Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Niyazi Akşit Osman Eğümez ILK OKUL TARİH IV V rURTTAŞLIK BİLGİSİ IVV Millî Eğitim Şurasının direktiflerine uygun olarak RENKLİ RESİMLt ve HARİTALI olarak hazırlanmıçtır. Viimuneler okullara gönderilmiştir REMZİ KİTABEVİ Ilâncılık 558610531 umhurİYet KURUCUSU: 7CNCTS NADİ 22 42 96 22 42 97 FANTOMA SERİSİ 1 Fantoma. 2 Fantomaya karşı Jüv. 3 Fantomarun intikamı. 4 Fantoma Casus. 5 Fantoma asılıyor. 6 Fantomanın Kızı 7 Fantomanm arabası. 8 Fantomanın Kruvazörü. 9 Fantoma yakalandı 10 Fantomanın elbisesi. 11 Fantoma Jüvu öldürüyor. 12 Fantoma i§ başmda. Macera romarüarının en üstünlerı. Her kitap 5 liradır. 1NKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık 5588'10547 39. yıl sayı 13.664 Talgrai ve tnektup adren: Cumhuriyet İstanbu) Poats Kutusu: lıtaabul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 99 Pazar 19 Ağustos 1962 Hüviyeti meçhul, içinde biızı rzaniye yardım kimse bulunmıyan 1 uçak etmekle de suçlamaya başladı dün Elâzığ civarına düştü Irak bize düşürülen uçak ile ilgili bir nota verdi Bu konular için dün Ankarada Genel Kurmayda İnönü'nün riyasetînde Geç vokit ingilizlere ait olduğu tesbit edilen uçağın mürettebatı ekipler tarafından aranıyor Yüksek Kumanda Heyeti mensuplarının katıldığı bir toplantı yapıldı î Beyrut, (Lübnan) 13 (A.P.) Irak bugün. Türk uçaklarının Irak ( semalarını devamlı surette ihlâl etüğini ileri sürmüş ve Türkiyeyi j rtaarruzlaıda bulunan ve Irak hudutlarına tecavüz eden kaııun haj rici kimselere» Türk topraklarmı bir üs olarak kullanmalarına izin vermekle ıtham etmistir. Irak Hükümetinin bir sözcüsü. Türk uçaklannın 1939 yılındanberi Irak semalarını ihlâl ettiklerini ve bu hâdiselerin Türk Hükümetine vaktinde bildirildiğinı söylemiştir. Bağdat radyosu vasıtasiyle yayınlanan sözeünün bu beyanatı bugün burada dinlenmiştir. Sözcü. Türk Hükümetinin bu konuyla ilgili protestolara ehemmiyet vermediğini söylemiştir. Sözcü. en ciddi ihlâlin 16 ağustos tarihinde vuku bulduğunu ve dort Türk avcı uçağının Irak hudutlanndan kilometrelerce içeri gırdığini söylemiş ve Türk uçaklannın bir Irak uçağına ateş açarak düşürdüğünü ve Iraklı pilotun öldüğünü bildirmiştir. Sözcünün .kanun harici kimseler» demekle. Kuzey Irakta muhtariyet için Irak makamlarına karşı çarpışan Kürt aşiretlerini kasdettiği anlaşılmaktadır. Sözcü, Türk Hükümetinin özür dilemefi gerektiğini. Irakın Türkiyeden bunu beklediğini ve Irakın uğradığı zararları tazmin ettirme haklarını mahfuz tuttuğunu söylemiştir. Sözcü. Irakın «ileride hudutlarında vuku bulacak tecavüzlere Arkası Sa. 7, Sü. 6 da jYakalanan şalcî İ • • • ! î ; • S ; • • ! ; • • S sayısı: 47 Ankara 18 (Cumhuriyet • Teleks) Jandarma Genel Komııtanlığı tarafından verilen bilcıye göıe. geçen ayla: ı;;inde Hakkâri. Siirt. Maı din, Bı'Iis ve Divarbakır'da 47 kişi yakalanmıştır. Yakalanaı şakilerin suçlarının çoğunluğıınu, soyguıı ve katıl suçları teşkil etmektedir. V»rilen bılgiye göre. «ımılı ye kadar sadece Siirt ili sın.rı içinden yakalanan eşkıyalann sa'i'i 27 yi bulnvıştur. Bunu yp.kjlanan 15 şaki il» Hakkâri takip etmektedir. Maden, 18 (Haluk Besen bıldıriyor) Bir Ingiliz ikmal uçağl dün gece saat 19 sıralarında Elâzığ'ın Hazer Gölü'nün güneyinde Hazer Dağlarına düşmüştür. Pilotu bulunamıyan ve ancak bu sabah saat 04 te yanına gidilebilen Ingilız uçağı. Hazer nahıyesinin Alâattin koyü ile Başkaynak köyu arasında Eşek Meydanı mevkıine düşmüştür. Uçak parçalanmış ve bir metre kadar yere gomulmüştür. Uçağın pilotu veya mürettebatı bulunamamış. herhangi bir canh zine raslanmamıştır. Uçağın gövdesi üzerinde Ingilizce olarak TorgeFer M95 Servıce TeisAMilF5ti24Ajlp4 yazıları bulunmaktadır. Bu sabah saat 9 da Sıvrice Kaymakamı ile Savcısı hâdise yerine gelerek tahkikata başlamışlardır. Ayrıca saat 17 sıralarında Diyarbakır Hava Cssünden üç subaydan Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Telofoto Genel Kurmayda yapılan tnplantıdan ayrılan İnonii yü generaller uğurlarlarken CUMHL'RİYLT iAıık ; < ı., tstanbul) 60 bin din adamından 55 bini mektep medrese görmemiş Dün bir basın toplaniısı yapan Bekata Kur'anm Türkçe basılmaya başlandığmı açıkladı Bakanlığı ıie il&iıi ftiikıfc | maslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata dün saat 10.30 da Vilâyette tertiplediği basın toplantısında. din mevzuunda konuşmuş, din adamlarının ne şekilde yetistiriİPceğinHpn hahsetmiş ve Dm îSamlarınm dıiBysy» ve cemiyetc bakısını değıştırmek, onlan dünyaya küskün hallennden kurtarmak, istiyoruz» demiş ve din adamlarının maaşlarına yüzde yüz nispetinde bir zam yapılacağını AA açıklamıstır. Diyanet Içleri Bakanlığı kurulus ve görevleri hakkında yeni bir teşkilât kanunu tasarısının hazırlandıjını söyliyen Bakan, halen Türkiyede her il ve ilçe merkezinde birer müftü. vâız, şehir ve kasaba merkezlerindeki bütün camilerımızd? ve 40 bıne yakın koyde bırer ımam bulunduğunu ve B0 bin civarındaki din adamlarımızdan büyük bir kıtlenin, bugüne ka darki şartlar içinde. kendiliğinden yetişmiş ve dini şörevlerinı yapmaya çalıştıklarını. bunlardan J70 | inin yük?ek. 417 sinin lise. 298 inin I orta ve 3106 sını ılk tahsile sahip i Arkası Sa. 7. Sü.3 t e DİLENEN TIRİSTLER Şehrimizc fielen biri erkek, ikisi kız üç Alrnsn turisti, parasız kaldıkları için Rİtar çalarak. yere sekiller çizerek etrs'larına meraklı toplamaya; sonra da bu meraklılardan para istemeğe başiamışlardır Rcsim, bir nevi dilencilikle ekmek parası çıkarmaya çaiifan Rainhart A. Roock. Doris Becker ve Kariıı Molck'u yere şekil (izerken ve gitar çalarken göstermektedir. Pasaportların Merkezden verilmesi şeklindeki karar değiştirilmiyor A&kara 18 (Cumhuriyet Teleks) Içiçleri Bakanı Sahir Kurutluojlu bugun öğleden evvel Emniyet Genel Müdürlüğünde pasaportların tevzi jekli hakkında bir toplantı yapmı?tır. Kurutluoğlu toplantıdan sonra gazetemiz muhabirine pasaportların bundan böyle de merkezden verilmesine devam edileceğini, bunun sebeplerini bilâhare yapaca ğı bir basın toplantısında açıklıyacağını söylemiştir. YTP idarecilerinin partizan davranıs karş'sında örnek bir hareketleri Ankara. 18 (Cumhuriyet • Teleks) Birkaç sün evvel yapılan Kocaeli A.P. kongresinde, Kaynarca Y.T.P. İlçe Baskanı Kemal YUdız'ın îdare Kuruluykı beraber sttona geVdikleri ve A.P. ye katıldıklarını bildirdikleri malum bir gazete tarafından bildirilraişti. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Acı gerçekler Oevlet Bakanı Hıtıı Oğuz Bekata. memleketimizdeki 60.000 din adamından 55,000 tancsinin ilkokul tahsili dahi hulunmadıfını söylüyor. Halkımızııı yüzdc M ü okumayarma bilmiyor, büyük şehirlrr. kasabalar dıçında oturan yüzde seksen co|unlnktaki nüfusumuzun danıştığı. inandığı, örnek tnttuğu yegâne insan olan din adamı da kara cahil Halbaki biz 15 vıllık plân yapıvoruz ve halk bunu desteklemezse hiç bir şey yürümez, diyornz. l cu halka dayanaıı daha bir çok şeyler diyornz ya. şimdilik onları bir kenara bırakalım ve plânm âkıbetini şüpheye düşüren bu acı gerçekler üzerinde düsünelim Şu köy enstitülerinin kapanmuma sebep olanlara ne demeli, bilmem ki Her halde tarih huzurnnda onların yerinde olmak istemezdik. *•* Telstar peyki vasıtası ile bir gazetenin baş sayfası uzaya yollandı l rrr Bu tccriibcde kuüanılan metodla. aynı garetenin birbirindcn binlerce mil uzak yerlerdc aynı zamanda yayınlanması ve bir «dünya gazetesi» çıkarılması mümkün olacak Ne\v York, 18 (a.a.) «Telstar» komünikasyon peyki ile bir gazetenin baş sayfası bir dakika içmde uzaya gönderilmiş ve gen gelmıştir. Bu tecrübede kullanılan metotla. aynı nüshanın birbirinden binlerce mil uzak yerlerde birkaç dakika içinde yayınlanması. yani bir günlük dünya gazetesi çıkarılması, mümkün olacaktır. Takla atan otobüste 3 kişi öldü, 6 kişi de ağır yaralandı Kayseri, 18 (Telefonla) ŞoFezada tras olamıyan Kus pılotn för Kamber Arıkan idaresinde ki 70960 plâkah kamyon, şehNikolayev yere indikten sonra Arkası Sa. 7, Sü. 6 da sakallı hali ile Sovyetlerdün uzaya bir gemi daha fırlattılar • . Sovyet uzay adamlan dün Moskova'da büyük bir törenle karşılandılar Moskova, 18 (A.A. ve radyolar) < Sovyetler Birliği bugün uzaya j yeni bir gemi daha gondermiştır. Tass Ajansı tarafından büdirildıgine göre. yeni Sovyet uzay gemisi «Cosmos5> adını taş:maktadır. Çok kanailı bir radyo telemetri cihazı ile gemınin kattettiği mesafeyi ölçmeye yarıyan bazı aletleri ihtiva eden gemi ayrıca yayın yapan bir radyo vericisi ile de mücehhezdır. Yorüngesınde yerleşen Cosmos8'in içinde ınsan olmadığı anlaşılmıştır. Geminirı yörüngesi ekvatöre 49 derecelık bir açı yapmakta ve dünya etrafında 92, 93 dakikada bir doiaşrnaktadır. Öte yandan Sovyet uzay adamları bugün Moskova'da büyük bir törenle karşılanmışlardır. Kendilerinı Moskova Hava Aianına getiren uçaktan birlikte inen uzay pilotları. Hava Alanında yüksekçe bir yerde kendilerini gülümsiyerek beklıyen Kruçef'e doğru ilerlemişlerdir. Nikolayef ve Popoviç, Kru Arkası Sa. 7, Sü. 8 de •••••»•••»•• Hıfzı Oğuz Bekata. dünkü basın toplantısında Uzay gazetesi denemesı Westrex komünikasyon sistemı ve Bell Telefon Telgraf Kumpanyası mühendisleri tarafından müştereken yapılmıstır. Westrex Kumpanyası Müdürü Doremus, denemenin son derece Derneğe mensup bir yetkili başarılı olduğunu söylemiştir. hiç bir parti ile ilgili olmadıkKomünikasyon peykleri vasıta lannı ve af meselesi ile ilgisiyle New York'ta basılan bir gar Ienmediklerini belirtti zete Paris, Londra veya dünyanıjı herhangi bir yerinde 10 15 daklEminsu mitingi yarın saat 17.30 ka sonra baskıya verilebilecektir. da Saraçhane Meydanında yapılaAmerikan Senatosa. komünikasyon caktır. 43 sayılı Kanunla emekliye peykleri ile ilgili tasanyı sevkedilen inkılâp subaylannın Sa» kabnl etti raçhanebaşında yapmak istedikleri Washington, 18 (a.a.) Ameri mitinge İstanbul Yılâyetince hıçbir kan Senatosu, özel teşebbüse ait mahzur gorülmediğinden izin veriifakat hükümetin kontrolü altında naiştir. bir komünikasyon peyki hazırlanYarın yapılacak miting ıçın Eması ile ilgili kanun tasarısını ka mınsu Derneğındeki çalışmalar debul etmistir. vam etmektedir. Mıtingin olgun bir Bu kanun Başkan Kennedy'ye u hava içinde cereyan etnlesi ve herİki Türk öğrencisi Italyada düi öğrencisi Eyüp İşcan gümüş masistem'.erin hangi bir hâdısenin çıkmaması için zenlenen milletlerarası bir resim dalyalarla taltif edilmişlerdir. Ay zay komünikasyon . ., hangi bir hâdısenin çıkmaması yarışmasında birincılık ve üçün rıca yarışmacılann aldıklan dere plânhyacak, imal ve idare edecek I g e r e k l i tedbırler de alınmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te cülük almışlardır. Arkası S». 7. Sü. 8 de 1 Arkası Sa. 7. Sü. 5 te • Patronata Scolastica di forte deı maruni» adlı müessesenin 6 ilâ 14 yaşları arasındaki ilkokul ve or taokul öğrencileri için düzenlediği railletlerarası yarışmada Silivdi ılkokulundan Fitnat Karaoıan birinci, Göztepe ılkokulundan Eyüp İşcan üçüncü olmuşlardır. «Orman» adı resimle milletlerarası yarışma birinciliği kazanan ilkokul öğrencısi Fitnat Karaman altın, «Ailemiz» adlı resimle yarış ma üçüncülüğünü kazanan ilkokul Eminsu mitingi için izin verildi İki ilkokul öğrencimiz beynelmilel bir sanat yarışmasında derece aldı « . Isianbuiun Kadırtları AP içinde yeni bir ihtilâf Son günlerde Apaydm kardeşlerle Muallâ Akarca'nın A.P. den ihraç talebi ile Merkez Hakem Komitesine sevk î edıldikleri ve bu Komite men î suplarının değiştirileceğine î dair naberîer üzerine eski 5 Merkez Hakem Komitesi Baş ? | kanı A.P. Tokat mületvekali ; J Sabahartın Bavbura. A.P. Ge | î Arkası Sa. 7, Sü. 8 de X t % A. P. Genel Ba>kanı Ragıp Giimüşpala. il kongresinde konuşimasını yaparken.. Gümüşpala siyasî mahkumlar için "onlar bizim arkadaşlarımızdır,, dedi Evliyaoğlu dünkü kongrede yaptığı konuşmada mevhum bir tenkilden bahsederek A. P. lilerden yardım ve hi maye talep etti ( Yansun 7 nci aahifemizde bulacaksınız ) Polath. 18 I Telefonla) Bugün ilçemize îzmirden Ankaraya geîmekte olan posta treni için hazırlanmış büyük bir sabotaj meydana çıkarılmış. vaktinde müdahale eden kontrol ekipi muazzam bir kazayı önlemiştir. İzmirden Ankaraya gelmekte olan posta trenini felâkete sürüklemek için Temelli istosyonu hat bekçilerinden birinin oğlu olan Ahmet. sebebi anlasılamıyan bir düşünüşle rayların aralarına demır çubuklar çakmıştır. Posta treninin i^tasyona girmesine pek az kala teisadüfen hattı gezen kontrol ekipi durumu görmüş ve kırmızı ışıkla treni durdur mu^tur. Hadiseyi müteakip Ahmedi yakaiamak istiyenlere suçlu genç, kama ile saidırmışsa da yakalansrak baflanmıif ve Polath ilçe merkezıne çetirilmiçtır. Gençin ak : len normsl r>lmadığı ve sar alı olduğu ıleri surülraektedir. İzmir Ankara posta trenine satataj teşebbüsM • Gülriz Sururî " Aya gidecek ilk yolcu olmak isterdim,, diyor Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısını 3 üncü sahifemizde bulacaksıniz) Gülriz Sururi, arkadaşunızla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog