu yana jreçirdiiH bnhranlar karsıtelgraf telefonla taziyet eden, cenaze merasiminde bulunan lunan Türk öğrencilerinden Aylin tehir etmiş, 800.000 sterlin para top yapılan memur ve müstahdemlerin •ldn. Onon için: »ında. gerek Yunan hükumeti, jre. ve çelenk gönderen ve bu an? kara haberi ahr almaz aynı günDevrimel ile Libya Kıralının ku lanabildiği takdirde. eserin Ingil naklen tâyinlerinin hükümet görü Fntbolenymn, demekte belki rek Yunan millrti ve Yunan bade Hollandadan Belçikaya gelerek derin acımızı paylaşma lutzeni Sünusi Ben Tekkouk evlen tere'de kalabileceğini belirtmiştı. sünün ışığı altında yeniden ince de haklı. Fakat isin acayip tarafı sını bürük bir anlavış söstermiş, funda bulunan Hollanda Türk Elçisi ve Elçilik erkânına ve mişlerdir. Açılan ianede bugüne kadar 402 lenmesini talep ederek, bundan gazetelerin verdiği malâmata eöve Türkiye'nin buhranlı devirlerinNikâh töreninde Türk öğrencisi bın 619 sterlm toplanmıştır. Bu, sevdiklerimizin yüksek alâkalarına a\Ti ayrı teşekküre sonsuz böyle yapılacak bu kabîl tâyinlerre mukaveleli bir fntbolcu olan de vakar içinde dostluk vazifesini Aylin Devrimelin şahitliğini Tür Büyük Britanya'da şimdiye kadar de işletme hizmetinin verim ve seacımız mâni olduğundan bütün ailemiz efradının minnet ve genç, evvelce de benıeri »nçlaryapmıstır. Bu nokta Türklerin gökiyenin Paris Büyükelçisi Bülent bzel teberru yoliyle toplanmış en lâmetinin, sağlık durumlarının, aişükranlartnm iblâğına muhterem gazetenizin delâletini rica dan dolayı hapse girip çlkmıs izünden kaçmıs desildir. Her geçen L'şaklıgil yapmıstır. levi zaruretlerinin gözönünde bubüyük paradır. ederizEji ve Oğullan mis Hanti tasacız knlüp, »orn «oeün, bir evvelki tüne nazaran yalundurulmasını bildirmiş, işletme alsiz adam alıyor sinesine? Spor kınlıçımız artmaktadır. Yarın Müşhizmetlerinin alt derecelerinde çaknlüpleri gençliği vetistlrecek mftterek Pazar içindeki müsterek men ACI BİR KAYIP Reklâmcılık 33149T62 iıştırılan mahallen temin edilen esseselerden biridir, hiç defilif T E Ş E K K Ü R faatlerimiz, tnrizm yolundaki müşNezihe Ocak, Erden Önay personelin, mutlak bir lüzum ve Hollywood, 1 (A.P.) Enrique Syle olmalıdır değil mi? terek gayretlerimiz. her iki mem Bomba adında bir Italyan film ve Sib°l Ocak'ın sevgili bazaruret olmadıkça, baska yerlere Üç senedenberi çektiğim ısUnutma.vın! Sporn devlet idare leket için çok faydalı olacaktır. rejisörünün, Jayne Mansfield'in naklen tâyinlerinin hiçbir suretle baları eski Adliye Vekili Etırapları nazik elleriyle ve etmekte ve bfltün bıı tasalan taPire'den kalkaçak feribotlar için kocasından ayrılmağa kalkmasma derpiş edilmemesini istemis ve usat Budakoğlunun dayısı, büyük bir hazakatle yapmış sımak önce «na düsmektedir; aCesme iskelesi tamamlanmıştır ve sebep olduğuna dair Hollywood'da laştırma hizmetlerinin özellikleri mühendis Şeref Önay'ın kaolduğu ameliyatla dindiren ma devletin isi başından aşmıs... böylece Averoff Ankara'va. Ynna töylentiler dolaşmaktadır. dolayısiyle yetişmiş, teknik ve mesyınpederi, Dr. Müfit YurdaSayın Operatör Bir de sporçnyu mı dfişjftnsün? leğinde mütehassıs elemanlara onistan ile Türkiye arasında yeni kul'un eniştesi ve tbrahim Dr. Ali Eşref Gürsel'e Mansfield Hargitay çiftine yaB. FELEK lan ihtiyaç karşısında, bu gibi perbir irtibat kurulduju zaman çelOcak'ın kardeşi Başta Teşvikiye Sağlık Evi kın kimseler. karı kocanın arasısonelin hizmet müddetini doldurmiş bulunmaktadır. Balıkesir Sabık Belediye Müdürü Dr. Osman Üçer olnın açılmasma tek sebep olarak duğu gerekçesi ile emekliliğe sevk Reisi ve Milletvekili M.PİRİ Bomba'yı mak üzere, Narkozitör Dr. göstermektedirler. Bu işlemlerinde son derece titiz davFAİK OCAK Cezmi Kınaoğlu'na, Dr. Bilâl arada, Bomba'nın bir film çevirtranılmasına dikkati çekmistir. 30.7.962 tarihinde bir kalb kriÇakırcı, Dr. Bayan Suna Çacnek üzere Jayne Mansfield'i tekl'lastırma Bakanının şehrimiadcki zi neticesi Hakkın rahmetimaş, Dr. Bayan Güngör Özineelemelcri rar Romaya getirteceğine dair hane kavuşmuştur. Cenazesi gür, Dr. Bayan Sabahat DeIstanbulda, Bakanlığına bağlı tcberler alınmıstır. kendisini seven kalabalık bir reli'ye, müşfik hemşireler şekküllerde incelemelerine dcram riostlar gnıpu tarafından ebeAdviye, Rahmiye, Umran ve AYLİV DEVRİMEL eden Ulaştırma Bakanı Rıfat öçdî istirahatgâhma tevdi edilDün Toplu Basın Mahkemesinde İle Feriha Bayanlara v» diğer ten, Beyoğlu ve Tahtakale telefon Bir adam mahkeme SENOUSt BEV TEKKOUK devam edilen basın duruşmalarınmiştir. bilumum Teşvikiye Sağlık Esantrallerindeki çahşmaları göreo da 2 gazeteci para cezasına mahnikâhlandılar Mevlâ rahmet eyliye. vinin personeline şükran ve rek, ilgililerden izahat almıştır. Ba3 salonunda, karısını ve " Ternmuz 1962 küm olmuştur. teşekkürlerimin bildirilmesikan, bu arada, Istanbulun bazı Paris Ekspres gazetesi sorumlu müdü•emtlerindeki telefon darlığının Cumhurivet . 9763 ne muhterem gazetenizin dekaynanasım vurup rü Alp Zirek, aleyhine açılan 2 aygiderilmesi için yapılmakta olan lâl^tini rica ederim o rı âmme dâvasında 600 ve llhan •. 0°oV0 O O o o o O O'o'o'oV intihar etti çalışmaların bir an önce tamamlanV E F A T Hsyik Ideal Egemen 10 lira para cezasına mahması için direktif vermiştir. Cumhurijet 9757 (S»rbest Muhasebecii kum olmuştur. Wichita, Kansas 1 (A.P.) Bir Karaköyde Tanınmış Şekerc' Ulastırma Bakanı, Türk Hava Öte yandan dün Toplu Basın adam, dün, mahkeme salonunda, Yollarının Gümüşsuyundaki y«ni YANİ PAPANİKİTA Cumhuriyet . 9743 Genel Müdürlük binasına giderek, Mahkemesinde 19 basın dâvasına yargıcın gözleri önünde arası açık Nazlıoğlu T E Ş E K K Ü R bakılrmş ve 23 gazeteci yargıianbulunan kansı ile kaynanasım Hava Yolları çalışmalan hakkmda vefat etmiştir. Cenaze mera6 Ağustos I962ıtarihinden itibaren mıştır. Dâvaların sekizi neşren haGenel Müdür Şahap Metil'den bilvurmus, sonra da intihar etmiştir. Geçirmiş olduğum şiddetli VEFAT simi yarınki Cuma günü 3/8/ karet, altısı Basın Kanununa mugi almıştır. sancıların sebebini teşhis ve 29 yaşındaki Burnell Burgess o962 saat 14.30 da Beyoğlu TakABANA esrafından Hacı halefet, dokuzu da Ceza Kanunuameliyatımı muvaffakiyetle laydan üç buçuk saat sonra hassim Aya Triada Rum kiliseN'uri torunu, Mehmet öznun hükümlerine aykırı hareket eKöpek zehiri ile yaparak beni sıhhate kavuştahanede ölmüştür. Boşanmak üsinde icra edileceği ilân olutürk'ün oğlu, eski Abana Beden gazeteciler aleyhine ikame eturan kıymetli: zeTe mahkemeye başvuran karısı nur. lediye R»isi Mehmet özdilmiştir. intihar etti 24 yasmdaki Sharon'un durumu itürk'ün damadı, merhum HüProf. Dr. Kederli ailesi Kadyoda «Belediye Saati» Ankara 1 (a.a.) Çınçın'da Aase başından yaralanmış olduğun?eyin Öztürk'ün yeğeni Emirî mezarlık karşısında oturan KiBEDİİ GORBON'a ve ihdas olundu dan ağırdır. 41 yaşındaki kaynane Öztürk'ün evlâdı, Emine îlâncıhk: 5664 9765 Bu fubede hatafyaçanlar arasında . raz Babuççu adında genç bir k«Istanbul Belediyesi önümüzdeki nası kolundan yaralanmış olup, Cerrahpaşa hastahanesi 1 inNaime Öztürk'ün eşi, Neş'edın, kocası ile arasındaki g«C^" günlerde vatandaşı aydınlatmak durumu iyidir. ci Cerrahî kliniğinde yattınur, Hüseyin ve Sevil Özsizliğe üzülerek köpekleri ölrfürgayesiyle radyoda konuşmalar yapgım müddetçe her türlü ihtürk'ün kıymetli babaları, lsOlayın tanıkları, Sharon ile anmekte kullanılan zehiri içip intimaya başlıyacaktır. *'marrı ve alâkalarmı p.sır?;tar.bul kum tücear ve armanesinin salonda yanyana oturdukhar etmiştir. «Belediye Saati> adı altında yarniyen. Baş asistan Dr. HÜRrörl»rinden larını, Burnell'in ise arkalarında pılacak olan konuşmalarda BelediOL İNSEL'e v« Dr. Selçuk bulunduğunu, sonra birden münNuri ÖZTÜRK yenin halk ihtiyaçlarını karşılıyaME V L Î T Kanatlı. Da. Müt. Dr. Nasut tehirin ayağa kalkarak cebinden ^î .7.1962 günü vefat etmiştir. bilmekteki kapasitesi açıklanacak Ürpe, Dr Ayhan Bilgin, Dr Merhum Müşir Kâzım Pabir tabanca çıkardığını ve karısı Cenazesi, 2.8.1962 Perşembe ve beledi hizmetlerin nasıl görüldü Mehmet Salcaoğlu, Dr. Ahşa Gelini ve Merhum Arif ile kaynanasına ateş ettiğini söygünü, Kıztaşı Dolap sokak ğü bildirilecektir. m»t Kantarcı, Hemşire BariAlpan'ın refikası, Belma Halemişlerdir. Oflaz apartımanındaki evinKaynana ile gelin riye Ayşen, Hayrunisa Mutmamcıoğlu'nun yengesi den kaldınlarak, Fatih Camii lu, ve pansumancı Tahsin va hastanelik oldular LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE RESANET ALPAN'ın 13 Sfufinde öğle namazını müMehmet Onbaşı'ya v e bütün Üsküdar'da Selimiye'de oturan teakip Edirnekapı Şehitliğinvefatının 40 ncı gününe tehastahane personline derin 40 yaşlarında Saime Koç ile 2Ü yadpkı aile kabristanına defnesr.düf eden yarın 3 Ağustos teşekkürlerimin arzma gazeKREMI şındaki gelini Şükran Koç atasınciilecektir Mevlâ rahmet eyCuma günü İkindi namazını tenizin tavassutunu rica ededa geçimsizlik yüzünden raünaka!iye. müteakip Büyükada Camiinrim. şa çıkmış, kaynana ile gelin takunNOT: Çelenk gbnderilmede Mevlidi Şerif okunacakKır "a::tn şeıçeğı ayıklnut. KLEOPATRANIN GÜZELLIK SIRRI ya ile birbirlerini dövüp yairaladık FAZİLET AYLA mesi. tır. Kendisini sevenlerin teşMutlak okuvunuz ları için her ikisi de Haydarpasa Öztürk rifleri rica olunur. Nümune Hastahanesine kaldınlmıt İlâncılık 5629973« Cumhuriyet 9755 Cumhuriyet 9744 Beklâmcıhk 3309/9753 lardır. Cumhuriyet 9756 İlâncıîık: 5665 • 9784 Suriye ile Mısır arasındaki gerginlik hfid sofhaya geldi Halep'te Cemal Abdünnasır'ın Suriye aieyhindeki konuşmalarım protesto için binlerce kişi nüm ayiş yaptı HÜBERLERI BİR DAKİKA: Anlaşılmaz Ne skıl erdirmesi *«r, bir acayip memleketiz Yirabbl! Meselâ fu hale bakın. Kanunlara, niıamlara sykın olarak çetirilmiş 2.000 (evet, iki biD) muhtelif marks motörlü vasıta çümrüklerde bekliyor, büvük bir kısmı da, açıkta bırakıldıfından, çürüyormuş Nasıl gelir? Neye bekler? tki tane üç tane, haydi, beş tane on tane anladık, ama, iki bin tane motörlü vasıta da kanunsuz, asulsüz getirtilir mi. yahu? Anlaşılan, ya kananlar, nizamlar yanlış tatbik olnnuyor, vahut da, pek gizli (!) tutuldukIarı için kimsenin haberi yok. Velhasıl, dedim ya, sizi bilmem ama, benim dar kafam bn işleri kavnyamıyor. D. N. GELISI GUZEV. Hddı'se/er Iskemle kuklaları Yazan: Hamdi Varoğlu Soylu, soysuz meselesi Gün Işığmda Mumla.. Leonardoda Vinci'nin bir tablosu için İngiliz Akademisi iane topluyor Ulaştırma Bakanı tâyin ve nakillerde titiz davranılması lüzumunu belirtti .». Sarışın Bombaî Nansfield'in ** \ bosanmasına ! İRejîsör Bomba * \ sebep olmuş \ TEŞEKKtR 1 r 2 gazeteci para cezasına mahkum oldu ' i utizttielinizdedir j İ 1 f i i i 27 MAYIS ve \ TAO Barış 3 DÜNVASI AKBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog