Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KUBÜCÜSUÎ NADI Reklâmcılık 33169761 39 *"• Vll S a v ı a ™ ° y* 1 3 6 4 7 *«*•«>*' Tügni * • m*ktup «dr*al: Cumhuriy«t tstanbıU Poti* Kutusu: îıtanbul No. 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 2 2 * 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 n««,U« rerşembe t A»,,**»* 2 AgUStOS ia£.ı 1962 En Güzel Türk Fıkraları Türk fıkralarının özenle seçilmiş v e y e ni bir dille yeniden değerlendirilmiş en güzel örneklerini bu kitapta okuyacak ve hayran olacaksınız. Varhk Halk Kitapları serisinin ikincisi olarak çıkan bu kitap, nefis bir şekilde basılmış, 3 lira fiyatlâ satışa çıkarümıştır. İlâncıllk 55859735 5 15 Yılhk Kalkınma Plânı Son Şeklini Aldı Türkiyeyi yüzde 7 lik kalkınma hızına ulaştıracak yatırımlar bölümünü açıklıyoruz Ferf başına diişen MillîGelir 1977de 3200 lira olacak Dün İnönünün başkanlığında toplanan Yüksek Plânlama Kurulu, Tarım Reformunun kaçınılmaz bir sorumluluk olduğu hususunda karara vardı Gün Işığında Mumla.. •llllfItilllfIlllilt ıılıııııllllıırııııılııııııııııııın HEDEFLER 515 yılhk plân gereğince bazı ürünlerin ve "hizmetlerin ulaşacağı kapasite tablosu Cinsi 1S62 1967 1977 Birim 1963 için gerekli 360 milyon dolorı 1962 sonunda alacağız Fcyzioğlu, «Konsorsiyomun kurulması, Türkiyenin hürriyet içinde kalkınma dâvasını gerçekleştirme yolunda atılmış adımlardan biridir»dedi Oraaan Nnri Tsrnn (Devlet Plânlama Müstefan) Dr. Nejat Enl«r (Sosyal Plinlama Dairesi B»»k»nı) Dr. Ayhan Çilinrir*(la (Koordinasyon Dairesi Ba;kanı) Dr. AtUlft t (Ikiısadi Plânlama Btfkam) B 45.6 Ton Yolcu K m . 29 Ulaştırma 18.8 lze cesnr devlet adamları 1500 3000 1000 Bin hektar Sulama lâzım. Gözünü bndaktan sa27 19.8 43 milyon ton t a ş Enerji kınmıyan, yurt gerçeklerini Brüksel, 1 (A.P.) Brüksel Bükömürü dobra dobra halk önünde yük Elçiliği Hükumet Müşaviri 1 4 açıklamaktan yılmıyan, ne pahaBin ton 1941 4485 9955 Petrol lerden Orhan Kabibay, bugün ken sına olnrsa olsun halkı nyarmayı 359.1 Bin ton 2150 6350 Çimento disiyle gönişen A.P. muhabirine bir namus borcu bilen devlet a885 560 Bi n ton Demir Çelık 1600 verdiği demeçte, « Gürsel ile M'lefr damlarına şiddetle ihtiyacımız var. ; arasında hiçbir zaman bir anlaşOn küp ton « 325 1263 Sun'i gübre 1843 fin,yedi yıldır denediğimiı sömazlık mevcut olmamıştır. Türkizüm ona sn açık rejimi, başlangiçDokuma paye'de bulunduğum zaman kendisi ta, fikirlerimizi korkusuzca savu160 250 Bin ton muklu .128 ni ziyaret ettinı Geçmışten bahset nabileceğimiz bir ortam yaratmak 40 Bin ton 36 » yünlü 48 tik ve son iki yılda Türkiye'de pek amacı ile kurmamış mı idik? DeBin ton » sun'i elyaf 4 6 13 çok şeyin deği.şmiş olduğu kanaamokrasi, fikir hürriyetini bir kahtine vatdık » demiştır Kabibay, 1 4 101 Bin ton Kâsıt 140 200 ramanlık olmaktan çıkaran. eşit lerin «ferden haıeket etmeye» kaşartlar altında onn herkese mal rar vermeleri hususundHkı son bil eden sistemin adıdır, divorduk. Oydiri ile ilgili olarak şöyle demiştir: na, on yedi yıldır ne görüyoruz? Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Plân Hedefleri ve Stratejisi'nde kabul edilen Ankars, 1 (Cumhuriyet Teleks) Iktisaden geBir korku, bir aldatmaca, bir kaşkariko deryasının ortasında boca ri kalmış bir memleket olan Türkiye'nin yüzde 7 lik kalkınma hızı yüzde 7 olarak plânda kabul edilmiştir. Bu prensipten hareketle. boyle bir hızın sağlanladıjımızı inkâr edebilir miyiz? gelişme hızına ulaşması, istihdam meselesinin çözülKolay taraiından iktidara gelme mesi ve dış ödeme dengesine varılması ve bunların 1 ması için yapılması gereken harcamalar hakkında, plânda, geçmiş yılların mukayesesi yapılmaktadır. nin yoln bir çıkarcı azınlığa hoş sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilBu cümleden olarak geçmiş 5 yılda Türkiye'nin, çörünmek formülünde bulunduğu mesi amaciyle hazırlanan 5 yılhk kalkınma plânınır. için demokratik sistem daha ilk a özel ve kamu sektör yatırımları ile ilgili bölümünü ! gayrisâfi milli hasılasının (G.S.M.H.) ortalama yüzde açıklıyoruz : ' I " Arkası Sa. 5, Sü. 7 de dımda tenine işler bir çark halini almaya baslamıstır. Bn çıkarcı azınlığın deste|i olmaksızın seçim \ kazanamıyaeaklarını anlıyan partiler, on yedi yıldır ba?döndürücü bir tâviı yansından bir türlü yakalannı kvrtaramamaktadırlar. lçlerinden en filkücü bildiğimiz C.H. P. ni ele alalım. Bn parti adına konnsan liderlerin bngüne degin bir kex olsnn toprak reformvndan, j orman kannnnndan, ya da öğrej tim birliginden söz açtığını dnydnj nnz mu? Sayısız seçim konnsmalaj rı yapan Sayın tnönü «tktidarı kazamraak yfiksek tarım gelirlerini vergiye ba|lıyaca|ız, ormanları yakılıp yıkılmaktan knrtaracafız. lâyikliğe aykın hahı oknllarmı kapatacağız» anlamına gelebilecek; bir tek nntnk söyledi mi? ; Ne yazık ki »öylemedi, söyliyemedi. Çıkarcı azınlıgın hışmına ntrayıp «eçimleri kayOetmek korkasu ile mühürlenen diller «adeee karşı tarafı yermek maksadı ile döndnrüldü. Elma bahçelerinizi Amerikalılara satacaklar! IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIllll Kabibay "Gürsel ile aynı ideallere sahibiz > f d e d i '• Türkiyenin uzun vâdeli kalkınma plânının gerektirdiği dış yardımların temin edilmesi için res| men kurulduğunu bildirdiğimiz I Konsorsiyomla ilgili olarak bir müddettenberi Pariste bulunan Ha me Genel Müdürü Ziya Müezzinoglu dün saat 15.45 te uçakla çeh• rimize gelmiştir. j | Yeşilköy hava alanında kendısiy ı le görüşen gazetecilere, mevcut | kalkınma plânına göre 5 yıl için 1 700 milyon iolara ihtiyacı Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Nümsyişçi gencler içinde imtihan başarı nisbeti çok düşük Hazine l nıum Müdürü dün gazetecilfrlr konuşurkeıı Cezayir buhranına son verecek olan görüşmeler müspet şekilde gelişiyor Cezayir, 1 (a.a., A.P. ve radyo rüşmelerinin müspet bir şekıide lar) Cezayirde milliyetçi ön geliçmekte olduğu bildinlmektederler arasındaki anlaçmazlığa son dir. Ben Beüa'nın özei temsilcisi verilmesi için yapılan uzlaşma gö Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Sıvas, 1 (Telefonia) Tonus buStLÂHLAR GLRİ VERİLECbK cağın a bağlı Harmandalı köyü im* Doğu illerinde tetkiklerine de mı Haydar Dorımez, köylerinde ovam eden Içişleri Bakanı Kurutlu kul bulunmadığından kendi evinin NewYork 1 (A.A. ve Radyolar) oğlu, halktan toplanan silâhların okul yapılması için bugün villyeAhlat, 1 (Telefonla) Ercis Pi elleri bağlanmak suretiyle silâhgeri verileceğini ?öylemiştir. Re te bifr dilekçe vererek bu isteğini « Çocuk doğumu » na engel olmak yade Alayında nöbet beklemekte ları ahnmıştır. Mütecavizlerin Musim, Kurutluoğlu'nu dün Elâzığ'dö bildirmiştir. Imam Haydarın ör üzere gebe kadmlar tarahndan alı NADİR NADİ olan iki er dün gece meçhul şahıs radiye istikametine doğru kaçtıkla bir ilkokulun temel atma törenin nek hareketi şehirde memnuniyet nan «Thalidomide» adlı ilâç çoeuk Arkası Sa. 5. Sü. S da lar tarafından baskma uğramış ve Arkası Sa. 3, Sü. 5 te yaratmıçtır. de göstermektedir. Arkatı Sa. 5, Sü. 5 te Ercis piyade alayında iki nöbetci er gece baskıno uğradı ve silâhları alındı Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) Bundan bir süre önce nümayşler tertip ederek başkentte trafizi aksatan üç bine yakin gençten sadece 48 i Jandarma Assubay Okulu giriş imtihanını başatabilmiştir. ögTenci ler okula girebilmeleri için imtihan edildikleri türkçe, matematık ve jimnastik derslerinden başarı göstermemisler. kazananlatrın sayısı sadece 48 olmuştur. 242 kişilik Ankafa. 1 CCumhunyet Teleks'ı kontenjanı tamamlamak için bir, Milli ESitim Bakanlıgı arşıvlerinhattâ iki dersten başarı gösteremıdeki dosya ve vesikalarin surstleyen öğrenciler de imtihanları karinin ve muhtevalarının bazı ileri sağcı dergi ve sazetelere verileırek Ankara, 1 (aa..) Almanyanın olduğu kararı candan ttbrık ede zanmış gibi okula ahnmıjlatdır. llgililer, soruların son derece kolay yayınlattınlfiıgı hakkındaki iddıa sesi «Deut sche well«» radyosunun rim. Bu mesut teşecbüsün 2 mıllarla ilgili idari ve kazai soruştur bugün, Türkiye saatiyie 19.55 telet arasında mevcut dostane his olduğunu, randıman düşüklüğünün ma neticelenmiştir. Türk OraV:l?>ıı başlıyan Türkçe haberler servisin siyatı daha da ıcuvvetlendıreceği bu sen e « rekor » seviyede bulunduğunu belirtmişlerdir. Arkası Sa. 5. Sü. S da de Cumhurbaîkanı Cemal Gürsel Arkası Sa. 5, Sü. 3 t« in şu mesajı yayınlanmıştır: «Almanyanın Sesi'nin Türkçe neşriyat yapmak husjsunda almış ( Eğitim Bakanlıgı arşivlerindeki gizli evrak ile alâkalı sorusfurma bitti «Almanyanın Sesi» Radyosu Gürsel'in bir konuşması iie Tiirkçe neşriyata başladı Evinin okul yapılmasını istiyen İmant Çocuk diişiirmek için alınan, Thalidomide on binleree aileyi tehdit ediyor önümüzdeki kış, ei fialının 15 liraya çıkması bekleniyor ' 1 * s kM TahmiD, kuraklık yüzünden hayvanlann azalmışolmasına K\pnmmn aviıvan w ı n r i 1 ve Güneydoğudan yapılan kaçakçıhga dayandınlıyor «•*İJ«» (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz ) kCOICyC VCfİldİ VC b e i * 3 d t Çorluda şehir içinde tüfekle Çorlu, 1 (Telefonia) Saat 16.30 sıralarında sehrimizde cadde ortasında kuş avlayan iki turist yakalanmıştır. Isviçcenin Zürich Üniversitesi asistanlanndan olan ve şehrimize, memleketlerınde bulun Arkası Sa. 5, Sü. 1 de ° :^=ssı=r önderi Sir Oswald Mosley, dün Londranın doğu kesiminde yapılan bir faşist mitinginde, halktan dayak yemiş ve yerlerde sürüklenmiştir. Faşiytlerin hareketini tasvip etmiyen halk; tarafından doraates yağmuruna tutulan Mosley'in yüzü bere içinde kalmıştır Şimdiye kadar yaptığı bütün mitinglerde halkın şiddetb1 tepkileriyle karşdaşan Mosley ve aşırı sağcıların son toplantısı da beş dakikadan fazla sürmemiştir. Polis tarafından daaıtılan toplantıda 48 kişi tevkif edilmiştir. Resimde, façistlerin bundan önce Manchester'de yaptıkları bir mitingde fagist trampetçilerle halk arasındaki mticadeleden bir sahne görölmektedir. Faşistler, londrada yine dayak yediler Ingiliz aşırı sağcı hareketinin. İki papağan, yurt dışı edilmek tehlikesi ile karşı karşıya Pazartesı günü Kuzey Akdenız sefejrinden dönen * Akdeniz » yolcu vapurundaki iki papağan, nhtıma çıkanlamamaktadır. Ispanyol meaşeli ve gayet kıytnetli olan Arkası Sa. 5, Sü. 5 te TÜRKİYEYE İABDIM KLXÜBL KLRLXDt Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog