Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ATLASLICOĞRAFYA ATLASLI TARİH Vazanlar S.rrı ERINÇ Samı ONGOR Vw« EnU OKTAY * vı S Hem DERS KİTABI, bem ATLAS bir arada. Rkokullara nftnuAeler gtlachrUmlfftİT OÜVEN VAVINEVİ Cağatogftv titaabol. Ilincılık 560710377 Irak uçaklan 4 ve 5. defa bize tecaviiz ettiler d evrıye Uçaklarımıza Irak sınırı boyunca 39. yıl sayı u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Teknik Üniversite Giriç Im^î*""1*1"*"13 Hazırlama Kurslan EyluJ devresı 31 AğustosU bajlıyor. t vıtlaıa devam edıüııekıcdn Güven Dershanesi Bejoglu. Ağacami Sakızafacı Cad. ÎSo. 3 Telefon. 49 42 27 üâncılık 55891037Ö 1Â.661 Telgrai re mektup adreci: Cumhurıyet Istanbu) Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefoniar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aönctnc I ildi gezmeıerı emrı verı lıak u<,aklarının daha once t*t«\uzune upamı» olan Kekut bolgesınde Turk subayları arkadasımza bomba parçalarını gostererek izahat verıyorlar Sıırt 15 (Telefonla) Gune.dogu hududumuz bugun dorduncu \e beş.ncı defa Irak u çakları tarafından bombalanmış tıı Netıcede ıkı eıımız sehıt oırau bır erımız ağır surette \aralanmı^tır Sabah saat 6 50 sıralarındtHakkaunın Şemdınlı ılçesı Ru baıiK me\kıı uzennde goruner Sovvet vapısı ıkı Irak uçagı hudutta bulunan jandarma erlc nmız uzenne bomba \e makınelı tufekleıle hucum etmıstır Lçaklar avrıca bınalar uzerıne de dalıslar vapmışlardır Netı Arkası Sa 5 Sıi 7 de Iki Sovyet Pilotu Irak'a bundan böyle misillemede bulunacağız uzay gemileri ile yeryüzüne indiler iiıımııımıııııııııımıııııııııııııı Mustafa Barzanı nın çetele rıvle savasan Iraklıların ıkıde bırde pusula\ı şaşırıp hududu muzdan ıçerı gırmelerı ve son :a ozur dılemelerı nıhajet harb hah dola\ısı\le mazur gorulebılır Amma 'on zaman iarda sıklaşan olajldr pu«uld \anlışlığından, hatta govdc costensınden daha da ote\e aeçmıştır 4 uncu ve 5 inci defadır kı Irak uçakları hudut bolge«ınde bombalı, sılahh hucumlar Hakkârinin Rubarik mevkii ile Biskan köyüne bombalar ve makineli tüfeklerle saldıran Sovyet yapısı 2 Irak uçağı, 2 jandarma erimizi şehid ettiler, bir diğerini de ağır surette yaralayıp son süratle uzaklaştılar 4 ve 5 inci tecaı fiz Savunma Bakanlığınm Ltvet GUKLS1N vazı>oı vapnorlar Daiıa e\ \ el \ ıne hu duttakı çarpı^malardan bııın de bır olu bırkaç \aralı \er lıak hududumuzda ıie\rı>c ge/nıege İMşlııan Tuık )et ıı<,aklj,ı |>ıı gusteıı »ııaMiıda lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dun Irak u<,aklarının teea\uzune nfravan Mirt holjfsını gosteren harıta Vostok 3 dünya etrafında 66 tur, Vostok 4 ise 49 tur yaptıktan sonra dünyamıza kondular Mosko\a 15 (a a AP v» radvoı lar So\\et uza\ adamlan An drıan Nıkolavef \e Pa\e! PODOMÇ bugun vervuzune aonmuslerdır I \ ostok 3 Moskova saatı ile t) ~>5 rie ı \c Vostok 4 10 01 de Ru«\ada on[ceden tesbıt edılen \erl«rc ınmışVrdıı Nıko'ıvef uza\da tam dort aun Popovıç ıse uç gun kalmıstı Tass a ansı her ıkı u/a\ pılotunun durumunun «ga\e' m» oldugutıu helırtmıs \e pılotların ^emılerı ile ıurlıkt» \er\ıi7une ındıklerını a dklamıstır Bılındığı gıbı bundan once U73V8 gıtnııs olan pılotlar ge mılerım tprketmekt" \ t ctjr\a\d p«ıasııt!e dormektedırler Bu rieia gemılerm gtrı g»tırılısı uia\ aıa». tırmalarınHa çok ılerı bır adım sa Mİmaktadır b dakıka ara So\\et uza\ pılotlarının sadece P dakıka ara ile ındıMerı bolgenm ı undan oncekı So\ \ »t pılotları o Arkası Sa. 5, hu. 4 te nnun Notları ** •• G ııutık Uun ^tltn haberleıdt de olu ve \arahlann bulundu !»u bıldırılmektedır Ve Mne oıldırıldıgıne gore bu defakı hucum, adeta oldurmek tah tıp etmek ıçın bılerek, ıstıveıek teıtıplenmış \e \apılmı» II dün yaymladığı tebliğ Gorulmektedır kı hudut te avuzlerı sılahlı hucumlar, a ladakı do~tluk \e kardeslık bo /ulmaMn dı\e hafıfe alındıkça General Kaım ın pılotları pu Arkası Sa <> Su 3 te nııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııır Lüks eşya fiyatlarında ucuzlamagöze çarpıyor Buna müstehlikin ilgisizliğL kaliteli yerli mamül lerin rekabeiL piyasaya emnİYet ve istikrarın gelmeğe başlaması sebep olarak gösteriliyor ison gunlerde buz dolabı zı\n»t esjası, krıstal eş%a ve luks kadın kumaşı gıbı luks e«d fıvatlaıında bır ucuzlama gorulmektedır Bu huvusta gorustugumuz bır vetkılı, şunlaıı sovlemıçtır • Son zamanlarda vatanda<lar zdiurı ıhtıjaç maddelennın janında luks maddelere pek ılgı go'terı memektedır Luks eşj aya kar;i ta lep azlığından satıcı fırmalar az ve talep kanununa gore eüerındekı malı az karla hatta malıvet fıatına satmakta, dolavısı>le bır ucuzlama muşahede edılmektedır ı Bu arada, fırmalar arasında leka' betın aıtma^ı da fıat ş rol ovnamaktadır Luks kadin *umaşlanna geltnce mutad veçhıle olu sezondavız Tuccar onumuzdekı venı sezona hazırlandıgından elmdekı malı vıne kar gozetnıeksızın satacaktır Bunu da fıatla Arkası Sa. 5, Su. 2 de 15 lCumnu.jjet Telek') Gune\ dogudakı ıun bomba latna \e trtavuz hadı=elerı\le ılgılı clarak Mıllı Sa\unma B?kanlıgın dan su teblıg j a\ ınlanmıstır «Bu 'vdbah Şemdınlının guneybatısında Rubarik jaıidaıma Kit a^ı nın bulu ıaugu boıge\e 2 Irak uçagı bomba atmjs \e makineli tufek'e «•tes açmıstır Bunun netıcesınde ıkı erımız sehıt olmuş Dir eıımız ae \ <5raldnmıstn Ogleden ^onıa dd Biskan kojune dMiı ^ekı,lde bır taaıruz \ukj bulmu^ ko\ hasara uğramıstır ln>an zavıatı joiktur Dısıslerı Bakanlığınca geıek. Ankaindakı lıak SefaıeM \e geıeK Bagdattakı Irak Hukumetı nezdınde gereklı te>ebbu^e geçılmıstır Hava Kuvvetlerımıze mensup uçaklar lıak hududu uzerınde de\ tıuncu So\«et uza\ adamı Binbası \ndrıan Nıkolavrf u% e uçu»u vapmaktadır » Popovıç Savunma Bakanı Sancar jandarma karakolunda dövülen 3 kişiyi kurtardı Çatakd lo fTelefonla) Bugun anı olaran ılçemıre gelen Mıllı Sa vunma Bakanı llhamı Sancar jandarma karakolunda davak atılan 3 vatandası kurtarmıstır Asılsız bır ıhbar uzenne karakola getırılen Bahçevız ko\unden Macıt Aktaş Kadrı Bal ve Tuıhan Ökten adında 3 genç seslerı di'arı aksetmesın dı\e, karakolun radvo su sonuna kadar açılarak vazıfelı ıer tarafından dovu!me\e ba^lanmıstn Durumu haber alan kov muhtarı ve 20 kısı aençlerı kurtaımaga gelmısler ve bu arada ola^ı habeı alan llhamı bancar karakola ;elerek genı,Ien kurtaımf> \e ola\da suçlu gorulenler hakkında takıoat vapılması ıçm ılgılılere emır vermıstıı Bakan geç vakıt ılçemızden a\rılmıstır Isfanbulun Kadmlan CTTOİVES Mont Blanc ranebni ffosterir kroki J COUCWftVfURf Iki sanatkâra göre en eksik yönümüz, kültür Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısım 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) Dünya karayollarında açılması biten en uzun tünel Yuz vıldan fazla bır zamandanberı surup gelen bır haval gerçekleşmı? Mont Blanc tuneh evvelkı gun ^aat tam on bırde 1T59 uncu dınamıtın patlatılarak «on ka^a parça«mın atılması>le açılmıştır Tuneh tıknan ou sonuncu kaj a parçası tam uç metre kırk santım kahnlıgmda ve on ıkı metre kutrunda ıdı Bu ış ıçın uç yuz kılo dınamıt kullanılmıştır Dınamıt Arkası Sa. 5, hu. i te * / A(üe hdıboslu (solda), Nesrm SıpaJn atkada^unula koauaurken (ortada^ >e Muzafler Atakan YAZ1SIZ VlîA BLZ Ankaıada kdvu^ucu \c bunaltıcı sıcaklar, zaman, tahammul hududunu aa^k aeıecede şıddetlenm<:'ktecur Yuk^ırıiakı res.ımde meraklı bır ^ırvarslının, favda getıreceğı suphe hareketı gorulmektedır Bu zat çıçeklerının ve sus nebatlarının rulmaması ıçın dıplerıne buz koymaktadrr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog