Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT CUMHUBİYCT 17 A£ustos 1962 Osmanlı Tazihînde Maydut darajacına götünirdü, OBU Balabanın Vıdın Ankara'dan Hllmi Kaya yazıyor: durum hakkında ızahat ıstedım. ll Zlndanından çıkmabir goıpodin kılı|ında kaçiMbUirdim.» dedi. G«nç haydut akılİM* Bıt ay once, ailece Istanbul'a git ' kin anlayış göstermiyen müfettis, ıı 1836 yılına raılar; hareket etmisti, işini bozan Tatarmek uzere Ankara'dan birinci mev bir müddet sonra bir memur gön ilk cinayetıni 17 yapaıarcıgında hiç ilgiıi olmıyan bir ki üç bilet aîdım. Trenin hareket dererek, boş giden bıtinci mevkie şında tuysuz bir oğvakadan yakalanmıs olmaııydı. saatinden önoe, 5 numaralı vagon geçmemi teklif etti. Çocuklarla, ba lan ıken islemif oKöpekler durmadan bağırıyordu. da gosterilen, orta numaralafrı sö vullarla yerleşmiş olduğumuzdan lan haydut, 23 yaKadın takrar lolendi, o zaman Bakulmek suretıyle, ikinci mevkiden yerimizde kalmayı tetcih ettik. Bi şında bir genç adamlaban : değıştirme, sozde binnci mevkıe rinci mevki ücreti alarak, numa dı ve Uzun Pertev Bir farip yoleujrum!. diyt k a >yerleştik. Bu dururau. birinci mev ra sökmek suretiyle ikinci mevki Elendinin belirttiğı ğırdı. kıiefrın tamamiyle satılmış olduğu verilmesinin neden ileri «eldıŞinl gibi, yedi başh ej Korktnayın, köpaklar baglıdır zaruretıne bağladım. Ama, vagon araştırdım. Bu işletme personelinin derha olmuştu. Zındanda aldığı dersleı gospodin!.. restorana gıderken, başka vagon izin kullanma ıhtimlaletine karşı, araımda artık kesin Şaraphanenin kapııı önünı g«ldilarda boş birincı mevkilerin bu önceden gişedeki arkadaşlarına yer olarak oğrenmiştı ğı zaman, gece olmaıına ragmtm, lunduğunu gordum. Bilet Kontfrolü ayırttıklannı, bu yerlerin, trenin ki, haydut bir guzebinanın çok değişmiı oldugunu ne gelen müfetüşten, bu acayip kalkıs saatlerine kadar bloks edil li aever ve sonra ofark etti. Tek kat şaraphanenin üıdiğini, izin alamıyanlann yerleri nu keser, eğer kestüne bir kat daha çıkılmıctı, ko«a nin boş bırakıldığını öğrendim. mezse, ya ihanet ya bir han olmujtu. Kapıyı, yatağınrekabet, kendi başıB ULM AC A dan kalkmı», fakat bıçagını lc do«Vicdanh bir insan nı verirdi. Kendisı nunun uçkurluguna «okmayı unutdt zindanda, zehrı mamif iri yan, kara lakallı kırkhk 1 2 olmak yeter!» 89 kaatil sakller arasmbir usak açtı, elind* bir fentr varGesetemizin «Oukurlarla Baaba da rekabet yüzundı. Ardında yine kara lakallı, fab«> sütunund* çıkan, Kadıköy, den olum tehlıkesı kat lakalı boyalı, ya»ı baliniı bir Caddebostanı, M^htap sokak PlSj atlatmış, tahlıye eııancı ve hancımn otuz yaılarında yolu lokak, tskele yolu sokağında dıldiği gune kadar, Kadar görüntn karııı vardı, kadıkl kanalizasyonlarla ilgili yazı üze zindancılann b i r ııın clind* da bir şamdan vardı. tki rine, lstanbul Belediyesi Basın ve lutfu, son yıhnı tek erkek Balabana «üpheli gözle baktı, kadın ise, gözleri iürmeli, ka»Turizm Müdürlüğünden ayagıdaki başına bir hocrede geçirmiştı. Bu hoclan rastıklı, kırıtkan v» mttltefit : açıklayıcı yazı ahnmıstır: «Kadıköy Caddebostanı Mthtap rtde yatarken, tah Hos geldin delikanlıl. dedi ve ediyoruz kı, evap beklemeden, karoın aç mı?. sokagı PlSj yolu aokağı, îskele yo tnin lu sokağı sakinlerinin kendl hu Gabruvalı îstoykodiye sordu. Karnım aç.. tarap da iatcrim susi kanalirasyonhmm sırf yağmur oğlu Mihail adında s&bıemred bir keşış hanımım.. rularrnın isalesi için inşa edilmif uıağı hırıızlıktan büz v* ana kanallara bağladıkları Hancı lâfa karıştı : SOLDAN SAĞA: maznun olarak Ba Gücenme delikanü, gok aiaun 1 Dışanda ıçl olmıvan ve iade tesplt edildiğinden buntfsn dog» labanın yanına vemahzurlann »nltnmesi için yandı benim bu iılerdt.. yemtk ve kendl evindekl hlzmetlerlc meşnrul eak rilmİJti, ki Mihail'in bayan (mürekkep kelime). 2 «Vü Iflzumlu tedbirlari almalan huru utun v» ıon d«rec«şarap vt han parmsını paıin alırım.. cudunun arka tarafı Rlyah renkte» tunda rr «ahiplerine zamanmda d« »ayanı dikkat ltirainamtıini bir Meryem Ana rü«Hi gttael Tinke sığır yahnisi 1 kurus, »arabın binkarşılıgı ıki kelime 3 ÇevrtHnce bilgi verilmlstir. 1 lifi 3 kuruş, meyhancde peykede müddtt evvel Cumhuriyet gazete dinden Fılıbe sahrasına kadar yuinsaniann kafa taslarma gore aynl| yatarsın, geceliği 60 para, oda ve Umum! kanallzaıyon sebekeal alnd* ne?retmiç idik. rüdü, oradan vadiye girerek hayd:klan bö'ıümü blldiren kelime b«»li. vatak istersen geceliği 100 para... dut Pop'un dağına çıktı. Korka rlr. iyl atüırsa eaklıyan blr vurus bulunnmdığına gore ev sahlpleriVazaıı: R. E. Koçu dedi. Tatarpazarcığında ılk yakalandı korka, hattâ ölümü göze alarak tur 4 Eskl harflerden birinln oku inşaat müsaadesi alırken blna lle nu«u, hiç de fena degll. 5 Kâbe beraber tecritll foiseptlklerini aynı ğında zabtiyede soymuşlar, üıtünü yaklaştığı kulubeyi bombo?, soyulBalaban elini Resimliyen: S. Bozcalı 1ı kese çıkaracaktı,kuşağına atarken, civanndakl blr ku'udan getlrilmlş zamanda yapmagı taahhüt etmele aramışlar, fakat eti üstüne bağla muş buldu. Üç sene metruk kaldığı kadın kırıttı, kokutsal «u. « HV nında bulunma rine rağmen masraftan kaçınmak dığı Pop'un kemerini grirememiş için artık barınılmaz halde idi. Iscasınm lâfı ile ozür diledi : çabalan vapılmıyan 7 GOney lçln taahhütlerinl ysrine getirme lerdi. Içinde altınlar ve mucevher »ız ormanı gayet ıhtiyatla dolaçtı, Hoş gör delikanh, kocamın burnunu sokarsa bır bıçaklık kıyAnadolumuzda yetişen tabi! bir blt dikleri sabittlr. ler bulunan o kemer eğer zabtiye ulu bır meşe dibinde iki tümsek metı vardı. Fakat Derbende indiği çok ağzı yandı.. dedi. kl grupurrian. buz ve tV böylpdlr. gordu, ustlerınde ınce dallardan Glzll olarak yapılmı? olan kana nin eline geçseydı Balabanın ba?ıBalaban kesesinden 10 kurus çı8 Aç gızlünün yeter bulmadlğl, çatılmış bırer salip vardı, salipler zaman hiç tahmin etmediği bir en kardı : blr çfşit ln<e hez. 9 Frmnganın Hzasyon bağlantılan için Bel«diye na çok ijler açabılirdı, belki de de de eğrilmiş, devnlmek uzere idı. gelle karşılaştı, iki çoban kopeği o Işte peşin para, karnım aç, şaılık lkllmlı FPhlrlerinden. ya palav. makamlarmca ve hususiyle bu cilikanlıyı darağacına kadar götüredaha çok uzakta iken acı acı havracıdır y ı nisancı varda yapılan yol ve kanalizasyon bilirdi. Zindana girince bir kere de Buraya gommuşler!.. dedi. lamağa başlamıştı. Kopeklere kar rap isterim, burada, peykede yataYUK*RIDAV AŞAÖIYA: inşatına o ramanki kontrol mü azılı prangabendler elinde soyulYanılmamıştı, bu tümsekler hay ?ı elıne kocaman bir topa aldı, fa cağım.. 1 Czerirtden çok yıllar gcçmls hendİBİ Y. Mühendis Lütfi Erzi du, hem onlar Balabanı çırıl çıp dut Pop ile küçük âşiftesi Gano. kat şaraphaneye gizlıce girip derin Hancının karısı, elindeki samdadevir (lkl kelime). 2 Teknrlanın tarafından her hangi bir lıln ve lak soydular, kendisıne bir don ve nun mezarları ıdı. Hazinenin go uykusunda Kinlın gırtlağına bıça nın mum ı^ığında yuzünü ancak ca lnııraı canından usandıran beîl rilmiş deglldir. bir gomlek bırakarak ustunde ne mülu olduğu yer de az ılerde idi. ğını dayamak imkânını kaybetmiş Balabana gostererek bir göz kırpVesikaya istinat rlr. genls toprak alanları. 3 Salına varıa aldılar, payiaştılar, bu arada En buyuk heyecanı oraya yaklaşır tı. Yaklaştıkça köpekler daha hır tı : salına ve nazlana nazlana yürumek. etmlyen yetlriler batıldır. hazine kemer de paylaşıldı, oğlana çınlastı. Bir cam açıldı ve bir ka Odamız çok temizdir delikanBelediye Fen îçlerinde vazifell | «bunu nerede buldun» diye sorma ken duydu. 4 O binentn kılıç da kuşanamndır, h!. dedi. Marmsra bölgemizde tarihl «««rle (S) adlı zatın pl&j yolu üzerindeld dılar, «bunlar sana yeter» dıyerek Hazine yerinde yoktu. Ense kö dın sesi : rlyle tanınmı? bir ksaaba. 5 Harlct evlnde hususi kanallrasyonu kendi Balaban da içınden «işte kesıle Kım var orada!.. Kim var orauç altınla bır zumrut yuzuk verdı kune müthiş bir yumruk inmiş gıki5Un mUtekaldln lkl baai. eekl Tan fosseptlğine bağlı olup sokaktaki cek karılardan biri daha..» dedi, ler. Ki sonra o aitınlar ile mucev bi dizleri üstune çoktu ve uzun, da!.. diye bağırdı. nlardan. 6 kanal ile bir irtibatı yoktur ve id herler, zindandan çıkmak için 6 ağır bır küfür savurdu. 'Mi;ı « Balaban sındı ve cevap vermedi. hancı değıldı, yolcu idi, temiz odaÇevrillnce lıtan dia doŞru degildir.» Şimdı? Bu kadm kımdı' Kiril şaraphane da yatmayı peykede sabahlamaya mürleri kıfayet etmıyecek o mahbul Vallslnln ıoy Kırü'e gıderım.. hazıneyı ça yen bır de kadın hızmetçi mi almış tercıh etti. Buna hancı memnun olkumlar arasında pek çoğunun oluadı bellrtr, ya. pılacak blr blmüne sebep olmuş, elden ele geçe lan o ıhtiyar domuzdur!. Gece us tı Yoksa.. yoksa şaraphaneyı ar du, yarı çıplak irı uşak ise kızdı. Balaban, Derbend saraphane hananın küeuk or lek «Balaban altını», «Balaban el tune çullanır, bıçağı gırtlağına da tık başkaları mı ışletıyordu? Yanılmadığına emin: «îhtıyar hazıne nında sabahladığı gece ahdetti kı, negi. 7 B'i yar ve soyletırım!. dedı. ması» adını almı;tır. erkek adı. IneıDerbend şaraphanesıne gece ın yı aldı ve kaçtıl.» dedı ve yureğıne artık kadına ınanmıyacak, kadın at. 8 Trrsi Zindandan don gomlekle >al;n meyi kararlaştırdı. Ihtiyar Kırıl'ın sankı bır taj oturdu. Bu hazine o sevmiyecekti, «ehni oynatsa ellısi, «ektlkgiz lklvp avak çıkmış olan Balabanın ilk işı yanında 13 yaşında bır çırağı var nun butun umıdi, istıkbali idı. «Ga gozunu kırpsa tellisi», başkalarının Oönkfl huımaeaniD böltlnmUfün bır potur, aba, çarık ve bir bıçak te dı, çocuk alt katta bir peyke us noyu boğduktan sonra o hazıneyi kadını ıle gonul eyliyecekti. Fakat nsllr'itlınlı seklı tanesl» demekBUZDOLAPLARI darik etmek olmuştu. Kemerin git tunde, Kıril de üst kattaki odasın alıp niçın gitmedim?..» diye duşün on gün sonra karşısına Tinke çıktı. Ilr (Iki kelime). 9 Hlnt Avrur» tığıne pek yanmamıştı, geride Pop' da yatıyorlardı. Oğlan duruyorsa du, «dağdan ındiğım kılıkta onu Bır Tinke... «kara zulfü ardından ırkından, tersl «aıcaklık al ve vücu , duna sindlr!» kartılıgı blr emlrdlr. (nâncılık: 5624 10431) ' un büyiık hazinesi duruyordu. Vı 16 ya^ına basmış olacaktı, eğer ışe hıçbır yere gotüremezdim, o beni ay doğar anın!..». saöliğınız içiıi •*•'«"«•». Hiç böyle şey olur mu? Bulgar Balaban ile beş yosması 7 Elini oynatsa ellisi go zünü kırpsa t e l l i s i Çocuk felci "Polyomiyelitis Dr. Saim Polat BENGİSERP (H«ml*k»tlmİBd« çocuk ftüei Mİginı vsrmış.), (Filâneanın oglu Ada'da denize girmia, felea totolmns, zavallı nefM alamıyormnş, falanea ha«tahajiede çelik ciğere koymnçUr, ama yine de knrt«lamamış), (Çoouk felci; knllanılmı» Amerik*n egymlanndan feçiyonnuş, bn hastalıgı memleketimiıe Amerikahlar getirmlf) gibi halk araaında blr •ttrü mfitalealar yürütülmekte ve biı heklmler de bn konnds her gün çeşitli (ornların •• aeabaJsrın mnhatabı olmaktayı». Bondao bir çeyrek aaır evrel liıztdi her ikiıi de rahmetli olan a»Tin Prof. Dr. Aklf Şakir Şakar ile Prof. Dr. thsan Hilmi Alftntar hoeslsnmızın Şişli Çoenk Hastahaneainde verdikleri denlerde çoenk feleinden bahsettiklertni hatırlanm. Bnndan baaks Anadolnda vaıifell oldngnmm Biralarda hiç bir vabancı millet ferdi ile dlrekt teması olmıyan köylü çoenklan araaında da çoenk felol vakalanna rastladığımız çok olmuftnr. O haJde Türklyemiide çocuk felci rnknatı bn günlerln problemi ve şnnun bnnun geiirdlfi bir dert de«l, eskldenberi mevent olan bir haatalıktır. Bngilnlerde biraz çofaldı ise bnnun sebeblnl şu veya ba mil letin Tttrkiyemize geliş gidiflnden ziyade blzde iç tnrizmin artmasında, koyltt şehirli mOnssebetlerinin aıklafmaıında, plâjlara faıla r»ğbet ve önem verilmeslnde ve hastalıgın kolay tanınır hale gelmeainde aramak daha makul olacaktır sanırım. NASIL BÎR HASTALIKTIR? Çocuk felci mikroplu, bnlaşıcı ve salgın yapan bir hastalıktır. Bizde sporadik yanl yer yer, tek tük vakalar halinde röriilürken Amerikada, Afrikada epidemj dedlgimiı yaytın bir halde görülmektedir. Insanlık bn hastalık tablonnu 19 uncn asırdanberi tanımakta ve heklmlik kitaplarında tarif edilmege baslanmıs bnlnnmaktadır. Hastalık âmili bir vlrültür. Bn virüs dıs etkenlerden sofnk ve sıcafa karfi çok dayanıklıdır. Lâfım snlanndb've bnnlarla kirlenmis plâj nıları ve knmlannda, oda toslannda bnlnnnrlar. Hastalıklılann yiyeoek ve oynncakları ile dıskıları çünlerce hattâ haftolarca hastalık yayma ve bnlaatırraa hassasını haizdirler. Bn virüs, tifo mikrobo gibi yiyecek ve içeoek maddeleri ile ve tozlarla agı< ve boğaz yolnndan girerek aintUrim kanalına geçer ve barsaklardan kana kansarak merkezt »inir sistemlnln belkemigl kanalı Içindeki omnr iilğin fri eevherinln O oclannı •eearck on tnrtir ve melanetinrn Mİtenatını borada sfirer. BULAŞMA TOLLARI Gerek hastalar ve gerekne mikrop tasıdıgı halde kendisi hasta olmıyan portör dedigimiz kimseler bn hastalıgin viriisünü büyük aptesleri ile etrafa saçar ve yayarlar. Bu bakımdan açık aptes çnkurları (fos septikler), açıkta akan pat lamış lSğimlar, çognnlufnn fay dalandıfı dere, föl, deniz kenan gibi umnmî yerlere tedbirsizce akıtıian kanalizasyon meeraları birer teblike kaynağıdırlar. Hele bn açık lfigım ve pisliklere konarak yuvamızın en mahrem köşelerinc, yiyecek ve içeceklerimize sırnasıkça konan karasinekler yok mu? Onlar da başımızın ve sağlığımızın başka bir kara belâsıdır. Kondnklan pislikten ayakların daki kıllarla tasıdıklan virüsleri yiyeeek ve içeceklerimize tasıyarak onları kirletirler ve bu gibi mikropla bulaşmış yiyeeek ve içecekleri yiyenlrr de nastalanabilirler. O halde çocuk felei ile savasta Iâğım hijyeni, sanitasyonu ve karasinek mücadeleginin rolü önemlidir diyebiliriz. KİMLERDE GÖRÜLÜR? Çoenk felcine en çok küçük çocoklar ve sonra da gençler tutnlmağa istidatlıdır. Yaşlıların yakalanması ise enderdir. Çoenklarda en çok erkeklerin, yaçlılarda ise en çok kadınların yakalandıkları bilinen bir gerçektir. Herhangi bir snntte vücutlanna mikrop girenlerin '.95 i bâriz bir haatalık belirti»! göstermez, ıa|lamlar arasında dolaşırlar, yani portör olurlar. Portörlerin vücudunda tabiî bir bağıgıklık teessüs eder. Bn bakımdan sosval vaşam« sartları gelişmemiş insan toplnluklarından ziyade, varlık içinde yafiyan yani vücntlan mikroba kar?ı bafışıksız, bikir olan kimselerde hastalı^ın göliikmesi daha sıktır. S aylıga kadar olan çocnklsra anadan tabiî bagısıklık geçtiği için bu yaslarda hastalık pek gösükmeı. Çoenklarda has talık 6 ayhktan sonra gösükmege başlar. Hastalık, bademcikleri alınanlarda bademcikleri alınmıyanlardan daha çok gSzflkmektedir. O halde bir polyo aalgını zamanında çocnklannı baderacikleıinl aldırrnak dogrn degildir. Kısa adı lle polyo denilfn çoenk felei daha çok sıeak rnev simler ve iklimlerde gözükür. En çok yas aylarında nisandan eylule kadar meydana çıkar. Ağustos ve eylul, en çok rastlanılan aylardır. Kısın pek gözükmeı. Yorgun ve bünye mnkavemeti kınlmış çocuklar, dinlenmiş ve sağlam bünyell çocnklara nispetle hastalığa daha kolavlıkla yakalanırlar. Vlrüs, vucnda girdikten, haatalık bellrtilerinin meydana çıkısına ksdar geçen knlnçka devrl; blr haftadan öç haftaya kadar defişebilir. Bu konnya. ireleeek bsfts da derarn edeee ÂMBRA BAY OSCAEı PBOF. NHfBDS*ım Hfaetoiare JANE'IÎSİ KIZ1 237 serleri 7.30 Haberler 7.45 ISTANBUL Solistler ve melodiler 8.15 Is7.27 Açılış ve program 7.30 tanbul ve Izmir'den sesler Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 8.45 Cahpso'lar 9.00 Ev kadı7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler nının not defteri 10.00 Deva 8.15 Beraber şarkılar 8.30 mı yarın sabah 10.20 Guy Sabah konseri 9.00 Kapanıç. Lombardo Orkestrası 10.30 11.57 Açılış ve program 12 00 Kapanış. Şarkılar (Muallâ Gökçay) 11.57 Açılış ve programlar 12.20 Sevilen melodiler 13.00 Saz eserleri 13.15 Haberler 12.00 Hafıf müzik 12.25 Kuçük 13 30 Hafıf muzık 13 40 Şarkı ilânlar 12.30 Beraber ve solo lar (Gulseren Guvenh) 14.00 şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Plâk dolabından 14.15 Türkü Küçuk konser 13.45 Osman ler 14 30 öğle konseri 15.00 Türen'den türküler 14.00 Roger VVılliams Orkestrası 14 30 Kapanış. Ulviye Taçkent'ten şarkılar 16.57 Açılış ve program 17.00 15 00 Kapanış. Çay saatı 17.30 Turkuler (Ne16.57 Açılıs ve programlar rıman Tufekçı) 17.50 Tarım 17.00 încesazdan Şedaraban Fassaatı 18 00 Selçuk Sun Orkes lı 17.30 Çeşitli melodiler trası 18.15 Radyo Kume Faslı 18.00 Reklâm programları 18.30 18.45 Haberler 19.00 Rek Kuçuk ilânlar 18.35 Yurttan lâmlar geçidi 19.40 Şarkılar sesler 19.00 Haberler 19.15 (Alâeddın Yavaşça) 20.00 Ha Yaşadığımız günler 19.30 Hufıf muzik 20.15 Olaylar ve seyin Gökmen'den şarkılar }ankıları 20.30 Darvaş'tan ke 19.55 Küçük dinleyicilere masal manla hafıf melodiler 20.45 Meteorolojı sohbeti 21.00 Klâ 20.00 Mefharet Atalay ve Arsık Koıo 21.30 Aile sohbetleri kadaşları 2015 Olaylar ve yankıları 20.25 Küçük iltnlar 21 45 San soloları 22.00 Rek 20.30 Müzeyyen Yıldızdoğan' lâmlar geçıdı 22.30 Müzik dün dan şarkılar 20.50 Büyük Nuyasından 23.00 Haberler tuk 21.00 Cuma konseri 21.30 23 15 Senfonık müzık 23.40 Tiyatro deyince 21.45 Nevin Rıtm ve melodi 23.55 Program Demirdöven'den »arkılar 22.15 24.00 Kapanı«. îzahlı caz 22.45 Haberler 23.00 Opera albümünden 23.57 AN KARA 6.57 Açılış ve günün program Cuma'nın programları 24 00 ları 7.00 Kur'anı Kerim ve Geç yatanlar için müzik 00.30 Turkçe açıklaması 7.10 Saz e Kapanış. Sarıkamış Askerî Sat. Al. Komisyonundan S eylul 1962 günü saat 10.00 da kapah zarf usulü ile asağıda adları; miktarı; muhammen bedelleri ve geçicl temlnatları yazılı yiyecek maddeleri; satın almacaktır. Şartnameleri İstanbul; Ankara; Adana Lv. Âmirîikleri ile Erzurum; Kars ve Sarıkamış As. S«t. Al. Kom. larında görülebillr. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği eibi her kalem ayrı ayn isteklilere de ihale edilebilir. C1NSİ Tahin Üzüm pekmezî Tahin helvası Miktar Ton 15 30 24 Muh. B. Lira 67500 69000 100800 (1264 5469 5563 7550 Basm: 13683 10409) Isfanbu! Sular İdaresinden tebliğ olunur 19/8 '962 Pazar günü saat 816 arası I.E.T.T. İdaresince münzevî muhavvile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyle elektrik cereyanı kesileceğinden şehrin İstanbul semtinde sular revizyon müddetince akmıyacaktır. 1 Sayın abonelerimizin tedbirli bulunmalannı bildirir, bu arada Beyoğlu yakası su durumunda herhangi bir değişiklik bulunmıyacağını arzederiz. (Btn: 13667 10411) KeMmlı Komaa 287 MtiL U N K I Z Ciren. TVES SAYOL CeTiren Mazhar RUN1 Evvelce babası tarafından kendisine tevdi edilen vesaiki Edmond'a veren Mardoshe derin bir endişe içinde eve dönmüştü. Delikanlının bu yazılann incelenmesi neticesinde Seuillon faciasını çözeceğini ve Lu cile'in kabahatli oldnğunu anlıyacağım sanıyordu. Halbnki o, bu sırn kimseye tevdie mezun degildi. Bu yüzden son derece müteessirdi. Şimdi ne olacaktı? Mellier, Rouvenat. Edmond; hattâ bizzat kendisi bir sürü güılüklerle mücadeleye mecbur kalacaklardı Yirmi sene sonra bu yaraları açraak neye yarardı? Bu enkazm iizerine saadet kurulabilir miydi? Adamcağız, biitün gece bunları düsündü. Nihayet yorgun düserek uyudu Sabahleyin biraz kahvaltı etti \e kendi kendine: Biraz tevekkiil olahm. dedi. Bakalım Edmond ne diyecek. Çok geçmeden adamcağız biraz uyuklar gibi oldu. Uyandığı zaman Edmond, sında idi Hemen sordu: N'asıl kâğıtları okudunuz nıu? Evet; ama fazla bir şey oğrenmiş olmadım. Sadece annemin isminin Lucile olduğunu artık biliyorum. O kadar mı? Evet . Ama babamın da terk edilmiş bir çocuk olduğunu öğrendim... Edmond daha fa/la konuşmadı. Greluche ile mutabık kalarak Maıdochea Kont de BU>Mere'den bahsetmemeyi kararlaştırmıştı. (Arkası \ar) k«ni yolumdan alıkoymağa! Polii orah değildi. Evveli dıkkatle yüzüğe lonra da kızın yüzune baktı. SSyle, ncfvden buldun bu yü»uğü? Yadigâr verdiler onu bana. YAZAN:H.Mc CUTCHEON Senin gibi bir sırfıntıya boyCfVİREN: B • D le bir yüzüğü kim yadigâr edecek. Yalan söylüyorıun. Halk etraflarına toplanmağa baş Herşeye rağmen mesudum Bill. ğu Boulevard'dan g«G<n çak çekş.n verdiği zındeük ve teravet ıJohn elhamdulıllâh artık tehlike arabaları garip bir teıat yaparken çinde sür'atli adımlarla Katbah lamııtı. Fesli, burnuzlu muslüman yi tamamiyle atlattı. îçimde öyl« çarşafh Arap kadınlarımn yanı sı caddecinde yürüyordu. Sırttndaki lar, yerli tspanyollar, o civardan bır hu var ki attık herjey düzele ra sokaklardan dolaşan ıtrelpM ucuz baıma elbiıeye rağmen hal tesadüfen gecen ecnebiler, hepsi cek. Londra'dan ayrıldığımızdan blüz ve «ortlu turistler bir Batıh ve tavrı bir kıraliçeninki kadar onlara bakıyorlardı. Genç kız onberı ilk defa olarak üzüntüleriml için yadırgayıcı bir manzcra tefkil ölçülü idi. Bronı rengi yüzü ile lardan bir yardım görmek umıdı koca koea kara fözlerini çevTtle ile «ızlanmasını arttırmıştı. attığımı hissedıyorum. ediyordu... .. Haydi gel senınle Atlantik Mağazanın hemen kartı tarafında yen tijrah saçlannı ortadan ajnr Bırakın yolumu diyorum. Casahıllerıne gıdıp denize gıfelim kılrık dökük eskl bir Fiat'ın yanı mıstı. nımı acıtıyorsunuz. Hakkınız yok Penny. başında duran yağiı «iyah raçh ba Kızın akh fikri, bir iş bahane e buna. Sizi şikâyet edeceğim. Bill bu teklifi yaparken içinden, yağı suratlı bir adam bu kalaba derek dün aleltoal* Tetuan'a gi Şikâyet mi edeceksin. Hayriı soğuk bir duş insanların içinde be lık araımda genç avukatın dikka den «evgüisind» idi. I ben ieni götüreyim de derdıni kaüren aşır\ bir takım hlsleri küller tini celbeUL El Negro giderkan ne kadar za j rakolda anlatırsın. diye düşumü^tü. Şu anda aniaşıAdam, Bill'ın kendiıi ile alika man kalacağını ıöyl«m»mi? fakat Annem evde hasta... Ona ilâç lan he!r ikisinın de böyle soğuk bir dar oldugunu hiiiadınc* hemın a buna mukabil ona göz kamastmcı götürüyorum. Ne olursunuz bıraduja ihtiyaçları vardı. rabasına atlayıp yan sokaklardan bir montür üzerine islenmis »an kın beni. yakut bir yüzük hediye etmisti. Denize girmek mi? Aman bu birinde kayboldu. Polis kalabalığı yararak genç kıGenç kız bir dortyol agzında kar Genç avukatın bu mevzuda dafevkalade bır fıkir. Yalnıı mayoha fazla kafa yormanna meydan «ıdan karşıya geçeceği sırada tra xı türiikleyip götürürken bir mudla'imız yanımızda mı? Maalesef değil ama onu dakalmadan Penny allnd* küçüefik fik polisinin veeaite yol vermesi det arkalanndan hakan kalabalık uzerine kaldırımın üzerinde durup ta yavaş yavaş dağılmağa başUbır paketle mağazadan çıktı. şımdi hallederiz. mıştı... Bil bakayım Bill, nc var bu beklemek mecburiyetinde kaldı. Bır çeyrek saat sonta Tanca'nın Akh hftlt uçarı sevgiliıinde sanen ivi mağazalarından birinden Bill paketin içinde? ki onun hayalini tafiyormuş gibi kendi ışıni halletmış ve en lyi Bir mayo. Şehfrin dolaylarındaki son evleri parmağındaki yüzüge bakarken Bilemedin işte. cıns Amerıkan mayoların'lsn birihemen yanı basından gelen sert de arkalarında bıraktıktan sonra Öyle ise devenin bası... ni almustı. Fakat Penny için bu kısa bir zaman iki tarafında hürbir sesle irküdi. tmkânı yok bilemezsin. alış veriş o kadar bapit •leğıldı. ma ve ökaliptus ağaçları yukselen Hey, bana baksana sen! Sen sriyle ne olduğunu. Mağazanın ?atıcı kızlairındsn uçü Gözlerini kaldmcmca kendini ü asfalt bir yoldan ilerledıler. Daha çenç kadının etrafmda peı\'ane oli Plâja gidince gorürsün. Yalniformalı bir polisin karşısmda sonraları bu ağaçlar da bitıyor, mus, ona Paris modell»rınin en nız nasıl gidiyorsun oraya? En iyisi şu karşıki garajdan bulmuştu. Adam, parma^ı ile elin goz yalabildiğine uzanan bir çolde seçmelenni gösteriyor, fakat bir nadiren dıkenlı çalı kumelerine türlu .beğendıremiyordu. Nıh;ı>et bırkav gunlüğüne bir araba kira deki yüzüğü işaret ederek; Nereden buldun bunu, diye tesaduf ediyorlardı. bu sonu gelmez alış verişten içi larız. Gel geçelim k&rsıya Penny'yi elinden tutup kosarak sordu. sıkılan Bül hem hava almak ve Bill'ın kullandığı krem rençi Kız elini arkasına saklamak ishem de etrafı ?e;redıp ojalatrnak karşı kaldınma geçtiler. Genç kaChevrolet Akdenızle Atlantik daldu.şuncesiyle mağazanın onüne çık j ciın üzuntulerini unutmuş, sevın tedi, fakat daha atik davranan po galarınm buluştuğu Kap Spartel'e lıs onu kolundan yakalamıştı. tı. Son modrl Amcrikan arabaları I cinden uçuyordu. doğru sur'atle yol ahyordu. Göster sunu bakayım banal * nın yanı sıra mağazanın bulundu ! (Arkası var) 1 Ceylân gibi genç bir kız o ya Bırakın beni, ne haktaruı var «CUMHURİYET. in ZABITA ROMANI: 27 ııııımııııııınııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog