Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AT.TI CUMHURÎYET 18 19€2 Milli Lig arap saçma döndü Kulüpler Karara itiraz ediyorlar Ankara. 17 (CumhurıyetTeleks) Milli Lıgin 22 takıma çıkarılması spor mahfıllerınde sürprız olarak vasıflandınlmaktadır. Zincirleme yapılan hataların sonucu olarak bu doğan karar bir taraftan normal karşılanmakta, bir taraftan da futbolü çıkılmaz bir ke.şmekeşin içine itmiş bulunmaktadır. Dün j'apılan toplantıda sık sık «istifa» kelimesi dı.şardan duyulacak kadar tekrarlanmışsa da. koltuklarına yapışıp kalmış bazı kimseler buna cesaret edememişler ve işleri bir çıkmazın ıçine itmeğı tercih etmişlerdir. Nitekim Apak. yakınlarına istifa ede Avrupayüzme şampiyonası başlıyor Kıt'amınn en ««çkin yürücüleri, bugün Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinde şampiyonluk ve rekor mücadelesine girişeceklerdir. 23 millete mensup 635 kadın ve efkek yüzücünün katıldığı X. Avrupa Şampiyonasının, şimdiye ' kadar yapılanların en kalitelısi olacağına şüphe yoktur. 1958 de Budapeşte'de organize edilen son şampiyonadan bu yana, Avrupa yüzme sporu muazzam gelişme kaydetmiş, kırılan fantastife rekotlar çok geçmeden parçalanmıştır. Bu bakım dsn. Leipzig'te iştirak rekoru nun yenilendiği müsabakalarda birçok rekofun havuzun sularına gömüleceğine muhat V.sk nazariyle bakabiliriz. 10. Avrupa Şampiyonası, yine de komple bir yüzme festivali sa 1 ılaruaz. Kıt'amızın 2 numaralı yüzme takımına sahip olan Batı Almanya'nın Doğu Almanya ile aralarında diplomatik münasebetler bulunma dıfiı için müsabakalara katılmayışı hakikaten büyük bir eksikliktir. Hetz, Klein, Kuppers, Henninger, Urselmann gibi dünya çapında yüzücülere sahip Batı Almanya takımı, müsabakalata iştirak etseydi, en azından 8 madalya kazanması işten bile değildi. Erkeklerde Rusya ve Macaristan, kadınlarda Holânda favorl 1931, 1947 ve 1954 şamplyonalarında takım halinde 3 birincilik alan Macar erkek yüzücüleri bu defa d a iddialıdırlar. Fakat erkeklerde 1 numa rah favori, son yıllarda hisse dilir gelişmeler kaydeden Rus lardır. Sovjretlerin bilhassa kurbağalama ve kelebek branş larında gösterdikleri büyük vaflık, onlarrı kıt'amızda ön plâna atmıştır. Tabiî bunda, 1956 ihtilâlinden sonra duraklama devresine giren Macar yüzücülüğünün mühim rolü vardır. Kadınlata gelince. Yüzme sporunun üstadları olarak tanınan ve bundan önce yapılan 8 şampiyonadan 5 inde rahatça galip gelen Holândahlar, Leipzig'te mutlak favoridirler. Sezai PAKER Orhan Şeref'in istifa edeceğf söyleniyor Rekor beklenen Türkiye yüzme şampiyonası bugün başlıyor Türkİ3> yüzme ve atlama şampıyonası bugun saat 14 dc Adana, İstanbul, Içel, tzmir Aydın. Urfa, Bursa, Konya. Kocaeli bölgelefrine mensup yüzücülerin iştirakiyle HeybeLiadada başhyacaktır. Adana bu şampiyonaya çok iyi hazırlanmış olarak gelmistir. Yabancı antrenör bütün müsabakalalrdan iyi neticeler ve rekorlar bcklemcktedir. Mustafa Acetin 10O melrede 1 dakıkanın altına ine ceğinı, genç yüzucü Ayhan Karataşın ıstikbal vadettigini çok çalış rıgı takdirde memleketimizin en iyi yüzüculerinden biri olacaçını ifade etmektedir. Bu arada htanbulun yetiştirdigı bi» kıymet do takdir edümektedir. Bugünkü program 10n M. Serbest erkek büyükler 100 M. Serbest bayan büyüklc; 100 M. Serbest erkek gençler 100 M. Serbest bayan eençler 200 M. Klâsik kurbağalama erkek büyükler. 200 M. Klâsik Kurbağalam a bayan büyükler. 200 M. Klâsik kurbağalama erkek gençler. ı 200 M. Klisık kurbağalama bayan gençler. 1500 M. Serbest efkek büyükler. 4X100 M. karışık bayfak erkek büyükler, 4X100 M. kanşık bayrak bayan Şampiyonanın yapılacağı H Ada havuzunun genel görünüşü ceğıni ima ederek, hucumlan kısmen önlemeğe çahşmaktadır. Bunun için fikstür hazırhklarına I girışilmiştir. 23 ağustosta Izmir'de yapılacak Merkez Danışma Kurulu toplantısmda 22 takımın kabul edilmemesi ihtinıalıne karşıhk aynca bir de 20 takımlık fikstür ha! zırlanmaktadır. Maçlar 1 eylülde ! ba.şlıyacak ve fakat bir katiyet ifai de etrnediğinden Toto bir hafta sonra başhyacaktır. Alınan karara ilk itiraz resmen İ7mır'den gelmistir. Dünkü toplantıdan sonra şifahen itiraz edeceklerini bildiren Altay ve Izmirspor büyükler, idarecilerinden sonra îzmir Demir4X100 M. kafrışık bayrak erkek ! sporlulardan itiraz telgrafı gelgençler. ! miçtir. Ayrıca Adana Demirspor4X100 M. karışık bayrak bayan luların bir heyet halinde Ankagençler. ra'ya hareket ettıkieri öğrenilTramplen atlama : mi.ştir. Çünkü, gelecek sezon baraıa iştirak hakları olan Adana'lılann barajın kalkmasiyle bu haklan kaybolmaktadır. Diğer taraftan Ankara kulüpleri kendi aralarında bugün bir toplaniı yapmışlar ve gruplara itiraz etmeği karar altına almışlardır. Kırmızı Grupa itiraz edecek Ankaraaucu. Gençlerbirliği ve P.T.T. kulupleri otomatik duşme ile bir kazaya kurban gidebileceklerini, Kırmizı Grupta 10 uncu olabilecek bir kulubün diğer grupta rahatça yedinci sırayı elde edebileceğıni iddia etmektedirler. Başbakanlık kararına aykırı olarak yükseltılen takım adedinin sonucunun ne şekil alacağını su anda kimse bilmemekte ve tahmin yürütmemektedir. K. GÜMRUK ÇALIŞTI Millî liğde iyi dı ı xe alabılmrk için antrenŞehrimiıdeki yankılar manJarını sıklaştıran K. Gümrüklüler, dün (^ idman yapmışlardır. Re | simde; K. Gümrüklü futbolcular, antrenörlerı Recep ile birlikte idman | Futbol Federasyonunun son alsırasmda görülüyor. . i dığı kararla Milli ligi 22 takıma çıkarması ve takımları kırmızı beyaz olarak iki grupta toplama?ı şekhne, kırmızı grupta toplana n bütün kulüpler itiraz etmişlerdir. Bu glrupun seri ba?ı olan Galata sarayı en fazla hâsılat meselesi düsündürürken bu grupta yer alan Beykoz, Karagütnrük, Feriköy ve Yeşildirek kulüplefi ile îz mir takımları grupların teskil edi liş şeklini ve baraj takımlarının hepsinin beyaz grupta toplanmalarını haksızlık olalrak vasıflandır mışlardır. lddiaya gör e hirbirine denk kuv vette takımlar beyaz grupta toplanmış ve bu sebeple de Karagüm ! rük, Feriköy. Beykoz ve Yeşildireğin son iki takım arasına girme (i ihtimali fazlalaştığı gibi bu takımların deplâsmanı da artmıştır. Buna mukabil bütün baraj takım ları beyaz grupta bulunduğundan bunlajrdan üç tanesinin milli ligde kalması garantileşmiş gibidir. Bu durum karsısında kendisi ile konuştuğumuz Beykoz kulübü reisi Ziya Sönmez şunları söylemiştir: € Durumumuz ağlamakhdır. Bütün bi* haksızlık karşısındnyız. Deplisman maçlarının fazlalıgı zaten kötü durumda olan bizleri yıkılm?'^ tehlikesi ile karsı ki.*"?ıyd tMakaeakttr. Aynı /amanda grupların tanzim şekli ile de çok müşkül dufruma düşmiiş bulunuyoruz. Bu gibi vaziyetlerde kulüplerin kuraları kendilerinin çek meleri icap edefti. Bu iş üzerinde i«(ıarla duracak ve hakkımızı arıyacağız.» Milli ligın 22 takıma çıkarılması ve iki grupa ayrılması üzerine Fe nerbahçe Kulübü reisi Dr. îsmet Uluğ şu şekilde konuşmuştu». « Bu karar, kanuni bir mecbu riyet ve emriviki olmuştur. Yapı lacak ve söylenecek bir ?ey yok. Bundan memnunuz. Şayet özel kulüpler işt? o zaman büyük bia: tehlıke ile karsılasacaklardır.» Beşiktaş bu gece Ankarada G. Birliği ile karşılaşıyor Ankalra 1 (Cumhuriyet Te7 leks) Ankarada futbol sezonu yarın akşam gece maçı ile başlamaktadır. tkl hususi maç yapmak üzer e Başkejjte gelen Beşiktaşlı Beşiktaşlılar hareketlerinden önec Bisiklelçilfer Bursada rekor kırdılar Bursa, 17 (Teiefonla) Dünya Bısiklet Şampiyonasına kampta bulunan bisikletçilerimiz çok iyi hazırlanmaktadırlar. 5 kişilik Milli Bisiklet Ekipimız ferrii çalısmalar yanında takım antrenmanlarına da başlamışlardır. Bugün Bursa Karacabey yolunda Nezir Sonakın. Rıfat Çahşkan, Nusret Ergül ve Ertan Tezel'den müteşekkil 4 milli bisikletçimu 100 kilometrelik saate karşı takım rekor denemesi yapmışlardır. Bu ilk denemelerınde bisikletçilerimiz çok iyi çalıştıklarını ve forrndg olduklarmı rekor kırar»k göstermisjlerdır. Takım100 kılometreyi 2 saat 3ö dakika 7 saniyede almıçlardır. Eski derece 2 saat 44 dakika 30 sanıyedir. Bisiklet Milli Takımımızın ttalyada takım yanşında iyi bir netice alması da beklenmektedir. lar ilk karsılasmalarını Gençlerbirliğğı ile yapacaklatrdır. Formda Beşiktaş ile büyük takımların belâlısı Gençlerbirliği karşılaşmasının zevkli ve heyeean lı geçmesi beklenmektedir. Saat 20.45 de başlıyacak maçın biletleri, yarın sabahtan itibafren 19 Mayıs Stadı gişelerinde satışa çıkarılacak olup bilet fiyatları 105 ve 3 lira olarak tesbit edilmiş tir. »• • » » • •» • » » • ••• • »• •• : Türk Yunan millî • yelken teması •Dazariesi günii Türkiye Yunanistan mill! yelken teması pazartesi günü Kalamış koynnda yapılacaktır. Flying Dutchman ve Finn sınıflarında müsabakalalr yapacağımız Yunanlılar bu branşt a kuvvetlidirler. tstanbu! ve îzmir yelkenci lerinden kurulu milli yelken ekip '"iımiz bu müsabakalaira iyi hazırlandıklarını. iyi neticeler alacaklarını söylemektedirler. Müsabakalar 3 gün devam edecektir. TtZMEDE TE.Nt DÜNTA REKORIT KIRILDI Chicago, 17 (a.a.) Amerika Kadınlararası Milli Yüzme Şampiyonasının dünkü müsabakalarında, Los Angelos'li bayan Carolyn House, 1.500 metre serbest stilde, 18 dakika 44 saniye ile yeni bir dünya rekoru kırmıçtır. Eski rekor İS dakika 02 »«niye ile Isveçli Margareta Rylander'e ait olup gecen »ene tesis edilmisti. Ankara. 17 (CumhurıyetTeleks) Toto Müdürlügüne. bu vazifeyı bir müddettenberi vekâleten ifa etmekte olan Münip Dinçkal tâyin edilmistir. Dınçkal'a vazifesindc basarılar dılrru. Toto MüdUrlüğüne Münip Dinçkal tâyin cdildi Devlet Orman Işletmesi Tosya Mudurluğunden Merdına yaylı ment*^* ıl* inanin ieine gitlenir 1 Isletmemizin Avşar d e p o s u n d a n 1 ci p a r t i 61 M3. 1. S. N. B. Ç. T. M3. ü 2«5 lira, 2 ci partıden. 22 ci p a r t i y e k a d a r 2031 M3. 2. S. N. B. Ç. ve G. t o m r u k 225 l i r a d a n . 23 n o . lu partiden 28 ci p a r t i y e k a d a r 586 M3. D ü ş u k evsaf N. B. Ç. T o m . M3. ü 165 lira. 23 cu parti 15 M3. 1. S. K. B. Ç. T.M3. u 240 lira, 30 no. lu partıden 34 cu partiye k a d a r 289 M3. 2. S. K. B. Ç. T. M3. ü 175 h r a . 35 ci parti 39 M3. riu?uk evçaf K. B. Ç. Tom. M3. ü. 140 liradan, 36 cı parti 13 M3. 1. S. N. B. Gok. T. M3. u. 285 lira, 3738 ci parti 180 M3. 2. S. N. B. Gök. T o m . M3. ü. 225 lira. 2 Papazönu d e p o s u n d a n 39 cu p a r t ı d e n 50 ci partiye kadar 1274 M3. 2. S. N. B. Ç. T. M3. u. 225 lira, 51 no. lu parti 8 M3. 2. S. K. B. Ç. t. M3. ü. 175 lira 52 ci p a r t ı d e n 55 cı p a r t i y e k a d a r 416 M3. 2. S. N. B. Ç. T. M3. ü 225 l i r a d a n 56 cı parti 72 M3. 2. S. Dü«uk evsaf. N. B. Ç. T. M3. ü. 170 h r a . 57 ci parti 64 M3. 2. S. N. B. Ç. T. M3. u. 225 lira, 5859 cu parti 163 M3. 2. S. Çam maden dırek M3. ü . 200 lira 60 . 61 ci p a r t i 135 M3. 2. S. Gök. m a d e n direk 180 l i r a d a n . 3 Ortalıca deposundan 62 ci p a r t i d e n 72 ci partiye k a d a r 934 M3. d ü s u k evsaf Ç. T. M3. ü. 150 liradan. 4 K u ş ç u l a r deposundan 73 74 no. lu parti 158 M3. 2. S. N. B. Çam t o m r u k M3. ü. 225 liradan satılacaktır. T a l i p l i l e r ş a r t n a m e , evsaf ve t e m i n a t m i k t a r l a r ı n ı m u h t e vi eb'at listelerini î ş l e t m e m i z d e , Çaldağ, Ahlatdağ, Dedemdağ. Kösdağ bölgeleri ile K a s t a m o n u O r m a n B a ş m ü d ü r l ü g ü ve bağlı t ş l e t m e l e r i y l e A n k a r a . t s t a n b u l , îzmir, Çoruro, Çankırı, Kargı, Ilgaz İ î l e t m e l e r i nde görülebilir. Ihale 28,8/1962 Salı günü saat 14 de toplanacak komisyon h u z u r u n d a yapılacaktır. T a l i p l i l e r i n % 7.5 t e m i n a t l a r ı n ı satıs gumı saat 12 ye k a d a r I ş l e t m e veznesine y a t ı r m a l a r t şarttır. Taliplilerin belirli gün saatte komisyona m ü r a c a a t l a r ı DÜNYADA TERMOGRAMU SİSTEMİ VE DEFROST OTOMATİK BUZ ERİTME TERTİBATI İLE ÇALIŞAN YEGÂNE BUZ DOLABI • • • İÇİ EMAYELİDİR. S SENE GARANTİLİOİR. SEBZE KÜVETİ EMAYEDİR KIRILMAZ. • MEYVEUK VE ETLİĞ1 HER DOLAPTAN AYR! ÖZELLİKTEDİR . • GÜNDE 24 KR. CERYAN SARFEDER. • ZARİF. KULLANIŞU VE EKONOMİKTİR. OTOMATİK PEDAÜ İLE EV HANIMININ YARDIMCISIDIR. . ^ Kemplt moter grubu an yükick ktlil* ithal m»hdır baktıkları yegâne çamaşır makinesi NURMETAL Yuvarlak Çamaşır Makineleri ilân olunur. * NURMETA1 çamaşır mokineleri ev kadmının ihtiyacı düşunülerek haıırianmıştır. (Basuı 13390/10470) Doktor aranıyor EHibank Keçiborlu Kükürt İşletmesi Müessesesi için bir dahiliye mütehassısı veya tecrübeli bir pratisyen hekime ihti\aç vardır. Ügililere 7244 sayılı kanunun 5 inci maddesine istinaden müktesep barem aylıklarının üç üst derecesinde ücret; barem aylıklarının yüzde 20 si nisbetinde zam ;alacaklan ücretin yüzde 10 maden yeri taznıinatı; yılda iki maaş tutarında ikramiye, ikametleri için mefruş bir lojman verilecektir. Tâliplerin 30 Ağustos 962 tarihine kadar Etibank Keçiborlu Kükürt İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü adresine, yazı ile müracaatları ilân olunur. (Basrn 13824/10485) 1962 f£*l^î TAKStTLE SATIŞ BOYA ALINACAK Heryerde arayınız* EMSALLERİNDEN KALİTEÜ s VE MÜSAİT FİATUDIR. İMESKO KOLL. ŞTİ. Fıbrik» Tel. : 28035 IZMiR TÜRKİYE DİSTRİBÜTORÜ YAMANİŞ KOLL. ŞTİ. Ziya Bulv. No. 2 2 İZMİR Tel : 33096 ISOK KOLL. ŞTİ. 2tT» ••!'. Ntt. } 4 IZMİR Bulunmaz Fırsat Sultanhamam caddesinde Suraski mağazası karşısında. altında iki büyük mağazası bulunan 5 katlı maruf KEFELİ TEVFİK HANI 21 8'962 Salı günü saat 1516 arasında Sultanahmet Adliye Sarayında satılacaktır. Tâliplerin 10 uncu İera Memurluğunun 961 '410 sayılı dosyasma müracaatları rica olunur. Cumhuriyet 10471 SB Nazülı Basm a Sanayıı Müessesesi için; Rapıdogen schwarz IB veya muadili 400 Kg. îndanthren schuarz TL. suprafix teıg 500 veya muadılı pulvei250 Indanthrengelb 5GK suprafıx teiğ 500 veya muadili pulver 150 îndigosolblau IEC 200 Helizaringelb G 480 Helizaringrün FB. 400 veya muadili kapalı teklıf alma suretiyle satin alınacaktır. 1 Evsaf ve mütemmim mâlumat AL. IV. servisinden öğtenüebilır. 2 Teklifler 21.8.1962 günü akşamına kadar Müessesemiz veya SB. Galata îstanbul Şubesi holündeki alım teklif lıutusuna atılacaktır. 3 Müessesemiz miktan azaltıp çoğaltmakta ve dilediğinden satm almakta serbesttir. 4 Şartlatımıza ve ihtiyacımıza en uygun teklifler tercih edılir. SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi (Basın 13801/10469) KAPALI ZARF USULU «LE Gayrimenkul Satışı Ardeçen MaJmüdürliğinden: Tapunun 26/12/1952 t»rih ve Cilt 10, Sahife 37 ve 1 num«rada Hazine adına mukayyet (21200) Yirmibir bin ikiyüz lira muhammen bedelli ve (1590) Binbeşyüz doksan lira teminatlı Ardeşen eski Hükümet Konağının tamamı 25/8/1962 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 10 da Malmüdürlükte teşekkül edecek komisyon huzurunda kapalı zarf usuliyle satışı yapılacaktır. Tâliplerin 2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlanacak teklif mektuplarım mezkur tarihte Komisyonun açılış tarihinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Daha fazla malumat istiyenlerin Malmüdürlüğümüze basvurmalan duyurulur. (Basın 13379 10461 Eleman Aranıyor Yüksek tahsil mezunu; askerliğini yapmış; 30 yaşını geç}; müstakil iş idaresi için yetiştirilecek; umumî kültürü yüksek, biri iyi almanca bilen; diğeri almanca anlayan iki eleman aranıyor. Tâliplerin mezun oldugu yeri; senesini; askerlik bitim tarihini; lisan durumunu; medenî halini; yaşını; istedikleri ücreti; ihtiva eden tercümeihallerini bildirir el yazıları ile P.K 577 Galataya müracaatları. Reklâmcılık 3521/10484 Bursa Vakıflar Mmtaka Müdürlüğünden: 180686 lira 35 kuruş kesif bedelü Bursa Bedesten binası 1962 yılı onarımına ait ihalesi 22/8/1962 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminatı (10284.32) lira olup eksiltme. İdaremiz binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için (180000) liralık Vakıflar Genel Müdürlüğünden verilmiş eski eser yeterliği belgesi veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış (D) grubu müteahhitlik karnesi ile eksiltme mevzuunun özellik ve önemini belirten şartlara uygun biı işi muvaffakıyetle ikma] ettiğini veya denetlediğini ispatlıyan vesikaları ile birlikte (resmî tatil giinleri hariçi ihaleden 3 ffün önce Vakıflaı Genel Müdürlüğü Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanhğına müracaatla bu eksiltmeye girebilmeye mahsus olan belgelerini alarak teklif mektuplarına ba§!amaları mecburî olup, ayrıca Ticaret Odası vesikası, ve teminat makbuzunu 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun bir şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplariyle ihale saarinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttu Buna ait şartname, Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinde ve Müdürlüğümüzde görülebilir. Postada vâki gecikmrnin kabtıl olunmivacağı ilân olunur , (Basın 12958B. 676/10463) Açık Eksiltme İlânı İstanbul Kandilli Rasathanesi Müdüriüğsinden: 1 Rasathanenin 1960 Meteoroloji, 1953 ve 1957 yılları yer manyetizmi ve 1961 yılı Sismoloji bülteni bastırılacaktır. 3 ayrı eb'atta sayfaları havi 22 forma kadar tutacafı tahmin edilen bu işin; Meteoroloji bülteninin boher forması 700; Yer Manyetizmininki 680; Sismolojininki 615 lira olup tutarı 14685 liradır. 2 Şartnamesi. her gün Rasathanede görülebilecek olan bu isin eksiltmesi Vaniköyünde Rasathnae Müdürlüğünde 5 Eylul 1962 Çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. 3 1101 lira 40 kurusluk teminat makbuzu getirilmesi. matbaa sahibi olması ve 1962 yılına ait Ticaret ve Sanayi belgesi bulunması şarttır. (Basın 13834/10488) İstanbul Sular İdaresinden tebliğ olunur 19/8 ;962 Pazar günü saat 816 arası İ.E.T.T. İdaresince münzevî muha\'vile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyle elektrik cereyanı kesüeceğinden şehrin istanbul semtinde sular revizyon müddetince akmıyacaktır. Sayın abonelerimizin tedbirli bulunmalarını bildirir. bu arada Bevoğlu yakası su durumunda herhangi bir değişiklik bulunmıyacağını arzederiz. (Basuı 136«7,10466) İstanbui Ticaret Odasından 9. kotadaki 40.14.20 ve 84.63 taıife pozisyonlu mallara ait tahsis, Biılik emrine bırakılmıştır. İlgili ithalâtçı ve sanayicilerin 5.9.1962 akşamına kadar Odamıza müracaatları rica olunur. (Basın 13945/10468)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog