Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Federasyon Karar Verdi: ALTI • ••A Maçlar 2 grup üzerinden yapılacak Kırmızı grupta 6. Saray, Beyaz grupta Fenerbahçe ve Beşiktaş var soncan IKI takımı \anı 10 ve 11 \&Kimları otomatık olarak ıkıncı pro fe«vonel kumeıe du«ecek ve eel?ce* vıl mıllı lıg 18 takımıa n\nanacaktır Eutun kararlar ve idlınn lamelerde japılacak dığer degı^klit; ıti Izn ır c"e toplanacak olan Merkez Danisma Kurulurdı ı geçı u'! Kten sonra Resmı Gazetede yavın • nnacaktır • Çunkıı sımdıve kada' al nan k« rar ve talımatların Resmı Gazetede vayınlanmaması bugunku puruz lu durumu mevdana get rmıjt r Kırmızı ve Beyaz gruplar n ıe geçen sezonun bırıncı ve ıkıncılerı G Sarav ve F Bahçe serl ba«ı oı.irsk «eçıldıkten sonra kur a ile gıuplar tanzım edılmıstır N> dfdıler» Toplantıdan sonra konustuğumuz Futbol Federasvonu Başkanı Orhan Şeref Apak junları sojlem'ştır « Alınan karar ıdeal olmamasla heraber bugunku sartlar mü\îcehtsırde bunu kabule mecbur olduK Sız de takdır eflersınız kı tns ka çaremız voktu Bu hususta bız» v ndım edın » Fıkret Mtınel ıse dedı kı ' Mevcut kanun ıçınde ılerıde daha çok vuku bulacak ıh'ııa'1r Kiıı bunu kabul ettık Başka ,irır TENİS \ol da voktu fnşallah geleceıc < . /nn daha saglam esailara oa&İ2!iır l'a\ ırlısı ol«un » ~ Ug 22Takım! • KISA DÜNYA 1 HABERLERİ • BUDAPEŞTE Maeari»~tan ın dunjaca meşhur 2 yıldızı Gvula Grosıcs ve Jozsef Bozsık Budapeşte de buyuk bır futbol okuiıı açmışlardır Grosıcs kalecıler vetıstırecek, Bozsık ıse :forvetlere ders verecektır Şımdı haflarla meşgul olacak bır hoca aranmaktadır Geçenlerde, Tatabanva Kaıserslantern (81) maçında futbola veda eden Grosıcs, 90 defa mıllı olmuş, Bozsık de 100 defa mılli formayı gıvmıştır Grosıcs, Avusturva ve Italva' :ian aldıgı antrenorluk teklıflerını reddetmıştır Bozsık hâla Hnnvedte ojnamaktadır •• ROMA Isveç ve Avru* na. nın 1 numaralı sağ bekı ;Bergmark, 200 bın dolâr (2 mılıon hra) karşılıgında Italya'nın Horaa Kulubu ile 2 yıllık mukavele ımzalamıştır Bergmark r.'S Dunva Kupası'nın yıldızlannrlan olup, Roma'da vatandası Jonsson'la beraber oynıya• BUDAPEŞTE Burada nanan futbol maçında Macar takımı, Avustur>a şamAustna'yı <2 mağlüp PARİS Nıce dortlu enonal futbol tumuvasını, Yugoslavya'nın Dınam 0 Zagreb takımına 43 galıp Celen Ispanyol Zaragozza takımı kazanmıştır Üçunculuk kar'îlasmasında Nıce, Belçıka'nın takımım 10 mağlup et• BUENOS AİRES Üçuncu Gunev Amenka Şampıyon Kupası'nın fınal romaçı, cuma gecesı (Avrugore cumarteıı sabahl) Aıres'ın «Rıver Plate» Santos ile Penarol arasınHa j apllacaktır A PRAG Batı Almanyalı kız atlet Jutta Heıne 200 metreyı 23,4 da katederek, Avrupa rekorunu kırmıştır Heine 100 metrede de 11,4 la dunyamn en n ı derecesıni yapmıştır Futbol Federasyona dnnku toplantısında (Muitaf» İSTEMİ) 17 Agustos 1962 Türkiye yiizrne birinciliği yarın H. Ada'da başlıyor Şehrimize gelen iddialı Adana takımı antrenmanlara devam ediyor Turkıye Yuzme Şampıvonası ja nn ve pazar gunlelrı Heybe'ıadada yapılacaktır Şampıyonava Konva Adana, Urfa, tçel, Izmır, Kocaelı, Trabzon ve Istanbul bolgelerıne mensup yuruculer ıstırak edeceklerdır Yanşlarda umumı olarak favorı gostenlen Adana bolgesı juzuculennın bazı Turkıye rekorlarıoı kıtacaklarına muhakkak gozu ile bakılmaktadır Geçen ay memleketınuze feltm ve Adana bolgesı yuzuculenni ça lıştırmaya başlıyan Alman antranor de şampıvonadan ıyı dereeeler beklemektedır lstsnbnl sampİTOnan bıtti Üç gunden berı devam etmekte olan İstanbul yuıme sampıyonası dun Modada yapıltn yatıslarla »o na ermıştır ADANA rAKIMI Turkı e Yuzme şampıjonasına bujuk lddıalarla katılan Adana takı mı vuzuculerı şehrımızd» an trenmanlarına devam etmekte dırler Yukandakı resımde rekor kırmaları muhtemel Ada nalı yuzuculer toplu halde gorüluyorlar Beşilclaş bugün Ankaraya gidiyor Fenerbahçe ile karsılaşacak olan Altay ise bugun şehrimize geliyor VOLEYBOL: İstanbul Atina karşılaşıyorlar Evvelkı g«ce Yesılkoyde yapılan mıllı maçta volevbol milll ta kımımız, Yunanlıları 30 mağlup ettıkten sonr a bu gece de Kadıkoy açık hava sahasında îstanbulAtına temsılı takımları karsı karşıya geleceklerdır Mılli karşılaşmada iyı bır ıntlba burakmavan Yunan takımının bu gece daha ıjı bır ojun çıkaracağı ıdarecılen tarafından »oylenmış+if Bisiklet Millî Takımı 24 ağustosta İtalya'ya hareket ediyor 15 (undcn berı Bursada karapta bulunan ve hefr gun devamlı çalı san bisiklet mıllı takımı, Dunya Şampıyonasına katılmak uzere 24 ağustosta uçakla Mılanoy» gıdecektır Takım son 10 gun ıçersmde 3 takım denemesı yapacaktır Bılındığı gıbı bisiklet mılli takı mımız 29 ağustosta ferdı 1 eylulde de takım yarışlarına katılacak tır Bisiklet Federasvonu Reısı Ta lât Tuncalp bugunlerde Bursaja gıderek takımı 10 gun daha sıkı bır şekılde çalıştıracaktır Hazırlık maçlarına bu hafta da devam edılecektır Bu karşılaşmalann en zorlusu muhakkak kı, palar gunu Fenerbahçe ile Altav arasında oynanacaktır Lıglerın başlamasına az bır zaman kaldığı ıçın San Lacıvertlıler haftada uç gun çahsmaktadırlar Altav takımının ıkı grupun ılk dort sırasını ışgal eda bugun şehrımıze gelmesı bek decek 8 takım arasında muşterelenmektedır ken ıkı devrelı musabakalar sonunda Mıllı Lıg samıpvonu tâvın Besıktaş, Ankara yolnnda edılecektır Cumartesı gunu Hacettepe, pa Toplantı başında Mıllı Lîgır zar gunu ıse Gençlerbırlığı ile kargelecek vıl 16 takımla ovnanması sılaşacak olan Beşıktas Futbol Ta prensıp olarak kabul edılmısken ta kımı bu sabah saat 9 00 da otobus kım adedının vukselmesı karşisınle Ankara\a hareket edecektır da, altı takımın duşmesı malızurSıvah Beyazlıların maçları kuv lu gorulmuş ve gelecek \ıl M.l ı \eth bır ıht'malle eeee ovnanacan Lıgın 18 takımla devam etmeM katır rsrlastırümıştır Her ıkı grupıın ALİ \ B \ L I BİLDİRİYOR Ankara 16 (Telefonla) futbcl Federa'vonu bugun tam kadrou ile «aat 10 da toplanmı^. < e top lantı akşam geç vakıt'erp kadar devam etmiştır Toplantıda bu'unanlar arasında zaman zaman munakaşa cere\an etmıs ve elektrıklı bır hava esmıştır Toplantna Devlet Bakanı \ecmı Okten ile Beden Terbıvesi Genel Muduru Fıkret Altınel de katılmişlardır Netıcede bu sene Mıllı Lıgm 22 takım halınde ovnanma'ina karar ve rılmıştır Karara talımatnampl»rrekı boçluklar ve ıtıraz eden takımların bazı 5onlerden haklı olmaları sebep olmuştur Toplantı »o nunda bır tebhğ çıkaran Federas\onun aldıgı kararlar ozetle şov ledır Vefa nın ıtırazları kabule sa yan gorulmemış ve reddedılmıstır Erol Dınler meselesınde Hacettepelıler suçsuz gorulmuş ve fakat teşkılâtı ve kulubu ığfal ettığı ıçın Erol'un dosyası ve onun hsans almasına vardım eden ıdarecıler Merkez Ceza Hevetıne sevkedılmek uzere Genel Mudurluıc makamına tevdı edılmışür BaşDakanlıgın bu jıl Mıllı Lı gın 20 takımla devam etmesı kararı gozonune alınarak ve talımdt nameler muvacehesınde bır hakları olmamakla beraber gadra ug radıklarına kanaat getırılen \ efa ve B Spor'un ıştıraklerıv le bu sezon takım adedı 22 \e çıkarılmı*tır 22 takımlık Mıllı Lıg Kırmı?ı ve Bevaz olmak uzere 11 erlık ıkı grupa avrılacaktır Her ıkı grup da ıkı devrelı lıg u.ulu ovnanacak musabakalar netıcesınde her H Dalkılıç, Ş. Saban, G. Çiray ve G. Çevik Belgrat kadrosunda : Turnuvada seri başları belli oldu Kırmızı Grnp Galatasaraj Altav Bevkoj Yeşıldırek K Gumruk Ferıkov G Bırlıgı PTT Bevaz Gro|k Fenerbahçe Beşıktaç tst Spor KPaşa B Spor Vefa HTepe ŞHılal D Spor G Tepe Izm Spor * A Gucu A Ordu K Yaka 2(V27 ağu^*o« tarıhlerı arasında şehrımız T E D Kulubu kortlairında vapılacak olan 17 İstanbul Bevnelmılel Tenıs turnuvasının hazırîıkları tamamlanmak uzere dır Dun T E D Kulubunde vapılan toplantıda serı başları teabıt edıl mıstı* 5 Buddıng Serı başlar sunlardır. 6 John Frasefr 7 Tavlor 1 Rov Emerson 8 W Jacques 2 Neal Froser Maçların fıksturu 3 Bungert bellı olacaktır 4 \\ılson Eylul avı ıçetısınde Belgrad'da v apılacak olan Avrupa atletızm şampıvonasının hazırîıkları devam etmektedır Bu arada atletızm Fe derasvonu gıdecek kafılevi tesbıt etmeve çalışmaktadır Hâlen gıde cek o'an 4 atlet şunlardır Muhalr rem Dalkılıç Şukru Saban, Gul Çıray ve Gurkan Çevık Cumartesı ve pazar gunlerı ^n kat'ada v apılacak olan seçme v arısmalarında da derece alacak atletler arasından seçılecek bazı atletler kafıleve dahıl edılpcektır ancak, bugun ARI.BİSKÜİLERİNİN Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüşüne Nüfettiş Muavini Alınacak 1 Bankamız Teftıs Kurul una Iküsadı ve l'ıcarı llımler Akademılenyle, Hukuk, tktısat ve bıyasal Bügıler Fa kultelennden veya Mıl lı Eğıtım Bakanlığınca musaddak yabaocı memleketlerdek ı muadıllerınden mezun bulunanlar aranndan, ımtı hanla Mufettış Muavını alına caktır 2 Musabaka ımtıhanına gırebılmek ıçın, 35 yasından yukan olmamak, vapılaca k tahkıkat netıcesınde sıcıl ve secıyen ıtıbanyle mesl e | e ahnmasına mânı bır halı bu lunmadığı anlaşılmak, hızmet taahhudu altında bulunmamak, fulı askerlık gorevını yapmış olaaak ve avrıca Teftış Kurulu Yonetmelığmın 4 uncu maddesındekı dı g>r sartları haız bulunmak 3 11, 12 ve 13 eylul 1962 tanhlerınde Ankara da Genel Mudurlukte, Istanbul'da Ataturk Bulvan şubesınde ve îzmır'de Merkez şubesınde yapılacak olan yazılı musabaka ımtıhanında kazanan lar Ankara'da sozlu bır sınava daha tâbı tutulacaklardır 4 Imtıhan mevzulanyle, ımtlhandan evvel Genel Mudur luğumuze tevdı edılmesı lâzım gelen vesıkalar hakkında tafsılât almak ıstıyenlerın Ankara'da Teftış Kurulu Baş kanhgına, Istaabul'da Ataturi Bulvan ve Îzmır'de Mer kez şubelerımıze muracaat etmeleri gerekır • Isteklılenn luzumlu vesıkaları en eeç 25 81962 tarıhıne kadar Ankara'da Teftıs Kurulu Başkanhğına bızzat veya taahhutlu mektupla tevdı etmelen ıcap eder (Basın 10537 A 6466 10413) 949 805 İpoteklı olup, paraya çevnlmesıne karar T«mlen, tapu ka 5 nazaran Kadıko>, Suadıve mahallesı, PUjyolu sokağmda eskı venı 19 kapı numarah 70 pafta, 321 ada. 65 par.el sayılı 3579,25 metrekare juz olçusundekı arazl uzerıne ınşa edılmı* olan kargır etelın 112 de 103 hıssesı Kadıkov lcra Daıresı ialonunda 1091962 P»r«* tesı gunu saat U den 12 ye kadar açık arttırm» tu»r^lyle sattlaimar Mudurlugunun 18/10/959 v . 975/4820 layılı 1/S00 mlkyulı ımar durumu plânına gore ınsaat, nızamı avlnk, iaçaklar parapet cıvarı gıbı olup, çatı meylı azamî yuzde 33 tur Blna yuksekligi 9 50 metre. derınlıgı ıse dosvada mevcut krokıde gösterildlğı gibtd*. Imar Mudurluğunun 161959 tanhlı imar durumunda bir değlsiklilt 568S 10439) >0İCtU ilân Sureti Kadıköy icra Memurluğundan 1 «»*«•• (»cn>)TL2 ft. ı/2 Mr» TLIZ.SO A R I MO BİSKÜİLERİ , f e . koku /Kuvvetli bir gıda yirYepyeni bir rayiha £ Nefis bir lezzet ARI BİSKOİLERİf«ize . rlİNDİSTAN CEVİZLİ ALMAN AILESİ APARTMANLAR KİRALIK ARIYOR S7 odalı moblesız ve 4 odalı tam konforlu mumkunse buyuk teraslı veva bahçelı, deruz gorur Maçka Cıhangır, Levent, Arnavutkoy, Emırgâna kadar. Tafsılâtb teklıflenn P K 47 Istanbula gonderılmesı Mutavassıt kabul edılmez (Ilâncılık 5895 10435) DEVLET ÜRETME CİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 EKSİLTMEYE KONULAN İŞ • Ataturk Orman Çıftlı !,' ğmde Merkez Atelyesı vağ amban bodrum katında yaptınla ( | cak (192 000,) lıra keşıf bedellı soğuk hava deposu yapımı ışı dır 2 Eksıltme 23 /Ağustos /1962 Perşembe gunu saat «15» te i Ankara Yenışehır Karanfıl Sokak No 62 de Devlet Üretme (ı Çıfthklerı Genel Mudurluğu bınasında Yonetım Komısyonunca (l yapılacaktır 3 Bu ıse aıt eksıltme evrakı her gun mesaı saatlerı dahı hnde Genel Mudurluk Yapı îşlerı Basmuhendıslığınde veva 1 = tanbul Teknık Zıraat Mudurluğunde gorulebılır 4 Eksıltmeve gırebılmek ıçın ısteklılenn usulu daıresın de (10 850, ) lıralık geçıcı temınat vermelen, 1962 vılına aıt Tı f caret Odası ve (200 000,) lıralık soğuk hava deposu ışını basa t n ile ıkmal ederek kesın kabulunu yaptırdıklarına daır resmı 4 daırelerden ahnrnıs belgelerını ve (Bavındırlık Bakanlığı eksılt f melerıne ıştırak talımatnamesınde) behrtılen vesıkaları dılekçe lenne eklejıp eksıltme gununden en az uç gun evvel (tatıl gun len harıç) Devlet Üretme Çıfthklerı Genel Mudurluğune mura caatla bu ış ıçın yeterlık belgesı almaları şarttır 5 Isteklılenn eksıltme «artnamesının 34 cu maddesıne go re hazırhvacaklan teklıf mektuplannı ıhale gunu saat «14» e kadar makbuz mukabıhnde Komısvon Başkanhğma vermelen f lâzımdır 6 Muracaatlara «4» cu maddede j azılı belgelerın eklen I1 mesı gerektığınden telgrafla muracaat ve teklıf mektubunun r posta ile gonderılmesınden mutevelht gecıkme kabul edılmez Keyfıvet ılân olunur. (Basın 13168 A 8251 10415) BEDAVA AVRUPA SEVAHATI veren tek bısküidir ( lâncüık 5737 10436) Adapazarı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Kireç Taşı İhzar ve Nakliye İlânı 1 Fabrıkamızın taş ocaklarmdan 7^00 ton kıreç taşı ıstıhsal ve fabnkaya nakıl ettırılecektır 2 Temmat T L 6 000 olup nakıt, banka mektubu veya tahvıl olarak verılebılır 3 ^artnameler îstanbulda istanbul Buromuzdan (Açırefendı Cad Şeker Han) ve Fabrıkamız Tıcaret Servısınden ucret^ z olarak temın edılebıhr 4 Teklıf sahıplerının temınatU bırlıkte teklıf mektupların en geç 20/8/1962 pazarteM gunu saat 17 ye kadar uçuncu maddede vazıh istanbul Buromuza veva Fabnkamız Tıcaret Servı=ıne teslım etmelen şarttır 5 Sırketımız Artırma ve Eksıltme Kanununa tabı olmadıgından ıhalevı >apıp j apmamakta ve>a ıstedıgıne vermeste serbesttır (Basuı 13813 10412) TEKLIF İSTEME Halıç Camıaltı Tersanesı Fıhkahane çatısı ınşaatı ıçın teklıf alınacaktır .. Şartnamesı Bahçekapı 27 Majıs hanında Yapı I,len Mudurlugunden alınabılır Teklıf verme ıçm son tarıh 31 Afu=tos 1962 gunu saat 15 tır DENIZCILIK BANKASl (Basın 13S83 10410) Bllırkısı raporuna nazaran Suadiy» mahallesı Plfcjyolu toka£,nda eskı 2,11, >enı 19 numaralı kâfgır Suadıye plâj oteli olup, bahçe ortasında ıkı katlıdır Denız talrafında genışçe v« remıni renkh çını ve kısmen çımentolu taras olup, alt kısmında banyo kabınelerı mevcut olup, deraır parmakhklı korkulugu olduğu uıere bovdan bov a ahşap gul çardağıd* Sol taraftakı bahçtmm bır kısmında gul fıdanı ve çam ağaçlan vardır Arka kısım hududu olan kargır Avlık ılcramıvelenne devam edıvor ve çatısı alafranga kıremıtle ottulu 4 odalı müstemılât bınası 15 Ağustos 1962 ikramıyelennı kazananlar: vardır Yol tarafından 3 genış mermer basamakla zemını mermer 1) 1.000 Lira Kazanan : palrke doşelı genış sahanlıktan çıft kanatlı camekânlı ahsap kapıdan otel kısmına gırılmektedır Zemını çını doşelı antrenın sol tarafınoa yazı odası ve santral daıresı ve antreden geçılen zemını çn ı doşeh, bırı denız cıhetınde olmak uzere ıçıçe ıkı lalon, denız 2) 250 şer Lira Kaza nanlar tatafmdakı salonun zemını renklı çını ve tarasa çıkılan 3 camekanh kapı olup, ılk salondan u«t kata çıkılan mozayık basamaklı Sabahattın Şarlıjıl (Uskudar istanbul) Unal Hastekın merdıven j anında Banko bulunduğ u v e salondan 16 basamakla çıft (Izmır) Faruk Derman (Bahçekapı Istanbu) Şahm kanatlı, buzlu camh kapıdan geçılen, zemını çını doşelı uzun bır Ataman (Yozgat) korıdorda karşılıklı ikı oda ve korıdor nıhayetınde camekan bol3) 100'zer Lira Kazananlar : melı, dıger bır oda vardır Korıdorda, bırı erkeklere ve dığerı Kadınlara aıt olmak uzera ıkışerden 4 helâ olup bunlardan bın alaPerkın Algın (Balat istanbul) Ihsan Serıman (Adana) franga ve dığetı alatıu'kadır Denız tarafındakı odalar balkonludur Mete Sutavref (Uskudar istanbul) Mustafa Anar (SuHelftnın yanında t o m n e baorolu termosıfonlu ve softenlı banyo surluk) Cemalettın Aşan (Anadoluhısarı istanbul) daıresı vardır Munıre Çınıcı (Kırklarelı) Fatma Şefıka Bayrav (BeyBırıncı kata x«mın kattakı salondan mozayık ve kargıt korlerbeyı istanbul) Elena Bondarenko (Bornova Izmır) kuluklu merdıvenle çıkılmakta olup, zemını renklı çını doşelı, geŞemsettın Uvanıksoy (Yenımahalle Ankara) Mukaddes nış bır hol ve uzun bır kondorla karşılıklı 27 (yıfrmı vedı) oda ve Gulman (Yenımahalle Ankara) ıkışer hela ve komple banyo ve korıdorun nıhayetınde camekanh Ikraraiyeler adreslerine yollanacaktır bır oda ve denız tatrafındakı odalann onlerı balkonlu ve 3", 38 numaralı odalann ıçlerınde gomme banvolan vardır Bına, kargır DİKKAT: ve otel olatak ınşa edılmıstır Üstu alafranga kıremıtle ortulu Sız de Pıyale Makarnası paketlerınden keseceğınız 5 adet dur Gayrımenkulde elektrık, bavagazı, terkos, tesısatı mevcut olup, Ahçıbajı resmıyle gelecek ay ıkramıyelerme ıştırak edıniz »hşap kısımlan yağlıboyadır A D R E S Posta kutusu 825 Izrrar Gayrımenkulun tamamı, 3579,25 metrekare olup, bunun 1048 PİYALE ADI AĞIZ TADl me*ekar«sıne otel bınası ınsa edılmıstır Gerı kalan kısmı taras ve bahçedır Denıı tarafmdan denızden dolma tesçıl harıcı Suadne Bu gayrımenkulun mevkı ve vazıyetıne ve ınşa (IlAncılık 5928 10434) plâjı mevcuttur tarz vt malzeme cmsı ve Imar durumu ye emsal nazara alınarak halıhazır pıyasaya gore gaynmenkulun tamamına 1 158187 lıra (yalnız bır mılyon yuz «11ı leklz bın juz leksen yedı) kıjmet takdır edilmış bu dutuma gore 112/103 hıssesıne 1065116 lıra 40 kuru« üabet etmektedır Bu gaynmenkulun 103/112 hıssesıne aıt açık Etıbank Keçıborlu Kukurt Isletmesı Muessesesı ıçın bır arttırma şartnamesı ılân tarıhinden itıbaren herkesın gotebılmesı dahılıye mutehassısı veya tecrubelı bır pratısyen hekıme ıhtııçın Kadıkoy lcra Daıresınde açıktır Atttırmıva ıştırak edeceklerm vaç vardır ügıhlere 7244 sayılı kanunun 5 ıncı maddesıne ıstı•atılan gajnmenkulün muhammen kıymetının juzde 7,5 ğu nısbenaden muktesep barem ayhklarmın uç ust derecesuıde ucret, tınde pev akçesı veya mllll bir bankanm temınat mektubunu barem aylıklarınm vuzde 20 sı nısbetınde zam .alacaklan uctevdı etmek şarttır retın vuzde 10 maden yerı tazmmatı, yılda ıkı maaş tutarında Gaynmenkulun ı»Ulac«ğı yer, gun ve mahal Isbu gaytımenıkramıye, ıkametlerı ıçın mefruş bır lojman venlecektır. kulun bınncı arttırması 109962 Pazartesı gunu saat 1112 de KadıTâhplerın 30 Ağustos 962 tarıhıne kadar Etıbank Keçıborlu koy lcra Daıresı »alonunda olup, bu arttıtmada gavrımenkul muhammen kıymetmın yüzde 75 ını buldugu takdırde munadı tarafınKukurt Isletmesı Muessesesı Mudurluğu adresıne, yazı üe mudan uç dafa nıda edıldıkten sonra en çok arttırana ıhale edılecekracaatları ılân olunur tır Şu kadaf kı, arttırma bedeh, satış ıstıvenın alacağına ruçhanı olan alacaklıların alacaklan mecmuu ile satış ısteme masraflarını (Btaın 13824 10416) t«o«vuz etmesı şarttır Aksı halde en çok arttıranın taahhudu bakı kahnak şartı ile arttırma on gun daha uzatılacak, onuncu gune rasthvan 20/9/9Ö2 Perşembe gunu avnı jerde ve avnı saatte ıapılacak »rıtırma sonunda tellal tarafından uç defa bagıtıldıktan sonra ga\nmenkul en çok arttırana ıhale olunacaktır Ahcı derhal veva venlen menıl ıçınde tatış bedelını vermezse ıhale kararı fe^hedıleeek. kendısınden evv*l e n juksek teklıf te bulunan kımse arzetmif oldugu bedelle almağa razı olursa ona ihale edılecektır Razı olmaz veya bulunmazıa hemen yedı gun muddetle gajrımenkul arttırmaya çıkarılacak ve en çok atttırana ıhale edılecektır Ikı 1 (376) adet hurda dıs flOOO) adet hurda ıç lâgtık Te ıhıle arasındakı fark v« geçen gunler ıçm vuzde 5 ten hesaplanacak o O adet hurda lâstık kolonu 2490 savılı Kanunun 31 maddesı O) fâıı ve dığer zararlar hukme hacet kalmadan memurlugumuzca ılk gerefınee ve kapalı zarf usulu ile satışa çıkanlmıstır muşterıden tâhsıl edılecektır Tellâhje re^mı ıhale pulları satıştan 2 Muhammen bedelı (10831,) olup temmatı (1594 64) lı sonra doğacak masraflat tahlıve ve teslım gıderlerı alıcıya aıttır radır Go«terılen gunae arttırmava ıştırak edeceklerm ga> rımenkulu gor3 Artırma«ı Mersın Karavollan 5 Bolge Mudurluğu B muş, tapu kavdını, çAp sutetını, ımar durumunu, «artnameyı, munasında toplanacak Komi'vonda yapılacaktır kellefıvet ıi'tesını gormuş, bunları okumui, luzumlu malumatı al4 Mevzuubahıs lâstıklerın satışı 24 8/1962 Cuma gunu saat mış munderecatlarını avnen kabul etmış addolunurlar 1100 de v apılacağından talıplerın vukarda vazıh saatten bır «a Ipotek sahıbı alacakhlarla dıger alakadarlafrm ve ırtıfak hakkı at evvelıne kadar Kanunun 32 madde«ı geregınte harırlı acak sahıpleHnın gavrımenkul uzerındekı hakları hususıvle faız ve maslan teklıf mektuplannı makbuz mukabıhnde Komısvon Bas rafa daır oldn ıddıalarını ı=bu ılan tarıhinden itıbaren 15 gun ışınde kanhgına vermıs olmaları evrakı musbıteıerıvle bırlıkte bıldırmelerı ak^ı takdırde hakları 5 Mevzuubahıs lastıkler her gun mesaı 'aatlerı dahılmde tapu sıcıllı ııe «abıt olmadıkça satış bedehnm pay'aştıirılmasından Bolge Mudurlusunde gorulebıleceğı gıbı şartnamesı beaelsız ola hanç bi'akılacaklardır rdk temın edılebıhr TahpİTin bellı gu n ve saatte vukarıda gosterılen mahalde 6 Postada v akı gecıkmeler kabul edılmez ha'ir bulunmaları daha fazla malumat almak ıstıvenlefrm de 959/ Kevfnet ılan olunur 805 dosja numara=ı ile daıremıze muracaatları luzamu ılân olunur (Basın 13741 10417) Basın 12697 10414) aiancıhk PİYALE MAKARNASI Sacide Şentürk (Koçarlı) Doktor aranıyor T. C. Bayındırhk Bakanlığı J Karayolları Genel Müdürlüğü * Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog