Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

pencere tKl Alınganlık Sehır istanbui fırıncılorı 5 milyon lira kredi aldılar CUMHUUTYET 11111111111 1=11111111 1111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll llllllllllllllllEllll İS tns 19B2 İ D Ü Ş Ü N C E L E R | 1417 M arım asır sonrasının, \ani 2012 >ılının Türkiyeıinde mekteplerde okunacak tarib kiUplarının bagünlerden bahteden .laprafı berbalde soj le olacak. «Türkhede tkinci Cumhnriyet devri 1960 yılından 1».. yılına kadar »üren devrcye b» isim verillr. Tam mftpaıfcle bir jerilfme ve aşagılaraa devridir. .Musteblt, ınilıtimalci bir iktidan devirmek \e çığrından çıkmış bütün işleri yolnna koymak üzere yap.ılan ibtilftlden sonra Idareyi devraJan politikacılar, ellerine geçirdikleri fırsattan fa\dalanma>ı bilememişler, memleketı değil, ktndilerini düşünd jkleri için dnrnmu daha da kötü\e fötürmtişlerdlr. Bu Mİlarda bırçok memleketltr birer altın devir yaşarlarken bizim halkımız ve topraklarımız daha fazla fakirleşmiı, ayın fethine takaddttm eden bu devrede Insanoglu Amerlkada, Ruayada, Fransada, tngilterede \e sair verlerde dün\ava ait islerini bitirmiş, feza jolunda bü>ük başanlar sağlarken Türkivede politikscılar parti kavgaları, daha doğrusn post kavgalanyla, birbirlerinden intikam alm» oyunlariyle vakit geçirmiflerdir. Memleket dâvalarını elbirligiyle balletmek varken, bunun için buıur ^e sükun tart iken bn politikacılar (Hmardan ev\el Af) dne dnrulan ınları tekrar bulandırmışlardır. Muhteris, şaikın. cahil polıtıkacıların içine du.ştuklcrı bu ınanılmaz jaflet, Türkijenin siyasî bir muvazenede bir tarafa dahıl bulunmuş olmasjyle felâketli neticeler doğnrmamıs. \alnız Türk topraklarına ve Tflrk railletine sarar \ermekle sonaçlanmiftır. Tam bır inkıraza \c parçalanmı>a doğru vönelcn bu durum .. v.s v.s » ### Sizlere takdira edcyim: Macerasuıı anlatacafım zat, Ray 1. Tuğrul Tufandır. t m e k l i memur, (.ok mutevazi bır emeklı maaşı var. Du maaşla gefinmenin imkânı olmadıtını jören okuyucumuz, istirahati fazlasi>lc bak etmı^ olmasına rağmeıı tekrar çalısma^a karar \eri\or. Bır zıraî tcfebbuse {erişijor. Ama emekli memur ziraatten ne anlar, Sonunda iflâı ediyor, Ankara Dördttnctt ferasına ödenmesi lâıım gelen 5747 lira bir bore tahakkuk cdi\or. Ödi\ecek, çaresız, buçünku ticaret adamlarından değil ki Pay t. Tuğrul Tofan, boroun »denmemejinin normal •Idugunu bllsin... Emekli Sandığına mfiracaatla raaafimn tamamının borç bitinceje kadar, kendisine vcrilmemesini, ıcra daıresine >atırılmasını lstlyor. ö > l e de >apılı>or. Aılar a*ır ajır feçip «ene doluvor, derken bunun üstüne bir sene daha eklennor. Niha>et borç bitiyor. Okuvucumuz bn sırada tzmirdedir. Oradan Emekli Sandıgına başvurarak, «Borcum bittl, benim a>lıkları artık lutfen yollayın» diyor. Emekli Sandığının ce\abı şö^Ie «E\et bili\oruz, borcunuzu ödedinız. Ama nevli>elim ki Ankara Dördüncü îcra Oairesınden aynı borcun ödenmesi için jeniden bir kâğıt aldık. Yanlışhk düjelincej e kadar maasınızı emanete alıjoruz.» Bre aman, ne yapmalı? Bay Tuğrul Tufan, derın bir »aşkınlık \e tees»ür içinde Adliye Vekâletine başvuruysr Vekilet Hukuk tşleri Müdürlültt ce\ap verijor «Telâflanmayın, dos>anızı tetkik ediyoruı. Takında cevap vereeefiz» Bu kâfıt gelell (am dört ay «eçmiftlr ve Adliye Vekâletinin tetkikatı henüz nihsyet bulmamiftır. Bu kırtuiyecilik dlvaıında biı ebedlyete kadar ıttrecek kırılmat rekorlar tesisine r e bo yolda sonuna kadar da^anmavı karar verdik galiba Ne Iji . Ne iji Göğsumüı iftıharla kabanyor. Bizim de eloğlu gibi ( « u y ı fethedeeek balimiz yok ya . Ce\at Fehmı BAŞKL'T Alınganhk üstüne düzenleumis «Ordek» hikâyesini ber halde bilmiyen yektur. Am» şu anlatacağımız Amerikan fıkrasını bilenlerin cek az oldngnnu sanırız. Bn bilen azınhktan müsaade istiyerek bilmiyen çoğunluğa anlatıyonız : Yüz bin kisilik bir stadynm. Krnn gibi kalabalık . Bü\ük maç henüz baslamamıs Halk sabırsız ve sinirli Tribünlerin en üst sıralarında bir adam, ayağa kalkıp ellerlni ağzına koyar ve avazı çıktığı kadar başırır : Hüsamettiiiiin Hüsamettüiiiin Tribünlerin en »lt sıralanodan bir başka adam kalkar. Bağıran adamın bulunduğu tarafa doğrn bakar \e \erine otnrnr. Tribünlerln en üst sıralarındakf adam gene bafırır : Hüsamettiiiin Hüsamettiiiiin Tribünlerin en a » sıralarında oturan deminki adam gene kalkar. Bağıran adama doğru bakar, basınj iki yana »allajıp oturur. Trıbttnlerin en üst aıralarındaki adam tekrarlar : Hüsamettiiiin . Hüsamettiiiiin Trıbünlerin en alt sıralanndakı adam gene ayağa kalkar. Se. sin geldigi tarafa dogru bakar. Bir «Lâhavle» eckip yerine oturur. Ama yukarıdaki gene : Hüsamettiiiin Hüsamettiiiin di\e seslenınce en alt sıralardaki adam bısımla ayağa fırlayıp, a\azı çıktığı kadar hajkırır : Ne bağırıp duruyorsun be Allahın belâsı herif! Benim adım Huumettın degil . Yüı binleree klşinln arasmda HUsamettinligi üstüne alan bu adamın hikâyesi, biıe, yaıılarımuı okuyan b a n alınganları hatırlattı. Arada sırada bu köşede : Kalabalık arasmdan bir adam ayaga kalkjp, sert sert bakınıyor. Namussuzlar . dljoruz. Kalabalık arasmdan bir adam a>ağa kalkıp : Ben namussuz değılim dı.vor. Halkı somurenler dnoruz. Kalabalık araıından bir adam avağa kalkıp : Ben halkı somurmüvornm... diyor. Ağalar diyoruz. Kalabalık arasından bir adam ajağa kalkıp : Ben ağa değilim . diyor. Dalavereeiler . diyoruz. Kalabalık arasmdan bir adam a\ağa kalkıp : Ben dala\ereci değilim di>or. Bızım de dneceğımiz su kı, bu alınganlık artık bizi süphc\e dufürmeğe basladı. A efcndiler, madem öyle dcğilsiniz, bu alınganlık, bu korku nedir? 21 Mayısta biraz rahmet gb'rdük diyornz biı... Eğer bu lâftan bazı ordek \e odlek Abmetler ahnıyorlarsa kababat klmindır? Farkında oımadan çağ değıst'rıyoruz ' Zaten ınsanlar neyin fa^kına vardılar kı? Ilkçağlar, Ortaça^lar. Galiba yeni bir Yarım Asır sonrasının Tarih kitaplarından bir yaprak çağa ılalıa girdik! Y r *^*^ Yazan: Cihad BABAN 1 ııyle japıırken. bu tun medeni dunya gözünu goklere çe\ırlp nefesi keıilırcaaine bunla rm hareketını t« Hırıızlar . diyornı. Kiralık v«ya Sahhk Sarnıçlı Vagonlar 77 adet tarnıçlı vagon satılacak ve> a uzun vade ıle kiraya verilecektir. Sarnıçlı vagonlar 50 M3 26,5 M3 24 M3 hacmındedirler. Alâkadar olanlann \azı ıle, posta kutusu 281 Beyoğlu • latınbul adraslne müracaatları rıca olunur. Reklâmcılık 3526 10494 İthalâlçıların ve Sanayicilerin DİKKATİNE 1962 jılı İzmir Ent«rnas> onal Fuar Kontenjanından sakotası olarak Odamıza tefrik edılen: 1) 56 01 56 02 tarifelı > B lmz sun'i elyaf (Viskon), 2) 51.01 51 03 tarifeli sun'i ve »enteük iphkler v e 3) Muhtehf tarıfelers gıren plâstik ham maddeleri ıçın; İ3tır,*k edeo mernleketlere mensup satıcı fırma mumessıllertnın veya satıcı fırmalerla doğrudan doğruya bağlant» yaptlğını ıspat eden dığeı ithalâtçı firmaların (bu mevzuda mutemet tâ\ın edilmek uzere) bu hususln Ugili tevsık belgeleııjle bırlıkte ve en geç 22 8.1962 tarihine kadar Odam « a yagılı olarak müracaatİBrı ılân olunur. İSTANBUL SANAYİ ODASI (Basın 13946'10467) lıtanbul Ekmek Işverenler Sen. Ytmçaglar, Yakınçağlar ? Bunları rede bulunaniar mevcuttur Biz a kıp ederken, bizım bazı ga^etelerıdika«ı Malne Bakanhğından temın bırbırinden kım ayırmış .. Neden' eaba toplum olarak uzay devrıne mız, baş sutuplarnıı beş paralık Homa Jmparatorluju ı k n e bolun girdığımu s u »qn bır yıl içinde degeri olmıv«n parti kongr«lerı de ettiğı 5 ıtııl'.on liralık kredı ıla 0 duğu ıçın Ortaçiğın basamağını ' meçlerıne tah*is ettikçe bu yola gışehrirmzde 15 20 ekmek fabrık». çıkmışız \e neden Fatlh Igtanbu• nerelerdeyız . Taş de\ rınl >aşıyan ' rebılır miyı»? Kım ne der3« desın, larımız var Ortaçağın örumceklı sı kurmtya karar vermıştır. lu fethederek Oıtaçağ devrını ka hurafelerı ıçınde mesut omürlerı filân Senatörün, şahıslan hedef tu lıtanbulda ekmek meselesımn pamışî., Bunlar elbet ızafi ızah nj geçirenlerımiz pek çok.,, 17M un tan sozlerı, fılan partı baskanının halh ıçin 25 30 mıljona ıhtıyaç lardır. Fakat ınsanlık bu tasnifı fıkırlermı halâ yenı gıbı benımsı alkış toplamak jçm ağzından çıkan olduğunu belırte:i B e l e d n e jetkı beğenmış ve kabul etmıs A"=ıl \en ve o fık'rlerı satmak ı^lnen kelımeler, bır tuluat kumpınjaıılılerı, bunun ancak yuksek mercı dıkkat edılecek nokta sudur • Her a>dın geçınenler çoğunlukta Ken nm etkjlerinden bugünku »artlar ler tarafmdan ela alınm.atı ıle eağın suresı bır»z daha kıaalıyor dılerıne ılerıcı dnenler, 19 uncu için deha teıirll değildir Poııtif ıjjumkün olacağını kaydetmekte Ilkçağ Mılattan 4000 jıl e v v l bas asrın endustrı ve emperjahzm tep İlmin, tekmâtn derınljklerine ınliyor. Ve dbrt bın beş yuz yıl de kılerinden do|an fıkırlerı blçbır uıek icın, arastırma mükâfatlarıdirler. Diğer taraftan fırıncılar her se vam edıyor Ortaçağ aşağı yukarı' sıızgeçten geçırmeden tercurne e nın konduğu gunlerı beklı>oıuz ne Beledıyeye verılmesi mutad o bın yıllık bir devredır. Ortaçajın dıp nakletmivorlar mı?. Bunlar Beklıyoruz kı, sanat te";vık gorsun, lan bılânçolarını yuzde 100 zararıı kapandığı devir ıle Yenıçayin baş şimdı Uzay devrlnde kendılerını beklıjoruz kı, okullarda talebeye olarak »unacaklarını her fırsatta langıcı arasında, yânı Robesoive1 geri kalmış telâkkı ctmıyecekler vazıfenın ne kadar kudii bır şey rin, Fatıhe el salladığı gun ı'e I s ' olduğu oğretılsln, mılliyetçüik ar«ni?. belırtmektedırler. tanbulun fethi araeında gerisın ge • tık taklann uzerıne çıkıp goğüs »• ri> e ancak 336 \ıl var | Turkiye, Tas devrınden, Ortaçağ vumruklavarak buyuk sozler soyBir hafta içinde boğulanların • 1789 da bashyan Yakınçag, 1945 dan L"za\ devrıne atlamanın çare lemek değı'.dır Amenka kendı • a1 te Hıroşıma'ja aîılan bomb^ 'le sıne bakmalıdır. Zannednorum kı tanının ıçınde hucuma uğrayabılesayısı i l e yükseldi j Bebek vapur ıskelesı janında kapandı. Artık Yakınçağı da arKi| jenı amacımız budur Ataturk de ceğını hıssettığı ıçm, eskısı kadar denıze gıren, 18 > aşjnda Gunfiot: da bırakmış ve yenı Atom Çai^ına bqj le bır atlama İstıyordu. Yalnız kendını emnı>ette hıssetmemenın Kırık, dun. yuzme bilmedıgınden jjırmıs bulunuyorduk. Bu 'ievre,hsyatta ıken Atom ve Uzay çağ buhranlarını çekıyor. Artık memIrfrını bılmedığı ıçm, Turkı\e>ı Ya leketıne ve mensup olduğu camiboğulmuştur Bo\ lece son bir haf jânı Yakınçağ 156 \ ıl surma^tu Goruyor musunuz' Rakamlar kınçağ Batı medenıvetıne ulastır a\a fajdalı eser kazandıran ınsan ta ıçmde şehrımız \e cıvarında mıllıjetçıdır Bır toplumu muştedenızde boğulanların sayısı 11 e hep kusulıiyor. 4500, 1000. 33«. 156mak ıçin gavret Barfettı ve buna rek bır ıdeale suruklemenın çaregıbı mânl olan engellerı jıktı. Şimdı yukselmi^tır Fakat, fen oşlesıne basdonduru onumuzde açılan yoldan ılerlıyerek sinı bulan fık'r adamı mılli \ azl7 trafik kazaMiıda 9 kişi fesını \apmaktadır. Uzay devrincu bir suratle ılerlıyor kı, buı ar Ataturk'un dusunduğunden de oyaralandı tık ınsanın mucızejer jarattığı dev , te\e bır ıkı hamle daha yapmı>a de ( Boş ver ) felsefesi, bızi u' gulHjroiiin muhtelıf seratlerıııde re\c kadar getırdı. Şimdı uıgyları 1 mecbur defiıl raıyız? Ataturkjulu zay gemılerı sahıplerının pe>ki halıne getırır. Bır toplum ış bıtiredün, 9 kışinin yaralanmaıiyle so fethednoruz. Ve galıba, Atom d c v ! ğün ıcıbı bu değil midır' nu<,lnn»n 7 trafık kazası olmu» ri de kapandı, ve 12 nısan 1961 d e | Uzay çağına atlıyahm ! Fakat na rek juk^elır. çop tenekesını doktur îıt kaza, Topkapı Ze/Unbur Gagarın fezaya fırlatıldığı a m a n , sıl 7 Sıvasal gelısmelerın bır deter mek içın çopçuvu beklemeMn'. nu aıasında vukubulmuş ve ş o Atom devrı 16 yıllık bır omurden mınizml var ki, onlar üzerınde in Kendi yapabileceğiniı ı«i baskasıför Zelrı Gökçe idaresindeıci 55585 sonra yerinı Uzay devrıne terkettı. san ıradesı muessır olabılıyor. Bu na devretmeyln' O zaman gorereksınız kı, memleket suratle Uzay piâkalı bir taksı, yol üzerlnde buMahilerin derya ıçınde olüp da determımzme surat vermek ıçın \ t lunan bit bıtlkletlıye çarorr.ama* deryanın ne olduğunu bılmemelerı' nı bır kuvvete ıhüyacımız var Tur devresine doğru yaklaçacaktır. Suıçın yaptıgı manevra sonunda, yol fiibi, biz de ıçınde bulunduğumuz kıjeyi kalkındırtcak v e medeni ratle dıyorum, çunku. onumuzde baskalarının vaptıkları mesai var ken<vrındt 5 metre derınlığırıdekı devırlerın mahıyet değışıkligini ıd dun\a seviyçsıne ula«tıracak olan kı onlardan Htıfade etmek de bıbir çukura uçmuştur. Kaza tonun rak etmekten âcızız. Bunda ?a^ı~! Levıer'nin adı harekettır, çalıs zım elımizded'r Sırları yeniden da. şoföı ile Alı thıan Kalunder lacak blrşey yok. Çunku Auguste' maktır, hattâ yanlıi da yapsak, jı kesfedecek degılız. Kesfedılmı» oComte'un Üç Hal Kanununu tenkıd | ne çalışmaktır, Şu halde TurkıyeadırıUa bir volcu yaralanroıştır. lanların ne oldufunu ogreneceğiz! Dığer kazalar ıse, Galata, Brya ederlerken, derler kı. Comte, ın de vazife fuuruyla btraber (actı Bılıyoru7, bu dahı zor bır ıştır Fasanlık merhalelerinı uçe ayırmıs on) u harekete getırsek, acaba uzıt, Şohremını, Beşıktaş ve Sîıfiı kat, mılletlerı ebedi\ete goturmek lemtlırınde cereyan etmış ve 7 ki tır. Fakat, bu tekâmul m u a y y n za\a gıden yolda yorungeje gir de ağır ve zahmetlı gayretler istoplumlar ıçındır Bugun hâlâ, çok mış olmaz mıyız' şi muhtelıf yerlerınden yamlanter. Dünjanın hazınelerıne malık ilâh d e v r ı n d e yaşıyan insanBu yol, sokaklarda dola?mak, kııh olan Amerıkalılara baksanıza, rnRİı mısiır Yaralılar tedavı dltır.a alı larla, tek Allah devrınde yaşıyannar.ık yakalanan eanık ^ofurler lar bu kere de bır aradariır. Hat velcrde nutuk çckmek, elımızı «ı volmamak ve sulhu korumak ıçm hakkında gereklı tahkıkata başlan tâ ayni ailenın içinde, metalızık cak sudan, soğuk suya sokmadan harb zamanından daha fazlı eılifcahılce fıkirlerı yaymak jolu de mıyorlar nıı' Marilyn Monroe'nun mibt\r. devreyi idrak edenle, pozıtıf dev ğıldır Vostok'lar (ezada bırbırleaile saadeti için sarfettiği «öz, milGenç bir işçi intihar etti letlerı ajakta tutmak ıcap ettiğı îbrahım Guner adında bir ı«çi, zaman da dogrudur : « Aıle diyor, dun, Maslak >olundakı b\t su kubahçe gıbi daiml itina ister. Saa, lesinden kendısını aşağıya atarak det, devamlı mucadele ile elde eI ıntlhar etmıştır. Yırmı >açındakı rlihr ve avakta tu'ulur » Ban? da, | Uçinın ıntiharına, kojunde »evmij medenıvet de, hurrıyet de oyle dei olduğu bir genç kızla evlenemeylğıl midir? Bunlar da yaşamak içın I şınin zebcp olduğu ıfade edılmekdevamlı gavret, devamlı mücadeYıkanınca çekmeyen le ıstıven şejler dcçıl midir' , tedır. ; Belçıka Mıllî Eğıtım Bakanlığı ı mesleki pedagojı te«;kılâtı muduru Prof. Pottılus, 23 ağustos'ta şehnmıze gelerek tetkifc v e temaslarda bulunacaktır. Şehrimızdekı Teknık okullkrı da ziyaret edecek olan prof. Pottılus, 26 ağuıtosta Ankaraya gıdecektir. Banliyö trennle Pendikten Haydarpaşaya gelmekte olan 30 yaşla rında hüvlyetı meçhul bir şahıs, dun trenin hareketi esnasında dışırıya aarkmıs ve basını, yol kenarında bulunan bir demir direğe çarparak ağır surette yaralanmn tır YaTalı koma halınde Numune hastahanesine kaldırılmi'î. olavla ügılı tahkikata başlanmıMır. Yedıkule makarna fabrikasında, havagazı borularını kontrol etmtkte o'an Osman Kaldur adında bıf ı>çı çıkan gazların t e s m . ı e zehınenmi>;tır Ancak, jamanında \dpılan müdahale He ışçınin durumır.un daha fazla ağırlasması na mevdan Mrılmemış ve Samat^a tşrı Hastahanebine va'ırılîrak tedavı altına alınmiftır. Ol»vl« ıl gılı tnhkiksta baslanmıştır. Isfanbul Defttrdarlığından: Satış İlânı ADEDt 800 ld 100 Belçikalı bir cğitimci geliyor POPLİN C tNS 1 Aftu^tin dırek?lyon btlyaıı Fork Kronk marka Chevrolet marka volant tnuhafazııı » » Karttr havalandırmt Tertıbatt CTM"C. marlta'makas kulak '"'"' ' înter marka arka diferensiyel > bn diferanıiyel Cip süindir kap»Jı M. Buick diferemiytl kovanı CÜMHURİYET Nüshası 25 Kuruş •tik«ti i l * aAPANTİLİDİR Senehk 6 ayhk I ayhk Turkbe Harlcl Lıra Kr. U r ı Kr. 73 00 150 00 40 00 80.00 22 00 44.00 Basan ve Yayan Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecılık Türk Anonim $irketl Cağaloglu Halkevl Sokak No. 3941 Sahlbl Yazı ışierlnl fiılen ldare eden Mesul Müdür Trenden sarkarak yaralandı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Gensl Müdürlliğünden: Genel Müdurlüğümüz merkezi ile İstanbul; İemir ve Adana Bolge Müdurluklerimızde mevcut tıcarî ve teknık jartnamelerıne gore; NÂZİME NADİ Havagazından zehirlendi ( 40.000 adet Çuval satın alınacaktır. ) Teklıfte bulunrnak istıyenlerin teknık ve tıcarî şartnamelerimize uygun oJarak hazırlıy«eaklan tekllflenni m geç 39962 gunu saat 10.00 a kadar Ankara'da Genel Müdürluğumuzde bulundurmaları ılân olunur. a nazetemlze (bnderilen yazılat konulsun, konulmaıın iade edılmez. tlânlardan mesuhyet kabul olunmaz. * Abone ve Ilân ışleri îçln. zartın UıtUne fAbone» veya «Ilin Servlıi» Uaydının konmaıı lâzımdır. * BU GAZETE BASIN AHLAK YASAPINA UYMAYI TAAHHÜT ETMÎŞTtR VECDİ KIZILDEMIK * 250 469 8 8 100 4 4 Fort fegman t*kım 500 Pontiac volan diıliıi 30 Fort pitton 600 400 > 100 Chevrolet ön c ı m çerçeve llstigl Galıta Vergi Daıresine olan vtrgi boreunuzdanfitüriiHarbiye Cumhurıyet Caddesı N o : 201 sayılı mahalde tahtı hacize alınan yukarıda cinsi ve evsafı gosterüen malların 21/8/1962 tarıhıne rashyan ı ı l ı gunu saat 10 da mezkur mahalde 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındakı kanun hukümlenne tevfıkan ve pesın para ile latılacağı, ancak verilen bedel tesbıt olunan degerin ',«75 inden a«agı olduğu veya hıç alıcı bulunmadığı takdirde ikmei latııın JJ/8/1962 gunu aynı saatte ve aynı mahalde yapılacagı ve fazla malümat istiyenlerin Galata Vergi Daıresme müracaatları ilân olunur. (Baıın: 13866; 10490) OBJEOINENUE İstanbul Sanayi Odasından: 4 9 Kotanın Lıberasyon lıstesınde kayıtlı olup tevzıı Turkı\e Oclalar Bırlığı emrıne bırakılmış bulunan «29.1590 pozıs \onlu >alnız FTAL ANHİDRÎDİ ve 32 0740 pozıs\onlu DİGER BOYAYICI MADDELER» ıçırt talepte bulunacak firmaların nıalumat almak uzere Odamıza (23 No yai müracaatları tebİJE olunur S Ağustos 18 Rehiülevvel 17 TBKSTİL FA8IIİKA8INA AİTTİR. V E ] 6 ! C 13 18 ' 7 06 20 04 21 4 5 1r M " 2 0 0 I lı > 4 16 1 4' 3 1 0 = .CUIV1HUKJYET« in EDEBÎ TEFRİKASI: 7 demir YASAR KEMAÖ Gök ba ır «Boran kıs, baba, boran kış! Adaro değil Tekeç dağına, şuradan surava var^caja kadar buıar olür!» «Sen «otur benı oraıa, o mflfa ra\a. Can bir arUadaMin Memidiği...» Memıdik derken yüreğine bir cızırtı düstu. «•\aah, o sımdı sağ ola\dı... Su koyluMİ tüm kursundan eeoırtirdım.» «Baba. sen delırdın mı? Kovlunün senı aklına bile çetırdıği >ok. Kdjlü bası kayısı olmus zaten. Kendı derdıne dusmus. El senı nejlejccek? Çık dısarı. elinı kolunu salla\.» sal lava î e / . Gdrenler bovnnna sa rılır. Sen jitınce Çukurd^ sana bır Mevlıd okuttum da tüm koy lu çozyası doktu. Uemed.m mi sana bunu?» Koca Halil ambardan doğruldu. Cözüne kapıdan çelen ısık vurunca, gozlerini kapattı. Ser sem sersem bir süre basını sal ladı, bağırmağa basladı: «l lan sumüklü oğlan, U«\lü bcnı hiç adamdan savmı>or mu? Ben onları pamuğa geç go turmedım mı? Ben onların ota ğını sondürüp borclu kormadım mı? Benim ^uzıimden aç sefıl kalmadılar mı? Karınları aç, sırtları çıplak kalmadı mı? Şimdi dısarı çıkarsan, beni öl dürmezler mi? Parça parea etmezler mi? Sen deli misin sen. sumüklü Haeı? Kb.Uü lenı, demek biç bir şey ga>mıyor mu? Demck adamdan savaııyer, ba? Yemejip yedirdığiro, giyme\ip gıvdirdiğim, aslan o^lum, (ifte yiİrekli stiraiiklti H a c ı m ! \ » y , vay, vay sana! Kartal gibi Koca Halilin ojlu olacaksın!» Bır ara sustu. Hacı gülümsüyordu. «Üsüyorum, üşüyorum. Bir yor gan getir. O orospu avradına seyle de «caga bir iyice tarhana ko\sun. ölmeden sıcak sıcak bir ijice içeyım.» Hacı mınldanarak: «tşte şimdi derdini göyledin.» Hacı bu bafırmatartn ça^ır maların sonunun neye varatafını çok iyi biliyordu. Sonunun \arıp sıcacık, tüten bir tarhana çorbasmda bitecejlnı biliyordu. Herkesin bir derdi olur, değ rmencininki de BU... «Hemen söylerim, simdicık >a par baba. Sen deminde ol.» «Tnrganı, yorçanı eetır, Hacı!» Koca Halil gene de ojluna inanmıyordu. Köylü onun e\de olduğunu bilirdi de nasıl, naEil olurdu da gelip oldürmezdi? Talancı Hacı. Söylememistir. Mümkünü, bnnun hiç mıim künü yok. Üıtünde yorgan, titriyerek, knlağı kapının tıkırtısınd», ha altında kenetledi. Dizlerıni çemisse, Zalaca Karı söylemiştir. neslne doğru getirdi, btizüldü. Bir düse burıiverek. Hem de 3 Bedenı, arada titrercesine urpedoğruca Muhtar Sefere söyle = rhordu. Tumulması yatağın sımistir. Sövlememişse, Lzunca caklıfını artırmıştı. Kendi ııAli bir öksürük duydu. Basını = caklıgını teviyordu Koca Hmlit. da çe\irdi. Bu öksürük kimin Insanın içinde böyle büyük öksürüğü, ne \andan geliyor de bır korku olurta, işte bu koeamez mi? öksürüğü tanıyınca da, E m*an korkuyu kırk katır gücü \arıp 0 anası olacak geberesi = j içerinden soküp alamaz. ce\e sciylemez mi? O karsıdan Kbylü gelmez mi, vay benim gelen mızmız Abdullah, Lâpacı , sumüklü, fokara Hacım va\! geldi, ha gelecekler. 'iece>e ka Abdullah, Koca Halil burada, E Köylü beni bir ele geçirirıe hadar yttregı kalkarak bekledi. aman \akalaym demez mi? Bü vada yer. Hem de çig çij, bir Olraadı. gelmediler. ateı yttıü göstermeden. Hacı tıin bunların tümü de sSylemedi 3 «Aaaah, nâmussnz Uö\lü, gibi var mı? Hacı iyi oglandır. di\elim. Ta o katran kazanla E aaaab!» Taaa, çok çok i>ı oğlandır. Arında pisesice pasaklı gelin de = Oeaktaki çorbanın tatlı tatlı dam, babaaını kdylünün öldümi sovlemez?. kokusu gelijur burnuna, içi recegini bile bile, varır gider Ko\lu milleti kurnaz olur. Ne = ezlllyordu. de, babam evde ey, köylü mildemisler? Kö\ lu milletinin ana = Gelin: leti der mi? Babasının, bir insan KI sırtlansa mumkünü >ok, ba E «Baba», d n c çağırdı, «çorbaM kanlısı olur mu? Sümüklü Habası tilkidir demisler. Yoksa indirdim. Gel de iç. Seni bekcı bu. Babasının da, anasımn liyoruz.» böMesi bir millet hiç bir mah Ş da, yedl göbekten sülalcsinin «Karanlık kavustu mu? Gece de kanlısı olur ama, korkar. lukattan sadır olamaz. lste bo> = bir iyice çöktü mü?» Meraidik eskiyadan bir korkar lece fet\a \erırdi Karatopraklı = Hacı: ki Memidik eskiya bilse ki Hoca Efendimiz. tste bu kojlü = 1 «Çöktü baba, çöktü», dedi. Sumüklü Hacı bu kadar kolü bldürmek ıcin geceU bekler ki, E Çık dışanya da bir bak, ba bir kisi, gelir de onu boğazlabir ivice tadını cıkarsın. Gece, = kalım. Bir yanlışlık olmasın. yuerir. Sumüklü Hacı inaıımaz adam dldurmek icin çok ijidir, = Amanın ha!» ki onun blmediğine. Varsııı inan birebirdir. Hacı sofradan kalkıp, dışarıja masın o. Ben de inanmıvanı eöOğluna seslendı: ^ ' çıktı, geri geldi. rejim! Kim gormııs Memidiğin «Ben bili>orum, ikı gözum = | «Dısarıda bir karanlık, bir ka bldüğünu? Memidik daglarda, oğul.» dedi. «Gozumun çifte ısı 3 ranlık var ki, balta kesmez. MemidıU hiç olmedı ki laten. Hem de gözgöıü gormez.» sı bu ko^un >akısı|ı oğul. Su 5 tki tek ikicik candarmacık. ıki Koca Halil ambardan bir ço yumurtacı onun >anına jaklaâlemlerın \akısısı oğul, «ece ^ cuk çevikligiyle atladı, geldı sabilirler mı hiç? Hehe> ! Me gelecekler beni öldürmeğe. Ka ^ sofraya oturdu, bemen kasığa midik demisler ona. Kinıiıı karpıııın arkasına uç tane afır kıi ^ sanldı. Kıtlıktan çıkmısçasına dası o? Koca Halilin. tuk ko^. Meseden olsun. Bes ^ vanına yönüne bakmadan vutane surme cek, som çelikten = muldu. Çerbayı deli gibi kasıkO Sumüklü Hacıdır. Daha (Oolsun. \laman çeliğinden. Kur E lıyordu. cuktur. Bir işin öniinu ardını tarabılirsen boylele>in kurta E Çorba\ı çabucak içti, bir IMdiisunmez. Basını sonıınu duce karnını doyurdu, hiç bir MM rırsın babanı bu cana\ar mjlle sunmcz. Dağdaki Memidiği aksöjlemeden. kimsenin >üzüne lına bile getirmez. Kö^Ime. ba tın clınden. Ama gene de kur S bakmadan doğru ambarına gittı, bam e\dedir di>e so^lemistir. taramazsın. Onlar secc>i beklla yatağının içine «irdi, >organı Sdvlemıştir o. Kocakarı çenesine \orlar. Karanlık, olüm çecesı 3 da bir ıvice basına çektı. Basını benzer çenesi. Yüreğinde hic bir coksun ustümuze. Tas gıbi ağır = da bir ivicene \astı?a vcrlestirgizli tutamaz. 4kçagozün elubır karanlık düssun dunvamıza. dikten sonra ellerinı sakalının tuna benzer vurefi. O se\leme(Arkası var ™ IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIİIII^ ' Jeolojfk ve Petrol arastırma sondaj teçhizatı, Türbosondaj makineleri, Elektrîk sondaj makineleri, Üçîü sondaj rnatkap uçlan, Darbeli sondaj makineleri ve simentasyon teçhizatını ilıraç eder. Sabıt sondaj Tip; ZIF1962 Izmır Entemasyona! Fu»r SOVYET RUSYA Pavyonynd» GSrOlebiTîr. Jeolojık arııtırmalarda seyyar jondıj makınesi Tip: URB 3AM MÖracaat: Bütun makınelenn temınî hususunda her turlü {amamlayıcı bılgi ıçin Turkiye^eki S.S.C.B.TİCARET MUMESSİLÜĞIİstanbul Tel.ı 44 35 53 veya BUNTEKS TİCARET LiMiTED ŞiRKETı istanbul [el.: 445458 İ l a n c ü ı k 5949 1047 '^'vtflIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIllIlllllIIIIllllIIIIIIIIIIIIllIIlIIIIIIIIIIllIlIIllIIIIIIIIlllllIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIILiItlIllllllılılıııılılllııııııniMIll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog