Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

ILKOKUL TEMEL KİTAP Yeni Baskısı Çıktı. Oğretmemn sınıf ıçı ve smıf dışı \azıfelerı Eğıtnn ve oğretım ışlen Koy ve şehır ılkokul oğretmenlerını ılgılendıren kanun Kararname Yonetmelık Karaı Tuzuk Yorum ve genelgelenn metnı Buyuk boy 600 sahıfe Fıyatı 20 lıra Odern^h gonderıhr Çıkaran: TUKKIYE YAYINEVI Ilâncılık 5608 10475 umhurİYel RURUCUSU: FLTMJS NAD1 Fethi Nusret Alaçaın İNGİLİZCE • TÜRKÇE TEKNİK LÛGAT Teknık alanda ugraşan het şahsın karşılaşaloğı en çetm muşkulâtı en buyuk lugatlerde bıle bulunmıyan en son teknık kelımc ve tiH ,cn dılırruze \erlesmis \e her teknık clrmanm kola\ca anln abıleceğı bıt dılle ıfade etmektedır Cılth bu\uk bov 25 lıradır IVKILÂF \e AKA KITABEVLERI Uâncıhk 5588 10499 39. yıl sayı Telfraf ve Telefonlar: mektup adres». Cumhunyet Islanbui Post» KuLusu: Istanbul No 246 22 42 90 22 42 96 22 4* 97 22 i2 98 22 İ2 99 Cumartesi 18 Ağustos 1962 Dolar üzerinden alınan 450 kuruşluk "istikrar fonu primi,, kaldırılıyor Buna mukabil turistik maksatlarla alınacak dövizlere mahsus yeni bir vergi ihdas ediliyor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIMII Kalkınma Plânının eyliil ayında Meclise sevki içîn çalışmalara hız verildi IIIIIC \nkaia 17 (Cumhumet Teleks) Yuksek Planlaraa Kurulu oğleden evvel Ekrem Alıcan ın ogleden sonra da înonu' nun baskanlığında toplanmıç ve dorduncu cıldın seksen bolumunu muzakere etmıştır Kurul onumuzdekı gunlerde beşıncı cıldın \e daha onıe gerı bırakılan bazı bolumlerın muzakeresıne geçecektır Beş Mİhk kalkınma plânının bu kurul tarafından muzakeresı onumuzdekı haftanın sonlarında tamamlanacak \e bılahare Unı\eı«ıte ogretım ujelerı, o ~ zel sektor \e ışçı tem'ilcılerı 3 \e memleketımızın tanınmıs ^ ıktısatçılaıının katılacagı Da H nışma Kurulunca tartışılacak ;• 'u Bes gun de\am edecek o Ş lan bu kuıulun çalısmaları da d\ sonunda sona erecek \e ; plan Hukumet ta>.dtısı hu\ı\e ^ tını ıktısap edebılmesı ıçm Ba = kanlar Kurulu na «evkedıle ZZ cektır ^ Bu duıumdd, planın Bakan ^ ldi Kurulunda muzakeresıne JS 4rkası Sa. 5. Su. b da = Ankaıa 17 (CumhumetTelek' 1 Malıje Bakanlı^ı tarafından 2ı MaMs Devrımınden sonra ıhdas edılen \e dolaı uzerınden 4}0 kurus olaıak alınan «ıstıkraı fonuna katılma prımı» nın kaldırılmaM konusunda \apılan çalnmalar hı/ la ılerlemektedır Mılletleraıa^ı Paıa Fonu Teskılatı tarafından da u\gun goruimnen \e paranın bıza tıhı knmelı u/erıne tesır eden prı nıın kaldıulması Malne Bakaıılıai taıafmdan prensıp olarak kabul edılmıstn Bakanlık \etkihleiinden vızan haberlere gore, prım kaldırılacaK \e dolar 9 ku.ur lıralık resmı kur uzeıınden alım^atıma tabı tutula taktıı Yalni7 turı^tık maksatlan.do\ı? «atın alanlar bunun veııne aldıklan dolar mıktauna goıe \ı e^kıden odedıkleıı pıım kadaı \e 11. ıhdas edılecek oUn «Turızm Ver Bisı» odıveceklerdır A\ rıca a\nı sekılde otomobıllerden alınan 5 20 bın lıra aıasındakı «ıstıkrar pıı mı» de şekıl degıstırmekte \e gıdeı vergısının ı<,ıne alınmaktadıı Arkası Sa. 5. Sıi. 3 te Iraklıların sınırlarııtııza tecavüzleri birdenbire durdu Evvelki günkü tecavüz sırasmda 9 köyde 11 ev yıkıldı, 18 büyük baş ve 13 küçük baş hayvanm telef olduğu bildiriliyor Evvelki gün uçaklarının düşürülmesinden sonra Hava Kuvvetleri Kumandanının verdiği izahat Rus sınırındaki olayla ilgili olarak görüşme yapılacak Ankara 17 (Cumhumet leleks) Bırkaç gun onct Turk Rus «ınırında ve Baca riere ko\u \akınında ıkı tara fın a^kerlerı arasında \uku lıulan 11ah 11 (.atısma hakkın dakı haberımızı \etkı!ıler bu sun tewd etmısleıdıı Hı>len Bakanlıaı Muteşarı Muhlıs Babaoglu bu konuda \rkan Sa. 5. 8ö. ( da Ankaıa 17 (Cumhuın etTeleks) Gune\ hududumuzdakı Irak u(.aklaumn tecd\u?len olajını tahkık eden Ha\a KuM.etleıı Kuman dam Koıgeneral Irfan Tantel bugun ogleden >ionra Ka>>erı uzeıınden uçakla Ankarava donmuştur Gazetemız muhabırı ıle makamın da konu,,an Tansel, Irak uçakları Arkası Sa. 5. Su. 6 da IIIIIIHItlllllllNIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllMlllllllllll^ RP lstanbul II Kongresinde [<af, af» diye tempo tutuldu rMutediller i lemsil eden Necati Arıbaş hizbi seçimleri kazandı Kendiliğinden patlıyan gazoz şişesi 2 genci yaraladı Dun gece Kopruden Kadıkove hareket eden «Turan Emeksız» \ apurunda kendiliğinden patlıjan bır gazoz îiçe«ı 2 gencın ağır surette \ aralanmasına sebebı%et vermıştır. Arkası Ss. 5, Sn. 5 te Erkın, tnonu \e Alıcan, diın \apilan Bakanlar Kıırnlıı top'anUsıııdan felırlerken ı ı tı ın tl'J'Hl'Hhn (\nk a lstanbul) m Suudı Arabıstan'dan kaçak mal getırerek Istanbulda satan Mekkeh Abdulgafur Margılanı ısımll bır tuccar, dün SJrkecıde suçustu yakalanmı^tır Gumruk muhafaza Arkası Sa. 5. Su 8 de Suudî Arabistandan kaçak eşya getiren bir şahıs yakalandı A P. lstanbul il konrresini takip edenler \e delegelerı s«lâmlı\an Genel Ba>kaıı Gumuspala. A P tstanbul İl Kongıe<iine dun aat 10 da Spor \e Sergı Sarajınla başlanmıştır 594 delege 46 selator ve mületvekılı ıle 1500 e >aın partüının katıldıgı kongrenın ^aşkanlığına l<;parta Mületvekılı >adettın Bılgıç, Baskan Vekılhklen e de Balıke^ır mılletvekıllerın Arkası S«a. 5, Su. 4 te Bakanlar Kurulu Irak sınırındaki İzmirde bir imamı karakoldan olayları inceledi almak için halk taşkınlık yapiı vıla\ete muracaat ederek dun de\let bu^uklerıne hakaıet ıddıa«ı\ la tevkıf edılen Mevlana Camıı Imamı Mehmet Sozatanın serbest bırakılmasını ıstemışlerdır NumaMşı andıran bır ha\a ıçınde \ıla\et konagına gelen kalabalık ımamın Arkası Sa. 5, Su. 3 te lı ( Cumhuın et Teleııs) Bakanlar Kuıulu bugun ogleden sonra <aat 15 30 da Basbakan l»met înonu nun ba>kanlışında bır «aat kadar de\am eden bır topıantı yap mıstır Toplantıdd «on gunlerde ce re\ an eden hudut hadıseleıı hakkında Dı^ıslerı Bakanı Ferıdun Cemal Eıkının ızahatı dınlenmı^tır Ddha zıvade Irak Amerika tarihindeki en büyük postasoygununun tahkikatına başlandı Boston yakınlarında Plymouth'da bir zırhlı posta arabasını so>arak 1.551.277 dolar calan biri kadın 6 kişilik cete ile ilgili olarak 2500 kisi sorguya cekilecek Boston 17 (a a ) Federal Tahkıkat Burosuna men^up 60 memur ve 56 e\alet komıserı, Amerika ta rıhındekı en buyuk pafra soj gunculuğu ıle ılgılı tahkıkata devam etmektedırler Ayrıca posta ıdaresı mufettışlerı de tahkıkata katılmaktadırlar So'v gunculuk, e\\elkı gun Boston ^ akınlarınaa Pljmouth'da oımu«, bıjrı kadın olmak uzere aıtı kışı zıfrhh bır po=ta arabasını «o1 351 277 dolar nakıt par a ka Cirmışlardır Çalınan pa*a n^nka subelerıne \e kuçuk postahane lere aıt olup çogu ufak paradır Bu bakımdan pıyasava surulmesi oldukça kolajdır Posta Idate^ı Baaıafp»tısı Herrv Montague , tahkıkatın muspet rır sekılde gel»<;mekte Mdugunu so^ le B i ' ve «IM bır sonuca varacajımızdan errınım» i°m"tıı Arkası Sa. 5, Su. 3 te Tokat'ın 6 köyönü Vilâyete YÜrüyen 300 kişi kadar bir kalabalık şiddeHi sağanaktan emniyet kuvvetleri celbedilerek güçlükle dağıhldı tzmır, 17 (Telefonla) Bugun sonra sel baslı 300 e >akın Tepecıklı toplu halde Tokat 17 (Telefonla) Bır a\^nberı ıhmı^de hukum «jren boucu sıcaklardan sonra bu saoah •"ıC^adıve ılçeainde hava bırden ka lamıs ve «ağnak ^eklınde vağmur agma\a başlamıstır Arkası Sa. 5, Su. 2 de rınde duran Bakanlar Kurulu hadıselerı mahallınde tetkık \e tahkık etmek uzere ılgılı or ganlara \etkı \erilmesini kd rarlastırmıştır Bakanlar Kurulunun toplan ttundan 20 dakıka kadar onct Ismet Înonu Dışıslerı Bakanı nı kabul ederek Irak ola\lan hakkında gems izahat almıştıt înonu Bakanlar Kurulunu takıben Planlama Kurulunun Istanbufifft Kadmlan İzmirde çarpışan iki Dİobüsün yolcularından biri öldii, 78 i yaralandı timıı 17 (Telefonla) Bu ^a ceMnde 1 kı^ı olmuş, 11 ı çok agır Mn Kaıabaglaıda bıu Koı a a g r 'o ı agır olmak uzere 78 kışı \alon dı.eıı Denızlıden gelmekte o rc"lanmı^tır Kazadan sadece bır şo \rkasi Sa 5, Su. 1 de nctıl Bir doktora göre en büyük kusurumuz nemelâzımcıhk Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısını 3 ünciı sahifemizde bulacaksım/) r TURK GÜZELİ LONG BEACH1 Çarpışan ıkı otobıiMin ka^ddan soruakı hâlı YAZISIZ TE Turkne Guzeihk Kıralıçe'=ı «ecılmış olan Guler Samura\ Mılletlerarası Guzel.ık Kııalıcelerı gosterısınde \e Dun\a Guzelı secımınde bu'unmak uzere Amerıka%a gıtmı^tıı Bu arada 12 Ağusto«ta Calıfornıa nın Long Beach plaj sehr'nde vapılan guzellık kıralıçe'e r ı geçıt re^mıne de katılmıştır Resımde tarıhı bır kı\afet ıçınde «o'ulmekte olan Guıeı Samuraj cıçeklerle ~uslu bır araoanın ıçm de halkı ielamlamaktddıı Tuı^ S ızehnı gorenler kendısıne Dur v ^ CTU7C ı «pcılmek ıjın pekaz ^ans \ ermektedırıer. Arkadajınıızın suallerını rcvaplandıran hostes \e doktor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog