Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

17 Ağıutos 1962 UlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllilllllllllillllllllMIIII^ CUMHURÎYET BEŞ YUR Adapazan, 1 (Telefonla) Şehnmız ıle Gebze arasmda ış6 lıven otobusler rekabet halınde bulunmaktadır Bu rekabet yuzunden munakaça eden Memış Şen ıle Necmı Karlı adında lkı otobusçu sonunda işı kavgava dokmuşler ve Memış Şen, Necmı>ı tabanca ıle vurarak oldurmustur Çocuk yuzündtn Adana, 16 (Telefonla) Dun gece geç vakıt şehrın en kalabalık caddelennden bırınde bır cınavet ışlenmıştır Gunduz çocuk yuzunden başhvan kavga, gece de devam etmış, Mustafa Başkut adlı şah s, Hahl Polatozu bugun matbaası onunde 9 yerınden yaralıjarak oldurmuştur Balyozla basını parçaladılar Af\on, 16 (Tele'onla) Emırdağ ılçesının Sarıkavak koyunden ömer Yıldız adlı kov lu, tarlada çalışmakta ıken meçhul şahıslar tarafından bal>ozla başı parçalanmak suretıyle oldurulmuştur Zanh olarak vakalanan Huseyın Mu«a Aptul Akkoyun, AU Kuçuk ve Kadn Kuçuk nezarete almmıslardır Uynrken bldurduler Manısa, 16 (Telefonla) Akhısar ılçesının Dağdere kovun den 25 yaşlanrda îorahım Demıroz, tarlada ujurken meçhul şahıslar tarafından, başı balta ıle kesılmek suretıvle, oldurulmuş tur Kadın meselesınden einayet Nevsehır 1 (Telefonla) Merkeze bağlı Tatların koyunden 6 Yuçuf Yucel adlı bır şahıs kadın meselesınden dolavı araları açık bulunan Hacı Olcav'ı bıçaklıvarak oldurmuştur Suçlu yaka'anarak tevkıf edılmıştır Rekabet yüzünden kavga eden şoför, kaatil oldu î Şehri sel i busınca, halk I sokoklarda f balık tutlu = Z 5 ~ Ş r j; = E Z Ij Z Tokat 16 (Telefonla) Almus ılçesıne yağan şıddetlı >ağ mur ve doludan meydana gelen seller, şehrın kuzeMnden geçmekte olan Tozanlı ça\ını tasırmıstır Çajın tasması netıcesınde balıklar şehre dolmuştur Halk vollarda sokak ıçlennde oltalarla balık tutmaya başlamıştır Yagan yağmurlar mahsule çok fajdalı olmuş tur İş ihtilâfı çıkaran sendikaların telefonu kesildi Eskısehır 16 (Telefonla) : Bundan bır muddet ewel DDY; fabrıkası ıle 5000 uyelı DDY sa ; naj ı ısçı sendıkası ış ıhtılafı çı : karmı^tı Bugun DDY lşletme ; Mudurluğu verdığı bır emırle Z Sendıkanın 342 \e 286 numara : lı telefonlarını kestırmıştır Sen ; dıka ıdarecılerı durumu telgraf Z la Rıfat ölçen e bıldırmışlerdır î Gürsoy, haksız ikti E saptan yargılandı = Izmır, 16 (Telefonla) Baja = rın damadı Ahmet Ihsan Gur \ suNun alevhınde açılan haksız \ ıktısap davasına bugun Ikıncı ; Ağır Ceza Mahkemesınde de Ş vam edılmış ve mahkeme sanı E gın Ankara'dakı 421 bin lıra de z gennde bulunan bır arsası mus tcsna dıger malları uzerındekı z ıhtıvatı haczın kaldırılmasına 5 karar verılmıştır Duruşma, çe Z sıtlı sebeplerle başka gune kal 5 mıştır = = = = Z = Z Z Gençlik Tiyatrosu Burhaniye'de Burhanıye, 16 (özel) tlçemıze gelen Ünıversıte Gençlik lıyatrosu, Burhanıye Eğıtım Dernegı menfaatıne (Ikız Kar desım Davıd) komedısını başarılı bır şekılde oynamıştır rıiııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııınıııııınıııın TEŞEKKUR Çok kıymetlı eşım ve babamız, eskı Mıllî Bırlık Komıtesı uyesı Emekh Kur Alb Tabıî Senator FİKRET KUYTAK j BasUratı l ıncı MHılede J | tesı bır muddet once yayınla• nan bır makalesıjle Turkıyeje !ve gazetemıze ancas Nasır dal S kavuklanndan beklenebilecek 2 edepsızlık hudutları ıçınde hu • cum etmıştır • Turkıyeyı parçalanmış, lflâs • etmış bır faşıst memleket ola ! rak gosteren bu geml aslanı ; dıktatorun organına gore • «Cumhunyet» Sıyonızm'ın ga S zetesıdır ve «Ortadoğuda Arap ; lara muteveccıh emperyalıst «her hareketı» desteklemekte• dır Kahıre ıle Şam arasmdakı i bırlığı «Cumhunyet» bozmuş •tur, Lubnan'a karşı Surıye • Halkçı Partısının hazırladığı Ş komploda, bu partıyı destekh ;>en yıne gazetemızdır î Bırbırını nakzeden fıkırlerle J bır mantık penşanhğı ıçınde • kalerae ahnan yazının »onu • şoyle bağlanıvor . î «Şuna manıvoruz kı, Turk | • lerle olan davamız 400 senehk ! bır somurgecıhge ve Iskende; run evaletının çalınmasına bag • lıdır Fakat Turklerle olan da S vamız daha derın ve daha acı ; dır » • Makalenın çıktığı gunlerde • Kahıre Radv osunun da ona pa S ralel bır dıl kullanması hakı • katen enteresandır Nasır ın • hoparloru bu konusmasında STurkıvedekı partı mucadelele • ıını tamamen kendıne has a ! çıdan ele alarak vorumlamış iMoskova ağzıy le bunların tah • Iıhnı vapmak ıstemıstır • Cevap vermeje degmıvecek î kadar pespa\e olan bu \ajın S lardan şunun ıçın bahsedıyo• ruz ! Irak Hukumetının mutema : dıven vanhşhk dıve geçıştır ; mege çahstıgı hudut tecavuz ı • lennın baslamasnle bu vavın S ların kesafet pevda etmesı ara ; ında zaman bakımından pek • fazla uygunluk vardır Dun de • behrtmege çahstıgımız gıbı ; başkomutanından dumen nefe; rıne kadar herkesın av rı tel • den çaldıgı Irak ordusunda ve • ıdarecıler arasında Nasırın A • rap ıttıhadı balonunu şışırme!ge çahşanların sayısı az degıl ; dır Ve bunlar Kasım ı bırta• kım maceralara suruklejıp, • her ne olursa olsun alaşagı et| ! mek amacını gutmektedırler • Ancak bu kanaat yahut zan, ! bıttabı devam eden tecavuzler; den Bagdat ın haberı olmadığı •veja Irak Hukumetının ıdare• \ı elınden kaçırdığı ıhtımalıne : davanıvor İ Zaten baska ıhtımah şımdıhk • dusunuvor degıhz ve duşun Ş mek de ıstemıyoruz • Çunku akılla, mantıkla bağ • daStınlmıvan bu ıhtımallerden i çıkarılacak netıceler ve varı ! lacak hukumler herhalde ne • Irak ne de Ortadoğu ıçın ıç a ! çıcı şevler olmıyacaktır. ; • Ecvet GÜREStN İ { Nâsırın j | hoparıörleri j ....., » Hâdiselerin cereyan ettiği bölgeye dair malumat şa kadar du^mektedır Şemdınlı de hıç bır sağhk kaıdesı mevcut değıldır Kazada 5 sınıflı bır ılkokul vardır Merkez kazada oturanlar Turkçe Dihrler Fakat çevre kov lerde Turkçevı valnız askere gıden ler konuşmaktadırlar Şemdmlı bolgesı bal vağ pevnır tutun vapagı, kojun yetıştırmektedır Fakat bu mahsuller dedısımız gıbı bolge >ollarla Van a bağlanmadığı ıçın mecburı şekılde ve ka çakçılık suretıyle Irak a ak maktadır C T. Bastaralı I ıncı tabıtede rına ınhısar eder ve sonra vollar kapanarak şehır kendı ıçıne gomulur Bu juzden halk hayvanlannı Irak'a kaçırır Burada devletın hıç bır ıktısadı teskılatı yoktur Kaçakçıhk bır suç olmaktan zıvade bır zarurettır \e bu \uzden j apılmaktadır Halk «Eğer hukumet mallarımızı davarlanmızı kendısı alsa bır tek kaçakçıhk olmaz > demektedır Halk urunlennı Van'a sevkedemedığı ıçın bazan bu bolgede pejnırın kılosu 50 kuru ıkı Irak uçağı duşuruldu Bajtarafı l ıncı sahıtede kıra gelmışlerdır Tansel askeri mevdana ınerek dogruca karargâha gıttığınden kendısı ıle Koruşulememıgtır General Mater konuşmuyor Olajlar hakkında bılgısme başv urduğumuz Uçuncu Hava Kuvvetleri Kumandam Tumgeneral Resat Mater konusmamLs ve malumat \ermege >etkxlı olmadıgını sovlemıstır Mater avrıca butun bırhklerı\le sıvıllerın ırtıbatını kesmıs ve subavlaıın olavlar hakkında konuşamıvacağını bıldırmıstır 181 ınrı fılonun etrafı stenlı nobetçılerle cevrılıdır Sıvıl meydana gırış bıle kontrol altma alınmıştır AP Istanbul tl Kongresı bugun saat 10 da Spor ve Sergı Sarav ında başhyacaktır Gunlerden berı devam eden ılçe kongrelen ve bu arada mutedıl ve mufrıt zurarelerın karşıhklı mucadelelrı artık sonuçlanmış ve gruplar kendı aralarında yonlerını tayin eden belırh kışılerın etrafında toplaı arak teskılâtlannı tamamlamışlardır Halen A P II tkıncı Başkanı Necatı Arıbaş ın hderhğını yaptıgı mutedıl grup bugunku kongreye ış tırak edecek olan delegelrın çogunluğuna hakım vazıvettedu Fakat bu arada mutedıllere karsı ol duğu bıldırılen mufrıtlerın d« boş durmadığı ve gun geçtıkçe tekılat larını kuvvetlendırmeve çalıştıkla rı muşahede edılmektedır tste bu gun başlıyacak olan İl Kon«re«mde aıalarında esaslı bır mucade'enın japılacağı açıklanan bu ıkı gruptur Avnı zamanda kendı ken dılerıne «Avdınlar» ısmını takin uçuncu bır grup da son gjnlerde ortaja çıkmış ve her ıkı g'upa karşı mucadele edecegını açıktan açıça soylemekten çekınmeni'tır Apavdın da dun ba«una bır açıklamada bulunmuş ve yazıh bevanında Gumuspala ıle etrafındakı ust kademe mensuplannı ıtvam etmıştır Avrıca A P kongrelerımn halı hazırda fıkır ve slyası deserını kavbettıklerı mulahazası\la bundan btnle hıç bır kongrove ıştırak etmı/ece'ını bıldıren *\.p • dın Havsıv»t Dıvın n n «T sı hakkında verece"ı karnrı mı akın bır basın tonlan'i'i jnp^rrk dJ'Umu butun çıplakl "nvlı »>fk: unnmıjeve açıklav ac ı'ını bıld rmı s tır Bugiin başlıyacak Istanbul A.P. il kongresinde 3 hizip çarpışacak Ekonomık ve Sosyal Etüdler heyetinin dünkü seminerinde Amerikan yardımında Ticari gaye mi hâkim? Yazan: Mazhar KUNT Cıhat îren'ın başkanhğı altında] cek gerçek gelır kavnağı değıldır. cere>an eden ıktısadı ve sosval e Esas gehr kajnagı terakum eden tudler konferansının semınerının fonlar degıl, teslım edılen mallarDoçent Oktav Yenal «dış jardım dır ve kalkınma davası» konu»unu eAmerıka zıraı mahsul fazlası glle alarak bunu mukemmel bır şe bı dıkenh bır mesele ıle karşı karşıvadır 480 numaralı kanun bu kılde tetkık ve ızah etmıştır Yenal, evvela dış yardımlarıni mahsul fazlasının, en verımlı bır esasında bulunan saıkler uzerınde şekılde kullanılmasım ıstıhdaf edurarak bunları şovle tasnıf et dıvor Fakat netıce vardım ve tıcaretın garıp bır ka'işımı hahndemıştır Başta fılântropık janı ınsanî dır Ve bunda tıcaret unsuru hahısler gelıvor Bunlraın mevcudı kımdır » Profesorden sonra soz alan dıger vetını ınkar etmek yersız olur Fa kat bu hıslere fazia j er vermek kımseler sa\ın EI Naggar ın duşun celerını pavlaşmamışlardır. Onlade doğru olmaz. tkıncı sebep ıktısadıdır Zengın rın belırttıklerıne gore karşıhklı memleketlerın halkları arasında fondakı paraların nereve ve hanbır ınanış var Yatırım japılmaz gı projelerın tahakkuku ıçın kulsa, sanayi ulkelerının ıhracatı a lanılacağmı mahalli hukumet tazalacak ve netıcede çokuntu hu vın eder Bu her yerde bovledır. Hatta Mısırda da bo^ledır O halsule gelecektır Profesor Uçuncu ve belkı en muhım saık de acaba Sa>ın Mısırh sıvası mahıvettedi' Bugun dunya neden ıtırazda bulunujor' Paralar yardım alan memlekeda ıkı buvuk kuvvet bloku mevharıcınde cut Bu bloklar arasında her ne tın ta>ın ettığı şekıl mesele kadar sıcak harb mevcut değılse kullanılamadıktan sonra de soğuk harb ıktısadı sılahlarla kalıyor mu' Sonra galıba Savın Profesor hısıvası ve sosyal cephelerde butun hızıj la devaiı etmektedır Bu du be ıle ıstıkrazı karıştırıvor Amerum dış yardımın arkasmda gızlı rıka, mahsul fazlası verıne meseduıan snası saıkı kafı derecede la 700 mılyon borç verebılır Ama bunun kısa vev a uzun bır muddet orta>a ko> maktadır geHatıp bunları so\ledı<ten sonra sonra faıznle bırlıkte ıadesi rekır Halbukı mahsul fazlası olaşu netıceye varıyor Iktısadı jardımın başlıca saı rak ıkrazatta bulunulunca faızsız kı sıvasıdır Bundan şuphe caız de kredı alınmış oluvor gıldır tnsanı hısler bu ışte rol Bır memlekete gelen vıvecek, taovnamış olabılır. Fakat jardımla lep sevıye=ını v ukseltmezse enrın ıdare tarzı ve aldıklan şekıl flasyon olmaz Amerıkadan gelen ler yıne sıyasî mulahazalardan ıl gıda maddelerı halka çok duşuk ham ahvor fıvatla satılmıvorsa enflasjona seOnun ıçındır ki dı» vardımın bep voktur, çunku umumî ıstıhlak programa baglanması gayretleri, ımkanlan arfnıs olmaz mu pet tahlıllerden zıyade daıma Fakat Mısırh Profesor kararlı ındı munakaşalardin rculhetn ola gorunuvor ve fıkrınde ısrardan caktıı gen durmujor. Kanaat kanaattır Ne denır? *** Prof. Chenery geldı Sıra Kahıreh Profesor Saıt Eı Ekonomık ve Sosval Etudler Kon Naggsr d geldıgl zaman başkanh£a Danış Koper geçmıştl. MiMrlı Pro ferans Hevetı tarafından Çınar Ofcor konu olaraK «3^ gehşmış tehnde tertıplenen semınerde, «Ikm»Tijtketlere zıraı HIH'ISUI fazlası tısadı Kalkınmada Dış Yardımların Rolu» konusunda bır konusma jayaraınını» ele almış bulunuyordu. pacak olan Amerikan Yardımı !>av n Eı Naggar, Bırl . k Ame Proglamlama Servısı Başkanı Prof rtkann zıraı tıcare'ı gp|ış»lrme ve Hollıs Chenerv dun akşam uçakla vdrim» kanununu cnc surereu sehrımıze gelmıştır 1933 jıhnda b'i'iun kendıne gore tahııhn. vap Turk hukumetıne verdığı raporu *ı. Dava karşılıkh par. fonlarınır « Memleketınızde enflasjon tehlıku.lanıîış şekhnın mıîletlere fay kesı var dıkkath olun » dedığı ıçın d^i' caup olmadığı nokta?ınıia top toplattmlan Chenery, çeşıtlı vesıUnıvoıau lelerle Turkıye>e gelmış, son olaProfesore gore Mıtıria bu para rak da 1982 mavısında memleketıların uçte bırı Amerıka Bırleşık mızi Bırleşık Amerıkanm temsılDevletlerı Hukutne'ı 'ehıne beş cısı olarak zıvaret ederek planlate bıri thracat • Ithalat Bankası le mayla ılgılı konuları ıncelemıştır. hıne, yansından asaŞı bır mspette Prof Chenerv dun gazetecılere de BırleşıkArap Cumh'jrıyetı lehıne Turk planımn ıncelendığını sojlemıştır. kullanılmakta idı Mısırh Profesorun Iddıası şudurBaşlangıçta îhracat îthalat Bwıkasının emnne tahsıs edılan fonlar netıcede vıne Bırlc^ık Devletler Hukumetıne kendı sarfiyatını karşılamak ıcın rucu eder Profesor ıddıalarına fu şekılde ZAMANIMIZIN HARIKA KREMI son venyor: Her >ıl harice giden karşıhk(Udncılık 5629 10432) h para fonlarının ıçerı gıren mal fazlasıyle karMİanmaıı lâzımdır. KAYIP Istanbul Hâl Mudurlü. Aksı takdırde fonların kullanılma günden aldıgım karne 111 ve Belesı, enflasyonıst mahıyette olacak dlye 8943 No lu mal alma defterltır. Esas nokta şudur ki karşıhklı mi kaybettim Hükumsüzdur para fonlan yatırım temposunu AU ijımşek Cumhurıvet 10422 arttırmak uzere »eferber edılebıle Tanse! iie pilotlar Orgeneral Tansel, gerek toplsntı sırasında gerekse a>rı avrı ]et pılotlarımız ıle konuşarak ızahat almıstır Irak uçaklarını ınışe mecbur eden fılo kumandam ve pılotları da Tansel e genıs ızahat vermışlerdır Bu arada arazının fotogıaflaıı da ıncelenmıstır Tansel Koklerımızı ve lopraklarımızı korumakta gosteıdıklerı fedakaıane tıtızlıkten dolavı pılotları tebrık etrruştır Aynca Tansel durmu Ankarada Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunaj a da bıldırrrustır Irak uçakları devriyeye çıktı Dığer taraftan Irak uçaklannır da sınır \akınlaıında kendı toprakları uzerınde devamlı devrıje gezmeje başladıkları bıldınlmektedır Sağmaltılar cinayetinin failleri yakalandı Sağmalcılar ıle Metrıs Çıftlığı ara«ındakı ı«sız bır arsada Recep Ö/kan adlı bır sahsı kasatura ıle oldurmekten sanık olarak Taşkoprude vakalanan Cafer ve Mustafa Şışman adlı ıkı kardeş ıle şehrı mızde ele geçırılen Sule>man Ku TU dun tevkıf edılmışlerdır Yaralı er getiriliyor Dun sabah Rubanok bolgesınde grup bırlıgırrıze v apılan hava hucumu suasında agır surette jaralanan er Bhcct Yıldızı almak uzere bu sabah Ankaradan ozel bır askeri uçak Dıvarbakıra eelerek Vana geç mıştır Vana getınlmekte olan yaralı er muhtemelen yarın sabah uçakla Ankarada Gulhane Askerî Hastahanesıne nakledılecektır gerek hastahğı sırasında, kendısıyle yakından ılgılenen ve gerekse vefaUuda bızaat gelmek, telefon etmek ve telgraf çekmek suretıyle tazıvede bulunarak buyuk acımıza katılan \e acımızı pavlaşan mesaı arkadaşları, meslekdaşları, yuksek tahsıl gençlıgı, akraba, dost ve yakınlarınma şukran ve mınnet duygularımı zın sayın gazetenız vasıtasıyle ıletılmesuu rıca ederız KUYTAK A1LESİ (Basm 13752 10458) Sıvasta tutuşan bir otobüsün 9 yolcusu dün yanarak öldü B&stsrsfi ı ıncı «sbıtede dıreksi\onu kontrol edemez hale gelmış ve otobus ıçınde bulunan 38 \olcusu ıle bırlıkte bır hendege j uvarlanmıştır Otobusun ıçınde bulunan volculardan bır kısmı, camları kırarak dısarıva çıkmışlardır Otobuste kalan yolculardan 3 u kadın olmak uzere 9 tanesı dırı dırı >anmış ve cesetlerı komur hahne gelmi'stır Bu arada 12 kiM de agır surette varalanmıs ve korkudan çılgınlık nobetlerı geçıren sofor ve dığer jolculardan bazıları canhıra1; çığlık ve fer\atlarla daglara dogru kaçmaja baslamışlardır Ahşap Tesisat ve Dekorasyon işleri Yaptırılacaktır 1 Pendık Satış Magazamırın ıç tesisat ve dekorasyon ışlerı kapah rarf usulıjle ve bırım fıvat esası daiııhnde teklıf alma suretıyle eksıltmeye konulmuştur 2 Bıııncı maddede vazıh îşlerın keşıf bedelı 52 000 lıra, geçıcı temınatı 3 900. lıradır 3 Eksıltrne evrakı ve projeler Muessesemız Alıra 5 Grup şefhğınden 30 lıfa mukabılınde ahnabıhr 4 Ihaleve ıstırak ederek teklıf verecek fırmaların, bır taahhutde asgan 50 000 liralık emsalı ahşap tesisat ve dekorasyon ışını zamanında ıkmal ve teslım ıle bunların kabullerını yaptırmıs olduklanna daır İş Belgesını, 1962 yılı Tıcaret Odası vesıkaıını kapalı zarf ıçıne koymalan sarttır 5 Kanunun tarıf ettığı şekılde hazırlanacak olan tekhfler, en geç 22 Agustos 1962 çarşamba gunu saat 15 e kadar Alım 5 ıncı Gruo Şeflıglne tesllm edılecek veya Muessesemız gırıs holundekı teklıf kutusuna atılacaktır thale saat 16 d a teşcskul edecek komisv on ma*ıfetı>!e vapılacaktır 6 Postada vaki olacak gecıkmeler dıkkate alınmıyacaktır 7 Muessesemız ıhaleyı ıcrada veya ışı dıledığıne yaptırJiakta serbesttır SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESt (Basın 13864) 10442 Mısu Sher\ Johnson (NevvYork Baştaratı 1 ıncı sahıfede memleketımız hakkında edındık lu ve Eskışehırde mısafır kalmıO « Turkıyedekı kadın erkek lerı ıntıbalan oğrenmek ıçın «Gelbenım meden once Turkıvevı nasıl bır ul munasebetlerımn ılkeüığı ke olarak bılıyordunuz'' Ne um i tuhaf'ma ıttı Erkeklerınız her dunuz ve ne buldunuz' Hosunuza şevı kadınlardan beklıvor, aı!e ıgıden ve gıtmıven şevler neler ol çınde kadınlann Amerıkadakı ka du' Sızın ıçın surprız teşkıl eden dar hurrıyetlerı yok • Mr James Hamılton (Calıfor şejler'» gıbı sorular sorduk l**e Amerikalı gençlenn bıze verdık nıa lı ve Konvada mısafır kalmış) « Turklerın °o 99 unun Muslu lerı cevaplar Mr Mcguısh (lllmoıs evaletm man oldugunu bıhvordum \e dın kuvveth oldugunu den ve Eskışehırde bır Turk aıle bılgılerının zannedıvordum Konya gıbı halkın smın vanmda mısafır kalmış) En çok tuhafıma gıden şevler dını ınançlarınm kuvveth oldusu bol yağlı yemeklerinız, hıç rahat ve durmadan dua ettıgı bır şehıredemedığfm alaUırica • helâlarınız de dını konularda «orduğum sorulara cevap verebılen hıç çıkmadı oldu » bu konudakı bılgiMZİığı Mr John Chartv (New,York'lu Halkın havretımı mucıp oldu ve Çeşmede mısafır kalmış). Mr Parker John^on (Chıcagolu c Turkıyeyı sokaklarında develerın dolaştığı halkının fes u ve Istanbulda mısafır kalmış) « Turklerın aşırı mıllıyetçılı zun entan gıv dıgı Arabıstana benzer bır çol ulkesı olarak tasavvur ğı vatanseverhğı ve mıllî marş edıvordum Fakat bovle olmadığı çaldığı zaman hemen herkesın anı gormem \e gençlennı de bız yaga ka'kması farıbıme gıden hulerden farksız bulmam benım ıçın sus oldu Halbukı Amerıkada ben mıllı marşımız çalındı^mda a\ağa bu\uk surprız teşkıl ettı » kalkmavız» Nadır DAYI Turkıveyı çol ulkesı olarak ta savvur eden bu gencln kendı ıfa desıne gore babası Buvuk Elçılıklerde bulunmuş ve aıle«ı \merıkanın ılerı gelen kulturlu bır aılesıdır 73 Amerikalı öğrenci Çıkacak olaylarda mesuliyetin Irak'a ait olacağını Bağdad'a bildirdik Her cins ve her boy ağaç vidası Kemal Nemli Ağaç Vidası Fabrikası i Sıparış Karakoy Haraççı Alı soka' Selânık Pasajı No 50 Tel 44 62 10 (Reklâmcüjk: 3511 10451) Olen volcularla soforun kımhğı Baştarafı 1 ıncı sahıfede tesbıt ed lememıstır Yaralılar SıOlavları dıkkatle takıp et* klevas Memleket Ha^tahanesıne kaldırılmıs ve olavla ılgılı tahkıkata nnı bildıren M T T B Genel BJS kanı bıldıriM şo>le devam etmek bavlanmıstır tedır «Butun devırl»rde mılletlerın ve devletlerın hakkma hukukuna saygı gostermıs mılletımız ve dev letımız bugun, (Yurtta Sulh Cı Salıha Hıvelın eşı Nıhat handa Sulh) prensıpını benımseHnelın kardesı Haldun Hı mış her turlu mıllı ıhtıraslardan vel'ın amcası Safıve Jabban uzak, kendı ıç meselelerıne egılNaıme Hıvel tbrahım Emırmıs bulunmaktadır gıl Galıp Jabban v e S«zen Bu umdeve sadık kalmak ıcın Jabban ın enıstelprı Istanbul vaptıgımız fedakarhkların dı3 *r Belpdnesı eskı Levazım Mudevletler tarafından dıkkatle ız duru lenmesı, yıne onların mıllı menfa MAITMUT NEDİM HÎ\ EL atl°rı ıle vakmdan ılgılıdır anı olarak aramızdan «vrılaBevnelmı'el empervalıst fıkır ve rak ebedıyete ıntıkal etmıştır cerevanlara alet olarak mıllı buCenazesı 17 Ağustos cuma gu tunluğumuzu tehlıkeje sokmak nu ıkındı namazından sonra ıstemıyoruz Sısh Camıınden kaldırılarak Sımdı olavları dıkkatle takıp Fenkoy mezarlığındakı ebedı edlvor ve Ihtar edıvoruz" ıstırahatgahına tevdı edıleKomsu devletın ga\retkes vone cektır Tanrı rahmet evlıje. tıcılerı uzerınde kendı halk efkarı ve gençlıgı, gereklı kontrol ve Cumhunjet 10399 murakabe odevını verıne getırmelıdır Ak«ı halde. doğacak vahım netıKAYIP 115572 No lu lkamet tez. celerın mesulıj etını Turk Halk kereml rajl ettım Hükümsuzdür Efkarı v e Turk Gençlıgı taşımnaHOLAVER Cumhurlvet 10440 caktır » Gençliğin infiali VEF AT «CUMHURİYET» ın Edebl Tefrikasr 75 Xazan: « Içkllerımızi bura>a getırt«vım« dıyordu Kazım Işık Oerdenıez de ıçkıler gellyofdu' Masalar <;ekılı>or rahat bahçe koltukları çıkıyordu ortaya Garsonlar >aygılı gulen yuzlerlyle emıt be^lıvor laıdı Sonra koşkun ışıklar saçan bu\uk kapıları açılıyor kahkahalar, sesler yaklaşıyor, rıhtımın lam baları sarı damlalar halınde bır bır ' a r ı p sıralanıv ordu sujun kenarına « Ojun bıttı galıba'» dıje, haber verıyordu Serra Gozlerı karanhgm ıçınde parlıvordu Benı Ağbevsını kevıfle sey redıyordu Merdıvenlerden kuşlar gıbı ıtıse kakı^a ınıyordu mısafırler Kadınlı erkeklı guluvor, kumdrd ın ıenmek*en venılmekten soz ednorlardı Nedıme hanırn ha ber verıvordu « Yukarda kaldı Nını gene o meshur ba=agrı«ı tuttu Ovunda da Su/an'la Cıhangır'le bıraz atıstı sinirlendl galıba Cıhangır janın da, yatıstınr onu şımdı» l Hayasızca guluyordu Setrra da guluvordu Oburlen de guluvorlar dı Kazım Işıga bakıyordum Ayak avak ustune atmış, gelenleıi alayla suzuyor, cıgaf asını çekıstı | nyordu tırlami'orum' Ivıce sarhoş olmalıvdım Eve doğru koşuyordum Mıdem bulanıyordu Korıdorlarda merdıvenlerde sallanıvordum O guzel banvo odasında taşların uzerme kusujordum Kendımden utanıvordum, ağhvordum GomleğımSaçlaBenı gozledığını bılıvordum Goz le kusmukları sılıyordum goze gelınce duruluverıyordu vuzu rım vuzum ıslak, yarı gıyımlı atı« Hanımefendı ıvl değıl gene» Dudağmın ucunda tatlı bır guluş vordum karyolanın uzerıne kendı dedı «Butun gece ne kendı uvudu, belırıyor, yuzune vavıhvordu Ne mı ne de benı uvuttu» reve bakaeağımı elımı kolumu neErtesı gunu Serranın Nedıme Yukardan aşagı suzdu bır n ı be reve koyacagımı saşırıvordum O hanımın Suzanın «Ne eglendık, ne nı 1 bu halımle de gızlıden alay edıjor eglendık » dı\e anlattiKİarı bır « Zaten burası dehler evı » dı du «Sen bemmsın bu ış oldu bıttı kuçuk eglence' Sabah yataktan j e mırıldandı 1 artık » dıjordu gozlerı «Evet Ke zorla kalkmi": ajnanın onunde da Yurudu gıttı olursa olsun, sonu neye varırsa gılmış saçlarımı çokmuş yuzumu Kadının peşıne takılmak Nervarsın'» Korkumu uyutmak ıçın sa^km Eevretmi'tım Mor mordu mm hanımın yanına gıtmek geçtı ıçıvordura ustuste Uşumez oluyor gozaltlanm Bır batkasma bakar ıçımden Yapamadım Asagıda gardum, korkmaz oluyordum bnden gıbı kendı kendıme yabancı duru sonlar mavı ış caketlerını gıvmıs, bıre Onlar gıbı her soylenene gul %ordum a\nanın karsısında Ezıhp ortahgı duzenlıjorlardı Yu^uf emeve baslıyordum hırpalanmıs zavallı soluk çırkın fendı, \orgun oturuyordu bır ko Dans etmıştım rıhtımda galıba bır «ev ' «Ovlesın ovlesın'» dıvor sede Toparlandı benı gorunce Is jaka^ını kapajıverdı | Ba'im bır erkegın bojnunda ealla dum kendı kendıme Evı dınlıyor caketının nıp durmu<itum Benı acaçların al dum Uzaktan Arap ın sevmçlı hav Soguk «oguk baktı vuzume \rala 7 ' tmda bırı opmustu O muvdu Ha I lamaları gelıyordu Herkes ujkuda rından çabucak geçtım Koşar a [olmahvdı Eğlence gecelerının sa' bahları geç kalkmak gelenektı o I evde Panjurlara ko^tuğumu balkonun kapılarını ardma kadar açt tıgımı hatırh\orum Serın ruzg^r saçlarımı dagıttı Ot çam, Tubero•=aların kokusu karma karışık vurdu vuzume Denız gol gıbndı bahçe jenı sulanmıs parlı\ordu guneste, kuslar bavram ednordu ağaçların arasında Hıçbır sev bozulmamış, hıçbır kotuluk oraja ugramamıs gıbı' Bahçenm sessızhgme, temız havaja kosmak oradan uzak lasmak ıstegı vakaladı ıçımı Gıvındım, merdıvenlerı usulca ındım Korıdorları geçtım Bujuk sofalardan bırınde Nafıa hanım çıktı karsıma bırdenbıre Telaşhvdı Duraladı benı gorunce Baştaratı 1 ıncı sahıfede tırılan hareket hattını uvgulavacaktır Snnay Inonu goruftneıı Irak ılçaklarının tecavuzlerıni tekrarlamaları uzerıne bu »abah Başbakanhğa gelen înonu, Genel Kurmav Başkanı Cevdet smnav'ı kabul ederek kendısınden olay hakkında bılgı almıstır Bu goruş mede yardımcılanndan Alıcan ve Dınçer de hazır bulunmuşla»dır Cevdet Sunav, ıkı «aat kadar su ren goruşmeden ayrılırken Irak olayları ettafında gazetecıler tarafından sorulan sorulaTı cevadan dırmış ve devrıve gezen uçaklaımızın sınırımızı tecavuz eden ıkı Irak uçagını ınışe mecbıür ettığı habennı doğrulamıstır Sunav bu arada, «Pılot sağ mı 7 lnmeve mı mecbur edıldı, yoksa duşuruldu mu'> sorusuna şu cevabı vermıjtılr «Bunun kıtabi ıfadesı bovledır lnme\e mecbur edıldı » Saat 11 sıralarında Başbakanhk tan avrılan Ekrem Alıcan da bu sabahkı olay hakkında gazetecılere bılgı v ermış ve Irak uçagının dusuiuldugunu tejıt etmıştır Ancak sabahkı haber bır uçağın du^urulduğu şeklındejdı tnonu nun gozlerı Saat 13 40 da tsmet Înonu Basbakanlıktan ajrılarak evıne gıtmıştır Çok neşelı oldugu gorulen Înonu, gazetecılerın Guney sınıHmızdakı olajlarla ılgılı sorulaHALICIOĞLUİSTANBUL rını şoyle cevaplandırmıstır. Soru «Irak la olan munasebet (elefon 44 269844 22 98 lerımızde bır gelışme var mı9» Telgr. TEIÇİVİ Istanbul Cevap «Gelısme mı deglsme • mı'» Avrupadan komple getl Soru «Gehşme veya dejjşme Pasam""» rıp kurduğumuz modern Cevap «Itak hududumuzda t a tesısde Avrupa normurv zı hadıseler oluvor Sıyası mahıda sıcak daldırma %etı belh degıl Soru «Protesto edıldı mı* Cevap «Gereken tesenbusler } apılıj or Irak Büjuk Elçısının temsıUsrı Bu sabahkı olavlat dola ısıvle Irak Buvuk Elçısı Talıp Muştak, sabah, Dışışlerı Bakanhğına davet edılmış ve Bakanlık Genel Sekreteri Namık Yolga tsrafından kendısınden bılgı utenmijtir. Buvuk Elçı, Dısıslen Bakanhğından çıkarken gazetecılerın soürularına karşı olaylar hakkında Bagdat'tan (Ilâncıhk 5902 10430) hıç bır bılgı almadığını ve bılgısi nın Dısıslen Bakanlığımı/dın ve 7A.Yİ Şebekemı zavl ettim Hü gazetelerden aldığı bllgllere dakümsüzdür vandığını ve çok uzgun oldugunu Mükerrem Edll sovlemıştır Edebijat Fakultesi No 8633 Irak Buyuk Elçımız Bagdats dondü Cumhurıvet 1043a öte jandan, uç gunden lerı AnBuyuk dımlarla rıhtıma ındım Orada de katada bulunan Bağdat nıze banarken olmek kolavmıs gı Elçımız Sevfı Turagay'a acel« ola bı geldı ıçıme Butun sorun korku rak gorevı başın a donmesı ıçın m venmektevdı Sonrası bır anlık Dısıslerı Bakanlıgı tarafından geıstı Kendımı kandırmava çabala reklı talımat verılmıştır Bagdat dım Boşunavdı Ya^amavı ofkevle, Buvuk Elçımız bu aksan uçakla acıvla, korkuvla sevı>ordum «Ken Bagdat a hareket etmışt* Turadı kendınızı hıçbır zaman aldatmı gay, Bağdat'ta Irak Dıatslen Ba1 vacaksınız Macıde Hanım kızım kanı ıle konuşarak Turk Hukunıe Yalanlarla avunup uykuda kal tının taleplerını ştfahî olarak bıl maktansa kotuluge acıya uyaniK direcektır Ifak Bujuk Elçımıze, karsı kov mak bın kere mdır Bık rradan usanmadan sebebı aramak taleplerımızın vazıh olaraK da bı! gerek tohumun tnptaze oldugunu dırılmesı ıçın talımat verılmıştır Irak'tan taleplermiz unutmamak gerek Lmudunu hıç '. bır zaman vıtırmemek gerek MaIlrak tan taleblmız bu gıoı vancıde hanım kızım' » Omuz sılkıyor lı^hkların derhal onune geçılmedum Husnu be\ de asilama\a ça sı, tesbıt edılecek zarar ve zıvabaladıgı umutlar, ıjılıkler de uzak nın tazmını, nahoş olavlara mevtı benden Çaresızdım, berbattı dan verılmemesı ıçın gereklı tedhalım bırın ahnması ve bu gıbı olavlar Ora\a, rıhtımın kenarıra çok devam ettığı takdifde sorumlulutum sonunda Koılarımı dızlerıme ğun Irak a racı olacagıdır doladım Yorgun agrılı başım goösume dustu Kıpırdamadığım ıçın korkusuz rıhtıma gelıjor, çev remde dolanıp uzaklasn orlardı martı lar Nerraın hanımın sesını duj u vordum «Cıcım cıcım'» dıvordu Baştarafı 1 ıncı tabıfede Nermın hanım «Ne vaptınız cıcım, kocamı elımcıen aldmız' ^gaç alt gırısmıslerdır larında opuşuvorsunuz onunla cıKendılerı ıle konuştujumuz Ancım » karadakı vetkıh makamlar olaM ve ınsan zayıatı Korku\la, utançla tltrnordum tevıt etmısler Bızı gormus olabılır mıjdı 7 Anla olmadıgını ve sınır bolgesınde bumıs mıvdı her şe>ı' Orava neden lunan her 2 memlckete mensup Celdıgımı elınden ne\ı almak ıs vetkıhlerın goruşmelere basladık tedıgımı''. (Arkası var) larını ıfade etmışlerdır TAG KREMI MİMARLAR ODASINDAN MİMARLAR ODASI 1962 • 1%3 YILI MİMARLIK MÜSABAKALARI J C R İ NAMZET Sıra N e . Adı v ı Soyadı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3J 36 37 38 39 Maruf ö n a l K e m a h Soylemezoğlu Affan K ı r ı m h Nezıh Eldem Ferzan Ba5 dar Turgut Cansever Yılmaz S a n h Doğan Tekelı Sedat Hakkı Eldem Gunduz ö z d e ş Tulu Baytın Orhan Alsaç Erol Kulaksızoglu Behruz Çınıcı Asım Mutlu Nışan Yaubvan ^ d n a n Kocaaslan Enver Tokay Şevkı V a n h U t a n t Izgı M Alı Handan Fatın Uran Doğan K u b a n Ergun Ersoz Vedat Dalokay A h Kızıltan Lâmı Eser Sedat Gurel Ayhan T a y m a n Hamdı Şensov Teoman Doruk Hayatı Tabanhoğlu Levent Aksut Samı Anolay Aktan Okan *vvd n Bovsan Hu^ev^n Baban P e r r a n Doğancı Fıkret Cankut 8ın 40 41 42 43 44 4o 46 47 48 49 50 51 52 ' 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7o 76 77 LlSTESt | N e . Adı v e Soyadı Orhan Safa Vahıt Erhan Lutfı Zeren Mesut E v ı t ı \ e d a t Ozan Dogan Ergınbaş Selçuk Mılar Erdem Aksoy llhan T a j m a n Nerıman Bırce Samı Sısa K Ahmet Aru Umıt Asutay Ergun Unaran Ne'at Ersın Tugrul Akçora Uğur Gundeş Nıhat Guner Demırtas Kamçıl Yasar Marulyalı Yılmaz Tuncer Zafer Koçak Arman Guran Bedıı Gorkem Bulent Ozer Yılmaz Tuncer Mehh Bırsel Gazanfer Beken Mehmet Tataroğlu Muammer Onat Orhan Arda Hulusı Gungor ISeşet Arolat Orhan Bozkurt Rahmı Bedız Tekm Avdın Mukbıl Gokdoçan Metın Hepguler TELÇİVİ SANAYİ A.Ş \ GALVANİZLİ TEL VE DİKENLİ TEL yapılmaktadır. Paslanmaya karşı mukavemeti garantilidir. i; MtMARLAR O D 4 S I 19S2 • 19«3 YILI ŞEHtRCİLtK M t S A B A K A L A R I J L R t NA.MZET LİSTESİ : Sıra Ne. Adı ve Soyadı 1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gunduz Ozdeş Kemal Ahmet Aru Turgut Can^ever Maruf Onal Behruz Çınıcı Hande Çaglar Bulent Berksan Rauf Bevıu Kemah Sovlemezoglu Tugrul Akçora Melahat Topaloğlu Nezıh Eldem M Ah Topaloslu Ergun Ersoz Doğan Tekeh Orhan Alsaç M Ah Handar, Sıra No. Adı ve Sovadı 18 19 20 21 22 23 24 r 2> 2b 27 28 29 30 31 32 33 Ahmet Keskm Sedat Hakkı Eldem Tarık Carım \ılmaz Sanh Affan Kırımlı E at Turak Abdullah Ardah Mahlıs T u r k m e n T u r g u t Tuncay F a r u k Akçer Ferzan Bavdar Ahn et Menderes Evncr Ergun Eıol Kulaksızoglu Nıhat Yucel P e r r a n Doğancı Türk Rus sınırında ateş teati edildi Odaca tasnıfı bıten mıştır îlan olunur J u r ı namzet h ' t e l e r ı v u k a r ı j a çıkarıl (Basın 13910 A 8805/10441)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog