Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

FAYDALI BİLGİLER MUKAYKSELÎ MODERN MÜAŞERET 1500 ÇOCUKLARA ve GENÇLERE MÜAŞERET 30O YEMEK KİTABI (Necdet Dengizer) 500 YEMEK ÖĞRETİMİ (Ekrem M. Yeğen) 3000 ALAFRANGA TATLI ve PASTA 1000 ALATURKA TATLI ve KOMPOSTO 750 SOĞUK YEMEKLERMEZELER 400 AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK 500 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlincılık 5588/10320 umhuriyel KURUCTJSU: ¥UNUS NAül Cumhurıyet 22 42 »6 OSMAN PAZARLl 39. yıl sayı 13.660 TelgraJ ve Teletonlar. mektup 22 42 adresı: 40 UtanbuJ Fost» Kutu»u; IstanbuJ No 246 22 Ü »7 Zt 42 y» 22 42 M 9 aın liseler için hazırladığı felsefe ders kitaplan: 1 Sosyoloji 9 uncu basımı yapümıştır 2 Psikoloji 6 HCJ basnnı yapılmıstır. 3 Manhk 3 üncii basnnı yapılnustır Kitaplanmız üzerinde her sene yeni ilâveler ve tâdiller yapılmakta ve bilgi, metod ve öğrenim bakımmdan verimli ve mükemmel bir ders kitabı karakteri taşımalan sağlanmıs bulunmaktadır. REMZİ KİTABEVİ İlâncüık 5586/10319. Askerî Şuranın gündemi belli oldu Okuma yazma bilmiyen erler, 28 ay askerlik yapacaklar Ankara 14, (Cumhuriyet Teleks) Yüksek Askeri Şura 20 Ağustos Pazartesi gunü Genel Kurmay Başkanlığında toplanacaktır. Askeri Şura toplantüarına Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Ba^kanı. Kuvvet Komutanlan, Ordu Komutanları ile Genelkurmay 2 ınci Başkanı katılacaktır. Şuranın gundemınde 4 madde vardır. 1 inci madde 1111 sayıh Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin değiştirilmesine ait kanun tasarısı, 2 inci madde emekli albay ve generallerin yedek'te terfileri nin yapılabilmesi teklifi, 3 üncü madde kıyafet karaınamesindeki yeni değişiklikler, 4 üncü madde ise üst subayların terfileridir. Birınci maddedeki tasarıya göre okuma yazma bilmiyen erle: Arkası Sa. 5, Sü. l d e Görüşülecek teklifler arasmda, emekli albay ve generallerin yedekte terfilerini sağlıyan tasarı da var Dün saat 21 e kadar Vostok 3, 55 tur ile 2,300,800 Klm. Vostok4 ise 39 tur ile 1,600,000 Klm. katetmiş bulunuyordu Güfidemdeki 4 madde 4, Popoviç ise 3 gündür fezada Moskova 14, (Ajanslar ve radyo) Sovyet astronotları Nikolayev ile Popoviç'i fezada dünya mahrekinde dolaştırmakta olan Vostok 3 ve Vostok 4 kapsülleri, tahminler hilâfına bugün de yeryüzüru: ındirilmemiş ve efsanevî seyahatlerine başarılı şakilde devam ettirilmişlerdir. Aoııctnc 15 AgUStOS ie Kennedy,«Amerika Rusyanın arkasında» dedi Sıhhalleri mükemmel Moskova radyosu, astronotların önceden tesbıi edilen program gereğince dün gece Türkiye saatiyie 21 den bu sabah 04 e kadar rahat bir uyku uyuduklarını açıklamıştır. Nikolayev ve Popoviç uyurlarken telemetnk ölçü âletleri sayesinde nabızlarının atışı ve genel olarak sıhhi durumları karadaki Kontrol Merkezinden muayene edilmiştir. Müteakiben hafif jimnastikten sonra kahvaltı eden astronotis: günlük programlarını uygulamağa ve ilmi çahşmülara başlamışlardır. Moskova Radyosuna göre he: ikisinin de sıhhati mükemmel olup. uçuş durumlar.na rahatça mukavemet edebilmektedirler. Tass Aja:1sı her 2 astronotun da bugün yapılacak önemli v oldukça güç işlerınin bulunduğunu bildirmiş, fakabur.larm neler olduğunu açıklamamıştır. MontBlanc altında tünel açmakta olan Fransız ve italyan ekipleri buluştu Roma • Paris arasını 124 mil kısaltacak olan yol 1964 yıh başında hizmete açılacak AMEKİKAMLARI IŞİKÂVKT KTTILER Şehrimizde bulunajı Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel; dün saat 1530 da Oleyis yönetim kurulu üyelerini kâbul ederek kendileriylc bir müddet görüşmüştür. Konuşrradan sonra yönetim kurulu üyeleri; Amerikan iş yerlerinden şikâyet ettiklerini ve bu ycr!erin NATO anlaşmasına uymadan çahştıklai'inı ifade etmişlerdir. Gtirsel'in; bu sjkâyete karşılık aAmerikalı dostlarımızın kulağını çekerİT > srklindf cevap verdiği söylenmiştir. Res:mde; Sendikacılar; Cumhurbajkanı ile birlikte görülüyorlar. VOSTOK m VOSTOK IV t&İfA 2 5 4 Km OEVl)? 8 8 Ofc50sn. Turistler bu seler halkımız paraları tanımadığından aiış veriş yapamadı Bu durumun önlenmesi için yabancı paralarm resmini havi broşürler neşri lüzumlu görülüyor Alış veriş yapabilenler doları 8 liradan bozdurmaya başladıiar Mont Blanc tüneli için yapılan çalışmalar sırasında 1958 yılında bir kademe kaımın nihayete ennesi sebebiyle tertip edilen merashnden bir göriinüş Courmayeur (Doğu Fransa) 14 lar ve sevınç içinde birbirlerini ku ; (a.a.l îtalyan ve Fransız işçileri caklamışlardır. Fransız ve İtalyan ' bugün şarkı söyliyerek, ellerinde taraflarından 35 yıl önce başlayan ki bayrakları sallayarak, Avrupa çalışmalar sayesinde oyulan tünePnın en yüksek tepesi Mont Blanc de buluşan Fransız ve Italvanlar ' altında açılan tünelde karfilaşmış Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Köpek itlâf ekiplerinin sabaha karşı silâh atmaları, semt sâkînlerinde korku varatıyor Köpek değii, uyku öldüriiyorlar Evvelki gece *aat 1,30 da Comhnriyet Tazı tsleri Müdürlüfünün telefonn uznn nzan çaldı. Nöbetçi Sekreter açınca telâslı bir erkek sesi avaz avaz bağırmafa basladı: Ne olnyor beyefendi, bn silâh sesleri ne? Neresi orası? Halıcıoğln... Beş dakika sonra nöbetçi Sek> reter, Halıcıoğln karakolona telâşla telefon ediyordu; Ne olnyor komiser bey, bu silâh sesleri ne? Aradan bir beş dakika daha çeçince mesele aydınlandı. Belediye köpek itlif ekipleri bir iddiaya göre serseri köpek öldürüyorlar, bir iddiaya göre de hunları sadeoe korkntnp sehir dıışına sürüyorlardı. Haydi biç birimizde mantık ve muhakeme kalmadı diyelim. Topıımuz birden merhamet ve insafı da mı elden bıraktık? Saat 1.30 bir kısmı hasta, pek çoğu yorgrun. hetnen hepsinin âsabı bozuk olan Istanbnllnlann zar 7.or tutturdukları nyknnnn en derin saatidir. Tüzde doksanı hir kere nyandılar mı bir daha uvuyamazlar. Ta bnnların içindeki kadmların, çocnkların, vehimlilerin kapılacakları korkuva ne demeli? Kuznm Allahınızı severseniz »rhirlinin sıhhatine karşı tama men lâkayt olan bu Belediye voksa tstanbulnn Belcdiyesi deîil dp tkinri Dünya Harbi siralarında Londraya sıçınan mülteci hükümetler çibi mülteci bir hçledcve midir'.' Defilse vapac» fı ilk ıış. islcdiŞı aşır sıntan dolayı kpndı kondısınp rp/a ke? nipUtir. diyorıı/. Dün s«baha karşı saat 1.30 da Aynalıkavak semtinde birbiri ardına işitilen silâh sesleri heyecan yaratmıştır. Yapılan soruşturmada Belediye köpek itlâf ekiplerinin, köpekleri korkutmak maksartiyle Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Du dükkanlardan kendi paraları ile alısveriş yapan ıunstlerucn bir grup ispanyol bayraklı «Caho San Vicente» ısimli turist gemisiyle dün 570 Fransız ve ttalyan turisti t'tanbula gelmiştir. Turistler dün ilk defa olarak ellerindeki yabancı paralarla dükkânlardan alış veriş etmişlredir. Yalnız bu arada Dolarrian bsşka yabencı para tanımıyan bir tiükkân sahibi turistin verdiği Italvan liretini bu bizde geçmez» diyerek kabul etmemiştir. • Diğer taraftan bir Fransız turisDoğu Beyazıt 14 ıHususi) Nuti de elindeki Fransız Frangı il? sigara almsk istemişse de bayi ile hun gemisini bulmak için bir Aturist Bir türlü anlaşamamışlardır. merikan üniversitesine mensup 9 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te kişilik bir heyet bugun ilçemize Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Nikolayev dördüncü günde Nıkolayev bu .abah Turkıye saatiyle 11.30 da uzay seyahatinın üçüncü gününü tamamlamış ve dördüncü gününe giımiştir. Popovıv i5e Turkiye saa tıyle 11.02 de üçüncü gününe başlamıştır. VOSTOK Ul fr$M.\ ıWİFA183Km İVOSTOKIV^ijARl İRTİF4İS0Km Nikolayev ı hamil Vostok 3, bugün Tür Arkası S. ö X i^areti; Vostok 3 ile Vostok 4 iin fezâ da birbirlerine l;600 metre yaklaştıklan sü. 6 da yeri goslermektedir. 9 Amerıkalı Ağrı Dağında Nuhun Gemisini aramağa başladı GÜNÜN KONULARI: Feza yarışmda eş hedef: AY Yazan: Kayhan SAĞLAMER da birbirlerine 1.600 metreye kadar yaklaştırarak dünya efkârı umumiyesine ?oke edecek tarzda buluşturmakla alışılagelmiş komünist propaganda stratejisine uygun davranmışlar ve sürpriz yaratmıslardır Zira iktisadi sıkıntı içindeki Rusyanın inanılmıyacak derecede ağır masraflarına dayanamıyarak feza yarışından geçici olarak çekildiği zannediliyordu. Nitekim feza yarışına katılan Amerikan takımının Arkası Ka. b, SU. 4 te Başdöndürücü feza yarısında tam 1 yıl 5 gün devam eden mutlak sessizlikten sonra Ruslar, yeniden spektaküler denemelere girişmişlerdir. Titov'un 6 7 ağustos 1961 deki 25 saat ve 17 turluk efsanevî seyahatinden Nikolayev'in gönderildiği geçen cumartesine ka dar Sovyetler âdeta çekilip Amerikalılara meydanı boş bırakmıjlardı. Böylece Ruslar, evvelâ Nikolayev'i. arkasından 24 saat sonra da Popoviç'i fırlatıp fezanın sonsuzlukların Barzaniye silâh saian çetenin 4 elebaşısı dün Siirite yakalandı Siirt 14 (Telefonla) Uzun bir I müddettenberi Irak ile hudut olan Uludere ilçesi ve Yöresinde yaptıkları sayısız soygun ve baskınj Arkası Sa. 5, Sü. 3 te > Bas.n Yayın ve Turizm Bakanhğınjn şehrimize gelen turistlere bir koiaylık olmak üzere çeşitli dillerde ve renklı olarak hazırlattığı clSTANBUL» adlı rehber, turistlere yardımcı olacağı yerde bilâkis onları şaşırtmaktadır. 1962 yılının ilk yarısında ba Tuıistik istanbul rehberi turistleri yamltmaktan başka bir işe yaramıyor Batı Berlinliler Sovyet askerlerine .«. hücumetti Rusk, «Batılı devletler kendilerinin Berlinden atılmalarına asla göz yummıyacaklardır» dedi Berlın. 14 (A.P. a.a. Radyo) devam etmiştir. Bu arada Ame Komünistlerin 2 Berlinı ayıran rikan Dışişleri Bakanı, Batı BerUtanç duvarını çekmelerinin bi Arkası Sa. 5, Sü. 1 de rinci yıldönümü olan dün. başlıyan karışıklıklar, bugün sabaha kadar >iiarak turizm büro ve acenta iarına dağıtılan bu broşürleı içerisindeki bilgilerden yararlanmaya kalkan turistleri bazan hayretler içinde bırakıp güldürmekte, bazan da sinir lendirip ısyan ettirmektedir. Söz konusu rehberin müze Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara, 14 (CumhuriyetTeleks) Bir tek kavun yüzünden Çubuk'un Ağılcık köyünde 50 kişi arasında çıkan kavgada 5 i ağır olmak üzere 20 kişi yaralanmıçtır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bir tek kavun yüzünden 50 kişi birbirine girdi, 5 i ağır, 15 kişi yaralandı * Istanbuluıt Kadınlan Bir öğrencinin fikri: 'Atatürk devriminin hedefi sonsuzdadır,, Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR (Yazısım 3 üncü sahifemizde bulacaksımz) AT BtNENlN, KHJÇ KUŞANANIN Arkadaşunızi Bayatı Tulga ile gorujurkea Gülümser Akıncı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog