Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ATLASLI COdRAFYA ATLASLI TARİH Yazanlar Sırn ERINÇ Sam, ONGOR Vaıan Emın OKTAY Hem DERS KITABI, hem ATLAS bir arada. flhokuUara nUrouneler gtSnderLİBjlstiı VAVINEVİ Cağaloglu. IstanbnL llancıhk 5607/10268 u m h ur i yet KL'KLCLSU: YUNUS NADİ Cumiıunvet 22 42 96 ÎSTANBUL lurkıjenın en raodern, en turıstık otelı koniorlu Her Odada Banyo Telefon, Uç Kanal Radyo Harıka manzara, Amerıkan bar restorant rSTANBUL AYAZPAŞA Tel. 4Ö5120 12 Ilâncıltk 55W102b7 39. yıl sayı 13.569 TelgraJ v« mektup adresı Teleionlar. 22 42 90 istanbuJ Post» Kutusu îstanbul No 246 22 « 97 22 U a8 22 kl 99 Sah 14 Ağustos 1962 Batı Berlin polisi ırasında carpışma oldu Comünistler Doğu Berlinde askerî yığınak yapıyorlar. Jmanyadaki Amerikan birliklerine «hazırol» emri verildi Berlın 13 (a a ) Batı ıle Dogu Berlin ı bırbırınden ayıran duva ıın çekılmesının bırıncı Mİdonumu olan bugun Batı Berlın dekı Ame rıkan askerı bırlıklerı hazır bır durumda beklemekte ve Dogu Berlin dekı Dogu Alman\a bırlıklerı sava elbıselerı ıçınde devrıje gez mektedırler Öte vandan aun akşam hafıf makınalı tufekler tasıvaıı I altı Sovyet askerının duvar bovunca de\rıve gezdıtı de muşahede ' edılmıştır Bu askerler Dogu Alman sınır muhafızlarının ışgal etmıs olduğu kontrol postalarını gozden geçırmışlerdır Doğu Alman bırlıklerı de hafıf makınalı tufeklerle mucehhez olarak \ol nehır ve demırvolu kav ^aklarında tıobet tutmakradırlar Bunlaıa ragmen şe hır oldukça sakındır Bır Batı Berlin hukumet sozcusu dun akşam Dogu Berhn de toplanmakta olan Dogu Berlın bırlıklerı ıçın «Geçen sene 13 ağustos tan ben, Dogu Alman bırlıklerının bu kadar bujuk çapta loplanmaları gorulmemıştl» demıştır «Berlin Duvarı» inşaatının birinci yıldönümünde Amerikan birliklerine «hazırol» emri verildi Rusların «Ây seyahatP yolunda önemli bir adım attıkları ileri sürülüyoı lelffoto (CUMHUEIYBT A P Sovyet astronotu Yarbay Popovk, f « " neuşuna çıkmadan once hazırlanırken Guvenılır kavnaklardan alınan bılgılere goıe Batı Berlın dekı A merıkan birliklerine bugunku ozel durum ıçın .hazıı ol» emrı v e n l mıştır Bu konuda bıİRisıne muracaat edılen bır Amerikan askerı | sozcusu «Bız za'°n daıma hazır durumdavız. demıstır Sozcu Dos'i Berhn bylıklerının sınır bo\unca arttınlmaMndan «onra \menkan sınır devrıveleıımn tak\ı\e edılmedığını sovlemıs \ e bır îngılı? as kerı sozcusu de a\nı durumun Ingıhz bırlıklerı ıçın de r a n t oldu jıınu belırtmıstır Bıınlara rağmen Batı Beılın polı* kuvvetlerı takw Arkası Sa. 5. Su. 2 de Izel Sektör Kredi Bankası 00 milyon sermay eli oluy oı Ankjra \i (Umhumel leleks) Turkıje Sanayı Kredı Bankasının kuruluş hazırhklan Ue ılgılı bır toplantı bugun Merkez Bankasında Başbakan Yardımcısı Ekrem Alıcan ın başkanlığında yapıl 11 de bdjlr, an toplan mı^tıı tıva Alıcan dan başka Hasan Dınç er, Ferıt Melen Fethı Çelıkbas Hazıne Genel Muduru Zıva Muez zınoğlu \e Merkez Bankası Genel Arkası Sa 5. Su 5 te Sılah tehdıdı altında ordurulen Bcrün duvarı Inönü Genel Kurmay Başkanı ile görüştü Moskova 13 (\ A A P ve rac \olar) . Sovyet uzay gemüeı \ ostok 3 ve Vostok 4 dunya etr. fındakı turlarına devam etmektı dııler Bu gete fcaat 24 00 te \ap lan ifsmı açıklamava goıe uç guı den b e n uzajda bulunan \ ostok 40 turunu ^tamamlamıs ve 1,5 mı < on kılometreden fazla bn mesal katetmıçtır A\nı «aatte Vostok '24 turunu brtrrerek 25 tura'brafşl. ı mıstır ' Moskova Rad\osu her ıkı uza ?damının aksam vemekleunı \ı nıklerını ve kendıîerını rvı hısse tıkleıını sovlemıştu Sovvet Lzay gemılerınm varı da uı.U'larına devam edecekle »•anılma^tad r Dun gece bııbırlı nne vaklaşan 2 uzay gemısı bu s. bah avrılnmlardır Ohıo Bılımsı AD\>IL\RI Ameıik<4 Bırleşık Devletlenmn av â gonderme, ı Ara>tırmalaı Meıkezı taraiında Arkası Sa. i, hu. 4 te tasarladığı uzav adamını taşıvacak olan Apollo kapsulunun tekâmul ettırılmesı ıçm çalışmalara devauı edrimekt»dır Bu arada barı denemeler de japılmış bulunmaktadır Resımde, uç Amerikan uzay adartiı, Apollo kapsalunun onunde Borulmektedır r Bilginler ne diyorlar? rezdda jırmı bes saat kalan Tıtov'un bu başarısının \ıldonumune beş gun kala Sov\etler \ostok 3 \e 4 u fezaj a fırlatmış bulunu\orlar Bu suretle So\\etler Amerikan feza pılotu Carpenter'm ıkı ıkıve berabere kaldığı ma<ı tekıarJadılar , Gerçı Vostok'lann fırlatılma»ı ne Gagarın ın ne de Tıtov un se\aha/lerının tekrarı değıldır Ruslar, bu ıkı feza volculuğu «ırasında toplanmış ÇJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIU İ İ E E E E ~ E E E E = jj; = Orduda terfi meselesi Ecvet GURESIN vapıvor Ağustos ı n ordu mensupları 1 nın terfı ve tayınlerımn vapı dıgı baska bır devımle c*duda mevcut suba\ astsubavların kadrolara gore a\ arlanmasına çalısıldıgı avdır Çalışıldıgı dı voruz, çunku geleceğı duşunmeden hazırlanmış ve bngur de uvgulanmakta olan terfı m n z u atı avarsızlığı doğrudan dogruya yaratmıştır ve vara'maicta dıt Bugunun problemı EnMn«u merı kanunun netıcesıdır v e Ka Gunun Notları 1 lı. t I U I H U H L I \nkaia ! • lljjll • Genelknrmav Başkanı, dün aksamkı znaretınden sonra nun aegıştırılmedı^ı tnkdı 1 ş tnonıı ıle \edalasirken ılerde daha Bu\uk problem'eıle ~ \nkara 13 (Teleionla) Genel karşılasılması anor"nrfl oımna Kuımaj Başkanı Org Ce\ det Sucaktır ~ m\ bugun Başbakan Ismet lnonu Ordu suba> kadro^a bu>iın Ş ıle saat 18 33 ten 19 51 e kadar sudunvada mahrut (konı) e»ds u = ren bır goruşme \apmıştır Başzerıne kurulmuş ve o>le » 1 sor "Z. ^ bakan lnonu nun evınden a\rılan Bızde de konının tabanında en 5 Bir kahve\e arama vapmak ıçın Genel Kurma\ Başkanı Sunaı kuçuk rutbe olan teğmen tepe s gıren bır polıs ekıpı ocaktakı plâs bır muhabırımıze A^kerı Şuranın sınde ıse tek olatak Genelkur S tık ordeğın ıçınde 1 parça esrar a\ın 20 sınde toplanacağım so\le1 may Başkanı var Nazarı olarak ^ ele geçırmıştır mıştır Arkası Sa 5. hü 3 te = Bejoğlu aece pkıpj Galatada ge Daha sonra lnonu muhabırımıfılllllllllllllllHIHIIItllllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirT Arkası Sa. 5, Su. 5 te Arkası Sa. 5, Su. 2 de Bir plâstik ördeğin içinde esrar bulundu Ankaramn kirli havasını temizlemekiçin iekçare! Merkezî ısıtma sistemi Arkası Sa. S, Su. \ de olan ılmî haberlerı ve teknık Bır İstanbul mılletvekılı, ev bılgılerı rahat rahat hazmedevelkı gun A.P Bevoğla ılç< cek kadar /aman geçırmışlerkongresınde «Atatnrk buçun ha dır \atta olsaydı, muhakkak AP Hıç şuphe vok Vostok'lann saflarında ver alırdı» demıs Ata çıktıgı sefer ıkı buvuk teşeb turk sonnnda anlardık kı daım, buse hazırlıktır Dunya etraen do|rnyu yapar, fakat Allal fında ıçınde ıkamet edılebılır rahmet eylesın, nasıl davranaca bır feza ıstasyonu kurmak ve fı evvelınden hıç bellı olmazdı ıçınde \)ir veya bır kaç kışı bu Buna rafmen bız cesaretle «Tı lunduracak bır fesa gemısı :: i ne de Adalet Partısıne gırmej vasıtasıyle vervuzu ve Ay adu dıyecefız Gırmezdl, çunkı rasında lrtıbat saglamak Adalet Partısı mevcut olmazdı Arkası Sa. S, Su. 4 te çunkü D.P. memleketı felâkct suruklıven o manfetlerı vapa maz, bır 27 Mavıs yaratılmaı D r5 feshedılmez ve ona bır ha lef bolmak luzumu hasıl olmaı dı. ^avnn mılletvekılı «farzı mı hal> demıs olsaydı bıle Atatuı kün A.P. saflarında ver alma* bu muhale de sıfamazdı. Çunkı malum ya sallarda ver alaca adam degıldı, kumsrrdandı o Bır daha benzerıne olsun ta\u mamızı guphelı çordugumuz e sız bır kumandan Bu mub; rek ısmı bır partı reklâmların kariftırmadigımız kalnustı, da oldu Cıkletçılerle jazozcı ların kendılerinı taklıt etmelı rı vakındır Daha neler! Sa|lık Bakanı Azızoğlu LJM.P. Dıyarbakır ÎI Merkezınde zizoğlu, Muhalefet kirden mahrum dedi Dı>arbakır, 13 (Telefonla) Bu e Sıırt'ten şehnmıze gelerek sılanan Saglık ve Sosyal Yarn Bakanı Dr Yusuf Azızoğlu, \an ılçesınde yaptıgı konuşmaıkıncı koahsyonun başarı ıle ruveceğıne tetrias ederek sıyası konusunda ve Kayserı Cezaele zıyaretı hakkında şunları so>nıştır • Arkan Sa. 5, Su. 3 te Isfanbuluıt Kadınlan Ankara 13 (CumhurıjetTeleks) Ankara sehrı sâkînlerının sıhhî durumları ıle en vakından ügılenmesı gereken Beledıve Başkanlıgı son gunlerde artan hava kırlenme Kadınlar bizde ahlâk buhranının mevcudiyetinde ittifak ediyorlar Roportajı yapan : ÜMIT YAŞAR (Yazısını 3 üncü sahifemizde bulacaksmız) Ereğlide 200 kada işçi dün küçükçapt bir yürüyüş daha yapi Yazısı 5 ıncı sahıfedf Bu malıkum kadın Fusun Dag \e Gulec Gunerten SESS17 11RI \\ S \\an<^ ıleesı hdlkı keifite fabrıkası mesull ıını kereste latıjlaıınaa Beledıve\ı zarara soktukları \e halka ıvı rr mele vapmadıkları ıçm bır sessız \uru\usle pıotesto etmışlerdır I sımde, bu yuruyuşe katılanlar goruluyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog