Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

DÖRj* CUMHUBÎYET 15 1992 Osmanlı Tazihînde Haydut Aşkları lak bıraktılar. Belinden oir altın Küçük aşifte haydutl. kaçmayı jesı, ne plânı, ne de ruhsatı olmave mücevher kemeri çıktı ki onu kabul etmişti. Pop: masıdır. Eskı Küçukyalı faciasının Gano'dan saklamış, söylememi;tt. Bu gece kocanı uyut, onun gorgu şahidı olmam sıfatiyle, ikinKemeri Balaban aldı, Gano ses çıegvaplarını giy, oğlan kıyaietinde ci bır faciaya meydan vetrilmemekarmadı. si ve inşaatın durdurulması ıçın bi gel... Daha rahat dolaşınz seninle i dağlarda .. Delikanlının halâskârı kaatil yos rı 18 6 1962, dığerı 22.6.1962 tarihli Geceyarısı Gano kocasının esvapma, ilk kan dökenlerin jinir buholmak uzere ıki ıstıda ıle Küçukranı içinde idi. Pop h'rıldavarak yalı mulıtarlığına basvurdum. Bu larını giydi, çarıklarını çekti ve de dldükten sonra Gano, Balaban'm na rağmen ınşaat devam ettığı içın ğitmenden. kendisini dere boyunda kendisine minnet ve sükranla sarıl bu ıkı dilekçemın suretlennı ekh j bekliyen Pop'un yanına kaçtı. Pop masını beklemişti Birkaç defa: «Se yerek yenı bır dilekçe ıle Kartal da bir at bulmuştu, dağa gıttiîer nin için öldulrdum Pop'u' » dedı. Kaymakamlığına basvurdum Ger Pop, ışte bir seneden beri Gano Balaban : «Bırak Gano o lâfı »en!. çı bu son muıracaatım uzerıne in ile dağdan dağa dolasıyordu, güzel Pop beni kesseydi seni sağ mı kosaat durdurulduysa da, kaçak o kız gözünün bebeği, başının çiçeğı yacaktıT. Sen Pop'u kendini kurlarak yapılmış olan yuksek irtifalı ve canımn içiydi; ona bir orman tarmak içın vurdun. • cevabını veduvarlar her an yıkılma tehlikesi içindeki gizli hazinesini gösteımiş : rince Gano titredi. Balabanın bakıs arzetmekte olup. her gece burada «Gano!. biz çok zenginiz. rieninle B V L MA C A larında sevgi sıcaklığı yoktu, hırs sinema seyredenlerin kitle halin Istanbula kaçacağım... Oradan bıt ışıgı vardı. Dehsete düşen Gano ba de can kaybma sebebıyet verecek • gemiye atlayıp Avrupa'ya gideceğizl...» demişti Kocaman hir gu1 2 « 4 5 6 7 8 9 bir durum göstermektedir İkınci caklatının tâkatına ve Balaban'm bür Küçukyalı faciasına meydan mü? çekmece mücevherle «loluydJ elinden kurtulacağına kanaat getive bir meşin torba da altın ile doverilmemesi için ilgililerin dikkarebilse kaçacaktı, kaçamaymca ona luydu. Bu hazine, evvelâ kendi tinı çekmenızı rica ederim. sirin görünmek, sokulmak istedi ve kellesini koltuğu altına alıp başbüyük bir gafletle Balabana Pop'kalarını kesmekle toplanmıştı, alTasarrufu başka un hazinesini gösterdi ve Pop'un tın sesinde iniltı. elmas ışığında kaynaklarda aramalı sözlerini kendisine mal ederek : kan kokusu vardı. Ankara'dan F. Nebahat Alpay ya Pop elli yaşında, fakat saçında Canım Balabanım, erkeğim be zıyor : sakahnda tek kıl ağarmamıştı. Vünim.. aJrtık çok zenginiz.. seninle Is Bu vaz tatilımı. lstanbul'da Ye cut yapısı heykel gibi ve yüz çiztanbula gideri?, oradan bir gemisilyujrtta geçirdim. Bu semtten Is gileti düzgün adamdı; kendisine ye atlayıp Avrupa'ya kaçarız! detanbul'a gidip gelirken. Londra as ve küçük Ganosunun sadakatinc o dl. faltı üzerindeki lâmbaların a ralık kadar güvenmişti ki Balabanı yaBalaban sustu, nefrede olduğunu, lı olarak biter tanesinin söndürül nına ahrken ateşle barutu yan yageminin v e Avrupamn ne olduğuBOLDAN 9AGA: düğünü hayretle gördüm. tlk inti na koymakta hiçbir mahzur görnu ne Gano, ne de Balaban bili1 Se» ve müzik kaydetme «raç. baı veren bu caddenin ışığını kes medi. yordu, ı m ı delikanlının yine birUrından blr grup (çoğul). 2 Mermek değil. daha da arttırmak ve Baltban bir yıl kadar Gano'ya ?eyler söylemesi lâzımdı. Bir sene hum »alx ve Maartf Nazırı Ekrem Beyın imzasının üzerlne koyduğru tasarrufu başka kaynaklarda ara karşı kayıtsız kaldı, ona, efendlsikarşısında bir uşak gibi duran, (Edebtyat tarihlnde de adı böylc mafe gerektiği halde buraya el atıl nin kadını gözü ile bakan bi* uşak »onra dâvet edici bakışlarına tatli geçer). 3 Yumurta blçlmlndekl mış olmasındaki zihniyete şasma oldu, fakat, Mnırlı Potifarın gügülümselerle cevap veren, ve nîna şekll (geometrt tenml), tersl Dlvan mak elden gelmiyor zel karısının tasallutu karşısında yet şu geçen gec e içinde kollanmn Edebiyatı »airterlmlzden blrtdlr. 4 Güzel Yusuf'un gösterdiÇi ahlâk arasına atılan oğlan, artık hıç çcFrantız edlp ve filoıofu Anatol Eğitmen'Ierin işi ne »ağlamlığından mahrumdu; haydut France'ın bir romanı, çevrlllnce «kekinmeden »evişecekleri anda taş gi Gano; Balaban ve Pop'un elmas çekmece»! der» mânasına gellr. 5 «pek fazla Pop'un Gano'yu kendisine emanet oldu? biydi. klrü» karşıligı lkl kellme, tersi «aı.aIssız dağda yalnır idiler, korkuÇatalca Kertanelik köy'den Ya ederek tek başına soyguna gittiği Pop yaşlı olduğu halde ondan çok gı kısım» demektlr. 8 Isıracak bir gece Gano'nun dödrüncü e* kuvvetlıydi : dan titreyen Gano : olanı havlamaz derler, «beri gel'» nns Soycan yazıyor : Yazan: R. E. Koçu Senın once şu yılan gozlerinl keğı oldu. Halbuki Pop soyguna pit Kıdemlerı en az 10 yılı bulan ve Ben gideyim.. dedi. ratauım blr emlr. 7 Her vatan( daçta bulunmaaı gereken »eref ve tamamiyle haksız bir şekilde vazi memişti. Gano'nun Balaban'a ba oyacağım kahbe oglan!. dıye ba Nereye?. Resimiiyen: S. Bozcâlı 1 hayslyetin dayandıgı temel esas. çpv. felerinden uzaklaştırılan 5000 pjıt kışlarından şüphelenmış, gizli d./y ğırdı Görüyotum ki beni istemiyorrillnce dağ hayvanlanndan birHle menin tekrar vazife> e alınnıaları gularının filizlenmesi içın imkân Fakat Pop'un bıçagı Balaojn'ın karşılaşırsınız. 8 Top yekun (eııkl na, işbaşında kalanlara d emekli vermişti, ormanda saklanmışt1. Mu yuzune ınmeden. haydudu sol kosun.. a muhanebe tertmi), hayvan avlama habbelti sesler işitti. Pop'un hav. lundan tutan Gano'nun bıçagı Tvp j termez ve beni sağ komaz deyüp j Balaban bağırdı : tiızaklanndan. 9 «Ince lnce dogru!» lik hakkı tanınmasına lair könun dut aşkı, bir tas dolusu şerbet iken un ense kokune kabzasma kadar ' ol asifteyi âguu?i muhabbet ahr e , Nereye gıdeceksin?. Başka bir k«r$ılığı blr emlr. başka blr ?eye çıkalı b * hayli olduğu haldp. taıbikatta henüz müspet bir netice iki tas dolusu kan oldu. Onu iç gomuldu. devrılen haydut ıki dela: | »urette bogmuştur ve Pop'un hazı ' erkek bulmaya mı?.. tıpatıp benzer dıırumd». VCRARIDAK ISJAĞIYA: Kahbeler!. kahbeler! diye hır nesine konrnuştur. Pop ile momegörmedık 1962 1963 ders vıhnın mejt için hemen satdıtacaktı, «uçGano'yu bileğinden tuttu, kuşasinin lâselerini kurtlar çakallar ağ 1 VOcuda lâzım olan ve en ıl vaklaştığı. öğretmen sıkıntuı cekıl luları gece karanlığında kaçırmak layarak can verdı. ] ğından kanlı bıçağını alıp fırlattı, yade ette bulunan besleyicl madde diği su sıralarda, ilgili makamla tan korktu, sabahı bekledi, ve sa. " . , „ , r« zında paralanmıs buldular». ! ve henüz on beş yaşındaki küçük (tıp tertmi). 2 Parfüm tlcareM ile bahleyin yoldan geliyormuş gibi gö Aşagıdakı satırları Pertev Eien I meşgul olan. 3 Tuhaf ve çok ga rın dikkatini çekmenizi rica ede ründü: dı vekayinâmesinden nakledtyo I Haydut daima alçak ve korkak asifteyi yere savurup yıktı v e üst l r o n d a rlp, Dlvan Edeblyatmda «rakl» yert rim cesaret gibi görülen r.e 1 tune çullandı. Göz göze geldile*. Balaban!. llk defa yalnız i* ruz «Haydut Pop'un bır kapatma | f l s! ne kullanıian. 4 Vücutta bilhansa momesı var ıdi kı adına Gano der ı kaygusu. can havlidir. Nefsin Gano Balaban'm müthi? bakışı a'Ankara sinemaları kcmlkleri beRİlyen klreçll maddp. 5 göremedim Yarın seninle beralerdı. henüz on be? yaşında mah | d e n b a ? k a h l Ç ° * ? e y dusünmiyen tında bir çığlık attı, delikanlı «Blr »ıfat takuı. tersi Yen!çeril«r Ankara'dan OJnz Avaslı vazı be* gideceğım! dedı bubeı devran olup Pop onu potur l haydudun a«kı aslında bir hır»1ır. l rıttı, ve Gano'nun agzınıfiptü.Son devrlndekı zabı yor : Eğer gazabına hâkim olabilseydı al k T : 3 I 5 6 ra kocaman pençeleri kuın saçlata kuvvetlerln. Ya^ seronu Ankata «ınemaların ertesi gece Balaban'ı alıp götürüt v e aba ıie gezdirir, görenler saçlı [ ° * > yolunda nefsinı tehlıkede , rına \> ıkı yanağını okjayarak ç«den blr ferdi sehbaz oğlan sanırmış. Balaban ı görünce canavar olur, ve «sevgigo«terir. 6 Bir da ıki filim bırden gosterilmekte ve oğlanı kıtır kıtır kesebilirdi. Fa Pop'ıın yanında kâmil bir sene ka i lim .» dediğınin vücudu ustünde nesının altında birleşti, ve birden işl yapmıy» don dir. Görünüşte bu hosa gidecek bır kat Gano ile Bslaban'ın göz gote hp Gano ıle oynaşıp Pop momesi j hırsınm son doyumunu onu para Gano'nun boğazını bütün kuvvemlyecek şekildp davranu olmakla heiraber. jrerçek bakışmaları müntakim Pop'u kam ile oğlanin ihânetini gdrdükte Ba lamak, yok etmekte bulur. Pop'u ' tiyle jıktı. Kuçük kadının gök yabaşlama karan. te hıç de boyle deSıldır Çunkü çıladı, hançerini çekip oğlanin üskut gozlelri yuvalarından fırladı, ın ablr zaman par gö>;tenlen filimler ke«ıle kesıle ku tüne atıldı ve onu hemen altına labanı zebhetmek üzere yıkmış.ile öldü>üp Balabanı kurtaran Ganij, ma mahbube avret Pop'u katl yenı korpe erkeğinin aguşunda yir I ce, uzun vıicudu çırpındı. Balabaçasının ter«l. 7 I«a benzetilmekte. âdp'a anlaşılmaz aldı : oğlanı halâs etmis iken Balaban kl mi dört saat bile yaşamadı. nın parmakları demir kerpeden gi Fa« devlptl ! Alçak oğlan! Söyle gece ne akreb tıynetinde, denâet ve mel'aOAnkıı nuımacanır nın baskentlnln ] bir ha! alrnaktadır Beîedıyemizin, Pop'u soydular, çanklaıına va bi gomülmuştü. Ganonun ağzından net onda tamam olmuştur, bu kah ' r ı n c a aldılar, ku»da kuıa çınl çtp kanlı bır köpuk geldi rt»llwiılml5 tfkn halkından. 8 jhalkın aldatılması ile ilgili bu du yaptınız?.. diye sordu. Blr yert kızgın demlrle yakan. 9 ' rum ü?erir.de önemle duracagını Balaban cevap vermedi, kuvvet be ki Pop'a ihânet ile anı katlettl, . PariPten geçen nehlr. alt kı«ım ' umuyoruz. liydi, Pop'un kolunu tuttu, ama elbet ki bana dahi sıdkü vefâ gosKUçükyah'dan bır okurumuz >aııyor : Küçukyalı, Bağdat caddesinde bir yazlık sınema işletilmektedir. Bu yazlık sinema, kaçak olarak vapılmış olup ne şekilde işletme ruhsatı aldığı bilinememektedir Yazlık sinema sahipleri sinemalannı yazlık olairak işletmeye devam ederlerken bır taraftan da sinsmavı kapalı sinema halıne getırmrk uzere yüksek irtifalı duvarlar ınva etmekte olup en küçuk bi* emr.ı | yet tedbıri dahı almamaktadırlar.. Işin acı taarfı bu inşaatın ne pıo Yeni bir faciaya doğmımıı? Bulgar Balaban ile beş yosması 5 Kahbe an Bir masal ve iki dost Hazırlıyan: Neclâ SEYHUN Karça ile tilkinin hlkâyeaini kim bilmez? Çocuklu|unnzda kimbilir kaç defa tilkinin yaldızlı sözlerine kanıp, §esinin füzelliflni göstermek için «alın kabramanlarını, karya i!e tilkiyl yardıma çağırmak ia temez mislniz? Kflçfigtin odasına bu masalı gözle gSriilecek, elle tntnlacak bir sekilde yerleştirirseniz, çocuğnnoz «i?i yalvarıp yakartmadan rna«al kabramanlarını bulacağı yataŞın» bngUne kadar rastlamadı|ınız bir arzu tle koşacak tır. Bu masal dekorann küçüğün odasında yaratmak, tiıin için bir kaç «aatlik bir işe baflı. Artık giymeditiniz bir keten elbisenizden bir yorgan kapağı, bir yastık iflediniı mi, Desele tamam! Istertenis duvara takıma eş bir tablo da il&ve edebilirıiniz. Küçüğün receliğinin robasına da bn masalı işlemek mümkün tslemeler son derece baıit. ömekte, a|> cın yaprakları ilik işi, kirttlar totanm iğnedir. Geri kalanların hep»i tap işi. Renklere gelinee.. Tilkl ile afa«ın gövdeıi kahverengi, afaç ye*il, kiraılar lurnuaı, karga siyah ve peynir sarı renk kuka ile işlenmelidir. Ağacın dibindeki çiçrkleri de pembe, mavt ve tarı ile işliyebilininiz. BAY OSCAB: 1STANBUL 7.45 Karışık melodiler 8.15 Çeşitli Türk müziği «.45 Hafif müzik 9.00 Ev kadınının not defteri 10.00 Davamı yarın sabah 10.20 Hawai melodileri 10.30 Kapanış. 12.00 Çeşıtli müzik 12^5 Küçuk llânlar 12.30 Beraber ve Solo şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Küçük Konser 13.45 Mustafa Geceyatmaz'dan Türküler 14.00 Rose Mary Clooney ve Tony Bennett söylüyor 14.30 Turhan Toper'den şarkılar 15.00 Kapanış. 16.57 Açıliş ve programlar 17.00 încesaz'dan Ferahfeza Fash 17 30 Orkestralar ve Solistler 18.00 Aylâ Büyükataman'dan şarkılar 18.15 Rekl&m programları 18.30 Küçük llin lar 18.35 Yurttan Seıler 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız günler 19.30 Sevim Süer'den şarkılar 19.45 Silâhll Kuvvetler Saati 20.00 Mttin Gurel ve arkadaçlan. 20.15 Olaylar ve yangılan 2055 Küçuk llânlar 20.30 Nermin Demirçay'dan şarkılar 20.50 Büyuk Nutuk 21.00 Konıer Salonundan 21.30 Mozaik 21.45 Yıldırım Gürses'ten şarkılar 22.00 Çeşitli konular 23.15 Ksrma müzik 22.45 H»b«rl»r 23.00 Gect konıeri 23^0 G*î yatanlar için müzik 23.97 Perşembe'nin programları 24.00 Geç yatanlar için müziğin devamı 00.30 Kapanış. PROP ^aMB^JS'un Maceraan: 71 JANE'I.N KÎZJ 235 7 27 Açıhş ve pogram 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler 8.15 Türküler 8.30 Solodan Onkestraya 9.00 Kapanış 11.57 Açıhş ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Sevılen melodıler 12.40 Küçuk Orkestra 13.00 Radyo Bağlama ekipinden Oyun havaları 13.15 Haberler 13.30 Hafif müzik 13.40 Şarkılar (Ahmet Çağan) 14.00 Konser Saatı 15.00 Kapanış. 18.57 Açılıp ve program 17.00 Beraber şarkılar 17.20 Dans muzığı 17.30 Türküler (Nurten tnnap) 17.50 Çeşitli muzık 18.15 Cskudar Musıki Cemiyeti 18.45 Haberler 19.00 Reklâmlar geçidı 19.40 Şarkılar (Nesrin Sıpahi) 20.00 Hafıf muzik 20.15 Olaylar ve yankıları 20.30 Saz eserleri 20.45 Sohbet Saati (Çetin Altan) 21.00 Erol Büyükburç ve Şerif Yuzbasıoğlu Beşlisi 21.20 Los Tres Diamantes 21.30 Şarkılar (Radife Erten) 21.50 Hafıf muzık 22.00 Reklâmlar geçıdı 22.30 Çeşitli müzik 22.45 Klâsik Türk musikisi 23.00 Haberler 23.15 Dans müziği ve Hafıf şarkılar 23.40 Gece ve müzik 23 55 Program 24 00 Kapanış. 6.57 Açıliş ve gunun programları 7.00 Günaydın 7.20 Müzikle Jimnastik 7.30 Haberler «Gak» dlre bkfırtuı r e peynlrini düşürüp tllklye kaptıran aptal kareayı annenize tekrar tekrar anlatıp dnrdnnuz. Şlmdi bu mtsalı çocuklarınır» anlatmak sırası sizde. Sabırla ma salı tekrarlıyor ve o ıjıltıh gözlere nyknnnn çökmesini boş yere bekleyip dnruyorsnnuz. Ama uyku gelmek bilmiyor. Işte anneler için güntin en çetin saati. Küçük olanea gficü ile küçümsenmiyecek bir güçtür bn uykuya, y»tmaya karşı koyar. Halbuki küçügtt ystaf» teve seve sokmanın da bir kolayı var. Yaramazı onnn dünvasından silâhlarla yenmek gerek. Onnn b»yıldı(ı bn m« Göröyoraannı ki afak blr rayret, tiıe çetin uykn ısatlerlnde çok knvvetll iki yardımcı kazandıracaktır. KaMncınınn bflyttklU^ü ba kadarcık blr zabmete defmes mi? KAPALI ZARF USULÜ ILE Gayrimenkul Satışı Ardeşon Malmıiliriiğiiıfat. Tapunun 26/12/1952 tarih ve Cilt 10, Sahife 37 ve 1 numarada Hazine adma mukayyet (21200) Yirmibir bin ikiyüz lira muhammen bedelli ve (1590) Binbeşyüz doksan lira teminatlı Ardeşen eski Hükümet Konağmın tamamı 25/8/1962 tarihine tesaduf eden Cumartesi günü saat 10 da Malmüdürlükte teşekkül edecek komisyon huzurunda kapalı zarf usuliyle satışı yapılacaktır Talıplenn 2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlanacak teklif mektuplarını mezkur tarihte Komisyonun açıhş tan hinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır Daha fazla malumat istiyenlerin Malmüdürlüğümüze bav vurmaları duyurulur. Basın 13879/10301 IIIIIIIIIIIIIIUIIIMII ANKARA «CUMHURÎYET. in ZABITA ROMA^a: 25 YAZANIH.MC CUTCHEON «WREN: B . D Başka hıç kımse Oıialarımızı maatteessüf bu sebebin henuz a ıne bır \anhş!ık olmaması ıçın değiştirmek kararına *aten olduk dını koyacak durumda dejyiim. kadını sana gostereceğim. Yalnız ça geç bir saatte varmıştık. HizAyağa kalkarken Bill'in yüzüne gozünü dort aç! metçı ettesı günü bunu müdüri bakarak ilâve etti. Mansour'da oturmuyor mu? yete haber verecektı. KeMmlı Komanj 2S5 M ı î L U N K I Z Cizeo: yVES SAYOL Ceviren Mazhar K.UN1 Tesaduf ve kasıt . Sız de du Sen bana bırak patron, evvel AlMüfettiş mânalı bir tarzda ba ! şunün bakalım bu iki mefhum ü lah bizim elımizden kurtulmaz. ı zerınde.. Kımbilir belki hayalha Ahmakhk etme! Değil Manîinı salladı. sour'un kapısmdan ıçerı adımını Bakın gordünüz mu Senora? neniz benimkinden kuvvetlidir. Kocanız Tancaya ve taarruza uğ i Sonra yerlilere has bir tarzda, atmak, senın, otelın onunden bıle ruyolr. Siz geliyorsunuz, odanızı ı sağ ehnı kalbinm uzerine koya geçmekten men ederim. Şimdı orason dakikada değiştirmi? olmasa j tak eğilmek suretiyle, onları se sı an kovanı gıbı aynasız doludur. nız hayatınızı kaybetmek durumu | lâmladı ve bir golge sessizliği ı Artık bu işın beklemeğe de tahamna düşüyorsunuz Şimdi buna da çinde holün sutunları arasında j mulu kalmadı. Yine bir aksilik olursa Şef topumuzu birden uçurur. tesadüf diyebilir misiniz? kayboldu. îşini otelden ne kalar uzakta go Niye olmasın? • î rebilirsen o nıspette emniyetli ha Kocanızın ve siıin hayatlarıKırahk kaatillerden ikincisi Ma !reket etmis olursun. nıza kast etmeği düşünecek dere nuelo adında bir ispanyoldu. Başustune patron. cede sizlere düşman olan bir kim Uzun boylu, iri yapılı, suratı ya I Bu sırada Penny otelden çıkıyorse hatıtlıyor musunuz? ra befre izi içinde çürük dişli bir ı Hayır... Değil hayatımıza kas insandı bu Manuelo. Kıs a boynu \ du. Genış plıse etekli açık mavi bır tedecek, bize düşman olacak bir üzerindeki genış ensesini yağlı si elbise vardı sırtında. Harry onu gökimse bulunabileceğini tahmin et yah kıvırcık saçları kaplamıştı. ! runce Manuelo'ya bır müşta attı. Aç gö'zünü len! Bak şu otelın miyorum. Manuelo daha gençliğinde boğa önündekı merdivenlerden ineni goBill gitmeğe hazırlanan polis güreşçiliğı vaptığı içın bıçak kul rüyor musun, işte tâ kendisi. lanmakta kendine göre bir maharemufettişine sordu. İspanyol yalanarak : Ve Kontes ağlamağa başladı. Greluche Edmond, babalığının sözlerini merakla Bu sözler üzerine Kontes ayağa kalktı Bu cinayetin Caprice Ray ti vardı. Nitekim bu maharetini Enfes bir parça, dedi. Dinim ne yapacaçmı pek tâyin edemiyordu. Bere ve: Biçare çocuk acaba ne oldu? dedi. Baş dinledi; sonra: nBildiğin bundan ibaret mi? sendika hesabma başardığı ışlerde mond'un para ve mücevherlerine hakkı ıçın yazık be bu gacoya... ket ki çok geçmeden yatıştı ve devam et kasının menfaatini temin için onu terket diye sordu. Grelude: <He>hat. dedi, şu bir temaen ışlenmış olması ihtimali ziyadesn»' de ıspat etmisti... Şımdi başlatırsın beni merhaManueio simdı, kurşunî renkte ti: «Edmond ismi bana hayatımın en büyük mek gerekiyordu...» Kontes birden durdu. kaç sözün ileride bu kadar ehemmiyet katamamen olrtadan kalktı mı? bir Chrysler'de Harry'nin Vanına metinden. . Ülen nefesin kokar açacılanndan birini hatırlatıyor... Bugiin otuz Yoksa yalnız olmadığmı unutmuş mu idi? zanacağım nereden hilirdim? Bu hâdiseyi Hayır .. Mücevherların ortalıktan hâlâ kan gordun mü elin vaşlarınd;» bir oğlum olacaktı. Yoksa oN Jerome, çok müşkiil bir durumda bulunu unurınııstum. Fakat gıinün birinde sen Busdan kaybolduğu bir vakıadır An oturmus. onun verdıği talimatı dik ayağın kesilir. katle dınlemeğe koyulmuştu. Bucak buna dayanara^ dığcr ıhtidü mü? Orasını ben de bilmiyorum. OI yordu. Bir şeyler söyledi. gitmek istedi; fa sieres'lerin bir uşağının Marianne Sudre'ye Pekı abi, darılma. lundukları mevkı Mansour Otelidüğünü söylediler ama emin değilim. Bu esnada Bill de genç kadına kat Kontes onu biraz daha alıkoyarak: Söy yeni doğmus bir çocuk vercliğini soyledin... mallen bıır kenara bırakmak ka nın yuz metre kadar berisinde dar naatimce bji'az safdılhk olur. Hatyetışmiş, ıkısi konuşa konuşa yollediklerîme ehemmiyet vermeyiniz dedi. Onun senin baban olduğunu bilseydim!... uıı bir .sokağm ağzı idi. 'â ben daha ılerı giderek bu ciEl Negro olacak budalava ka larına devam etmişlerdi. Bunu goBuralaı^ geldikçe bana uğrayınız...» \ar) navetın hakiki sebebınin hırsızlık i dının re«mıni de c°stermiştim ama ren Manuel», yağlı saçlannı kaşıolmadığmı ıddıa edeceğım. Fakat i herıfte kafa yok ki... Bu aefer de yarak : P«ki, bu henfi ne yapacağız? dedi. Ne yaparsan yap, orasını ben bilmem. Herif pazarlığa dahıl değildir. Evvelâ kadını yalnız kıstmp ışini görmeğe gayret edersın. Oımazsa herifin bahtına. Ne yapalım, kurunun yanında ya» da yanar. Penny ve Bill bir taksiye bındiler. Harry de motoru çalıştırıp onları takibetmeğe koyuldu. Şehrın kesif trafiği arasında taksidekıler takip edildiklerinin farkında olmamıjlardı. Taksi îngiliz hastanesının önünde durdu ve yolcuları da hastaneye girdiler. Harry : Haydi bakalım, dedi. Elını çabuk tut, ayağını da denk al! lyi ama, ya şehır dışma çıkarlarsa, peçlerinden uçacak değilim ya. Harry cebinden bır deste paıa çıkarıp Ispanyola uzattı. Al, bundan masraf eder. Rcıekirse bir de otomobıl kıralarsın. Yarına kadar tekmıl haberını bekliyorum, anlaşıldı mı? Eski boğa güreşçisi paraları cebine ındirdikten sonra otomobıklen ınerken, Sen keyfine bak patron. deüı. Biz işimizi bilirız. Göz açıp kapayıncaya kadar kurşuni Chrysler ortadan toz olmuştu. Genç asistan Penny ıle Bıll'i memnun bır çehre ıle karşıladı. Mujdeler olsun Mrs. Metedıth... Kocanız geceyı çok rahat geçirdi. Sabahleyın uyanıp birkaç kelime de konuşmuş. Şımdı yine uyuyor. Biraz evvel odasında ıdım. Tansiyon, nabız hepsı mukemme!. Bu haberinize çok sevındım, te^ekkur ederim doktor. Uyandığı zaman ne soylemiş acaba? (Arkası var) •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog