Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makale



Katalog


«
»

fecaviize Yeltenen iki etlerden biri~uçaklarıraızın ıçtığı oteşle diğeri koçarken rak'ta dağajüşüp yandı l (iKincı Baskı) Mılli Eğitim Bakanlıgınm yayımlamakta olduğu Dünya Edebiyaündan tereümeler serisi içinde çıkan ve Mehmet Karasan tarafından dilimize çevrilen Fransız Klâsik yazariarından Descartes'in bu ünlü eserinin birinci baskısı tükcnmi.ş bu sefer yayunlanan ikinci baskısı. Mjllî Eğitim Bakanlığı yaymevleriyle bütün kitapçılarda 310 kuruş fiyatla satışa çıkanlmıştır. (Bâsın: 12893 . 10445) ÜL umnunyei KURUCUSU: OTNTJS SABİ KRONOLOjlSl 4 ciltlik eserın yeni baskısı çıktı Tamamı 2800 sayfa tutan eserin takımı 80 lira olup ödemii gbnderüir. Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVİ (İlâncılık: 5608 10426) 39. yıl sayı 1A.662 Telgr«i v Telefoniar: mektup «dre«: Cumhurıyet UtanbuJ Po«ta Kutusu: Istanbul No 246 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 »9 Cuma 17 Ağustos 1962 )iyarbakır'a giden Hava Kuvvetleri Kumandanı harekâtı dare ediyor, 18 jetimiz hududu kontrol altında tutuyor| Diyarbakır. 16 (Haluk Besen bildiriyor) Irak uçaklarının hudutltffrımıza devamlı bir şekilde 'ecavüze başlamalaıı üzerine devriye uçuşlarına çıkan üçüncü Hava Kuvvetlenmize mensup jetler bugün yeniden hudut karakol ve köylerimize tecavüze yeltenen Irak jet uçaklarından birini düşürmüşlerdir. Çıkacak olaylarda raesuliyelin Irak'a ait o l a c a ğ ı n ı Bağdad'a bildirdik Devamlı nlarak hudutlarımızda devriye ?ezeıı F% G tipi jet avcı uçaklarımızdan birine dün Diyarbakırda ikmal yapılırken D ü ş ü rii Id ii Dün jetleriraiz tarafından iki tanesi düşürülrn Rus yapısı Miy 17 tipi nçaklardsn müteşekkil bir Irak hava birliji Hâdiselerin cereyan ettiği bölgeye dair malumat Irak uçaklarının tecavüzüne uğrıyan bölge memleketimizin Güneydoğu ucuna düşer. Bundan birkaç yıl önce o bölgede yapmıs olduğum gezide iklim. coğrafya, insan bakımından başka bir âlemin mevcut olduğunu gordüm. Şemdinli mıntakası Iranla Irak arasında yükselen bir duvardır. Coğrafyanm bu bölgeye ne derecede girdiğini bilmiyorum. Yüksek ve yalçın dağlar meraleketi olan Hakkâri Şemdinli'de tabiat vahşidir. dağlar dünyanın ilk yaradılışını hatırlatır. 4168 metre yükseklikte bulunan Cilov dağlarında çıplak ve karh tepeler insanı ürküntü ile karışık bir duyguya sürükler. Şemdinlı'ye giden yol yüksek dağ silsileleri arasından geçer. O civarda tek ormanük bölge burasıdır. Ham bir toprak yol bışdöndürücü virajlarla bir uçuruma yuvarlanır gibi devam eder. Şemdinli bir orman kuyusunun içindedir. Doğu ve güneyindeki dağlar kasabanın hemen bıraz ilerisinde birdenbire yükselerek zirvedeki ufuk hatîı bir nevi sınır olur. Çevredekı dağ kovuklarına sığınmış kartal yuvası hissini veren küçük köylere ancak katırlarla gidilip gelinebilir. Yol olmadığı için bu bölgeye giden bir daha kolay kolay çıkamaz. Bölgenin en önemli geçim vasıtası hayvancılık olmakla beraber bundan sadece Irak faydalanmaktadıı ll merkezi Hakkâri ile Van ın bağlantısı ancak yaz ayla Arfcasi Sa. 5. Sü. 4 tr JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ııııııııııııııııııııınj Jetlerimiz bu devriye gezisi sırasında dün olduğu gibi, bu sabah Ankara 16 (Cumhuriyet Teda zene 3 Irak jetinin göklerimizi ihlâl ettiğini ve Hakkârinın Sağdere. leks() Irak uçaklarının tecavuz Yukandere ve Rubarik köylerini yeniden bombaladıklarım görerek letrı dolayısiyle dün gece Başbapeşlerine takümışlar, ateş açmışlar ve kendılerini Hakkârinin Uludekan Inöntü'nün evınde Genel Kurre ile Şemdinli ilçeleri arasında kovalamışlardır. Irak jetlerinden bimay Başjkanı. Kuvvet Kumandan riii semalarımızı terketmemiş ve iızerine ateş açılan bu uçağın inişe lar:, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek mecbur kaldığı görülmüştür. Irak jeti Mıscan köyü civarma mecburi reterî, Jandarma Kumandanı ve iniş yaparak yanmıştır. Olay Miscan köyünden takip edilmiştır. Diğer = tcvet GUKtSIN yazıyoı diğer yietkililerin yapmış olduklaaşağılık duygusunun polıtıka ; rı toplantıdan sonira Genel Kurbir Irak jeti ise kaçış sırasında dağlara çarparak Iraktaki Merkhısar S Surıye yenilgisi üzerine esascıvarına düşmüştür lı bir şok geçiren Nâsırın rad cılar ve aklı başında gibi göru | may Başkanlığında Komutanlar nen adamlarda yerleşmiş bu : toplanmış v görüşmeler sabaha ~ yo ve gazetelerı son zamanlare lunduğunu. ıhtılâlden az evvel • kadar devam etmiştir. Bu toplan E da işi büsbütün azıttıiar. MuMısır'a gittığımiz zaman bızzat \ tılarda hareket hattı Güneydoğu hudutlarımızda ^ temadiyen Türkıyeye hücum emuzakere müşahade etmiştık. Özelliklc : ve tesbrt edilmişti*. Neticede tesık sık vuku bulan tecavuz dıp durmaktadırlar. v bu duygu Türklere karşı pek • cavüzler devam ettiği clayları ile ilgıli olarak Milli Hava Kuvvetler: Kumandanı Korgeneral İrfan Tansel. bugün sa ^ takdirde Türkiyede kendısı hakkında ileridir. Asırlar boyu sömür • Türk Talebe Birhjı Genel at 12 de özel uçağı ile buraya selmiştir. Tansel, derhal Uçüncü Hava = bir ıkı övucu ses çıktığı içın misilleaııe yapılmasına karar veae idareşi altında kalmanın : Başkanı Faruk Narın dun bır Kuvvetleri Kumandanı Tüm»eneral ReSai M a t e r v e Sekizinci Hava ~ sımardığı anlaşılan Nâsırın. normal neticesı olan aşağılık : rümiştir. öıldirı yav:nlıyarak «hudutlaÜssü Kumandanı Yarbay Necdet Olcuoğlu ile görüşmüş ve muteakı 2 bir taraftan ezeli aşağılık duy duygusu, Nâsır için mükemmel ; lrfan Tansel Diyarbakırs fitti m:za müteaadit kereler yapıToplanitılaia bu sabahın erken ben daha önce Ankaradan aelen subaylarla birlikte uzun suren bir S gusu, diğer taraftan gemlenmıbir istismar vasıtası olmuş ve '• lan tecaviizter karşıtmda mfıX yen îslâm Birliğinin bası oltoplantı yapılmıştır. Bu sabah dev1 zamanla Mısır diktatörü halk : saatlertnden itibaren de devam alimiz ^onsuzdur» demiş vî ^ mak ihtirası dolayısiyle mem arasında destek bulmak ama • edilmiş ve Hava Kuvvetleri Korıye çıkan Jetlerimizin iki Irak ilgilileri hassasiyete davet etE leketimıze karşı dost hisler ciyle. böyle hareketlere baş ] mutanı Korgeneral lrfan Tansel jetini kovalıyarak inişe mecbur miştir. ~ beslemediği malumdur. vurmuştur. : öğleyin bir jet uçağı ile Diyaretmelerı olayı da muzakere edil Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Son günlerde bir taraftan Or ; bakıra gitmıştir. Tansel. karar.'aş Sosyalist gibi gözüken, asmijtir. tadoğuda Kürtleri kışkırtırken. • Arkası Sa, 5, sü. 6 da 5 ]ında faşist esaslaıa göre yönediğer taraftan organlarını Tuı j Ş tflen. daha doğrusu tek adamın yönetımi altında bulunan Mı kiye üzerine saldırtıyor. «El • Dün sabah Rubanok g'rup birliCoumhouriya» adındaki gaze ; ~ sır'da, bütün garp memleketşımizo iki Irak jetinin yaptığı ve Arkası Sa. 5, Sü. S te : 1 eri karşı tedavı edilmez bir iki erımizin şehıt düştüğü, bir a*r.ıııi! ıııı ııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııiMiıııııniMiımıııııııııifT kerimızin de yaralandığı hücuın münasebeliyle bu sabah Üçüncü Hava Kuvvetlerinde bir briıing tertiplenmiştir. Mütaakıben Sekizinci Hava Üssüne bağiı 181 inci filonun 6 şauçakiı uç jet filosu munavebe ile Irak sınırına giderek devriye gezmişlerdır. Olay nasıl cereyan eHi? { Nâsırın İ hoparlörleri Başbakan İnönü Irakla olan münasebetlerimizde değişiklik yaıpılabileceğini ima etti unun Notları Gençliâin Tansel Diyarbakırda Sabahki toplantı Diyarbakır hava üssü bu sabahtan itibaren «hazıroN durumuna geçmiştir. Bütün jetler hazırlanmış ve hepsine roketler takılarak cephane yüklenmıştır. Bu sırada meydanın emniyeti bakımından da tedbirler ahnmış ve makineü tüfekler çeşitli yerlere konmuştur Ankaradan Timur49 tipi bir askeri uçakla yüksek rütbeli subaylar sabahleyin. Çubuk46 tipi ozel uçakla 8 iıııı Hava üssünde alıııaıı (,ok sıkı da Tansel, öğleye doğru Diyarba emniyet tedbirini tcmiıı eden Sten tabancalı nöbetçilerden biri Arkası Sa. ü Sii < tf «Hazırol emri» TürkRus smırındct ateş teati edildi >» • Hopa'nm Bacadere köyündeki Sovyet tecavüzüne makineli tüfeklerle mukabelede bulunuldu Hopa 16 (Telefortla» Bır kaçclen ve yaıalanan olmamıştır. Müsademeden sonra hudut böl gün evvel Türk Rus hududunda bir olay cereyan etmiş ve Ruslar gesınde bulunan ve hasara u | n hudut bölgemizdeki askeri birlik yan Saıp köprüsünün tamiri için Türk Rus heyetleri müzakerelere lerinıize ateş açmışlardır. Salı günü öğleden onra Türk Arkası Sa. 5. Sü. ( d a Irak Büyükelçisi Talip Müştak dün Dışişleri Bakanlığından çıkarken Kus hududuna bitişik Bacadere köyüne Ruslar makinalı tüfeklerle üteş etmislerdü. Bu hareketi grıen Türk birlikleri mukabelede bulunmuş ve müsademe yarım ?aa' kadar sürmüştür. Bu müsademe neticesinde her iki taraftan T R İE Ü KY W T Idil Biret Atina Festivalinde konser verecek Çarpışmanın cereyan ettiği dağlık bölgenin bir fotoğrafı Sivasia tuluşan bir olobüsün 9 yolcusu dün yanarak öldü sonucunda tutuşan otobüste bulunanlardan Korkudan şuurunu kaybeden şoför dağa kaçtı Istanbulun Kadınlatı LJç işçi kııa göre ahlâk lııılıraııııııııttçisebebi Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısmı 3 üncii sahifemizde bulacaksmız) Atina 16 (Hususit Atina FesFrenlerin ateş alması tıvalı çevresınde 20 Ağustos pazartesi gunü ünlü Fransız Şefi Pieı 12 yolcu da yaralandı Hava Kuvvetlerimize mensup Jet Dervo idaresindeki Atina Devlet uçaklarının mütecaviz Irak Miç Orkestrasının konserine tanınmış Idil Biret, solist Sıvas 16 (Telefonlai Bugun ueaklanna rastlsdıklan ve bnn Türk pıyanisti ciarak katılacaktır. şehrimizde feci bir trafik kazası lardan birini düsürdükleri ŞemIdil Biret. Brahms'ın 2 numaralı olmuş ve bir yolcu otobüsünün tudinli bölgesini fösteren harita piyano konçertosunu çalacaktır. tuşması sonunda 9 kişi diri diri yanarak ölmüştür. Kangal'dan Sıvas'a gelmekte olan yolcu otobüsünün frenleri havanın sıcakhğı yüzünden ısınarak tutuşmuş ve yanmaya başlamıştır. Frenden çıkan kıvılcımlar benzin deposuna sıçramış ve otobüs bir anda alevler içinde kalmıştır. Bu sırada şoför. gerek yangın ve gerekse frenlerin tutuşması üzerine Arkası Sa. 5, Sü. 3 te istanbulda ekmeğe zam hazırlanıyor Ekmek fiyatlarına zam >apılr. £>ı 73 Amerikalı öğrenciden bir kısmı Hilton Otelindeki toplantıda kor.usunda fmncılar çalısma'arırıa yenıden hız vermişlerdır. Bu konu ile ügilı olarak hazırlana.ı rapoı v» 1'ici.ret Odasının fırıncılar 'e! hindeki mütalâası i l e birlikte İslcinbul Belediyesine verilmiştir. Fırıncılar ekmeğe 3 kuruş zam yai pılmasını ve 850 gram ekmeğin 80 j kuruşa satılmasını istemektedirler. Fırıncı'ar Sendikası. bu tekliflerinin Belediye Iktisat Müdürlügünce kabul edildiğini ileri sürAmerıcan Fıeld Service Teşkl cilerin iştirak ettiği bir açık omektedir. Bcledi>e Enciımeni d? İkti=at Müdürünün mütalâasına lâtı kanah ıle 2 ay kalmak ür.ere turum yapılmış ve oğrencileuyarak zammı kahul ettiği takdır yurdumuza freien 7." Amenkah rç Türkiye hakkında değişik dr. ekmeğin 850 çramı. ay haşm oğrencı pazarlesı günü Türkiyeden forular sormuşlardır. Bu arada dan ıtiuaren 80 kuruştan satıia syrılıp mçmlekc'lprinr rionecek bız de kenrjılenndpn 2 a'" içinde caktır. lerdır. Hılton otçlınde bazı gazete Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 2 ay ailelerimîz içinde yaşıyan 7 3 Amerikalı öğrencinin intıbaları Bir işçi kız ve Bayan Eczacıbaşı KAK.MA EKONOM1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog