Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

17 Aftutos 1962 CUMHTJRÎYET ÜÇ nba'nın defvmada Antil leiertn boyflk y daflık 'sdaUnndan blri ı l ı n Haiti'de bo>uk hnrnrenrink •ardır. DSrt milyon nfifngln bn raemleketin halkı senoldir. Liıanlan Frannzcadır. Memleketin rejimi sozflm ena eumhuriyettir. Fakat Devlet Reisi olan lat seçim yapmsk lüınmnnn higsetmeden işbaşınds oturmaktadır. Adanın dijter yarısı Dominique Cumhuriyetidir. O da hnznnnzlnk içinde boealamaktadır. Fakat Haiti bngün ne yapaca£ını bilmez bir hale gelmiştir. Eski îngiliz elçilerinden Corley Smlth, bu seker kamışı kadar, kakao ve kahve memleketi için 9a ıSzfi «öylemiştir; «Amerika Haiti için ne yapacağını bilemiyor, bn memlekete yardım etse, bir gangsteri iş başında ve iktidarda tutmaktan başka bir ise yaramıyor. Tardım etmese, iyi, temiz ve sabırlı bir millet ıstıraba sürükleniyor.» îngiliz Elçisinin gangster diye tavsif ettiği Haiti diktatörünün adı François Duvalier'dir. Bu za bir kaç gün evvel bir tebliğ neş rederek, Genel Kurrnay Başkan General Boneicaolt'yn vazifesinden azlettiğini bildirmiş ve yerine Albay Conitant'ı getirmiştir. Biraz lonra, Haiti'nin bükiime merkezi olan Port au Prince'de yayılan bir habere göre Genera! Boncicault ailesiyle birlikte Vene znela lefaretine iltica ederek canını Devlet Reisinin elinden kurtarmıştır. Boncicault, 1957 de Dev let Reisi Davalier'nin sağ kolu bn lnnnyordn, ve o tarihte rütbes tefmen idi. Davalier askerî darbelerden korktnğn için, vatan cephesi ocak larına benzer bir teşkilât kurmuş ve bir nevi livil milis teşkilâtı meydana getirmiştir. Bn teşkilâta girenler imtiyazlı kimseler olduk ları için iıtediklerini yapmağa haşlamışlar ve Davalier de bn zu lüra mekanizması flzerinde hiikmü nü icra etmek yolnna girmiştir. tş bnnnnla da bitmemiş Tontons Maconteı israini alan 3.000 kişiden mürekkep bir sivil yağmacı teşkilâtı daha meydana getirmiş ve kendisini bu teşkilâtın rauhafazasına terketmiştir. Bunlar, lesmeıı knmarbane işletmekte, haraç al makta, kaçakçılık yapmakta, belediyelerden rüşvet istemekte ve bnnlara kimse taiç bir şey yapamamaktadır. François Dnvalier, Devlet Reis lik müddeti bittigi halde, millet beni istiyor, seçime lüıum yok, di yerek, iktidarda çavri mesru «a rette otnrmağa devam etmiştir. Hâ lâ da devam etmek'.edir. îşte bn vaziyet üzerine VVashiııg ton. Haiti'ye yapmak» olduğu yar dımı kesmeğe karar vermiş ve Port an Prince'deki askerî Amerikan misyon şefi, General Kauciranlt'ya verdiği bir mnhtırada bn şartlar altında Amerıkarıın yardıma devam imkânı hulamadığı bildirilmiştir. Mektuban muhteviyatı halk tarafından öfrrnilmiş, bn vaziyet Dnvalier'yi zor duruma sokmuştur. O da kabahati, Genel Knrmay Başkanının sırtın» atrnak isteyince, bunların araları acılmış ve nihayet General Veneznela sefaretine ilticaya mecbur olmustur. Haiti katolik bir memlekettir, Dnvalier'nin taşkınhkUrını hoş çörmiven Archeveque Poirier bn sebepten jeçen yıl raemleketten dışarı atılmıştı, Papa da bnnnn nzerine Haiti Devlet lleisini afaroz etmişti. Şu sıralarda afaroz edi 1mis Devlet Reisi, iktidarda tutunmak için her çare.ve başvnrraakta, halk da ondan kurtnlmak için elin den geleni yapmaktadır. Antille adalarındaki durumu ivi bileııler, yakında Haiti'de bir aiyasi infüâk heklemektedirler. M. PlRt StfSBH® Rus uzay pilotlatını Haiii'de kuwsnzJ«k Krufcf dün tehtik etti •• . B J B E RIıE R Î ÎB Istanbulun Kadmlazi üç işçi kıza göre ahlâk buhrammn üç Ktuova Trikotaj Fabrikasındayıx. ÖJr«ndiğımızt gör« fabrikada 326 ifci çalıjıyormu?, bunun °»80 i kadmmış. Acemi bir işçiye verilen asgari ücret haftada net 46.60 liraymı?. Fabrika Müdürü «Haftada 600 liraya kadar ücret alan kalifiye ustalar da var» diyor. Ortalama haftalık ücret 94 lira civarında. Günde 10 saat çalışılıyor. Bundan önce Haliç'te bir Musevi vatandaşımıza ait bir çorap fabriEN KESTÎRME TOL Bunaltı kasına gitmiştim. îri yan kapıcı cı sıcaklarm devamı sokağa çık pos bıyıklarını bura bura, ne istemak mecburiyetinde olan Istan diğimi sormuştu. Gazeteci olduğubulluları çeşitli kılıklara soktu mu öğrenince, «Hele sen burda erkekler hemen hemen kâmiler dur, Müdür beg yukardadır, haceketlerini attılar, bu arada çeşmi ber edeyim» demişti. Biraz sonra başında gördüğünüz bu adam gib geldi, o sırada konuşmaya daldıgömlek ve fanilâlarını da çıka ğım bir işçi kızı haşladıktan sonra, ranlar eksik değil... Maamafih s < bana dönerek: «Müdür beg yok» rin havaların pek uzakta olmadığ dedi, «gitmiştir, gayrı gelmez.» Çaresiz çıkıp dışarda bir yerde bekkanaati yavaş yavaş yayılmakt şikâyetlerin daha umumi bir ha ledim, paydos saati yakındı. Çıkan işçilerden öğrendiğime göre almasım önlemektedir. bu fabrikada günlük çahşma süresi 10,5 saatmiş, haftalık ücret 20 liradan başlıyor, yani saati 30 kuruş. Içlerinde 30 60 lira arasında haftalık alanlar çoğunlukta. Tüy siklet lâflar Amerikalı Bilgin Von Braun «Sovyetlerin bu başansma rağmeri Ay'a önce Amerika gidecek» dedi Washington 1« (Kadyo) Sovyet Uz«y pi lotlannın y»ptıklan «çilt uçu?> tecrubesinin €uzayda ran devu» yu gerç«kleştirmek ol duğu yolundaki ilk tahminler hilâfına, şim di bu seyahatin daha ziyade aya gidecek bir kapsül jçindekı inîanın mukavemetini tetkik için yapıldığı an la ;ıl mak tadır. Bu bakımdan incelemeler, müspet sonuç vermiştir. Bizzat uzay adamlannın ifadelerine dayanılarak çıkarılan bu sonucu pilotların uzaylen süreden faz Nikolayef ve Popoviç, uzaydan döndükten sonra.. la kalmış olmaları da teyit etmek bu koltuklarda hareket edebilmişler, zaman geçtikçe vücutlannı tedir. Başlangıçta, Vostok 3 ve Vos kaplıyan uyuşukluğu, ayaklarmın tok 4 yolcuları için en büyük sı karmcalanmasını hareket edereK kıntının uzay gemisinin darlığı giderebilmişlerdir. Gecesi ve günolduğu zannedilraekteydi. Halbu düzü olmıyan uzayda, her iki uki Sovyet uzay adamlarınm Ame zay adamı veryüzünden kendileririkalılarınkine nispetle oturduklane uyku saati geldiği haber verilrı koltuklarda daha rahat oldukmek suretiyle uykuya dalmışlarlan ifade edilmektedir. Pilotlar dır. Uzay adamlarınm aldıkları gıdaların ise, tüp içindeki ezmelerden ibaret olmayıp hamburgerler, sandviçler ve börekler yedikleri, iu, meyva «uları ve hattâ kahvc bil* ietikleri bildirilmektedir. Krnçef tebrik etti öte yandan hâlen Karadenizdeki yazlık evinde bulunan Sovyet Başbakanı NiKita Kruçef, dün Sov yet Uzay adamlarını telefonla tebrik etmistir. Bu arada Uzay yoleuluğundan dönraekte bulunan iki pilotu karşılamak için Moskova'da hazırhklara başlanmıştır. Işçiler Kremlin'in önünde büyük beyaz bir tribün inşa etmektedirler. Başbakan Kruçef'in bu tribünrien uzay pilotlannı Sovyet halkına takdim etmesi beklenmektedir. Arjantin'deki Krizin sebebi: Subaylar ve Politikacılar M E V L I T TUNCER HARAÇÇI'nm olümünün kırkmcı gününe tesadüf eden 18.8.962 cumartefl günü Slşll Camlinde ikindi ..n». mazından sonra okunacak Mev11de akraba, dost ve din k»rdeçlerinln katılmalan rlca olunur. Anneal ve Babası Cumhuriyet 10419 Kıymctli cğlumuz Buenos Aires 16 (aa..) Ordu mensuplarımn yeni Genelkurmay Başkanı Turolo'ya muhalefeti ve eski Başkan Frondizi taraftariannın silâhlı kuvvttleri «Hükümeti zorla ele geçirmiye çalışmakla» ithamları Arjantin'i yeni bir buhrana sürüklemiştir. Genelkurmay Başkanı Turolo, şahsına karşı muhalefeti ve husumeti yumuşatmak amaciyle, kendisine karşı gelmiş olan 116 kurmay subayın emekliye şevkı kararını geri almıştır. öte yandan esii Başkar. Frondizi'nin Uzlaşmaz Radikal Partisi tcra Komitesi silâhlı kuvvetlerin iktidan ele geçirme çabası içinde bulunduğunu iddia eden bir bildiri yayınlamıştır. T E Ş E K K Ü R Çok kıvmetli alle büyügümüz İZZET BASMACrnin vefatı dolayıslyle cenaze meraslmine istlrak, bizzat letgraf veya telefonla tazlye etmek lutfunda bulunan bütün dostlönmıza oandan tesekkürlerimlzi sunanz. Atletl Cumhuriyet 10421 O L UM Izmlr eşrafından Sandık Ertılnl merhum Mehmet Beyin kız:. Kerestecizade merhum Tevfik Beyln reflkası. Zerrin Alataşın annesi. eskl Sağlık BakanlannDr. Hulusl Alataş'ın kayınvalldesi. Esat Akduman ve merhum Hacı Halil Beyin hemşlreIerl, GUher Arar. Tertm Serozan ve Yalçın Alataş'm anneannelerl. Avukat Ismall Arar ve Mühendis Engin Serozan'ın büyük kayınvalideleri KAYIP EmekU Sandığından aldığım 97:635200 sicll No. lu Emekll cüzdanımı ve çeklml kaybettlm. HUkümsüzdür. HayrulUl Erol Cumhuriyet 10424 BANKACILIK Bu arada Sovyetlerin uzay'da «çifte uçuş» u mümkün hale getirmelerinin yankıları devam etmektedir. Huntsville'deki Marshall Uzay Merkezi Müdürü ünlü Amerikalı bilim adamı Von Braun, Sovyetlerin bu başanlarına rağmen aya varma yarışını Amerikalıların kazanacagından şüphesi olCHP. Istanbul milletvekili ve madığını söylemijtir. Von Braun Avrupa Konseyi üyesi Oğuz Oran şöyle demiştir: dün gece saat 19.50 de Istanbul «Bana kalırsa aya insan gönder Radyosunda «Ortak Pazar ve Tür mek ve geri getirmek içîn Rusla kiye» konusunda bir konuşm rın kullandıkları roketlerden da yapmış ve «Ortak Pazar'a lâyı ha kudretli roketlere ihtiyaç var olduğu ehemmiyeti verebilmemi dır ve biz bu kudrettekı roketlere için müessesenin tnilletçe benini' sahibiz.. senmesi şarttır» demiştir. Oran, Türkiye'nin Ortak Pazar't kabulü konusunda alınan kararın «Yarının iktisadi ve sosyal oluşunda son derece önemli tesirleri olacağını» belirtmiş ve bunu gerçekten sevinilecek bir kara olduğunu ifade etmiştir. Anca bu «Hissi davranış» ile yetinme/O mek gerektiğini bildiren Oran, Atina 15, (Hususi) Milli lsta «Avrupa Ortak Pazar'ına kabulütistik Idaresi tarafından verilen müzden azami istîfade sağlıyabil bilgiye göre ocak mayıs 1962 sü memiz için müessese üzerinde cidresl içerisinde Yunanistana 144,963 diyet ve dikkatle durmamız, katurist gelmiştir. Geçen sene ve ay bul şartlarınt ilmi olarak hazırla nı süre içerisinde bu rakam 118,067 mamız iktiza etmektedir» demişidi. Elde edilen artış °i> 22.8 dir. tir. Oğuz Oran daha sonra, Orta Pazar konusunun şimdiye kada sadece dar ve sınırlı bir çerçev V E F A T içinde kaldığını ifade ederek «OrBayan Nathalle De Leon'un tak Pazar konusunda hükümet v eşl. Bayan Fortunee De Leon'un hükümete yakın mahdut çevrelekayınbiraderi. Rafael Amon. Raşrl Eskenazl. Jak Polikar. rin bilgİ5İndedir» damiş ve bu ko, tzak De Leon ve Moris De nunun «ticari, sanayi ve işçi seki.eon'un amcarSrı törlerinde incelenmesi» ni tavsiy ALBERT DE LEON etmiştir. 15 Ağustos 1962 çarşamb» günü VEFAT vefat etmiştir. Cenaze meraslmi 17 Ağustos 1962 bugünkü cunıa Şumnu eşrafından Cumalı Ismai günü «aat H te merhumun arve Sabriye Hanımın oğlu, Rahmiye zusu Uzerine Şi»l< Italyan MuKarakaş'm eşi, Erdinç Karakaş sevl mezarlığııvla icra olunnEmel Tunca'nın sevgili babaları. cağını teessilrle blldlrirler. tüccardan Mehmet Turan'ın kardeşi, Ismail Turan'ın amcası, Sa llsncılık: 537 İO454 atçi Yusuf Bildirik'in bacanağı Dahiliye Vekâleti Hukuk Müsavirlerinden Ismail Özkul'un, Emin ACI BİR KAYIP Bildirik'in ve Maliye Hesap Uzmanlarından Ahmet Özkul'un v Memleketimlzin kıynıetll bt^Ahmet Bildirik'in eniştel»ri, Doktekârı tor Alâaddin Tunca'nın kayınpeŞÜKRÜ TUNAR deri Rahmetl Rahmana kavuşmuçSALtH KARAKAŞ tur. Cenazesi bugünkü cuma Hakkın rahmetine kavuşmuştur günü Şlşli Camli Şerlfinde öglf Cenazesi 17.8.1962 günü cuma na namazı kılındıktan sonra aile mazını mütaakıp Kocamustafapakabristanına defnedilecektlr. sa Sünbülefendi Camiinden alınaPLÂKÇILIK Koll. Şti. rak. Merkezefendi Dedeler mezarllâncılık: 5932 30427 lısındaki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Ailesi Cumhuriyet 10458 "Ortak Pazar için ciddiyeile hazırlanmalıyıZj ^ Yunanistanı ziyaret eden furisf sayısı 22.8 oranında arttı Neyse biz yine Kazova Fabrikasına dönelim. 3 genç kız sorularıma cevap vermeğe gönüllü çıkıyor. Üçü de fabrikanın konfeksiyon kısmında çahşıyorlarmış, adları Tülay Barkan, Bilge Gökbulut, Nefise Atik. Üçü de Atatürk devrimlerinin hedefe gitgide yaklastığı kanaatında. Tülay Barkan bu soruya cevap verirken, Büyük Atatürk' ün kadınlar için söylediği bir sözü de tekrarlıyor: «Eğer kadınlarımız milletin hakiki anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden daha fazla münevver ve faziletkâr olmalıdırlar.» Yine her üçü de Türkiyede bir ahlâk buhranı olduğu hususunda birleşiyor. Bu buhranı yaratan «ebepler için de şöyle diyorlar : Tülay Barkan Aileler arasındaki zihniyet değiîjkliği. Bilge Gökbulut Içtimal düzeasizlık. Nefise Atik Kültür azlığı, çahşma gücü noksanlığı. Her üçünün de fabrika vc ev ifr leri dışındaki en büyük zevkleri okumakmış. Kendilerine son zamanlarda çocuğu sakat doğduğu için öldüren ve muhakemesi hâlâ devam etmekte olan Belçikalı anneden bahsediyorum. Üçü de okumuş haberi gazetelerde. Bu annenin hareketıni tasvıp edıp etmedıklerini sordum. Tülay: «Bir çocuğu, sakat bile olsa, öldürmek yazıktır, günahtır.» Bilge: «Tasvip ediyorum.» Nefise: «Butün ömrü boyunca ıstırap çekeceğine ölmesi daha doğrudur» cevabını verdiler. Kendilerine sorduğum son üç »oru ve aldıgım cevaplar da sunlar oldu : Bir kadının bellibaşlı ödevleri nelerdir? Tülay Seçim hakkını kullanması, ıdeal bir eş clması, vatana hayırlı evlât yetiştirmesi. Bilge îyi bir ev kadını, kocasına bağl: ve vatana yararli olması. Nefise Eşini, çocuklarını ve insanları sevmesi. Aşkı tarif edebilir misiniz? Tülay Elle tutulmıyan, gözle görülmiyen bir şeydir.. KURSU I Küçük Sahne 'Tütün yolu,, ile mevsimi açacak •• Bir süre önce bildirdiğimiz gi * bi önümüzdeki 196283 tiyatro mevsiminde Küçük Sahne'de temsüler vermek üzere bir tiyatro topluluğu kurmuş olan Gülriz Süruri ile Engin Cezzar, kadrolarım tamamlamak üzeredirler. Tanınmış aktris Gülriz Sürurî ve değerli aktörrejisör Engin Cezzar'ın baç rollerde oynıyacakları bu yeni topluiuğun kadrosunda Mine Cezzar (Engin Cezzar'ın kızkar deşi) , Alev Süruri ve Ankaradan misafir sanatçı oiariık Ayten Kaçma?. ^imdiden yar «1 mış bulunmaktadırlar. Bu sanatçılar, diğer bazı tanınmış ve genç sanatçüarın katılacakian beklenmektedir. Dekorları Duygu Sağıroğlu hazırlamakta üır. Sahnenin biraz genijletiieceği belirtilmektedir. Küçük Sahne'nin bu yent ekipi, mevsim boyunca repertuarında bir ağırbaşlı ve bir de nafif oyuna yer verecek vt böy iece saat 18 de ve saat 21 de fimak üzere hergün iki temsil oynanacaktır. tlk oynanacak eserler arasında ünlü Amerikan yazarı Erskine Caldwell' in « Tütün Yolu • (Çeviren : Filiz Karabey, Sahneye Koyan: Engin Cezzar) ; Avustral yalı modern yazar Ray Lawler'in « 17. Bebeğin Yazı » (Çeviren: Mine Cezzar, Sahneye koyan: Engin Cezzar) ; ayrıca bir Amerikan komedisi buiurı KADRİYE ALATAŞ Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünü Sekizinci Bankacılık Kursu kayıtlan 1 eylülde başhyacak, 15 eylülde sona erecektir. Kursa Türkiyenin her tarafından lise mezunları veya bankalarda iki sene çalısmış olanlar girebilirler. Broşürler bankalara gönderilmiştir. Enstitüden (Erdem Sok. 1 Cebeci Ankara) de temin edilebilir. Sekizinci Bankacılık Kursu dersleri 17 eylül 1962 günü saat 19.00 dan itibaren başlıyacaktır. (Basın: 13841 A. 8736 10443) TEKNİK ÜNÎVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI AMERİKAN ERKEK DERSANESİ A Seçkin Öğretmen kadrosu ile J Matematik Fizik Kimya î (> dersleri için kayıtlara devam A Hanımefendi 16.8.962 perşembe günü Hakkın rahmetine ka\uşmuştur. Cenazesi 17.8.19C2 Bugünkü cuma günü öğle namazını mütaakıp Şlşll Camil Serlfinden kaldınlarak Zlncirlikuyu mezarlığm! c'efnedllecçktir. T E Ş E K K Ü R Üç yaşındaki oğlumuz Tay. fun'un çok nazik böbrek amellyatını büyük bir muvaffakıyetle vaparak ha.vata yenlden kavuç. tııran kıvmetli VP uzun müddettenbert devam eden hastalığına çok kısa zaman da teşhis koyan. tedavi müddetince yakın alâkasını esirgemivrn. şayin L f edilmektedir. A Sultanahmet Alemdar cad. Â No. 23. Tel : 22 17 37 } * ™ ( Îlâncıhk: 5942 10357 ) Op. Dr. GÜRBÜZ SAİT BARLASa Bankacılık Kursu İmtihanları Bankacılık kursu güz dönemi imtihanları 10 16 eylülde Ankara, İstanbul ve Izmirde yapılacaktır. Bu dönem imtihanlarrna girmek istiyen öğrencilerin 25 Ağustos tarihine kadar 25. TL. imtihan harcını T. İş Bankası Ankara Şubesindeki 4342 sayılı hesaba yatırmalan, imtihana girecekleri yeri Enstitüye bildirmeleri rica olunur. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Basm: 13840 A. 8738 10444) Doç. Dr. CİHAT TAHSİN GÜRSON'a if teçhisin konmapına yardınılan dokunan Rönt. Müt. Dr. KPmal Narin. Amerikan Hastahanejl Rbnt. Müt. Dr. Afşln Gcrman. Lab. Şefi Dr. Orhan l'rzok. ameliratında bulunan Narkoz Müt. Dr. Baha Özkan ve Dr. Saime Arda'ya bütün kalbimlzle teşekkürü borç bill. rtz. Gülsen ve Ömür Şenozan Cumhuriyet 10418 T E Ş E K K Ü R Yakın alâka ve direktifleri Bayesinde hayata dönmemi eağlıyan Fakültc Birincl Cerrahî Klinlği Dlrektörü Sayın Doç Dr. Alâaddin Vardar'a ve kritik anda başarlı ameliyatı yapan Op. Dr. Mehmet Ali Okay ve Dr. Mehmct Sakaoğlu'na, devamlı bakım ve alakası llp kısa zamanda şifa bulma. mı sağlıjan B Tahsin Koçak ve servisin bütün personPline alenen tcçekkürü borç billrlm. KâmU Ylglt Cumhuriyet 10452 Her yerde rahatlıkla giyilebilen 3 parçalı: Plise etek Bluz ve Ceket Bütün Kazova mamulleri gibi yüksek evsaflıdır. Zevkinize uygnn 32 ayn rengiyle emrinizdedir. Prof. BEDİÎ GORBON'a 1962 yılı Izmir Enternasyonal Fuar Kontenjanından sanayici kotası olarak Odamıza tefrik edilen: 1) 56.01 5602 tarifeli yalnız sun'i elyaf (Viskon), 2) 51.01 51.03 tarifeli sun'î ve sentetik iplikler ve 3) Muhtelif tarifelere giren plâstik ham maddeleri için; Fuara iştirak eden memleketlere mensup satıcı firma mümessillerinin veya satıcı firmalarla doğrudan doğruya bağlantı yaptığını ispat eden diğer ithalâtçı firmaların (bu mevzuda mutemet tâyin edilmek üzere) bu hususla ilgili tevsik belgeleriyle birlikte ve en geç 22.8.1962 tarihine kadar Odamıza yazılı olarak müracaatları ilân olunur. İSTANBUL SANAYİ ODASI (Basın: 13946 10450) llhalâtçıların ve Sanayicilerin DİKKATİN E • •• • r T aka bir yaaı».. Rusların iki feza gemisini ardı ardına fırlatıp dünya etrafında günlerBilge Tahfi olmıyan karmakaden beri fırıl fırıl döndürmev rışık bir histir. leri bugünün en büyük teknik baNefise Ajkı tarif için onu yaSar.s.d.r. Bolşevik olsun Menşevik jamak lâzım. olsun takdire şayandır. Insan da Evlendiğiniz zaman, kocaları ha da çok bejenecek ama mese a nız çarşaf giymenizi istese ne ya su Berlin duvarı gıbı tamanııjle pardınız? eavri insani işler yapmasalar. ıkl Tülay Medenî kadın çarşai üçtanesinden başkası Rus olmıyan giymez, ben de giymezdım ve o a yırmi Sosyalist Halk Cumhnrıyetı damdan vazgeçerdim. memleketierini Rusya'ya katmasaBilge Ne pahasına olursa olsun lar açıkçası teknikteki ilerilemelegiymezdım. riv'le birlikte bürriyet ve medeıııNefise Severek, istiyerek git vet volunda da ilerileyip insan hak tiğım birisi olursa gıyerdım. ve hürriyetine hürmet etseler ken* •» dileri de", dünya da rahat edecek a•Çocukların % 80 i istenmiye ma ne diyelim ki, Iranlı şair.n dediği gibi, «akrebin sokması kınınrek dünyaya geliyor» Gecenın hayiı ılerlemiş bir saati den defil, tabiati icabıdır» Çınar Otelindeyim. Otelin çok ka labalık olduğu bır gece. Lokanta Vostok III ün pilotu, Vostok IV pavyon, Amerikan bar hepsi dolu ün pilotuna : Bir büyük masanın etrafında tanın Artık inelim mi? diye iormuş.. mış doktorlar ve eşlerı. Bir başka O da : masada İş Bankası Umum Müdürü Aman Tavariş! Bırak Allah as Bülend Yazıcı, eşi ve dostlarıyla oturmuş, vıskisıni yudumlıyarak kına, şurada serbest serbest Uonnayların yorgunluğunu çıkarmağa şuyoruz. Biraz daha dönelim! Aceçahşıyor. Bir başka masada da Ne len ne?.. demiş de onun için tcza jat Eczacıbaşı ve Reşit Egeli var, da fazla kalmışlar. • eşleri ve dostlariyle birlikte. Âni bir kararla bu masaya yaklaşarak Bütün Türkiye valilerine Nejat Eczacıbaşından eşiyle bir röportaj yapmak için müsaade iıte hürmetlerimle ; dım. Her ikisi de memnuniyetlt Eskiden bir vilâyette eşkiya çıktı kabul ettiklerini «öylediler. Bir mı, vali at sırtından inmez, eşkiya bajka masaya oturarak konuşmaya takibine gider. Eşkiya yakalanınca başladık Bayan Eczacıbaşı ile. cvine donerdi. Hatırlarım. Bu münasebetle, yeni gazeteciler Beyhan hanım Istanbullu, Alman Lisesinden mezun olmus, 2 oğlu den radyo spikerlerine kadar türkvar. Fevkalâde mütavazı ve kül çe konuşabilen ve yazabilen herketürlü bir İstanbul hanımef«ndııi. se bir Istanbullu sıfatiyle »öyliyeSorularıma kisa fakat özlü ecrap yim ki; elinde silâhı dağa çıkıp, yol kesen, köy basan adamUra ölar veriyor: Beyhan hanım Türk kadını teden beri eşkıyâ denir. Gerçi bu sizc* lâyık olduğu yeri gtlmif mi kelime arapçadır am» türkçeleşmi» tir. Tıpkı evlât kelimesi gibi. Çündir? Bazı kadınlarımız e»lmiş, bau kü eskıya şakıy kelimesinin cem"sı gelememiştir. Kültürel vı «ko \İ\T. (Evlât da velet kelimesinin nomik sebepler hepsînın aynı ı» eem'i olduğu gibi) türkçede nasıl viyeye gelmesine mâni olmaktadır. tck bir çocuğa dahi : Eviâdım! diye hitap edersek, Türkiyede bir ahlâk buhram vardır diyorlar. Bu huıuıta ıiı D* bir tek haydud» da eşkıya deriz. Şakıy demeyiz. Hele şimdiki spidersiniz? Gericilik temayüllerini bir ah kerler gibi şâkf, yahut şâkıy asla! ltk buhranı iaymazsak, bancc Tü>» Çünkü her ikisi de yanlıs söylenkiyede endiş« vcriei bir ahlâk b«fa miş arapça kelimelerdir. Türkçe ile »Ifikası yoktnr. Eşkiya edebiyatı ya ranı yoktur. p»nlara naçizane hatırlatın». Sizce Türk toplumunan an yük ektigi Mdir? • Blıde bn eşkiya edebiyatı da a Ufkumuzun darlığı diyccvftlta. Nüfuıumuzun ırtı» ttmpoau ••yip bir zaaftır. Çakıroah'dan bu lehimizde midir? Doğumun konteo yana almış yürümüştür. Sanki eşkıyalık bir hüner, bir marifet, bir luna taraftar mısınız? Müstehlik bir artif elbatta kahramanlıkmış tibi Ama adam aleyhimizedir. Bence çoeuklann iyi »tıcı imis. N* işt y»rar, ma•»80 i istenmiyerek dünyaya g*U aum kanı dökmekten ba«jka! Ama yor. Bu bakımdan doğumun koot adam cesnrmnş. Camnı knrtarmak için tüymeaini bildikçe eesurdnr. roluna taraftanm. Aşk hakkında nt düşünttf Bütün Anadolu tarihi böyle pasalaşmış haydutlarls dolndnr. •unuz? Vaktiyle Meşmtiyeti mttteakip T Bence gerçek aşk, aklı ajroı Aydın ve havalicinde o kadar estempoyla ışliyen iki insanın h*r kıya türemişti ki; 16 yaşını bitiren hususta birbiriyle tnla?abilme«ı, delikanh için tufeğini kapıp daşa bilhaasa daıma ırkadaç kalabilm* çıkmak âdeta bir erkeklik namusu lidir, halini almıştı. Bir Çeteler Kanunu Toplumumuzda alle, çoeuğa çıkardı hükumet. Altı ay içinde tekarşı ödevlerini yerine getırebilı mizlendi idi. Bunların içinde şıp yor mu? eıp idama mahknm oldukça ceza Maale«ef hayır. Sebep yin« ıının ne adını ne t«1trtı dabi Wlkültürel ve ekonomik faktörl»rdir. miyen eline kan «üriilmemiş coc|ik Bir eş ve bir anne olarak Türk denecek gençler de vardı. Merbum Hasan A m » da o sıralar taklibi kızlarına ne tavsiye edtrsiniz? Eşlerini saymalarını ve karşı bükumet suçnyla Bodrum kalesinıklı bir muvazene kurup muhafa de yatarken banlarla konusmus... Zavallılara cezMinı Mrdukça idam za etmelerini. diyecek yerde : Ilâm ! dermlf. Hepsi asıldı.. Geidi geçti. Bunlar kabadayıhk an'anesinin kurbanlarıdır. Ama şimdi Sarklu yol kesenlerinki bal gibi hayöutluktur. Ne edebiyatı, ne mazereti, ne ahlâkıyatı, ne felsefesi! Bunda da bir sosyal sebep aramak bo$. Hükumet âdil ve kuvvetli oldu mu bunlar yaşayaraaz. Her fakir eşkiya olacaksa dağ taş eşkiya ile dolar. Lâftır bunlar,. Şakavetin felsefesi sovnlmamışların hevesidir. Vali Beyefendilerl Osmanlı devriıı maktadır. Sözü geçen Ameride Sadrâzamların, Dahiliye Nazırkan komedisi bilhassa upuzun larının, battâ Nazırların çoğu Vaadıyla dikkati çekmektedir : lilerden seçilirdi. Kâmil Paşa Ay« Oh dady, poor dady, mamna dın Valisi, Resit Akif Paşa Sıvas has hung you in the clos^t and Valisi, Ferit Paşa Konya Valisi, I am feeling 50 sad » ! BakjHttseyin Hilmi Paşa .Selânik Valilım dilimizde hangi adla o/nasi, Necmettin Mol'la, Cemal Paşa nacak ! Bağdat Valisi, Azmi Bey Bevrut Adalarda « Sanat Festjvali » Valisi idiler. Tâni vilâyetler, BasBurgaz Adasıın Güzelleştirbakanlık ve Bakanlıkların giris ka me Derneği, 18 Ağustos Cumar pıları idi. O zaman Mektebi Mültesi günü saat 17,30 da Adalar kiye de bugünkü kadar ne gelişmis, kazasında ilk defa törenle açıne de genişlemişti. Ne eksiğiniz lacak « Atatürk Büstıi » şerefıvar? Demokrasi ldaresi, size eski dev rin verdiğinden fazla kuvvet ve ne, ayrıca 8 günlük bir « Sanat salâhiyet de veriyor. Hâlâ mı eşFestivali» düzenlemiştir. Bu kiya İSfını işiteoeğiz?. festivalin ilgi çekici o'.ması ve • çesitli gösterileri içine almasına cahşılmaktadır. Bu münase Amanın aı kalsın nnutaeaktım. betle, 19 26 Ağustos arasında Bir haftadan beri, gün aşırı bir Istanbul'da açıîacak olan 7. U«peyk» görüyoruz. Bizim Erenköye luslararası Kültür Festivali'ne nazaran gece saat bire doğru parkatılacak olan yerli ve yabanlak bir yıldız halinde Batı karayel cı gençlik tiyatro trupları da Istikametinden çıkıyor, (semtire's)e Adalar Festivaüne dâvet edilyâni tepemize doçru dofru yüksemişlerdir. Ayrıca, günün konuliyor, sonra kıble istikametinde tek su olan « Genç Oyuncular » rar iniyor. topluluğu da temsiller verecek Talnız son gece 45 çün olutir. Diğer taraftan ünlü hik'ıyor yıldız poyraza doğru indi. yecimiz Sait Faik, yaşadığı, yaNedir, kimin nesidir? Gazetelerişattığı ve çok sevdiği Burgaz mizde bekledim, aradım, bulamaadasında bu münasebetle tekdım. Biz yeryüzünün yıldızlariyle rar anılacaktır. Sait Faik için nğraşmaktan, çök yüzündekilerle tanınmış şair, hikâyeci ve yauğraşmaya vakit bulamıyoruz. zarlarımız konusmalar yapaNasrettin Hocanın dediği gibi caklar, onun hikâyelerinden ve Batı ile iş bölümü yapmışız. Belşiirlerinden seçmeler okuyacak den yukarı yıldızlarla onlar, bellardır. den aşağı yıldızlarla da biz meşSelmi ANDAK gul olacağız.. Bu gece aşırı gördüğümüz peyk hakkında kimseden malumat alamadık. Üniversite tatil, rasathanemizin hâlâ zelzeleden başka şeylerle meşgul olmadığını biliyoruz. Muhakkak olan bir şey varsa bu gördüğümüz «peyk» in Kuslarııı son attığı «Vostok» lardan evvel oluşudur. Bizde de bir «Uzay danışma bürosu» kurulsa faydalı olacak. Ama onun başına kimi çetirmeli. Gerçi burnu havada adam "arımız çok! Lâkin çoğu «Ay» 1 bir maaş ölcüsü, yıldızı da eski ay kır pıkları gibi görürler. Türkiyede en çok bilinmiyen, en az gcçilen ders de kozmografya idi. Bir vakit ' astroloî . müneccim yetistirmişiz ama astronom? B. FELEK Ordu İstihlâk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 6 Eylül 1962 cumartesi günü saat 14.00 de İstanbul Spor Sergi Sarayında fevkalâde genel kurul toplantısı yapılacaktır. Beyaz kartlı ORKO üyelerinin teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1 Kongre divanı seçimi, 2 Faaliyet raporunun okunması, 3 Murakıplar raporunun okunması, 4 Yönetim kurulunun ibrası, 5 Kadronun tensip ve tasdiki 6 Yönetim kurulu murakrplar ve yedeklerinin seçimi, 7 Dilekler. (Cumhuriyet: 10425) İstanbul Sanayi Odasından IX. ithal listesinin 91 sıra numarasında yer alan ve tevzii Odalar Birliği emrine bırakılmış bulunan 40.1420 pozisyonlu «Sairleri» kotasından tahsis talebinde bulunacak firmaların malumat için Odamıza (kat 3 No. 23) müracaatları tebliğ olunur. (Basın: 13929 10440) 1. AYINI RUHANI Unilever İş T. A. Ş. Ticaret Müdürü Muavinlerinden sevgili kocamız, babamız ALF.KS SERGÎOGLU'nnn ölümünün 40. ncı günü olan 19 Ağustos 1962 Pazar günü saat 10.30 Şişli'de Rum Kabristan kılisesinde bir dini ayin okunacaktır. Arzu eden akraba, dost ve arkadaşlarının teşrifleri rica olunur. Allesi Kızı ( îlâncıhk : 5935 10453 )L , M.S.B. İst. (4) N0.I1 Sat. Ko. Bşk. dan: 2 Dört kalem (Ateş tuğlası küçük, ateş tuğlası büyük, pota ocağı kapağı ve ateş toprağı) Kupol döküm ocağı malzemesi satm alınacaktır. Tahminî tutarı 42690 lira olup; muvakkat teminatı 3210 liradır. Kapah zarfla ihalesi 2781962 Pazartesi günü saat 11.00 de Demirkapıda M.S.B. İst. 4. No.lı Sat. Kom. da yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaîe saatinden bir saat evvel Kom. a vorümiş olması şarttır. Postadaki vâki gecikmeler kabu! edilmez. Evsaf, jartname ve resimleri Istanbulda Kom. da, Ankarada Lv. Âmirliğinde, Izmirde Lv. Amirliği Sat. Kom. Bşk lığında görülebilir. (1206 Basın: 13313 10408) ACI.BİR ÖLÜM Kıyır"lll Brivk;r Giyimde ^^zerafet yaratır Mamullerimizi Kazova mağazalarından ve Büyük tuhafiyecilerden ısrarla arayınız. (ütacılik: 5936 10455) İstanbul Ticaret Odasından kotadaki 40.14.20 ve 84.63 tarife pozisyonlu mallara ait Birlik emrine bırakılmıştır. ili ithalâtçı ve sanayicilerin 59.1962 akşarr.ına kadar Odamıza müracaatları rica olunur. (Basın: 13945 10449) ŞÜKKÜ TUNAR vefat etmiştir. CenazeFİ Eugünkü cı:nıa günii Sişli Canıünde öjle namazı kılındıktan sonra ri!e kabri?tanına defnedilecek. tir. AİIesl Ilâncılık: 5932 10428 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog