Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18 Ağnstos 1962 CUMHURÎYET «nıııHHiıuHiımııımnınııuınnuHinniıiHiıımııniiınıUHiııımuiHÇ Amerika taribindeki en = •»•«•••'••5 büyük posta soygunu BMUratı > Soygan nMtl «14«T Soygunun itina Ue en kuçük ttltrruatın dahi gos> bminde tutulduğu anla»ılmaktadır. plymouth'daKİ uç numafcal» yol üıennde, İçinde ıkı »Uahlı »»• löriin bvılunduftu zırhlı araba jeç tikttn »onra, yol kavsaftında, k»n di*inl tratik polısı gıbi gosteren bir adam beltfrmiş ve elindek tıafık fHma»ım ıkı tarata »allıy»rak arabalara ikinci yold&a yollanna devam etmelenni bıldırmeye mıstır. Bu »ujretle yolun beş lık bır kısmı içınde y*lm* zırtüı posta arabası kalmmır 7tthh a |Kaçakçılık yapan Âmetikalıf 1 papazın dur uşmasına dün başlandı | Ba«tarat> 1 mcı Mhıteft* mı» topraklarımııa yaptı|ı tecavüm hanU uıerinde uah etmiı •*• | u beyanatı vermıstir : « BiUndiğı p b ı bundan bne« Irak uçaklan birkaç defa hududumuza tecavuzle bır karakolumuzu bombalamıs, ıkı enmızı şehıt ve Ekonomık ve Sosval Etutler o haldedır kı ıhracat gelırîeri, New Vork 17 ( A P ) Bugun \ asıvetnamesı açüan Marıhn bır enkımızı de ağtr şekılde yaraKonteransı hev etının semınerle mubrem ıhtıvaçlarm ıthalnı dahl Monroe'nun \anm müjon dolardan (4 5 nul}0« hradani îazla para lamıslardır. Bu hadlseler uıerıne rınde, îran Sanavı \e M^adm Kal karşıUyamamaktadır, uçaklanmızın o havalıde devnve bıraktığı anlasılmntır Sanayıde dıs yardım, bır memleBankasmdan Hasmet Alaı lanmııtır. tımlr, 17 (Teletonla) CuU ocak 1961 tarımnde New Yotkta hatırlanmı» oU» vaM\etname gezmelerı ıçın gereken talımat verenÜ7korusma vapan belkı ketın kalk.nma ve dıger gayeler dI tddıaya gore Amerikalı ka 5 maovan Hava Meydanında uİ d y g bugun New York Veraset Mahkemesınde »çümıs ve okunmu^tur ha rllrnıstır. Dun »abah saat 650 de mıktardakı uyku haplannd»n doltyı 4 ağustosta olmamıştır Alai «Sanayıleşme1 ıçın muhtaç olduğu yardımın anAldı|ı çakla Atınaya hareket etmek dın gumrük mtmurUnma vka S ^ata veda eden be^az pe'demn unîu sarııın bombaı bu vanetna yenıden hududumutu geçen tL28 r T avaraım» gıbı kupkuru b.rlcak bır kısm.d.r Ekonomılen adış r l m . g.bı (îlvuskm28) tıpındekı ıkı jet mo uzere ıken 200 doları ızsn»ız tı netıceslrtde «Uerindekl 200 S bin lırahk) bır î fon tesısmı ıne tesısım mesınde once 100 bın dolarlık (900 bi l h k i b torlu Rus vapısı bombardıman u konuvu, bu mevzua en bıgane'mamen sosv alı«t olmıvan memltv olarak yurt dışına çıkarmağa dolan kendUint ujurtamaga s mektedır Bu fondan her v ıl Marılvn Aîonroe nun annesı Bavan Glaçağı devnje uçaklarımız taraiın olanlan dahı sıkmıvacak bır şekıl ketlerde, ozel ssktorun sanavıle&teşebbus eden Yucı Beekhey geîen papaz kocasma vermış, "S dv's Bakere 5000 dolar (45 bın lıra) \enlecek ve bu para anne« mede muhım bır rol oj narnası bek dan sıkıstırılmış ve makıneh tufeK bu patavı hareS|raba da, yıne kendım «aîı's polı=ı e dennlestırmıstır ısımlı Amerıkah papaz yuıbafakat kocası 1a lasesı ve ıbatesi ıçm harcanacaktır Marılvn Monroe nun anneı ateşme tutulmustur, bu gebeple agıbı tanıtan bır dıg<« îovgn Haşm« Alaı sozlerıne şojle baş U'iılır » ketten sonra Margaı«the tes 5i ıle eşı Margareth ve çavuş len bır khnikte tedavı altmdadır Marılvr», arkadaşı Bayan Mıchael gır hasara uğrıjan ve pılotun kontRatıp dıs vardım şekıllettni kıboş yolda d lim edllmek u*ere »yru uçakta 3 ladı Cl\ de Croker haklanndakı Mhekhov'a da bır mıktar para bırakmıtır g e venlme«ım rolundan çıkmıs olan uçak suzule . Kan verme ha»ta bır ınsına saca zıkrettıkten sonra yardımı «nuhakemeve bugun Ikmcl As»eyahat edeeek olan çavuş Cro 5 t u r caravı Fondan g gerı kalacak parajı Dr Marıanne Kgı eUne sıkıştırmıştır. = 2*W kisı dah» sorguya çekilecek alanlarda kullan rek kendı topraklarına geçmış ve ıhhatlı bır ınsanın havatıyetınden alan ve veren memleketleım menhye Ceısa Mahkemesinde başker ın parçalanrnıştır ıstıven Marıl>n, doktordan bunu rouna^ıp Yüzden taila emniyet mensubu, bır parçasını nakletmejı ıstıhdaf laatlennı bağdaştınlması uzerınLçaklarımız takıp emn almadık hâUn bırçok banka v« posta we masını talep etmı^ır yardımın te4>ve razıbe yıldm butun ları ıçm parçalanan uçağın sonrakı eaer Kan verme amehyesının ılk de durmus, dıs y Sınema alemımtı âlemınm e f c « k t e d * Bü , , , rrı. , i, oıel . . „ ! . , „ , ^onjiPTi T.p.e Strasberg e bırakmiMir , esvalarım menaierı Lee StrasbeTg e sadmesı, verıcı ıçın anı bır gevşeme nıuvatenesı uzerınd» mustakbel durumunu takıp etmemışler \e dmldığme gore, daha 2 500 k.şı esvalann Strasberg taraîmdan v,ıldum «rkada.larına bır halsulık, ıçm ıse normal devrıye gorevlenne devam ve hafıf bır canlanma «lan hejecan i n e tıcelerı ızah etmış ve boylece surath ve »ozıenne son vermıştır. sorguva çekılecektır Posta ataba 1 ve sevdığı kımselere dağıUlmasım ıstemıstır Baıan Bernıce etmışlerdır lcnma halınde tecelll eder » Bundan sonra dınlevıcılenn mügore Marılvn, uvev kız kardesı sı sefen çok gızlı tutulduğu halBu hadıseden sonra hududumuzdolar \e ar Ama hepsı bu kadar değıl sıh şahede v» duşuncelentıı Uhara de, sovguncul.nn bunu nasıl * | ^ ' 7 ^ ^ ' ^ .ekreten Ma> Re.s'e para bırakmıstır dakı tecavuz hadıselerı kesılmıs hatlı bunyey^ sahıp olan verıcı, Kav»erı, 17 (Telefcmla) rendıkleri araştınlmaktadır Maraş 17, (Teleionîa) Bu»ıra gelmış.tır. tır • Sehnmiî Bolge Cezaevınde bu S yü 17 temmuz tanhine kadar zırh ' Vadaslari Norman ve Mdda Rosten'e bır mıktar . kayıp kanm verme bır muddet gun Maraştan Adana ü e teleBu p l " İ X R o . t « , n kuı Patncıa'mn tahsılı ıçın harcanacaktır Bunlardan bazıianna gore bır Hava Kuvvetlerı Kumandanı dalunan Yassıada mahkumların. 3 posta arabslarını ıçınde sılahlı sonra tazesını lazlasıvle gelıstırır rnemlekeUe kalkınma o memleket{on kanuşması vapüamamt'stır, ha sonra, Irak uçaklarının, Barzadan Hasan Polat ve Ismet Ol = memurların bulundugu bır poll* Alıcmn bunvesmde Vse bu kan, Buna sebep Adana încırhk nı\e son darbevı mdırmek ıçın bu tekı halkı oldurecek kadar suratlı ga, îatanbul Cezaevıne Nafız ^ aTabası takıp etmekt» ıdı Fakat, arasındakı telefon hatlarımn bolgede îaahjet sarfetUklennı, bu deveıan »Utemının devam nı saglı oliîıamalıdır vacaktır. Korez de Maraş Cezaevıne nak şş 17 temmuz günü posta tdstesi, em meçhul hırsızlar tarafmdan sırada hududumuzu geçüklerını, Kara sap^ndan bırdenbıre trakledılmış'erdır Sınıvet makamlarma başvurarak, »o çahnmış, olmasıdır. Yalnız bunjece hasta bır Barzammn elinde uçak bulunma*ıtbıe mı atlamak dogTudur, yokt,a Dıger taraftan, sabvk Mec Slforlerın üilâhlandmldığmı, bunmenlı bır reaksnon gosternıek nm ımkanı olmadığmı. hadise malıs Başkan vekıllennden S ' d a n bbvle zırhlı arabalarm peşınhallının çok sarp ve daglık bu a reMvle havatım ıdame ıçn k^n sıra ıle gıtmek m" Bu ıkı uc ara Bastaratj » ıncı sahıtede Fı»rı Apa>dın, tedavı edılmek j i <j e n pohs otomobıllelrınin gıtmeslrazı olma»i iebebı>le Irak uçakıa alma§a bu.butun muhtas k*Uw sınrtakı merhalelen sıra ıle katetuzere devlet hMUhanesıne kal 5 ne rının hareket sırasmda hududumu lır. Bu sartlar altında da kan t . U e k h^r halde «ok daha dog u Kalmadığını bildirmiştir den Cıhat Bıîgehan ıle G o ^ a n Evmamen za>i olmuş »av lamaı, ÇunŞo!ur. nlmıştır S5 t zu geçmı» olmalarının ıhtiroal d vapıldığı mahalde ıkı lıvaoğlu getmlmı«Wdır Gehşı but Çankırı 17, (Telefontal 2 hılınde bulundugunu sovlemiNtır kı hastanın omrunu bır dereıe%e| Turkne rrîsall ele ahnır«a, trakboş otomobıl bulunmuştur A\ rı vuk bır tezahurata \esile olan Gegun once Ilgazın Eagıne orAmerıkai Fıeld Servıce Teşklla Tecavuz olavı ıle ılgılı Uhklkat kadar uratmağa varamıstır Bıla torun zıraatı ıslah etmedıgı goru ra Boston'da bır boş otomobılın "nel Baskan Ragıp Gumuspala nın manlannda çıkan ve halk tatzmıt 1" (TUefon a) th «5 bulunduğu blldmlmektedır Bos saat 11 de onuzlar uzerınrie tasına tı kanah ıle Turk aılelerının MHakkan, 17 (Haluk Besen bıla Vare bovle mahdut bır lur rafmdan sondurulen jdngın, nuın Akçeşme buca|ında 55 lonriaki otomobılm arka kısmında rak eetınld gı dunku îl Kongesm j n l n d a 0 a y kalmak uzere vurdu n.or) Irak uçaklarının Rubarok bıle guçleşır ve «vha\°t Hasmet Alsl bu hususta su kadun fiece tekrar başlamış u Haık Eğıt.mı teskılatı Halk «Ş "*ekız trafık flamaiı bulunmuştulr de muintleıle mutedıUerın alenı | m u ? r f B e l e n ^ Amerıkalı oğrenci grup bırhgımıze japukları hucum bır an gehr kı olum hâlındekı v u ' naatl , | e n surmuştur mahaUıne sevlsedüen askerl la ılgılı lahkıkata başlanmıs ve Ye cut rmu masse'mekten acız kalır 1 Buvume hızı baht.ınd« sosval !>enhklerı tertıplemeğe karar S Polıs s'> sıra«ında bu \>î olarak japtıklan mucadele, VuguI d u n Beledlye Baskanını ııv aret bırlıkler tarafından bastınlvermıstır 21 Agusto» tarıhm. Z oiomobılden ıstıfade edUdı?nı soy ne kadrr Öğrencıler dıncı Kolordu Kumandanı, olay ye Bu devrede her hangı bır mucıze(^ e fıu^x ımkânlan tavm eden «• ed'lme^c mı^tır Un bızıp çatısmalarınm en açık oır pa?artesı gunu vurdumuzdan av. rıne hareket elmıstır Bılındlgı gıb netıcevı degıstırmz de başla\acak olan şenhklere ~ lemektedir Ihetler vardır. Turkıvede bu hız ıkı gun once sabaha karşı saat de\rım ocakları da î'Urak ede s 4050 hektarhk orıiam j aBurada bırı ıktısadî vardımı v e j bahsmde para ımkânlan asıldığı Sojgunun japüdığı gunlerde orneğım verdı Bılhas^a kara.gah rılaLaklardır. sııalarında Irak Hukumetıne ai grvpunun ve mutedıl AP Ulerın ceklerdır, ÎZ Boston'da gorulen Bernard Be'edıve Baskanı Prof, Kamuren dı£eri bu yardımı alan ıkı t , bugur.ku durgunluk hasıl olkanlar, arajtırılmaktadır Dol.tanbul'da hden olaıak kabul e ran Gm gunun arzusu uzerıne A ıkı jet uçağı Şemdınlı ılçesme 2' mıUetın halı ıle bır benzerhk ol'| l( xns t u r mll dılen Kecalı Arıbasın înonu ^e be menkalı oğrencıler kendiaine îs kılometre mesatedekı Rubaro duğu gorulmektedır Kuvvetlı ola| P a k l , t a n h Kurei?i've gore de muhtehf gıup bırliğımızı ve o cıvardakı nı, servet \e ımkânlarından bır,; rXl taTaf,Tidan >atırım lojumuıu bombalamıştı. O gu kısmını zıyıfa vermekl dahılde Hâlen nezaret altmda buluiduvapmalıdır. olarak vaçmaya muvaffak olan Irak uçak JR hacmını, gehrıni ve satın alma rulan Domanskı, eskı bır oanka ııtlenn tutumu oldukça ılgı Yalnız vabancı »ermaye ıle y«rlt d o , Ya an dun sabah yenıden aynı bolg« gucunu «rtırabılır KskUrad 1 ıncı sahıfede sovguncusudur ve son gunurde ıdı Tu arada s n gunleıe kadar muç usulunu çok cazıp bulduğuseırnavevı bırlrstırmeh, yoksa buİor muavını jarasız olaıaK kuttul bombalamak ıstemıslerBe de b O Vk'altham'dakı banka soygunu ola bırbırlfrmı ıtham eden avdınlarla nu belırterek dolmuşların neden ;eler devrıyede bulunan 181 ınc Alıeı da mademkı venvorlar ne run netıcesı memleket l(,ln C> tk ma>a mu\aıfak olmu>tur Tahkıda parmajh olduğu sanıl mufrıtlerin mutedıl grup karşısın traflğı aksattıgım sormu^tur. Gorkattan «.nlaşUdiKina eore, Kon>a ıloya aıt Turk jetlerıne >akalan dıye reddedeyım* der. Fakat »ayıf kulfeth nlur Baştaratı 1 ıncl sahUtde ' alıcının ikıncı devre reaksıyonları da «eçıme mu«ter*c bır lıste hazır gun «Dolmuşlar 5 kışı alabilecek j»»lardır. Gerek Irak uçağımn du80344 saşılı otoous sabah 9 da lzBu Mradı soı alan Kasım Gulek Yagmurun bu anormal vağısını ( Bıstanv çetes>ı, makıneh <jfjk lamalan surprız te»kıl ettı Fakat k a p a n t e d e olup sapladıkları ver uşu ve gerekse bırlığımmn ugra uç muhtem°l sekıl arzeder. mır'den harekfct ett.kten kısa bır de huiasa^an sunları soyledı. takıp etmıs Fındıcak, Kol lerle burçok banka ve posta araba1 AUnan yardım zıncırleme delegelenn buvuk bır çoğunluğu çoktur Bundan dolavi dolmuşla Ugı zararı tahkık ıçın dun geç vamudde* sonra Paşakopru mezarh Orta $arkta sosjal bır tehlıke ve. Dutdıbi, Halıcran, De sı soymuş bır çeıedır So ;uncu na hakım olan Anbaşla, her ıkı getırerek m°vcuttur Zengınler daha da tenğı onunden geçerken, hemen onutı kaldırılma'i {ıkrını ışlıvece .ıt Hakkârıye gelen Dıyarbakır re*k»lvonları hareket e ğerver kojlermı 'el basmıştır, luk planlannı dıkkat ve ıtına ıle grup hstesmde kendısme yer vede >olcu almak uzere fren >apan ncı Kolordu Kumandanı Tuige mılletın ee'^mesıne yardım eder gınleşıyor fakırler daha fukara ğız. demıştır Kol kovunden Husevln Yıldırım hazırlamakla meşhurdur rılen Mumtaz Tarhan'ın musterek 2 Yardım memleketm pro oluyor Huzursuzluğu bertarat etbır ba«ka vasıtaja çarpmamak ıçın neral Nu*ret Bulca, beraberınde adında v aşl) bır koylu tarladan ehareketlerı öır taraftan mutedılledırek&ıyonu hızla sola çevırmış, bu tkı gıin bncs »oyulan ıırhlı posHakkâri Valısı Zuhtu öner, Jan nuktıf vasıtalannın venni almakla mek ıçm ıstıhsalı artırmaktan başDeniîlıden 4*mır'e gelmtk kın getınrken Harmancı ve Çu ta arabasının »oforlerı, gangsterle nn şansım arUmrken dlger tadarma Seyyar Tugay Kumandanı ıktiıadt duzenını zajıtlatır O za ka çare >ok Bunu temın etmek de kurca derelennın bırlestıklen nok nn yüzlerinde maske bulunm tdı raftan da mufrıtlerin mucadele aztc olan 80189 plaka ssvılı otobuJdtndarma Vılavet Kumandanı man aheı her «eferınde daha lazla ılerı memlekPtlerın borcudur. Zensun »iddetlı musademesıne maruz tada sellere kapıl»r»W boğulmuş gını ve soygun sırasında kendıle mını kamçılamaktadır Zam«n zaIdugu halde Şemdınlı ye hareket jarc.ım talebmde bulunur. gın mçmleketlerın malları kendılekalmıçtır Çarpışnia «onunda Kon tur tsmaılı^e kovunde 13 yaçınd» nnın gbzlerını bağlamava da lu man bır takırn hırçın konusmala6 Bır ıhtımal de dış yardımın rıne aıt değıldır Onlann vapacağı tmıştır. Gelen ılk haberlere gore ra ve hareketlere de «ahne olan \^ı otobıı^unun şoforu Alj Gılık der kı E«ma \vdın adlı bır kızı da zum gormedıklerını soylemiîlerrak uçaklan bmncı \e ıkıncı hu bu konu ıle ı>ı ve musbet, veya •".ardım merhametten değıl uzacı A P İl Koneresınde »oz alan Sahal olmuş her ıkı otobusun butun »eller »uruklemı», Fındıcak kojun dir umlan sırasında ıkı enmızın 5e kotu ve menîı olmıjarak bunların gormenm tır netıcesı olarak kentılmış Balojlu admdakı bır dele^olcuları da hurdaha» olan \asıta de 4 îsmaıhyede 7 sığırı seller goıt olmas.ına bır crımuın agır su bır h^lıtatını teşkıl »tmesıdiT Pohs avrıca Davıd Jacobıs adın jenın, « Dınıne baglılık aşırı sagdım belh etmelıdır » larm ıçınde bulunan ağır \e hafıî turmuş, 2 ana harman ekınlenyle Aln;'nın kana4tînce, dı^ yardı•ette yaralanmasına ve tabyada dakı dığer bir Bistany çetesı men cılık ve faşızm ıse bız buna dun\aralar almı^lardır Bunlardan b\r bırhkte sulara gomulmuştur Yı mır. aııcı ekonomısı uzermdekı luvuk hasara Berut, Bıstan ve cıkaçımn ha^ atı umıtsızdır ne tsmaılıye kovunde 100 dekarlık SUbVinun da arandığını so> lemekte den raz vız » dıverek vaptıgı koarındakı 6 kovde 11 evın yıkılma uzun vadelı sadmenın tamamı ıle bır tarla çakıl ve kumla dolarak dır. Jacobu, »on gunlerde Baston nusmanm buyuk bır tezahurata veTurk musıkısmde klârnet vırtu ına, İS bıiyuk ba» ve İS kuçuk ba» llgllenmtk perek U»un vadeh neda birkaç deta Borulnouilur »ıle oluşu ve tavsiple karsılanım ozu tayılan Şukru Tunar'ın cenalaydaııt hal« «elmU ko\un 2 çev avvanın olumune sebep oltnu» tıce de va musbet veya menîı bır bugıin A P ve hakınColan ııhmyemesı de harap olmuş, koy »usuz ze*ı dun torenle toprağa verllmış avdır Hucum sır»»mda koyluler işaret tuşır tjn mahıjetım ortaja kovması batır Şısh camnnı dolt'uran ve ıçle evlenm terk eUvklerınden, can kalmıştır Maslesef bu u?un vade bazan o kımından oldukça enieresandı. rınde Turk musıkısının unlu satıat» kavbı olmamiftır. kadar uzar kı kıvmetlendırmevı TokaUa sıcak îl B»skanı Mumtar Tarhan'ın a BaaUrafı 1 inci sahıfode çıları da bulunan bavuk bır ka l at«tanbul AUna tem«ıli volevBugun de »abahın erken saatle zamanında vapmak mumkun olDığer tsraftan Tokat jehrınde eıs konusmasmı muteakıp kongre ^^ bol karşılaşması durı gece Kadıkoj eUer us ınden geç vakltlere kadar vçakla maz Esasen dı* vardım gıbı tefer sıvıl kısım Tnetnurlan tarafınd?n m € r humun Hastantı I ıncı ed» »ıddetlı tıcaklar tlma mahsultU «lıvanı seçırtıı vapılmıs ve Ataturk I tB<>ımıiîtır, ÎUl kamvon açık hava sahasında yapılmı» v« rımız Hdkkarı bolgesınde devrıye ruatlı bır mevzuun net «onucunu yakalanan Mekkeli tuccar ıle mal nü \akmış, Uzümu ıse kızılkuru Utira\a uğradığını aslında vaaıla içm vapılan 3 dakıkalık b\r ıhtlt t u n d e Turkıv e Mu uçu,larına devam etmıslfrdır. maçı tstanbul 30 kaıanmıstır s u Ç E İ c n ^ a T a ,ında m l e mahalle halkını ırsat €ttı|ınkıvmetlendırmek v « eldekı delıl ları dukkânında «aklıjan Abdulhale getırmıjtır Zıraat uzmanları Tam durusunu muteRkıp rie yılltk z v s s e n l e r Sendıkas.1 Mu 15'11, 15 13, 15 8 setlerıjle oyunu Tnpılan temMİar leri nıhaı oUrak kabul etmek Mr k«rım Türkietanlı, bugun kaçakç sıcagm mevva ağaçlannda °« tQ I I T I surmustur Toplulugun \alı faalıvet rapnnı okunarak tenkıdler 1 tstanbul Rad o.ii, kazanan Utanbul, bu maı,ı De|er, s ) V l Cemıjetı, Ankara, 17 (CumhunvetTeleks) tni yırmı hts senelık bır muddete lik suçundan Adlneye verilecek zıy»n» »ebep alduğunu tetbıt «t ile koııuçmak ıçın ısrar etmesı uze Ccngiî, "Valçın, Erdal, Ender \e gar«onlar plak geçılmntır i , g p rıne emmvet kuvvetlerı celbedüg a 7 inolar, lerdır Irakm Ankara Buyukelçısı bu mutevakkıttır mlşlerdır. Tanıer tertıbnle oj.ramıstır. «Her bırınızı bırer Promete ol& lerı, sanatçılar vt d l dostlarının ad un tekrar Dısıslen BakanhSma mı» ve kalabahk guçlukle dağıtılMahmutpsşa rlastık Sokak ıçır tranlı Aîai'den sonra Somalı hamı?tır rak selâmlarım » dıve konusmasına ları okunmaktavdı Şukru Tunar ın davet edllmıs ve Umumt KiUP de bır handa ele geçmlen esval başlıvan Tarhan AP vı gonullere nâsmın nereve gomuleteğı hu^u Namık Yol»a ıle b ı ' müddet »O kCımetı neıdmde musavır Pakıs rra çoğunun kadmlarg mahsus g tanh Kurevsıve soz v erildi. Kuhuzur veren, jarına ısık tutan ve *und« merhumun eskı ve \enı aı'e uşmuştür, 1 rey»i sınaı kalkınmada dıj vardı vım esyası olması ve araların'i l l halen golgesı altında bulunulan lerınm arzuları çatı?mı* ıse d» c " Saat 1 5 dtn 1530 a kadar «U. rnm luzunıu uzerınde durarak bu ıpek, dantel, naylon sutyen kul muhtesem bır ç m a r agacma benzet raze Zmcırlıkuvudaki Asrî Mezar ren bu goruşme hakkında ılgiUler bulunma Baştaratı l ıncı salııJede , hga kaldmlmıştır 12 vıl once »v araîından bır açıklama >apılm» nvsn bır bıltün olarak ıktı«adi v e v e kom>>inezonlal^n dıkkati çekmıstır Bır dukkânı < Turk Parasınm Kıymetını Koru»sval mıl'l bır kalkınma pltnı Bırı Ataturk u anmak, dıgerı de ' rılmı? olduğu e«kı e*ının s^d»rı rnıştır a ma Kararnamesı ıle konulan bu Turk Irak hudut olajıaını tel ın merhumun .klârnet» ıne malı* olç«vesl ıçınde mütalaa edılmesı lu mamen dolduracak esjalar zıkle jımnasnk 7 3ü Haberler Iak Buvukelçısı Tahb Muştak ,umıma ışaret etU ve şu mütalâa1 sında bunlardan başka sahıcı ıı prıro usulune tabı dlğer maddeler içm çelengın hazırlamp Taksım a mak ıstedıgı belırtılmıstır Ancak ISTANBUL ler, kupon îngıliz elbıselık kun de kısmen gıder \ergistnın lçme a bıdetıne konulmasma karar venl Sukru Tunar'ın emekli klîrnetı, .ıvışlerı Bakanhğında vapmış ol da bulundu727 Açıhs \ e p r o g r a m 7 30 745 Çt%lüi Turk mungı Unacaklar \e\a dığer ban {ormul dığı kongrede, soz alanlardan Sa şımd'lık karakolda mahfv» bu1un duğu goruşmeden sonra basın Dıs vardımın lurumu kalkı ları, somlekler, suetetler ve 2 Melodıden melodıje 8 00 Ha 8 15 Fılım muzıklerı • 8 4o S<v ler bulunacaktır dık Senet admdakı b'r de'ege yap ' maktadır Çalıstıgı pavvonrtT çar menuplanna «tkı memleket ara rjan memleketlerdekı tedıve mu \ al lakıı da bulunmaktadır S berler 815 O j u n h a v a l a r ı hstlerımız 9 15 Sabah kon»erı Bu konuda alınan nıh*ı kararla tığı konusmada Inonu'vu Vastede ', çamba gece«ı «ahnede bır kslb krı smdaki anlasmazlıklar ızale edıle vazen"sı aüçluîunun bır netlcesı 17 30 da yakalanan esyalar mı 8 30 Sabah konserı 9 00 Kapa 10.0O Devımı y»rın »abah 10 20 Frank Sınatra so>lu>or rı Hukumet \etkıhlerı bnumuzdekı rek, «Dun Çankavava goz dıkn 7i «onunda olen merhumun ca'M o cektır» de*ım «Bu gıbı hadısele dlr. Pakıstan \e Hındıstan gıbı dere edılerek gumruk depoU nış. cektı gunlerde kamu ojuna açıklıyacak yar'ın da Anıt Kabıre goz dıkecek dakı esvalanna oldugu gıhı kia" U 57 Açıho \ e p r o g r a m 12 00 10 30 K»panı» rın tekrar edılmevecefime daır bır mettıleketlerm ttdlye muvazerıesı konmuştur 11 57 Açılış ve programlar lardır netme de bır karuıklığa me\cT> Sarkılar (Nusret Ersoz) 12 20 tır. Bız ne ekmek iithoruz, ne de temmat verebılır mısınlî''» şeklınMuhlıs Ett, esnafı dinltdi Çıgan melodılerı 12 30 K u ç u k 12 00 Kutlu Pajashdan sarkılar au, valnız ve valnız af ıstıvoruz vermesın dı\ e talep uzerıne pol.s dekı soruvu ıse «Kat ı bırtev sov 12 25 Kuçuk ılanlar 12 30 Ekonomı \e Tıcaret Bakanı Prof Orkestra 12 50 Latın Amerika Afnkadakı vamyamlar bıle in<tan tarafından el konmustur Muhlıs Ete dun saat 17 de EsnaJ etı vemekten vazgeçtıler HalbuVı muzığı 13 00 Saz eserlerı Çesıth melodıler 13 00 HaberSukru Tunar son gunlerınd» A 11 emıyeceğım» dıve cevap vermış Derneklerı Bırhğı Yonetım Kuru bızdekt yamvamlar hala ınsan etı merıka televızvonund»n div^t e» tır 1315 Haberler 1330 Hatıf mu ler 1315 R»d\o Kadmlar Toplu ujelerı ıle bır toplantı yapmıs, vemege devam edıvorlar » demesı. dılmış bulunuvordu ve merhum Dı»ışlerı Bakanhğı yetklUleri fcu zık 13 40 Sarkılar ( T u l u n Kor lulugu 13 45 Bu haîta nere\e düek ve sıka\etlermı dınlemıştır bu tıp dığer konusmslar gıbı te ( «Amenkadan dondukten tem»»ların daha bır sure devam man) 14 00 Sevılen eserler g\d«lım' 13 55 Nezahat Ba>Bırhk mensupları 5373 «ayıh Esnaf lahurata vesıle olmuştur 14 40 Turkuler 15 00 Gençler ram'dan turkuler 14 10 Ka>ıp tık calısmak ıstemedığını» dostla edeceğinl sojleranlerdır. ve Kuçuk Sanatkarlar Kanununu ıçın 15 25 K a j ı p m e k t u p l a r ı mektupları 1415 Karma muIrak Hukumeü Hukümetimıze, « Aİ ' A£ ' Aî ' » sekhnde rıra behrtmıstı tadıl edecek tasarınm bır turlu ka 15 30 Sarkılar (Necdet C K I ) zık 14 45 Semahat Ergokmen' bu hadise dolayısiyle olenlenn a\tempo hahnde devam eden numanunlasamamasmdan, lşçi Sıgorta 15 50 Hans Conzelmann Or den sarkılar 15 00 Cumhurlelerlne gerekl» taıminat ıle *arar lanndan, Tasarruf Bonolarınm pı yışlerle ^alnızca C H P >ı \e înkeıtrası 16 00 Se\ılen beste baikanlığı Arroonı Mızıkası ve »iyanın venleceğını bıldırmış15 30 Cevdet BoK adın'den şarkıyaıada istumar edılmesinden, Ke onuyu ıtham eden konusmalarm cıler 16 30 S a r k ı l a r \ e saz etır. lar 16 00 Radjo kıtaphgı falet Kooperatıflerimn yuksek fa yapıldığı kongrede memleketm hıç =;erlerı 17 00 D a n s muzığı D«*en «««kların uyısı bır esaslı dav asma dokunulmamıs1620 Muzehher Gujer'den sarizle kredl vermesmden «ikavet et17 15 Bır \ a r m ı ş b ı r y o k r o u î Ote vaidan duşen uçağm b'r mı mısler ve dertlerıne bır an once tır. 17 30 Turkuler (S^lıh U v g u n l kılar 16 45 Rad\o Oşrencı Orıkı mı olduğu uzerınde şehrımızde Seçttn netıcelcrı çare bulunması esnafm kurdugu 17.50 Çesıth muzık 1815 Rad kestrası 17 00 Çocuk saatı Baştaratı I ıncı sahıtede muhteı f sovlentıler dolaşmakta•\ apı kooperatıîlerıne kredl sağlan \o Karma Faslı 18 45 Haber 18 00 Spor sa^fası 18 10 KUÇUK Gece ges vakte kadar suren kon . Yolculardan bır kısmmı heyeca dı Hava kuvvetleri Komutanı trma«ı temenmsmde bulunmuslar gre sonunda v mılan seçımde «av ^ ler 19 00 R e k l â m l a r geçıdı ılanlar 18 15 Reklam programl a j , \ apur bufesmde çat a e r e n o ian Tansel bır olduğunu »ojlelan 19 00 Haberler 1915 dır Bu arada Unlu Mamul Madde dmlar» ıle «mufntler» ın bırlesltl n bırles 19 40 Şarküar (Recep Bırglt) Yasadıgımız gunler 19 30 Zıler Oernegı Ba^kanı Beledıveden mesıne rağmen Kecatı Arıbas'ın 1 hşan garsonlardan bırınm tepsı V mekte, lakat vabancı Ajanslar u20 00 Hafıt muzık 2015 Ola\t çmde bulunan çazozları muşteri çak'arm ıkı olduğunu, Bırısınm = = % a Taşkent ten sarkılar 19 55 TURKIYE BAYILİKLERI KURULACAKTIR. «ıkâyet etmı$ ve «Beledıytdekı ıs temsü ettığı «mutedıher» l'stesı lar \ e vanküan 20 30 H e r zaKuçuk dmleyıcilere masal ten anlamıvan kımseler >u*unden 177 ve karsı 286 ovla >onetım ku lere satmava çahîtıgı bır strada Turkıv e've, ıkmcısınıtı ıse Irak = ALÂKAHLARIN NAZAF.I DÎKKATINE. man se\ılen p l a k l a r 20 45 Ana ceıevan etmıştır. Musterıler ara tooraklarına düîtü|«nu bıldırmek20 00 Yasar Guvenır ve Arkadaşkışın tstanbulun ekmeksız kalraası rula seçımını kazanmıslaıdır dılımız 2100 S a r k ı l a r (lnc« ^smda tepsı ıçmde gatoz şışesı ları 20 15 Ola>lar \e \ankılaıhtlmalı vardır Beledu e zam yap tedırler. Bu husuıta Dışışlerı BaA P tstanbul 11 Yonetıcıl'gıne tala\ ) 21 20 Les BaNter Orkesbu>uk bır se» vererek patlama'in kanhğındsn vetklll bır zat «Yaban rı 20 25 Kuçuk ılinlar 2030 madan fakat ekmeklerı 800 grama seçılenler sunlardır tra \ e Koro^u 21 30 O r h a n B o \ dan sonra etrafa sıçravan kekın cı AJanslar ıkı olarak vtrmekteGul Batu dan sarkılar 20 o O çıkartmak suretıvle bu tehhkeıı ran \ e haîtanın p l a k l a r ı 22 00 Mumtaz Tarhan (457), Tarık Gu kenarh cam kırıklan volculardat Bu\uk Nutuk 2100 P e r o gıdTebıîır» demı^tır dır. Bağdat radvosu bu konua Reklâmlar gecıdı 22 3" Saz ererk (445), Osman Nun 1.1a Faıth ve Mantovanı Orkestraları I Ozden Özgelen 1 basmdan, henu hıç temas etmemektedır. Bıze o«erlerı 22 45 Dans muzığı E^naf ve sanatkarların şıkaıet (435) Gulhıs Mankut (408) Nebıl 23 00 Haberler 23 15 T a t ı l ge 21 30 ÇocuUların gozuvle \e dıleklerım dıkkatle dınlıyen Kotan (294) H L Dorduncu (271), \ ısmı l te«bıt edilemuen dığer bı zel olarak gelen haberde de ıkı olenc < « gozlennden varalamış duğu şekhndedır • demıştır. * cesı 23 40 Latın Amerika r ı t m ı 2145 Gonul Soyler'den sarkıîar Ete esnafm dertlerım toplu bır şe Nun Erogan (270) Seracettın Bu1 S r ~ 23 55 Program 24 00 Kapa 22 10 Dans muzığı 22 45 Hakılde duyuramadığı ıçm dav aları lak (270) \ R Erten (268) Fıkret' * ' Gozlerınden agır surette varanış » na çare bulunarnadıSmı ve kabaha Yalçm (26lı \ecatı Arıbas (222) 'anan genç İlkiardım Hastahaneberler 23 00 Dans ve caz mu tın esnatt» olduğunu, kanunun çıKongre bugun devam edecek ve ( sme kalduılmıs Ozden Ozgele zıgı 23 57 Pazar ın programlan ANK/VRA kanlm»»ı, kredUtrin »rtmlması A P Genel Baskanı Ragıp Gumus ıse tedav 1 edıldıkten sonra evın fi 57 AçıUs ve gunun program 24 00 Hafıf müzik 00.50 Kaıcm gavret sarfedeceğını bıldırmış pala bır konusma vapacaktır , gonderılmıştır Olavla ılgılı tahk iarı 7 00 Guna\ dın 7 20 Mu panıs tir Muammer EROL 1 kata devam eclılmektedır Bastarafı 1 «nei satılfede \« Bujumuştu çoktan Cıhangır Es nıvor, motorlar geçmeve baslıvor, evlul a\ı oaşında baslanacak .1 HMHL'RIYKT» »n Kdebî letrikası: 76 kl haylaz çocuk değıldı artık Hem uzakta aumanîarmı savura savur, ılk hatta içinde tamamlanacakür ne güıel surler, »arkılar bilıjordu' bır v apur Adalara dogru gıdıvor Mutaakıben T B M M Başkanhgına Once mutaaddıt \la' cı bır oğlan Erkekçesıne kuv du Seller vardı \ akın kıvılardt Bevkedılecektır veth kadmcısma guzel' Yengesı çocuklar denıze gırıvordu hala programlar hazırlanmış ve planın ns doÎTU nazıkçe egıltsırı kuvvet Sonra arkamda gurultuler oldu, DI erken bır zamanda kesmlesecegı ı an edılmı olmasına ragmen son ıı, genıs avuçlarıvle onun mee, ku el omu/uma sarıldı Tanıdık bı vapılan değısıkhklerde planm evğu bovnunu uğusunu gorur gıhı ses sevmçlı lul Rvında Meclıs açümadan once oluyordum, Egılıp Nermın hammın « Bonjur'» dı>e seslendı tepesmden \uzune doğru kendım Serravdı Mav osunun uzerın T B M M ne sevkedıleceğl Hukubeğenmıs, alavcı bır gulusu vardı, bornozunu atmıs karsımda gulu met vetkılüerı taraîmdan ıfade edılmıştır Fakat planın Yuksek korkutucuvdu' jordu. Pl&nlama Kurulundan henuz çık1 Kenetlendı|ım verde çozuluv or « Ne olursa olsun denıze gıreGuleıek takılmıştı bır kereınde ı rını, gece gunduz ehnden bırakma . rı sevdığınl büır mıj dim ben" OnIstanbul; Edırne; Kırklarclı Tekırdag Izmıt, A mamı? olma»ı, «eç kalacağı ıhtı« CiLim, Ahmede me^tup vaz dığı gorgu kıtaplanndan edınmı«|lan taklıde ozenerek gulunç halle kollarımı ıkı \amma acıp derm \ cesım,» dedl. «Aksamın ağırhğın mallerım ku\ vetlendırmektedır rı, Bılecık, Eskışehır, Bolu, Zonguldak, Kastamonu; re duşerdl bazen Asalet meraklı. soluklar ahvordum Kusku kok sa dan kurtulmak ıçın başka çaren: Kar1 alclım oalandan, tı Çankırı; Sıvas; Ertmcan, Bıngol; Dıyarbaku, Urfa; Neden hp \erlesivordu vuregıme Yenge . j ok » « Sen de görujorsun \a her »ıv dı, buvükluk dehsıydı şııavetı var suden Yazacağım ona Sıırt, Bıtlıs; Van, Muş, Karakose Erzurum, Hakk^ Gelıp vanıma oturdu Yuıumde sonunda çok ^evımlı ve tembel bır ,ev usulu adabı daıresmde olacak o evde uşaklara (valet), hızmetçı smden, Cıhangırden soz ederken celi; Kars; Malatya; Yozgat, Elâzığ, Adıvaman V Başt»Tafı 1 ıncı sahıfede bu evcje1 O a r t ü aldırmıvor ama, lere (femme de chambre), o kara Ahmedm neden ırkıldıgını, Serra 1 bır seyler gormuş ulmalıjdı Kuş nı«an!ın var dı\e » kazalarında bulunan alâkEÎıların !.unlan so>lemıştır kurduğu tertıp yuruyor hala Es kuıu mahalle karısma, Naiıa ha nın kara gozlenndekı çırkm ala\ın I kulu bakıjordu ln<e paımağını saüamıştı \ av av « Olav doğrudur Kaıs Yaıisı t ı sdnagma dokunup geçmış, es kıden goısevdm' övle bır haA at nıma (gouvernante) denıyordu? manasını sezıvordum artık Nermın I «1 Sen neden erkenden kaçtm Ü s t Ü n Dağoglu han No i Zava'lı Ahmet ağa, otıun bıle >ser hanımm, Suzanla Cıhangırı ne za j gece" Bız ıkıden sonra motorla ku Zıva Kasnek, Sovjet hudut komıleuneme bdkmamı, ama Ahrnedı ldiı vdrdı kı bunların' > man beraber gorse sapmda kırılan , lube gıttlk bıh' or musun'» serıj le gorusme talebmde bulunSerra, bır zamanlar jengesımn mm hanım ıçın adı (jardınıer) dede unutmamamı sovlernıstl Ankara, Izmır Bur&a, Çanakkale Balıkesıı; nazık bır çıçek gıbı \ana dusen gu I « Sarhos olmusum Odama cık du Halen kesın bır tanh tesbıt eBır manası olmalıvdı ozlerının pek canlı, hot, bır kadın oıdugunu ğıl mıvdı' Manısa, Avdın, Den.zlı, Afvon, Burduı, Mugla, Isp Kocası bırakmıstı, vakınlart »• zel bası, çekıîıp buğulanan jesıl , tım, kustum verlerı berbat ettım » dılmıs dpğıldır Ilk ateşı Sovvet'er Isığm sdndığı kadar akılsız sdbullenıjordu Sonra bozulmu^tu Kahkahaıarla guluyordu açmıslardır Sonra da kendılenne talja, Konya; Nığde, Mersm Adana Antakva, < gcrçegı gormeve olamazdı ben a dan ogrendığim her şey Neden neden ama 1 Tıtrı lay edıyordu onunla Daha korkun gozlerı jeterdı « Ben ovle dans ettım, o le tanıvordum onu artık Ço 1 vordum hafllten Yorgunluk, kuş cu da vardı Cıhangmn »arışın, gumukdbele edılroıstır Sılahh musaÇırkete basmıs gıbı avağımı çekMaraş Kavserı; Nevş°hır* Kırşehır, Ujak, Vılâyı \ zel bası gelıvordu gozlerımm onu mek ıstıvordum bır verlerden, Çan ça laı kıvırdım kı^hala bacaklarım deme jaıım saat devam etmış, ınku, çaresızlık ezıyordu ıçımı zalarında bulunan alakalıl&rın cuk vastavmıs eviendıgı tamı topluyordum hayahmde acele, l agnvor vallahı' O oglan j ok mu, sanca za>ıat olmamıetır > «< Kendıne guvendı başı bos bı ne. • bskudaılı orta halh bır aılenın Sababattin Atalay Guıun haı 1 4 S Dıger taıaftan Dısışlerı Bakan•vollara duşuvordum Nadıava te ı hanı Ankaralı hirıcıvetı th « Çocuklan olmadı » demıstı tck kızı Ana babd venıeniıs ıçme raktı agbevımı Zuppehkten go?u Enformasvon Daıre^ı Geneı mıs> oıaddkı kaleıde okutmuslar goımez oldu dun>a>ı Her şejin Serra «Onlar da Cıhangırı vanları lefon edıp eşvalarımı hazırlaması \ dans edıvor doğrusu Hep senı du l'gı aldırtvjor unup guldum dans edeıken Hak Muduıu Bulent Kestelh de sunlaSamsun, Smop, Ordu Guesun Trabzon, Rı beğenılecegım, na ahp çocuklan gıbı bujuttuler nı soyluyor, bıletımı kızlarmı Üstelık bebek sıbı guzeP îMsını japacağım, Fazla vuz verdıler, şımarttılar. He dum Bır >erlere telgrai çekmem km var, utanmasa kıçına Avrupa rı sovlemıstır \e canlı cıvıl cıvıl' Bırçok sev parhvacağım dıye' » Tokat Amasytr Gumuşhane; Vıldyet \e kazalar 1 • Olay hakkında resmı bır a gerekıyordu Anneme mı, Handana markası vuracak pasapoıtunu molerı sonraddn kolavca ogrenecek Cıhangırın adı gehp karışıyordu le vengem hele vengem > n^n alâkalıların Neden o>le çırkm gulu>ordu mı' Husnu bev m do^t \uıa canla dal\on gıbı boynunda tasıyacak çıklama vjpılmadı Telefonla Mos. engellerı venetek kadst da gavıet Serra'nın laflarının arasın» tvıhos c 1 nıyordu gozumde Ordan ımdat ı herıf Her sozun başında, bulundu kova ıle gorustum Onlarm da Lo. lı Kocasının pesınden basamak kadındı ama çabuk kapılırdı msan bunlan sovlerken' dıseden malumatlan >ok Sovvet Bunun ıçın kıpırda gu memleketlerm admı sıralıjor basamak çıkma«'nı, vuzunu ağart lara Pek ha> alperesttı vjstehk' « Kısa pantolonlu bır o|lanken tıyebüırdım kendı hudut Dergılerde. kıtaplarda hep pren yengem bağlandı on». Ne haylaz, mam, davranmam gerekırdı Hal Ama dans edısıre laf vok doğru=j' Harıcı>esı ılgıhlen valılerıne goruşme >etkısı vermış'"•» feıralıcelerin hayatını oku ne fena, »e de tevımll bır çocuktu bukı ben olduğunn jerde >ıWılmı>; Bıraz dd fan fm meselebi Heklamcılı] (Arkası »") kararsız durujoıdum Denız canla Marilyn Monroe'nun vasiyetnamesi açıldı rakhların hudutlanmıza tecavüzleri blrdenbire durdu tkonomik ve Sosyal Etiidler heyetînin dünkü seminerinde Sanşın yıldmn, bıraktığı 4.5 milyon liranın 900 bin lirası ile bir fon tesisini istediği anlaşıldı . • SanoYİleşmede âış vartl«n Yazan: Mazhar KUNT Hırsızlar telefon tellerlni çalınca konuşma yapılamadı Siyasî mabkumların | nakillerine devam | olunuyor = Ilgazda 50 hektar orman yandı AP İstanbul İl Kongresinde « af, af » diye tempo tutuldu İzmit'te balk şenUkleril Dolmuşlann koldıuması düşünüiüyor Izmirdeki trafik kazası Tokatvn 6 köyünü şlddetli sağanaktan sonra sel bastı Şükrü Tunann klârnöli karakolda muhafaza allına ahndı Voleybolde İstanbul Atina'yı 30 yendi İzmir'de bir Imamı karakoldan almak için halk Suudi Arabistandan kaçak cşya getircn bir şahıs yakalandı g a Radyodâ#BugUn Dolar üzerinden ahnan llllllllllllllllllllllllllllilllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllillllll IDİKKJVT, DİKKAT Kendiliğinden pathyan gazoz şişesi 2 genci yaraladı 1 ZETINA % Dikiş ve Nakış Makinaları ZETİNA DM$MWM$1 s Dünyaca Meşhur \\\İ Kalkınma Plâmrnn Eylül ayında Mecllse sevki için çahşmalara bız verildi Getenınttcundahıışıh Rus bududundaki olay § ııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın Necati Söyler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog